Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

Üniversiteli olmanız için BAŞAR DERSANESl Beklemelı öğrencller İçin: 24 OCAK Use son sınıflar »çin: 5ŞUBAT Şlfl) Halaakârgazl C«J. K*nt Sfn«nu«ı k f ı sokafr 142/2 T«l: 47 24 87 53. YIL, SATI: 13848 YENİDEVRELERİMİZ umhuriyet Kuructısu: T U N U S NADt 19 O A 1977 ÇM$AMBA CK ISTANBULOA 0 n \* I VOCABUtARY CARDS Kolay ve eğlencen bır sıs'em lle Ingılızce kelıtne ve cumle o^enmeıj ıster mısınız' (Ortaokul, L.se ve Kolej) VOCABÜLARY CARDS a abone olunuz 100, TL • A DICTIONARY 0F ECONOMıC TERMS Ekonomık terlmleri ogrenmek lsteyenler için 65, TL Ödeme ı gondenlır S Eseryel Farabi Sok 50/1 Çankaya Ankara KOMANDOLAR İTİA'YI I9SAAT SÜREYLE İŞGAL ETTi Derslere devam eden öğrenci sayısınm gittikçe azalması; komando baskılarının bu kez öğretim uyelerine yönelmesine neden oldu; tek tek hakaret, tartaklama, dersleri engelleme günlük olaylar hâline gelmeye başladı (Camhnriret Haber Merfcert) Komondo eylemlerı tüm yurtta surmekte saldırganlıklara ve taşkırüıklara giaverüık gu^ıerı j n e sevırcı kalmaKtadır Istanbal da 5^00 ogrencının kajıtlı oldugu Iknsadi ve Tıcarı Ihrrüer AkaaemısjL oncekı gun 19 saat surej'e ışgal eden komandolar berzer e^ lemler rı dıger ıllerde de Kerçekleştırrrışler Balıkesır Egıtım Enstıtusuru ışgal etmışler Izmır de Eşrefpaşa Lıse'inı kursun ^ağmuruna tutmuşlar bu arada Ege Umversıtesı Guzel Sanatlar Akademısı de çıkan olavlar sonucu bır hafta su^eyle tatü edılmıştir Öğretim üyelerine komando baskısı artıyor (tstanbul Haber Servisl) Korr.andolann yuksek ogretım kurumıar raa «urdürdukler »eror ogrencı'erın vanısıra ogretım uyelenni de hedef almakta dır îstanbul datı çeşıtlı fakult» Te vuksek o*.ullarda saldınva ug rayan, derslere sokulmavan ders lerde hakaret goren, ya da verdı ğı dersın konusu zorla değıştırılen dgrehm Uyelerinln savısı her geçen gun artmakta okul yonetı cüerınm olaylan onlevecek gırışımlerde bulunamadıkları ojîre tım uvelerının ıse durumdan urk *ukler i7lenmekterli'EDfBiYAT FAJCULTES HDE Geçtıgımız haita ıç rde edeb) >at fakultesınde bır dorpnt kt> mandolar tarafmdan tekmelenerek tartaklanmış ajrıca bır ba jan doçent de yme komandolar ca hırpalanmıştır Her ıkı olay da da saldırgan sağcı mılıtan ar haklarında, ozür dıled kleri gerekçesıjle hıçbır işlpm yapılms mıştır Edebıyat faiiUtesınde, oğret m gore\lilen ve •vardımcı larından özelhkle snl eğılımli ola rak tanınanaann çogıı can gu venlıkJen kalmadıgı ıçın derslere gırememektedirler Ancai komando saldırganlığmdan yılan pe^ çok oğrencmın okula gelerıemesı ve bu ^Tizden pek ÇO<Î dersln boj geçmesı gıbı bu du rum da kamuoyundan sa^lan maıvtadır Öğrencılerin okula gelememesı \e bır çok oğretım ujesının der:ıere âirememesl sonucıvbos geçen dersler yuzlirıden fakul'e jonetımı, vonetmelıŞın gerektırd ğı derslere devam zoran uğu nu kaldırmıştır Derslere devam edemeyen oğrencılerm devam karnelen de OiZzat Dekan tara fmdan ogretım uveleme ımza lattınlmakta bovlece bu öğrencüerın hıç degılse smailara gırme hak^ım elde etmeler. sağlanSa. 9 Su. l de) Yırmıbes komandonua, çeşıtli akademiK ıstekler one sunıp bov^ota gıttıklerıru belırte'ek ITıAjı 19 saat sureyle ışgal aa'ında tutmasına okul ionetımı ve polıs seyırcı kalmıştır •ioretıcılerle uzun sure tartıjan komandolar okala gelen ogrencılerı de ıçen almamışlar OKUI bınasının onune amblsm ve sloganlarını taşıyan pankartlar asmışlardır Ben yanda sıivenlık gijçler.vle oicul yoneüıni ds uzun süre akademın n boşaltilıp boşaltılmama Konusunu tartışmışlar sonunda akademi Başkanı Ord Prof Nıhat Sa\ar a vekalet eden Prof Adnan Surer okulun boşaltılması ıçın polıse yazılı bır karar verebılmıçtır Komandolar ancak bunaan sonra, ve polısın *Gozaltına alma» tebdıdi ıle b nan bosaltmışlardır Gozaîtına alınan olmarrıştır ITÎ^ oğrencılen komandolar'n \l ad°mı Bas*?nı ıle ışbırlıgı ıç nde o'duğunu ore surmuslerdır (Devamı Sa. 9 Sü 4 de) Yunan ve Amerikan Dışişleri Bakanları ile görüşece^i bildirildi; Carter'in Karamanlis ile Demirel'i Viashington'a çağırması bekleniyor Kosta DAPONTE PARJS 24 28 ocak gunlerln de toplanacax ve venı bmasma taşınacak olan \vrupa Konsey» Parlamentosunan açıhş torenını Fransa Cumhurbaşkanı Valerj Gıscard D'Estaıng yapacaktır Konsevn Dışışlen Bakanian Komıresi 27 ocak gunu bır aa va gelırken kalabalık heyetlerle ben.lenen Turk ve Yunan D15 ş lerı Baıtanlan Çağlayangıl ıle Bıt (Devamı Sa 9, Sö. ? de) CHP, Milli Eğitim Bakanı hakkında gensoru vermeyi kararlaştırdı ECEVıT, ATAIÜRK Mılli EĞıîıM BAKANI ERDEM ıHANEI 1Ç1N «CUMHURÎYErE 1Ç1NDED1R» K D ı 1LKELER1NE VE ıNSANLIGA ANKARA, (Cumhnriret Borosu) CHP Or'ak Grupu dun topla narak Mıllî Egıtım BaKanı Alı Naılı Erdem hakkmda gensoru verılmesını kararlaştırmıştır Gensoru onergesının grupta goru şulmesı sırasında bır konuşma vapan CHP Genel Başkanı Bu lent Ecevıt 27 Mavıstan sonrakı ıh'ılal rejımı doneroınde Başon kanhk Musteşarlığı gore\inde bu lunan Alpaslan Turke» ın «Ü'ku Kultur Bırhğı projesı»nın aradin yıllar geçtıkten sonra Demırel hukumetı sayesınde «Kan dokul>»rek ofretmenler kıyılarak, çocuklar ve gençler oldurulerek uygulanmak» ıs'endıgını bıldırm ştır Bu projenın Ujgulanmasına ıcar ?ı çıkacaklannı açıklavan Ecevıt Mıllî Egıtım Bakanının ızled ğı tutumun Cumhur yete Ataturk J Kelerme \e msanlığa ıhanet oldu ğunu sojlemıştir Ecevnt. koruş nasmda Turk ? m adını aimaksızın uygulanmak ıstenen proje hakkında şojle K . v nuşmuştur 27 Mavıs 19W)dan sonrak' «tn tılal rejımı» donemınde Bason kanhk Müsteşan gorevıyıe o ; J nun Koşulları ıçınde çoıt etsm bır durumda bulunan bır kımse nın duşuncelennı amaçlannı MU sıtan bır proje hazırlanmıstı Ul ku Kultur Bırlıgı Proiesı Su proıe venı yetışecek kusaklann ve tumuyle mılletm kafasını teK bfr kalıba dokerek bır faşıst vonetım ve toplum oluşturmayı on goruyordu O donemde rjır \hv (Devamı S» 9, Su 5 de.) Burası LUtu Ocaklan htnası riegil de\!ete ait tkttsadl ve Tlcari lUmler Mcademisıdır! Komando eğiHmli Koçoğlu'nun, Ülkücüler ıle Akıncılar arasındaki çekişme sonucu oldurulduğu one suruldu (tstanbul Haber Serrfsl, Atatürk Eğıtim Enstı'usünda Bldürülen komando eğılımli Çetın Koçoglu'nun dunımu morg raporu ve tanık ıfadelennden sonra ılgtnç bır aşamaya gırmış, KoçoflUJJun ülkucu akıncı çekışmesınde oldürüldüğıi volunda kanıtlar ortava çıkmıştır Daha once polıs tarafından 12 ocak gecesı solcuulkücü çatışmasmda, gece 23 30 sıralarında oldügü açıklanan Koçoglu olavı ile llgili hıçbır ülküctı tamSın bulunmadıgı bildin'mıştır Bu arada polıs tarafından goz altına alı nan sol efılımli oerercılenn o'av la en ufak bır ılışkıleri gorülmedığınden tumü Savcılıkça serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan öŞrencıler, sorgulan sırasında kendılenne morg raporunun b'ldınldıgını ve Çetın Koroghı nun vurularak de*ıl, boğazından bofularak olduruldu^ınuT veMe sınuk'endıîının ve olum saatınm çatışma saatmden çok on^s olduşunun anlaşıldıfinı açıklamıslardır. (De\amı Sa f, Su 4 de) Erbakan, erken seçim konusunda AP ve CHP'ye meydan okudu ANKARA, (CnmhurfTet Borosu) MSP ortak grubu toplantısıcdan sonra dun b r açık lamfl yapan Genel Başkan Necmettm Erbakan, er<en seçım konusunda 4 yıldır sadece komı çuldugunu sbvlemıs, «AP'nın ve CHPnın tela şı MSP run guçlenmesuıdendır Hıç bınsı ken dı gnıolarından erken seçım karan çıkaramaz la> Cenabı Hakka sığmarak burun partılere mejdan okuyoroz Isterlerse karar alıp seçıme pdl'sln» demistır E'bakan son günlerde yeniden sozü edılen «erken seçım» konusuna İUskın goruslerırü açıklarken sunları sovlemıstır • MSP motordur Onlar bu motorda avara bırer kasnaktırlar Bız hızmet uretırken onlar laf Uretıvor Teşkılâtımız seçıme hazi'dır Seçımın vaktı vardır Vaktı geldığı zaman herk«»s boyun'in olçusünü alır Erken seçım hakkında AP ve CHPnın telaşı MSP nın guçlenmesın dendır Hıg bınsı kendı gruplarından erken spçım karan çıkaramazlar 4 yıldır bunun yal mz sozunıl yaptılar Ama boyle bır karar alır larsa b*z de memnun oluruz seçıme haz'nz » Erbakan daha sonra Ortakpazar a ılışmn MSP nın goruslerırü yınelemış ve ozetle sjnlan soylemıştır. (Devamı Sa S, Su " de) Enerji Bakanı: "Işadamları istiyor diye akaryakıta zam yapacak değiliz,, 4NK\RA, (ANK.4) Enerji ve Tabıi Kay naklar Bakanı Selahattın Kıhç Turkıye bana v cı ve Işadamları Demegı toplantısmda 15 adamlarının akarvaKita zam yapılmasını ıste melerını anlayamadığmı soylemış «Nıçın bov le telaşla zam ıstıvorlar bılemıyorum> demiş tır Kıhç TÜSIAD m hükumetın alacağı ka rarlar uzennde etkılı olmadıfını, ozellıkle »kar yakıt konusunun daha once karara bağlandı gını hatırlatmıs «I» &d«mları ıstıvor dıye akar jakıta zam vapılır mı'' YapılmaT Açıkça soy luvorum, akaryakıta zam yapılmayac&ktır» sek Imde konusmustur Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Kıhç \NK\ mjhabırinın sorulannı cevaplarken Türkıye'nm OPEC ulkelennın akarvakıta vaptıkları yuzde 10 zamdan etkilenmedığıni savun muş, şunlan soylemıştır•Bugıln ıçın zam bahıs konusu degıldlr Ekonomımızın gucunün smırlan ıçmde zam yapılmavacaktır Zam yapmamız ıçın de ış adamlarından baskı gorrmiyoruz Gerçı zam is tedıler ama ruçın telâşla akaryakıta zam yapılmasını istedıler bılemıyorum Tilrldye bugun ucuı akaryakıt satmaktadır Ancak bu ucuzluk (Devaraı Sa. 9, Sü S da) TBMM üyeliğı ile bağdaşmayan işler hakkında çıkarılacak yasanın esasları saptandf ANK4RA, (Cumhurivrt Buro<nı) Mıllet Meclısı Başkanı Kema. Guven, TBMM üyeliğı ıle bagdaş majan ışler konusunda ozel OT komısjonca dUzenlenen yasa onerısı taslagını Meclıs Grup başkan lanna gondermıştır GruplarJ*n gelecek gonlşlerle vasa onersı haJıne getırılecek oian tasi«%u şu hukumler yer almak'^dır 1 TBMM uyeler Devlet \e obur kamu tuzel kışılıslennde ve bunlara bağh kuruluşlarda, kT mu yaranna çalısan demekler den ozel gelır kaynaklan ve oze. ımkânlan kanunla sağlanrnış olaı lann yonetım kurullarında ve başka ıslerde gorev alamayaca/c lardır (Devamı Sa 9, Sü 6 da) "641 bin memurun maaşı besin giderininaltında,, AVKAR4, (Cnmhunvet Bürosu) TÜM DEB Genel Sekret«rı Mıthat Crtnn.'ir dun yaptığı açık lamada 1970 76 vılları araaında tuketım mallannd avat artısla n yuzde 2O5'ı bulurk» »muTİa rın mıllî gelirden aldıklan payın her geçen yıl azaldıgını, bu ne denle 3,5 mılyon memur aılesının açlıkla karsı karşıya bulunduğunu one surmuştur Bugunku fıyatlar karşısında 3 çocuıclu bır memur aılesının sa dece aylık gıda ıhtıyacını karş'layabılmesi ıçm ayda 3 bın 750 lıra alması gerektığını belırtPn Gorkem açıklamasında devturüa soyle demlştır «Bu sadece beslenmek İçin £©• reklı olan mıktar Ev kirası, ya kıt parası ve aıger ıhüyaçlar ouns katllmıyor, ozellıkle son yıllarda buyuıt bır artış gosteren ve memurlann karşılama«ı olanaksızlaşan bu gıderler de dıkkate alı nırsa durumun cıddıhgı goruıecektır. 1975 yılı mart ayı ıtibarıjle Ttir kıyede 717 bin 905 kamu personelı çalışmaktadır Bunun C 1 4 bın O38'ı 158, derecelerde çalış maktadır 8 Derecenuı 3 kadstıe «ınde bulunan evlı 3 çocuklu bır memurun aylık net gelırı 2096 lıradır Bu memurun aylık gelıri mutfak masrafına dahl yetmemektedır. 158 dereceler arasır. da çalısan memurlar, bütun me murlann '« 89 unu kapsamakta dır Maas ortalamalan ıse 1503 liradır Yanı aılelerıvle bırli«t« 6 mılyon 589 bin 525 insan açlığa ltümis+ır iDevmmı S» 9, Su. 1 de) Yugoslavya Başbakanı Bijediç uçak kazasında öldü GÖZLEM UĞUR MUMCU Ankara'mn genel görünümü BELGRAD Yugoslavya Ba«bakaru Cemal Bıjedıç ve eşı Saraybosna yakınlannda geçııtlıklerı bjr uçak. xazasında. olmuşlerdır Başbakanın olumu uzenne TTlusal Meclıs olaganustü toplant.va çağrümıstır Bıjedıç dun Devlet Bakanı Josıp Broz Tıto'yu labya'ya ufurla dıktan sonra, Belgrad'ın BatajnıBâskent ca askerı alamndan kuçuk bır u Notları çasla Saraybosna'ya hareket etmış, ancak Cesnna tıpmdekı uçak yoğun kar fırtJiasından Saravbosna yakınma duşmuştür a9 vaşındakı Bıjedıç ten başka EPKIZ kışüık uçakta, reşı Razı>a, Başbakanın makam a abası saru cusu, püot ve yardımcı pılot bulunmaktajdı Duşen uçaktan kurtulan olmamıştır Saraybosna Hava Alanının Fıkret OTTAM Kontrol Kulesi Bıjedıç 1 taşıyan uçakla telsız bağlantısını (TSI) 11 de kaybetmış, bunun üzenne dernal uçağı aramak uzere bolge ANKMIA Mıllıyetçi HareVet <Devamı Sa 9, Su. 6 da) Partısı üenel Baskaru, Devlet Bakanı ve Başbdkan Yardırccısı Bay Alpaslan Türkeş'e apaçık CHP'li Çakmur, sorujorum ve cevap ıstıvorum Türkıye Gazetecıler Sendıkası Genel Başkanı Karıkatunst be gazetecilere, mıh Balcıoglu na, «Yakında ken yöneltilen dı kankaturunu çızdırecegız» demekle neyı aroaçladınız7 Sız bır saldırıları partı genel baskanısına ve sorumlu hukumet adamısınrc Bu Mecliste eleştirdi şaka datıı olsa adma başka şaka derler bunun boyıe kanh bır ortamda bu sozlerımz 151 djvgu ANK*R4, (Cnmhuriyet Burosj) larla soyleımış dahı olsa b .PU CHP Izmır Mılletvekıli Yuksel ıvı>e yorumlamak elde değıl Çakrrur Mecliste dun vap"ığı çunku Ulku Oca^lan nsd°n>le guncem dışı konuşmada gazete tepeden tırnağa •cunhalısınız» ve gazetecııere jonehk saldırı olavlarını dıle getır r*en heeun Bu sozlen Cankava Ko^K^'nde ^ar'ettıgmız sirada MUıvet ea \enı cmave* er ıMenme«ı or*amı zetesın n onünde kurtların.2 ulo nın hukumetçe hazırlandıgını jor, Izmır'dp bır meslekdssrni cn" surmuş ulkenın ıç nde bu (Devamı Sa 1 Su 1 de) (Deramı 5 Savfadd) Oyıınlara Bakın... Kar yağışı ve soğuk tüm yurtta ulaşımı büyük ölçüde etkiliyor (Cumhunyet Haber Merkezı) Karakış, yurdumuzun DOÇJ kesımlerınde tüm şıddetıvle etti"!i nı surdururken bazı karayolları ulasıma kapanrmştır Do'iU aa bazı verlerde hava sıcaklıgırm 30 dereceye kadar duştu^J ve koylerle üısKinın üesıldığı bjdı rılmektedır Kotu hava şar* arın dan Çanakkale de oncekı gece bır Fransız yuk gemısı karaya otur muşsa da dun akşam saat'ernde kendı olanaklarıvla kurtulmuîtur Gurbulak sımr kapısında ıse 1 Turs ve bır Bulgar şoforun so ğulrtan donduğu haber verümek tedır Tıpı halındeki kar yagısı vüzunden Ankara Adana kara' oyolu dun ulaşıma kapanrmştır Kar vuzunden TIR kamyonİBrının Gülek Boğazmda kaldıkları kurtarma calışmalarının »urdugu bıldınlmektedır Ankara Ada na dermrjolu da, UlJkışla'da 6 saat kapalı kalmıştır Saat 16 da (Devamı Sa. 9, Sü 4 de) GÜRBUIAK KAPISINDA 4 JOFÖ» DONDU ANKARA'YI AOANA; SIVAS, KAY5ERI; MALATYA VE ÇANKIRI'YA BA6UYAN KAPANDI YOLLAR SINIR Kemal llıcak: «Lockheed rüşvet olayı ile bir ilişkim ve hattâ haberim bile yoktur» Tercunan Gazetesı '»ahı'bi Ke mal llıcak bır açıklama yapararî Lockheed ruşvetı ıle ılçılı en ufak bır ılışkısı ve lıatta haben dahı olmadıgmı sovlemısnr iDevanu Sa. 9 Su ? de) C enel lş Sendikası, Törkts'den avnlarak nevrtmcl t»ç' Scndıkalan Konfederasyonuna katılraış, çüçlu tsçl örzut lerinm basında eclmektedir Sendıkanın Başkanı CHP ^lıllctveklb Abdullah Basturk'tur. Her devnmcı sendıkafibı Genel tş Sendıkası da bazı saldınlarla sendikal o>unjarla ve yasal saptırmalarla karşı karşnadır. Geoelts Sendlkasma yönelen son yasal ssptınnayı birUkte ogTenelım: Bir sendikarun, bir Isyerbıde, iskolu duzevmde toplu sözleşme yapabümesi için, o srndıkamn, bu ışkolunda çalışan işçilenn yandan çoğnnnn, o sendikava öye oltnası sarttır. Belediye isyerlerînde toplu sozleşme vapabılmek için, bu beledıvelerde çalışan Işçılerin çoeunlupunnn hangi sendikava uve olduğunun saptanması gerekmektedir. Çalışma Bal.anlıgı, Beledıve ışyerlerinde, iskolu kapsamında, 102 bın 133 işçinın çaüstıfını saptamıştır Bunun ><ırısı ne eder?. 51 bin 63.. tşte, Genelts Sendıkasının, beledive işyerlerinde toplu «özlesme masasına oturması Içın bu uyrye sahip olması çereknıektedir. Bu saptamalan ktm yapacaktır9. Çalışma Bakanlı&ı Çalışma Bakanlıçı Ankara Bolçe Çalışma Müdnr Vekilı H.ıkkı Koca, Bakanlıgına bır yan vazarak, Genel • İs Sendikasuun Ankara Boigesı ırindeM Beledn elerde toplam, 3 bin 359 Işçjnin bulunduğunu ıleri surrouştur Bolge Çalışraa Müdür Vekili, Ankara Beledivesinde c»h« n *e Genel İş Sendikasına kaMtlı bır tek ışçıvi Genelt; Sendıkası üvesi olarak gSstermemistlr Ovsa, Geneltş Sendıkssının Ankara Beledivesinde çalısan 6 bin) askın üyeai buiun maktadır. Bölçe Çnhsma Müdür Veldli, Ankara Bel*dıvesinde çaIısan Genel I«'e nve işçileH saymar» duroun, avnı Bakanlıeının müfettisi, özel tefttş ranonıoda Genel tş Sendikasına ancak. S bın 359 işçi olrtujunu ılerı sure'ken, Çalısnıt Kakaniıjn ınfıfettisi Gunav DSnmez de, 212197(> çun ve 1S3 savılı raponınai avnı bö'tede, avnı «endlkava 10 bin 81 ısçmın kayıtlı olduğunu bddirmektedır (Devamı 5 Savfada) 167 yargıcın yerleri değiştirildi, atama listesi belli oldu ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Çeşıtli derecedeki 167 Yargı cın jerlennın değıştırılmesıne 1 lışkın Yuksek Haxımler Kurulu Başkanlıgı kararı dunku Resmı Gazete de yayınlanmıştır Buna gore atananlar şovledır Samsun Yargıçlığına Bursa Yargıcı Fatma Yerer, Amasva Yargıçlıgına Turgytlu Ceza \ ar gıcı Mustafa Orek Bursa Yar gıçlıgına Bursa Hukuk Yargıcı Mehmet Akahn Çorum Yargıçlıgına îstanbul Yargıcı Sabahat (Devamı 5. sayfada) GERÇEK >LAYLAKIN »RDINDAKİ DİRLİK ÜSTÜNE... bir aüre Içlnde yasal guvenlık yinırlute Kirebildı. Cumhunvet kusaklarının belleklerinde o <unlerın anılan tazedir ve çağdaş devletın kuruluşunu gazetemınn koUefesıvonlannda günufunune ızlemek olanagı vardır. Ikınci Dunya Savasından sonrald çok partili rejlm bu temel uzerinde geUşebildi. Ne olursa olsun ve hangı nitelikte bulunursa bulun sun, yasaiara sajfinın bilincı, Iteçmışin der&leri ustune olus mustar. Ne vaztk Id çok partili donemin sorumsuz politikacılan bu mirası ylvıp bitirmlslerdır. 1977 TürkiTesınde dırlik kalmamıstır Uzun yıilardad DOTİ polis onrürfinü devletin bir kurumu deği], siyasal iktıdann hazır kuvreti gıbi kullanmava rönelpn politikacıiar, ektiklerin] blçmektedirler Kafll npchol olnav«»tl* rin »orumlusu aranmıvan ve bulunmıyan yolsuzlukların, cezasız kalmış suçların kamuovunda < > luştnrduğn değerler yıkımı, toplumun ber yanında bir saljıuın yavilmasını sımgelemektedir Bu arada aldığıınız bazı mektuplar, Cumhuriyet gazetcsini okuyor dıye bazı vurttaslanmınn saldınva oıcradıklannı baber vennektedır Bu tur saldırganlıkların kısKırtıcı odaklarca beslendiği kanısındayu. Ama. bu odaklarm Hülcumet içinde destekler bulduğunıı değgin kanıtlar gun geçtikçe (uçlenmektedir. Cumhurivet, ba devletin tnımlnsuna katkısı bulunan bir tmetedır. Ancak Atatürk devnmiennin bötünseUiği içinde soluk alabilir ve yasavabiJir. Yınm vuz yüdan beri, devrim düşmanları ••* (Devamı Sa. 9. Sü 6 da) D lrlfk (âsayis) bir kex bozutdu mu, her yurttaşın yanıba şına bir polls dlksen yine yetmeı, demiş, bir eski devlet adamımız. Gerçekten toplumsal vaşamda suçluiarın ceza görecegi ve suçların karsılıksız kalmavacağı ınancı, duzenin ve dlrliğin ortadireğidır. Yolsuıluklar cinavetler, ruşv etler, saldınlar, ozetle her tur vasa dışı ışlem ve eylemler topluma salpn hastahk lar gibı yayılırsa, bundan kim&e yararlı çıkamaz Cumhurivet devleti kurulurkrn, Turkıye ustüste dört sava«ın (Italvan, Balkan Harpleri, Birınci Dunya Savaşı Uiusal Kurtuluş Savaşı) vıianu içındeydi \rni duzenin dırliğinl saglamak kolav ounadl Istanbal da Mııtareke Devrinden, Anadoluda iş isvanlaıdan kalma eşkıvalıjın izleri ve odakları canlıydı Ama kı<a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog