Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

I KI ok çabuk, hem de kolay kosullandmyorlar toplumu. Kitle haberleşme araçlan aşın derecede etkill. Geniş genlş açılmış kol larıyle kaba kuşluk Elâzıjj'da konuşan lrl govdeli polıtlkacıyı akşanı yemeğlnde radyodan sesiyle, tclevlzyondan hem sesi, hem gorüntüsüyle izleyebiliyor kitleler. «Bııiz ıstıyoruz ki. . Biilz istlyoruz kl . » Namık Kemal'in «Vatan» oyununda geçen ünlü tirada benzer bir soz sıralaması, sabah akşam yıneleniyor. «Biiız lstiyoruz kl, memleketimtzln her yanı, her yanı fabrikalarla dolsun... Biiz Istıyoruz ki, daha çok elektriğinu» olsun...» Geri bırakılmış Ulkelerde aydınlann da, yöneticilerin de geri kaldığı söylenir, ne dogrudurl Geri aydın da, geri yonetici de tek bo yııtlıı dü&ünürler. Yalmkatlıdırlar. Ikl kez düsünmeğe dayanacakları yoktur, Uşenirler. Körıin fil tutmast glbl, sadece bır yamnden bakarlar onlcrlndekı konuya. Gözlerinin «retına» sma düşen gortlnUller parlak, tatlı ve «böyük» ise, tamam, susturabüırsen sustur efendileri Bır de yurış var kl aralanndal AU bırakıyor, Veli alıyor. Katası tokmakla vurulmuşa dönüyor ınsan Blr, lkı, Uç, kabullpnmeğe başlıyor tek boyutlu tiradları. Elindeyse kabullenınesin. Ertesi gün yenlden başhyorlar, çen çen çen Haydin biıaz duralım şu endüstrileşmenin, şu daha bol elektrığln Uzerınde. Kor olası dünya attan indi, jete blndi. Goçlp giden kervana bo7 eşeklG yctışmeğe çalışmanın acısı ne derındcdlr dejhl mi? Avruna, Amerika, Japonva, Çin; endüstrileştlklerl için başı çekiyorlar. İRden ıgncye, blrıek otomobilinden traktöre, 1Uca, kınıyaya kadar her şeyi onlardan alanlann vay halıne' Daglan gumüş, tepeleri altın olsa yetmez ddvızleri. Ayrıca, nüfuslarımn yarıdan çogu da kırsal 1? olanakları içinde. Tarıma ma kine gıuncp sııa sııa fabrıkaların olmazsa, hepsi bırer spçmen olan işsızlerını nasıl işlendirebılirsın? Tarıma takıhp kalnıak gerıliktır. Köy ekonomisı, koy ktiltüru, köy romanı kurtarmaz toplumları. Son dorpoe feodal olur bunları sürdUrrnefe çalışmak Ne yapıp cdıp endüstrileşme lıdir. Yabana kaptırmak yetmelidır dovlzleri Bebck bı^ı kadarcık bır motor ya da dinamo almak içın knmvonlnr dolusu hammadde vermeyo son V ndılstrılpsıp gerilıkten, tilm acılar C0HHURİYIT aın da, hava, doga n» olursa olsun! Tsterse btr sonbahar sUresinde kınlıp gitein bütün halk Demlrel, Erbakan; tsa'nın havarilerl gibl âdeta dınsel birer coşkuyla, fabrıka, fabııka der ken aym zaman da, navayı, dogayı kirleten, ortalıgı gürültüye bogan, yarınlardan önce bugünu yaşanmaz hale getiren bir girişlmde bulunduklarını acaba hiç dUşünliyorlar mı? DUşU nuıyorlarsa, düşUnemıyorlarsa, soruyorlar mı plancılara, uzmanlara? çunkü fabrlka, çünkü endüstrileşme; insana, lnsanın çevresine, suyn, havaya, toprağa, tüm doğaya zarar vermpyepek bıçımde planlanmaısa, bir tophımun ölUmU demektir Endüstrileşmenin sadece yararlannı dll şünüp zararlarını hesaba almamak bır türlü korlük, ve tek boyutlu düşUnme örnpgıdir tlerl kapıtalıst ülkeleı bu tek boyutlu gellş menin acısını çekıvorlar çımdı Isveç'te yenı bir elektrik barajı İçın açılan dınamıt kovuklarına geceden lnsanların doluş tufiunu, 1 »Hepımlzl Hldtırnıeden bu baraiı vapa marsınız .» dlye kitlelenn dırenlşe geçtığınl Nevzat Üstüıı un «Çagdakı Sancı» adlı yazı di7islrıdp okumuçtum. Bu gelişkin batı ?imdl bllmedieimir daha ne acılar ve tepkiler içlnde kımbillr? Onun her yanı bızlm Halıç kadar kırll değildir üstelık, ama ekolojık sorunlar çıldırt»rak hale getırıniştlr lnsanları Tepkiler bnşlaAiıştır. Blraz da bu yuz den, kapitalıst ülkelerln yönetlcilerl, şimdilerde Tüıkıye gıbi az ve seyrek endüstrih Ulkelere kaydınyorlar fabrıkalannı Her zaman boz bulutlarla kaplı Rokyüzü grtrmekten bıkmışlar, mavi gormek lstiyorlar biraz Bizlmkilerın kre dı, yardım, şu bu dıye şl?1nmeleri, çen çen çen ptmelerl korluklerlnden Patı sprmayesınin sa dece parasal ve sıyasal nedenlerle, blr de ııeuz i> gılc unüıı çpkimıyle geldigıni sanıyorlar Ken dl doftasım ktrletmek yerine Turkiye'nm doga sını kirletmek durumlanna dalıa uygun gellyor, gormüyor bızıınkılpr bunu Plânlı VP saghklı bır endüstrılcşmedır 07İP nen ve beklenen1 Ta'jim ve ulaşım bunca ola naklı hale geldl. Uygun yerlere dağıtılmı? ya da toplulaştınlmış blr endüstri düzenlemesidlr gereklı olan Ama mnlıkpme kararlannı dinlemeven, bııtçe taslaklarını plancıların «karşıov» yazılnrıyle çizlk çizlk ettlren iktldarlardan beklenemez bu 20 OCAK 1977 Ç OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Cici mi, Kanl ı mı BOYUT Fakir BAYKURT dan ve mahçupluktan kurtulmak gerekir. Şehir leşmek, kültürü degıştırmek gerekir. Tıpkı Avrupa'daki, Amerlka'dakl glbi alafranga anlatım lı, «flash back»li, bilinç akımlı romanların ol malıdır. Işsızlerin lş bulmalı, ekonomln bUyli melidir. Feodalite ıyıce kınlmalı, oylar bülnçlenmeli, demofcrasln daha da «cid» olmBİıdır... Tamam; tıpı tıpına böyle olacak dıyelım Ama bu bir yanıdır işln. öteki yanında neler vardır endüstrüeşmenln? Ufacık blr çinkokurşun lçletmesine baş larsın. Diyelim Akdağmadenl özersuyu'nun çevresindeki ondan fazla köyün yaşamı kül olur. Sinekler, kurbağalar yok olur. Koyunlar, lnekler, öküzler başlar ölmege. Sırtı, kodaman Ankara'ya dayalı işletmeci, dağdan kazdırıp derenin başında slyanürle ayrıştırdığı madenın artığını dağa götürmeyi düşünmez bile. Dağın yolu yokuş. Hem dp yok övle blr yasa, tasa1 Atıverir dereye... Babasının deresi mi? Kış, kar, bahar, sel Dediglm gıbi tüm kırılır suyun ÇPVresındeki irili ufaklı canlılar. Pir tür böcek vok olmuşsa, beş on tür başka böcek çoğalır. Meyve, sebze, ekin dikın almak zorlaşır. Borulur doganın dcngesL Blr asitborlk fabnkası açtın dıyellm Bandırma yanlannda Çıkan duman çalı dumanı değil kl! Çöktü mü yere; marul, lâhana, ıspanak, yeşıl soğan, ne varsa klrlenlr. Çıl çıl, benekli beneklıdır ondan sonra Bursa'ya, îstanbul'a ge len yapraklar. Varsü ahcılar bakmaz yüzüne. fiyatlar düşer, yoksullar «hr. Sadece vitamin d«gil, başka seyler de yUklüdur artık scbzeler O yorede toprağı olan çiftçller, ne ılçpdp, IIB ılde dert anlayacak ilgill bulabillr. Ankara'dan du sonuç alamazlar. Yıkılır mı koskoca fabrıka'' EndUstrıleşmeye engel olmak, çagdaş geilşme (!)yi yavaşlatmak, usunun ucundan geçmez bU yüklerın Ufacık blr petro klmya kuruluşunun îz mlt'te, Yarımca'da açtığı işlerl gazetelerden oku muştuk. Zehırlenip yataklara düşmüştii mlllet. Halıç'ın hallnl soran yok Blzans günündfl pırıl pırıl. Fatih; yagmur suları bulanık seller indirmesln diye ikl yönündeki topraklara sa ban sokturmuyor, çapa vurdurmuyor Yerleş meyi bıle yasak ediyor hatta Halıç o zaman ger çekten Halıç Balığı gümUş, pulu mercan Bu glinse, sadece evsel artıklar ve lâğımlaı dökıll müyor, 200 000 ton zehirli su akıyor o kadım, o gıizelim suyun Içine Ne kadar sürede' Sa dece bir tek gtınde1 Sudaki balıgın besı oranını bozan, yumurta yaşamını yok edcn bin tür 7ehir, bln tür kırletlci artık Halıç'e veııllyor Mi neral maddeler, boya maddelon, tuzlar, asltlp rin her türlUsü, mezbaha artıkları, artık yağ lar, cllruf... Yırmi kadar orta çaplı fabrıka, bır surü atölye, bir de tersane; o eskilerln gUzellıfiı dıllere destan «altın boynuz»unu gunumuzde pıs kokulu bir bataklığa çevlnyor. BugUnU boyle, yannının ne olacağı bellrslz Sırtını partlzan hll kumetlere dayamış özel girişim, karını sağla C lcl deınokrasl «sola kapalı, »afca açık» çok partlll rejitn drmektlr. Bir başka tıımmla rid denıokrasiyi fıklr ozgiırlüğunden voksuıı çok partilı duzen ılive anlatabllirl/. Tıırkhe bu modele tıpatıp uyfunüur. Ama şu günlerde yaşadıgıınız retlmın clcl olcluğtmu lclm sovlijeblllr? Hergün ln<ıan avına çıkılıvor ülkfnılzde. slvasal clnavetlerle Işkenccler blrbirini İ7İI\or. Cicl drmokraslnın ciclllgi geçnılşte kalmıs, yerine kanlı deınoUrıısi (jelmlstir. KıışkıtMi7 blr rejlm durup dıırurken kan lekelerljle kirlenmez. Rejlm klrlcnmeslnln ekonomik nedenlcrl >ardır. Toplıımun Iktlsadı yaşamda glrdlfi bunalımın nivasaya çarpıcı biçinıde vansımaaım dofenl xayınalıyız. Bugün Türklyc'de sınıflar çatışmaii al»bil(ll^inr yogunlasını>tır. ÇünkU ecemen «iiııır, çpvrek >ıi7\ılda; ne kövluvıı, np isçlyl. ne de ıııpmııru dovurabllcpek bir riıı/cn kıııahildl. Dışa bafcımh kapllallzın, tnplumu hi7İa rnflasvnn hatağına çcklvor. Hayat pahnlılıgı jılda en a/ııtdan \ıİ7(lc 25 artnur Halk rufla^yona «pahalılık \crRtsl» adını taknıi">tır Kcemen sııııflara clej demokrasl vctnırr. oldu. ltr|lnıi kana bıılamak VP ardından O7gurlukleri huzdolahına kaldıracak bir sıkı yonctımle Isl sağlama bsjflamak plsnı, çeklclllk kazanmıştır. Acaba çıkar jol mudur bu? Sagın vurucu (tüçleri saldmlan Totunlaştırdı. Solru gpnçler karşılık vermcye başladılar. SIIKIII VP solun kıırbanları çngalıvor. lş kızıştıkça kızısıvor Dlyellm ki eninde Konunda «ıkıvnnrtlm hngnrıtldil: drııınkratlk h7?iirliilılpr bir surp rafa kalclırıldı. Ne olacak'' Bu tıır sıkuonetirn cerı çpklldİRİndP. sol daha çııçlpnerpk oıl.n.» cıkar Sıknonetınıdpn >acrı askprı <IİUla\a gpçılso lıırkive'nln koşullari el\crısll nıidıı" 4(1 milvonluk ıılki'M/ OrtadoRu'da^ız Güne\doğıı sınırıniız laçkadır Jcopolitık ıluııımumuz ne Rnılom"7\a'\» bpnzrr, ne Sili'yp. Halk viğınMrı hclli hır hllıııç dıi7e>uıp varmıstır. Yarıın milvonluk nrdm.ı EUAPIIPrrk Yıınanlitan blçlml cunta ouınlarnm k.ılluşnıak akıl karı (Icfelldlr? Bu yola saparsak acılı aşamalardan geçeriz. Ama RP( eri7. Iran Şahı ordııva davanan blr dlkta re|lml kurmustur; halk bvmıı slndlrpbillyor lurkl>e Içln avnı sev M)\leneblllr mi? Turkhe'yl Avrupa kapsamından »IIPcek hıı lur girlşimler, karşılarındakl dlrenme cucunun hüjuklURİıne şgşıracaklardır. Türkl>e'nin tarlhl \e coğrafyası bdyle Işlere elverişll sa> ılamaz. PeH, «prmaTe effemenlerl kanla Mrlenmlş clrl demokraslyl sürdürmek Içln nasıl blr recete bıılacaklardır? Sövlenenlere bakılırsa en İyl fornıül 1950'lerde ve 1960larda oldtıgu pibl CHP lle A»"ııt.ı Işbirllglndedir Hesaba gore bu İkl büyük partl anlaşırlarsa, tum çalkantılar durulur, reJlm kurtulur. Ama hangt rejhn? tşte sorunumuz bu soruda başlıyor. 19701er Türklye' slnde özgıirlük blllncl halk rıgınlanna Işlemlş, sola açık çok partill rcjlmln eşlglne vnrılınıştır. Toplumu bu rşiktrn döndürmek Içln ikl bıivilk partlnln Işblrüğl saglanabıllr mi? Daba açıkcası bu amaçla CHP kııllanılahllir ml? Halk Partlsl kanlı denıokraslnln sıkı\nnetlme zorlanan ko^ııllanndan jılarak clrl demokrasİTİ slneye çekecek mldir? Ve kamuoyu karşısında yüklendlfrl tarlhsel gorevlndpn \arceçecek mldlr? Bu sorulara vanıt verecek olan gerçek sorumlu, CHP yrtnetlml vc örgütUdfir. Turklve'nln sermaye «Kemenlerl «re|iml kurtaralım» derken kuskuauz flklr özfriırlUKiıne dayalı çok partlll rejimdcn «oz açnuyorlar. Onların l«trdlklerl ekonomlk dar boğazı CHP'nln sırtuıda aşmaktır. Bu Ktrpin hedell CHP Içln ne olacaktır? öyle saıııyoruz ki clcl demokrasl oyununa giren blr CHP, en azmdan gilcünü vltlrecek; brlki parçalanaraktır. AP İse, yakın blr seçlm Içln hile, kurduiu Cephe'den vaıjreçenıeı. Açıkcası 1977 Türldye'slnde rejlm sorunu artık İkl bUyük partlnln IşblrllgİTİe çKzttmlenecek nltellkte görünmUTor. Görünmüyor; çünkil «rejlml kurtaralım» diye Işhlrll&l Isteyenlerln rejlm kavramları eşnnlamlı clp^llrlır. 1950'lerl, 1960'ları aştık; 1970'lerin Tiirklye'slnde yaşıyoruz. Yönetimin Adı!... OKTAY AKBAL Evet Hayır Trafik Sorunu ve Gerekerı Önleraler osyal ve ekonomlk gelisme* Doç. Dr. Atıf URAL lerin sonucu olarak, yurdumuzda da ulaşım gereksinElektrik Fakültesl ögretlm Üyesi mesi hızla artmakta fakat bu artış Ulke olanaklannın yerlnde va zamanında kullarulamaması ne bu veriler, tstanbulAnkara yolu DemiryoUaruruzı canlandırmak, deniyle, istenllen dUzeyde karsı İçin büyük bir yaklaşıklıkla ay ona gerel önemi v degeıi » lanamamaktadır. Ozellikle en nıdır. Sonuç olarak tralik potan man geçırmeden vormek zorur.düstrileşme ve kentleşmenin yo sıyelini dengelı bir şekilde de dayi7 P°miryollarımız "6 ğunlaştığı bölgelcrde bu durum miryolu, karayolu ve denizyolu korunmah ve desteklenmelid!» daha bellrgin olmaktadır Bunurı slstemlerl arasında bölnıek gere Ancak böylece, demlryollarına osonucu olarak, kentler arası ula kir Yoksa bugtinkU durum da lan yük akışı sonucu karayoLışım kadar kent lçi ulaşımı da bU ha da çok darboğazlar yaratarak rındakı aşırı yüklenr>eler • yük bir karmaşıkhk, sıkışıklık sürüp gidecektir. da olumsuz sonuçlara yol açma ıgınde adeta boğulmaktadır. Ay3) Ula«ım alstemlerl arasında dan önlenebileccktir rıca her geçen gün karayollann orUk Denizyollarına da gereken öve paralel blr baftlantı \tfr da yapılan yük tasım&cılıgı art blrliğlnin nem verilmemektedır Butun bu kurulamaması: makta. bu taşımalar yollan yıp Demıryolları, karayollan, denır sorunlar çok genış kapsamlı "1ratmaktadır. Bu nedenle karamakla beraber yeri ve zamanı geyollannın standartlarıda hızla yollan, havayolları ulaşım soru lince öneminl de belirtmek geredüşmekte ve yol bakımı ve onarı nunu çözumlemede blrbirleriyla kir. Bu 3 taşıma sıstemı arasınmıyle ilgill giderler gittikçe büytl yarışan değil de birblrlerini ta dakl ortak bir çalışma planı, semektedır. Demiryollarındaki ya mamlayan sistemlerdir. Çünkü nel anlamıyle bır koordinasyon tersızlığe karsın, hızla artan tra her birinin birbırine UstünlUk sağlanabüse, örneğm tstanbul flk yogunluğıinun yanısıra, tra sagladığı bölgeler ve zamanlar Ankara hattında ytlk dağılımı fık denetimınin yetersızlığl ve vardır. Aralannda birisl yerine dengelenebilir. Bu dengenın saggöre öbürlerınden daha iyldlr. Ason yıllarda artan translt trafığı lanmasının sonucunda da kazalar nedenlerlyle karayollarındaki aşı ma hiç bir sistem tek başına en azalabılır. Bu tip blr calışmnya rı kullanma yurdumuzda önemli iyl degildir. Ulaşım Uretlme yönellk blr sek brnek vermek gereklrse şu söyula?ım sorunlan yaratmaktadır leneb,tllr: Yük taşımacılığı. .00 Bununla llgili örnekler her gün t«r dejlldir. Bunun İçin belki de km'nin Uacrindckı uzakUkiAr<i ozellikle Istanbul Ankara kara ba» yfttıriml. ^a.pılmarr "adir. ytlk trenlerlyle, yük trenlerinln yolıı üzerinde acı bir şekilde gö '. Artan taşıma hizmetlerlnln sürck •felderrtediğl yerlere kamy8*B&rla\ H olarak knrayellarına kayması rülmektedır. eğiltml ve gtin geçtikçe önem <a denlz kıyısındaki yerlere gemllerBu yazıda, trafik kazalannın o zanan «EnerJİ sorunu». bir çok le yaptırılmalıdır. Bunun gerluş ve artıs nedenlerl ve bunun endüstrı Ulkesinde blle, demir çekleşebılmesi için de demiryolu la İlgill olarak alınması gereken yollarına venlden yönelişl an alt yapısı bir an önce yenilenmelandırmıştır. Örneğin, Almanya 11, yeni blr hat kurulmalı yenl 11önlemler incelenecektır. manların yapımına zaman geçırda 1985'e kadar ycni hatların /a 1) Ele alınan yol ketlmiurte, pımı içın yaklaşık 16 milyar mar': medrn başlonmalıdır trafik yoğunluftu artmıştır. aynlmıştır. Japonya, Amerika, Yolcu tasımacılıgım haflfletBu artıs endüstrilesen, bUyü îngiltere, Rusya'da aynı nitelıkt» mek İçin, yakında hızmete Rirme yen kentler içın doğaldır. Ancık çalışmal. ı vardır. 6i beklenen Haydarpaşa Arlliye çok büyük boyutlara ulaşmıstıı. Gerekli önlemler yerinde ve zamanında alınmazsa bu artısın o ı yıl içinde ıki katına, 2000 yılına dogıu üç katına ulasması olaıılıgı çok güçlüdür. Bunun için simdıden neler ya pılmalıdır9 Ne gibi önlemler alııv mahdır? Bu artıs normal olarak Fakültemiz Hastanesi Başheklml ve değerll çalışma önlenemez, ylrmlnci yüzyıl uy arkadasımu garhgmın kaçınılmaz bir sonucudur. Bu çogalısı karçılayabllmek İçin yeni yolların yapılması ve artan yükün öbür ulaşım slstemlerine dengelı olarak aktarılması gerekir. 2) Ulaşım slstemlerl İçlnde ön anl olartk kaybetmenin derin UzüntU«U lçlndeylz. ccllk karayolu ulaşım «Intemlne Cenazeıl 21 Ocak 1977 Cuma sabahı FakUltemlzde yapıverilmis ve bu sUtem (enellikle lacalc törenden sonra Şlsll Camılnde kılınacak ögle namazıdcsteklenınlştlr. nı taklben toprmga verllecektlr. Oçtincü beş yıllık planın ula« tırma bölümünde de görüleKederll alleslnin acısını paylafir, merhuma Tanrı'dan cegi uzere devlet yollaımın 1076 so rahmet dllerlz. nu tahmini uzunlukları 34818 koı, CERRAHPA9A TİP FAKÜLTE8İ 11 yollarının yıne aym varsayım lara gore uzunlukları 24581 ktn. DKKANLlOl olduğu ve karayolu taşıt parkının otomobil, kamyonet, minib4is, otobüs ve kamyon olarak toplam (Basuı: 10842) 647 1973'te 451804 lken 1978'da 59B359, 1977'de İse 657825 olacagı OnBÖrülmektedir. Oysa demlryolu şebekeslnde artma yerlne eksllme gOrülmektedlr. 1974t« 8141 ilwn 1975'te 8133 km olmuştur. Demlryolu taşıtlarına bi. (jöz * tacak olursak, lfi"4te 125 olan uzak servts yapan dızel lokomotıt lerl sayısı, 197S'te 170 olmuş, 1976'da ise 215 olarak tasarlanmu MODERN KIJ\SIK SINIFLAR tır. Oysa aynı sllre İçlnde elekLİSE'JONIAJJ 77OCAK trlkli lokomotif ve elektrikll tron BEKLEMELİLER GÜNOÜZvoAKŞAM 19 OCAK sayılannda bir donma vardır Bu SÖME5TRE KÜRSU Î8OCAK • , sayılar 18 ve 30'dur. Bu sayılar MOUtKN M/IK 1IM KIIAHI CIKII OUtMEll ISTtYINI/ blze ızlcnen ulaşım polltıkasırrn enerji sorunu açısından da oıt IVK3DERN ECİTİM dejerlendlrmeslni verrnektedlr. FEN DERSANESİ Yurdumıuda tüketilen enerjlnin yaklasık yarısı; 1971 verllerlnt göre ° / o 43'U petrole dayalı olaruk Uretllmektedir. Bu İse, petrolde dışa baglılıgın ekonomiye yaxıt\(Artas 438) 828 masıdır. 1973'te tUketllen petrolun o / > 72'si lth&l edilmistlr. Ta$ı ma slstemlerlnde kullanılan topn/ Istanbul Devlet Mühandislik ve lam enerjide petrol ürünlerl o 83'U bulmakudır Deımryoiları için yakıt endeksl, 1 ton. km Mimarlık Akademisi Makina Bölümü içın 1 0 olarak ön görülsc. bu ıftyı karayollan İçin 9,8'dir. Aynı Başkanlığından : bUyüklvUc 1 yolcu km. için detnır yollarında 10 İse, karayollannn» 11 6'dır. Bu sayılar, demlryolu taşıma gistemınln karayolu taşımacılığı na enerjl ekonomlst yOnünden olan bUyük UstünlUgunU kanıtla maktadır. Bu Ustünlük, elektrikll demiryolu sistemlnd» daha belirRolünıümüz Mekanik ve Mukavemet KürsUsllnde bos gındlr. bulıınan blr aslstanlık kadrosuna «D M M Akademlleri AsisAyrıca yurdumuzda toplam yol tanlık Yönetmeligı» uyarıncu, sınavla asistan almaoaktır. cu taşımasmın < " c 91 4'U, eşya taAdaylann Makina YUksek Mıihendısı oiması şarttır. şımacıhğının 't 84 0'Ü karayolla îsteklllerin, özgeçmtşlerinl v« bıldıklerı fBbancı dili rıyle yapılırken, bu oranlar debelirten bir dılekçeyle 4 şubat 1977 cuma günlıne kaaar mlryolları İçin sıraslyle °o 7,6 ve ISTANBUL YILDIZ ÎDMM. Akademisi Makina BölUmU % 22,4'tür ve glttikçe de saalBaşkanlıjma başvurmaları gerektlgt duyurulur. maktadır. BUtlln sayılar lzlene gelmekte olan ulaşım polltlkasının en belfrgln değerlertdir. BU(Bssm 10787) 631 tUn yurdumuz İçin gegerli olan S « . ve Rİ7. Ifkenceciler hangl aferln uğnına bu Inaanlık dı91 suçu lşledinlz? Stzler de bizlm glbl yoksul değil mlslnlz? Kaçınızın fabrikaları, apartmanlan var? Kaçınızın çirtllği hanı, haınamı var? tşte her gun Roruyoruz, blzlertn oturduğu mahallelcrde oturuvorsunaz. Bizlcrln çlğnedlğl çamurlu yolları çiçniyorsıınti7 Sizlpr de bakkaldan ınan,ıv(lan çoğu ke7. vcreslyc alışveriş rdlyorsunuz. Bu gerçejl göremeyecck kadar kapalı mı go/unu7? Turklye'nin ezllen Insanlanna bu ıstırabı her gun ja>atıyorsunı«'' Oglıını Pa^a, senln glbllerln vcrdlğiniz kavganın anlamını her cun biraz daha anlıyoruz. Senlnle Dvııııııvor. Sana gııvcnlyoraz.» «Insan» olan kisınin ivlnde bir şeyleri koparır bu sOzler, bu se.slcni?. Illr baba lşte açık açık konuşuvor kamuoyu önuıvde, IMC onııiHİc, t.ırih ımundc. l^kenceci fledlfclmlz blr takım klmscler okuvnr mu, duyııyor mu, bu •Özlerl? Maaşlarınuza zam vapın diyenJcr, bu zam nasıl yapıldı tllyenleı, azıcık (azla lıat,tı, indırelim biraz diyenler, ellerinde şampanya, ya da portakal suyu Içerek havadan sudan konuşanlar, hepsi hepsl kıılak vcrlyorlar mı bu habanın dediklerine? Blr ünlvrrslte oğrenclsl ,blr öğrenci dorneğlnln ba<*kanı, Ahyorlar coturüyorlar blr ycrlere, yolda, orda, her yerdo dövulüynr, sdvühiyor kanlar içinde bırakılıyor. Ertesl gün «türlü çeşitli» resimlerl hasılıyor. Kanlar İçlnde blr yüz. Ama kırığı mırığı yıık daha. Blr İkl gttn RPÇlyor, aym genç bu kez kolu, ell koskoca sargılar İçinde ortaya çıkarüıyor. Blr de dfmrç verıllrlyorlar: «Rana blr şey yapmadılar, yakaianırken oldu bu lıjler» glhilerden! Oysa btr kaç gfln »onr» Paşa Gttven gerçcği blr blr açıkhyor, avukatlan da o nydurma demecl yalanlıyorlar, hatta adalete basvuracaklarını BÖylU)orlar. Paşa'nın bahası Hasan Göven, blr yazara, Sandalcı'y* f(Snderdlji mektupta şöyle dyor: «Evlat acıaıru yUre£1nde hlsscden sayıaız babalardan blrl olarak kamuoyuna şunu löylüyorum: Tilrklye'nln blr hukuk devletl olduijunu Iddia eden faerkese lşte Tiirklye budur .. Ey yctküllcr şu yünetimin adını rcsmcn soyleyln de lıiv nlnınzsa slzlrri nldugunuz glb) tanıyalım. Yoksa slzin de ml güclinilz lçkencccilcre yetmlyor?» Gun geçmlyor bir gencln, İkl iiç gencln ölümünu duymadan. Blr sıırıı yaralanma olayı, döğfiş, baskı, zorbalık olayı duymadan . No okunıa özgiirlttğU kaldı, ne sokaklarda rahatça dolaşma ÖZKİirluJii, ne de Istediğinl okunıa ÖTifürlüfeü .. Hükümette ynr almı» blr klfl TV önttnde açık açık söylüyor «Tüm sendikalar blrle^mell, her ls daunda blr sendlka olınalı». Bu 1? Içln MlSK'ler bllmcın neler kuruldu şlmdlden. Seydlşehlr'ler bilmom nerelcrde «tek sendlka» egemenllgl sırtını sa&lam yerlere ılayamış zorbalık örgiltleri tarafından drsteklenlyor. Üzlcneıı budur: «Tek çef tek devlet» anlayııjında blrleijtiınıek tüm ulusıı... OjtrencUerl Mr blrllkte toplamalı, Ülkü Ocakları'nda, lşçUerl MİSK'te, ögretmenlprl ÜlkU Bir'de, gazetecılurl yazaıları tllkürü Gazeterllerdc . Herkcse gdre yer var, Bay Tttrkeş partlülnln eRCmenlIjJlndr, dlrektlflnde kurıılan, çalışaD bır suru dernek, birlık, Urgtit var, begen befcendlğlni! .. Kol kırılıyor, kafa tası çatlatılıyor, hllek burkuluyor, parmak kopurlılıyor. Sokak ortalannda sllâhlar patlıyor, bombalar atılıyor, bıçak çeklllyor. öğrcnclyc, ögretnıcne, profesÖrc, herkeM; öte vandan «resepslvon»İBrda, kokteyllerde hiç blr ıjey yokınu^ glbl çampanyalar, portakal sulan Içlror bttyükleriınlz... Ordan bunjlan konuşarak, yapay saygı göstcrflerlnde bulıınarak. Blr Pa«a GUven'ln bllegl kırılmış, parmaftı knp muç, ilertcl Ahmet, UlkUcij Çetln kavgad» ölmüş her gOn bunlara blr yenlsl cklrnecekml?. klmin umurunda!... «KavRanın anlamını her gfln blras daha» anlamak gerek. Tüm ıılunun anlamnsı gerek. Paşa'nın babam bunu anlamı?, bu yiızden oğluyla öviınuyor, »orumlulara, Ifkencecllere karbi «cssiz diİNlz (ıııllnric nrsıni vükseltlyor: Ey yetkilller su yönetlnıın adını rcsmen sövleyln! .. ACI KAYBIMIZ Dr. Ali AHÇIGİL'İ 15 günlük sıyası pazete 9 RAHŞAN ECEVIT'in başyazısı ve • Yurtdışındaki işçılerimizin sorunları ve isteklerini konu alan incelemeyle UMUT UNIVERSİTE ' veAKADEMİ ADAYLARI ucretsiz deneme ögretimıne katılııı elektrlkli tren hattının yanında başka hatların da devreye gırmesı gerekir. Örnegın, tstanbul • Iz mit arasında yılın 6 aymda lşletilecek hızlı vapur seferleri konulması, Kartal Yalova arasında halen var olan araba vapuru seferlerlnln tıkanıklık olmayacak şekilde arttırılması, Hereke Ka ramursel burnu arasında araba vapuru seferlerlnln komılması ön planda yapılması gerekenlerdir. Ilerde Heıeko • Karamurscl ara sında korfezın en dar yerlerınden bırlnde bır köpru de plâna alına billr. Böylece tstanbul • Ankara Karayolunun tıafığın en yoğun olduğu bolümunde trafik RÜCU normal değerler arasında değı^e cek. tıkamklıklar çok azalacak, bu da trafik kazalarına önemli \e olumlu oranda yansıyacaktır. 4) Planlananların ön görülen nürelerde bltlrlunemesl. gerçekleştirilmek Istenen dıizenlemelerin çogu kere lamansız vapılnıa.sı da önemli. Haydarpaşa • Ankara elektrık11 tren hattının şimdiye kainr devreye girip milyonlarea yolcu yu taşunası geroklrdi. 1960'lardan once planlandığı Üzere yapımıra başlanmış olsaydı, buglm elektrikll sistemın öneml daha ıyı H;I laşıhrdı. Eugünkü 576 km 'lık Jstanbul Ankara demıryolunu 400 km.'ye lndlrecek olan bu projede gerekli alt yapıyla bırlikte, ou aralıktakı yolculuk 4 saate indlrılebılecektlr Ayrıca Gebze'den sonrakl Ikınci kaıayolu şerıdi, gereklrse Is tanbul • Gebze arasındaki yold .n geçen taşıtlardan bir geçiş Ucretl alınarak, en kısa sürede tamam lanmahdır. Çagdas ve yurt koşullann.ı uyan blr trafik yasasınuı olnuma sı, olanın da mutlak olarak uygulanmaması. trafik vasasının UT guUnniMinı denetlcyeıek ve eüntin 24 saatlnde çalısacak ıno dern trafik kontrol tstasi nnlarının olmanıası, yol akıs dlvaıtranı Unnın olmaması, anayol yapun itandartlarına uyulmamMi. Bunun sonucu olarak, bu tlp yolların geçtlgl oturulan bUtUn bölgelerde yeterll sayıda yeraltı veya yerüstu geçitlerlnln bulunmaması, blrçok kere ölUmle «o nuçlanan kazalara başlıca neden olmakta ve böylece yol uzun sü re traflğe kapalı kalmaktadır Aynca yol kenarlarında uygun sa yıda park etme ve durma yerle rlnln bulunmaması sonucunda kUtle ulaşım aracı •UrUcüleri * . . tedlklerl yerde yolcu lndlrlp bln dirmektedirler. Bu İse, tek şerit 11 yollarda genellikle zorunlu ola rak beklemelere neden olin dır. Karayollan lşletmelerinln lste nlldljl glbl çalışamaması > 'V rıca Ustünde durulmaya defteı önemli sorunlardır. Sonuç olarak. trafik sonınu ls tenılırse ve gereken onem verı lirse kolaylıkla çözunılenır. On ce hemen ılUzeltilebllecek husus lar j'prine getlrlllr tkinci aşamn da, bilımscl bir çalışma Içlr"? IÎIdılerek önce plan, arkasındtm koordinasvon ve sonunda praMk uvgultımH'nrci gpçılır S.S. TllT tSTANBDl. RADTOSU MENSLTLARI Tüketim Kooperatifinln yıllık olagan «enfll kurulu 18.2 1977 cuma günü saat 17 00'de Tstanbnl Radyoevi blnasınm kafetervasmda, aşağıdaki çündeml goıuşmek üzere toplanacaktır. Duyurulur G I) N Ü E M l 1. Acılıs v» başkanlık dlvanı seçıml, 2 faallyet raporunun okunmn^ı, 3 Denetçi rnporunun okunması, 4 Yönetim kurulunun ibrası, â. Yeni yönetim kurulu ve denetçilerın seçlml, 6. Gellrglder tarklannın dajıtımının görustllmesl, 7. Kooperatlfler Bırlığlne katılma konusu, 8 tsîek ve dilekler. İRKO YÖNBTtM K1JRULO BA.^KANI.If.l (Cumnuılyet: (>41) AZRA ERHAT «HOMEROS»»U, DEMiRTAŞ CEYHUN «YAÛMUR SICAĞI»NI İMZALIYORLAR Azra Erhat, Cem Yayınevl'nln yenl başlatngı «Eğltim Dizlsinnde çıkan «Homeros» adlı yapıtı lle Sabalınttın Eyuboğlu ve tlhan Başgöz'le birlikte hazırladığı «Pır Sııltan Abdalııı bugun bgleden sonra Nısantaşı'ndakl Akademi Kitabevindö okurlarına imzalayacak. Yann (cuma) ögleden sonra da Demirtaş Ceyhun yenl çıkan romanı «Yagmur Sıcagınnı Bynı yerde lnualayacaktır. Ceyhun'un romanı 1970 • 71 olavlannın bir kesıtlni vermektedıı. (Cıımhuriyet 633) istanbul VllâyetlBakırköy kazasına baqlı Bahçelıcvl^r ve clvarları lle Haznedar, Siyavuşpaşa ve Soğanlı mevkllerinden Kocaslnan, Yenibosna, KirazlıGuneş II, Bağcılar, Gungören, Esenler, Safra, Halkalı, İkl tollı, Küçükçekmece. Avcılar, Anbarlı koyleıı ıle bu koylere bağlı mevkllerden, Altınşehır, Şırınevler, Kulcll Çıftllğlnden toplu buyük kuçuk arsalar, arazıler alınacaktır. Ayrıca Kooperatlf ve Sanayıi içın de IstanbuTun muhtolif semtlerınden uyqun ve elverışlı arazi de aranmaktadır MÜRACAAT: Bakırköy Yenibosna. Yıldırım Beyazıt Caddesl No. 56A (Akbank Karşısı) Telefon GUndüz 71 29 42 Gece 72 11 09 YASAR KIZILTEPE (Heklampıhk 2li) ARSA ARIYORUM TURKİYE YAZARLAR SLNDIKASI NIN DU2ENLEOİÜİ 1 4. Sayı ÇIKTI Bayinizden istejiniz (Cumhurlyet: 642) hikmet'in iU.yıiüönihnü anmageccsl İSTANBUL'DA 2) OCAK CUMA, SAAT 'D'DE SPOR VE SERGİ SAKAYI NUA Katılan Sanaıçıl.ır Ruhı Su, Zelıha Bcrksoy Sumoyr.» t,akır Meral Taygun, Ti|en Par, Canüjn Tcksoy, Semra O/damar, Huseyın Erdem, Tuncrr Necmıoğlu, Erol Keskın, Haldun Erguvcnç, Ali Taygun İKD, İGD, TÖBDER Korosu • ANKARA'DA 21 OCAK CUMA, SAAT 21'DE ÇAĞDAŞSAHNE'DE Ankara'da çağrılıklar Toplum Kitabevi (Zafer Çarşısı, Sıhhıye), Umui Poster (izmır cad. Aydın apt. 33/34), Hat Kitabevi (Sosyal Pasaı. Kızılay) (Cumhurlyet: 836) . .mzımJZdo&ürı DILFEn İNGILİZCE Drtabarıoocad.No 11 Begiktat>IST.TEL:613158 (Arabul: 32) «T Asistan Adayı Ahnacaktır Elaktronik laboratuarlarda yabancı Dil eğltimi ALMANCA KURSLARI KENDI UÇAĞINI HKENDİNİYAB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog