Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

İEKİZ CUMHURİYET 19 OCAK 1977 Malzemecinin ayakkabı ve eşofmanları evine saklamasiyle, Galatasaray'lı futbolcular antrenman yapabilme olanağı buldular All Saml Yen Stadı'nda isçilerin grev vapması nedeni ıle futbolrulannın 1 sansUıını ıcıılup odasmdan alamayan Galatasaraylı yönetlciler yenı lisans çıkarmak üzere Futbol Federas,yonu'na başvurmuşlaıdır LtSANSLAB ÎÇtN ANKARA'YA B t n Y E T K t U GtTTt Hafta aonunda Birinci Türkije Ugı'nin ilk yansındakı son maçını Beşiktaş ile yapacak olan Galatasaray profesyonel tutbolculan ile, bugün genç takımının Beyoğluspor ıle yapacağı maçlara çıkabilmeleri içln yöneticiler dUn harekete geçmlçlerdlr. Ankara'ya blr yetklll gönderen SanKırmınh yöneticiler, grev nedeni ile lisanslan alamadıklannı bıldıreıek, pıofesyonel futbolcular için ye niden lisans çıkartacaklardır Genç takım ıçln de îstanbul Bolgesı'ne başvurmuşlardır MALZEMECÎ, MALZEMELERİN BtR KISMINI EVtNDE SAKLAMIŞ All Sami Yen Stadındakl grevci işçiler dün «Je hiç kimseyi stada sokmamışlardır Bu nedenl e onarılmakta olan stadta çalışmalar da durmus tur. îşçiler, bu direnlşlerini, haklannı alıncaya dek sıirdüreceklerınl soylemıslerdir. ö t e yandan, SarıKırmızılı futbolculann «ntren man yapabılmolen için Alı Sami Yen stadındaki malzemelerını, takım malzemecisl Ahmet Kazancı kurtarmıştır Ahmet Kazancı. grevden once, malzemelerin bır kısmmı evinde «aklamıştır Futbolcular, dün Beylerbeyi sahasında yaptıklan idmana Ahmet Kazanu'nın stadtan kaçırdığı malremelerle çıkmışlardır Ancak, yetprli sayıda olmadı^ı ıçın KulUp dışandan tekrar malasme alarak tamamla mak zorunda kalmış ve futbolcular da antrenmana çıkabılmişlerdir Malzemecinin flnlemine karşüık, yonetıciler, 1ı eansları stadta unutarak bir sonın çıkarmışlardır Daha once, lısamları Aii Sami Yen stadının kulüp odasından almalarına karşın daha sonrn tekrar gotıirmüşler VP grpvın başlaması ıle de lisanslar stadta kalmıştır ALİ SAMİ YEN STADI'NDAKİ İŞÇİ GREVİ DEVAM EDİYOR s/\ıvn BTGM Vekili Fehmi Dinçer çıkan olaylara karşı oyun kurallarının seyirciye yazılı olarak dağıtılmasmı istedi Pertev ATASAY AN KARA Beden Terbiyesi Genel Müdür Ve lcili Fehmı Dinçer, saha \e saıonlarda olayların artması uzerine federasyonlar ve Boıgo Müdurlerıne bır blldırı gondeıerek, alınacak onlemlerl be lırtmiştir Dinçer ın bildnisındo onemlı karşılaş malardan once oyun kurallarının yazılı olarak se yırciye dagıtılma.sı ışıklı veya yazılı &uyı pano su kullanılması ıstenmektediı Beden Terbiyesi Genel Mudür Vekllı Fehmı Dınçer'in fpderasyon lar ve Bölge Müdürlüklerine gönderdıgi bildırl şoyledır «Muhtelıf spor mübabakalarında rneydana &fclen Uzucu nlaylarm daha da artmakta oldugu esefle müşahede edilmektedir Gençlerımıze kotti örnek olan bu olaylar onla n n spor yapma zevk \e heveslerini kırmakta ve sporumuzun gehîmesıne büyük olçüde zarar ver mektedır •Vönetıcl, antrenor hakem ve spoTcularırrm dan seyircilere de sıçramak suretiyle toplumda kargaşa husule getirmcye mütemayıl olayların ön lenebilmesı için federasyotılar ve Beden Terbiye 8i Bolge MUdurlüklen bırlikte hareket ederekler dıı Bu maksatla Fedeıasvonlar Ai Onemli mtlsabakalar önresi kendı spor dallarına aıt kolay anlaşılabılir, müsabaka kuralları nı vazılı olarak seyırrılere dagıtacaklardır B) Müsabaka oncesı yapılan teknık toplantılar da spor ahlâk ve dısıplinı konusu ele alınacak ve yönetici, hakem ve antrenor ışbirliği ve uyumu nun önemı üzerınde durulacaktır D Hakemlerin gorevlendırilmesi konusunda Merkez Hakem Komıtplerınln daha tıtiz ve dik katlı olmaları sağlanacaktır D) SeyırcıİPiın müsahakau ılgı ıle takıp Pdebılmelerı ıçın ışıklı panolarla bılgı verılecektır f ) Işıklı pano temın edılememeM halınde se vırnnın bır bakışta gorebılecegi sekilde yazılı pa nolar kullanılacaktır F) Saha ıçınde gorevhlerin dışında hiç kım senın ypt" almaması saRlanacaktır Beden Terbiyesi Bolge Müdlirlükleri A) Spor tp«ii<ilprını mlisabakaya en ıvı şrkilde ve noksansi7 olarak hazırlayacaklar ve federas vonla işbirlığı vaparak organi7asyonun duzenli bir şekılde vürutulmesme yardımcı olacaklardır B) Mtlsabaka oncp<;inden sporcu ve seylrrile rın mtlsabaka verını terketmesine kadar geçen "stl re içersindc ılgıli bütün mahallerde gerekli olan emnıyet tedbirlerının 7amanında ve noksanw alınmniınB R7amı titizlıkle çaba sarfedpceklerdir C) Basta Polge Mtldürlpn olmak Ü7pre vonp tirl antrenor hakem ve rtıger görevliler bütun sporru ve ekıplere karşı tarafsız hareket edecek lerdir Gerpöintn verlne getirılmesini nca ederım • Avrupa Klasmanında 15. sırada yer alıyoruz UEFA'ya üye 32 ülkenin millî futbol takımlarının başarı oranına gore hazırlanan sıralamada Fe deral Almanya en başarılı ülke olarak gösterilmiştir. 1976 futbol olaylan yontlnden oldukça hareketll geçmiştlr Avrupa Uluslar Kupası Dtlnya Kupası elemelerı, Olimpiyat Turnuvası ve çok sayıda oynanan milll maç, gerıde bıraktığımız yıla renk ve heyecan katmışıır GünümUzde her gerıde bırakılan yılın dokUmanınuı japılması, artık gelenek haline gelnuştlr Bu gelenege uyularak, 1976 yüının Avrupa sıralaması hazırlandı U EJ'A.'Ja 11ye i2 ülkenın A mıllı takımlarımn, ba^an oranına gore hanı lanan bu ılgınç »ıralama, 1976 ya ışık tutaraktır FFDFR'VI ALMANYA, tSKOÇYA VE DKMOKRATtK ALMANYA BAŞTA Fedeıal Almanya, penaltı golleriyle Avnıpa Uluslar Kupası Unvanını Çekoslovakja j i kaptumasına karşın, 1976'nın en başarılı ülkesıdir. tskoçya ile birhkte Her ıki ulkenın başarı oranı %85'tır Onları, 1976 Montreal Olimpiyat ^ampiyonu Demokratik Almanja O o83'le Izlemektedır Sırası gelmişken hemen sunu işaret edelim ki, «A» milll takamlarının, dlğer ulkelerln amatör eklpleriyle yaptıkları karşılaşmalann sonuçları. gdzönünde tutulmamıştır TÜRKİYE BALKANLARDA BİRtNCt, AVRUPA'DA 15'tNCl tkist iç ve Uçu dış sahada toplarn beş resmi maç oynayan Türkiye %50 başaıı oranıyla Balkanlar da l'ınci Avrupa'da ise 15 ınri sırayı almaktadır AyYıldızlı Takımın Irakla yaptıjı ve 00 sonuçlanan temsilı maç. buıaya dahil edılmemlştir Türkiye'nin gerisinde kplan Unlü futbol ülkeleri arasında, 1962 64 Avrupa Şampivonu Ispanya. vine Avrupa ve Oltmpiyat Şamplyonlukları alan Sovyetler Birligi, 1974 Dünya 3'Uncüsü Polonya ve Yugoslavya'nın da bulundugunu buraya eklersek, 1976'da futbolda başanlı bir yıl yaşadığımız gerçeğl ortaya çıkıjoı Krizden kurtulup atılım yapan ltalya'n'n, 25 golle, en ÇOK gol atan ekıp olması, sü'prizdlr Bilindıği gibi, Kıtamızda gol yonündcıv en verımsız futbol ülkelerinden birıdir l'alya ltalya'yı 21 er golle Federal Almanya İle Çekoşlovakva izlemektedır tZLANDA. EN GUÇLt SAVUNMAYA SAHtP tXKELER ARASINDA Federal Almanya, Demokratik Alımnva ve Macaristan. 1976'yı yenilgislz kaparken, Türkıye'nin en az venilgi (1) alan Ulk^lor arasında yer aldığım da belirtelim' Oysa, büyuk bır krıze düşen Dunja üçüncüsu Polonya, geçen yılda 9 maçtan 6 sını kaybetmiştir Polonya, Isviçre ve Galler'le birlikte 1976'nın Avrupa Futbol Klasmanı Yuzdeıl ULKELER 1 F Almanya 2 Iskoçya 3 D Almanya 4 Maearıstan 5 Hollanda 6 Italya 7 çckoslovakya R Ingılrere 9 Fransa 10 Daninıaıka 11 S lrlanda 12 Belçıka 13 Portekiz 14 Isvpç 15 TURKtYE 16 Avustuo» 17 Ispanvn 18 S Birllgi 19 Fınlandlya 20 Izlanda 21 Yunanıstan 22 Bulgaristan 2^ Norveç 24 Polonya 25 Romanya 26 Yugoslavya 27 Isviçre 2fi Galler 29 K trlanda 30 Malta 31 Kıbns Rum 32 I üksemburg NO r. O G B M A T 7 7 6 10 6 5 6 4 S 4 10 7 11 5 10 6 7 3 R 4 5 2 Baoan Ali Saml Yen'de grevlerlnl sürduren lşçiler pankartlann onünde (Foloğraf. Tulay DIYİTÇtOGLUj Sl HAK YEMEDE ŞAMPİYON BEYAZIT İLE MAÇIMIZ VAR,, Abdullah GELGEÇ dile getinrken blse gunlan »kt»nyordu «tşçılprımız BÜnümU? ko> ıl.a rına gore komık denecek Uc retler alıyor Az vayıda ışçı . H lıştığı ıçın de ışveren ısteu'^ı gıbı ı*çı>ı çalıştırabilljor ;e u ret verebılıyor B17 bır /ılrtıı Ctalatasaray KulubU yoneli'ılen ile pazarlık yapabılmek ıçın ÇH lıştık durduk Ama onlar göraş mek bıle ıstemıyorlar Artiıc ken dılerı bılır » Alı Sami Yen Stadı ışcı etı sessızce greve gırmışlerdı da. latasaıay Kulubıinun de kontçıe si henüz tamamlanmıştı S<» ıdı ka temsılcileri bır yıldır öeKledıklerıni ve oyalandıkların. be lirtirkcn şbyle konuşuyorju «Başkan Beyazıt toplu ,071e? me görüsmeleri sırasında (,ıkai sorunu malı kongrede orta/a f;e tlıeceğlni söyleyerek bızı 'torn ıeye dek oyaladı ama All Snml Yen işçilerimn bu sorunu tek kelıme ıle bile kongrede ele a lınmadı Artık bızim İçin son çare grev ıdı onu da böyıece başlattık » Grevci ışçılerın ellerındekı pankartla haykırdıkları sıojtnn lar ıster istemez bize Gaıatssa ray Kulubü Ba^kanı Selaha.,ttn Beyazıt'ın bır süre öncekı de meçlerıni arumsattı «Çağdaş Batıya açılan necce re» sevdasındaki bır kulüp çau dışı bır ucret ve ışçı çalıştııma anlayışım bır yıldır suıdurnuı?tü Ustelık çalışanlarına .e dı ka dedıklurındp baskı vapa ya pa surdurmuştü Ve yine bız Galatasaray 1 b r ara «Batıya açılan pencere olarak nitelendlren» iyı nıyeUılerı mıri anunsamak yorunda ıdık Ve duyduklarımız karşısınd» bu m u Batıya açılan pencere de mek zorunda kaldık? Bizlere yüzde yüz zanı verse ler bu Galatasaray Kulubtine fn cak 100 bin lıraya patlar Ojsa bu Ucret transferde bır futbol runun aldıgı paranın ancaK yuz de onu Biz de bu kulübe hizmet eden emekçilerız » Bır yanda mılyonlarca « n e k çlnin verdigi bılet Ucretlerı ile kasalarmı dolduranlar öte y*n da kulübe direk hizmet g'r»n 12 emekçıye ınsanca yaşanıayı saglayacak tlcreti çok görmliçttl Ve artık stadyumlarda da grev başlamıştı . 5 3 5 3 R 4 5 1 8 4 3 1 12 3 9 4 5 2 4 1 7 1 7 2 9 3 " > 1 7 1 R 1 8 1 ", 0 • ? 0 4 0 2 0 2 5 1 0 5 1 3 2 2 0 0 1 • J 0 1 3 0 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 21 1 16 0 16 0 14 1 14 3 25 1 21 3 18 1 11 2 16 1 9 2 8 2 6 3 16 1 11 4 12 1 2 4 14 5 13 3 4 2 2 3 9 4 4 6 13 3 8 4 7 6 6 6 4 4 2 3 0 4 2 5 3 5 (%85) 4 (%85) 4 (%83) 6 (%75) 8 (%75) 13 (%70> 15 (*68) 11 (%65) 6 Ctı64) 5 (%62) 6 (%60) 7 Cİ60) 7 (%60) 8 (%56) 8 (••50) 11 («4 50) 3 Co5O) 13 Co43) 22 C«44) 4 (»040) 5 (°o37) 16 (°/o35) 11 (<"o35) 12 (%33) 11 (%30) 12 (°o28) 12 ("«18) 12 (•.18) 12 (°'«10) 13 (»o 0) 17 ("» 0) 20 (% 0) Klasman takımlann hasan oraıuna (çore hanrlanmıstır. İZMİR AT YARIŞLARI Favori Nurgül, Plase EUgoz Stirpriz Nasıpli 2. KOŞU Favori Dokuzoğuz, Plaseler Ceylanpınar Karaoğlan, Sürpra Koçak 3. KOŞU Favori Yiğıt, Plase Babaali 4 KOŞU Favori Eylül 15, Plase Şeyhşamil, Sürpriz. Kızım 5 KO5U Favori Ali Pasa, Plase Shark, Sürpriz Gold Vinner 6. KOŞU Favon Mabelle, Plase Uygar, Sürpriz Surcouf. Yöksel ERÜÇ 1. KOŞU Basketbolün düğüm maçı; cumartesi günü Eczacıbaşı Beşiktaş ârâsındâ oynanıyor Birinri Türkiye Basketbol Ligınin samplyonluk mücadelesınde iki kuvvetli ekibi Eczacıbaşı ıle Beşiktaş cumartesi gUnti karşı karşıya geleceklerdır Pazar günü oynanması gereken bu karşılasmayı Federasyan cumartesi günü yapılması ıçın karar al mıştır Spor \e Sergı Sarayında yapılacak bu onemlı karşılaşma saat, 17 30'da baslayacaktır «Sporda şampiyon, hak veme de şampiyon Patron Beyazıt la maçımız var» Bu so*!ler sporla ılgılı bıı maç çağrısı dpğıld Bu asgarı ucretın de altında bır üf retle çalısan hıç bır sosyal h*k kı olmavan sendıkalaştıkMn ıçın telıdıt edılen yıignıur ça mur demeden Alı Sdiıu Yen Stadında hızmet eden 12 işçinın kamuovuna bır duyurtısu ıdı Bu sozler oncekı gün Alı So mı YPII Stadında greve ba^layan stad işçılerının kapıya astıkları pankartlardan bir bolUm idı Onları ynğmur altında, s'adyum dnünde ısmmak için ^BA tıkları ateşın başında buıdıık Bır avuç pmpkçı grevı süMUr mek ıçm gorev başında ıdıler Kar kış demedpıı, yağmur çamur demeden yıllardır bu staa yumda hızmet gören lşçiler bir yıldır suren tuplu srtzleşmenm somıçlandırılmaması uzerine hak larım almak için yasal haklarına başvurmuslardı «10 yıldir çalışıyorum elıme geçen 1300 TL» •Başkan Beyazıt Bey ' ızl sendıkadan çıkmaya zorladı» «Bize Galatasaray bir htl kümettır sendıka mendıka itn lemez Bu camiaya sendikau kimse sokamaz dıyorlar ve baskı yapıynrlar » «67 yaşmdayım Seki7 yıl du bu stadyumda çalışıyorum aldığım para 1200 TL onu da vazın » Bunlar not tutmaya çalışırken kulaklarımıza hayörılan sözler ıdi Sendika temsılcileri sorunu toplu sözleşme çerçavesı içmde 197fi'da en çok yenilgiye ugrayan ulkedir Avrupn da 1976 da yalnız 4 Ulke Kuzey îrlanda, Malta Kıbrıs Rum Kesımi ve Lüksemburg, vengl yusU Kormpmıştır En çok yengi elde edenler de tUlya (7) Iskoçva ve Ingıltere <6), Federal Almanya, Macaristan ve Çekoslovakja (J). S'ınci Avrupa Uluslar Kupası nın 2 saatlık fınalındo Çekoslo\akya'nın, Federal Almanya vı penaltı golleriyle 7 5 ycndlği nıoçın sonucu. normal karşılaşmanın skoru Olan (22) olarak kabul edllmiştır Avrupa Uluslaı Kupası'nı kazanan Çekoslovakya nın en çok gol yiyen takımlar «rasında yer alması, yıne. <Balılcçı Ülkesi» tnlanda nın, cn guçlü sa\unmaya sahıp Ulkeler arasında bulunması (5 maçta 4 gol yedu, K < rr,< ktı n ılgınçtır BAUKESiRSPORLU YÖNETiCiLER, HAKEM FEHMı PAZARCI'NIN DEVRE ARASINDA DiYARBAKIRLILARLA GÖRUŞTUGUNU ÖNE SÜRDÜ BAI.IKESİR (Cenglz ÖZERMAN lıUdlrlynr) BalıkesırsDor kulubü Genel Kaptanı Hayrettln Tanyerı pa?ar günU Dlvarbakır'di ovnadıkları maçta çıkan olaylar ü7ermde açıklama vapmıştır. Tanyerı dun riıİ7pnledi(fı baaın toplantısında, maçm orta hakemı F«hmı Pazarcı'run devre arasında Dı yarbakırsporlu yönetıcılerle gorlıştil^unü, ikinci y ırıda bır penaltı varattıgını va bu penaltıdan son ra da Diyarbakırsporlu Tuncay'ın antrenttrlerine »aldında bulunup, küfılr ederek olavların başlamasına neden oldugunu ilerı sUrmUştür Genel Kaptan lan\erı maçın devre prasmda, soyunma odalarına ismi kendilerinde saklı bulu nan bır emnıyet norevlısinin gpldığıni ve Dlyarbakıraporlu yoneticilerle Emnivet MUdurUnün, ha kem Fehmi Pazarrı'nın odasma gittıklerlni Pazarcı nın bır penaltı vereceglni söyledigınl belırtmlştır. Fehmi Pazarcı'nın olavlar sırasında geçen sekİ7 dakıkayı d ı oynatmadığmı ıleri sürerek, maçtan sonra da Emnhet kuvvptlprınce otobil^lerının stada getirilmfdığıni polıs otobüsü İle götılrUIdüklerinl. buna rağmen Dıvarbakırlı taraftarlarca Htılan baslardan KulUp MUdürıi Orhan Çilen'in haşından varalandığım söylemıjtir Orta hakem Fehmi Pazarcı'nın da otelde, saha mUşahidi Veli Necdet Arığ ile birlikte, maç raporunu hayırladıklanm ileri sürrnUştür Tanyeri, maç dönüsünde Futbol Federasyonu ile vaptıkları temaslarda, si yasal nedenler sonucu Dıyarbakır sahasının kapanamaracagı kanısına vardıklannı löylemistir. Avrupa kİMmanuıd» 15. sırada yer verilen MIIH Futbol Takınumız, blr n u ç öncealnde Voleybolde sürpriz olmazsa şampiyonluk düğümünü Eczacıbaşı B.Boronkay maçı çözecek Eczacıbaşı, Vinylez'den sonra ıkincl güçlü ekip Muhafızgücü'nü de yenerek, şampıyonluktaki iddıasını sUrdürüyor. Bbylece şampiyonluk duğUraünU B Boronkay ile yapacağı maça getirmek amacında. Laclvert • Beyazlı takım, kendı sahasında Muhafızgli cU'ne karşı Usttln blr oyun çıkararak galıbiyete ulaştı. Buna karşılık, Baskent takımı beklenen oyunundan uzak bir voleybol sergılemesi, Fczacıbaşı'nın raluplerinl düş kırıklığına ıığrattı Bu arada Goztepe, kendt sahasında Vınylex'e yenllme sıne karşın, Altınyurt önün de büyük bir çekişme yaparak maçı almasım bildı De nlzgücü gene, kendl sahasm da blle set alamadan maçını da yitirdl. lkl Voleybol lıgının artık bundan sonraki maçları formalıteden ıleri gitmeyecege ben 7er Şampîyonluk varısı yapan Eczacıbaşı ve B Boronkay, bırer sürpriz yapmazlar sa, ligin heyecanı, B Boronkav • Eczacıbaşı maçı 11* noktalanacak 1. Amatör Lig'de yılın olayı, hakem Oncül'ün "Şike maçı?5 yarıda kesememesi oldu Fehmi ÖZGULER Istanbul 1 Amatör Fu'bol 1 i gmde 1976 1977 dönemt 4 ertele me maçı dısında geçtıgımız haf ta oynanan maçlarla sona ermış tir (A) grubunda İETT, (B) gr ı bunda Sultantepe (C) grubunda Maltepespor, (D) grubunda Nı şantaşı, (E) grubunda Gedtkpa şa ve (F) grubunda Tekel Şam pıyon olurlarken, Zeyrek, Ük adıın, Altınok, Şafakspor, Hürrıyet ve Feriköy 1 llge veda etmı> lerdir Geven doneme oranla dana olaylı ve kavgalı geçen karşılışmalarda bırçok hakem saha içııı de dovülurken. kımi seyiıcıler ara&ında bıcaklar konuşmuştur Yalova'yı 11 1 yenerek Hgın gol rekorunu kıran Sultantepe 03 gol atarak en fazla gol aUn takım ozelligıni kazanmıştır I ıç de mücadeie eden h6 takım için de venılmeyen takım bzelliKinı son haftaya kadar surduren Ni şantaşı, lıgde kalma savaşı veren Kagıthane'ye 1 0 yemlince bu unvanını yıtırmlştır 13 1 1977 çarşamba günü Paşa bahçe Stadında oynanan Fener bahçe Kartal maçının hakemı Yaşaı oncül'ün maçın bitimıne 10 dakıka kala karşılaşmuda ner ıkl takımın şike yftptıgını one sürerek maçı tatil etmesi ve saha gıv lemcisi Bırol Bora ile gbrüijtukt«n sonra karşılaşmavı tamım latması yılm en ilginç ola^ ı olB.ıskctholtle başarılı olan Galatasamy'ın İTÜ'jü yendlti maçtan bir an , Alis Ergınsu Coşkun Gozalan, Bahri Koç, Mehmet Buzluta, Cumhur Demır, Hılmı Alpsaltın, Ozcan Oral, Kemal Bayram, Ke mal Akay, lhsan Akat ve îrfan Ada en başarılı hakem olarak £07 doldurmuşlardır Otekl başanlılar şoyle olmu? • tur (A) GRUBU En başarılı Takım ÎETT En başarılı oyuncu Türkay (tETT) En başarılı karma Nurvan (İETT) Ali (Davutpaşa) Adil (Sirkecı), Ogur (tETT), Seıaı (Sirkeci) Murat (Sirkeci), Ferıdun (Dıkılıtar), Turan (Yedikule) Yümaz (Okmeydanı), Türkav (İFTT), Kaya (Aksarav) (B) GRUBU: En başarılı takım En başarılı oyuncu Kâmuran (Sultantepe) En başanlı karma Salıh (G. Saray) Tank (Mecldiyekoy), Dogan (Sultantepe), Mumln (Yay la), Mutlu (K Çekmece) Tur gay (G Saray) Hasan (Ortakoy), lsmet (Sultantepe) Metin (Üm ranıye), Kamuran (Sultantepe), Mustafa (Yalova) (C> GRUBU. En başanlı takun Maltepespor En başarüı oyuncu Fedai (Yıldıztabyaı, En başarılı karma Hasan (Fa şabahçe) Serdar (Bajjlarba şı), B Mehmet (Camıaltı), Tuncay (Maltepespor), tbrahım ( l e l slzspor) Günaydın (Yıldıztab ya) Erdogan (Maltepespor) Sadettin (Cibali) K Mehmpt (Camialtı), Fedaı (Yıldıztabyaı, tsa (Gurzafer) (D) GRUBU. En başanlı takım ISTışantaşı En başanlı oyuncu B Mehmet (Topkapi) En başanlı karma Rıfat (Nı şantaşı) Altan F Bahçe) Hayrı (Nişantaşı), Nurettın (Kartal), Hakkı (Bakırköy) Akgün (Dc mirspor), Dinçer (F Balıçp) Tayfun (Y S Selim) B Meh met (Topkapi), Selçuk (A Mız rak) TUmay (İTÜ). (E)GRUBU En başanlı takım G«dikpaşa En başarılı oyuncu Fahir (Ka mı) En başarılı karma Erol (Zey tinburnu) BUlent (Bami). H^ lıl (Gedıkpaşa), Şevket (G O Paşa) Turgav (Emırgan) Mus tafa (G O Paşa» Yaşar (Gedık paşa) Orhan (Çırçır) E'haıı (Haliç), Ferhat (Şehzadebaşi) Fahir (Rami) (F) GRUBU. En başarılı takun Tekel En baçanlı oyuncu Necriıi (A Hısarı En başarılı karma Vural (Te kPİ) Engin (Tekel), Salıh (Yel değırmeni), Olgun (A Hisar) Zekı (Cankurtaran) Hüsevın (Ferıköv), Ümit (Kadırga) 'i ,1 maz (Taçspor) B HUsevm (TekPİ). Toraman (Maltepe U ) Necmi (A Hıa&r) Avrupa Serbest ve GrekoRomen Güreş Birinclliklerinin Bursa'da yapılmasını FILA'da kabul etti Güreş tederasjonu nun "'6 31 mayıs tarihleri arasında Izmir de yapılacak olan Avrupa Bırıncıligi'nin Bur&a'va alırunası istemı FtLA nın uygun bulması ıle kesınleşmıştir Federasyonun 7 ocakta FİLAja bir yan gön dererek değişıklık isteminı bildumiş, öncelti gün üelen yanıtta oııerı olumlu karşılanmıştır. tederasyon Raşkanı 7ekl Avralıoglu, Birıncı ligin İzmır'den Bursaya ahnmasım konusunda çı kan eleştırıler hakkında gbrüşlerınl açıklamış, «Bursa'da stad ilo salon yan yanadır Bız gureşle ri stad da yapmayı düşünuyoruz Kötü hava ko şullarına onlem olarak mınderlerin üıennı örteceğız Ancak bıınun ye eılı 61nwması du r umun da, güreşler ha7ir durumda bulundurulacak olan salonda yapılacaktır» demıştır Avralıofelu I7mırin ıklıminin, Avıupa Ulkele rlne ters geleceğı, bunun da bize büyuk avantaj saglayacafı, bu nedenle yer defışımin yennde olmadıgı biçimlndekı b'r görüşü dp söyle yamtla mıştır •Bilındıgl gıbı Ulkeler kendilerıni karşıİR^maların yapıUf ıftı \pre gore daha oncederı hazırlarlar YüKS"k verdeyse, deniz kenannda ı*e, bu yerlcıe uı<4uıı jerl'rdc çahşmalarını sürdürürler Bu nedenlp ıklınnn onlara bır dezavantaj olatağını kabul etmıyorum Sonra şunu da belirtmek isterım böyle iklı mın sagİBvac^gı ustünlüklerle alınacak dereceler bize bir sev kazandırmaz Daha sonra DUnya şarapi> onaiina katılacağız Orada ne olacak"1» BEŞİKTAŞ RAHAT BIR YENGİ ELDE ETTİ Bıı moi TUrkiyp Lıginın geçtigimız h\tUı yapılan kaışıilaşmaİRrmda G Saray, 1 eşıktaş Şekerspor ve Yenışthır ıakiplerını yendiler Sıyah Beyazlı takım Fenerbahçe kdişısında 7orlanmadan rahat bır ga lıbıyeı eHe ettı Yakın takıpçısı Ec racıbaşı da lıaftayı dinlenerek geçir dl Sarı Kırmızılılar ıse l T Ü 'yü jeneıek başdnlaunı sürdürdüler An kara t.ıkımları arasında en güçlll ckıp hekfispor aldığı başarılı so nuçlarla hgdc ılk Uçe gırmek ıçln muı adele etmektedir ö t e yan dan Kolej de her geçen hafta ligde kalma ıddiasını yitırmektedir BASKLTBOL 1. LİGt PUAN A T P Takınılar. O O BM 13 1(1 i 113") 1008 33 Beşiktaş H 9 4 1070 1048 U G Saray 12 9 3 109h 8">7 30 Ecracıbaşı li 8 5 1019 t86 Vi Şpkprspoı U 8 5 1108 1064 29 ÎTÜ Yenişehir 13 8 7 8S7 971 25 Karşıyaka 12 6 6 923 88i 24 F Bahçe 13 5 8 1061 1128 23 13 4 > ) 962 1068 21 ODTÜ " J Tofaş SAS 11 4 7 854 H6fe 1 11 4 7 749 814 19 D&l Spor 13 2 11 919 1066 17 Kolej HAFTANIN TOPLU SONUÇIABI : G Saray 1 T Ü .8078 Beşiktaş F Bahçe . 98 R2 !?ekerspor OJD T Ü . 8 7 75 Yenlşehir Kolej : 56 55 2. LtGDE PÜAN DURUMU Takımlır: O G B M A Y 11 10 1 852 706 Ziraat 10 10 0 692 538 M Gücü 10 8 2 819 672 Taçspor 10 5 5 662 667 Kurtıılus 10 •i S 451) 676 A Gücü Ad D Spor 10 4 1 5 699 671 11 3 8 722 797 Altınordu 9 2 2 5 597 652 Mülkıye ın 1 1 8 654 794 9 0 0 9 360 rı10 Altay P 31 30 26 20 20 19 17 11 13 6 muştur ( F ) GRLBU Ş A M T İ Y O N I J TEKEL TAKEMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog