Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CHHHUlİYfT 19 OOI 1977 OC Carter, Senato'nun tepkisi üzerine Sorensen'i CIA Başkanlığına aday göstermekten vazgeçti WASHt\GTO\ Yann «=x.rt lçerek gorevı devr alaca* ABD Basjtanı Jımmv Carter SenEtnnun sert tepkıs. .<arş:sınoa es<ı Baskar. Kennedv nın danışnı'ülarındar, olan Theodore Sorp.ıser.'i Merkezı Habsralma Orjr.ru (CLM Başsanlığma ada., gostermekten vaz geçmıştır. 48 vaşındakı Sorensen Sena'o nun Haber Alma Servıs.en Komısyor.undakı Sena'or Dar :%1 Inouve ve Korward Baker'ın bncekı gurı şahsı ıle <ıgJı uerı surduklerı bazı ıddıalar uzerm» adayliRirun gen alınmasını Başkan Carter'den ıstemıstır. Bıldırıldığme gore İ964 ''iında Sorensen eskı ABD Ba^teaılanndan Kennedj'nın danismr'. lığını yaptığı sırada edmdığ; JILİH SOREKSEN'ıN 1964 YIUMD& KEMNEOrNiN DANI^MAM LIGINI YAPTIGI SIRADA RULUYOR. belgelerı yazmakta oldugu <Kennedy» kıtabı içın kullanmışır Ayrıea Senato'va yakın çevre ler Sorensen'm CIA Eaşkanı ol ması JÇJI dış ıstılıbarat Lışkılennde yefenrce bılgı san bı oîmadığını ılerı surmuşlerdır. Sorersen ABD Seia'osucun kendısıne \onelttıgı tum ıdd'alan red etmış ve kendısı.ıe vonehk esas suçlamanın CIA men subu olmamaM^aan \e jvongre ELE GEÇıROıGı BAZI BHGEtERi YAZM&KTA OIDU&U KıIABI ıCıN KUILANDIGI ıLERı SÜ t>7*\ tarüjmalardan sonra Sorensen'm CIA Başkanlıgıta aday gostenlmeraesmı Carer'dan ıstemışlerdır Washmgton'da dolaşan «oylentî'ere gore, Sorensen'ın CIA Baş kanlıfına aday gostenlmîîine en basta <CİA»nm b«zı daır» mudürler: karsı çiıtmıştır. B'm a»Kongre'dekı «dostlar» aracı'ığı ıle Sorensen'e karşı başanlı b.r kampanya yuruterek adav'ıgını onlemışlerdır Carter'm CTA Başkanıig. :çın ven: bır ısım seçerken fa/ a acele etmıvecegı samlmaktadır. (Dis Haberler Scnlsi) <Cart«rle ileili ceni; yazımıı 10. sajfadadır) n^ı CIA dan jreımeypn oır klş vi bu orgatun ba"=mda gorme\<i ta hammul edetıea;g'jıden kavnak landıgını ılerı surmuştur. întern Atıonaı Herald Tnbun" gazetesırun beıırrtıgjıe gore P"rensen m CIA Başkan.ığına atanmaması içın Senatn'da k^mpanva açan inelpr aras^nda S^ı.ı'or Inome etkm bır rn ojTitim «, bu arada Senator Ba.&eT. tor Goldwa*er ı'.e ıkı gun ıHRACATI HIZLA GELiJEN İSRAil'ıN BU YIL YAPACAGI SATIŞIN 400 MıLYOH DOIARA ULA^IAİI BEKlENıYOR. HAFiF SıLÂH GEREKSıNMESiNıN YUZDE 40'INI KENDıSi KAR5IUYAN ISRAtl'ıN ÖNOE GELEM MUJIERflfRı ARA5IN0A BOÜVYA, EKVATOR; EL SAIVADOR; MEKSıKA VE NiKARAGUA BULUMUYOR. İSRAÎL'İN GEÇEN YIL DIŞ ÜLKELERE 320 MÎLYON DOLAR TUTARINDA SİLÂH SATTIĞI AÇIKLANDI KlTJt'S 1373 Yom Kljnır Savaşından sonra hızia gelışen lsraıl saraş sanajıının son yıllarda dış ullcelere yaptıgı sılâh ıhracatuu buyuk çapta arttırdıgı bildınlmektedır «The York Tımes» gazetesının habe nne gore lsraıl geçen yıl dış ulkelere 320 mılvon dolarlık sılâh satmıştır Ojsa bır oncekı \ilda bu rakam P0 mıljon dolardı. Askerı uzmanlar Isıaıl':n bu yıl 400 mılvon dolarlık sılah ve dığer askerı malzeme sat mayı amaçlamaktadır îsraıl onemlı bır savaş endustrısıne sa hıp olmakla bırlıkte gelışmiş sı lâhlar açısından hâıâ Amerıka >a bağlıdir. Ancak sılân endus tnsının genel ekonomıdekı ye rı hızla genışlemekte ve sılâh satı«lan îsraıl ıçın odemeler dergesı açıpnı lcaoama yolların dan bırı halıne gelmektedır B ı arada basına sızan haberlere go re tsraü'ın yaptıgı bazı sıiâh satışlan ABD ıle arasmda çekışmeye yol açmaktadır. Bu haberlere gore, lsraıl ABD'den aldığı bazı sılâh \e vedek parçayı uçuncü ulkelere ınraç etmektedır ABD'lı %et kıhler ıse ızınlerı alınmaaan yapılai bu tur satışlara karşı tenkı gostermektedırler Bu tur satışların son ornegı olarak Israıl'ın aln tane «Super Mystere» savaş uçağını Hon duras'a ıhraç etmesı gosterıl mektedır. Brejnev Carter'in SALT anlaşmasma öncelik tanımasını istedi MOSKOVA SoiTetler BlrUğl Komurust Partısı bırıncl sekreterı Leonıd Brejnev Moskova'nın 150 Km. kadar Guneyınde bulunart Tula kentmde yaptıgı Xonuşmada yarın goreve başlayacak olan Jımmv Carter'm nukleer silâh lann sınırlandınlmasına (SALT) jlışKin yenı bır anlaşma konusuna oncelık tanımasını ıstemiştır Brcmev ayrıea sılâhlanmayı art tırdıklan \olunda Batı basınında çiKan haberlerı de yalanlamış ve bu «ıddıalar ;erçek olmakfan çok uzaktır» demış'ır Batı basınında son zamanlarda sa\aınma gıderlerını arttırdıklarına ve ABD' je karşı nukleer ustunlüfu sagıa maya çahştıklarına ılışkın haberler çı^msktadır 70 vaşındakı Sov>et Iıderi şoyle demıştır «Yenı Amerıkan yonetımıyle blrlıkte ulkelerımız arasmdaki ı$ bırhğım gelıştırmek ıçın çalıjma ya hazırız Nukleer sılâhların «• nırlandırılması ıçın yenı bır anlaşma japılması konusuna onceliK tanmmal'dır» (Dış Haberler Servisl) MISIR'DA ENFLASYONLA MÜCADELE EÇıN ALINAN SERT ÖNLEMLER HALKIN TEPKİSİNE YOLAÇTI K4HÎRE Mısır hukumetlnln. •nflasyonla savaşım ve sureklı butçe açığını kapatabılmek ıçın bır dızı sert önleme yonelmesı ülkenın çeşıtlı kesımlennde protesto ve olaylara yolaçmış. gosterılere bınlerce ışçı katılmıştır. Pazartesı gunu Malıye Bakanı Sal'h Hamıd tarafından açıkla nan onlemlerın, bır çok temel gereks.nım maddesıne japılan zamlan kapsadıgını ogreneıı haık, çeşı'lı kentlerde protes'o evlemlen yapmakıadır Iskencıen j e d e . huiumetı eleştırea pankartlar taşıyan binlerce işçi, ünı \ersı e;.e yurvlmüs ve ogrencıle rın de kendılerıne katılmasını s temıştır Olajlar sırasmda, gos terıcılenn bazı taşıt araçlanrı \akıklan, polısm resmı bınaları denetım altına aldığı bıldınlmek tedn. Kahıre'ye 30 talometre uzaklıkta olan Helvan'dakı bır fabrıkada da buyuk olajların çıktıgı gelen haberler arasmdadır Askerı uretım ıçın yapıian, daha sonra da ev araçları uretecek bıçımde ; enıden duzenıer.en labnkadaii gostenlerı guvenliK guçlen guçlukle onlemış!er fabnkaya gırıy ve çıkışı yasalüamışlardır Gozlemcıler, Helvan'dakı olaylann ulkenın dıger bolgelerını de et kıleyecegı belırtılmektedırler. Zıra 1 ocak 1975 gümi Mısır başkentmde patlak veren ışçi eylemlennın çıkış nok^ası. çelık üret me komplekslerınırı de bulundu ğu Helvan kentı olmuştur. O do neaıdekı olaylaroa da yaşam pahalılığı gosterılerın nedeni olmu; ve protestolara katılan Helvanl; lşçilerden 48'ı trti'klanmi'tı BAYAN İNDİRA GANDİ MART AYINDA SEÇİMLERE GİDİLECEĞİNJ AÇIKLADI HIKOBTâlTDA •OLAGANUSTU DURUM UYGULAMASUHDAH SONRA TUTUKLAHAN; KONGRE PARTiSıNiN MUHTAUF KANAT LİDERi DtSAi OE 19 AY SONRA DUN SALIVERilDi YENt DELHİ Hmdıstan Basbaıtanı bavan îndra Gandı dun ak.şam yaptıgı televızyon konuşmasında. ulkede 19 aydır suregelen olaganustu durumun haııfletıleceğını ve mart ayında genel seçımlere gıdüeceğını açıklamıstır. Bu arada. KongTe Pan;sı nın hukumete karşı olan kanadırnn lıden ve eskı Başbakan Yardırncısı Morarjı Desaı 19 aylık tutukluluitan sonra dun salıverılmıştır Desaı, 26 hazıran 1975'de Başbakan Îndra Gandı 'nm ülkede olağanüstü dunım uygulamasına başlandığını duyurmasmdan bır gun sonra. «tç guvenlığın surdurülmesı yasası» uyarınfa rutuklanmı» ve 19 av, yargıç onune çıkartı.mak<ıınn tu tuklu kalmiîtı. Başbakan îndra Gandi dun aksam, once Hındu dılınde daha sonra da tngılızce olarak yaptığı ve sekız dakıka suren televızyon konusmasında, seçımlere gıdilebılmem içın, Devlet Başkanıru Temsılcıler Meclisini feshetmeye çagırdığım dotrulamıştır îndra Gandı olaganustu durum uvgulamasmda ne gîbi degısıklikier olacagını belırtmemış, yalniî. «Olağan sıyasal faalıyetlere ılış kın kısıtlamalann, tum sıyasal partılerın goruşlerini açıkiama lanna olanak vermek Uzere «kaldınlacagını» bıldırmış. «Tum par tılerı şıdde' hareketler m kara ;8mava çağ.^ı\orum» demı=nr «Hmd:stan'ın *em z adını vı cltmek iç.n» seçımlere gıdılece ğn açıklayan Başbakan. olağanus'u hal uygulamasmı ıse sovle «savunmustur «Ondokur ay once se\gılı vatanımız felâketm eşıgmde bul'Jiuvordu HUîTumef ha reke'e geçmek zorundaydı ve harekete geçtı O'aganustu dunım •lân ed'ldıgınde ulkeaekı dunım saglıklı o'maktan vzaktı S'mdı durjm normale donmekte old ı guna gore, hastalıgın vmelememesmı saglamak 7orunriari7 » Sakharov: 'İsrailli aşırıların Sovyet örgütlerine karşı siristikleri tedhiş eylemlerini kmıvorum,, OSLO Önde gelen rejım alpyhtarlanndan Sovjet fızıkçısı Andreı Sakharov, bır N'orveç dergısme verdığı demeçte. «Israılli aşırılar»m ABD le Batı Avrupa ulkelerındekı Soryet orgutlerıne karsı gınştıklen tedhış eyleniıen»nı kmamıştır 107S Nobel banş odulu sahıbı olan Andreı Saxnarov, \orveç'te yayınlanan «Nye Alle Mann» adjı haftalık dergıye verdığı demeçte, uluslarara M tedhış eylemlenne ıhşkın goruşiennı açık.amış tır Demeç bır N'orveç gazetecısının geçen yılın son aymda Moskova'ya gıttıgı sırada, Sakharov taralından Ru«ça yazılmış olarak kendısme verıl mış bu vazıvı gızlıre So\Tet"er Bırhğı dışma çı karan N'orveçlı gazetecı ıse, daha sonra Norveç çe^p çev:rterek, joıkarıda adı geçen dergıde yajınlanmıştır Soz konusu yazısında l^Tfi yılı ıçinde kendını en çok etkı'eyen dünyâ olaylarını sıralayan İ£ yorumlayan Andreı S«kharov, uluslararası tedhışçıhğın yaygınlaşmasından duvdıığu kavjrıyı b*>hrtırken, •Sovyet poli'ıkasınm behrlı vanları konusunda onlarla aynı goruşle'i paı'.a<;mıına rağmen Israülı asınlann \BD ve Batı Avrupa'dakı Sov vet orgutlerıne karşı gınştıklerı tedhiş eylemlerini de tumuyle kınıvorum» demıştır Sovre' orgutlerıne karşı tedhiş evlemlerınd» bulunanlann. gerçek'e hem Sovvet Musevılerının. hem de ınsan haklan volunda venlen mücadele nın zaranna davranmakta olduklarını kaydeden Andreı Sakharov. • Insan haklan volundakı muca dele prensıpte ve «onuçta şıddete dayanmayan yonfemler!e verıhr» demıştır Sakharov dcmennde Sovret yonerıcılerıne karsı suç'amalarını da tekrarlamış «1176 vılmda Sovvetler Bırlıği'nde az sayıdakı olıımlu gelismeler arasmda ınsan haklan hareketının hızlanmasını» iösterebtlecegını sdylemıştir * (Dı? Haberler Servlsi) %40'INI SAGUYOR Israıllı uzmanların açıklamalanna gore, lsraıl halen hafıf sılâh gereksımmmın S 40'ını kendısı karşılamaktadır Ancak S.Î:!I ve gelışmiş sılâh bakımın aan hâlâ Amenka'ya bağımh durumdadır Pu arada ulkenın dısa ıhraç ettıgı sılâhlann kap samı da gıderek genışlemektedır Bu sılâhların bazılarını asa ğıdakı bıçımde sıralamak mumkundur UZI mHkınalı tdfeklerı Galıl tufeklen otomatık tufek ler, hafıf makınalı tufeklerle, el bombası fırlatıcıları, Gabriel de nızden denıze fuzelerı, Safır ı havadan hava\a fuzelen ve çe şıtlı ulaşım ve ıstıhbarat araç ları îsraıl'ın en buyuk muşte ' nîen ıse Boh\\a Ek\ator. El Sahador Meksıka ve Nıkara gua'dır (Dış Haberler Servisi) , FRANSA'DA BiRTÜRK İŞÇİSİ, DiĞER BiR TÜRK'Ü ÖLDÜRDÜ F R 4 \ S \ Fransa da çalıjan Turx ışçıiennden Mahmut Kocapmar, oncekı gun tabancayla bır başjca Turk u vurara^ oldurmuştar Ola\ Fraıısanm Batı kesımın dekı Le Hıngle kentındekı taş ocaklarında, Turkler arasında çıkan kavga sırasında meydarm gel mış*.r Olay sırasmda çevrede bulunan bır başka Turk ışçı de yaralanmıştır Olaydan sonra 43 yaşındakı sal dırgan çevredekı bır ormana dalarak ızmı kaybettırmış ve poiıs tarafından yapılan arastırmalar sonuçsuz kalmıştır Hadisenln hemşehrı olan ıkı Turk arasındakı eskı bır olaym yenıden alev lenmesı sonucu patlak veıdıgı «a nılmaktadır. (a*.) OPEC'iN YENi GENEL SEKRETERi ORGUT iÇiNDEKi FARKLI FiYAT UYGULAMASININ UZUN SURE DEVAM EDEMEYECEGiNi ONE SÜRDÜ ~ t'Nlö FiZiKÇl BATIDAK1 SOVYET ÖRGÜTLERİNE KARJI GıRı$ılEN TEDHıS EYLEMlERıNıN ASUNDA SOVYET MUSEVıLERıNı GU{ DURUMDA BIRAKTIGINI BEtıRTTu ZAKDAN KAYNAKLANAN ONIEMIER Halkın tepkısıne jolaçan son ekonomık onlemlere ıl.şkın açıklamasrnda. ..lalıye Bakanı Hamıd, bu onlemlerle buçe açığı nın 2 milvar 482 mılvon dolardan 375 mılyon dolara ..idırılmesme çalışılacağını one surmuş, can harramalarda 500 mılyon dolarlık b;r artış hesaplandığını, bu nun d£, ar2İarında eKinek, şeker pınnç sıgara. gaz eîektrıklı ev aletlen, motorU araçlar ve alkollu ışçılenn de ıçınde olduğu bır d7i temel tuketım maddesı ne yapılacak zamia karşılanacağıra açıklamı^tır BU\TIK açık veren Mısır bütçesm.n bu yıl uçte bırt savunma harcamala^ma avrılmış geçen yıl 2 mıljar 292 milyon dolar tutan sa\unma harcamalan. bu yıl 2 mılyar 547 mılyon dolara yukseltılmıştır. \ t\ \\.\. (1NKA • DPA) Pe*rol ıhraç eden ülkeler örgıitu (OPEC) ıçındeki farklı fiyat u\ BUİamalarının uzun sure de\am edemeyeceğı one sur .lmuş< jr Bu konuda b.r açıklama >2.:Hn OPEC'm ypnı genel sekreterı V' Muhammed Ceyda «Ya bır taral ham petrol fıvatını yukseıteıc ya da dığer taral fiyatı düşute cektır» demıştır. 15 aralık 1975 tarıhınde yapılan OPEC toplantısında, 11 uye, hartı petrol liyaunın yuzde 10 oranmda arttınlmasıru kararlaştınrken, Suudi Arabıstan ve Bırleşık Arap Emırlıklerı, zam oranını yıizde 5 olarak belırlemışlerdı. Bunun uzerıne. OPEC ıçınde goruş ayrıügı behrmış ve ıkı tarfcî arasında sert tartısmalar b&şgbstermıştı. Görevı devraîmak üzere Vryana' y» gelen yenı OPEC Genel Senre terl Ceyda, orgut Içındeki tartış malı durumun yenıden goruşul mesı amacıyla resmî blr anlasnıa olmadığını açıklamış ancak, «Boj le bir toplantı yararlı olur» şeklınde konuşmuştur. OPEC m gelecek olağan toplan tısının 12 temmuz 1977 tarıhmde yapılması kararlaştınlmıştır » Fıyat farklılıklflnna rağırw>n OPEC'in dağılmasma yolaçacak NE\V ÎORK Temmuz aymbır tehhke gormedıgını belırten da AZD'yı zıyaret eden Cumhujenl genel sekreter Ceyda. geçrıyer Halk Partısı Genel Ba*kanı mışte de çeşıtlı goruş a\nlıkla Bulent Ecevıt'j Waldorf Astonyla tarşüaşıldıgmı hatırlatmışrıa Otelınde oıdurmeğe kalkı$an tır. 29 yaşındakı Stavros Sıkopetrıdes adınâakı Rum. dün ABD Bolge Jiahkemesı junsı taralmGary Gilmore dan suçlu bulunmuştur. Jun uyelerı, konuyu bir saat idâmındân kadar kendı aralannda tarnştıktan sonra Rum saruğı sılan taönceki gecesini şımak ve saldından suçlu buldans ederek duklannı açıklamışlardır Stavros, duruşma sııasında sıgeçirdi !ahı kendı guvenlıgı ıçın •aşıdıSıS4LT LAKE CİTY (UÎAH) nı one surmu?, savcının bır so:u su uzenne ıse tabancasmı Ece Salt Lake Cıty Hapısa<u,fciinde vıt'e dogmltup doğrultmartifrını kurşuna dızılerek :dam edılen «Hatırlamadığını» soylemıştı. Gary Gümore, outun gecjjı avu 24 şubatta hakkında venlerek katlan ve arkaaaşlarıvia bırlıkte ceza açıklanacak olan Stavros un ve kuzınlennden bırıyle dans een fazla 10 vü hap,s \e 10 r f 0 derek, şarkı soyleyerei ve annesme telefon ederek geçır.mştır. dolar para cezasına çarp'ırıla r (.AP) Gılmore'un annesı Orego7>'da o lecegı bildınlmektedır. Sümerbank Genel Müdürlüğünden: Sümerbank adına Oğrenci Okutulacaktır 19761977 ogretım yüından itibaren aşagıda T.a7ilı branjlarda okuyan 90 oğrencıye vukılmlü hızmet karşüıgı burs venlecektır. O'sutulacals Oğrencüenn Adedl Tahsil Brans! S Maklna Yüksek Müh. Maklna Yükse* Müh. (Tekstıl Opsıyonu) Makına Müh. 4 ^ Knrumıı (Fakölte .Ucademi) İ T Ü OJ3.T.Ü DMM Ak. (.Ylldız) Ege Cn*v. îs. Donyanm en çağdaş bilim ve teknoloji ansiklopedisi THE W0RLD 0F SCIENCE simdi Türkiye de, Turkçe: Ecevit'i öldürmeğe kalkışan Rumu jüri suçlu buldu 4 10 3 3 3 10 2 10 5 20 3 3 ÎTÜ. İTÜ O D T Ü D M M Akd (DMM.A ne bağj Yuk. Ok. lar hanç) Ege ünıv. İ T t . O D T.Ü. D.M.M Elektnk Yuksek Mtıh. Ak. (Yıldız) (Zayıf Akım Master Ege Unıv Ogrencısı) İTÜ. OJ5TÜ. HacetElektrık Muhendası tppe Üruv (Muhendıslik B6lumune devam edenlerdenl D.M.M. Akd. (DJLLM.A 'ne bagh Yukselt Ok. lar hanç) ODT.Ü. Bogazıçı Ünıv. Endtlstrl YTteefc Müh. IT.Ü. TeVcsUl Mühendısl Ege Ünıversıtesı ÎTÜODTÜ Ist. însaat Mühendisl DMM. Ak (Yıldız) Ünıversıtesi Piîik Yuksek Mühendisl Hacettepe An* Fen. Pak. îsletmedHk U Idaresi O D.T.Ü. Bogançi Oaıv. ve Pazaılama Sıyasal Bü. Fak. Hacettepe Ünıv. (îşletme Yonetımı Bılımı Lısans oğTencısı) Hutaık FaJcüitesl Ankara Unıv. Ist. Unıv. îşletme îst Ünıv. îşletme Fak. Ataturk Ünır. I?îetme Fak. İktısat Ist. Unıv. îknsat Fak Ürtlsadl ve TKS. llinüer Ikt. Te Tıc. Ilm. Akademılerl fBagh Yük. Ok lar hanç) Ankara Ünıv. Eğıtım Fat. Eğıtım Programları ve Öğretım Egıtım Fak. Eğitım Yonetiml TefM»l Aniara Ünıv. Eğıtun Pak. re Plânlaması BİLİM ve YâSAH ilk fasikul bugön çıktı! Çokıenkli 78 büyükboy iasikül 6 Kiks cik.1872 sayfe. 60001 aşkın fotograf,resim,şana, çizelge,harita... Bu Çarşamba ve her Çarşamba. %^ Bır vargıcın ıdam cezasuın ınfazının ertelenmesım eroretUğını ve Utah Savcjsmın bu Itaran temyız ettırdığını bılen Gutnore, yakuıdalcı bır radyo ısusycnu ıçın ıki konuşmasıru bandi aldırmıstır. Gîlmore telefonla kendl öykUsunu anlaUn ve 20 vaşındakı kadın arcadaş, Nıcole Baıret ıle bırlıKte 'ntıiıara <arar vanş'.ennı anlatan bır balad da sovıemıştır. Haîırlanacagı ıf»3x Gilmore ve Nıcola Barrett, geçen ı kasıın aymda jıtüıar gır^ırran | de oulunmuşiarciır. I Gilmore son vemegi ıçıu de 6 ı b'ja sıpar.ş etmış, aonra ou ıs , tegınden vazgeçerek norma! bır , vemek ıstem ş .eme^ten once | de 2 vumurta ve nıı ridmDurger | vemıştır ı 40 a yakın ıns.ın îecevi Salt Lake Cıtv Hapısnanesıaın cnon | de b^kle>ere< geı,ı.Ti::ur Knpısftane onunde bpıc'.pyen ve :d2.m ' cezasına Karşı oları bu Insanlar, 4urmadan rt'ia ?trr.ıslerd'r B:lmdı£ı sıbı. Garv G ımore Irtamına nışanlısı ve yaiiruannı da dâvet etmıştır. Gine, paralı askerlerin saldırısınâ uğrayan Benin'e askerî yardım gönderdi D4IL4R Gine'rıin, paralı as kerlerının saldınsıua uğrayan Benme bir askerî birli* askert uzmanlar re asken malıeme gönderdiğı açiklanmtjtır. Konakrı radyosu, Benm Devlet Başkam Yarbav Mattaeu Ke kou ta^afından 3ıne Deri« Eaşkanı Seku ^ Ture'ye yaptıklan vardım ve *gost«dıkleri karçılıksız davanı^madar» dolayı bir te şekkıi' mesau volladıgını duyurmuştur. Gine'rıin Benin'e yoUaıiı*ı askeri bırlıge ulKenin Madenler ve Jeolon Bakam YUzbajı Abraham Kabas<=an Ke;tar..n baş kanlık ettiRi bıldmlmeVrtediT (8.8.) Seçim muracaatçılar arasındaa Genel Mudürlüğümüıoe tespıt edıiea esaslar dahılınde yapüacattır. îsteklilenn Ankara'da Sümerbank Genel Müdürluğü Eğıtım MJdurlugunden (UlusTaş Han), Istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlügü Eğıtim Sefliğınden, rBeyoğlu îstıklâl Cad 2. Sumerhan) îzmır'de Izmır Şubesı Mudürlüğünden, d:ğer şehırlerde Sümerbank Banka Şubesı, Şube olmadıgr takdirde Satış Mağazası NfudUrlüklennden sağlayacaklan burs talep formlarını tar.zım ederek; Istanbul, Ankara ve Innır'deiu oğrencılerın en geç 7 şubat 1977 tarıhıne kadar yukanda adı geçen mercılere bır dılekçeye eklı olarak teslim etmelerı dığer şehırlerde bulunanlann ıse dognıca Sümerbank Genel Müdilrlugü Eğıtun Mudurlugü Ulus/Ankara adresine gondermelen gerefar. Postada vftki gecümeler kabul edılmez. (Bagın: 10079/610) B.lım ve Yaşam, nımu de uzman, ünlu bilim adamları tarahndan haîırlanmıştır. Öğrenimi, mesleği, yaşı ne olursa clsun çağıyla ilgılenen, anlaroayı. öğrenmeyi, bılgılı clmayı seven, gunumüz ınsarıı on planda tutularak yazumıştır. Eıiim ve Yaşam. bılam ve teknikteki en son gehşmelerı de icapsar. Büimsel konuları, bu koaolarda ogrenım görmekte olan kijilerin de, meraklı herhangi bır insanın da kolayca yararlanabıleceği bir biçimde açıklar. Her konuyu renkiı fotoğrallar, resimler, çızeîgeler ve diğer yardımet araçlarla anlatır. Kesm, »ynntılı ve doyurucudur. Örneğin, The"Wor1d of Scîenee a i y l a yayınlandığı ABD'nde halk kutuphaneierınden ozel kitaplıklar* ve okullara kadar her yerde guvenıhrbğiyle un kazanan en büyuk bılım ve teknolojî anaiklopedısi olmuştur. Ya> ınları, bu ansiklopedıyi de duru bır Turkçeyle ve yalın bır anlatımla çağdaş insana sunuvor. Bojle'.ıVle, kutuphanelerımızdcki bır tcmtl eksık.ık, Bılım ve Ya~am gibi bır başeserle, tam anlamıvia gıderılmıj oluyor. Işte bu nedenlerle, yayınlandığı her ülkede, uzaydan fızik ve kımyaya, uygulamah bılımlerden bıyoloji ve jaşamın oykusune kadar kapsadığı her konjda başvuıuian tek kajnak eser halıne gelmıstır. Tel: 58 68 96 STRASBODRG ÜNIVERSİTESÎ İHEZtTN'ü E\Î.1N OCRETMEN TARAFI>fl>\N, KADIKÖY YAKASINDA (HTTHV (K.RENCtLERE F R A N S I Z C A OEBS VERÜJR FRANSIZCA BİÜM VE YASAM ANSİKLOPÖJİSİ GEÜŞİM YAY1NLARI Dagıhm:Hu?ri)rf Gazrfc Dagıtımı AS Ajans Ada: 612 603
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog