Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYİT 19 OCAK 1977 T E D 1 EGİTIMÖGRETIM KAĞITHANE ORTAOKULUNDA 4 AYDIR ÖĞRETÎM YAPILAMIYOR gretmen atanmadığı içln henüı öğretime geçilemeyen Kağıthane Ortaokulunda oğrenciler bahçede ve sınıflarda oynayarak ders Matlertni geçlrmektedirler. Kağıthane Ortaokulunda 650 öğrenci dort ay<br öğrenim yapamamışlardır. Ortaokuldan başka yarlere taylnleri çıkartılan altı ogretmenin yerine yenl atamalar yapümadığı içln Kağıthane'de okul mtldUrUnden de yoksun ortaokulda ikl ogretmen kalmjjtır. Reeim ve beden derslerlnın öğretmenlerl 6M öğrend ile basedemedilUerlnden yakınmışlardır. tstanbul M1U1 Egltim Mlldüru Develioğlu dururndnn haberdar olduğunu söylemlş ancak Istanbul'da oğretmen yokluğu çeken tek okulun Kağıthane Ortaokulu olmadığını belırtmıştir. Toplam öğretmen ihtiyacınm 1100 olduğunu soylayen Develioğlu MılU Eğitim Bakanlığınm, Müdurlüğüne toplıı atama hakkını vermesinı ıstemiştır. Develıoğlu sorunun Bakanlığınm, tek tek öğretmen atamasından doğduğunu llerl sürmüştür. Mılll Eğitim MüdürU oğrenım görmemekten doğan kaybın yaz aylannda bır ayhk blr kurs İle glderılebiteceğinl söylernlştir. Kağıthanedekl tek ortaokula çocuklarını «öndermekte olan ve bır an önce onların okullannı bitırmeslni bekleyen emekçl aileleri 650 öğrencinin durumuna yetkililerın ilgisizliğınden yakmmışlardır. Çocuklann öğrenim görmeden bir ders dönemi nl gecirdiklerlni belirten ana babalar okulun ders hanelprinin ve bahçenin beş aydır oyun bahçesınp dönUştüğunü söylemişlerdır Pekçok ke» mesaı saatlerinde, fabnkadan atblyeden ızin alarak Vilayete ve Millt Eğltime gıttıklerlnl belirten velıler, «Çözüm AnkaradA oraya başvurulsun» yanıtmı aldıklarını tekrarlamışlardır öte yandan bazı öğrenci velıleri ekonomik kosullarım zorlavarak da olsa ŞişU'dekl ortaokullara çocuklannı nakletmek lstedıklprınl ancak Kağıthane'de bğrencı olduklan öğrenıldiği an kapıdan gerı çevrlldiklerlnl öne surmüşlerdır. Kağıthane Ribı çoğunlukla tşçilerin yaşadığı blr kesimde oturmanın suç olup olmadığım yetkılılere sormak İRtedıklerıni söyJoyen ana babalar çocuklarının bir Şükran KETENCî O Ümit ALEMDAROĞL17 Öğrenci aileleri yetkili kişilerden işçi kesiminde oturmanın suç olup, olmadığım soruyorlar İSTANBUL DMMA'DA ÖĞRENİME BAŞLANAMADI, İTÜ'DE DERSLER YAZIN DA SÜRECEK e ölçtlde öğretim yapıldığı yogun tartışm» konusu olan Istanbul Ünıveısıtesindcn sonra, Devlet Muhendıshk ve Mımarhk Akademisınde de yenl Oğrenım yılı baslayamadan, kftpatma kararları uyRulam.ıya gırmiştıı Geçen yılın yıno oijrenci olayları nedeni ile ertelcne ertelcne ve çok eksık olarak bu ders yılına alt aylara yansıtılan sınavlarından sonra, Akademide, yeni oğrenim yılına glrılmek lstenmıştlr. Ancak Yıldız'daki Akademı bınasında öğrenimin başladığı cün oıkan olavlar nadeni İle, oğrenim tlçüncü kez, bır gün bıle ders yapılamadan 3. kez birer haftalık tatil kararları llo kesllmlştlr. Akademl Sekreteri Said Guren. Akademly» bağlı yüksek okullaıdan sadece Vatan MUhendıslıkte bu yıl ders yapılabılir sayıldığını, Galata&uray'da da ogrenlrrun aralık ayında başlatılabıldiğlni, Kadıkoy Mimurlık Mühendislikte lsa durumun Akademıdekınin aynı olduğunu lıatırlatarak, «Şinıdilık dgrenımin devam edebtlmesl ko> sullarını araştırıyoruz. Ancak her seferlnda dersl başlatamadan tatil kararı almak zorunda kalır, sak, sorunu her yönü ile tartışıp, bir karar almak zorundayız» demıstır Akademınin dgrenım yapılabilsc dahi, geç bas lannııs olması nedent ile, vonntmehğin izin verdiğl ölçüdo Insıtlanmı^ dğretK^ln ılk van yılırun nisanın ilk haftasında, sınavlar sonrası iklnci yarı yılın l^e mayıs ortalarmda başlamasuıın programlandıgını hatırlatan Akademl sekreteri bu koşullarda bır ogretım yılının kaybedilmesl olasıhgının çolc kuvvetlı olduğunu sovlemlştlr. Ötp vandan, fteç'n yıikı olaylar nedeni İle ertelenerek gecıken oğretim yılmın, eksık olarak sona ermesınln ardmdan sınavlann japıldığı Istanbul Teknik Üniversıte'îinde veni bfretım yılına 3 ayhk bır gecıknıo ıls 24 ocaku Blrılecektlr. Bu ılnuersıtede sağlıklı «frenlm surülebılmesı hallnde dahı preçcn jılırı olaylanmn bedelı olarak öğrpııım yaz avlarında da varecek ve anrak ağustos ortası ile eylül ortası Hrasmda bır aylık tatıl yapılabilecekttr. ÖıJratım Uyelerı bğıencı olavlarının sadecn can jjüvenliğı açı&ından derslerın gerçpk anlamda yapılamamasının vanısıra, gergın ortanıın sonuru olarak, verımin sıfır olduğunu söylemışlerdlr Ögretım uyelert olaylı vıllar ıçmde ogrenım goren bğrencılerın tnesleklerlni oğrenemoden mezun olduklannı, bunun ıse ülke çeleceSı ıçın çok jenl soıunlar getırecogını belirtmislerdır. N Ofrencller bahçede zaman «ldürüyor.. (Fotoğral All ALAKUŞ) ders yılı kavıplannın kendilerlne çok pahalıya patlıyacagım söylemişlerdir. Kagıthane'dekı ortaokulda yağmur çamur demeden gtlnün her saatinda bahçede oynayan oğ renciler lse vakltlerlnln bos gaçtiğinden hlç de yakınmıyorlar Ama çoğu gece pve Rittiklerinde ana babalarının «bugunde ders yok muydu'» »orusuna cevap vermekten sıkıldıklarını söylüyorlar Ancak öğreneilertn blr keılml ise smıflarda boş oturm*dıklarını ellerine geçlrdıkleri kitaplan okuduklarını bır an onrc ogretmenlenrun gelmesıni bekledıkle rını belırtiyorlar Gazetecilik ve Halkla İlişki er Yüksek Okulu öğrencileri hâlâ bina bekliyor azetecilik ve Halkla illşkiler Yüksek Okulu, yeni öğretlm yılrna glrlş tarıhinden bu yana 2 5 ay geçmeslne karsm «blna bulunamadığı gerekçesi lle hala öğretlme açılmamıştır. Yönetıcilerin .bütun gtlcümüzle blna arama çabalarını sürdUrüyoruz» yolundakl açıklamalanndan bugune kadar hlçblr sonuç alınamamış ve öğrencılerln geleceğl komısuna en ufak blr açıklık getlrtlmemiştır. BıllrkişUerln olumiiız raporlarmdan sonra, «hiç değılse bfri açılsın» ılkesl İle Gazeteciliğin blnasınm İktısadi Yuksek Okuluna venlmesinden sonra açık ta kaUn Gazetecilik YUksek Okulu içln blna alınma sına karşın, Kurum tstanbul i>ube MUdürlüğU Cağaloğlu Kız öğrencl vurdunu Gazetecflik Yuksek Okuluna tesllm etmemıştlr Kurum müdurü Bahattln Buluş yurtta 240 kız ogrencinln kaldığını ve 140 riğ rencinln daha sıra beklediğını bildirerek, yurdu tes lırn etmemekte dlrenirken, Akademl yönetıcileri Kurum mudtirünu Bakanlık karanna uymnmakla suçlamışlar, ogreneılerın sokakta kalmasınm sorumlusu olduğunu söylemişlerdir. Şubat yarı yılı sınavları yaklaşırken, yöneticllerin blrbırlerinl suçlayarak. sorunun çbzumdnde" en ufak blr ilerleme kaydedememiş olmaları sokakta kalan öğrenciler kadar öğrenci allelerinln de yakınmalarına neden olmaktadır. Gazetecilik öğrencileri ve aileleri dünyada bu tür sorumsuzluğun benzerinın olmadığım isaretle blr baska Ulkede bu tür oiayda deftil Milli Eğitlrn Bakanmın, hUkümetlerin blle istifa etmek zorunda kalacaklarını öne sUnnüslerdir. G R Yeni ilkokul yönetmeliğinde bayrak törenine ilışkın hüküm AY kaldırıldı » J 1 V esml Gazetede yayınlanan yml ilkokul yönet meliği ile eğltsel ve sosyal kol çahsmalau kaldırılmıştır Eğitımcıler venı yonetmeliğın ışığm da, ilkokullarda bayrak töronı ve ulusal bayram torrnlerınm yapılaniayacagını belırterek getınlen de gışıklıklerı şoyle özetlemişlerdıı: «Bundaıı once 4 U 1974 gün ve 15082 sayılı Res mı Gazete de yayınlanan İlkokul Yonetmeliğlnın, bu kez 29 Kasım 1976 gün 1909 ve 6 aralık l»7f! gun 1910 sayılı Tebliğler Oergılerınde değiştinlen çeşıtlı maddelerınin karşılastınlmasmda. Şunlar görülmektedir 1 Eskl yönetmeliğln 77'ncı maddesl «Bayrak Tbrenınne ayrılmıs idi.1909 sayılı Tebllğler Dergısın de yayınlanan yenı yönetmelık bu maddeyı öğrencıandına ayırmış ve dolayısıyla «Bayrak Türenı» maddesl ılkokullar yonetmeliğlnden çıkanlmıs buluumak tadır ı Eskl yönetmeliğin 79'ncu maddesi Törenlerl ilgılendirmekte idi Buna göre .Okullar Cumhurijet Bayramı. Ulusal Egemenlık Ve Çocuk Bayramı törenlerıno katılırlar > denilmekte ıdi Vo netmelıkte bu madde de kaldırılmıs 79'ncu madde okullar aıa.sı ılışkılerc aynlmıştır 3 Eskt yönetmeliğln 80'ncl maddesindekı eğıtsei çahşmalar 1909 sayılı Tebllğler Dergıslnde vayınlanan 78'ncl maddede çok kısıtlanmış ve amacından uzaktaştınlmıstır. t Eskl yönetmeliğin 81'nci maddeslndeki sosyal kollar 1909 sayılı Tebllğler Dergisınde yayuuanan yenl yönetmellkle tamamen kaldırılmıstır.) Terör ve baskılargünden güne yoğunlaşıyor Faşlst eğilimli okul yonetlcilerlnln terör TS baskıları gün gün yoğunlaşıyor. Orneğın, Gördes'ln Köprübaşı Ortaokulu MUdtlrtt, Atattirk köşeslnde yazılı bulunan «Hayatta en haklki yol gbsterlcı iUmdir» sözcüğünü, aynı kdsede Atatürk devrimlerlni konu edilen reslmlerl, Ataturk bustünU gözden ırak bir yere koydurtmustur. Manisa'da İse öğrenci olayları günden güna gelislyor ve renl boyutlara uzanıyor Gun geçmıyor ki, komandolar saldırmasınlar. Komandolarm son blr hafta içlnde saldırılarında, 20 'ye yakın öğrenci ve lsçl yaralandı.. Bunların arasmda Manisa Cumhuriyet Savcısı Mellh OztUrk'un oğlu da var. Son günlerde, Manisa Lisesinde de komando saldırılarından, olaylann ardı arkası kesllmlyor. Llsede, geçtlğlmiz hafta blr arama yapıldı. Komando olduklan, btlinen tUm lise öğrencllerlnln Uzerlnde zlnclr, kesicl filet gibı, saldırılarda kullanılan her türlü araç • gereç çıktı. Velller, okul mudurunU ziyaret ettiler.. Amaçları, okul müdürunden saldırıların önlenmesinl, çocuklannın can guvenlığini sağlamasını lstemekti.. Umltslz döndüler müdürün yanmdan. Nasıl dönmesinler ki? yenl yaptırılan ek blokta. koskocaman blr Ergenekon tablosu duruyordu .. Görüsmeden sonra bır açıklama yaptı öğrenci velUert: «Izlenimimlze gbre, Ülkü Otaklarını okulda yönetlciler koruyor. Bu böyle sürerse, çocuklanmızın can güvenllğl saglanmazsa, okulda biz eylem yapacağız.» DÜŞÜNCE KONSERVESİNE KARŞI KAMUOYUNUN BİLiNÇLi TEPKİSi Dr. Erdal ATABEK onunda, Milll Eğitım Bakanlığı kitaplann çok tepkl gbren saylalarının yırtılmasına, yerlerine de yenı bılgılerın konmasına karar vermek »orunda kaldı. Ders kitaplarıyla ılgili bu olay oylesme öğretlcl kl, konuyu yınclemekten kendlmi alamadım Toplumsal defti^meyl görmek isteme yenlcı, toplumun nangl yönde ilerledığını kabul etmeyenler. bu degısmenin boyutlarını sezemeyenler «yırtık sayfaların öğrettığı»m oğrenmek zorundalar ama, tutucu beyınler yetiştirmek, klmllerlne olası gellr. Bunun lçin da edeblyat, felsefa gıbı alnnlarda kıml duygusal (fetlhcllik, akıncıhk gibı), kımi bblucu (alevilik, aUnnillk gibi). kimi da hovun pfticı (kaderclltk nağımlılık gıbı) yollarla çağdışı blr eğitım yapmak gereklr. Onun için dp, bu gfrlslmler rastlantı değll, belirlı bir dunya görUşUnün UrUnüdUr. S DÜ)ÜNCENİN KONSERVESİKE VER YOK Tutucunun Batıdakl adı «konservatif»dir. Konserve sözctiğll de buradan gellr. Bır şeyi •olduğu gibl tutan, değismeyen» anlamında. Düşüncelerin konservelenmesl, artık, bırakalım olanalcsızlığı, gülünç olmuyor muT Insan beyni glbi, sürekll algılajan, yorumlayan, değlstiren, Ureten blr organı konserve lirünlerle doldurmak, blr çarpık dUzenl sürdUrmek için bu yöntemden medet ummak bir büyük yanlış değll mi? Sebzenin, meyvanln blle her mevsimde tazeslnln yetiştirlldiğl bu çagda, dUşüncenln konservesıne yer yok. OIAYIN BİİYUK YAH) Bu olayla, yıllar önce Cumhurlyet Oazetesindo yaşanan bUyuk deney arasında çok benzerllk var Bilıyorsunuz, o zaman bu ga/eteye llkelerını, yonunU, tutumunu değiştlrmek içln bir oyun oynandı Lumhuılyet okurları «gazetoyi almama» eylemlne gırlştıler. Evet, bu blr pylemdi Ülkemızdu hattd bellrtlldlgıne göre dünyada İlk kez blr gazeteye okurlan saJnp cıkıyür, gazetede yapılmalt ıstenen deglşıklıği bllınçlı bır tepklylc, bır eyltmlo proteito edıyorlardı. Eylem başanya ulaştı Nadir Nadl'de simgeleşen kadro Cumhuriyote döndü Ukurlar kavuştukları gazetelerını derha) destckiedilcr Bu, büyük bır olaydı «Cumhurıyet okunı olmak» artık bir mtellktl, blr bilınç dUzevtvdt fıattâ bir sınıgeydi. ü gunlert .ınınısıyorum da "işto, denlrdt, Ulkemizde üu Wluiç dü7eyı Kenıslese, bu tür tepkfler çojfalabllse, nc çok scv degısır» Ders kitaplan olayında go ııılın de tşte bııdur tşte bır toplum her verlleni almamdkta hrr v.ml mı okıırn ımakta, çagda? olniHv.ın b r iuium'i piuiesto etmektır Olayın bu yuk y.ını bu ÇIKAR YOL şirndl. kanımca, bu kitaplan yazanlar da, bu yazılanları paylaşanlar da, yırtmak zorunda kaldıkları saytaları önlerine almalılar, bu sayfaların toplumdaki değişmenln aUabssi olduğunu tooul ederek öğrenime başlamalılar. Onlar içln tek çıkar yol bu. Doc. Dr. Emre KONGAR Y ONURU .. Ahlâk kltabııun, değl'jen dcğer yargılanmn farkında D'le olmayan yazarı, bulduğu tallhslz orneftındc «doktonara Işçllerden daha fazla şeref» verırnen, doktorların protestosuna uğruyordu. Heium örgütlerı «Bu (jörüşürı, emekçl olan ve geIK'I sıynsal iktldurlar taratından her konuda halkıv'a karşı karsıyn getırilen, yıllardır sbmürülen lıeklmı demokraslnln en tutarlı ve ödünsüz savunucusu I3C' binııı ile karsı karsıya getirmek lstediğlnı» a(,ıklıvorlardı Evet, hekimlerin böyle çarpık bır çeret gereksinmelerı yoktu Hekimler, emekçl nlrnanın serpfınl tasıyorlar, diğer emekçllertn şereflnl de kendl şnrefleri sayıyorlardı. Buyrun Dakalım Emeğln toplumda en bUyük dpgpr olduğunu kuvrayamamışsan, vermek İEtediftln şpıet blle alınmaz Kekimlerin bu davranısı da, gıizel ve nnlamlı blr ölçüttür îsçlye daha az seref veren anlayı?, toplumun her kesiminde, dofettl olarak tepklyle karsı lastı Yaıarın bilmedlftt, sınıflı bir toplumdaki sosyal pföstergelerln değlştiğl, emek kavrammın bambaşka yerlere geldlğlydi. CIRIJİMIER RASTLANTI DEGiL BHvle belirgln örnekler dışında da. ders kttapları ^enı^ bır tepkiyle kar^ılaştı Edebıyat, felsefe, ahlâk glbl vorum yapılabllecek konuların hepslnde de, özgur ve yaratıcı dUsunceyl gellstirecek yerde czberol, boyun eğld şartlandırmaların amaçlanmasi, kuskusur rastlantı deglldtr. Fiziği metafizık, klmyayı sımya yanmak kolav değildır Türk toplumu ve sosyoloji ders kitabı irmlnd yüzyılm son çeyreğinde, TUrk toplumu bir takım önemll nltellklere sahip görünmektedlr Lise son sınıflarda okutulmakta olan Sosyolojl kitabı hıç kuşkusuz, taroelde bu nltellklere göre değerlendlrilmek zorundadır. Tarihsel nılelıklerl açısından, bugünkü Türk toplumunun ternel özellikleri, hızlı değişme, demokrasi ve iâyikllk alarak ele alınabilır Ozellikle, altıyüz yıllık Osmanlı Imparatorluğu duşünülürse, bu niteliklerin na denll bnemli oduğu ortaya çıkar Şlmdı bu Uç niteliğe göre, Sosyoloji kltabının tutumuna bakalım TUrk toplumunun son derece hızlı bir değişme İçlnde olmasına karşılık, Sosyoloji kitabı, kendini yinelemeyen, llerlye doğru evrlmsel btr doğrultuda oluşan değişme kavramını yadsıyor. Kitaba göre, aynı amaçlar ve eğlllmler, devrimsel bir bıçlmde bırbırlerini lzler (s. 7577). Kitap, değişme kavramını, bu kavram ile uyuşması olanağı bulunmayan bir başka kavramla birllkte ele almıs: Ahenk. Blllndlğl glbl, hlçblr toplumun bütun keslm ve öğelerl aynı anda ve aynı hızla değlsmez. Dolayısıyla, değişme kavramı içlndekl toplumbUlmsel gerçeklerden blri, her tUrlü değişmenln, kaçınılmaz olarak blr takım çatışmn ve sürtüşmeler de bırlikte getlrdlğldlr. Bunun terst, janl uyumlu blr değişme, ancak kırbaç altındaki faşlst gUdümleme yöntomlerlne uygun Özlemleri ballrtlr. TUrk toplumunun, blrey başına dUsen gelir bakımmdan kendl benzerlerlnln hiçblrlnde olmayan özelliğl, kör topal da olsa, otuz yılı askın blr sUredlr çok partili (ya d» bugünkU deylmle özgürlükÇU) demokratik blr rejlm sürdUrmek çabuıdır. Kl tabın bu konuya yaklasımı da son derece Uginç. 1 Yazar, toplumun »tandart ölçülertne ve değerlerine uygun olmayan kjmselerl sapık olarak nıtelıyor (s. 51). Böylece, kaiasındakı toplum tiplnın standart ölçü ve değerlere göre biçlmlenmlş bır toplum olduğunu ortaya koyuyor Oysa, gunümUzde hıçblr demokratik toplumda boyle standartlardan ve bu standartlara göre belirlenmiş eapık davranışlardan sttz etme olanağı yoktur. Sapık davranıslar toplumsal standartlara göre değll, bir toplumun hoşgörüsUnün sınırlanna göre bellrlenir. Ancak bu hoşgorü sınırlarını aşan davranışlara toplumsal olarak sapık denlleblllr. Yazarın standart olçtltU kabul edillrse, örneğin, seçımlerde an çok oy alan siyasal partlnln düşüncelerinden başkalannı benlmseyenlerln siyasal sapıklar olarak nltelenmesl gerekır. Oysa, demokraslnln her şeyden önce azınlıkta kalan düşUncelere güvence veren blr rejlm olduğu artık tartışmasız kabul edilen blr blllmsel gerçoktlr. Yazar, bu görUsUne ek olarak, (T) Siyasal partilerin çıkarlannın ulusal çıkarlarla çatıştığmı (s. 123); © Kalıtımla geçen klşisel niteliklerin blle orta sınıflarda ötekı sınıflara gbre daha lyi olduğunu (s 85); (D Toplam ulusal gellr artmadan, toplumsal adaletin gerçekleşemeyeceğinl (s 116); 0 Yoksulların çocuklannın ancak bir kısmtnın. o da belll ko şullarla okutulacağını (s. 127) söyleyerek, açık ve demokratik bir toplumun gerçeklerlne ve koşullarına uyjun olmayan yargılar veriyor ve önerllerde bulunuyor. Demokrasi konusunda, özel olarak, Sosyoloji kttabının blllmsel ve toplumsal gerçeklere uygun olmadjğını sbyleyebUlriz. Oeçmişlnde yüzyılların getırdiğl din<sel vönettm geleneğl yatan çagda* Türklye nın en unemlı nıtplıklerlnden biri lâyik bır cumhuriyet oluşutlur bot,yolojl kitabırun yazarı, bu konuya da oldukça teıs bır açıdan yakiaşıyor Yazar önce, l«yikligin dinsel inançlara baglı olan çaUşmalan önlemekte başaıısız bır ılke oldugunu balirtiyor (s. 124). Buna karşılık islam dınıııin bu çatışmalan önleyen en ıvı araç olduğunu söylüyor Bununla Oa yetinmeven yazar Ttırklyp' • tlekl çatışmalardan, lâyiklıs ılkesml sorumlu tutuyor (s 128). Aslında kltabın tUrnüne egemen olan hava, Türkiye'nin kurtuluşunun İslam dlnlnde olduğu duşüncesl Yazar, çeşitll yerlerde, sosyal gelişme, blrllk, beraberllk, vahdet kavramlarını da araya sokarak, açıkça, Turklye'nin geleceğınln anrak islam dinlnln ilkelerlnin uygulanması ile olumlu gelişmelere açılacağuu söylüyor Türkiye'nin kurtuluşunu Islâm dininın vahdpt llkeslnde aramak, kanunızca, bütün otekl kurtulıış yolları kadar saygıdeğer blr görüştur. Hatta (rUnılmurde bu gorüşü temsll eden bir siyasal partl, tktldarı da paylaşmaktadır Yanlış olan noktn, bütün ötekl gdrüşlerin, ya kbtülenerek, ya da hlç sözlerl edılmeyerek, yalnızca tek blr göıüîtln genç kafalara, tannsal çözumlermlş gıbi kanlmak İstenmcsıdir. Tek kitap slsteminın, düşüncc özgUrlUgünu dp mokraslyl, lâylkllği ve hızlı toplumsal değlşmeyı yadsıyacak biçimde kullanılması. yalnızoa pgltım ilkelerlne değll, avnı zamanda çağdaş blllm ve ahlâk anJayışına da aykırıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog