Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

A l II CÜHHUBİYÜ 19 OCAK 1977 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 19.1.1938 AMERİKA'NIN DENIZ BÜTÇESİ VAŞİNGTON, 18 Parlamer, tonun Maliye Encümeni 1939 senesi deniz ödeneklerini 27,723.000 dolar fazlası ile 55,226,000 dolar olarak kabui etmiştir. BUtün dün ya politikasım ılgılendiren bu bdenek iki nrhlı, 8 muhrip, 66 denizalıı. 4 yardımcı gemi olmak üzere 20 yeni birlik inşasmı sağla yacaktır. Encümen aynı zamanda; inşa edilmek üzere 72 gemi için gereken yeni ödenekleri de kabul etmiştir. Bu konu üzerinde konusan De nlz Kurmay HarekAb Şefi ral Leachi. verdiği blr demeçte şöyle demektedir: «Milletler arası durum çok cid didir. Amerika'nın bütün müesseselerinin en yüksek derecede olmak Uzere savunmaya hazır bu lundurulması gereklidir. Amerika, memleketin diizenini tehlikeye koymamak için her türlü savunmayı azaltmayı düşünemez. 1918den beri Avrupa'nm ve Uza'i Doğu'nun durumu bu kadar tehll ke göstermemişti.» • Bursa muhabirimizin bildirdiğıne göre Bursa"da gızli Yahudı mektepleri meydana çıkanlrruş. karyola altında ve dolaplar içinde kaçak öğrenciier yakaîanmıştır. Gereken tahkikat yapıimaktadır. EGITIMÖGRETIM. 'Çoban olmayı kim ister ? Ben marangoz olmayı isterdim. Bilmem neden ? ukılır dtırniMian oyun uydururum. : jıaııre OGAN) TELEVZYON 1S.40 80 GÜNDE DEVRİALEM: Jules Verne'nin ajnı adiı eserinden Televizyona uygu lanan sürekli filmin bu bö lümünde Fogg ve Paspartu JAPON'YAya gıtmek üzere yola çıkarlar. 13.05 HAYVANLAR ALEMİ: Çeşitli hayvanların yaşantılannı konu alan belgesal dizinin EKVATORDA BIR ADA: MADAGASKAR arilı bölüm yayınlanacak. Bit ki örtüsü, iklimi, hayvanla n ve yerli halkıyla. Ekvator'un güneyinde Kint Okyanusunda yer alan Madagaskar Adası anlatılıyor. 19.50 DfŞ SAĞLIĞI: Televizyon Eğitirn Yayınla n Şubesince hazırlanan programda DİŞ SAĞLIĞI konu ediliyor. Diş eti hastalıklan hakkmda Doç. Dr. Gürkan Çağlayan ve Prof. Dr. Peker Sandalı konusayorlar. 20.M HABERLER VE HAVA DURUMU: 20.33 HAYAT YOLU: Dızınin ZEVK OYUN VE SORUMLULUK adlı bölümü yayınlanacak. Msşhur bır roman yazarı aynld'.ğı ogluyla uzun senelerden sonra karşılasır. Çocu* şeker hastasıdır. Bunu feşlıis eden Dr. Welhy, tedavisi için kendine iğne yapmasını (insülin tedavisinıı öğretır. Çocuk babası, artnesmi Terkettiği içm affetmeme<tedir ve çıplak ayakla kum larda dolasmaktadır. Seslendirme Yönetmeni: Yüksel Sındıral 21.23 DUVARSIZ MÜZELER: 7 dizıden oluşan Duvarsız Müzeler programının scn filmi yayınlanıyor. Böiümün adı: İSTANBUL SUHLAR1. Programda Marmara sahillerinden Halıç'in Ayvansaray'a kadar kîyidan. sabile kadar karadan bir üçgen biçtminde yanm adayı kuşatan kara ve deniz surlarmın durumunu, uy garhklar açısından tarıhi inceieniyor, kilometrelerce uzunlugunda olan bu taş duvarlann Istanbul şehri açısından büyük önemi anlatıiıyor. Yorum • Yönetîm NİLAY EROL. 21.55 METRONOM: Programda ye r alan sanstçılar ve parçalan şdyle: Ko reograf Sait Sökmen vöneti minde Dans Grubu Larrv Corryeel. Doors ve Isthro Tull'ın parçalan ıle dans edecekler. Tiirk Hafif Müzi ğ: sanatçıları: Bülent Ortaç gil. Bora Ayanoğiu, Timur Arda ve Delikanlılar, 5ok, Füsun Önal. Atilla Atasoy. Alpay, Hafif Batı Müzigi sanatçılan: Garry Wnghr. David Bovde. Yapım Yönetim: îzzet Öz fa:ıh Arslan. 2?.tfl GL'NE BAKJŞ: Y oldan durmadan arabalar geçer, ben onlan sayanm. Bir renot! Bir renot daha' tşte bır anadol Gene bir renot. 5u kırmızı, murat! Bir murat daha! Yoldan durmadan arabalar geçer, ben onaltı sayarım. Hepsini tanınm. Aksam olunca arabalann ısıkları görünür. O zaman ben koyunlan sayanm. Koyunlan saymam bitınce, yola düşerim. Koyunlan sahiplenne teslim ederim. Eve çok yorulmuş varırım. Yemek ver yatarım. Rüya görmem. Hayat Okulu mit'e indik. Babamın Adliye'de lsl vardı. Ben Adliye'nin bahçesinde onu bekledim. Sonra havuzlu bir bahçeye gittik. Çay içtik, peynir ekmek yedık. Bahçe kalabalıktı. Çocuklar vardı. Babam, sen onlarla oyun oynayamazsın, dedi. Ben de oynamadım. Hiç yerimden kalkmadım. RADYO 11.01 11.16 11.30 Açıhş, program ve kıss 12.05 haberler Türküler, şarkılar ve oyun 12.10 13.00 havalan 13.15 Kısa haberler 13.30 Günaydın 14.32 Bölgesel günaydın Kısa haberler 15.00 Köye haberler 15.01 Bölgesel yayın 16.00 Haberler 16.05 Sabahtan sabdha 16.35 Kadın dünyası 16.45 Kısa haberler 17.00 Arkas; yarm 17.02 Bölgese! yayın 18.00 Kısa haberier TRTI 05.P0 05.05 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.02 10.00 10.01 10.21 11.on Çocuk bahceii Şarkılar Yabancı dil ders* Reklâmlar Ögle iizeri Haberier Oyun havalan Bölgesel yayın Halk ozanları bölge sanatçılan Kısa haberler Sizlerle bırhkte Bölge habcrlerı Yabancı dil dersı Hafif müzık Çocuk babçesi Kısa haberler Aksama dogru Bölgesel yayın Haberler Hafif müzik Olaylann içinden Türküler Tarih defteıi Şarkılar ve saz soloian Okul radyosu Türküler geçidi Arkası yann Şarkılar Konser saatl Anıtlar Renkler ülkesinden Yurttan sesler Gönül telimizi titretenler Konser saati Çağdaş Türk sanat müzigi Çagdaş müzik Şarkîlar Senfonik müzik Bağlama takımı Ankara Radyosu çok s«sli korosu Ses ve saz dünyarruzdan 19.00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.02 21.30 2i.45 22.00 22.02 22.02 22.40 23.00 23.10 23.10 23.35 00.55 00.02 oı.oo Haberler Bölgesel yayın Köy dağarcıgı Türküler Çocuklar için Konulann içinden Şarkılar Türküler Kısa haberler Bölgesel yayın Şarkılar Türküler Haberler 01.00 Bölgesel yayın Amatör topîuluklar Türküler ve oyun havalan Kısa haberler Gece konseri 05.00 Gece yarısı Haberler Çeşitli müzik Erkekler faslı Barok müzik Olaylann içinden Türküler Sanat dergisı Saz eserlerl YavKur saatl Hafif müzik Bir romanımız v*r Haberler Solistlerden seçmeler Program ve kapanıs. Okula dörde kadar gıttim. Fakırdık. Okul bıtti. Okulu bıraktıgım yıl. hem kardesım hem anam öidü. Kardeşimin bir gün karnı agrıdı. O gün hep sğladı. Aksama öldü Kardeşim ö'.ünce anam çok üzüldü. Kastalandı. Babam onu doktora götürriü. Doktor hep gezdirin demiş Onu hep köyün ıç'nde gezdirdık. Fayda etmedi. Aglava aglava öidü. "SAATİ KOLUMA TAKTIM BÜYÜDÜM Işü ÖZGENTÜRK ADAM OIURSAM AIMANYA'DA OIÜRUM Şımdilik yaşım küçük, çobanhk ederim tma on sekizime bastım mı durmam artık buralarda. Kafama koydum. Almanya'ya gideceğim. Zor bir işmiş ama, ben gideceğim. Adam olursam Almanya'da olurum. Benım hiç bir şeyım yok. Kimse bana bır sey almaz. Ben de tas biriktiririm. Taşlanmı hep yanımda saklarım. Evde dursa kaybolur. Yazıj olur. Taşlan boyanm. Bildiğim bir masal mı? Benim kitabım yok ki. masal öğTeneyim. Evde de kimse anlatmaz. TPlevizyonda bir masal gördüm, o kaldı aklımda. O masalda Co adlı bir çocuk vardı. Kaybo'.uyordu. Sonra anası, babası bulunuyordu. îşte bu masal k&ldı aklımda. Kendimi Co yerine koydum. Ondan aklımda kaldı. Geçen yıl sünnet oldıım. Çok acıd1.. Hokkabsz gplmedi. Ama babam bana saat aldı. Saatı koıuma takrıra. Büyüdüm. ÇOBAH OIHAYI KIM İSTER Yaz kış bu tepede, koyunlan beklerim. ler olmaz yanımda, canıra sıkılır. Durmadan oyun uydururum. Arabaları sayarım, koyunlarla koruıçurum. Koyunlann hepsinde ış yok. Akıllı o!arıları ayırdım. Tam on dört tane. On dördürmr da sjTi ayrı adı var. Adlannı çağırdın mı, melener. Geri kalanı koyun gibıdir. Aküsııdır. TRT1 1 II 1 1 II 08.00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Giln başlıyor Olayların ıçinden Türküler Çarşambanın melodilerl Şarkılar Okul radyosu Türküler Şarkılar Hafif müzik Yurttashk borcumuz: Vergl Türkülerin dill 13.00 13.15 13.39 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16.20 16.40 17.00 18.00 18.30 19.00 13.30 1945 20.15 20.30 21.00 21.15 21.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 Çohan olma^. k.im ister? Ben hep Oîmayı .s'prrlım. B:lmem neden? Köyden bir kere çıktım. Ba'oamla bıriıkte. Iz EĞİTİM DÜNYASI • Milli Egitim Balcanlıgı, müdürlükler okullara zaman zaman göuderdiklerı genelgelerle para toplanmasını yasaklarlar. Okullann can gıderlenni, yakacak, sıra, badana, araç masraflannı karşılamadan. ögretmenlere para toplamaym demek her ne kadar bir aldatmaca ise de sevındıricıdır. Gelin görün ki ögretmenlere «para toplamayın» dıyen Bikarüık bazen de k?ndisı ile çeliserek, para toplayın anlamında genelgeler de gör.öeriı. Orneğin Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne baglı okullara gönderilen bir yazı ile öğrencilere karnelerinin 2,5 lira karşılığında satılması ıstenmiştır. Malis'eti 35 . 50 kuruşu geçmeyen karneleı Sul:anahmet'teki Dispanserden alınarak 2,5 lira kp.rşüığında ögretmen tarafından öğrencıye satılacak, aradaki büyük fark da Dispansere gelir kalacaktır. Istanbul çapmdaki karne satışmda toplanacak parayla Dispanser geliştirilecektir. Bir kez daha baskaları adına para toplamak zorunda bırakıldıklanndan, saygınhklarının yitirildiğinden yakınan öğretmenler, kendfleri adına yapüan Dispanserde ömegin bir göz muayenesi için baş\nırduklarında en az 8 9 ay sonraya randeviı verildigmi hatırlatarak, eleştirilerini şöyle sürdürüyorlar: «Bizim aduıuza açılan Dispanser, gerçekte ögretmenlere değil, Milli Eğitim Mildürlüğü ve Vilâyette görevll bazı kişilere hiranet ediyor. Bize ise bu dispanser için çocuklardan para toplamak kalıyor..» 0 Geçtigimız hatta içinde Istanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davada öğretmenıni tokatlayan bir ögrenci tutuklanmıştır. Sınıfta ögrenciyi kopya çekerken yakalayan ögretmen dersten çıktıgırida ögrencinin saldınsına ugrayarak dayak yemiş, sonra da olayı mahkemeye yansıtmıştır. Serbest olarak duruşmaya gelen öğrenci, hakimin Karan ile tutaklanmış. Buraya kadar ber şey dogal. Ogretmenine tokat atan ögrencinin tutuklanmasmda şaşılacak bir yön yok. Ancak mahkemenin kararinın gerekçesi çok ilginç. Hakım tutuklama karan verirken ögrenim kurumlanndaki koşullara deginmekten kendini alıkoyamamış. Ogrenim kurumlannda kaba kuvvetin etkin olduğundan, kuvvetlinin kaba kuvretle haklıyı sindirdiğinden söz ediyor. Ve bu gerekçe ile, öğretim kurumlannda kaba kuvvetın yerirü hakkın aiması gerektigi ve bu konuda herkese görev düştügü yorumu ile ogretmenine tokat atan ögrencinin tutuklanması gerektigi sonutruna vanyor. • Kahjamanmaraş TOBDER Şubesi yönetim kurulu 200 TOBDER üyesi adma yaptıgı bir açıklamada sorunlannıri ve isteklerinin kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Eğitim emekçüennin katsayısının 14'e yükseltilmesi gerektigi beürtılen açıklarnada özetle şöyle denilmektedır: «Tablodan 15, 14 ve 13. derecelerin kaldınlmasuu, çocuk zamlarmın 250 liraya çıkanlmasuu, tüm egitim emekçilerine ayda net 1500 lira yan ödeme verilmesini, ilkokullarda da 18 saatten sonra ücret ödemesinin 50 lira olmasmı, MEYAK kesintilerinin îaizleriyle birlikte geri yerilraesini, atama ve terfi adaletsizliklerinin kesirüikie kaldırılmasını, sosyal yardımlann hayata uyduruhnasuu. antidemokratik uygulamalann kaldınlıp, ögrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin sağlanmasını, tüm çalışanlann vazgeçilmez hakkı, grevli, toplu sözleşmeli sendika kurma hakkınuı Tenlmesinl istiyoruz.» • Karabük Endüstri Meslek Lisesinde 13.12.1976 tarihinde bır ahlâk dersi verilmiş. Öğrencilerin okul yönetimine yansıttıklanna göre, ögretmen Bakanlıgın iinlü ders kitaplarından birinden bir bölümü otrurken, Fatih, Alpaslan, Ulubatlı Hasan gibi bazı Türk büyüklerine herşeyimizi borçlu olduğumuzu belirten konuşmasmdan sonra, Atarürk'ten nçden söz edilmediği yolundaki öğrencilerin sorulanna şu cevabı vermiş: «Atatürk homoseksüeldir. Böyle bir adamın adı bu kitaba >azılamaz. • > Öğrencilerin bu konuşmaya tepkl göstererek okul yönetimine şikayetçi olmalanndan sonra 1:;, olaym okul dı$ma taşmaması için, öğrencilere saft egilimli öğretmenler tarafından baskı başlamış. Bir mektupla olayı bize duyuran bfrenciler. îşçı çocuklan olarak Atatürk düşmanı kişiler ve onlann sapık ıdeolojileri ile mücadeleye kararh olduklanru belırtiyorlar. Seksenlruzin bütünleşmış sesini Cumhariyet'üı sütunlannda okuyunca ürperdiğimi gördüm. Bundan yirmi küsur yü önce orta öğrenimimi tamamladığım Eğridit'den seksen bilinçli ses beni oldukça duygulandırdı. Şimdi otuzdokuz yaşında bir agabeyinizim. Bizler ortaokulun ilk öğrencileri olduk. O zamanlar siyasal rüzgârlar esmiyordu kssabamızda. Yöre halkının siyasal bılinre erişmişliğini gösteren hiç bir olay anımsamıyonım H^ikı balıkçılardan, halı dokuyucularından ve küçük esna^an olusuyortiu Egridirin. Oğretmenlerimiz genellikle o yörenin insanıydılar. Poiitik yanlan var idi ise, bizlere yansıttıklannı da hiç anımsamam Verdikleri ödcvler «göller ve s'uller diyannını: o <;orünen sii'cl yıuüTiP ilişkindi ço§u kez. Bİ7 \üz öŞrenci (oku lun tüm öğrenci sayısı) doganın Eğridir'e cömertçe sundıığu jjüzeîlikleri betirr.ter, bir halı tezgâhında dokunan halının desen ve renklerini seyrcder. bunlan emeksennaye açısından iıio mi hiç degerlendiıemezdik. Sanırım bu yalnız bir't^r T ; I (1»*il ögre'"'""n'^rimiz. analanmız, babalanmız açısından da boyleydi. Proiesyonel bir balıkcının bir sazanı gölden nasıl tuttugu öyküsünü dinler de neden o bahkçı ustanm bavramlarrla bile hep fakir urhalar :c!ndfl olduŞnna kafa %nrrnaw3ık. Yür.er. daja tırmsmr. ıaiknikler ve bazı gecr'.cr g3zekler düzenlerdk. OKURLARDAN Bilindigi Rlbi ilk ve orta dereceii okullann bir çoğunda öğrenci Koruma Derneği acı altında Kuruluşlar vardır. Bunlar çogu kez Okul Aile Birlıgiyle el ele çalışır. Dürüst çaüşanlar janında, üslenais görevi köttiye kullananlar da yok değildir. Aşagıda defr'neceklerim bu ikinci bölügu oluşturanlara. öğrenci K.onma Derneği üyelığins cğrenci velisi olsun olmasın. öğrencliere ve okuia yarclımı seven her Türk, vatandası girebüiı. Fakat genellikıe zen gin, nüfuzlu kişilerdir derneğin üyeleri Hele bajjsar ve onun vardımcısı şeytana küıahını ters giydıreu cınsten ve de demagouyı, politikayı çok iyi bilenler olmalı la. türn üyeler ve bağlı oldugu okul üzerinde bir egemenlı'ıt kurabilsin. Bu parababalan, kent ağaları ne idealist kişilerdir ki, işlerini güçlerini bırakap. öğrencilerin her türlü gereksinımleriyle ilgilenmektedirler. ögrenci Koruma Derneklerırün gelirleri. velılerden alman bağışlar. düzenlenen yemekli geceier, balolar, ?aylar. gezüer, sıtap sanşları, otul kantıninin vıliık kiralan öğrenci vetistırme ya da test kurslanndan (ko'eiıere, üniversıteye r>iizıriarnak ıçm) alınan t » . ralarla sağla.ıu. Mılyonları nuian biı r.ieblağm banka\a yatırılması konusunda koruma derrefı vetkılileri yarış durumundadırıar. Öyle ya.. «Paran veren 07.00 07.02 08.00 09.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 Açılış ve program 15.00 Güne başlarken 16.00 Sabah konseri 16.30 Plâklar arasınds 17.00 Günün konsen 18.00 Türküler ve oyun havaîan 18.15 Beraber ve solo şarkılar öğle konseri 18.30 TRT ı 111 III •n 20.00 Bir konser ] 21.30 Müzikallerden ve operet | lerden seçmeler 22.00 Türk dügünlen vt gelenekleri 22.20 Güfteler ve söylentiler 22.40 Aldı sazı eline 23.00 Gece konseri 24.00 Gece ve müzik 01.00 Program ve kapanıs. SiNEMALAR BEYOGIU ANKARA fS4 16' 86) : Devlertn Aşkı K. Inanır; T. Şoray R. AS (47 63 151» : Savaş Kurbanlan R. Schneider RF. ATL.4S: (44 08 35) : Hamama Giren Terler ö . Sersngil, G. Eastman RT. DÜNTA (49 01 66) : Gerl Tepen Silâh A. Delon RF. EMEK (44 84 391 : Tommy A. Margret; O. Reed Rt. FÎTAŞ (49 01 66) : însan Gibi Yasa Erkek Gibi Öl M. Porel RT. GAZt (40 36 25) : Satın Alınmavan Ariam C. Spaak; T. Mil lan Rî. İNCt (40 45 951 : Kuklalar N. Karaböcek R. KENT (47 77 62) : Geri Tepen Silâh A. Delon RF. KONAK (4fi 26 06) : Dolandmcılar Kralı A. Quinn; A. Celentano Rt. MELODİ (64 1 314) : Şehrin Üzerinde Korku J.P. Belmando RF. MISTÎK (46 15 14) : 1 Alba Amazonîara Karsı; 2 Ölüm Çarkı RT. ÖZLEM: (66 60 33) : 1 Her Gönülde Bir Aslan Yatar Z. Alasya; 2 Sevdalılar S. Gök han R. RÜr.A '44 54 57) : 1 îsler Karıstı Zühtü F. Han: 2 Kıvnl Fakat Kınlrtıa Ü. Emre R. SES (45 24 16 > : Siyah Kobra Emmanuel RT. SÎTE (47 69 47) : însan Gibt Yasa Erkek Gibi ö l M, Porel RT. SİNEPOP (44 24 22) : Hostes E. Traeger RT. YENTMELEK: (44 42 89) : Satuı Alınmayan Adam C. Spaak T. Milan RT. ÇEVRE TtTATROSU (A. ETbuUk M. SerezU 25 01 18) «Naünlar» Pazartesl hariç her gün 21.15 • Cumarteal 1S.1S • P». zar 18.15 • 21.15 AKSARAY DEVEKTJŞU KABARE (44 46 BULVAR (21 35 78) : Her Gö75) «Yalan Dünya» Pazartesi nülde Bir Aslan Yatar HAKAN (23 42 33) : Her Gö hariç her gün 2130 • Çarşamba, cumartesi, pazar 18.30 nülde Bir Aslan Yatar Z. Alasya: M. Akpınar R. DOSTLAR TtTATROSD (47 04 İPEK: (22 25 13) : 1 Şen 08) tBitmeyen Kavga» SaDullar; 2 Silâh Namusumh 21.30 Çarşamba, Cuma 18^0. dum RT. Pazar 12.00 15^0 «Sabotaj ML'RAT '"' 05 66) : 1 Her Oyunu» Çarsamba 221.30, CuGönülde Bir Aslan Yatar Z. ma 15.30 Cumartesi 18.30. Alasya; 2 Sev Dedl Gözlerin G. ÜLKÜ G. ÖZCAN (46 «0 O. Gencebay R. 91) «Kime Niyet» Salı hariç SUR (23 67 12) : 1 Geri Teher gün 21.00 Cumartesi, pazar pen Silâh A. Delon; 2 Çirkinleri Severim J P . Belman 16.00 KADIKOî t L TtYATROSD do RT. ŞAFAK (22 25 13) : Geri Tepen (TeTflk GeleMbe) «Kilidi Boxjk» Silâh A. Delon RT. Saü hariç her gün 21.30. Cumartesi. Pazar 18.30 KADIKÖY KENT OTUNCULARI ( « 3S OCAK (36 37 71) : Kuklalar 89) «Yasak E1ma> Çarşamba N. Karabocek R. 15.00 • 21.15 • Perşembe, cuma REKS (36 01 12) : Her Gönül21.15 • Cumartesi 18.15 • 21.15 de Bir Aslan Yatar Z. Alasya; «Kattr Tımafı» Pazar 15.00 • SÜREYYA (36 06 82) : Pembe 18.15 Telefon M. Darc RF. NEJAT DYGOR (22 41 12) «Muzdarip» Çarsamba hanç Tiyatrolar her gün 21.30 • Cumartesi, paALİ POYRAZOGLÜ (49 56 K ) zar 18.30 «Dut Ronnşma Sus Söyleme» N. SEREZLÎ T. AŞKINER Pazartesl narlç her gece 21.15 • TtTATROSU (47 18 «6; «PazarÇarşamba 18.30 • Cumartesi, patesi Şenlik var» Cuma, Cumar zar 15.30 tesı, Pazar 21.30. Cumartest 1530. ANTAMANTA KUMPANSA Pazar 18.30 «Başbakan Oluyo(44 25 26 • SıraseivUer) «tdi Arum> Çarsamba 15.30. Perşemmin Avantadao Lavanta» Pazarbe 18.30 21.30 tesl nariç her gece 21.00 • ÇarFATİH (26 33 84) «Blr Şertali şamba, cumartesi, pazar 18.30 Bin Şeftall» 14J0 «Hadi ÖlBAKIRKÖY TtîATROStl (71 dürsene Canikom 21.00. 59 49) «Zühtü» Pazartesl hanç HARBtYE (40 " 20) «Deruokher gün 21.30 • Pazar 18J0 rasi Gemisi) 21.00 BtRLlK SAHNESİ (48 53 4«) KADIKÖY (36 31 21) «Islıkçı. «Seıuan'uı tyi tnsanı» Per 21.00 çembe 21.15 • Cuaıa 18.15 • 2115 VSKÜDAR (33 «3 97) «Sulsr Cumartesi, pazar 15.15 • 18.15 Aydınlaıuyordn» 18.00 21.00 YUMURCAK (81 01 91) : 1 Her Gönülde Bir Aslan Yatar Z. Alasya; 2 Batsın Bu Dünya O. Gencebay R, Eğridir Lisesi'nden seksen öğrencıye... Görijyorum ki bizim kuşağa «göller ve giiller diyan» diye tanıtılan yörenize si:ler artık birim eözümüzle bakamıyorsunuz. Siyasal, ekonomik riizgârlar sert esm»ye başlayınca can TOkar oldular. Analannız, babalanruz bu ecıya cıhr seslerle \tanıt verseler bıle sizler daha yüreid.1 sesler çıkanyorsunuz. Aydmlıklara karanlıklardan çeçilerek varılacağıru söylüyor, var olan karanlığm ise yapaylığının billncinde bulunuyorsunuz. Ögretmen diye okulunuza atanarı bazı faşist beyinlerden, hatfa onlan yönlendiren aga babalanndan dahl fersah fersah ötesiniz. Aşmışsınır kendinizı, analarınızı, babalannızı. Kıvandım sesinizi duyunca. Sonra benim kuşafıma baktım. Bizler sizlerin bilinç düzeyinize, bulundugunuz öğrenlm basamağından yıllar sonra ulaşabildik. Ne mutlu sizlere Tükenmesin yüreğinizin gücO. Bazı uluslar bazı kez tarihin akışında duraksar, hatta Şili örneğinde olduğu gibi geri de düşebilirler. Ancak bunlar geçici görüntülerdir. Tez anti tezlni sür'atle oluştunır, sentez büyük akışta tez olarak sürdürür akifjıı. Şimdi sekssnsiniz Eğridlr'de. Ama tüm yurdumuzda aynı kosullarda ve ortak bir bileşkede daha nice saksenlersiniz. Sabır ve güç dileğimle gözlerinizden öperim. Av. Tuna SARAÇOCLl; Tuz Tazan U Hatu Kat 2 No: 204 BURSA Öğrenci Koruma Dernekleri ve içyüzü düdügü çalarT hesabı, pn d*>6er« düdıikler gönderecektir banka oaray rerenın evme. tiapıtali vatıran rjcrAisa, ileride büyük krediler aîaca.snı «endıne. Koruma dernekleri yetkuilen. cüzcianlarının şişiri'rpesme göz mmmaian için. bağlı oldokian okulun vöretim kademelerinde çausanlan da cem.emelî zorundadırlar. Dürüst olanlar Sarcanır. fakat küçük çısarlar uğruna. eğıtimm cnurla yalımlanan meşaiesine iDiif» d«yip, kişüiğim satanlara yer vardıı kasa yanlannda. Açıktar paraiar öaenır bu yönetıcilere Yapılan volsuzluğu vasalmış gibi gös'ermek ıçın b:r de .s uydurulur aynı adarnlara. Mînareyı caianlann kılıflan tıazırdır vanı. Aslında hiç gereklı olmayan. y.ne de okulun en göze batan verierinde aaeta sergılenen araçgereçlere, «öşelere. bmierce lira harcanır. Yi da büyük ma.«rEliar gerektiren restörasyonlara gidilir. Koşkusuz bunlann hic bın öğrencıierın korunması için »^cılan girışimler değildir. Bu gösterrnelık şeylerin ramü. (uyanık olanlar ıçın) alınışlan sırasında, «apkaççüann ceplerine Indirdikisn paralann gizli bir anlatımıdır. İşte bu sırtı Kalıniardır «a. giir güne bılinçlenip. toplunısal düşüncelerie donanan ögrencüere karabasan gıbi çökmek istiyorlar Hakiılar. ÇünkU. ovurüan sezilirse pembp dünyalan öozulacak. semiren cüzdanlan cılızlaşmaya yuz tutacaktır. Turhan ÜKTAY ECZANELER Bakırköy: Şafak (tncirli Cad ». Sağlık (Osmaniye). Eczane 75 (Bahçelievler). Özdilek (Bahçelievler), Pelin (Yeşilköy). Kanarja (Kanarya), Seda (Esenlerköyü). Özlern (Sefaköy). Yeni (K. Çekmece). Beşiktaş: Serpil fBarbaros Bul varı), Alev (Dikılitaş). Akfrül (Akatlar), Çmar (Ortaköy), Arnavutköy (Ama\utköy Beyazgul Cad^). Bsykoz: Şü*a (Ortaçeşme). Beyoğlu: Pelit (G. Saray). tki kapılı (Talimhane). Denizel (Cihangır). Eminönü: Bahçekapı (Eahçe kapı), Gürkök (Çemberlitaş), Kumkapı (Kumkapı), Sarun (Ak saray). Eyüp: Yaprak (Yusuf Muhlis Paşa Cad). Sebat (Alibeyköyü), Ümit (Rami), Mehtap (Altıntepsi). Fatih: Yavuzselim (Yavuzselim), Halıcılar (Halıcılar Cad.). Esin (Haseki). önal (Çapa). Ha^ t (Samarya). Birol (Küçük Mustafa Paşa). G. O. Paşa: Ömür (Pazariçi), Yeni Hürriyet (Küçü>;köy). Kadıköy: Pazar (Muvakkitlıane Cad.).' Hülya (Altıyol). Yigit. (Moda Cad), Kaptan Ar;f fŞaşkınbakkal). Emel (Feneryolu), Avşarer fBostancı). Soylu (Fikırtepe), Ugur (Erenköy). Karaköy: Merkez (Necati Bey Cad.). Kasunpasa: Şafak (Kızılay Mey), Hasköy (Hasköy). Sanyer. ümut (Yeni Mah.), K..ranfil (Rumeliiıisar üstii). şişlf: Amber (Perihan Sok), Emek (Feriköy). Nur (Nişantaşı), Gülümser (Kuştepe), Yahya Kemal (Gültepe). Çeliktepe (Çelîktepe), Gayrettepe (Gayrettepe). Çimen (Sanayi Mah.). Üsküdar: Nüvit (Doğancılari. Ümit (Selmanipâk Cad.), Sifa (Bağlarbaşı), Şenay (Çengelköy), Halk (Ûmraniye). Zeytinbumu: Vellefendl (Veliefendi Maiıj.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog