Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

• Sahlbı. Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecıltk T.A3 adına NAOtR NADt • Genel Yayın Müdurü OKTAÎ KURTBÖK* • Sorumlu Yazı tşlen Mudürü BULENT DÎKMEVER • Basan ve Yayan CUMHTOÎYET Matbaacılık ve GazeteciUk T A Ş Cağaloğlu. Halkevi Sok No 39 41 CUMHURÎÎET tSTANBUL TELGRAF ve MEKTUP adresı: Posta Kutusu tstanbul No: 248 TELEFON : 28 97 03 ( Bes Hat ) ' r i ! R l l U I I D ; V C T B A S r î T AHLA'C "TASASTtf* isUlvlriUnı YCI UYMAYI TAAHHUT EDER • BÜROLAR : Ankara Atatürk Eulvan Yener Apt. Yenısehır Tel 17 58 66 25 57 01 « IZMIR HaUt Zıya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel • 1312 30 12 47 09 • \DAN \ Atatürk Caddesi Uğurlu Pasaj Tel.: 14550 19731 ABONE ve Aylar : 12 « 3 1 YurtlÇl : 540 270 13o 45 n Yurtdışr 990 495 247 50 « 50 Ulke gruplanna ve agırlığı 'a gore uçak far« okuvucj tarafmdan aynca ode'>ır Başlık (Maktu) 2 3 ve 9 savfa ( s a n t . m n ... 4 5. b 7 sayfa (sa tımı) Olum, Mevlıd Tesekku~ <D *antımı> Nışan Nıkdh E\lenme Dogum Yavın Havatı (kelımesıi Kavıp (kelımesıl 7=^0 U r a '00 » lbO » MO » ?Xi » 4 » 3 » 19 OC\K 1077 î*nsak Guneş ÖÇle " J 3 33 12 25 Isı dı /kşam Yatsı 14 55 18 46 r ıo T A K Vi M CHP'li Çakmur (Baştarafı 1. layfada) hmduğu durumun hesabını vermekten korkan Demırel'm her ne pahasına olursa olsun ıktidarda kalmanın yolunu araştırdıgıBI belırtmıştır Başbakan Demırel'ın kısısel başansızlıklannı, becenc<;'7İı&ı ni ve yeteneksızlığını unutturmak ıçın, Turk haıkıntn gele^egı üzerinde hıçbır vurtseverın kabul edemeveceğı bıçımde kumar oynadığını ve sıyasal ortamj sertleştırerek gergın tutmakta çiıtarı ıçın yarar goraüğunu sojîejen Çakmur, Başoakanın cjıayetler ve yeğen so^gunlannın hesabını 1977 ekım seçımi yaklaştıkça yü reğınd* duyduğunu, bu nedenle bır panık içjıde bulunduğunu ve kıme hangı demokratık kurulu şa saldıracağını şaşırdığını ıfade etmıştir. «Koraando denılen çeteler başta Demlrel'ın, sonra da sad^st Oıduğundan hıç bır kjskumuz olmayan, cınayet şebekelerinın ba91, elı kaniı Turkeş'ın lumayesındedır» dıyen Çakmur, şunları eklemıştir «M'llıyet Gazetesıne komando çetelerının saldırıları ve Cumhuriyet Gazetesının Izmır Burosu Şefı Hıkmet Cetınkivi'nın evme patlayıcı madde atıp kurşun yağ dınnalan, bugunkü anarşı Ae özdeşleşmış hükumetın akıl almaı yua karası olarak demokrasi tarihimıze geçecek hukümetm başı Demlrel'ln alnında kara bır leke olarak yaşamı boyunca kalacaktır. Bu saldınlar hukumet kanatlarından bırinin teessürlerı nl bıldırmesl ile gecıştırliecek kadar basıt deftld'r Oiaviara seyircı kalan îstanbul Valisi Şentürk ile bulunduğu makamı hiçe •ayan, sorumsuz ve komando koruyuculugu yapan îzmır Valisi Egılmez derhal gorevden alınmalı, suçlular en kısa sürede yakalanrnalıdır » Basınla ugraşanlann, basın özEürlüğunü a>aklar alttnda çığnemeye yeltenenlenn sonunun yakın tarıhte goruldıjgun'l anlatan Çakmur, îstanbul Emn'yet Mudur Vekilı Nıhat Kaner in, «Ga zetecı dovuluvorsa elbet bır nedenı vardır» bıçım ndeki sdzlenm «KustahliK» ola'ak nıtelemış, Içışlerı Bakanının kendısıne du şen gorevı zaman geçmeden ve saoırları taşırmadan yenne getırmesmı ıstenustır Turkeş'ın, Cumhurbaskanının reseos jonurı da TGS Genel Baskanı Semıh Balcıoğlu'na «Yakında kendı karıkaturunu kendısme çtzdıreceğız» demesının, Mıllıyet Gazetesı ne ve Cumhuriyet îzmır Bürosu Şefının evlne saldıranların kımden, kımlerden 1 omut aldıklarını ortaya koyduğunu behrten Çakmur un bu konuşmasma, MHP Genel Sekreten Alı Fuat Eyupoğlu oturdugu yerden mUdahalede bulunmuştur Easın locasından ne dedı^ı anlaşılamavan Eyupoğla'na, Çakmur «Vami ler, kan emıcılerın dıye bağırmıstır Çakmjr konuşmasını bıtırdik ten sonra ayağa kaUarak Başkanhk kursusünun onune kadar gelen Bvupoğ'u partısıne ve Türkeş e sataşüdıgını one sürerelc soz ıstemıştır Ancak Başkan Tu' iteş oturumda bulun.nadıgı ıçın ^endtsine soz veremeveceğini bil dırrmştir Bu arada Çakmur ve Eyupoğlu arasında oturdukları yerden karşüıklı bır soz duellosu geçmiştir. HANDAN OTAK'I ÖLDÜRENİN HALEN TUTUKLU SANIK DEĞİL BİR FABRİKATÖRÜN OĞLU OLDUĞU İHBAR EDiLDi Çıoalı Kız Ortaokulu o*rencısi Handan Oıak ı oldurdugu ıddı ası> la tutuklanan Ahmet Şahın ı vargüayan îstanbul 4 Agır Ceza Mahkemesıne gondenlen inzdsız oır mektupta cmayetm bır fabrıkatbrun oğlv. tarafından işlen digı one surulmuştur Atakoy Postanesınden postava verıldıgı saptanan mektupta, «Ah met Şahm'ın haksız yeTe napiate yattıgı oysa Har.dak Otak ı oldu renın Pauh Karagümrult Fusun Yun Orion sahıbı Ismaıl Adam oğlu'nun oğlu Yusuf Adamoğlu oldugu» ıddıa eoılmektedır Maı keme Başkanı Ismaıl Okay, ihbar mektjbunu Cumlıarıyet Sa\ılı ğına teshm etrpj^fır Komandolar ITIA*yı (Baştarafı 1 savfada) Komandolar Çapa Dış Hekımlıgı Okulunaa da olay çıkartmışlar, eyleme sevırcı kalan polıs, okul jonetırrun»n ogretimı oır gun tatıl e*t gını açıklamasmdan sonra okulu boşaltmıştır Bu olayda da gozaltına a nan olmamıştır. lının, Enstıtudekı olaylara Uışkm jakınmalaıı dnle ,ciıkten sonra «Can guv enııgımzı bu durumaa sağlavaınanı» dedığım Iddıa etmijtıı Savaştepe Eg ım Enstıtüaü ile oğretmen hseai Ogrencilen ıse ancak velılenjie bırlıkte jerslerı ızlejebılmekteairler ögrei^ıler, n.omando eylemlerı yuzundsn can gu\ enlıklerının kalmadığını ılade etmektedırler Egıtim Ens'ıtusü Ae ögretmen Lasesmden oır yoneticınin komando saldırganlığm dan yakınan velilerı, «Evet btn tarafım çunku mı lıjetçıyun» dıye tehdit ettıgı one sürulmeKteSosurlukta ıse, komando e ii lı olaugu one surulen lıse mu durunjn çabasıyla dort jğrenci polıste falakava yatınlmıştır CHP lı parlamerıerler durumu ıl gılıiere bıldı' *a OLAYLARIN ARDINpAKİ Çağlayangil'in (Baştarafı 1. sarfada) sios da ikilı goruşmeler yapacaklardır. Gorüşmenm yeri ve gunü kesmlikle açıklanmamaktadır «GörUşme yapılmaması olay olurdu» dıyen dıplomatık oevreler, ıkı Bakanın Eakanlar Komıtesı toplantılannda ve yemeklerde zaten bır araya geleceğını hatırlatarak aynca başbaşa ozel ikj.li gorüşmeleruı beklendığı ni de gızlememektedırler Iki Bakana katılacak heyetlerden, bu gorüşmelerde Kıbns'la ügıli < o cnular ile hava sahası ve Kıta Sahanhğı sorunlanna ilişkın gorüşmelenn seyn üzerinde durulacağı samlmaktadır Bu arada Başkan Gıscard tarafmdan açılışı vapılacak olan Av rupa Konsevının yeni bınasma Türklye tarafından hediye edi len seramik pano da asambıenın guısindekı duvara yerleştlrılmistır Turkiye'nın gbnderdığl bu seramik pano Prof. Sadı Dıren'm yapıtıdır 24 ocak gunu ılk günkü oturumlarda Avrupa însan Haidan Mahkemesımn yenı yargıçları da seçilecektır Avusturya. Belçıka Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Portekız yargıçlanndan baş ka, Ceza Hukuku Profesorü Tey vaz Golcüklü'nün de Alı Bozer den boşalacak yerı alacağı o":enı.r • ' • yolaçmasırun beklenemeyeceğini belırtm^ıtedırler Ankara Buromuzun bıioıruife. ne gore, Çaglayangıl, 23 Nısanda ABD nin yenı Dışışlen Bafc" ı Cyrus Vance ile CENTO Bakan lar Konseyi sırasuıda Tahranaa bır görüşme yapacaıctır Dışışlen Bakanlıgı yetkılıler. CENTO bahar dönemı BakaniaKonseyinin 23 23 nısan ıanhle>1 arasında Tahran'da yapılacatiiiii ve CENTO çalışmalan üevam ederken, Bakanların ıkılı goruş meler yapacaklarını, bu araua Çaglayangıl ile Vance'ın de gorv. şeceklerinı soylemişlerdır. ANKA ajansmın Alman DP\ Haber Ajansma dayanarak bı1 dırdığme gore de, yenı ABD Ba$ kanı Carter'ın Turk Yunan an lasmazlıgının çozumü ıçuı yogun bazı gınşımlerde bulunacak, bu arada Türk ve Yunan BaşbakRn larmı Amerikaya davet edere* soruna uçiü göruşmelerle çöztım arayacaktır Ajans ba konudakı temaslann Washmg*on, Ankara ve Atına'da yun;tulduğunü ve Carter'ın yakmoa ıkı huiümet başkanına dave^ıje gondereceg. m haber vermektedır Ajansa go re, Vance Çağlajangıl ne Tan ran'da goruştukten sonra Atma da ve Lefkoşe de de temaslarda bulunacaktır Bu arada Maıcar. os'ui da, Carter'le görüşmek ü<e re Amenka'j'a gıtmesmın beklen dıfı eıaenmektedır GERCEK (Baştarafı 1 savfad'O Rİıçlendıkçe Cumhurıvet e aalflınlar ve baskılar vosunlaşmış, rievrfanci ve Herıcı vönetımlerde s.Jdın ve baskılar genlemı^tır Bu gelRit ıçhıde vanm vnzyıl no>unca denevleri zengınleşen Cumhuriyet, ıçinde vaşadıgımıı bunalun dönemının kısa surede aşılacagı inancmdadır Ne var K bn İ ınanrın tum ilericı kuruluşlar, partiler, orgutler kurujnlarca paylasılarak devlet vetkılerıni ellerinde bulunduranların itifvlerinı vasaların buvurduçu oiçlmde \apmalanni saglamak jerekır. Devletın vetldlenm ust dörevde kuUdiuuiurıiı jasaiara sırt ^evirdlgı verde, Emnnet orgutu de ışlemez olur Dırlık bir kcx bozuldu mu, hundan kımln ve n«sıl zarar sorecegı hesaba sıjjmaz Dun ulkemızde Reçerligi kanıtlanmış olan bu kuralın. bupın de çııçln oldugunu 5iva*al Ikttdar «ahıplrn unutmanMİidırlar î3 vıl bOMinca çeşitli ıktidar\ar jtelmış çıtmış RlUnmi^lerdır ama Cnmhunvet vasamaktadır Herhalde bu tanhsel «lavın tercelde bır manttjh ve <ajrlaın bir ozu bulunmaktadır ickir ÇAGLAYANGil • VANCE GORÜJHUi F£N FAKÜlTESi'NDE Ögreunıe once/U guıijıd olajlar nedemjle uç gun ara \edıen Is tanbul Unıversıtesi Fen Fakuıte sı, Yonetım Kurula tarafmdan .7 ocak perşemDe gününe kaaar ta tıl eaılmıştır Dekanın iste^ı 17em e dün toplanan Yoneunı Ku rulu fakültenın açılma farı.Tni bır hafta suıeyle ertelemıştir Ya pılan açıklarrada, Şubat doremı sınav larının 1 şubat 1977 tarının de başlayacagı \e 28 şubat 1S7" de son buiacagı bıldırumıstır Atatürk Egıtim Enstıtü ve /.A. saray Gazetecılik ve Halkla Ihşkıler \uisea Olnılu ogrencıîerı ıse dun bır dılekçevle Valıhgc başvurarax scunlar.nın COÎU me sıru ıstemışleraır Atatürk Eğ um Enstıtusu ogreıcıler can çaver lıklerının saglanmasını io erler ken Aksarav Gazetec'Uk ve halx la Ihşk^ler Yjksek Okjlu T,'ftı cılerı de Eakanlıgın Cajı'oplu Kız Ogrencı Yurdunu Ovil ÜJT rak \erme<:ıne karşm aç Va *&l aıklarını V mm sierd r > IZMIR'DE TAN1KLAR GELMEDİ Basma yönelik saldınlar kınanıyor Gazetemiz îcmir Btlrotu Şefi Hıkmet Çetınkayamn evine yt>neltilen sılAhlı saldırının tepkılerı sürmektedir Cumhuriyet Senatosu Milli Bırlık Grubu Başkanı Tabu Senator Fahrı Özdılek gönderdığı telgrafta olayı kınayarak şoyle demıştır «Gazetemzın îzrrür Etırosu Şefı Sayın Hikmet Çetınkaya nın evıne yapılmış olan saldınyı, yasalarla korunan basın ozgürlüğune ve can gu\enlığıne karşı gırışılmış bır baskı ve smdırme hareketı olarak gormekteyız Saldırganları ve saldırganlığı onleyeme>en tum sorumlulan şıddetle kınarken, Cumhuriyet aılesıne geçmıs olsun der saygılar sunanz » Gazetecıler Cemıjetı Genel Sekreten Mustafa Yücel de, gazetemiz İzmır Burosu Şefinin evıne yoneltüen saldın karsısında gereken yasal ışlemlerın yapılması ve sorumluların meydana çıkarılması için ilgıliler katında gınşıme geçıldıgını bildırmıştir Yücel, gazetemiz Genel Yaym Müdurlügune gonderdığı yazıda, «Türlü vesıle'erle vakıt vakît basınımızın uğradığı kaba kuvvet gösterilennm, bütun merîsaplârmızca bemmsenmış bulunan fı kır ozgurlügu karsısında, bugü ne kadar oidugu gıbı bundan son ra da sonmeye mahkum kalacağı kusku götürmez bır gerçektır Gazetecıler Cemıyeti olarak, teşekkulumuz, kımden ve nereden gelırse gelsın basma ve basın ozgurlügüne yoneltılecek her turlü kaba kuvvete karşı olduğumuzu bu vesıle ile bır kere daha tekrarlamayı gorev saymalttadıı» demiştir Öğretim (Baştmrafı 1. sayfada) maktadır. Komando saldırgarüıgı na karşı fakulte jonetımının «labüdığı onleTi bu olmuşUır. Tez Büro iş Ziraat Bankasının istanbul'daki çeşitli şubelerinde bugün greve başlıyor DunkU duruşmaaa mahkemece tanık oleraıt dınlenmelerme ka rar verılen Cınayet Masası Şefı Korkut Onder ile sorus unııaji bizzat sürauren ve sanıgın olüm cezasıv'a cezalandınlmasını ıste 5en Cumhurıvet Savcısı Vt^tr ToSAUYERIIDIIER miK un tanıklığa gelmedlğı gorul Öte yandan, bakaıja ve KığJ» muTur Yargıtay Savcı Yardra cılığıra atanan ügur Tonukun 10 oğrencı jur*ları arasmdaM siıan lı çatışmadan sonra gozaltna alı gun ızın aldığı oğrenılmıs^ır Du ruşma, gelmejen tanıklann dın nan 93 oğrenc»den 911 dun sah lenmesi için baska bir jfüne bı verılmıştır Iki öirencınm ise, sılâh kullandıklan görgü tanıklarakılmıstır rınca doğrulandığı içm gözaltmda tutu'c1 •'n bıld «'mıştir. Wm BilDIKIS! llencı Gençlik Dernegi Genel Baskanı Muhtar Sökucü AUturk Öf rencı Sıtesi Müdurünün gerek çesız olarak ilericı ofcrenrılen yurttan attığını bne surmuştı'r Sokucu son günlerde ıl^rıcı og rencılere yapılan baskılann yurt ta. çalısan Işçılere de uygulandı gını so' Iemi^t'r îzmır'm Hatav semtındeKi Eş refpaşa Lısesı dün komando olduxlan bıldinlen dort kisı tora fmdan kurşun yağmuruna tuoılmuştur Saldırganlar okul hademesını ae sılahla tehdıt ettüten sonra kaçmışlardır Ege Ünıversıfes Guzel t'znAt la^ Akademısı de dun çıkan oıa\ lar nedenıyle bn" hafta sur«>le tatıl edılmi*»' ANKARA'DA 4nkara'da Gazerec lık ve Halk la luskıler Yuksek Okulunda aun çiıtan ogrencı çatışmasında 1 og rencı varalanmıs polıs ola/dan sonra 15 bgrencıyi gozaltına al mıştir Kınkkale Lisesi ötrnecılerınin mudürlerinın baska yere afdnma sı nedemyle başlattığı dırenış ve boykota dün Cumhun>et ve Tı caret Lıselen de ka'ılmiçrr II çe Kaymakamı, olayın 'a'inkrı len oldugunu ve 24 oîrencının gozaltına alındıjhnı îiildınnıştir TBMM (Baştarafı 1 sayfada) 2 TBMM jyelerı kooperat f ler ve halka açık ortaklıklar dı şında, kazanç amacı guden yerlı ve vabancı sennaye ile kurulmuş şırketlerde, banKalarda, ucretlı veya ücretsız yoneturı kurulu başkanlığı, >önetım kurulu uye lığı, temsılcı'ık ve komısjoncuiUK j apamav ar aıîlardır 3 Kamu n.telıgındekı me^lek kuruluşlarında ışveren, veya ışçı sendıkalarında ucretli veya uc retsız yonetım veya denetım gore vı yapamaj acaklardır 4 Devletın maddı çucarı ıle ilgılı davalaroa (Zımmet, ıntılas, cıovız volsuzluKİarı kaçakçılık gı bı) savunma gorevi alamayacaK lar, hazıne beleaıye, ozel ıaare ler, isoj tuzel kış lıklerının ve ser mayesıne devletın katıldığı şırket ve kuruluşların leh ve aleyhınde kı aavalaıı taıcıp edemeyeceklsr aır Bıhrkışılık ve ha^erdık yapa mayacaklardır 5 Devlet daırelennde, dığer kamu tüzel kışılıklennde ve bunlara bağlı kuruluşlarda bu yasada jazılı avrıcalıklar dışında ve ucret karşüıgı ış taklpçılığı vapama>lacaklardır 6 Serbest mesleklerinı yaparken ve otekı ferdl ışletmeierınde mevkı ve olanaklarındon yararlanamayacaklar, ujeük unvanlarım kullanamayacaklaıdır 7 TBMM ujelerı yabanıi Dir devlet veva uluslararası bır kuruluş tarafmdan verılen ücretıi herhangı bır ışı veya bır gorevi kaDUİ edeme>eceklerdır 8 Bu yasada göstenlen bağdasmazlıklann varlığının saptanması hahnde durum d/enn mensup oldugu başkarüık uıvanınca ıncelenıp uç ay ıçınde durumu değıştırmesi ıçın üje\e vazıU olarak büdınlecektir. Bu sure ıçmde bagdaşmazlığın ortadan kaldırılamamas.1 halinde Uye hğın düşmesı için içtüzük hükümlerıne gore dosya genel kurula sunulacaktır Yasa onerısı kabul edıldıği takdırde altı ay sonra yürurluğe gırecek, bu rasayı Cumhunjet Senatosu ve Millet Mec''sl Başkam ile Bakanlar Kurulu ydrutecektır. AVRUPA KONSEYI RAPORU Dt5ER İUERDE Konya'dakı ogrencı çat'şmasm da Akşam Ortaokulu oğrencıie rinden îdris Kürklü tabanea ile vurularak yaralanmış, 4 kışı coz altına alınmıştır Çorum Ticaret Lısesmde çıkan çatışmada ıse üç öğrencının ?ftır bıçımde yaralandığı ve okulun ıkı gun tatıl edıldığı bıldırılnelv tedır Gazıantep te komandoların kız oğrencılere sarkmtılık ettıkJen, komando karargâhı olan Egıtim Enstıtusu İle ögretmen Lısesı nın, olavlann kaynagı oıdu^u ra ber venlmektedır Bu arada dun Gazıantep tmam Hatip Lısesmde MHP ve MSP yanlısı gençler ara sında çıkan çatışmada bırı agır uç oğrenci yaralanmış, 9 kışı goz altma alınmıştır Kahta yatılı bolge okulu matematık öğretmenı Zeynel OT'ÜT okul bması ıçmdeki lojmanı da kımligı saptaramayan kışılerce kurşunlanmıştır Ordu Teknık Bıhmler Yuksek Meslek Okulu, dun sabah bır grup o&rencı tarafmdan ışgal edı lınce Valılıkçe üç gün surejle kapotılrmştır IKÎISAIIA tktlsat Fakuitesınde, sol eğxjlmll öğretım ttyelerınln vanısıra taralsızlıkları ile tanınan baa profesörlenn de derslen komandolar taraîından engellenmekte, saldırganlar bu ögTetlm ılyelertne hakaret ederek, boykot oldugunu one sürüp ders yapılmasını önlemektedırler. Ögretım tlyeleri son bir kaç ayhk derslerıni bu yuzden veremedıkleriru •belırtirlerken, kamuoyımun, toplu bır eylemle uyarılması gerektıgıni lfade etmektedirlerAncak, bğretun üyeleri, lakulte yonetimınin. toplu bır eylem konusunda «ytrdancı etemdıgını, tek başlarina kaldık.an için fle. daiıa SIK bıçinvie komandoların saldın ve savgîsızlıklanna hedei olduklannı soylemektedırler. Tez Buro îş Sendıkası, Ziraat Bankası'nın istanbul'daki şubelennde aldıgı grev kararuu bugun uygulamaya başlayacaktır Grev, Ziraat Banxasırun, Karakov, Ban çekapı, Beyoglu Patıh, Bikırkoy ve Kadıköy subelennde yapıhıcaktır Sendıka yetkılileri, nısan ayından bu yana sürdürulen toplu is sdzleşmesı gorüşmelennden bır sonuç alınamaması uzerine, grev hakkının dogdugunu bildirmisler dır Sendika Baskanı Sabri Gul, konuyla ilgılı olarak «Ziraat Ban kası mıllî bir müessesedir Bu kuruluşta sozlesmenln başarı ile sonuçlanması dıleğımızdi Ancak bu mumkUn olmamıştır Anlasmazhgın kısa zamanda sona ererek, uyelerimızin haklarınm ven'mesı ümıdıni tasımaktayii» demıştır o MUKESIR'DI Bahkesır Nec»tı Egıtim EnsM tüsunu ışgal eden 200 kadar komando sılâh tehdıdiyle ögrencıle n okuîdan çıkarmıslardır OUj lann onlenmesi için Balıkesır Va lısı ile gorusmeye gıden CHP Balıkesır MılletvekUlen Necatı Cebe ve Orhan Üretmen'le CHP îl orgutur.den bır heyet koman dolar tarafmdan kordon altma alınmak ıstenmıştır CHP Balne sır II Sekreten Turgut Inal, Va Ear yağışı (Baştarafı 1. sayfada) yolun açılmasıyla Çukurova rro torlu trenı Ankara'ya harccet edebılmıştır Anka^a Sı/as yo lunun AkdaSmadenı Yııdu zelı, Kavserı Malatya yolu nun da Pınarbaşı Darende ive sımlen kardan kapanmıştır B J bolgelerde de bırço^ araç vollrı da beklemektedır Kahramanmaras ın Darende ılçesınde o&.ııllar kıs yvlzünden tatü edılmistır Kon v a nın Ortakışla koyunde Ürncr AKdogan adlı yurttaş tıpı yurun den donarak can rermıştır Doğu Anadolu'da vakacax «crunu Kendisını ıyıce hıssettırmtstır Agn'da, komurun tonunun 1900 lıraya çıktıgı haber venl np rtpdır HUKUK'TA Hukuk Fakültesı'nde do bir kısım oğretım uyelen ıçın aynı lcoşullar surerken, derslere gıren ogretım Uyelennın, son derece ürkek olduilan ve fcatta ders konulanıun kapsamlaıının degıştlği ızlenmektedır. \ynca asıl onemllsı en az 300400 öğrencmin kaulması gereken bır ders, 2030 öğrenci ile yapılmskta ve öğrettaı Uyeleri, bır çoğunu tan l T n '' f l l l f 1 g r i r ' 1 ^e kendı sınıilarının öğrencısi olmadıgı kanısını t^?i r i i 1 f İ ! i r i bu grupla ders yapmak zorunda kaldıklannı kabul etmektedirler. Yüksek öğretım kurumlanndakl son durum öğretim üveleri arasında yoğıın tarüsmalann çıkmasına da yol açmalrtadır. Tarafsz ya da ilericı oğreüm tiyeleri bu koşullarda yönetlmlerın toplu ve kesın tavır almalan gerektiğlnl savunurlarken, sağ görüşe baglı oğretım üyeleri, komandolan suçlayacaJc türdekl açıklamalara karşı çıimaJctadırlar. Fakülteler ve ünlverateler organlannda tek taraflı ışgal ve saldınlan kntama Ja da polısın taralsızlığını ortaya koyma yolun dald gırişımın sağ gorüşlü öğretım üyelennce engellenmektedır Orneğın îstanbul Universıtesl yoneüm kurulu ders yapuamıyan lakülteler lgın kapatma karan alamayınca, çaresız kalnuş, hiç olmazsa kapatmama Vıarannda dırenen fakulte yonefnılerine sorumlulugu yükleyebıîmeic İçin, cüniversıte vonetım kurjlunun bır karar almaması ve fakültelerin kendı koşullan lçınde karar alma'an» yolunda bır açıklamayla yetınmıştır. Bukez de ^ * « Kazlıçeşme'de^ bir deri fabrikası kül oldu CHP Milli Egitim (Baştarafı 1. savfada) lâl yonetunı sayılabılecek vonetım doneminde bız CHP olara.; bu projeye karşı çıktık \e bu projenın uygulanmaya konulmasını onledık Aradan yıllar geçtı, şımdı aym düşüncelerı taşıyan kımsenin üyesı bulunduğu ve gö rüşlerım buyuk olçude benımsef tığı bır hukumet ışbaşında Bu proje Demırel hükumeü sayesın de uygulanmak ıstenıyor Mtllı Egıtim Bakanı, gorev e geldı^m den berı ızledıgı tutumla AUturk'e ihanet etmektedır Cumhuriyete ihanet etmektedir Millete ihanet etmektedir însanlığa ihanet etmektedir Türkiye'de parlamenter rejim olduğuna gore bunun hesabmın parlamentoda sorulması gerekır » YtUJJ D£ KINADI öte yandan Yol Iş Federasyonu Yurütme Kurulu, basm ozgurlügüne karşı son günle'de gı rışilen saldınlan kınamıs, «Hükumetin ve onun başının, cumhunyetı tahrip, ulkenin faşızm karanlığına gomülmesi amacını adım adım gerçekleştıren!ee kar şı gosterdıklen tavnn artık ağır bır Anayasa suçu nıteliğıne gırdıgini» belirtmlstır Kazlıçeşme de dün aksam çı ka» yangında. bır den fabrikası kül olmustur. Hacıhasan sokafmda thsan Sa nk'a aıt oldugu bıldınlen deri fabnkasında saat 17 50 sıralann da bılinmeyen nedenden çıkan yangın, kısa zamanda büvümu<; tür Bu arada alevler, yo'edekı dığer işyerlerrni de tehdıt etme\e baslamıştır Yangın, olav yerıne gelen ıtfalye ekıplen tara fından başka ışyerlenne sıçrama dan kontrol altma alınaaümıs, ancak deri fabrikası yanmaktan kurtarüamamısUr Soruşturmaya baslanmıstır. o 4 JOFOtUN 00HDÜ6U BIUHRi'JYOR Erzuıum Kanıvancular üerneğı Başkanı Mustafa Yeresaçan, Gurbulak sınır kapısında şoiorler ıçın baruıma olanagı bult^n madığmdan dondurucu sogukta araçlarının ıçınde kalmaıc zorunda kalan 4 şoforun oldügünü one surmuştür Yeresaçan, olen kam yon şoforlerinln üçünün Türk bırinın de Bulgar oldugunu, ancak kimliklerınin saptanamadığını bil dlmustır Amasya'da kar kalınlığırun ba n yerlerde 3 metreyı bulmustur. Çankında yoğun kar yağışı yuzünden köylerle yol ve teieıon bağlantısı kesılmıştır Çankırı Ankara karayolu da kapalı durumdadır Kar yağışı Canakkale Boğazmda da elkılı olmus, denız ulaşımını büyuk olçüde aksatmıştır Hamburg'tan Istanbul'a soya vagı getırmekte olan «Commandent Hnry» adlı tanker Çayağzı bölgesınde karava oturmussa da dun aksam kendi olanaklarıyla kurtulmustur Trakya'da Edıme kararolunun da zaman zaman dondan kapan dıgı belırtılmektedir Libya'dan sınırdışı edilen 219 Türk işçisi «Devrimci Gençlik» daha geldi Libya'dan smırdışı edilen 319 Yazı Işleri Müdürü Turk isçısi daha, dün Istanbul'a Akçam, 8 yıl gelmıstır. Yeşilkdy Havaalanında gazete9 ay hapse cilerın sorulannı yanıtlayan i*ciler, Libya yasalannın kendilenne mahkum oldu tanıdığı haklann ısveren tarafınAN KAR A, (Cumhunjet Buroso) Ankara îkıncı Ağırceza Mankemesi, «Devnmci Gençbk» dergısl yazuşlerl müdüru, ODTU Lısans oğrencısı Taner Akçam hakkında TCK'nun 142 maddesıne ayon hareketten sekiz yıl dokuz ay hapıs cezası vermıştır Mahkeme Taner Akçam'ın avrıca üç yıl da Eılecilt'te Emnıyet gozetımı aîtında bulundurulmasını kararlaştırmıstır Karardan once, son sozü nün ne olacagım soran baş'can Oğuz Uncuoflu na Taner Akçam, «Emperyahzme ve Faşızme karsı mucadele ederek halkıma karşı olan görevımı yaptım» demıştır Taner Akçam hakkındakı karar, Mahkeme Heyetını oljşturan üyelenn oybırlığıyle alınmıştır Taner Akçam hakkındaKi mahkumiyet karanru avukatlan tem yız edeceklennı ve Yargıtaya £ö türeceklerini soylemişlerdır. Yugoslavya (Baştarafı 1. sarfada) ye helıkopter göndenlmıştır barayboana'nm 40 küometre Batı sındaki Kresevo yakımnda uçağın enkazma rastlanmıştır Yugoslav hükümeUnce yapılan açıklamada, Bijedıç ve eşınm cenaze torenlerinın 21 ocakta yapılacagı belırtilmıştır SINAMAK 6ESEKIR CHP Genel Başkanı, gensorunun Meclıste kabul edılrp edıl meyeceğını bugunden büemeyeceklenni, ancak kabul edilmemesı halinde buna engel olanların millet, ınsanlık ve tarıh onude sorumlu olacaklannı bldırmısrruştır Bakanın bu davranışlanna karşı koahsyon ortaklarından bazılannın da karşı çıktıgını hatırlatan Ecevıt. «Gerçekten karşı çıkarlar mı yoksa yalnız, karşı çıkar mı gorunmüşler dır' Bunun da sınanması gerekır Daha çok geçiktınlmeden bu smamanın Mechs'te yapılması gerektlğı kamsındayım» demıştır BIJCDIÇ KİHDIR! Cemal Bijedıç 1971 yılında Uk kez başbakan seçilmış. 1974 mayısında ıse, dört yılîık ıklnci bır donem ıçın yeniden başbakan seçılmeyi başarmıştı Eosna Hersek bolgesinin merkezı Mostar'da 17 nısan 1917'de dunvaya gelen Bıjedıç, Belgrad Ümversıtesi Hukuk Fakülteslnı bıtirmışur 1941'de Nazılerin Yugoslavya'p işgale başlamalan üzerme Alman bırlıklerıyle savaşmak Uzere dağa çıkan Tıto'nun partizanlanna katüan Bijedıç, Iluncı Dünya Savaşı sona erdıkten sonra çeşitli gorevlerde bulunmuştur. Mostar Kentı Komun.st Partı Örgu*unun sekreterüğını ve Bosna • Hersejc Federe Cumhurivetı Parlamentosunun Başkanlıgını yapan Bıjediç, TurKıve'vı de zıvaret etmıştı. 641 bin memurun (Baştarafı 1. sayfada) Başka ve çok onemlı bır konu da, memurlann ulusal gelırden «1 makta olduklan payın gıtukçe düsmesıdır. 19651973 yıllan arasında G S M. H. " 400 oranırıA da artıs göstermış (76 7263 mılyon lıradan 303 4Ö9, 0 mılyon lıraya) olmasına karşın, memnrla nn mıllî gelır ıçmde aldısl*tı pay °» 00,7 oranında kalmışur. Bu gorunurde artan memur maa^ larının aslında azaldığını açık olarak gostennektedır. BUtun bu rakamlar, memuriann yıldan yıla daha kotu yaşarn koşullannda geçınmeye zorlandı ğmı açıkça ortaya çıkarönakfadır. 1970 yılında çıkartılan 657 sayılı yasa ue amaçlananlar, gerı cı iktıdarların polıtık tercıhleri nedenıyle yenne getırüememıstır. Yasada memur yaranna o'an hıç bır madde ışlerlığe kavu^turulmamış ve 6 yıldan beri unuttu rulmaya çalışılmıştır Başta katsavı sıstemi olmak üzere, 657 sayılı vasanın tum ma'l deleri bugun uvgulanabılırlıgını yitirmış bulunmaktadır Bu nedenle memur sorunlarra cozum getirmekten uzaktır Çalışanlann sorunlan, vetersız yasa maddelonyle çozulemez » dan verilmediğını. resmî makamların da buna kayıtsız kaldığmı one sürmüslerdır Iiibya"nın Ankara BüyukelçUıgi Müsteşan ıse. olayın Lıbya'da karayolu ve havaalam yapan bır Turk firmasıyla, ışçiler arasındaki uyusmazhktan dogdugunu bıl dirmıstir MUsteşar firmamn ıkı aydır ısçilere aylık vermedığını bunun uzerine ışçılenn grev yaptığım ve güvenlık kuvvetlermuı de mudahale ettıği bazı olaylar çıktığını belirtmıs, bu yuîden !5çılenn sınır dışı edıldıklerıru soylemıştır Eomando (Baştarafı 1 sarfada) Bu arada 13 ocak gunü, Koçoğ lu'nun olumü ile Ilgili olarak çeşıtlı yuksek okullarda vapılan iortımlaraa olayın meydana gelıçı ile ilgılı ılgınç konuşmalar ol mustur Vatan Mühendıslık Yuk sek Okulundakı forumda koman dolardan bır konuşmacı, bundan sonrakı hedeflennin MSP e*ilim h Akuıcılar oldugunu seylerken, îstanbul Unıversıtesmdekı forumda bır dıgerı. Koçotlunun boğazından ıple sıkılarak oldürülduğünu sos'emıs, olen bgrencımn okulu Atatürk Egıtim Enstitusündeki forumda ıse, Koçoğlu'nun kalleşçe pusuya duşurülereK öldiıruldugj one sürulmuştur Atatürk Eğıtm Enstitüsü ogren cılerı dun bır açıklama vaparak, olajm ılk gunu sol efılımlı ögren cılen goz altına alarak zan altnda bırakan polısın veni kanıtlar karşısmda gerçeğı açıklamak zorunda oldugunu söylemişlerdir öfrencıler pol.sin san altmda bıraktığı kısüenn suçsuzluğunun aaptanma<:ından sonra RÇiklsma vapmamasuun, kamuoyunu yanıltmak oldugunu one surmüşler ve polısı kasıtlı olarak kamuoyu nu yanıltmaya çahşmakla euçlamışlardır. KAYIP UskUdar Ver^l Daıresı"nden 2511971 Kod No 109 Sıra No 1322 1970 yılı hesap No1023S6 vezne almdısı 20 3T9Î0 tarihli 786 980 numaraü makbuıla, 1320 lıralık makbuz kayoo'du. Hükümsuzdur. YUSUF BKŞt Gazetecıler / 621 BIR OLÇÜDE KURTARABHMEK Ecevıt konuşmasını şoyle «ür dürmuştur «Hükumetı oluşturan partılerden banlan ve hükümet çoğunlugu artık bu Mıllî Eğıtun Baka nının tutumunun sorumlulugunu paylaşamaz, bu sorumluluktan kendılenne duşen payı taşı>a maz auruma gelraış olabılırler. Eğer durum boyle ıse aemokra tık parlamenter rejım kurallan ıçınde kendılennı bu sorumluluktan kurtarmak ıç,n bır ola nak sağlamış olacağız Isterse Başbakan bıle bu olanagı değer lendırebılır. Aslında butçenın kendısı bır çeşıt gensorudur. Eğer hukumetın duşeceğı varsa, o vesılevle duşer Fakat burdda bız, Ba$bakan dahıl olmak u.,3re Mıllî Egıtim Bakanının davranışlarına zaman zaman karşı çıkmış olan Hukumet kan^tlan dahıl olmak Uzere, bırçok kımseye, ıyı nıjetle bu Eakanm sorumluluğundan hıç degılse bır noktadan itıbaren kend lerını kur tarma \e gençlerınuzın camna malolan bu Mıllı Efıtım polıtı kasını bır olçude olsan değıştır me olanagım vermış olacağız » MEMURIARIH Mılli &EÜRDEK ALDIKLARI PAY AZALIYOR THY idare Meclisi Başkanlığına Nihat Kürşat atandı Kemal Zeren ın gorevden alınması uzerine boşalan THY Idare Meciısı Başkanlığına, Nüıat Kurşat getınlmıstır THY Genel Muduru Nurettın Ergılvanlı ile anlaşmazlık ıçınde bulunduğundan Zeren, 6 ocakta/u İdare Meciısı toplantısında gorev den alınmıştı Zeren'ın, görevapn alınmasını ısteyenler arasında Kürşat da bulunuyordu THY'nın >enı îdare MecHsı Baç kanı Nıhat Kürşat AP eski tzmır milletvekıli olup, AP hükümetleri doneminde Turizm ve Ta nıtma Bakanlığı da yapmısfar. KAYIP Usküdar Vergi Dftıresı'nden 2511971 Kod No: 109 Sıra No 1321, 19Î0 vılı Hesap No: 102385 vezne alındıgı 20J.JÎ0 Urihlı 786 981 numarah makbuzîs, 1320 Uralık makbuz fcayboldu. Hukümsuzdur TALÎP EKŞI Gazetecıler. .. . / 420 ZAYİ Akvazı NUfus Memurluğundan aldığım huvıyet cüzdanımı zayı ettım HuktimsuzHür FIKRÎ1E YILMAZ DEMiREL'iN MESAJI Kemal Hıcak t Öte jaiidan Başoakan Suleyman Demırel, Yugoslav Devlet Başkanı Tito'ra bır telgraf gbndererek, Başbakan Cemal Bıjedıçm olumu dolayısıyle taıiystlennl bıldırmıştır (Baştarafı 1. savfada) Kemal Ilıcak, Lockheed Komıs yonu başkanının ve DP mıllet^o kıli özer ölçmen'm açıklamalan İle ılgili olarak yavınlanan haber ler üzenne yaptığı açıklamada, sahsının hedef alındığını beltrterek özetle soyle demıştır «Benım bu olaylarla en ufak ilgi ve irübatım değıl, malumatım dahi yoktur Bu yöne ılışkın olarak ıster açık ve ister ustü kapalı olarak ıddıa, ısnad \e ithaînını ıspat etmek ıst«yen kım varsa en gemş şekh ile Turk Ad liyesmde Turk hakıml onande ıspat hakkı tanıvorum Buna sa ym Ölçmen de < bettekı dah Idir ı > Halkm Sesi dergısınde "avmlanan suçlamanın tekz'p edılmemış olmasmın suçlulugu tabul anlamma get rilemıveceğı belirtılen açılkamada aynca adı geçen dergının de sur'amasım ıspatlsnası ıçın mahkemeve verıldıîı oilrtırıl mektedır Enerji (Baştarafı 1. savfada) ekonomıje zarar getırır, duşuncesı janlıştır bızım bu uygulamamızdan ekonomıye carar degıl fayda gelmektedır Esasen zam yaparsaK, hem zammı, hem de dolavlı etküennı ekonomıye vuklemış oluruz, ekonomi bunu odemek zorunda kalır Bız, akaryakıt ıstıkrar fonundan bu farkı karşıhyoruz OPEC ülkelennln japtığı yuzde 10 zamma ratmen Türkiye'de akarjaMta zam yapılmayacaktır » Kıl ç TUSÎ \D'm Vehbı Koç kanalıyla akarjakıta zam yapılmasını ıstemesımn ozel bır anlamı olmadığım, Koçun Turkıye ekonomısıne faydası dokunan bır ış adamı o.duğunu soylemış, • Zam ıstegı nereden kaynaklanı or bilemem Siz bu konuvu sayın Koç a soran» demıştır öte vandan Avrupa Konseyi Turk Dışışlen Bakanlığı yetkılnsan HaKİarı Komıs/onu tara lılen ıse, Carter ın Karamanhs ve Demırel'ı \Vashıngtona davet et fından Kıbrıs Rum yonetunuıın ugı jolundakı haoerlerle ugılı başvurusu uzerine hanrlanan ve o'arak «Bunlar tamamen soeku TurK huKUmetmı ağır b'r bıçım latıf mahıjette sozlerdır Zua de suçladığı bıldınlen raporun Carter henuz resmen gore.e baş konseyin mayıs ayınaakı toplan r ıamamıştı Bu nedenle bır davet tısmdan once goruşulmes^nın soz yapması soz konasu olamaz Ay konasu olamavacağı guvenıl<r o.r nca alt duzeyde ıkı ulke B.ıasın kajnaıctan ogrenılmıştır bır vaklaşun olmadıgı BıUndığı gıbı Makarıos yone da belııBasbakanlar surece duzevirde tımının 1974 Kıbrıs olaylarından bır gorusmeden soz etmek müm sonra însan Haklan Komısyonu kun deBilcu»» dem^^te^ırler na başvurması uzerme AnKara FORD'UN ÇAGRISI hükumetı, Maıcanosun jasailığı nı kabul etmedığinden bu başvuEu arada gorevı va*m Car'er'e runun geçerlılığıne ıtıraz etmıştı devredecek olar \BD Baskanı Komısyon ıse dıretmış ve 1975 Ford dun Temsılcıler Mechsı XP de adaya bır arasttrma hejCı Senato \a bırer mektup gonde gondermıştı Adanm Turk kesı rere^ Kongreyı Turl ^merıkan mme almmayan bu hevet val Sav anma Işbırlıgı Anlaşmasırı nız Rum tarafını dınlejerek ha onaylamaya çağırmıştır Ford zırladıgı raporu, itomısyona sun arlaşmanın onav'anmpsı haı nde, muştu \BD ile Turtvije arasında yenı Dün gerek BBC gerek Le Mon den karşılıklı güven at nos'en de gazetesmde sozu edilen bu kurulacağmı dolayısıyle ABD nın rapor Avrupa Konseyi uyesı ul N \TO'nui Guney kanadmdakı kelenne dağıtılmış buluamakta oolsesel sorunlann barı>çı yol dır kı «reamüllere gore bu da lardan çozülmesınl teşvık çaba bır takbıh» sayılmaktadır larına katkıda bu.unacagını be Le Monde bu konudakı haber lermde ıse, konsey uye devletleYUKANiSTAN'IN MUHTIRASI rının bu rapor karşısında guç durumda kaldıklannı Turkıyevı Lefkoşe de vayınlanan e Yusuçlayacak bır kararm yakında nan kolonısine jakınlığı ue bılı yenıden başlaması beKıenen top nen «Sımeruru) gazetesı, Yunan lumlararası gorüşmelerı baltaU hukumetımn K'bns sorunu u«« vabıleceğını duşunduıcleruu one nnde Carter hukumetrne surımak surmektedJ Avnı gazeteye gore, uzere bır muhtıra hazırladısını Turkıyeyı suçlayan rapor, 1970' one sunnuştur Gazeteye gore, de Albajlar Yunanıstan'ı döne rmıhtırada «Savaştan sonra Kıbmınde oldugu gıbı. Turkiye'nın rıs 'a me^'dana gelen durını» konseyden çekılmesıne de yolaça hakkında bılgı venlerek Yuııan bılecektır gTuşlerı ortaya konacak ve Car Konsey yetküı çevTeleri ise, ter hukumetmden «TurK sontrolündekı bolgelerde yaşajan Rum iki olay arasında bır benzerhk lann ^ovulmasının durdunılmabulunmadıgını, Avrupa Konsevı sı ve goçmenlerın evlerıne don nın demokratık rejım ve derrok. ratık ozgurlüklerı korumak ko mesı ıçın nufuzunu kullanması» nusunda çok hassas oldugunu, ıs'enecektır Gaze*eye gore, «Tdrk askerlermın çekılme«;ı adarın Yunanıstan'ın o zaman, bu ne nufus durumunun detıstırılmesı denle konseyden çıkartıldığun, nın jasaklanması, guçlu bır meroysa Kıbrıs la ilgüi şJtâyeUerden kezı hukumet kurulması ve buolusan raporun boyle bır sonuca na paralel olarak yerel mohtan ve*m gelıştınlmesı sımrsız sevahat serbestısimn kabul edılmesı» gıbı esaslarla Kıb'ıs sorunu (Baştarafı 1. savfada) na görusme yoluyla çözüm bulunabilec»ktır «Ortakpazar la 4 yıldan berı bır katma protokol çerçevesınde muMAKARİOS'UN SOZLRI nasebetlenmız yürümuştür. Ama Başp skopos Makanos, Kıbns'ı bu münasebetler Türkıye'nin aleyziyaret etmekte olan altı kışilık hındedır Avrupa ülkelen ile muFransız parlamento heyetiyle nasebetmıız Ortakpazar'dan once yaptığı gorusmeden sonra verdıoe vardı Ortakpazar anlaşması ği demeçte. «Yeni Amerıkan hüTürkıye'nin Avrupa ıhracatına kumetının, Avrupa Ekonomık kapüan kapıyor. Ithalâtı AvruTopluluğu Ue birukte Kıbns so padan pahalı yapıyoruz. Bu senınunun çozumü ıçın bir gıribeple müstehlıkın ucuz mal alaşımde bulunması muhtemeldır» bilmesı içm arJasmanın değısüdemışti Makanos, Pransa'mn rümesını zarun gorüyoruz. Makbır AET Ülkesı olarak, Kıbns sadımız Ortakpazar ulkelen üe sorununun çbzümü yolunda onem münasebetlenmızı yeni bır «emılı bır rol oynayabıleceğini de n« oturtmaktır Bakanlar Kuruileri sürmüştür lu bu perşembe günü bu mevzuda gerekü karan alacaktır. BuTJVLM.O.B. KtMYA nu umıt ediyoru» » MtHENDIŞLEBÎ ODASI ÎSTANBUL ŞLBESI GENEL Renault fıyaüamiB llışkln scrulan bır soruyu yamtlayBn i.rKURULUNA ÇAĞKI bakan, bu otolann 81 bın ltradan Şubemızın XXIII Genel Kurul 110 bın lıraya çıktığını soylemış, toplantısı 29Ocak 1977 cumartesı «Bu mevsuda Sanayı Bakanlıgı gunü saat 13 30 da îstanbul Ba nın ızm almmıştır» demıştir. ı osu Salonunda yapılacak**r TBT Genel Mudurü Karataş T v elerımızın Kımya Mühendısle J konusunda Erbakan, «TRT mev rı Odası kjmliıı. h.artlannı tuzu zuu Bakanlar Kurulu gündemın gun 11 Maddesi gereğınce yan dedir Danıştav'ın karanndan lannda bulundurmalan gerei sonra kesın tavrımızı koyacağız» mektedır Katüraanızı düenı. şekhnde konuşmuştur. Saygılanmızla öte vandan, MSP ortak grubu Klmya Muhendisleri Odası dünku toplantısmda katsayının îstanbul Şubesı 12 olması ıçın Butçe KomısyoYoneüm Kunıiu nunda gereklı gırışımlere geçıl GÜVDEMmesını kararlaştırmıstır. 1 Açılış ve Başkanlık Divanı »e• çımı a) Başkanlık Dıvam seçEnı Demirel, (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman) AP'nin tek başına b) Saygı Duruşu iktidara c) Açılış konuşmalan 2 XXIII Yonetım Kurulu çalışgeleceğini ma malî denetım raporlan nın öne sürdü a) Okunması, b) Görüşülmesı, AD\N* AP Genel Başkanı c) Onayı ve Başbakan Suleyman Demırel, partısinın tek başına iktidara ge 3 Yeni Yönetlm Kuruluna rve Oda Genel Kuruluna yansı . leceğını öne surmuştur. ması ıstenen dılek ve temen Adana'da yavınlanan «Gorüş» nıler gazetesıne bır demeç veren Demırel 1973 seçımlerınm gerıde 4 Yenı yıl butçesınin gdrüşülerek oaa Yinetım Kurul'ina kalaıgmı belırterek, «Ötelcı par onenlecek biÇimımn saptaT tilenn durumlan ve geieceğı uze ması nnde bır şey soylemek ıstemı • Yönetim Kurulu seçımi 5 jorum Ama şunu ozellıkle belır 6 Oda genel kurulu ıçın delegs teyım 73 gende kalmıjtır Artık seçımi hiçbır partı AP'nin oylannı alamayacaktır» demıştır (Cumhunyet 619) Erbakan OYBIRUGI İLE Ötekl konuşmalardan sonra «Hers kitaplannın degıştırılraesı, Danıştay kararlannm ujgulan maması, hazmen'n zarara sokul ması, öğretmen kıvımmın sardu rtilmesi, okullann oğretım ve egı ttm yapılamaz hale g imesı ne denıyle Erdem ııakkında gensoru açılması» ıs*eğı CHP Ortak grubunda oylanarak ovbirllğiyle kabul edılmistır TOPRAK MAHSULLERi OFiSi GENEL MÜDÜRLÜCÜNDEN : îthal olunacağı llin edilmiş öjunan 15 0 0 M'ton O yemlık san mısınn thalesi ılân ve satıs nususı şartlarımız hükumleri aynen geçerll olmak üzere 1 şubat 1977 salı gUnü saa 14 00'de yenıden yapılacaktır îljililere duyurulur. (Basın 10653,606)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog