Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makale



Katalog


«
»

CÜHHURlm 19 OCAK 1977 1 U Hisse Senedi ve Tahvil îlânları MEBAN MENKUL OEGERLER BANKERLIKve FiNANSMANAS BAŞKENT (Bafterafı 1. nn, blr arkadasımızın evı kurpunlanıp taslamyor. Daha once yazdiıc, sıra gr^etecüere gelmedı daha dıje, bakın tekrar edıyorum, «Kım korkar haın kurttan», ınaniıorjm kı, bu gıbı yasa dışı, Lnsan'ık dışı, Hıtler gençlığı ozentısı g o r ıçlerı ve bunlan yonetenler, be!âlarını dorduncü kuvvet olan basına saldırüannı >ogunıaşardAları zaman bulacaklardır Ulkeyı bu duruma so^dn \ ! C dır, MC'nın basıdır, Istaııoul'da Hıtler gençliğı ozentısı ıçır.de bulunan beslemeler vapura e l kojoı\orlar, yurtasları sogu\.ı çekıyorlar, trafığı altust e d . ' o ı lar, ulkenin aaayışle sorum!u polısı de bunlara se>ırcı knlnor. Basbakan suçludur dıyorura o.an lardan, gorevuıı yapmıyor, aks.ne taraf tj'uyor, Îstanbul Vahsı de Başoakan kadar suçladur d:\orum Îstanbul Emnıyet Mudur Vekılı de, «Gazetecıler dajak yiyorsa vardır bunun bır sebeb'. dıyebıhyor, Valı kadar bu B ' v da suçludar. ınannorum kı ulkeyı bu duruma sokanlar eunu gelende bagımiiz Turk «laVı onunde hesap vereceklerdır, VP'mslerı gerekır, demokrasnKn fnzıletı nerde kalır sonra? Sayın parlamenterler parasal ışlerle uğrasadursunlar, ulke gun gun elden çitmektedır Ilubuçuk dajt'ka ıçmde kendl darumlarını parasal yonden sağiamlaştıranla rın bu ıştekı vebahnın hesaoını sağduni sahıbı sade vatandaş ov ıstemeye geldıklerınde sora caklardır ve sormalıdır elbet*e Ankara'da oyunlar sürup geh yor Mıllet Meclısı Danısma Ku rulu parlamenterlenn maaş ve yoUuklarının bır çozume baglan ması ıçın yasa hazırlayacakm:; sımdi başkanından muhalıf, muvalık tum uyelere soruyorum, bınkmış 86 bın Türk Lırası ne 1 olacak adam basına An» muhalefet partısl Gerel Basksnı Ecevit'e de kendı sozüyle bır yanıt vermek isterım, sa yın Ecevıt, kışısel olarak parayı almam benı de kurtarmaz buyurmuşlardı, duyuyoruz kı Ece vıt bu parayı almayacakrnıs, soruyonım kendısıne lyı duygularla bu paraları ahnamaruz sızı kuıtaracak mıdır' Tum bunlan, halk dejnmıy'.e «gargaraya» getırmek ıçın bazı aklı evveller oır erken seçım orerısı attılar ortaya, dıkkatlerı baska yone çekmek denır buna. Başıtent Ankara'da bır merak konusu da Genelkurmay Baskanının gorev suesının bir k w daha uzatılıp uzatılmajacagıdır. Bu aa bazı kesımde yaman merak konusu olmaktadır Bır yıl daha uzatma gerçeklesırse, ordunan ust kademelerınde ornejm ordu komutanliK katları defışe cektır uzatma nedenı.vle Bunun da sonuçlarına önumuzdekl hai talarda tamk olacagız Şa TRT'nm bası da asıldığı verden bır turlu ındırılemıyor, sankı pek gereklıymış gıbı ulusa. gerekli olduğu yer sadece Adalet Partısındedır ve Adalet Partısı de tum ulus degıldır. Yı ne yazayım apaçık. TRT'nm Se çım Kuruluna guvenmek ıster dım olmadı Seçım Kurulu bun ca Danıştay kararı. bunca mah keme karan, da varken konuyu avlarca savsaklamıs, Bay Şababn m evlemlenni bu yurda reva gormuştur Hukümet beklıjor kı bu ışı Seçun Kurulu yapsjn, Seçım Kunılu bekhyor ki huktimet vapsın Bu arada bu zat ma kamında oturuyor, bu durum dan yararlanan hükümet ortagı MSP de bonısunu bttUnlyor su retı haktan gorunup. Evet, Ankara şımdı bir oyun alanma aonmuştür ve sanıyonım kı Ankara boylesıne oyun alanı olmamıştır kurulduğu gün den bu yana Halk ne ml yapıyor bu ara? NOTLARI Ruşvet verlyor, insafl elden bı rakmış esnafın, tücoarın yasa lanna boyun eğıp yaşam sava8i surduruyor, kıracılar ev sahıalenyle, ev sahıplen kıracı larla cenk edıyor Ruşvet alını yor ruşıet verılıvor. Çunkü tum bu haksızlar, yolsuzluklar yontemın olag«n isleri arasına sokulmuştur, gırmıştır. Van'm Muradıre ılçesının bır dag koyünde çadır içlcde ltftmUrsüa kıvranan halkın bır bölumü de elmanın yarıaı olarak Ankara'da komür kuyrugundadır, parasını agustos ayında vermesıne karşın, halk en adi lınyıt kbmürunü dahi ele geçırememektedır ve bu nun adı da millıyetçi bir yon*tlm tarzıdır Ülkenın Ankara'dan Uç beş çırgısıyle gorunümü budur. BANKER , ZEKİ 27 5213 22 66 86 BANKER ZEKİ: 22 66 88 27 52 13 IZMtR: 13 82 21 • MERKEZ : 4. Vakıf Han Asma Kat. No: 89 • HtSSE SENETLERÎNİZİ YÜKSEK FİYATLA ALIRIM. H t S S E SENETLERtNİZl EN ÜYGUN BORSA RAYlCt VE CÜZİ KÂRLA SATARIM. • MÜESbtSE VEYA SAHISLARA A l r TAHVlLLERİ EN UYGUN ŞARTLARA FAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN OERHAL MÜBAYAA &UERİM. MÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAP1LMASI !CAP EDEN OPERASYONU MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BlLMELÎSlNtZ. • 27 2 5 8 6 TeU4 28 36451755. MERKEZ: îstıklâl CM. Odakule î ş MerkeM No: 380 Kat: 17 Beyoğlu İSTANBÜL Tel^ 44 2836 4517 65 4 3 * 3 2 ANKARA SCTBESt: Adres: Gazl Mustata Remal Bulvan/Ankara Tel^ 2S38tı3 17 43 66 Teleks: 43 332 TTATR MEBANTN SİZE SUNDUĞU HÎZMETLER Hısse senedi veya t&hrü alım satımı: Y a ü n m Danısmanlıiı (Öcret8İZ) 22 3262 2726 33 • BANKER CENT (Suha CENT) • TELEFON. 22 33 62 27 26 33 • 4 Vakıî Han, Asma kann uzerındekl 1. Kat No: 9 Bahçesa pı îstanbul • Pıyasanın Uzerindeld fıyatlar la talep ettıgımiz hisse senetlen: • T. GARANTt Bankası • T. GARANTÎ Bankası rüçhan hakkı • YAPI ve KREDİ Bankası • YAPI ve KREDİ Bankası Ruçhan hakkı • TEKNO MESKEN • T. İŞ Bankası • T. İŞ Bankası Kurucu • T SINAÎ KALKINMA Bankası • SINAİ MALİ Teşebüs.er • T TICARET Ban<ası • 4KSA • ÇELİK HALAT • DEVA HOLDİNG • EGE BİRACILIK • HEKTAŞ • IZOCAM • KARTONSAN • KOC HOLDİNO • KOÇ YATTRIM Pazarlama • KORDSA • LASSA • NASAŞ • OLMUK • OTOSAN • SAHKUYSAN • SIFAŞ C EN T BAN K E I İ27 57 32 22 36 44 • KASTELLİLKR 22 36 44 27 25 86 27 57 32 28 56 94 TELEKS 23314 BURSA 20369 TELEKS 32184 İZMİR 14 14 02 TELEKS 52678 MERKEZ: 4. Valcıı Han Asma Kat No. 23 . 25 Bahçekapı ISTANBUL • Ozel fiyatlarla Ulep ettifimfı hisse senetlerini Uân ediyoruz: • GARANTİ BANKASI ve GARANTİ BANKASI RUÇHAN HAKKI (FIYATIMIZ EN YÜKSEK DÜZEYDEDİR) • YAPI VE KREDİ BANKASI • YAPI VE KREDİ BANKASI RÜÇHAN HAKKI • T TICARET BANKASI • ISTANBUL BANKA5' • AKBANK • T. İŞ BANKASI • T IŞ BANKASI KURUCU • T blNAl KALKINMA BANKASI • SIFAŞ • DEVA HOLDİNG I.NOMINAL FIYATTAN ALICIYIZ) • NASAŞ • IZOCAM • SINAİ MALİ TEŞEBBUSLER • TAT KONSERVE • RABAK VE RABAK KURUCÜ • 5ARK DEGtRMENClLIK • ITTİHAT DEGİKMENCILÎK • YTONG • TEZSAN • T SIEMENS • OIAÎUK • KORDSA • BAOFAŞ • EGE BİRACILIK • AYGAZ • AYDIN TEKbTlL • T. DEMIR DÖKÜM • SARKÜYSAN • KAV ORMAN SANAYİ1 • KOÇ YATIR1M PAZARLAMA • OTOSAN • Satüık kıymetJeri llan edljoruı; KORUMA Tarım 30 adet (.% 3a temettü tevzı etrruşur) • OTObAN 5 adet (îi 58 temet. tu tevzı etmışur. Bu yxl ° o 70 / temettü bekleıunektedır) • ÇUKUROVA Elektrık 100 adet K% 37.5 temettü tevzı etmıştır. Hıssedarlarm geçen >il odemış olduiüan ihuyata ıştırak paylan hısse seneaıne çevrüerek ortaklara bedelsu olarak tevzı edılecekuı) • MENSÜCAT Santral 120 adet i.'.» '£> temettü tevzl etnuşur. Mensucat sanayurruzıa eu guçlu kuruluşudurj. • ÇIMSA 100 adet ıBu yıl çok musbet bır çaüşma aevre&ı geçırmlştır. Kelepir Iıyaüa» • BOLU Çımento 50 adet (197b devresı müsbet geçmıştır. Kelepır üyatla > • uANTKAL noldıng 150 adet ı.vı 8 temettü levzı etmı^ur. Kelepir iıyaüa) • ÇIMENTAŞ 500 adet (Bu yıl >uksek temettü tevzı edebüın • ASLAN Eskitüs&r 1 000 adet (Keieptr üyatla satısa a n ed:j oruz ) • P1.V1AÇ) 150 adet (Bu yıl ° « 25 / temettü tevzı etme lbtunaiı mevcuttur) • EGE Bıracüık 100 adet (»,o 30 temettü teva etnuştır) • METAŞ 50 adet (1976 ç*üçma devresı çok basarıU geçmıştır) • EGE Gubre 80 adet (Gelecegı parlaktır) • ECZACIBAŞI Holdmg 50 adet (% 17.5 temettU tevzl etmıstır.) • RABAK Asıl Ruçhan Ha&j(i 25 adet (Asıl bisselere ruuaran daha ucuza > • RABAK Hısse İU adet (% 33 75 temettü tevzl etmlstur) • UNIROYAL 75 adet (Lastık Sanayüınızın en guçlu kurulusudur. Bu yıl temettü te\zı edscektlr.) C POLYLEN 100 adet ( * 20 temettü tevzi etmıstır. Temettü mıktan artacaktır) • MAKINE Takıın 75 adet (% 35 temettü tevzi etmiştir. Ser maye artınmı planlamadadır) • VATAN Konserve 100 adet (Transturk Holdlngin kontrol ve murakabesıne gırmlçür. Spekülasyona en müsalt »ksıyondur. Kelepir fiyatla satısa arz ediyoruz) • GOODYEAR 75 adet (% 20 temettü tevzl etmlstir. Kelepır flyatla tatısa a n ediyoruz) • SATILIK TAHVÎLLER: • • • • • • • • • ODOKSAN GÖZLEM (B»»tarıh Çalıjma Mıırtum'nön, Ankara Beledivesinde kayit Iı bir tek iyçıvi bile savmaup, böltesinde, ancak 3 bin 359 isrtnin Omeltf Srndilta^ıns kavitlı oldufunu bildirmesı Uzrrinr, Çalısma Bakanı Şnkft Kaun. 16.12.197* tarlbindv, G«nelIs Sendika«ının, Genel I«rler lşkolunda toplu sörlfsme retkiif olmadıtına karar ^ennişUr. ÇunUu, Ankara Bnlee Çalısma Mudurü ^'ekilinın vrrıtifi bılfiye törc Genellş Sendikası hu lşkolunda, Turldv^ çspında, toplam isçi sajnsı olan, 102 bin ÎÎS İKçinin vansmı. y»ni 51 bin f 3 sa%i«ını tutturamamıstır. Eğer, Bolte Çalı?> m» Mudiir Vekili, Ankara Bölfcfsinde çalısan \e f.cnel1? Spndikasına h.ıglı i^çilerin «erçck ««ıısmı bildirse, tn>nel t% Sendikası ço^unluğu aiacak \e toplu sozlesme ma^alanna oturscaktır. Ovtınu ıtöru>or musunuz? Rölje Çahnna Mbdur \eki]inln hitnerlerl hnnla da bl<ınivor. Miidiır Vekili Iiakkı Kocı, Ankar* bolgesindp çalı<an G?nelt$ Srndika^ına barlı isçilfrin «ayı<ıını bilrfirrn mufettls raporUnnı, Çalışnu BnkanliBi'n» gondermİTor Dovvadakı butttn brlfeler rliinizdedir. Bolge Çalı^ras Mfıdur A ekill. bunlara nasil cesaret bHir" Mıid ır \ekiHnin bıı tutıımnna idare hııkukunda « hİTYnet kusunı» denir 4>nı tuiuraon, ceza va^asinda karrnılitı ıw, eore\in kotuve kıillanılm» «ucıulur. Pelci Çaliîma Bakanı, Ş^ıkrt Kazan. bu belfe'erl hiç 1nc^l<"mr7 nn*. Onüne pelen her vazi>ı, ne oldnğunn nrye Taradtiını dü Sunmrden tmtalar mı*. l$tr, size srndıkalar uzerine oynanan blr orunun aynntılan Cephe iktıdan, devrimci isçi hinkimini, bu tur <mınlarla da yıkmava çalısı;or. Hem dc, eline yıiznne bulastırarak. Bakalım, Çalısma P.akanlıp (Prçek rtısı belgeler dflzenlcren Bölft Çalışm» Mudür \ekili Hakkı Koca hakkında, ne jibi ıslemlere baş%'iracak? . Portföy ldareal PorUöy analia Hisse senedi değerlendırme etüdJert Sırketler lçin nlsse senedi veya tahvıl lhracı ıle ügıll butun hızmetlen MEBAN YAYINLAR1 1 Hisss Senedi Nedır? Isımll kıtap, Konusu tts»e senedi nasıl ne zatrrr. ve nereden alınmaiıdır. Fiyatı 5 TL. 2 Meban Sermaye * y t gası bültenl konusu fırma ve sektfSr rapor'an l!e fivat açıklamalan flvatı: 5 TL. Yıllık abone 120 TL Yurt dısı abone Tia.k 240 TL. Bülten 15 günde blr yayınlamr. Genel Oağıtım: MEBAN MENKUL DKĞERLER BANKERI.İK VE FİNANSMAN A S SATIŞA SUNTJLAN MENKtTL KIYMETLERALTAŞ sermayesl 30 milyon 19"5'de %15 temettü dağıtmış tır. ASLAyI EEKİHÎSAR « 6 t mV yon sermayell çlnıento s ei*W rünıin en eskj kuruluşlarmrtandır. EATI ANADOLÜ ÇİMEUTO 60 milvon sennave!] 1975 •ılınde «A 12,5 temettü dağıtacak ür. ÇİMSA 180 milyon »ernavell çimento sektbrüne bagu tir SAB4NC1 HOLDÎNG kur\Jusudur. LASSA 600 mılyon STmayplı lastık «ektdrune bajlı bn SABANCI HOLDİNG î u r ı l ışu dur. MAKÎNE TAKIM ENDÜSIRtS t 2â mılyon sermavelı Mıie" « 3 5 temettü dagıtmıştıı. MENSUCAT SANTRAL il tt.il•W%ermayeH 1975 2 J temettü dajhtmıştır METAS 180 mılyon sermayell bır kurultıştur. 1975 yılmda IA mılyon zarar etmlştlr. PIMAŞ 5U mılyon sermajflî 1975 yılır.da «»14 temettü oagn rrıs POLYLEN 85 milyon sermayeü l»75 yıiında Vo20 temettu dağıtmıstır. RABAK Serraayesl 210 mUyon TL. »,«33 75 kâr dağı'mısur. SÎFAŞ 104 mUyon sermnyelidır «o2u temettıl dağumışur. TEZSAN 100 mılyon serrnayeII bır kurulustur 1975 yılında 7« 2U temettü dağıtmıstır. TRANSTÜRK HOLDİNG 300 muyon sermayell bır kuruluştur. 1975 yıiında % 18 temettü dağıtrnıştır. Çesltll şırketierin V.14 İİ 18 falzll tahvilleri ARANAN HİSSB S E N E İ İ J > AKSA ARü.MA BAGFAS DEVA HOLDÎNG HEKTAŞ ÎZOCAM KARTONSAN KAV KOÇ HÜLDÎNG KOÇ YAT1RIM PAZARLAMA KORDSA KORUMA TARIM NAS AS OLMLK RABAK S^ıRKUYÎAN T R A N s r Ü R K HOLDİVG "ıTONG Ce>ıtü şırketlerto «.'«14, 15 18 faızlJ rahvılleri Her türıü vatınm *arar!&nnızda SIZP vardımcı o.abtırne* MFBAN'ıa en önemıı eanacıöır. • TELEFONLA VERDİGÎNİZ EMİRLERt DERHAL YERİ NE GETİREBİLMEK VAZİ FELKRİMÎZtN EN ÖNEMLİ SIDİR, • AR<\NILAN KITMETLER: • YAPI VE KRLDİ BANKASI • YAPI VE KREDÎ BANKASI RUÇHAN HAKKI • GARANTİ BANKASI • GARANTİ BANKASI RÜÇHAN HAKKI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T. TtCARET BANKASI ISTANBUL BANKASI AKBANK 1. lb BANKASI T. t!> BANKASI KURÜCÜ T. SINAİ KALKINMA BAN KAS1 ÖDOKSAN SÎKAS DEVA HOLDÎNG NASAS ÎZOCAM SINAİ MALİ TEŞEBBÜSLER TAT KUNSERVE RABAK RABAK KUROCU SARK DEGIRMENT.ERÎ ÎTTİHAT DEĞİRMLNCİLİK YTONG TEZSAN T. SIEMENS» ÜI.MLK KORDAS BAGFAŞ EGE BtRACTLIK AYGAZ AYUIN TEKS.TÎL T. DEMtR DÖKÜM 3ARKUYSAN KAV ORMAN SAıNAYÎl KOC HOLDİNG OTOSAN . . ,. AROMA * <$& SATILIK KIYMETLER! OTOSAN 25 bin TL. bu p l yuksek temettü ve surprızler beklenıyor. EREÖLÎ DEMİR ÇELİK 300 Adet % 15 temettü verdi. Bu yıl daha fazla vermesı bekleniyor. KOÇ PAZARLAMA 125 Adet % 17,5 temettü ödedi. TAMSAN 150 Adet lstıkbal lçın PINAR SÜT 25 bin TL. istik bal lçın RABAK Ruçhan hakkı 100 adet. EGE BİRACILIK RUçhan hak kı 100 Adet. ÇELİK H \ L A T 150 Adet. KAJ 100 Adet. BORUSAN 70 ADET (Memleketimlzın en güçlü kurulualanndandır.) POLYLEN 80 adet C*. 20 temettü tevzl etmıstır.) MENSÜCAT SANTR'U. l«0 ADET (%* 25 temettü tevıl etmlstir.) KORUMA TARIM 40 adet ( H 35 temettü tevzi etırustır. Sermaye arttınmı yapacsktır.) SANTRAL HOLDİNG 150 adet CW 8 temettü tevzl etmiştir. Keieptr flyatla satısa arz ) PtMAŞ 150 adet ( % 14 t e m e t tü tevzi etmistir ) SATILIK TAHVÎLLER: ALTINYILDIZ tahvılı 150 Wn TL. Her yıl ltfaya tabl. 1000 TLsl 900 TL. BANKER Z L K İ : 22 66 86 27 62 İJ İZMÎR: 13 82 21 MERKEZ 4 Vakıf Han As. ma Kat, No. 8 9 Baüçeıtapı / • Talep ettıgımiz hisse senetle rı. AKBANK ISTANBUL Bankası ALTAŞ AYGAZ ANADOLU Aksıvon ve Obli gasyon EAÛFAŞ ÇİMSA ERCIYAS Biracıhk ECZACIBAŞI Yatınm Holdlng T GUBRE FarbikaJan İTTIHAT D e ^ n n e n c ı U i KAV KORLNU Tarım PIMAŞ RABAK RABAK Kurucu T. SIEMENS ŞARK Değırmencılılc TEZSAN TRANSTÜRK Holding YTONG İŞÇİ AYLIKLARI İSTANBUL BELEDİYESİ IÇIN SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR Îstanbul Beledivesinde çal'ssn işçıler, aralık ayına aıt maaşlsrı nı dün de alamamıslardır Işçı'e r>n ayesı bulundugu DISK e baglı Genells, Sendıkasının. maaşların geç verılmesını ılerı surerek alcü ğı grev kararı dun yururluge gır mıstır Ancax Genelîş Sendıkası, grev kararını, Beledıvemn ıçındo bulundugu parasal durum r.edeni ıle başlatmamış, gır.şımlerde buljnması :çm bırkaç günluk sure tanımıştır. B e l e d n e Baykîim Isvan. Başoakan Demırel e çektıği telgrafa jsnıt bes'edıgıni bıldırmış, kaynak larmın >e ersız olduguna bır kere daha dıkkatı çekmıştır Isvan bu konuda junları soylemıstır: «Beledıje ışçılennın grev ıcararı aldıklarım ve odeme çaresızjgı ıçıııae balunduğumuzu Sayın Baş bakRn Demırel e bır kez daha oıl dırdım Işçılenn son dırenışı, Hü kumetm yetersız de olsa. 17 .nılyon lırayı vermesı ıle çozumlenmıştır Bu parayı başlangıçta ver selerdı, îstanbul, güçlukle temızledjgımız çop yıgınlannın altında kalmazdı Umarımkı, bugune kadar cevapsi7 kalmıs olan son tel grafımı, saym Başbikan olumlu karşılar ve gre^p gıdılmeden sorun çozümlenebılır » Beledıye, vetersız olanaklan ıle Beledıye işçılerının yan odemele rme 'lıskın alacaklaxının bır bolümünu dünden ıtıbaren vermeye başlamıştır Işçılerın aralık ayına aıt maaslannm odenebilmesl içın 35 mılyon Ura gerekmektedır B u paranm ancak hükümet jardımı ıle saglanabilecegi behrtilmıştlr. Beıedıyede ıncelemeler yapan Malnc Bakanlığı müfettışleri, \er dıklerı raporlarda, hütaimet jar riımı olmadan Beledıyenın maaşlan karşılayamayacafını belırtmıçlerdSr Ote yandan Cumhunyet Senatosunda dun, CHP Iı Salıh Tanyeh'nin beledıyelerın sorunlannm goruşulmesmı sağlamak «ma cıyla Senato araştırması istejen onergesı kabul edılmıştır 167 Yargıçın yerleri değiştirildi • 'it^tahtt 1. Savfada) tin Akdağ, Şebın Karahısar Yar gıçlığına Baymdır Ceza Yargıcı Turgut Çelıker, Akyazı Yargıçlığına Ilgın Ceza Yargıcı Mus tala Sakao'a, Adana Agır Ceza Baskanlığına Adana Yargıcı Lmmet Çevık, Snas Yargıçlığına Antalya Sorgu Yargıcı Sıddık Uğur, Taşköprü Yargıçlıgına Çıl teler Yargıcı Münir Çıngıroğlu, Ankara Yargıçhğma Mugla Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı Necdet Demırtaş, Ankara Yargıçhğı na Trabzon Yargıcı Mehmet Sanmutlu, Salihli Ağır Ceza Mahkemesı üyelığıne Çesme Sorgu Yargıcı Emırzat Ipek, Gıresun Agır Ceza Mahkemesı üyelığıne Mersin Agır Ceza Mahkemesı uyesı Suat Özbayrakçı, Kartal Yargıçlığına Sılivri Ceza Yaıgıcı Kemal Oner, Kaysen Agır Ceza Mahkemesı Baskanlığına Ankara Yargıcı Refık Yaman, Eskısehır Yargıçlığına Denızlı Yargıcı Fıkret Oney, Ankara Yar gıçlığına Çorum Agır Ceza Mahkemesı Başkanı Kadır Atalav, Îstanbul Yargıçlığına Kaj serı Yargıcı Hıkmet Çalapkulu Adıyaman Yargıçlığına Bandırma Yargıcı özer Ölçlu, Gazıantep Yargıçlığına Unye Agır Ceza Mahkemesı Başkanı Abdullah v Karahan, Peykoz argıçlığına Hatay Hukuk Yargıcı Hasan Su basıoğlu, Adapazarı Yargıçlığına Erzurum Yargıcı Yüksel Çarkçıoğlu, Baiıkesır Yargıçlığına Iz nüc Sorgu Yargıcı Şefık Şengul, Bursa Yargıçlığına Torbalı Tapulama Hâkımi Mehmet Büyukates, Gazıantep Yargıçlığına Osmanıye Yargıcı Ruşen Eşreı Erten, Erdek Sorgu Yargıçlığına Şereflıkoçhiaar Ceza Yargıcı O Yalçın Kadıoğlu, Bursa Ya^gıç lıgına Salihli Ağır Ceza Mahkemesi üyesı Vecahat Topal Mutkı Sorgu Yargıçlığına Altmtaş Soıgu Yargıcı Erduran Talât Korkut, Konya Ereğlısı Y'argıçlı ğına Inebolu Yargıcı Ali Cnan Yucel, Konya Ereğhsı Y'argıçlıgı na Inebolu Sorgu Yargıcı Seher Gungdr Yücel, Sıvas Yargıçlığına Sıvas Ağır Ceza Mahkemesı uyesı Abdullah Namı Temel, Yıl dızeli Sorgu Y«rgıçlıgına Osmancık Ceza Yargıcı Saadettın Akıncı, Mustafakemalpaşa Hukuk Yargıçlığına Mustala Kemalpaşa Yargıcı llter Erdemır, Inebolu Yargıçlığına Alaşehır Ceza Yargıcı Melih Gundoğdu, Tetkık Ha lomliğıne Karabuk Yargıcı Ahmet Müfıt Yüksel, Sıvas Hukuk YargıçUJına Sivas Yargıcı Hakkı Süha Termbasıoğlu, Keşap Yargıçlığına Kars Yargıcı Turhan Öztekın, Ünve Ağır Ceza Mah kemesi Baskanlığına Osmanıye Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı HUseyın Imamoğlu, Usak Yargıç lığına Aksarav C e » Yargıcı Tev fık Erkan, Erzurum Yargıçlığına Uzunkbprü C«za Yargıcı Narif Efe, SaUhli Ağır Ceza Mahkemesi Başk»nlığına Adıyaman Ağır Cez» Mahkemesı Başkanı Nadi Tezel, Bofaîhvan Yargıçlığına Altıntas Yargıcı Yıunaz Fındık, Merzifon Hukuk Yargıçlığına Fıruke Yarpcı Mustafa Gunduz Çopuroğlu, Ordu Yargıçlıgına Bolu Yargıcı A. Tevfik Basağaoğlu. Isparta Ceza Yargıçlığına Sındırp Yargıcı Levent ATdah*n, SUrt Sorgu Yargıçafına gıcı Y'aşar Yücel UluboTİu YarKıiıs Yargıçlığına Sarıkaya YarSıırt Ağır Ceza Mahkemesi üyegıçlığına Genç î a r g ı c ı Faruk gıcı Ibrahım Neset Erdal, Şeref sı Erol Ahmet Hapoğlu, ÇanDertlı, Yunak Sorgu Y'argıçlığı lıkoçhısar Hukuk Yargıçlığına k ı n Yargıçlığına Bayramıç Yarna Korgan Yargıcı Mustafa OnSulakyurt Yargıcı Utku Özturk, gıcı Rıfat Ya\uz, Kayseri Yarder, Y'ığüca Sorgu Yargıçhğma Fatsa Hukuk Yargıçlığına Gülgıçhğına Nıksar Hukuk Yargıcı Şeradınlı Yargıcı Arıi Oigun, nar Hukuk Hakımı Süleyman Samı Tok, Karabük Hukuk YarDevrekanı Sorgu Y'argıçhğına Sapanoğlu, Saraykoy Hukuk gıçlığına Surmene Hukuk YarTekman Yargıcı Sabrı Eyup Y/ağYargıçlığına Hadim Yargıcı Abgıcı Engın Denız, Lceabat Yarcı Goynük Yargıçlığına Tutak dulvahap Erkan SulUnhisar Sor gıçlığına Eceabat Sorgu YargıY'argıcı A Nâzım Kaynak, Gol gu Yargıçlığına Palu Sorgu cı N u n Karababa, Tatvan Sorkoy Y'argıçlığına, Mazgırt Tapu Yargıcı Emın Çelikel, Sürmene gu Yargıçlığına Korkutelı Sorgu lama Yargıcı Yucel Yılmaz, Sul Sorgu Yargıçlığına Sa\ astepe Yargıcı Ard Adnan Incesu, Burtandağı Yargıçlığına Kumru Sor Sorgu Yargıcı A Sümer Uğur, hanıye Afır Ceza Mahkemesı uye gu Y'argıcı îbrahim Orakçıoğlu, Çardak Yargıçlığına Çardak Sor lığıne Mardın Ağır Ceza MahkeBahçe Sorgu Yargıçlığına Lıce gu Y'argıcı Ayhan Aydanıç, Bolmesı uyesı îlyas Saraç, Dıyarba Yargıcı Basri Turan, Kargl Sor vadın Ceza Y'argıçlığına Keles kır Yargıçlığına Siverek Ceza gu Yargıçlıgma Gerçus Yargıcı Vargıcı Halıl Ünlu, Kozan YarYargıcı Ayhan Tuncel, Adıyaman A Şukru Tmgır. Ulubey (Uşak) gıçlığına Azdavay Y'argıcı Y*aAğır Ceza Mahkemesı ü>elığına Sorgu Yargıçlığına Savur Yarkup Şafak, Erdemlı Hukuk Yar Sorgun Yargıcı Necdet Oto, Kegıcı M Lutfı Üçkardeşler, Şefaat Biçlığına Koyulhısar Yargıcı Ze leş Sorgu Yargıçlığına Solhan h Sorgu Yargıçhğma Dıcle Yar kı Akar, Sındırgı Hukuk Yargıç Sorgu Yargıcı Hüsamettın Megıcı Necmettm Bılen, Kaynarlığına Zara Yargıcı Necati Soz, te, Polatlı Yargıçlığına Bayburt ca Sorgu Y'argıçhğına ömerlı Doğanhısar Yargıçlığına. doğanHukuk Yargıcı Dursun Orhan, Yargıcı Ismaü Ersan, Felahıve hisar Sorgu Yargıcı Muammer Geyve Hukuk Yargıçlığına GeyYargıçhğma Felahlye Sorgu Yar avdm, Iznık Sorgu Yargıçlığına ve Sorgu Yargıcı ö z e l Eren, Os gıcı Lutfı Sabrı Kondu, Çerkeş Horasan Yargıcı M Vela, Alpas mamye Hukuk Yargıçlığına Su Sulh Yargıçlığına Kığı Yargıcı lan, Zara Yargıçlığına Zara surluk Sorgu Yargıcı Orhan Yıl Tuncer ö z m e n , Doğanhisar SorSulh Yargıcı Akın Bulut, Geyve maz, Kalkandere Yarpçhğına gu Yargıçhğma Golbaşı Sorgu Yargıçlığına Kelıt Tapulama Geyve Hukuk Yargıcı Mehmet Yargıcı Hahl Akdağ, Karapınar Yargıcı Ibrahım Okutur, Gey%e Yucesoj, Karaman Agır Ceta Ceza Yargıçlığına Narman Yar Sorgu Yargıçlığına Golköy Yar Yargıcı üyelığıne Revhanlı Yargıcı A Yalçın Öğutcan, Karagıcı Günay Özturk. Develi Ağır gıcı Ilhan Gokçek, Gümushane halh Sorgu Yargıçhgına Sılopı Ceza Mahkemesi üyelığıne Mar Yargıçlığına Havsa Yargıcı Nı Yargıcı Mehmet ö k t e m , Felahi dın Sorgu Yargıcı Neşever B u hat Akalın, Sındırgı Yargıçlığına ye Sorgu Yargıçlığına Torul luntu, Pınarbeşı Sorgu Yargıç Sındırgı Sorgu Yargıcı Tuıker Yargıç Yardımcısı Mehmet Sa lığına Yavuzeli Yargıcı Nedım Muratoğlu, Adıyamak. Agır rı. Sandıkh Sorgu Y'argıçlığına Aksın, Eceabad Sorgu YargıçCeza Mahkemesı YargıçlığıHınıs Yargıç Yardımcısı Özden lığına Palu Yargıcı Salim Sana Adıyamak, Agır Ceza Alpertunga Dıyarbakır Yargıç yın, Altıntaş Yargıçlığına Reşa Mahkemesı üyesı Casın Yılmaz, Y'ardımcılıgına Çınar Yargıç Yar diye Hukuk Yargıcı Musa KuY'argıtay Tetkık Yargıçlığına Ka dımcısı Hüvejda Karasış, înemaş, Van Ağır Ceza Mahkemesı racabey Hukuk Yargıcı Altan Er bolu Sorgu Yargıçhğına Hassa üyelığıne Boğazhjan Sulh Yar turk, Yargıtay Tetkık Yargjçlıgı faorgu Y'argıcı &anımet Gonül gıcı Turkân Bayram, Kahraman na Erdemlı Hukuk Yargıcı ReKara, Van Yargıç Yardımcılığı maraş Yargıçlığına Nızıp Sorgu fık Er, Devrek Hukuk Yargıçlı na Ovacık (Tuncelı) Y'argıç Y'ar Y'argıcı Y'ıldız Şenturk, Anamur ğına Havsa Sorgu Yargıca Suley dımcısı Tavyıb Ak\azılı, GolkOy Sorgu Yargıçlığına Şuhut Sorgu man Gubbuk, Mardın Yargıçhğı Sorgu Y'argıçlığına Sefaatu Yar Yargıcı Iljas Akkaşoğiu, Pazar na Gumuşhacıkoy Hukuk Yargı gıç Yardımcısı Cahıt Hacıhalıly e n Yargıçlığına Ulubey ( ü ş a k ) cı Erdoğan S a n , Mahmudıye oğJu, Trabzon Ağır Ceza MahkeSorgu Yargıcı Mustafa Bay han, Y*argıçlığına Mahmudıye Sorgu mesı Y'argıçhğına Kmkkale C. Karahalli Yargıçlığına Karahallı Yargıcı Hayrettm Alkaya, Ta\Sa\cı Yardımcısı Abmet Şımşır, Sorgu Yargıcı N u n Yazar, Guşanlı Yargıçlığma Taşkopru H J N'ızıp Yargıçhğma Sılıfke C Sav muşhacıkoy Hukuk Yargıçlığı kuk Yargıcı Lütfı Peker, Iğdır cı Y'ardımcıs Seyfe'tm Özkar., na Gumushacıkdy Sorgu Yargı Yargıçlığına Kozaklı Yargıcı M. Kahramanmaras Ağır Ceza Mah cı Arda înal, Keles Yargıçlıgına Kemal Tufenk, Y'argıtay Tetkık kemesi Yargıçlıgına Kıiıs C Keleş Sorgu Yargıcı Kemal Taş, Yargıçlığına Şebınkarahısar ASa'cısı Kemal Se''ıirk. Koyjl Zara Sulh Yargıçlığına Bısmıl ğır Ceza Faşkanı Necdet Yah spr Yarçıçhğına Mutkı C Sav Yargıcı Cıhat Eren, Mahmudıve man, Develi Ağır Ceza Mahkeme cı Yardımcısı Mahrrut Bılgen. Sorgu Y'argıçlıgına Muradıye sı üyelığıne Şabanözu Yargıcı Toıul Y'argıç YardımcılıSına Ak Yargıcı Menmet Karasakaloğlu, Sümer Yurdagul, Sıırt Ağır Cekuş C Savcı Yardımrısı MenKemah Sorgu Yargıçlığına Sen za Mahkemesi Uyehsıne Sıırt met Turuk, Kozac'ı Yargıç Yar kaya Yargıcı Atalay özdemır, Sorgu Yargıcı Mehmet Hayrı riımeıhğına Ordu C Sa<"ı Yar Kumhu Sorgu Yargıçhğına Gole Orgüler, Bulancak Ceza Yargıçdımrısı Kâzım Dagderıren, ÖSorgu Yargıcı Alatan Çılıngıroğ lığına Bulancak Yargıcı Mehmer'i Sorgu Yargıçhğma Antal lu, Ovacık (Tuncelı) Yargıçhğı met Selim Zafer, Polat Tıpigıl, va Bsrou A\ukatlarmdan Y'Ucel na Patnos Yargıcı Cemıl Fınyıl Yargıtay Tetkık Yargıçlığına B o Koçak Ca^ıralan Sorgu Y'argıç aız, Mihalıcık Sorgu Y'argıçlıgı ğazlıyan HukaV Yarjıcı Hasan hğına Van Barosu Anıkatlannna Karakoçan Yargıcı Nıhat Erdoğatn, Mardın Ağır Ceza Mah dan Tuncer Erdemıt, AkdığınaMete, Aşkale Sorgu Yargıçlığıkemesi üyelığıne Kofcaz Yargıcı denı Sorgu Yareıç^gına Ne\şena Ermenek Yargıcı îsmaıl Ars A. Orhan Yeğin, Sürmene Yar hır Barosu Avu"ratl?rıpdan Felan, Zara Sorgu Yargıçlığına Su gıçlığına Sürmene Sorgu Yargı rıt Altın Sıırt Yürgıç Yardımcı suz Yargıcı Faık Andınnlı, Paoı Yekdıl Yasun, Çumra. Hukuk lığına Mardın ?skı Yargıç \arlu Yargıçlığına Selım Yargıcı Y'argıçlığına Çumra Yargıcı M dımcısı Şule Acar Eytıp Karatas, Çardak Sorgu Yaşar Nur, Ilgın Ceza Yargıç Yargıçlığına Posof Yargıcı Halıl lığına Selendi Yargıcı M Alı Ya Bu afamalara doır Yü^'pk Yar Hazık Onal, Havsa Sorgu Yar rımer, Şereflıkoçhısar Yargıçlıpçlar Kunıtu btrvicı b^iümun gıçlığına Ovacık (Tuncelı) Yar ğına Uluborlu Yarpıcı Ahmet CP renlen 20 12 1976 tanhh karar gıcı 1. Ali Sınanoğlu Samandağ Uğur Turan, Kula Ceza Yargıç G^ncl Ktırılun 2fl Vi 107S ^m Sorgu Yargıçlığına Çaykara Sor lığına Emet Ceı» Yargicı Şerıf ve "W7 392 sayıh kararı Ile onan gu Yargıcı Halıs Karagenç, Bı Erol, Boyabat Hukuk Yargıçlı mıştır. gadiç Sorgu Yargıçlığına Yukğına Balya Yargıç Alı Gunesekova Yargıcı Serhan Sıgın Pa ren, Havza Sorgu Yargıçlığına zaryeri Sorgu Yargıçlığına GürViranşehir Tapulama Yargırı pınar Yargıcı Selçuk Subaşı, Ye H a y n Süreyya Kelleci, Alasehır Cum^urıyet S31 şılhısar Y'argıçhğına Hanak Yar Yargıçlığına Çayırslan Hukuk Re$8 f ııno 1180 gıcı Osman özdemlr, Gumüşha Yargıcı Faruk özturk, BoğazHamıt 710 710 cıkoy Ceıa Yargıçlığına Aluçra lıyan Yargıçlığına Delıce Yarg>eı A?iz 570 5P0 Yargıcı Mahmut Acar, Yenıce Cemal Gürsoy, Cumra YargıçNapolj or» 700 725 Yargıçlığına Çayıralan Yargın hğına Çıçekdag Yargıcı M Emm Ingıliz 650 675 Abdullah Vehbi Aksoy, Çerkes Ozkava, Bulancak Yargıçhğıra 24 Ayar J070 8 0 8 0 Sorgu Yargıçlıgına Mazıdsgı Yar Çenusgezek Yargıcı Ahmet Ates, 22 Avar 7Î90 7400 18 Ayar 6050 6060 • Talep ettıgımız sirket ve dev let tahvıllen. •^18 M 5 '»14 »'.13 " . U faızlı garantıh veya garantısır tum şırket tahvılleri ile ' fa:zlı tüm devlet tah\illerını gerçek borsa rayıci ıle alıyo ruz • Tasa •ruf b o n o s j rırrıız 1366 1967 1969 1970 1971 1972 «»90 alış f:ya f ia • • • • • • • %76 O o66 •»56 "o54 °o52 boedl Avrıca büyüfc milrtsrdski no!ar3 ozel fıyatlar ta'bık lerek p.rım ödenir. Faız 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Rt • • • • • • • Kuponu alış Iıyatl&rımız: »e97 ""82 •o69 •59 «.949 »,o41 l l l l l l l l l l l l l l l ıntu RESNElı NİYA2İ BEYIN ANIIARI : g BALKANLARDA BiR GERILLACI VE HÜSAMETTIN (UGAÇ'IK ANIARI : • Satısa. sunulan kıymetler: • AK Çımento 100 adet (• s30 Temettü tevsil etti) • ANADOLU CAM 60 adet (Nomınalden noksan tiyatına) • DEVA 40 adet (8/o3O Temettü te\z:ı ettı) • KORUMA Tarım 80 adet (',035 temettü tevıu ettı) • T. GÜBRE F a b r ü a l a n 100 adet (=/§31 35 Temettü tevzıi etn) • RABAK 55 adet (%33 Temettü tevzıi ettl) • SUNTA 75 adet («,o4O Temettü tevzıl ettı) • TEZSAN 40 adet (•/»20 Temett d tevzu ettı) • EGE Bıracılık tahvilı 150 000 TL'lijt ("5İ5 faızlı, T Sınai Kalkmma Bankası garantısinde, her yıl itfaya Ubı olup, üzerınde 3 kuponu kalmıstırj • 10 000 000 TL'lık, 'oll fausll 1976 savunma borçlanması tan vıli « BANKER CENT (Süha • BANKER CENT (SUha CENT) • TELEFON: 22 32 6 3 2 7 26 33 • 4. Vakıi Han, Asma kaün Uz«rindekı 1. Kat No: 9 Eahcekapı îstanbul BÎR NESLİN DRAMI SıVil VE ASKER BÜTÜN AYDINURIN İBREÎLE 0KUMAS1 GEREKEN IKı VAPIT. 20JER lıRA. İSTEME ADRE«İ: Çagdaş î a y ı n l a n Halkevi Sokak N o 39/41 LAGALOGLU İST4NBLL j • Tasarruf sahiplertaa yeal bir fırsat daha senelik % 20 net gelir getiren ikl yıl sonra işlemlş faizl Ile birlikte paraya ç«vrtlebllen garantül * 18 faizli t&hvill satısa arzettlk. îlk kontenjan S 000.000, TL. dır. Fiyat 1000, TL.» 900, TL.dır. Duyurujo KALORiFER YAPTIRILACAK 5 KATll ; 10 DAıRELi âPARÎMANIN KÖMÜRLE ÇALISAH KALORıFER TESıSATI FUElOıL'E İ5LER HALE DÖNUSTfcRÜLECEKTıR. IEKUF SAHıPtERtNiN ESENTEPE; EMEKLİ SUBAY EVIERL68 BIOK No. 2'DE REJAT KlN&Y'A BAJVURMAURI RıCA 0IUNÜR. ruz. ALTIN mıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııınıın KASTELLİLER: 22 36 44 27 25 86 27 57 33 38 56 94 TELEKS 33 314 KAST TR BURSA 20369 TELEKS 32184 ÎZMİR 14 14 02 TELEKS 52678 MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma Kat No. 23 . 25 Babçekapı ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog