Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

UNİVEtfSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI Beklemelilers Bir Yıl Sürel! FEN ve YETENEK Sımflcsrı 21 Ocak4 Subat SÖMESTRE KURSLARI , O ve 15 Subat arası # , l r n i l „ 4 4 modernklpsik «vı*iatv» »715 Cumhuriyet 53. Tll; MY1: 18*47 K u n ı e u s u : YÜNUS NADt Göğü ısjîamazsnz Çatnzı İZOCA/VTIa kaplatnz. 5rKy 18 O A 1977 5411 CK m, Ülkü Ocakları üyesi olduğu öne sürülen ITÜ öğrencisi Aytekin dürülmesi, komando Taşçı'yoğun eylemlenın önceki gece öl İzmir Bürosu Şefimizin evine yapılan silâhlı saldırı tepkiyle karşılandı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Gazetemiz îzmir Bürosu Şefi arkadaşımız Hikmet Çetinkaya'nın konutuna yapılan saldınya tepkiler devam etmektedir. Türkiye Barolar Birligi Başkanı Avukat Faruk Erem. Gazetemiz Basyazan Nadlr Nadi'ye gönderdiği mektupta saldırıyı kınamıştır. Avukat Paruk Erem, mektubunda şöyle demişrir: «Saym Nadlr Nadi, Sayın gazetenize ve mensuplarma yönelen kaba güç ve gösterileri çoğulcu düşünceye tahammülsüzlüğün yansımasıdır. Özgürlükleri yok etme özgür;ü£ünün asıl ömeği içte bu tür davrar.ışlardır. Mernletimizin diisünce yaşarmnd?. müstesna blr yeri olan aydınlannıız ve gerçek memleketseverler için soluk a;ma olanağım saglayan demokrasirnizın süıekJihğinde, toplumumuzun kendini yenilemesinde çagdaşlaşmasmda büyük görevle devam eden gazetenize karşı girişlen saldırıyı kınadığımızı saygıyla arz ederim.» CKP Grup Başkanvekilleri Hayrettin Uysal ile Ali Nejaî Ölçen dün verdikleri ortak demeçte. Başbakan Süleyman Demirel'in sıkıyönetimi getirmek (Devanu Sa. 9 Sü. 5 dr) Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Fılistin Kurtuluş Orgütünün Ankara'da büro açması konusuııun yakında ele alınacağını açıkladı KAHİRE Dışişleri Bakanı îh san Sabn Çağlayangil, Filis'.m Kurtuluş Örgutü <FKÖ> nün Tür kiye'de büro açması konusunun yakında ele alınacağını açıklamıştır. Mısır'ın başkenti Kahire' de yayınlanan yarı resmi El Ahram gazetesine bir demeç ve ren Çağlayangil, FKÖ'nün Türtciye'de büro açması konusunda daha önce ba.şîaîı!an temaslann (Devanu Sa. 9. Sü. i de) rine neden olurken, polis seyirci J<aldı. Komandolar taşıtlara el koyup, gösteri yaptı Hsbcr Merfcesl) Istanbul'da ör.ceki gün öldürülen ve Olkü OcakJarı üyesi oldugu bildirilen İTÜ ögrencisi Aytekin Tasçı'nın cenazesinin dün morgtan alınması sırasında, tam n:r saldırganlıkia eyleme geçen komandolar, ker.tin pek çok yerinde olaylar çıtorrmşlar, beîediye otobüslerine el koyup, Kadıkoy'drn Köprü'ye gelmekte olan yoicu vapurunu zorla Sirkeci'ye yanastırmışlardır. îstanbul'daki çeşitli fakülte ve yüksek okullar cia da öğretim yapıîmasını engelleyen ve çıkardıkJan olaylarla bazı fakülte ve yüksek okulların yeniden çeşitli sürelerle kapatılmasına neden olan komandolann, kentteki tüm trafiği de altüst eden taşkınhkiarına güveniik güçieri yalruzca seyirci kalmışlardır. Arkadaşlarının cenazesıni almalc bahaneslyle eylem« geçen komandoîann taskınhklan, sabahleyin çeşitli fakültelerde forumlar düzenlenmesiyle başlarruştır. Edebiyat Fakültesi'ndeki forumun ardjndan, derslere girmek isteyen ögrencüeri komandolar yürüyüşlerine lcatılmağa rorlamışlar, öğrencilerin yakmmalanna karşm polis komandoların zorbahğinı engelleyememiî. komandoîarın fakülte kapısım tutarak zorla para toplamağa kal taşması üzerine ise, bir çatışmayı önlemek için okülu boşaltmıştır. Dekarüık bu olaylardan sonra ögretime iki gün ara vermiştir. Ögretime daha dün sabah açı j îan Fen Fakültesi de, komandoîarın kesici »letlerle yandaşları \ olmayan ögrencilere saldırmaia , rından sonra Dekan'ın karanyla (Devanu Sa. 9. Sü. 1 de) Millet Meclisi Danışma Kurulu parlamenter aylıklarım düzenlemek üzere yeni yasa çıkarılmasını kararlaştırdı Partilerarası bir komisyonca hazırlanacak yeni öneri 1 mart1977'den önce yasalaştırılacak, ancak parlamenterler son kararla sağladıkları hakları bu tarihe dek alacaklar Başkan Güven Demirel'in iddialarını yanıtladı ve kamuoyunun son zammın miktarına tepki gösterdiğini bildirdi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Mıliet Meclisi Danısma Kurulu'nun dün saat 14'de başlayan ve üç saat süren görüşmeierinin sonunda parlamenterlerüı ödenek v« yolluklannı yeniden düzenlemek amacıyla «Partilerarası bir komisyon» kunılmasının kararlaştınldıgı açıklanmıştır. Danışma Kurulu'nun dünkü toplantısına AP'den Cıhat Bilgehan, CHP'den All Kejat Ölçen. MSP' den Süleyman Arif Emre. \ DP' den Özer ölçmen katılmışlaı dır. Toplantıdan sonra bir açıklama ıapan Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven 1 mart 1977 tarihine kadar ödenek ve yolluklarla ilgili bir önerinin çıkarılması için «Sür atle çalı.şmada birleştiklerini» söylemiştir. Güven özetle şu bılgiyi vermtçtir: • Danışma Kurulu daha evvel siyasi parti gruplannın vardıkları mutabakat geregince Millet Meclisi Başkanmın daveti üzerine 17 ocak pazartesi günü topianmış ve şu görüşlerl berümsenıiştir: 1 6 ocak 1977 tarihlf Millet Meclisi Genel Kurulu karan Ana (Devanu Sa. 9. Sa 7 de) RENAULT'YA YAPILAN ZAM 1925 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ BIRSA, (Cumhuriyet) Renau.lt oromobilleri için Fiyat Kalite ve Standartlar Dairesi'nce saptanan fiyat lar, Sanayi Bakanhğı'nca değiştirilerek arttınlmış ve yeni fiyatlar dün OYAK Renault sirketine febli* edilmiştir. AçıkJamaya göre araba başına 19 • 25 btn lira arasınds zam yapumıştır. Venj zamların tebhg edilrnesinden sonra 7 aralıktan bu yana üretimin durduruldugu Renault tesıslerinde işçiler dün saat 14.30'da işbaşı yapmışlardır. Yenı zam uyannca Renault 12 TS model arabaların fiyatian 86 bin lıradan 112 bin liraya, 12 TL modeli arabalar da 83 bin liradan 102 bin lıraya yük seltilmiştir. Stationvagon tipi Renault otomobilleri ise 109 bin liraya yükseltilmiştir. Bu arabaların eski fiyatlan 88 500 liraydı. Bir hafta önce Fiyat Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanı Mah mut Ihsan Ayla tarafından yapılan açıkiamada, Renault otomo1 billerinin TL ve TS modellerine 9'ar bin, Stationvagon arabalara ise 9.500 lira zam yapüdıgı bildirilmlşti. Oj'ak Renault yetldlilerinin yeni fiyatlan basma açıklayarak üretime geçmelerinden sonra Cumhuriyet muharjirinin Ankara' da bilgilerine başvurdugu Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı yetkillleri bu konudaki sorulan cevapsız bırakmışlardır. Yetkililer, Renault ilgililerince açıklanan fıyatlar konusunda bilgi sahibi olma dıklannı öne sürmüşlerdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Dogru'nun da zamlar konu sunda konuşmak lstemediğl ögrenilmişîir. Bir hafta önce Oyak Renault nun kunıluş kararnamesindeki (Devanu Sa. 9, Sü. 4 de) Carter, Kıbrıs'ta çözüm için yeni girişimlerde bulunacak WASHtNGTON Perşembe giinü baskanlık görevine başlayacak olan Jimmy Carter'm görevl devralmasınm ilk haftasında Kjbns sorununun çözümü amacıyla yeni bir girişimde bulunacağı bildirilmiştir. «The New York Times» gazetesinin ABD kongresı kaynaklanna dayanarak verdigi habere göre, Başkan yardımcısı \Valter Mondale 23 Ocak'ta baslavacağı Avrupa gezisi sırasında Kıbrıs sorununu da görüşecektir. Başkan Carter ve kabinesî hafta sonunda Kongre ü3eleri ile bir topîantı yapmışt'.r Toplantıda Konjre uyeleri Carter'in Türkiye ile Yunanistan ara stndaJd Kıbrıs anlasmazlıgırun çözümUnU amaç'.ayan yeni girişimde bulvınnusını istemişlerdır. Carter, bu soruna öncelik taruyacağını ve göreve başlar beşlamaz faalıyete peçeceRini belirtmiştir. Carter, aynca yardımcısı Walter Mondale'in 23 Ocak'ta baçlayacak olan Avrupa gezisi sırasında Kıbrıs konusunda temaslar rapacasını da büdlrmiştir. (Devanu Sa. 9. Sö. 1 de) Maliye, ikramiye dağıtan KİT'lerde haciz karan aldı ANKARA. (Cumtııırlıpt Burnsıı) Bazı kamu lknsadl kuruluşlan (KTT) msmurlsrına ödrnen ıkraınıjs crle ilgıli olarak ort<.ya çıkan tartışma sürerken. ?Tai:>f Kakanlıgı ciün sabah yıpılan bir toplantıde ödeme yapılan tüm KİT'lcnirkı '.önetıcılenn maaş ve kişisel varhkjanna rtaciz koyma karan aimış. ?yr:ta naklarında cezai soruşturma açılması konusunda da görüş birligine varmıştır. Bazı KİT'lerds memurlara ıki nıaaş ikramiye verilırken, bazuannda v»rilmemesi KİT'lerde çalışan memurlırla. di#er memurlar »rasında eeph« hükümetinin bu uygulamasma tepkileri arturmıştır. Eşitsiz uygulamaya tepkiler artarken. Maliye Bakanı henüz ödeme yapılamayan yerlere mekrup 5azmaya başlamış ve «ödemenın yapılmarnası» yönünde uvarıda bulunmuştur. KİTlerde ödeme yapılmasının «vergl kaybına» yol açtıgı srerekçesiyle ilk haciz kovma uygulaması geçen cuma günü Petrol Ofis'de başlamış ve Petrol (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Bakanlar Kurulu AET sorununu j yine | çözemedi, Knrataş'ın durumu ise perşembe günkü toplantıda ele alınacak ANKARA. (l uınhurîyet Bürosu) Turkiyo AET ilişkileri konusıuına Bjkaruar Kurulu'nun 4. toplantısında aa bir sonuç aanamamışt:r. Başbakan Demirel, «HÜAÜmet AET konusuiîda yanlış bir adın. iıtıramak için rtıeseley; cnine ojyuna tetkik ediyor» derken. Bdşoakan Yardımcısı Tur han Feyz.oğ'.u da çaiışmaların psrsembe aiınü bitirilebileceğini umcuğuna söylen.iştir. Eakanlar Kurulu'nun dünkii toplantısuiâa yaze yaklaşan çesirli konularda kararnaraenin tamamlandıgı ayrıca 15 iîde organize sanav; bölgesinin kurulmasınır. kararlaştınldığı öğrenilmiştir. Bskanlar Kurulu toplantısıyla ilpil: olarak açıkl3ma yapan Demirei, patater üreticisinin güç (De\amı Sa. 9. Sü. 6 da) Beyoğlu büyük tehlıke atlattı üç işyerı tümüyle, tarıhı Galatasaray Postanesı kısmen yandı Beyoğlu semti dün büyük teh l:ke atlatmış, bir eczaneden çıktığı bildirilen yangın sonunda bitışiğindeki iki içyeri ile birlikte tarihi Galatasaray Postanesi'nin çatı katı tümüyle yanmıştır. lsUklâl Caddesi ve yöresinde traf'.ğın tümden kesilmesine yoiaçan j^ar.gın sırasında. yörede oturanlar göğe yükseien alevieri kor kuyla izlemişlerdir. ttfaıye ekipleri, yangını geç saatlerde konrol altma alabilmışlerdir. Yaııgında ölen vej"a yaralanan olrr.=ı dığı bildirllmiştir. Yangın, saat 22.30 sıralarınaa Galatasaray Lisesi'nin karşısında ki Meriç Eczanesi'nde henüz belir lenemeyen bir nedenden çıkrruş tır. Gorgü tanıkları, üst katı boş olan ve eczanenin depo olarak kullandığı binada alevlerin çıkma sıyla birlikte sürekli patlamalaı olduğunu, bu sırada alevlerin bitişikteld binalara sıçradıgıni söylemişlerdir. (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) Alpaslan: Hayalî şirketten kömür ithahyle Devlet 9.7 milyon dolar zarara uğratıldı,, ANKAR.A (ANK.l) KaPlU Jcu ruluş:ın '.'huiatiaruıda rajv«L ve yüisuzaun iddialarını inceleyer. Millet Meclisi Arasurma ıtomis vonu Başkanı Yılmaz Alnaslan DemirÇelik Genel Müdtirlügil ta rafından Amerika'daki bir haya lı şirkeıten yapılan kömür ıs'r» lâtındaki yolsuzluklan açıklamıs, kalitesız kömürler nedeniyle dev letin sadece üç partide 9 lülyon 730 bin 804 dolar zarara uiratı;dıgını söylemiştir. Alpaslan bu durumun Türk ve Sovyet uzmanlarca saptandıgını açıklamıştır. Alpasian ABD'de arasurtna y«pan 4 klşilik heyette o zamankı Genel Müdür Cavit Mutuş Ticaret Grup Basianı Adii Tektur3 ıi Karabük Kok Fabrt^ası Müdüni Kadri Kızıica ile İsiendprun hammadde Müdürü trfan Bük'ün bulundugunu. r^norda trfan Hük'ün ımzasuun öulunmad:ğını buna ragmen raponın oy i'anguı Eeyoğiu'nda b.eyecaıı ve jsorku yaratn '. TÜSİAD raporunda 1977'nin seçim yılı olması nedeniyle köklü ekonomık kararlar alınamayacağı bildiriliyor Türk Sanayiciler ve tş Adamlan Derneğinin (TÜSLlVD) 1978 yılı sonunda Türkiye efconomisinın genel degerlendirmesini yapan yü sonu raporu yayınlanrruştır Raporda Türkiye'nin 1976 yı)ı sonunda ana yapısal sorurüannın istıhdam, gelir dağılımı boruklugu, süreklilik kazanan fiyat artışları ve giderek artan dış borçlanma oiduğu belirtilmiştir. TÜSİAD raporunda bu arada 1977 yılmın seçim yılı olması nedeniyle ekonomik alanda ciddi bir önlem geîiştirümeyeceği sabirlifi !1P hanrlandiSınm belirvunulmuştur. ciimesıyle sahtekarlık vao.dıSın: TÜSİAD raponında ana ekonoda ıfade »tmistır. mik sorunlar karşısında görüsljBr Alpaslan açüüamalannı şoyie şöyle belirtilmiştir. vjı dürmüstür: «İthalât japılar, HY rest iie • Istihdam: Yatırımlar içinde Natısco fırm3İar;ndan <vı'arr 1 imalât sanayiinin payı gid?rek (Devanu Ss. 9, Sü. î ıte) (Devamı Sa. 9, Sü 8 de) GÖZLEM UGUR MUMCU a.a.'DA ALTI GÜNDÜR SÜREN GREVDÜN AKŞAM TARAFLARIN ANLAŞMAYA VARMASI ÜZERİNE SONA ERDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anadolu Ajansmda TGS tarafından altı gündür sürdürülen grev tarafların anlaşmaya varması uzerıne dün akşam 22.00' de sona ermiştir. Toplu iş sbzleşmesi görüşmeleri ile llgili ola rak da a a Işverinl Ue TGS arasında yapılan protokol geregince grevded 190 işçl dün akşamdan itibaron çaüşmaya başlamıj lardır. Anadolu Ajansındakl jşçilerin istekleri lcarşılıgı alman zam tutarı birincl y;l için toplam 10 milyon lira. ikinci yıl için de sağlanan haklara yüzde 10 orarunda ek bir zam biçiminde olacakbr. aa'da çalışanlar yeni top lu sözleşme protokoluna göre, 45 gün kıdem ta.zmmatına sahip olacak, aynca çalışma sürekrine göre, 3 0 3 8 5 7 gün ara smda yıllık izin kullanacak, "riyecek ve yakacak gideri ile yılda dört ikramiye alabileceklerdir. (Devanu Sa. 9, Sü. 2 de) Zalımet 01 uı nıu?... (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOÛLt") , P | R HATTI OI AYLAKIN ARDINDAKİ GERÇEK Sorumlularm Sorumsuzluğu mJzln tarlhlyle efittir. Kuykuam bunca uzuo deneylmin «onuoda kazamlmıs ölçülerle olaylan degerlendirmek förenetine uhlbU. Son günlerde sorbalık yollınnda lılenen tonnnm» eylemleıi, rastl«ntı»al sayümayscak biçlmde planlıdır ve bir fazetecinln evine silâhlı saldınnın elbette anlamj vardır. Ama bu anlamırı nereden kaynaUanât|mı aramak İçin nzun zahmeta de (erek yoktor. tzmir'de Cumhoriyet' in Büro Sefinin evl knrjnnlftrla taranırken, Ankara'd» Sayın Ctunhurbaşkanının Köskünde Türkiye Gazeteeüer Seadiksn G^nel Başkanı lle HükümeUn Başbakan Yardımcısı arasında ve tanıklann yanında geçen bir konusma, ilfi çekici ve aydınlatıcıdır. Önceki aksam Çankaya Köşkün de knçük ve önemsiz görunen bir oUy olmuştur. Parlamentod.oki bç milletvekili Ue iki Devlet Bakanlığı kazannuş ve koman. dolarla yakından ilişkisini ken rii dlllylc açıklamış Başbakan lardımcısı Alpaslat Türkeş, Türkiye GazeterUer Sendikası Oenel Başkanına, cKendi karikatıirünü kendisine çirdirteceğini» tehdit yoilu söyleyebilmiştir. Bu sözler bir şaka sayılabilir. Ne •*• (Devaraı Sa. 9, Sü. 6 da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI G TAN ORAL'ın (7. sayfada) azetemlzüı Izmlr Bürosu Şefi Hikmet Çetinkaya'nııı erl, önceki gün kurşun yapmuruna tutulmuş ve daha sonra patlayıcı madde atüarak taşlanmıştır. Böylece son pünlerde giderek tırmanan saldırı olaylanna bir yenisi katümıştır. Ne var kl bc kez saldınnın aoğrııdan doğruya bastn kesiınine yODeltilınes: bir aşamayı simjelemefctfdir. Olayın ^i»ı«fr'"» bo yöndrn bakmak, jamrlı ve perçekçi blr vaklasırt olacaJrtır. Cumliuriyet'in başlığının alttna bir göz a'ıldığtnda gazeteroizin yaş: görülecektir. 53'üncü yıurmnn Içindeyiz. Bu süre yarım yuzyılı askındır ve bemen uemen derletl KONUSUNDA VARILDlGl BİLDİRİLEN UZLAŞMANIN, TÜRKiYE'NiN ÇIKARLARINA ÂYKIRI OLDUGU ONE SÜRÜLÜYOR ANKAP4, (Cumhuriyet Bürosu) Ege hava hattı (FTR) konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ortak bir görüş noktasma vanlcUğı, ancak açıklama için uygun bir diplomatüc ortamın beklenildiği bildirilmektedir. Türk ve Yunan teknisyenlerinin bu konuda «Ortak çözüm» noktalan buldukları, ancak her iki Ulkedeki «lç poütik ortam» ve yeni ABD Cumhurbaşkaru ile hüküme tinin işbaşuıa gelmestnden sonra bir anlaşmaya varacaklan ifade edilmekt«d:r. (Devamı Sa. ?, Su. 6 **) on sünlerdeki saldırılar iyice yogunluğvnu arttırdı. Bir yandaa Doğu jllerinu'zde baskı bürün sıddetiyle sürdüriilürken. Istanbu), Sanayi Odasuun bulonduğu Odakule'ye süpegiiodüz silâhlı saldırı düzenlenmiş. İzmir' de, Cnmhuriyet Gazetesi $efi arkadaşımız Hikmet Çetinkays'nın evi kursunianmış, Milliyet Gazetesinin önünde, sağcı teröristler, gövde gösterisi yapmışlırdır. Oçpn hafta da Ankara da Yeraltı Madentş Sendikası Başkarunıo evi »ilâhlı saldınya ugramıştır. öldürülen öğrenciierin artık hesabı bile tutulmamaktadır. Çok partili düzeo, son yıllarda körpe öğrencilerin kanlarıyla beslenmektedir... Üike, Oemlrel vönetimi ile. baştan asafı fcana buianmış. can jüvenllfi, öğrpnim ozjrürlüğü, konut dokunuimazlıği tümden yokedllmiştir. İşte genel seçimlere bu yönetlmle, bu silâhlı saldırtlarla ve bn öğrencl ölölerinin karJı kefenleriyle pidiyornz.. Amaçlan o kadar açık M.. tlkedf. baştan basa bir terflr ortamı yaratarak, geçmen Mtleierinl etküemek, ürkütmek, işlerine geliyor.. Korku ve bu korkunun yaratacaği terör... şimdilik biitün istedikleri bu.. lç saras koşullanndan nu geçiyoruz? Hayır.. Ya ne? Bay Tfirkes ülkede komünist avıııa çıkmıs.. Bütnn sorun bu. Komünist arayıcak, bulacak. bulamazsa yaratacak.. Emekli aJbayuı iş1 gücü bu.. Devletin bir kısım görevlileri bay Türkeş Ue cl ve dil birliği içindedir. L'nutmayahm, 12 Mart'ın bazı askeri savcı ve yarjnclan. iddlanamelerinde ve kararlannda açıkça: Ülkü Ocakları devletin emniyet kuvvetlerine yardımcidır.. diyebUdller. \lne nnutroayaum. bu dnnemde. blr tfk askeri sa\cı, Itküeü kattllerin peşine düşmedi. Silâhlı kuTvetlerde görevli yüzba.nlann silâhları, Tlkü Ucaklan G«nel (Devamı 7. Sayfada) S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog