Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

DÖBI CUHHURlm 20 OCAK 1971 BAtfAKANlNA HOŞfrfLÎÎNll İ » , İUNAJl, ÜW| 1 . . . POST MM5UMUZUN ^ t BuL fol / / ÜLtfNiZE FABiiîff SAM YELİ Yö.zan: Mehmet SELAHATTİN 24 Blr fün evde valnıwlı Reyhan Kapı vuruldu açh Karaııund» Sakıne nın anası durujordu Buvur etrı kadını, lAkin bir yandan da yılregi hoplamıju Hiç hoslanmadığı bu kadın n«ye gelmisti bbyle ansızın? Vofası/lar, dlye yerlesti kadın Ayoi tnsan h)c ertd kr>mçusunu arayıp sormaı mı? Valla teyze hiç vaktımtz olmadı Zaten sokaja da çıknuyorum Npyeymiş o öyle' Manto gıvemıyorum bir türlü tey*e Koctm torla, birkaç kere gıvdırdı fakat, ben alışamadım ist* Canıra ne var bunda Bak bu yastan sonra btı bil# alı»tık Gençsın guzelsın böyle eve kapnnıp kaimak olur mu hlç? Ne yapayım elımde degıl Reyhan ın uzerinde günlük kıyafetı vardı ve epeyc» pejrnürdeydı gıysılerı Kadm Ah kızım diye lç çektl Lavık misın sen bu giysilere bu •ıkmtılı hayata Bu guzellık bu tazelik sende varken Halımden sıkayetçı dpğilim ki dlye cevap verdl Reyhan, «af saf Ah gençlik ah aklın başında olsaydı hJç boyle m1 stty lerdın' Bir gün dünyayı anlarsın ama ış ısten geçer Bak hana kocam öldükten sonra ne tahpler çıktı ama hepsmi reddet tim Yoksa şimdl boyle mı olurdum Delı kaCa nereden btleeeksın Benim kocam Allaha sükür sag teyze Sonra, hiç bir »eyden mahrum da bırakmıyor bızt Daha neden mahııım olacakRin kızım? Kapanmıssın »v ne dtinya gördügün var ne ınsan Halbukı isteseydin Knnuşmandan hiç bir se; nalayamadım t«yM N«jrl iatoeeydim" Tabi anlama?sın Akhna takmıssm bir kere, Pahn da Fahn Sanki yer yuzünde başka erkek yokmus gibi Bpnim ıçın yok Sen öyle san Ne yanıp yıtalanlar vsr senln iein' istMım ellnı sofrtık sudan sıcak »uya sokmazsın PrensMler gıbi yaçar»ın valla Ya' Flbat Rpyhan, bir jeyler sezinlemev» bajlamıjh Bu kadın hlç de tyl nlyetle gelmemışti evlerıne Ysvas yavaj jafkınhgının yerinı r>fk« sarıyordu Kımmiş benim için yanıp yakılan dedi sert «ert Idıı? olüyor senın İçin valla Yerin dibine batsm îdris Evll barklı adam, utanmıyor mu? Bo^andı kızun, boşandı Senın yilründmı karıgını bofadı. Gelsin hana, dıyor, onu inciye elmasa boğayım Bir giydigml bir daha givmesin Allah canını alsın onun Zaten yaşamıyorum onsuı, dlyor Bıraksın rahn'nln plolerlni gelsın bana Kes dıye haykırdı Rcyhan KP*' Brtyle blr tekllfl getlrmpye utanmıyor musun' Madem o kadar degerli buluyorıun o »oysuzu, kendl kızıru peşkeş çek ona Ki7im Bak teyze burava Insan gjbl dostlulc için gelseydln Mnl başıma taç ederdım Ama sıkılmadan ya^ından utanmadan Uç çocuk sahiplı bir kadıru ayartmava, bir vuvayı yıkmaya geldigın için seni dinlemeyeceğim Hemen kalk ve bu evden git. Kızım Oefol dedım <ıana' öfke başima «içradı, delol glt buradan yoksa, saçlanndan sürükleye sUrükleye atarım s«ni tokaga Knnu komşuya rezıl olmak istemıyorsan hemen kalk gıt bu evden. Saçları dıken dıken olmuştu genç kadmın Kesik ketıık ıoluyor, kadının uzerlne atılıp onu parça parça efmemek için kendini güç tutuyordu Yaşlı kadın Reyhan'ın bu halinden korknıujtu Alelacele toplanıp kalkarken Sana ıyilik İçin gelmiştim kızım, dıyebıldl tyılıgin yerin dibine batsın cadaloz kan Sen şıllık kınnı ver ona Boylece duvarları kemırmekten kurtulur Hem onun Hyıftı da odur Defol buradan, bir daha da karşıma rakin çıkayım dcme, parça paıça ederım seni Kapıyı arkasından vurdu kadının Sonra kendml odanın ortasına atıp, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı Bogulacak gibi oluyordtı Çıglıklar atıyor, saçını başıru yoluyordu Yok anam yok, dlyordu bir yandan da Burada yaaanma» artık Kocam gelsin söyleyeceğlm ona Gidelim buradan, gidelım buradan Belki saatlerce böyle agladı Bereket, evd» karnanaııyla gacuklar yoktu Bir muddet sonra «sakinleşti Entarislnin önünıi yırtmı», b(ltün riugmelerını kopartmıştı Kalktı ustünu degışti YUrünU e)ıni yıkadı, tarandı Mümkün oldugu kadar az onceki çılgınlıg» varan kederli halini üzennden atmaya çalıştı Yıne rie Fatma Hanım, onu gorür grtrmez, blr takım fcyltrin geçrıftini anlamıştı Kız nedir bu halln, dlye lordu Gözlerinin içi kıpkırmın, ağladın mı yoksaî Ya Üzme yavrum kendinl bu kadar Na»ıl nl»ıa «loniıeek k«v can Allah ba«ka kfder vermesin Ölmedl ya, elbet jeleeek, ınjallah ıjte bulmuş olaıak tnşallah bulamaz O nasıl so7 oyle' Bulamaz lnîallah ana Bulamaz da bu pis yerl t*rkedlp gMerı? Istanbula verleşıri7 t?eyh Abdülkerim ona sör vermedı m ı ' Yardım edpr bıze Orada 15 bulur kocam Gidelim buradan, ne olur gidelim bu uğursuz yerden Allah Allah rıp oldu kmm? Bir şevler var bugrin «endâT Tuttu, bir bir hev şeyi anlattı Revhan Ağlaya aglaya Kaynana hiç cevap vermeden onu dınlemiştı Sonra, agır âğır çarşafını gıyinmeye baaladı. Nereve mdeopksın ana? Gıdıp o pezevenk karının hakkından gelecejlm Revhan telâijlanmıştı bakın ha ana Sonra rezil oluruz memlekete Herkes duyacagını zaten duyacak Halkın ag?ına sakız olmavalım Yaptığı ^Rnına kftr mı kalarak orospunun? IIıç kimsenın yaptrSi vanına kir kalmas ana Fden bııliır. Onun cia kı/ı var Eftpr yukanda Allah var«ıa, hlç kuşkun olma6in onları rprasız bırakma^ Amenna tki kadın uzun 1171ın konuştular Pahri dbndiltünd» iç Wl» bulmus olsn vıne de burada kalmamaya inandırafaklar, îitanbul a jrıdecPklerdi Burada kalırlarsa başlarına türUi bettnın f*> lecfftı kMUidı Sıntrll Erkpktı Fahri Cınavet bile ı»leyebılirdi n*musvı usruna Fn ıyıil bu verlerı terketmekti Bunrla anlasînra biraz lerahladılar Çoruklann »V dolm*eıyla da n r hay huvdur bnflndı Chinün Üıücü olayinı, o an tçln, unutti'lir Fahrinin eli boş donüstl onlar lçln t*lth1n bir lutfu olmaftu. tkt knr'ının ii7İıle>eekl*rınp Mvlnm»l»ırı P«hrivi saçırtrnndi Attti I,Skin bunu 1rndısınfl Rliç vermek ıçın bir davTanı» k*1*«l »4«rek farla lı?rrmdp dıırmadı Evi satıp, l^tanbula yerleşmeye kesın k»rar v*rmi$l«r<U artık (OEVAM1 VAK) Ortadoğu'da Devrim Yılları Bugün Mısır deylnce akla ııa •ıl Cemal Abdülnisır ve >nver Sedat adları geliyorsa 19S0 yıl larında da Mısır deınek Kral Fa ruk demekti O tarıhte 32 yaşın da olan Faruk 2 Dunya Savası sonrasmda tahtmı komvabılmış talıhll Doğu htlkümdarlarından birıydl Zekiden çok kıımaz kül tUrsüz ve ihtlraslı idi Paraya ka dınlara dil?kündtl ama söylonpn lerın akslne hiç içkl kullanrrw dı Onsekız vaşmda tahta gpçtı gı raman halkm içtpn sevgısıylp karsılandıgı halde çpvresıne top ladıgı asalaklarla srfnhat hav<ı tma daldıktan sonıa javaş vavaş Mısır halkmın K«7ünden düs müş, sonunda halkın dırvguları açık bir nefıete drintişmuştü Tahttan dilMlrüldUkten sonra Kral Faruk'un özel havatına da lr çok şeyler yazıldıgı ıçln bu ko nu uzerinde dıırmak istpmıyordum Ama onun doneminde Saıay ve çevrosindekilerin ahlak dUçkUnlUftii hakkında bir ıki ör nek verni"ri''n verpmhfv pğım Büyükelçi Mahmut DiKERDEM n kamuoyu Ingıliz duşmanUğı ıle beslenıyor, sokaklarda \a bancılar hakaret ve saldınya ug ruyorlardı Hükümpt de kovı mıllıyetçıligın gorüntusü fiaydı gı bu yabancı ddşmanlıgını rtn lemek gereğlni duvmuyordu Ka hıre de sık sık gösteriler vapıl masına 17in vpriliyor, hatta bun lar teşvik ediliyordu Yeter ki gösteriler açıkça Krala karsı d« ntlşmesin, çünktl bu takdlrd» Kralın Nahas Pnşa hükümetine hemen vnl vprmp«ü mumkündü TIRMANAN IUJKIIER 25 ocak günü Isnıaılıve mev kiinde îngılizlerın 55 tane «Bolük Nızam» askerini öldürdükle rı oftrenıluıce VAFD Partisi Genç lık Orgütunün düzenlemek lste diği mitinge Içişleri Bakanı Se raceddin Paşa izin verdl Aynı gün Kabine toplanarak önemli kararlar aldı Ingıltere Ile dip lomatik llişkiler kesilecek, B M Güvonlik Konseyine başvurula cak Kahire'dekl Inglliz kolonı sinden B0 kısi tutuklanacaktı Şehirde olağanüstü bir hava es meye başlamıştı Bu havayı 6 rv KU 195'i günü Selânikte patlayan homba ü/erine Isianbul'da esen havaya benzetebilırım 7aten 2h ocak 19S2 cumartesi günü Kahı rp'de olup bltenlerle 6/7 Eylfll IsUnbul olaylan arasında btr çok noktalarda benzerlik gördü gümden, lçinde yaşadığım Kn hire yangmının bende kalan «nı lannı ayrıntılanyla anlatmak İs tiyorum 26 ocak sahahı erken saatler dpn başlayarak onbinlerce ınsan gruplar halınde Kahlre nın Giza Ünlversitesînln bulunduğu m»v dana akmaya başladı Ünıveısıtp avlusunda oğrencıler toplantı dtl 7enlemışlerdı En sagcıdan en solcuya kadar rum Kahire genç lıgı orada birikmışti Mısırda ti nıversıte gençliğinin mitıng yap ması a? gbrülen hallprden dfi fcildır, fakat o gün llk defa ola rak polısin öğrencilori gögüslp me yerine onlarla haçır nesir ol duğu gö7e çaıpıvordu Gösterici ler kortej halınde Başbakanlık binasının önüne geldiler ve tem po tutarak Nahas Pasanın adını bagırmaya başladılar Balkona h lşleri Bakanı Seraceddin'in sag kolu sayılan Sosyal tşler Baka nı çıkıp kalabahga «Bugün sızln gUnünftzdür, Intikamınız alına caktır» yolunda bir nutuk çekin ce gençligın heyecanı son haddl n. bulmuştu Başbakanlık blnası önünde Uç saat kadar süren bu toplantı ya pılırken sehrin mprkezinde Kral Sarayının bulunduğu Abdin mev danma yakm bir verde baska bir kalabalıgm toplandıgı öftrenlldi Bu grup, sonradan duvdugumu za gore Ezher Camii öğrencile ri «Müslüman Kardesler» derneftının mensupları ve nereden geldikleri hangi sınıftan olduk ları bilinemiyen blr flumpen proletarya=baldırı çıplaklar) topluluğundan ktırulmuştu B«n bu toplulugu göremedim Bas bakanlık önündekl toplantıyı tzledım Mitıng dpvam ederken saat 12 sulannda kentin merkp zınden göge dognı kara bir du n u n yükseldi Kahire yanıyor du Sonradan yapılan Kahire yan gını durusması sırasmda anlasıl dıftına gore olaylar şoyle geliş mişti îlk Raldırı Opera meyda nındaki Bedıa gazinosuna yapıl (De\amı !) Savfada) KRAL FARVK Kısa z&manda gozden dtlsen bir kral oldu BANKO DİYEN YOK Faruk hemen lıer ak.>am saat ««kİ7e doğru Kahire'deki Otomobil Kulübüne gelir dogruca ba kara masasının basına geçer, bir iüre oynadıktan »onra ku lüblln en varlıklı Uyelenyle ara larında Yahudiler de vardı po ker oynamak Uzere ozel bir oda ya çeküırdi Pokpr partilfri çok zaman sabaha karşı sona ererdl Kumar oynamadıgı akşamlar Krala Kahfre'ntn ?ık kabarelerın den birınde rastlamak mlimkUn dü Yabancı artıstlere 7aafı var dı Hatta bir geoe «Soarabpe» a dmdakt geop kulııhtinde bir Fıan ııi! kadın artisti ıle herkesin ft ntinde el şakası yaptıgma tanık oldum Ylne blr geee Fanık O tomobll Kulubünda on onbeş kişinin bulunduğu blr masada bakara oynuyordu O akşam Kra hn şansı yoktu, hep kaybedıyor du Kazananlar lse teker teker masadan kaçmaya başlamışlardı, çünktl Kralm kaybettıkçe oyunu uatmak adetlnde olduğunu bıli yorlardı Sonunda oyun rmsa sında 4 S kışi kaldıgı bir «ıır ıda Fanık zararım çıkartmak ıçın 10 bın Mısır lirasına kağıdı sat maya hazırlandı ama banko. dıyen yoktu Fanık masada kalan oyunruları sürdtıkten sonra, Mısır ın pn tanınmış ve zengın ailelermdrn bırınin genç ogluna dogru dondü, oyuna katılmasını l»t/>di Genç adam o akşam epey ka^anmıs fakat Kralın hemen ya nında oturduğu için masadan ay rılmaya cesaret edememiştt Ka sandıeını kaybetmeye nıyetlı ol madıgı, bir atıredır oyuna pek sevrek katılmasından bflli olu yordu Ama hali Kralın gÖ7iln den kacmamış olacak ki ona dog ru donerek «Haydi neden oyna mıyorsun, banko desene» dedi Adam bonıldu ama yinp de oy namadı Kral biraz bekledlkten •onra tekrar aynı kişiye yan kızgın yan alaylı «Banko dp mezaen erkek değilsin» dedi Genç adam isl şakaya boğmak istedivse de Faruk ısrarla «Ha yır havır ya banko diyeceksın ya da burada herkesin içlnde er kek olmadığım sHyleyeceksın» de dl Adam saşırdı, bonıldu fakat sonunda Krah daha (azla ki7dır maktan korkarak ve i>;i pıskinll KRAL FARUK'UN BAŞARISI TAHTI ÎÇİN TEHLİKEL.1 GÖRDÜĞÜ GÜÇLERÎ" BİRBİRLERİNE KARŞI KULLANMASIYDI.. gp vurarak «Ben erkek degıllm» dedi Bunun Uzerıne Faruk «Za ten hunu bana karın da ^öylemışti» deyıp gevrek bir kahkaha attı ve masadan kalktı (Hayatı mm sıkıntılı anlarından birinl vaşatan bu olaydaki tüm konuş malar Fransızca crevan etmis tlr) aç ve sefıl fellâha ve yenl geliş mpktp olan sanayi ışçılenne ka dar çeşltli çıkaı ve egılımlerı bagrmda barındıran bir kıtle par tısı görunıimünde ıcü llk kurul duğu yıllarda anıacı Ulkeyı tam bagımsıylıgına kavuşturmak olan VAFD Partısı zamanla sosyal da valara da egilmış, 2 DUnya Sava gının bıtımı ıle Partinın tanhe r karıştığı l *'i253 yılları arasınd.ı ıse ajdınların ve orelhkle Lnı veraitenln etkisıyle bir çeşlt Sos jal Demokrat Parti nitelıgl ka 7Bnmı;>tı tFıkır ışçılerl Bürosu. nun kurulması S«ndıkalara ya sal hakîar tamnması toplvı olma yan is sözlcsmelerinln düzenlenmesı gibı Mısır ın sosyal gelisme sıııde rol oynajan başanlar hep VAFD Partisi ıktldanmn eseriy dı Saad Zaglul'dan sonra Ingilulerle mUcadelesındpn öttlrü mil lı kahraman mertebesıne erisen Mustafa Natıas Pa^a bile 1950 \ılında artık VAFD ı gerçekten temsıl edemıvordu Abdülnasınn askeıl darbesınden dnre VAFD akımı Mustafa Nahas ı hele o nun vakın arkadaşı VP büyük bur 1uva7İnin temstlnsl Fuad Sera redfiın ı aşmış halk yığınlarının ıımut bagladıJSı tpk sıyasl Hrgtit KRAL FARUK OTOKRATİK YÖNETİMİNİ YIKMAK İÇİN HALKIN GÜVENEBIIECEGI TEK SİYASAL KURUIUS VAFD PARİTİSt İDİ ANCAK KİMLER ÎARAFINDAN HANGI AMAÇLA ÇIKARILDIGI ANLASILMAYAN KAHİRE YANGINI, SONUNDA VAFD PARTİSINİN VE ONUN LİDERİ NAHAS PAJA'NIN BAJINI VEDİ... ONSEKİZ YAJINDA TAHIA GEÇTıGi ZAMAN HALKIN SEVGtLıSt O U N FARUK, KUMARA VE KADINLARA AŞIRI DÜŞKÜNLUĞÜ. ÇEVRESİNE TOPLADlGl ASALAKLARLA BIRLıKTE SJRDÜGÜ SAFAHAT HAYATIYLA GOZDEN DÜJMUS VE ıÇTEN SEVGı DUYGULARI AÇIK BıR NEFRETE D0 NÜJMÜ5TÜ... VAFD PARliSi haline getirmlstl Nahag adını çevirpn sevgi ve saygı halesi hS la yerlndeydi ama VAFD'ın yrtnetirni Dısişlerl Bakanı Selahad dın Paşa gıbı solcu tanınmış gençlerın eiine geçmıstl Bu duru mun etkileri tleride askerı darbe den sonra su yüzüne çıkan iktt dar mtlcadelesi ıırasında daha iyı anlasılacaktır' Kral Fanık la VAFD P,»rtısının ilişkileri hiçblr zaman meşrutl bir hUkümdarla Parlamentodaki çogunluk partisi aıasında var olması gereken ilışkllere benzememıştır Faruk VAFD ı belkı de haklı olarak Krallıgın bir nu maralı duşm«ını olarak goHiyor ve parti yonetırllerınin biitiln bağlılık gostenlerine ragmen VAFD hukümetlerinın ergpç Cum huriyet rejımıne yol hazırlayacagına ınanıyordu Bu nedenledlr ki Faruk 1950 yıllannda VAFD'ı e^mek Içın çeşltli tertiplere basvurmuş îngılİ7İerle gi7llce anlaşmıs ve amacına 26 ocak 1152 güntl Kahlre yangını sonucunda erışmiştlr Ama o gün VAiD Partistni iktidardan deviren olavlar altı av sonra Fanık'un tahtını haşına yıkacak kadar ağır sonuçlar dogurmuştur Kral Faruk un ulke yönetiml korıusunda en iyı basardığı 1», tahtı ıçın tehlikell olabilçrek güç leri bırbıunp karşı kuHanmaktı Kurduju otorıtenin t«meli buytlk toprak 3dhipleriyle tngılız ı^il kuvvetlennr dayanıyordu Bu müstebıt idareye karşı dıkılen en önemli sıvasi güç lse tVAFD» Partısı idı Mı^ır ın mıllt kahramanı Saad Zaglul un 1 Dünya Savası so nıında kurdugu VAFD Partisi 1950 yıllannda bir yandan SU vey> Kanalındakı Ingiliz isgalın den kurtulmak öte yandan da Kral Faruk un otokratık ldaresi ni yıkmak ıçın halkın güvenebıla ceği tpk sıyası güç olarak goril nilyoıdu Aslmda VAFD toplu mun hpr sıruf ve tabakas.ından ta raflısı b\ılunan kansık bir ürgtittü Topıîk agalarından tutun da 19S1 yılının son ayları Mısır' da Kral Faruk ile Vafd Partısı htikümetleri ve Ingllizler arasında Uçlü bir mtlcadelpye sahne oldu Basbakan Nahas Pasanın tngılız Mısır anlaşmasını feshetmesi VAFD ın presti|ini yukselt mis Krala karşı ötkeyi de alev lendırmıstı iaıuk VAFD mıllı yetçilerinın tahtını yıkmaya ha7irlandıgına lyıden lyıye ınannıa va baslamıştı Ingılizler ve VA>D hılkumetıyle goıUsmelerden 'ay da umulamıyacağmı anlamışlardı Boylece Kral Ile tngilizler arasınd orlak dtlşmana karşı bir tertıbın tezgahlanması mUmkün görünUyordu öte yandan da tn gıliz Mısır anlaşmasmın tek t*raflı feshinden sonra Kanal böl gesındekı tngili7 kuvvptlerıne karşı Mısırlı fsdailerın giriştikleri gerilla harekotlerı voijunlas mıştı Hava iyıce gergmdi 19 orak 19S2 (rtlnU gerillalar TelEl Kebir garnizonuna güpegündU7 saklırınca tngilİJiler çok sert kar sılık \erdiler ve 25 ocak günıl Kenllalan agır kayıplara uğrat tılar Haber Kahlre'de duyulunca halk araamda derin heyecan ve öfke yarattı Zaten aylardan be TiFFANY BULMACA SOLDAN SAGA: 1 Japonya da 1871 de ortadan kaldınlan savaşçı sınıf 2 Tersl bir şeyın ypre bakan yanı Alt, alttakı anlamına blr soz 3 Tersi tanınmamak ıçın yure geçinlpn ortU Blr pmlr 4 Ve mek yeme gerekslnımi duyma yan Tayin 5 Tersı yakala nn lamında aıgo bir soz Bir bt nek havvanı 6 Hır sıfat »ti Kopek 7 Bir düşünıi^ıin gİ7İİ yanlısi fçngul) 8 Osmıyum'un sımgesl • Hındistan 1n mıhraceden kilçUk preı J Or todoks ve dogu klliselerinln ba* kanlanna verllen isim Tersl btr takı 12345678^ DiŞi BOND BJRP \ OtlNKÜ BULMACANIN ÇÖZtMU SOLDAN SAGA: 1 Altyapı 2 Ur Deto 3 gA Plrat 4 ıktA Or "> Irın La 8 Ai At L 7 M'g Asıt 8 Adıl tm Ezol Aka ll'KARIDAN AŞAGIYA: 1 Algılama 2 li»K F1 1 Tr Tı Gir 4 ~ Pam • 1 Adl îta 6 Peron Si 7 ık»R I tma 8 Atslet 9 ' • Kas Na YUKARIDAN AJ»AGIYA: 1 Dınlpme âletl 2 îçki ya pımında kullanılan ana madde • Trrsi yilzyı! 1 YürünU sekll anlajılmaaın dıye rirt«n kımsenin halini anlatır sor 4 Arkaıındn saklanılacak şey 5 C»uney Anadolu da bir pptrol bdlgemıı 6 Su (pski dll> Tersi btr gıda maddesl Tersi sonuna **"! "iiz bir harf getırıldlgınde bir m» den ısm! olur 7 YUrüver»>K Rtden Tı»rsı ıvm * Gurııl'ıU ü patırtıcı • ) Bir Ilımt7 lcrel çmrpsinl kusat anlamında bir «Tiir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog