Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

CAÛDAŞ YAYINLÂR! Fclsefe Yazılan Prof. Nusret HIZIR """Ultiir ditayamızı lengınieştıren kıtap RTATI: 2 0 l«tenw idresi: Çagdaş Yar.nlan. Halkevl fiokak 3941 CeSaloglu ÎSTANBUL Cumhuriyet 53. Til. J4TI: 18831 Rumcusıı: YUNUS [VAI>t 2 OCAK 1977 PAZAR te vsrilmesi yoîunda karar aîdığı, ancak gerek kararın, gerekse raporun eizlı rutuiacağı ögrenilmiştir. Olaylann ağırlık kazandığı fa icülteler ve yüksek okullarda öğ retim üyeleri toplantılar düzenleyerek, okul yönetimlerinin al(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Oğretim üyelerinin kesin tutum alması isteniliyor Ço&ualukla komando basteml a n bıçıminde görülen öğrenci oJaylannın birbirini izleme» , geçici kapatrnaların, polis önlemlmnin bir çörüm getirmemes;. üniversitelerin kesin t a n r almalan gerektiği yolunda tartışmaian yoğunlasür Şükran KETENCi Bursa'da toplanan Üniversitelerarası Kurulun, olaylar ve nedenlsri hakkında bir rapor hazırlanması ve bu raporun bir muhtıra halinde Hüküme mısür. «Felsefeye Başlangıç» ve «Ahlâk» kitaplarından sonra «Edebiyat» kitabında da ırkçılık yapıldığı belirtiliyor Bakanlık da kitaplar için soruşturma açtı ANKARÂ, (Cumhurivçt Bfirosu) Der» ki aplan nedeniyle işten «I çektlriien Talim ve Terbiye Kundu &askanı Rıza Kardaş, Milli EjPitim Bakanlığı'nda müearirlij' getirilmistir. Kardaş'ın y«rin*x jctrain atanacağı nenüz he'îü olmamıştır. Milli Eğitim Bakanlıfi'nda «Fel s*feye Baslangıç» ve «Ahlâk» kitaplan tle tlgili soruşturma açılmıştır. Bu konuda soruşturma yapmak İçin mttlettişler görevlendirilmişlerdir. Öte yandan. baska baa ders kıtaplannda da ırkçılık yapıldığı. ilginç bazı bolümlerin bulunduğu saptanmıştır. Lise 1. sınıflarda okutulan edebiyat kitaplannda su cümlelere rastlanmaktadır: «Asırlarca süren savaşlar. Türkleri savasçı bir kavim yapmış ve onlarda cüıana 'ıâkim olma idealini doğurmuştur.» (sayfa: 22). • Milliyet fikrinln her yerde muzaffer oldugu bir asırdayız. Ona «milliyet asn> denmesindein ısabet, btlytik harpten sonra en buyük müeyyidelerinl ve en aç:k delülerini buldu.» (sayfa: 28>. «Edebi eserlerde kullanılan kelimeler. tfadeler ve cumleler öğrencilerin duygu ve düşüncelerine şekil verir. Bir metni güzel okuyan ve fcafasma yerleştlrlıen öğrencıler de, bır şeyler kazanmış demektir.> (sayfa: 12). «Edebiyat fcelimesi ArapçadA fedep) kelimesinden gelir. Edep, rerbiye demektir. Edebiyat terbiye dışına çıktı mı. güzel olj ma vasfmı kaybeder. Kışkırtmaı maksadını gtiden eserler de edebiyat sahasına sokulmaz « (say j fa: 3). (Oevamı S». 9, Sü. 4 de) ' Silâh satış anlaşmalarının onaylanmaması Silâhlı Kuvvetlerde önemli tıkanıklıklara yolaçıyor Turçut GÜNGÖR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tiirk Silâhlı Kuvvetlerinin silâh araç ve gereç alırnlanyla ılgili olarak yapılan anlasmaların kongresiyle, Federal Almanya parlamentosunun onayından gaç mek için beklediği, bu nedenle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde önero li tıkanıklıklar belirdifi ögrenil i mistır. Kredi tetnınindeta güç | lüttler nedeniyle de ABDden | <FMS) kanahyla ahnacak 40 fan J tom uçağı, güdümlü füzeler ve | denizaltıiarla ilgili anlasmamn j da ABD Kongresinin onayından ! geçmek üzere beklediği, Federal 1 <DeTamı Sa. 9. Sö. 1 de) ' Zam konusunda Bakanlık ile Renault arasında anlaşma sağlandı ANKARA (CumhurİTrt Bürosu) OYAK Renault temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakaıüıâı yetkililerinin zam yap'lması yi> nündeki vardıklan görüş birlığ; dün Bakanhklararası Ekonomik Kurul'da ikinci ker e'e ahr.mış, ancak Kurulun bakan üyeleri bu lıınmadıgindan zam oranının ;arsamba günü yapılacak Ekonomik Kurul toplantısında belirleneceği öğrenilmistir. 1976 yılırMİa Renault fabriicası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına «Maliyetleri arttıgı» gerekçesiyie iki kez baş'vurmuş, bu istem Sanayi ve Teknoloji BakanlıÇı tirafından geri çevrilmiştir. Yap:!an üçüncü başvuruda zammm 1077 ocağında yapılacagına ılişkm scz ajınmış, ancak Sanayi Bakanlığı yetkilileri, maliyetleri yeniden iiıcelcmek isteği ile bu başvuruyuda ertelemek eğiliminde göninmüşlerdir. Bunun üzerine Renau'.t fabrikalan üretimi durdurmuştur. Eu arada Sanayi Bakanhğı ile Maliye Bakanlığı birbirini suçiamış ve konu Bakanlıklaraıssı Ekonomik Kurula getirilmiş'.ır. Üç gün önee yapılan Ekonomık Kurul toplantısında Adalet Parvisinin fabrikanın kapatılmasıra karşı çıkması ve zammuı mutlaka uygulanması eğiîim: agır basmış. Ekonomik Kurul naüyçtleri gözden geçirmek ve zam •>ramnı (Devamı Sa. 9. Sü. 8 üe) I Beterinden Saklasın! Y eni yıl nedeniyle okurlarımdan, dostlarımdan. çeşitii kunılu$lardan aldığım iyi dilek kartlan arasmda bir taneKi beni epeyce düşündârdü. Hetnen bütün mesajlar kisiliğim, vakırüanm ve ülkem için mutluluk dlleklerini sunarken valnız blr dostum. gönderdifi karta su süscükleri sıralamakla yetinmlsti: Tann beterinden saklasuı: Dostnmun benl dejfil yurdumıı dü«ündügü. yurdnmun geleceği üzerine kavgılandığı besbelliydi. Verdiğhn yanıtta kayjrısını payiaştığıraı açıkladun: r t v t t hsklısın, Tann beterinden sakJasın* diye yazdım. Daha öncfkileri bir yana bırakalım, heY. bakundan uraut kıncı, karanlık Wr yıl geçirdiğimiz ortadadır. Gittikçe batağa saplanan ,bir hajdc bulunduğumuzu förmemek içhr» kör olmak gerekir. Dünyaddn habersiz. kişisel ra da partiz*n çıkarlan uğruna iiîkevi umdrsamayan bir takim politikacılarm çabasıyla Atatürk TürkİTesi. kurMduğtmdan bu yana korkunc bir yajnızlığa doğru itilmektedir. Dı* politikamızın ne Idigönü, daha. doğrusu Cumhuriyet dediğimiz i Tt.timimiıin roncini kimse bil ' memektedir. Dış krrdi olanaklanmızın sıfırı tüketir oldnğtı bir mrada >1ekkeye en çok h*cı adayı çöndermek, bövlece yoksul halkımızm sırtından Arabistan çöllrrine yüz milvonlarca dolar gnmmekle muslüman ülkr'cri geri bırakan ilk lavik devlet biz i'ifluk. Dünyayı baskı altında tutan enflasyon bunalmiinrian kurtulmaya çal)S»cak rerde plansız, projesiz, kredisiz eösteri ratınmlarına giristtk. Bu Hğurda gfirkemli ve manraflı tflrenler düzenleyerek oraya huraya gelişi güzel temeller athk. CHP İstanbu! il örgütü, temizlik işçilerinin direnişe son vermelerini ve Belediye'nin yeni kaynak yaratmasını istedi CHP Istanbul fi örgütü. kentin her yanını saran çöplerin kaldırılraası için Belediye temizük işçiîerinin direnişlerine son vermelerini; Belediye'nin de yeni kaynak yaratmasını istemiştir. İşçilerin direnişi bugün 18. günü \ dolduracaktır. ls\an, Belediyenin içinde buIunduğu parasal durumtı çözüm lemek için hükumet nezdindeki girişimlerinin sürdügünü, haklıhklarının bir kez daha saptanacağından emin olduklarını açıkla mıştır. CHP tstanbul İl örgiitu. Belediye Baskanı tsvan'ın da katıîdığı beş saat süren toplantısında. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) GenelIş üyesi kapı ve kalorıfer işçıleri 9 ilde direnişe geçtiler IZMtR, (Cumhuriyet Efe Bürosu I DÎSK'e baglı Genelîş Sendikasına üye 9 bin kapı ve kalorifer ışçisi dün lzmir'de riırenışe başlamışlardır. Arknra. Istanbul, Bursa, Adana. Gazian t«p, Eskişehir, Kayseri ve Diyarbakır illerinde ise toplam 162 bın işçinın direnişe geçtiği bildirilmiştir. Kapı ve kalorifer işçilerinin yasal haklaruu alıncaya değin direnislerini 9 İlde sürdüreceklerini bildiren Genells Sendikası 4 Nolu Kapı ve Kalonfer îsçileri îzmir Şubesi Baskanı Saim Akbulut dün kamuoyıma yaptıgı açıklamada özetle şöyle demiştir: «Ülkemiz. emperyalizmle ilişkilerinin yeni bir evreye girdigi ikinci paylaşım (II. Dünya) Savaşmdan sonra ntifııs yıgılması bıçıminde kendini gösteren hızlı bir kentleşme sürecine girmiş ve genıs halk kitleleri kırdan kente sürüklenmişUr. Kentlerin yatay ve dikey büyümesiyle biriikte kapı ve kalorifer işçilerinin sayısı da hızla artmıştır. Ancak binlerce kapı ve kalorifer işçisinin gerek çalışma. gerekse yaşam koşullan kölelik dö nemini arafacik niî?'.ik!edır. Günilmüzdp ner ışçmin en do gal hakkı ulan grev ve toplu sözleşme haklanndan kapı ve kalonfer işçilerı yoksundur'ar. Yasalar 8 saatten fazla çalışmayı işçinın ıstegine bırakır ve bu fazla çalışma!?ra vuzde S0 zamlı ucreî ödemeyı zorunlu kılarken, Kapı ve kalorifer isçileri suncip 1516 saat fazla çahşma ucretı almadan köle'er gibi çalıştınlmaktadırlar. İ5 giivenlikleri olmadıgı gibl hıç bir sosyal güvencelerı d* yoktur. O'urmak lorunda kal dıklan «kapı konutları. her türIJ sağlık koşullarından uzak ve çagdaş ınsan onuruyla bagdaşmayacak degin karanhk, eürültülü. pis ve rutubetlidir. Her an su basma. kazan patlaması ve yangın teMıkesiyle karşı karsıyadır. Ek çalısma ücretleri zamlı ödeninceye değin. normal günlerde 8 saatten fazla. pazar. ulusal (Devamı Sa. 9. Sft. i de) Evli erkeklerin yılda 15 gün eşinden ayrı tatil yapması gerektigi belirtildi tZMtR Çalışan, evll erkeklerin daha basanlı ve mutlu olaiçm yılda 15 gün eşinden işinden ajTi kalması, tabiatın il ^pağmda bir süre kendisini din n\ fcesi gerektiği öne sürülmüşSinir ve T^h hastalıklan Mütehassısı Dr. Jühat Ald^mir. buna sebep 40'ını aşmış erkeklerde çok sık görülen «^evroz» hastalığını göstermiş, şöym. demiştir: « Erli erkeklerin Jıllık izinlerinin bir kısmını eşinden ve işinden uzak, hiç bir şey düşünmeden, okumadan ve yapmadan geçirmeleri gerekmektedir. Böylece. kendisini tam anlamı ile din lendirmiş olacak, görevine ve yu vasına daha mutlu bir şekilde dönecektir. Karısı ile birükte (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) TÜRK1RAK PETROL BORU HATTI YARIN AÇIUYOR, DEMÎREL KERKÜK'E ÜIDECEK ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Tüık Irak petıol boru hattı, yann Kerkiık. salı gunü de Adanada yapıiacak iki ayrı törenle hizmete gireeeV re m»rt ayından sonra 30 miiyon ton ham petroiün Iskenderun Körfezine gelme sı sağianacaktır. 1975 yılında temeli atılan ve 15 mılyar liraya mal olan petrol bo ru hattı ile Kuzey Irak petrollennin Akdenize ulaşması gerçeklesecektir. Başbakan Süleyman Demirel, yann öz«l bir uçakla Ankara'dan Bağdat'a gidecek, da ha sonra karayoluyla Kerkük'e geçerek burada petrol boru nattına ham petrolün doldurulması töreninde hazır bulunacaktır. Ay ru gün, yine Ankara'ya dönecek olan Demirel, salı sabahı Adana' ya gidecek ve hara petrolün denize ulaşacağı yer olan îskenderun Körfezinde Ceyhan yöresinde ki törene katüacaktır. 981 kilometre uzunluktaki pet rol boru hattının 641 km'sı Türk, 340 km'si Irak topraklannda bu lunmaktadır. Boru hattının Irak bölümünde 2, Türkiye bötümünde 3 olmak üzere toplam 5 pompa istasyonu, Türk Irak sınınnda bir Ölçü istasyonu, TUrkiye'de hattın çapının değiştifi yer de blr tapa istasyonu yer almak tadır. (Devamı Sa. 9, Sü S de) Alpkaya: "F104S uçaklarının alımına ilişkin her şey Genel Kurmay'da ANKARA, (ANKA) Turk Ha va KuvvetVeri eski korautanı emekli Orgeneral Emin Alpkaya, F 104 S uçaklarının alım işlemı ile ilgili olarak «O sıralarda ambargo vardı. Uçak vermiyorlardı. Bu konudakı her şey Genel Kurmay Başkanlığındaki evraklarda \ardir» demiştir. Hava Kurvetleri eski komutanı emekli Orgeneral Emin Alpkaya ANKA muhabirine Lockheed konusunda son günlerdeki tartışmalaıia ilgili olarak şunla n söylemiştir: (Devamı Sa 9, Sü. S de) Yeni yılda da değişiklık yok : 10 kişi öldü (Cumhurlyet Haber Merkeri) «Trafik Yasası çıksın mı. çıkmasm mı?» tartışmaları sürerken 1977'nin ilk haberleri arasında yine trafik kazaları yer aîıyor. r>ört ilde meydana gelen trafik kazalarında yeni yılm daha birinci gününde 10 kişi öldü. Sahil yolunda dün yine bu manzaralar sergileniyordu. Fotofrafta Yeni Mahalle kavşağmda bir THY otobüsü ile çarpışan taksinin kazadan sonraki hali görülüyor. Bu görünümdeki taksinin içindekilerin yaşaması da olanaksız tabii. 34 FH 755 plâkalı takside soförden başka kimse olmadıgı için tek ölüyle atlatıldı bu kaza. Anadolu Ajansı'mn haberlerine göre dün (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) sayısı önceki yıIİjırB" uranla daha da arttı. Anayassya aykın olarak mahkeme karanna karşın işt;al altına aiman TRT çafd»? uvçarlık «fceterine sırtı dönük sadece (reriâlitin propagantlasını yapmakla görevli bir borazan haline ı;etlrild:. Açık rejim slocamns üifııtarak cephe iktidannca tutulan yol biTi bujrün her yanı zehirli dikenlerle dolu bir yolsuz tarlanın nrtasma tetirmiş. bırakmıstır. Perişan dunımumuzn incelediğimizde. baslıca neden olarak vnneticilerin Atatnrk ilkelerine sırt çevirmis olmalannı görmemezlik edemeyiz. Onun ulus s«VKisini her seyin üstünde tutan, nlusun mutluluçunu akıl yolu iie blr an önce çağdas uyearlık diizeyine ulasnunuzda gören temel düşnncesi bir yana atılmıg devlet jjtmisi bir takıra çıkar çe^Telerinin büyük rilçüde rtki>r| altına Rİrmiştir. Atatürk. «Knylü efendimirtlir» demistf. Şimdikiler ağanın şerefi rençberinkinden iistündür demeve getirivnrlar. Demeye getiriyorlar deşil, bu zibniyeti saptayan kıyaslamalan ısmarlama nkul kitaplarmda açık açık belirtmekten de çekinmiyorlar. Bu «idi»in sonD nereve vanr? j ESKiŞEHiR SANAYi ODASI, AKARYAKITA ZAM YAPILMASINI iSTEDi ESKİŞEHİR, (ANKA) Eskişehir Sanayi Odası akaryakıta zam yapılmasmı istemiştir. Petrol fiyatlarına OPEC tarafından yapılan zammı görüşen Oda yetkilileri yaptıklan açıklamada «Petrol tüketene hazineden yardım etmek. petrol ithalini teşvik etmektir» demişlerdir. Eskişehir Sanayi Odasının açık lamasında Türkiyenin iktisadi hayatında petrolün büyük önem taşıdığına definilmiş. enerji tüketimi içinde petrolün birinci sıra (Devamı Sa. 9, Sö. 8 de) Mardin'den istanbul'a gelen bir gence Ankara'da komandolar işkence yaptı A.NKARA. (Cumhuriyet Bfiroso) Mardin'den İstanbul'a gelirken tanıdıklarını görmek için Ankara'da inen 25 yaşlarmda Vahap Kılıç admda bir genç, komandolar tarafından Site Yurduna götürülerek işkenceden geçirilmiş ve kendisinden «Hacettepe'de, Ziraat Fakültesinde işlenen cinayetlerin katili benim» diye imzalı kâğıt almmıştır. îşkenceden geçen Vahap Kıîıç adındaki genç, olaylardan sonra sekiz günlük rapor almıştır. Vahap Kılıç, Savcıhğa başvurmuştur. (Devamı Sa. 9. Sü 5 de) YENİ YILA GENELLİKLE SAKİN VE OLAYSIZ GİRİLDÎ (Cumhuriyet Haber Merkeri) Yeni yıla tüm yurtta ğtuellikle sakin ve olaysız «îirılrmşf.r 1977 jilına girerken İstanbul'da 32, Ankara'da 29, İzmir'de de 19 bebek dünyaya gelmiştir. İstanbul'da 2. Şube ekipleri yübaşı gecesi şenirde kontrollarda 11 kişinin Ü7erinde tabanca bulmuşlardır. Tabancalardan 7'si Beyoflu'nda dıgerleri de Kadıköy, Göztepe, Üski^iar ve Paşabahçe'de e!e get»riim;v tir. Beyoğlu Bursa sokağında Osman Akgül'Un üzerinds Mr 9, bir de 7.65 çapmda ikı abanca ve 45 mermı çıkmıştır. Yılbaşı gecesi poiise başvuran 1'i iişi, otomobillerinin çalmdığım bildırirken, Yusul Kızılyurt adlı şahıs da kamyonunun çaündıiinı belirterek. bulunmasını istemiştir. Yılbaşı gecesini Enıniyet Müdürlüğü müteferrikasmda 114 kişi nezarette geçirmıştJ. Geceyi Emniyet'te geçirenlertn arasmda sarhoşluk nederuyie oolısfl düsenlerin çogunlukta oiduğu bil dirilmiştir. (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) OI.AYI.ARIN ARDINDAKİ Gölge Oyunu eni kusaklar «Şaibe» sözniğünü bilmesler. Ne rar ki «Saibe» siyasal raşantunızda sıksık kullarulır olmustur. «Şaibeli iktldar ya da hükümet» deyimi, yolsuzJuk iddialan.vla lekeli ounak anlamını maktadır. l>pkeli sıfatı. çok ajtır bir nitelik Usir. S»nınz ki bu nedenle Başhakan DemİTel <Şaibe>yi ftztürk^d* •gölge» »özcüğüyle dile «etirmeyi yeğlemis: 197* yılında ıktidarda bulunan CHPMSP Koalisynnuna lyockheed rüsvet olayı yüninden «gölge» düştüğünii vntemiştir. Acaba Sayin Demirel'ia bir gerçek var mıdır? GERÇEK Başbakan Demirel in etindedlT. Ne yazık ki Sayın Siileyman Demirel koruşturmayi hızjaııdıracak yerde fcöstekliyor. Oysa seçimler yaklaşırken Ecevit'in yolüuzluk yaptı^ını kanıtlarla kamuoyu önüne sermek tUşbakanın Iştne gelmez mi? Gelir kuskusuz. Eğer Sayuı Demirel'in bu volda elinde bir »ilâh bulunsa. hemen kuUauılacaktır. Ama eğer elde sllâb yofesa ve bir çaksrabnaz sözkoıu>,uysa «Gölge orunu»na girişıl«cektir. Acaba «U»ckh*«« Rüşret Olay» nda gülge kimin üstüne düştnüstür? (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) **• Y MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI tlerici güçlcr bir an önce dertenip toparlanmazsa, bir e«n betetin beterl ile de kar«ıla?acacmn7dan htç kuskurouz ol TAN U KAPISI AÇIUR; j(i DIJIHA ÇIKAR... AÇILMİZ KAPISI; tÇYÜZÜ ANIİJIIMAZ! (7. ORAL'ın sayfada) ÇİZÜİSİYLE masın'. DiyeUm U öyle olsnn; 1974 yı. hnda iktidarda bulunan Kcerit Hükümetine Lockhted ra$\et olayı nedeniyle gölge dü.şmü? bulunsıın . Ne vapmak gerekır? Eğer Sayın Ecevit bugün Başbakan olsaydı, va knvusturmayi hızlandırarak kısa bir sürede suçiulan ortaya çıkarmak çnlunda çaba gösterirdi; ra ıia «kovuşturmamn esenliği» için çtfellir. tstifa mektubann Sayın Cum bnrbaşkanına sunardı. <Gö!gi> altında katmıs bir hakiimet Baskanı^nın yapacagi budar. Ama bugflıı Ecevit muhalcfcl lideridir ve vapahllpcrği çok nîı şcv yoktur. Kovusturmaııın viinlendirilmtsf ve hızlandırdması NADÎU NADÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog