Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

)arter yarın ABD'nin 39, başkanı oluyor YENi BAŞKAN1N KABiNESi GENELLıKLE WASHıNGTON'DA YILLARDIR GOREV ALMIŞ ORTA YAŞLI TEKNOKRATLARDAN OLU ŞUYOR Göreve yarın başlayacak olan Jtmmy Carterin 11 kışıhk kabinesı \merıka'da ozeu.kle abera çev relerden gelen yogun eleş'ınlere %ol açmıştır Car ter m seçım karva&njası s r?sıt da s& sık genç \e yenı ısımlerden oluşan bır kabıne karrcava soz \erdığmi hatırlatan bu çevreler >enı Baska n n kabınesımn bu vaadn ak^ıne Washmgton da \illardir devlet mekanızrr'sında buluran bır duri burokrat \e teknokrat+an olııştusuru bellrtnektedırleT Bu arada Savunrra Bakarı Farold Brown ıle Dışı^ien Bakam C\aıs \ancem geçrrışte Vıet nam savasina hıçbır zaman karşı çıkmadıklaı E neru Bakanı James Sch'esı^^erm ıse (şahın» gorisler ıle tanıran bır \ı«ı o'duğu belırtılmektedır B&K&HI CYRUS V&HCt MOMÖAIE j vance \nıeıii£.iiı dış pohtıkasına yenl bvr sıu getırecekti' K^bsmgerın lerutu %e durıya oasmjıaa kencusınden sık sık soz eturen kışılıgı ne karşüiK Wanoe sessız bır goruşmecı \e ubun ran çozumıeyıco o arak. tanmmıştır 1917 jılıncu dogan Cjrus \ance, Yale Truver» î tesı Hun.uk Faı^aı çs rrecjruau' II Düiı>a Sa \aş. sırasmaa aonanmada gorev alan ve Senato Ozel \rasurina Komıs\ onuna.1 19s7 61 vılları ara sında çalışan % a ıce daha sonra sırasıjla Ordu Bakam \e Sa\oırırra BöKan \ardımcısı gorevlerm ie bu unmuşıur Vıetnam gorjşmelemde \BDjı tensıl eaen Vance ajnca Gane> Kore Kıbrı» Pa nama %e Dommıic oahranlannda Ba^kanın ozel t«msücısı olararv onerrlı gore\ler almıştır Derant (yunıu»ama) pohnkasıiı surdurecegını belnten Csrus \ance airıca So\\etler Bırlıgı ıle ılışkılen gelıştırıne yoiurae çauida da b.lunacı gını açıklamışt.r Vance So^eOer Bırtığı ıle yenl bır S\LT «Stratejık SUahlarin Sınırlandınlma«ii Goruşmelen) anlaşması ımzalamaya çaHçacaktır ABD'nm >em Dışışlerı Bakanı Ortadoğu buhranı na bır çozum bvılmak arnacıjla \ıap \e Tsraıl lı derleının Wasnmgtona da\et edıleceUennı açık lamıştır Taiw.an ıle ılışkılennı mceltmeden Çin Halk Cumhuriietı ıle ıhşkılerın normalleştlnlmesı t Rpiacıvla ıenl aaımlar a ılacagira sövleven Vance Batı \\rjpa u'keleri, Japonva \e \BD arasm dakı ekonomık \e polıtiıt ılışkılenn daha da geuştınleceğını açıklamıştır Vıetnam ıle ıhş^ı kurulacagını a\nca BM e Vietnamın Üjelk lste^ını \eto etnejeceklenni belırten ABD'nm Dışışlerı Bakanı uçjncu dılnva uUelerıjle olan ıljşkılerı daha da genş*ıreceklert nı ıtade etm ç* r ABD hukumetının Roder,a ve Narı bıva dakı ırkçı beyaz a?ınlık yone*ımlerının sıvah çogunluk \onetmıne derı ıçın vaptıgı bas kıvı daha arttıracağını ^o\le*en Vance Gunev Aî nka Cumhurıve ındeKi aoartheıd '>rk a\nmn po lıtıkasmda vumu«anası ıçın o^lomler alacaklannı YElKılER TAKIDI6I VE SEHDİK& ÇEVRELERİ T&R&HMDAM DESTEKIEREN MOHDAIE'E i ; VE DIJ POLıîtKA KONUIARIKDA OHfMli CARTER, SEÇiM KAMPANYASl SIRASINDA KABıNES1N1N GENÇ VE TANINMAMIŞ iSiMLERDEN OLU$ACAĞINI SOYLEMESıNE RAGMEN, KABtNENıN DEV LET MEKANıZMASlNDA UZUN SUREDiR KiüT MEVKiLERi TUTAN KiŞiLERDEN OLUŞMASl, LiBERAL ÇEVRELERıN ELEŞTıRiSiNE YOL AÇTI. W4SHtNGTOX Jimmy Cirter'tn y&nn ABD'nin f 3<* ba?\anı clarak gorevı dev aıması orenının va pılacağ ' asruıg*on, tüm hafva ooyunca çok hareketh gvL 'er vaşajacaktır Bu munasebetle yapuan tırm ln~ır ı a&r ta.ır<anvarurııştır BaşKentın her ya nında K^nser eı, balo ar, fdm gostenlen ve başka şenlıkle. Jimmy Carter 350 bin dolarlık kürsüde and içecek Jımrrw Carter i ann Turkıye sa»n ıl« 18 30 da da ogle \aktu and lç»celıtır Cartetın and •çecegı sıtisu ve çe\res ndeki platformun malıyetı 325 bin dol *ra r Carter and ıçe'ken çevredekı 80 bm k» sı kenunın ızîejebı ecektır Aid ıçme toreıu tum dunva c ı C ^vonları taraîındn.n \erıleceırtır Washmgtondaki otellenn vuzde 99 u şenlıklert tzlemek ıçın başkente akan ınsanlarla dolmuşt.ur Car ter ın and ıçmesınden sonra jarın gece venlecek olan balonan bıletlen ıse 25 dolsrdır Bu araua sınemalarda 1929 dan 1969 a kadar baskanlann and içme torenlerrun Jılmler gostenlecek ır Jımmj Carter ıle b&şkan yardımeısı WalteT Mon dale and ıç'ıkten sonra Washmgton Ulusal Ka'edra 11 çanı on kez çaıaeaktu Bund&n sonra Wasftington un bır Düyuk caddesı olan Pennsj lvan ın caddesmde Beyaz Saraya yurilvüş baslayacaktır Yann sabah Lincoln anıtı önunde y»pılacaX olan dtn<îel torenı ı**, Carter'JI memieketi olan Georgıa dan bır rahıple yeaı başkamn kızkaniesi yonetece* Ur. <Dı$ Haberler Servist) nm\ HAROIO BROWN Bakanı Harold Brown bir jamanla nn eskı \BD Dışışlerı Bakanı Mc'Vamara nın ha rıka çocugu o irak nıtelendi'ilmıştır Carter m seçım karnpanyası sınsmda sık sık savımma butçesınde b7 mıljar dolarlık ındınm \apacagına ılışkın goruşlennaen vaz geçtı^ııı beKrten ^etkı lıler savunma butçpsırde asrerı personeı gıderlennde ki3intı>a gıdıleoegını açıılaıruşlardır 1927 vılında doğan Harold Bro vn Calıforrua Ünı^ersıtesmde Radıas,on Laboratuvannda gorev almıştır 1%5 1%9 vıllaıı arasında Ha\a Kuvvetle n Bakanlığı da \apan Harold Broun ayr.ca 1969 \ilmdan bu vana SALT gorüşmelennı yuruten A merıkan heyetmde damşman. Uye olarak oulunmak'adır Carter in B 1 bombardıman uçaklaruun yapı mtnın durdurulmasını ıstemesıne karşı ABD Ha \a Kuv^etlerl ıçın 224 bombarcuman B l tıpı uça ğın yapılması gerektvgını belırten Brown NATC uyest ulkelenn süah svandardızasj onuna gıtmete n ıçm özel bır çaba Eostereceğıru açıklamaktır Dışlşltri Bakam Cyrus \anoe Ener$ Dalreri B&skanı Junes ScUeslnger MALtYl BMAMI BlUMENTn&L Malıye Bakanı W Mıchael Bhımenthal, AB1 lün dıger ülkelerle olan ekonomık Ulşkılerto d «enlermeslnde etkm bır rol oynayacaitır 1926 yıhnda Berlm'de dogan \BD run ye "Malıye Bakanı Blumenthal. 1S52 yıhnda Ame kan vatandaşı olmuş \e 1961 yılında ABD Dış lerı Bakanı Yardımcı^ı ^orevinde bulunmoştı İDAUT fi&KAMt ORİFfiH BELL Gnüın Bell Car'er kablnesınde tartışmı yol açan Bakanlardan bınsıdlr Lıberal çevn Grıîîm Bell'ın geçmışte medenl haklar konus da açık bır tutuma gırmedığını %e tutucu bır olarak tamndığmı ıl«rı surmektedırler \BD dekı lş suçlarına karşı daha sıkı bir jıetım uygulayacaKİannı \e Federal AraşUrnu rosu (FBI) da onemlı değışıklıkler yapac. açıklamıştır 1918 yılında doğan Grıîtın Bell Georgıa \eısıtesi Hukuk Fakultesinden mezun olmus ABD Temyız Mahkemesı beş^ncı donem başk gı yapmıştır 1961 vümda Temy z Baskanlığı ıstua eden Bell Jımmj Carter ın en vakıı nışmanı Kırbonun da Atlanta Hukuk Burı kan'mıştır IŞÇI B U â H I FRfDRIC R&Y M&RSH&U Azınlıx \e «adın işçı sorumarına çözib tırmek ıçın çaba gosterecegtru \e işsu'ığı meK ıçın yapılacak programlan destesley) bel rtmıştır E&İTiM VE SOSUl URDIM BİUHI U Dort yıl bo^unca u>gulama%a çalışaca sosjal program ıçın Carter hukumeUnden yar dolarlık bır butçe ısteyecektır Harward hUKUk Fakuîtesmden meıun Calıferro BaşkaT Lyndon B Johnson an Başdanı$manlıgı japrcış'ır ISKÂH EiKANI PMRıCıA ROBERT HİRRtS Furd jonetımı sı^asında duran japır ne \emaen Jarıanrfagını \e e\ aoımı ı nen kredılerın duşuk faızL tutulacağını b Ur Carter Kabmesınm zencı ba^an uyesı Roberts Harrıs toplumda ırk yaş \e e*.on manlann kavna<;nası ç n çaUşacagmı dc mıştır 1AR1M B&MMI ROBERT S. BEROUND Hukimetın destekıedıgı t c r m ürün! ban inatlarını arttı r aca^mı belırtmıs'n Sovyetler Bjlıgıne anlaş"ialar g°reğ ıce mflvj surdureceklenra ve uç<incu djr> ıınd^kı açlıV sorurura çozum şetırmek Eosterere^ennı IÎ^HP p^rıı»;* r TiCARET BAKAHI B&Y&N J U İ N İ U KRcPS "n dar îa/la kı nı usu levecektır Ba\an Kreps ABD nın manmadde ıle sermayc ıhraratını ırttırac ^ırtrnıştır Carter hukumetınn So\,"ve Dogu Avrupa ulkelen \e Cın Hals ( ıle tıcaret ıh^kılerı ıçm oz/>\ Dro<îT dıklarmı belirten yenı Tıcaret Ba Kreps Bakanlıgında zencı ve dığer a laıınıi çalıçması ıç n ozel ı,ıbj ÎO«TP lırtnuştır Arap basmı Carter'den O.Doğu konusunda açık tavır takmmasını istiyor gatetesinde yer aJsn, \HD yetü Ba;kam Jimmy Carter'to OrUdoiu politika^ma ihşkin, Muh&mmed Znkvter tmzalı jannın ozetlni sufluyonn . vayınl»n»n HSerre fDrrrira» rakmak ve bugtinirtl durunaun olabildigtnce uza> masını sağiamak i»t«m«kt«dlr tsrail'ın bu tutumu, Ar»p ulkel»rinin ve öıel llkle Mısır ile Sunyenin ABD yenl yonetbnınin Ortadoğu sorunu karşısında açık v« kesm tavnnı belli «tmesuıl lateraekte ne denli haklı olduklan nı kamtlamaktadır Israil "In lşgsl altmda tuttutu Arap topraklanndan çekılmesinı ve Filısün halkı nın kendı de\letını kurmasını Isteyıp ıstemedıgınl APD den sormak ve açvk karşüık beklemek, Arap Ülkelennın hakkıdır Bununla biriıkte Arap ulkelerl, Israil'ln 19S1' d« l»g»l ettigl topraklardan çekümestnln ve bağımsız bir Fıhstin devletı kurulmasmın kolayca gerçekleştmlemeîecegıni de bümektetl rler Bu atnaca ulaşmak ı»e, her şeyden once Arap ülkelerınin sıjasal, askerl ve ekonomık güçierini bırleşurmelenne bağlıdıı. (Dış H*berler Semsı) Aancnka Bırleşlk Devleüeri yenl Jimrny Carteı. Onadogu «orununa çoıüm bulmak amacıyla, ük iş olarak, bolge devletlerınin lıderlenvle bır dızı gorüştneler yapmayı duşunduğtinü açıklamış'ır Bu açıklamadan anlaşıldıgı l.adanyla, ABD veru Başkaıu, seleflen Nuton \e Ford gıbt, geretarse Ortadoğu ulkelerlnı zıjareetmevr de duşunmektedır ABD vent Baştanının bu düşüncesının arkasında bır gerçek yatmastadır, o da, yenı Başkanm, Ortadoğu sonınuna çoz\rm bulunması çabalannda Amenkan rolünün ağırhk taşıyacagını bellrtmels istemesidir. Ne var ki, Baş&an Carter'm bılmesı gereken blr başjta. gerçek. daha vardır, o da şudur Eger Arap ülkelen ABD nın Ortadoğu sorvuuınun ÇOÎU mtindo &&U1 bır rol oytıamasııu ıstemışlersc, hıç kuşkusıi2 bu ısteklerlyle biriıkte adaletli o r çozümü de şart. koşuyorlardır Başka bır deyiçle. Ame rıkan gınşımlermm gelecefı, Araplann ısteklenne uygun düştneane bağlıdır Sonra, ABD yevA Başkanı Carter şu geıçejjı de bılmek zoruadadır ki, Amenkaja Ortadogu sorununun çozumunde Tol veren çeşıtlı nedenlenn başuıda, ls T a 1 le olan sıkı ıhştalen gelmektedlı, ancak Amenka rnnkı kadar onemü bır rol de, Arap ülkeleruıe sıkı ılıştalen baAinan Sovyetler Birl.ğındedır Bu gerçekleri haUrlattıktan sonra, gelelım Araplaın ısteklerıne IVüsır ıle Surıye arasmda geçen Kasım ayında irazalanan bırlık antlaşmasının da orta>a KOydugu gıbı, Ortadoğu sornmına çozuın bvümak ıçın nerbangı bır devletm narca^acagı çabalar Avıp ülkelennm ısteWeTme ıjgun duşruğu olçude başarüı olacaktır Arap ulke er n n ısteklerı ıse asluıda herkesçe bılmmekted r. Ama bır Kez daha hatırlatmakta >arar vard'r Basta MısıT \e Sarıye olmak üaeTe, Aıap uJtelen, Israü'ın ışgâl a^ ında "jUugrJ tam Arap topraklanndan çekı'rresım PlistJi faKmın kendı ba gımsız devıetm kurma haktana kavuşmasını \e bu &OTİ1 ann uîuslararası garan^ı'ere bag an*nasını ıstemet. edırler. Bılmıiıgı gtbl, bu ıstekler konusanda kımi büytiK de\letler, Araplan memnun edıcı sozler sarîeme^edırler Dedaklenne bakılırsa hepsı barışlan janadırlar Ne var kı Araplar, artıx soz sre de|ü açık tutumlara onem sermektedırler lsraıl ın ışgal altmdakı Arap toprakianndan «^tolrn» a. «gerektıg » ya da Ortadoğu da savaş duruınuna son \erilnesi ve bolgeye barış havasırm egemen oiması .gerek*ıgi> g.o eylemlerle bUttlnleşme>en ıçer.isız sozler Arap ulkelennce artık yete'h goıulmemer.'edır Çurku bu gibı sozlenn çeşıtu yorumara ve bu jorumlardan çıkanlacak detı?'lc sonjçlara jolaçtığı ços gorulmuştür Ve bu sozler, Ortadoğu da bagunku mevcut «ne sa,aş ne barış> onarünm surup grmesınt ıstevenlerın nna yararnışrr Yıre bu sozler. barısın nıteliğı belırsız bır kavram halıne gelmesıne \e lerkes Tarafmdan kend Çikar a m a UîTun biçımde tamrrüanmasına rpde'*ı o muştur. Franstt stnem»smın en pahaU çiftt. \laın Delon • tsabelle Adjanl tMslnin birlikte xldıkUn ficret 6^ mflTon» • ÖHLUKLt AVRUPA VE AMERıKA'DA SıNEM&NİH BıR DÜRAKL^M^ DONEMıNE GıRıJıHıK S 0 RUMLUSU OIARAK TREYıZYON OOSTERıLıVOR. BıR Y1L ıÇINOE Y&IHIZ FR&HStl TELEVIIYONÜHOA 6 0 0 FıLM GOSIERılDı. Sinema dunvası bauvor mu? îşte bu sora blr süredİT gerek Vaierıkalı, gerek Avrupalı fılm vapımcılarnjı kaygıyla bırbırlerıne sordjkları en can ahcı sonı Smemanin bu one geçılmez çöfcuşunden başlıca sorumlunun tele\ızvon oldufu ılerl suruluvor Genellıkle Avrupa'da, soıgelımı Fransa aa televızyonda yılda 500 600 Jılm gosterılmekte Özellıkle evh orta inışak da evınde, rahat koltufunda bıraz eskı de olsa bu fılmleri seyTetmeyı bır slnemaya gıdıp, smema salonunda Iılm sevretıneye yetleraek tedır Eu 500 600 fürran dışında, Televızjon sevrcisıne oır de ozel olftraK hazırlattıgı televızvon filmlen, ve dızd»er de eklemek gerekıyor OYVNCUL.ABIN LCBETUERt DE ASTRONOMtK R*KAMLARA LLAST1 Butun bunların vanında fümlerı para g«tiren, dış pıyasada alıcı bulan ünlti oyunculan n i*t«dıklerı tscretler de gıttıkçe asıronomılc rakamlara ulaşmaktadır Örnegın dış pıjasaöa aranan bır aktor o!an Alaın Deloo bır îılm Içın 5 mılyon almaktadır Aktönln bırlıkta { lm çe%ırdığı îsabelle Adjanı ıse 1,5 mılyon ahyor fılm başına Bovıece Alaın Delon Ad}anı çıftmın halen, Fransız srnemasınon «a pahalj çt£tı olaugu so>lennor \ncai Ca'herıne Derıeuve gıbı fçene plyasada sozu geçen ünlu vüdıalar bu raıtamla* rın normal olduğunu, aejterlı bır fümde oynavacak oyunculann emekleruu karşüamalan gerek*ı|mJ. çunku h<»m oyunlan hem ÖB Bdlannın karşı'ıgıru ancak bo>le alabıleteklennı soyluyorlar \apıîan araştırmalar sonunda gun geçUkçe smema seyırcısmm azaîdığı görolmekte Fılmler.n ıralıye'ırun artı^ına karşılık smema seyrcısının azalması ıse Iılm dunvasmdakı çoküşun bırncı nedetu Cannes Fılm Festıvau Geneı Mudıiru Maur c e Bessy, onumuzd»kı vü Cannes Pılrn Festıvalı'mn yapüıp yaoılmayac&feından büe lcuşkulu «Bu gıdışle Pesavsn s\ıva düşeceğe benııyor Halk sınemadan sjğudu \ua.«.laçtı » dıye yakınıvor Yalnız Fransız s'jıpma. dUnyası geçen yü fılm sayısını 222'ye jnUnnek eorunda kalmış. Bu sayı 1976 da «se 181e ınmıs balunujor. Yapılan ıstausükleı* gore her yıl "sınema seyırcısırun vuıde Sunu daha kaybetmeite Gene aynı ıstanstvklfcrden «eçen yıl ıçlnde sadece Fransa halkının yuzde o2 sının bır sınetna salonuna ayak basmadıgı ortaya ıçuranş Sinemanın oluşunde başlıca sorumluvu teolarak gorenler bıle, bır konuda a>varoorlar Produktorler Bırlıgınden bırı herKe^ın duşüncesını dıle getınrken, «Bır yerde kısıtlama şarttı Pıyasaya o kadar ço< Iılm suruluvordu ki Hem de buniarın çogu gerçekten değerlerı olan Iılmler degıldı BAKANI CECıl D. ANDRUi Maska petrol boru hattı Atlantn Okyanusunda \BDnın \»n\ petrol kuyulan açma«ı konulari'n aatırhk UIA^TIRMA mm IROCK &D&MS ABD nın ulasım ışiemcie b?*?o guçluklen yenne gın^ımde bulunac re ve ulaşım eu\enlıgı ıçın yeni < recegını aç klamtştır ENERJı DAıRESı BAŞKANI J&MIS SCHLESrNÎ Enerjı sorununa buvuk oneın Carter, \enı kvırdugu Ene>'iı Daıı eskı ba\unma Ba<anlarından Jame1 getırmıstır bv,hlesı ıger ın vetkıler es de^erde oUf\ktır Lıberal çev qer ın sahır soruşlern'e t a n n r a ş gunu belırtereK nııkleer eneru gı bır konu\u da kapsavan fc.ne'u I lıguıa getuılmasu ı eleştırmiylerdır IDış Haber Israı ın jenl ABD jOTvetittu karşısındakı tutumuna gehrve, Israil jonencılert her şeyden once ABDden daha çok sılah almanın \olianni aranaktadırlar Araplararası da\anışmanın \e omegın Mısır Sun>e vatanlaşmasmm Wend\ güvenlığını tehdıt ettığını one suren Israü bır jandzn da Arap ulkelenmn \menkaya baskı laprnak m>etmde olduklarnı ıddıa etroektecu' Israil bo>lece, »irap ülkelennın banş gi'işıi\İ2rnı sonuçsuz bı Bütün dünyada sinemanın geleceği tartışılıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog