Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

# Sahibi: Cumhuriyet Mstbaacüık ve Gazet«»cılık T A Ş adma NMJIR NAJDt • Genel Yayın MUdurü OKT4Y KLRTBÖKb • Sorumlu Yazı Işlerı Müduru ... BÜLENT DIKMENER # Basan ve Yayan : CUMHTJRtYET Matbaacılık Te Gazetecfflk T A S Cağaloglu, Halkevi Sok No 39 41 CUMHTJRİTET tST\.NBUL TELGR^F *e MEKTtP adresı Posta Kutusu Istanbul No 246 TELEFON : 28 97 03 ( Beş Hat ) + w w ı * ı ı l u i i ı ı ıı AHtAK YASASTNA UYM\Y1 TA*HHLT EDER \BO\T Aylar \2 ve tLÂN 6 t 1 * ^ * • BLROHR . Anxara Atatur* Bulvan Yener Apt. Venışehır Tel . 17 58 66 25 57 01 « IZMİR Halıt Zıya Bulvan No 65, Kat 3 Tel • 13 12 30 12 47 09 • ADANA Ataturk Caddesı Ugurlu Pasaj Tel.: 14550 19731 Yurtiçı 54!) "0 135 4o Yurtdışı 990 495 247 50 «",51 Ülke grup'arına \e ağırlıgıra gore uçak farkı okuyjcj tarafından aynca odenır . ş CMaktu> 2 3 \e 9 sa\fa (sant mı) 4, 5 b 7 savfa (saiıtmu Ölum, Mevlıd Teçekkaı '5 santımı) N^an Nıkah Evl°mıe, Doğum Yayın Hayatı ıkelımesı) Kayıp (kehmesı) 7V) L r a 200 » 160 » 4P0 » 300 » 4, » 3, » 1 T A K Vi M 1 7 OC \K 1977 Imsak "> 3 4 Guneş 7 21 l~07 Oçle 12 24 Ya'sı 18 44 1* İ3 Ecevit bunalımdan (BasUran 1. Say(ada) sıklaştı Erzumaı da bır hastanede yaralı arkadaşlannı zıyarete gıdea gençlere hastane korıdorunda ateş açüarak bırısı olduruldü, ıkısı agır yaralandı. Hastanede bojle bır cınayet ışlenmesı insanlık tanhı ıçın bır lekedır. Bu olay sırasında ölen gencın cenazesını Tuncelı'de karşılayanlar da saldırıya ugradüar. Bır kışı de orada oldüruldu. CHP yonetıcılerıne ve bınalarına karşı saldınlar yaygırüaştı. Bildigınız gıbi Genel Sekretenmız sayın Orhan Eyupoğlu da boyle bır saldınja uğradı. Geçen gun Danıstaya karşı protesto yürüyuçü duzenlendı Hemen ardından Istanbul'un en işlek caddesınde güpegunduz Sanayı Odası bınası mıtralyozle tarandı Hıç kımse yakalanamadı Bu olaym sanayıcı ve ışadamlan toplantısmdan hemen once yeralmış bulunması çok ııgınçtır Bunlarm hemen ardından !*• mır'de Cumhunvet gazetesı temsilcısi Hıkmet Çetinkaya'nın evıne ateş açürjor Ertesı sabah da sağcı mılıtanlar Istanbul basın merkezı olan Bâbıâlı'de saldırgan gosterıler duzenlıyorlar. Mülıyet gazetesıne karşı saldın glrışımınde bulunuyorlar Butun bunlar tıpık provokasyondur, kış kırtmadır. Benım gorüşüme gore onümüzdela seçımleri CHP' nln kazanacağı bellidır. Kendıleri ıktidar olamayacaklannı anlayanların demokratık rejımi yıkmayı goze alarak seçıme doğru bu yönde doğrudan veya provofcasyon yoluyla her girişimde bulunmalannı bekliyordum Soru: Bu durumda seçimlerln belırli zamandan onceye alınmasını gerekll görüyor muaunuz? Ecevit: Bız erken seçimln her türlü bunalımı onleyecefı ve ıstıkrarlı bır hukumet donemıne yol açacagı bılınen bır donemde CHP Grubunun oybırliğıyle aldığı karar uyannca erken seçlm gınşlmlennde bulunduk. Fakat otekı partiıer kabul etmedıklerl içın bu gıri^imlenmız sonuçsua kaldı. Şımdı yasal gunünde yapılacak seçımler yaklaşmıştır ve seçunler için haztrlıklara başlanmıştır. Bu aşamaya geldıkten sonra erken seçım ıçın zaman bır nayU gecıkrmş, demektır Bununla bırhkte ulkejı bunalımdan bir an önce kurtarmak ıçın seçım tarıhırun one alınması da duşünülebüınır Bu konuda şu gelışmeler olmuştur Son zamanlarda bazı AP yonetıcılerının seçım taritunı one alm&ktan soz eden bazı demeç len uzerıne CHP Genel :>ekreten Orhan Eyuboğîu, konunon üzennde cıddayetle dunüaoü mesi ıçın AP Genel Başkanınm veya Adalet Partısı yetkılı organlarının boyle bır ıstekleri olup olmadığıru resmen açıklamaUm gerektığıru soyledı CHP Genel Sekreterının bu demecınden son ra hıçbır AP yonetıcısı bır daha seçımlerin one alınmasmdan soz etmedi. AP Genel Baskanı da dun gazetecilenn bu konuda ken disıne sorduklan bır soruyı kesin ve açık cevap \ermekten kaçındı. Bu konuda ne duşundügünü soylemedı. CHP grubunun kendı basına erken seçım karannı Meclısten çıkaramıyacağı gorülmüstür. Sım dı AP erken seçım ısteme noktasına geldıyse, \e bunu resmen sdylerse biz de elbette koouyu derhal yetküi organlanmızda gürüşuniz. Bizim 1974'de erken seçım istediğımiz dönemle şımdıkı dönem, yalnız normal seçım tanhine y» kınlıkla değll, temelde de birbirinden farklıdır. 1974'de bır bunalımı önlemek ıçın erken seçım gerekli idi Şımdı ıse, ikı yıldır suregelen bunalımdan kurtulabılmek içın biran önce seçime gı dilmesı dusünülebıur. Bız 1974'de erken seçım ısterken kendi baskanlığımîeda bir hukümetle erken seçım yapılsm dıye bır ıstekte bulunmuyorduk. Nıtekım, bazı parüler erken secimı kabul edeceklennı soyleyınce, bır tarafsız seçım hukümetıni destekleyecegımızı behrtmısUk. Ancak ötekı parüler erken seçımden vazgeçince, o hükumete güveaoyu verememe durumun da kaldık. Şimdı ise, ancak Cep he Hukumetlnin neden olduğu bır bunalımı sona erdırmek ıçın seçım tarihınl one almak düşdnulebılecegine gore, bu düşuncenin dogal sonucu, herkese güvenhk verecek bır tarafsız seçom hUkUmeti kurulmaşı ojmalıdır. Yoksa, bugünku hflkümeüe g^düecek bir erıcen «açijad», o , layların, şiddet eylemlerinın, da mokratik rejimı tehlıkeye düşurecek saldınların ve kıstartmala rm busbütün yoğunlastırılacagına kuşku yoktur. Fakat bu konuyu yetkıli organ lanmızda görüşmuş olmadığımız için resmen herhangi bır bn koşul Öne sürüyor değılım. AP' nln bu konudakı goruşüne açıkhk getirmesıni ıstıyoruz. AP Genel Başkanının «ıktıdara talipse erken seçım talebınin CHP'den gelmesı gereklr» deme si cevap defildır, cevap vermekten kaçraaktır. Biz, haagi tarihte seçım yapüırsa yapüsm kazanacağımıza güvenıyoruz. Bunun da btesınde ülkeyi bunalımdan kurtarmayı bncelıkle düşünü yoruz. Tekrarlıyorum Gerçek şudur ki tek basına CHP'den ge lecek bır erken seçım önensınin Meclısten geçemeyecegi bellı olmuştur. Son Hunanlarda erken se çım dUşüncesuu de ban AP yonetıcılerı ortava atnuslardır. O sözcüler, kendı genel baskanlanna rfanıynfiaHnn mı yoksa damsıklı olarak mı bu düşüncevı ortaya atmıslardır? Bunu ogrenmek yurttaşlarm hakkıdır » Bozbeyli, "Hükümet beşik gibi sallanıyor,, dedi AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli partisinın Mersin il kongresınde yaptığı konuşmada, «Ül kemız topyekün bır sarsıntı lçm dedır HUkümet beşik gıbı salla nıyor Sallanan yerae oturanlar, elle"inı tutunmak: ıçın kullanır lar, devlet mület ısıne uzatamaz lar» demıştır «Aldatıcı ve kara propagandanın» etkismı kaybetmeye basladı ğmı, halkın «Durust fazüetlı ve hukuka bağlı bır devlet yonetinu ne hasret duyduğunu» belırten Bozbeyli «Hakkı adaletı ve fazıleti susturma mücadelesinın solu ğu kesılmıştır» demış, ozetle şun lan soylemıştir: «Vatandaş, mület hızmetlnde işleyen sağlam bır devlet çarkı gormek ıstıyor. Rüsvet, ütımas, yolsuzluk ve partizanlığın susturulmasını istiyor. Hastanede, okulda, karakolda ve tekmil devlet daırelerinde kanunlara uygun, adil ışlemler yapılmasını ıstıyor. Mılletçe birlik ve dırlık ıçınde huzurlu bır hayatın özleminı çelo.vor. Bugün TUrkıye'mizde akla gele bilen her türlü kdtülügün başı boş kaldığını ve hükumeUn çaresızlık içmde bunaldığım herkes görüyor. TUrk devleti bir avuç haram yi yici, vurguncu tayfanın hizmetınde olamaz. Devlet kötüluklerden ve kdtüluklenn şernnden, iyı ve namuslu vatandaslan korumak için, mület iradesinın seferber edılmesi demektır. Devle tini sağlam kuramamıs olan mıl letler rahat uyku uyuyamazlar Ülkemız topyekün bır sarsıntı ıçındedır Hükumet beşik gıbı sallanıyor Salanan yerde oturanlar, ellerıni tutunmak ıçın kullanırlar Devlet mıllet ışıne uzatamazlar > 800 milyon liralık (Baştarafı 1 Sarfada) dilmektedır Bu \ergiye esas ola cak matrahı oluşturmaktadır. Başka bır deyımle aracıların eU de ettıgı kazanç 2 9 müv ar Turk Lırasıdır. Malıye Bakanlığı ra porunda yer alan ılgüı yasa hukümlen uyannca, bu kazançtan yuzde 25 Kurumlar Vergısı, yuzde 3 de Mali Denge Vergısı oltnak uzere toplam juzde 28 ver gı kesümesı gerekmektedır. Bu vergı mıktarı ıse >aklaşık 800 müyon lıraya ulaşmaktadır Ma lıye Bakanlığı uzmanlanna gore, DÇMlerın çok kısa vadeli olması nedenıyle faız oranlan ge nellıkle yuzde 10 un haylı uzerın de gerçekleşmekte, bu nedenle vergı matrahı ıle bırhkte kaçı rüan vergı mıktan da artmaktadır nn «mevduat faizi istısnasından \ararlanamayacagi, kredıye odenen faız oldukları doiayısıjle de kurumlar vergısme tabı bulun dukları» goruşu savunulmakta dır Süahh çatışmaiar (Baştarafı 1. Sayfada) Aynı sokakta bulunan ıkı vart arasınaakı çatışmaja dalm sonr<ı toplunı polısı mudahale etmış ve yurtiann bulundagu sokagı h.or don altına almıştır Bu arada panzerlerın de Nığde yurdu onu ne getmldıgı goruknuştur Saat 23'e doğru toplum poLs lerı Nığde Öğrencı Yurduna karşı toplu bır harekata gır»ş"nış ve of rencılere copla saldırmıştır Bu saiaın karşısında Nığde de kalan ogrencıler panığe kapılmışlar ve kaçışmışlardır Polısın yurtta yaptığı ararna sırasında üç dı namıt lokumu ele geçınlmıs'ır Bu arada asıl Sakarya Ofrencı Yurduıdan >ogun şekilde ateş edılme<;ıne ragmen toplum pjlı sının bu vurdu a^amaması diK katı çekmış*ır Olavda Nıgde Ofrencı Yurduna polısın gınştığı otjerasvon sırasmda uç oğrercı çeşıth verle rınden vara'anmıştır Polıs Nığde Yvtrdunda Kalan bgrenc lerden 19' unu da gozs'una aımı;tu G a z e t e m i z Izmir (Bastarafı 1 sayfada) gnıp komando, dun sabah Mıllı yet gazetes'nın onunde toplana ras, gazete aleyhine gosterıde bulunmuşlardır Polısın bu ızın sız gos*en>e seyırcı kalısı diK katlerı çelunıştır Arkadaşımız Hıkmet Çetınkaya' nın daıresının salon kısmına japılan sılâhlı, taşlı ve patlayıcı maddelı saldınyı düzenlıyenlenn kımlığı saptanamamıştır. Gor gu tanıklannm ıfadesıne gore saldırganlar olaydan sonra 100 metre kadar otede bulunan A merıkan tıpı bır araca binerek hi7la uzak'aşmıslardır Olav sırasmda evinde bulunrrayan arkadaşımız, saat 2010 da olayı ogrendıkten sonra durumu Emnıyet nobetçı mudurlu ğune bıldırmıştır Hatay Merkez Karaltolunun olaya elkoymasın aan sonra Hıkmet Çetınkaya ve Mehmet Günduz'ıin dairelerinde araştırma yapan polıs, apartma na 50 metre kadar oteden ateş edıldığım saptamıstır Polıs, Hık met Çetinkaya'nın daıresının salonunda patlayıcı madde üe bırhkte atıldığı s<inüan camuı kınlınasına jol açan ırice bır taş bulmuştjr Ilk polıs soruşturmasından sonra, saat 01 sıralannda Siyasî Polıs olaya elkoymuştur. Siyasî Polıs, Hıkmet Çetınkaya ve Meh met Gundüz'un daırelennde yaptığı araştırmada olayın önceden duzenlenebıleceği kanısına varmıştır Arkadaşımız Hıkmet Çetinkaya'run gbrgu tanıgı 9 yasındakl ıtızı Süa Çetınkaya, salona pa^ layıcı maddenın atüdığım söylemıştir Çetınkaya "nın esl ve diğer taa, olay sırasında annesmin oturdujtvı vandakı daırede bulunm&ktaydı. izmir Radyosu prodüktorlennden Mehmet Gündüz ıse aalonda TV izledığıni, patlamalarla blr lıkte kendını yere attıgını, esıne de aynı çagrıda bulundugunu pclısteki ifadesınde söylemişör. Emnıyet Müdürü Mehmet Yalçm, arkadaşımız Hikmet Çetinkaya'nın evıne yapüan sılâhlı sal dın üe ügılı soruşturmanın sürduruldugunu bıldirmıştir. Dun sabah saat 10 00'da Siyasi Polis olay verınde ıncelemede bulunmuştur Yapılan ilk soruşturmada saldırganlarm arkadaşımızın daıresıne 50 metre kadar yaklaştıkları saptanmıştır. Saldırı olaymdan iki gün önce, arkadaşımız Hıkmet Çetinkaya üç kez telefonla aranmış, «Mılliyetçılerle fazla uğraşma, sonun kotu olur îhtar edivoruz1» dıye tehdit edümıştır. kava ıle ıkıncı baskan olan Meh met Gul nakkında da gıyabı tu tuklama kararı verılmıştır Uzur! bır sureden sonıa 27 aralık 197S da M VerKaja Fen Fakultes' onunde polıslerle gırıştığı b'r tartışmada yakalanarak cezaevme konmuştur Ulkü Ocaklan Istar bul Şubesi Baskanlıgı'na getırı len Mehmet Gul ıse, bütün «ara malara» rağmen polıs tarafındaı bulunamamıştır YASAIARA GORE Malıve Baicanhgı raporunda, vergı doguran olayın ış'emler sı ras'nda ortava çiKtığı belırtıl mekte ve «DÇM'lenn açılmasm da aracılüc vapan'arın, Turkıye'de daımı temsilcı bulunduran ya bancı bankalann ve işletme ııe ıthalât finansmanında doğan fa.z lenn kunımlar vergısme» tabı olduklan bılanlmektedır. Aracılık vapan'ar gelır vergısı yasasının 37 ve 82 1 maddelerıne gore vergı vermekle yukumlu olduklan açıklanmaktadır Tür Kijede temsılcısı bulunan yabaıı cı bankalarm kurumlar vergısınin 24/4, 12'6 ve 121 maddelerı ne gore vergııendirilmelen gere.5 tığı belırtılmektedır îşletme ve ıthalât finansmanında kullanılan DÇM'lenn ıse «ozel dış kredı» ni telîfınde bulunduğu vurgulanmaKta ve bun'ann kururnlar vergısmın 24 4 maddesme gore vergılendırılmesı gerektığı bıldırılmeı'tedır TGS Genel Başkanı (Bastaraf: 1. Sajfatlaı en dofal hakkı olan vasama hal kınm bu denlı ükel bıçımler.1 vok edılme çabalannın çogaİTid sına karşın MC'run hıçbır onlenı almaması saldınların gıderek ba sm emekçılenne donusumunu ae hızlandırmıştır» demıştır. Milliyet Gazetesıne ve H'met Çetmkaya'ya karşı gınşı c ı saldın olaylan üzenne TGS G= nel Başkanı Semıa Balcıoglu nan veraıgj demeç ozetıe şoji3 dır «Merkez Yonetım Kurulu us° mız Cumhunyet Gazetesı Izmır temsılcısı Hı'cmet Çetmkav a nı ı evı öncekı akşam sılâhlı saldırı ya uğramış ve eve patlayıcı mad de atılmı«itır Dün saban hakkır da tutuklama karan bulunan bır kışınin onderlığınde Mılhyet Ga zetesine gelen bazı kısıler polıs arabalarının da üstune çıkarak akü almaz bir şekilde t m r o' gurlüğünü ortadan kaldıran bır davramşta bulunmuşlardır Po lısce yakalanması gereken kışıle rm polıslerle elele vererek gaze tecüere karşı gınştiklerı bu dav ranış ancak faşızmle yonetıler ülkelerde gdriılebUecek bır or nektır Istanbul Emniyet Mu dür Veküinın (Gazeteci dayak jı yorsa elbet bunun bır nedenı var dır) sozunu etmesmden hemen bır gun sonra gazetecılere kar« gırl"?ılen sılâhlı saldınlar ve po hsin saldırganlan açücça destek lemesi Türkiye'deki demokrasn ortadan kaldınıak ıstejenler r artık son darbe gınşımlennı ha zırladıklannm açık bır gostensı dır Her ne pahasına olursa ol sun demokrasıyi ve yurtta bar"=ı korumaya kararlı olan TGS sı lâhlı ve kaba kuvvete dayalı sal dınlara yine kalemleri ile ve emeklerinin bilinci ile karşı kova caktır Demofcratık bir ülkede tam vatandaşlara ve düsünce sa hıplerine eşit bir şekilde davran ması gereken güvenlik kuvvet'erı nın bir takım kişilerin emirleny le tarafsızlütlarmı bozmamalannı düıyor ve saldırganlann en kısa sürede yakalanarak adalete tes hm edümelennl ıstiyoruz. Suçlular yakalanana kadar kalemleri raızüı yetküüerin üzerinde olaca ğından kimse kuşku duymasın » o VERGıTİ KıM VERECEK! Malıye Ba^anlığının hazırladığı DÇM raporunda klmlenn vergi vermelerı, kımlerın vergı dışı kaldıklan ajrı ayn ele almmax tadır DÇM hesabı açtıranlar ba kumndan vergıyı doğuran bi' olay bulunmadıgı ve bu kışılerm vergı vermelerinın soz konusı olmadıgı raporda yeralmak'adır Daha sonra, konu DÇM hesabı nın Türkıye'dekı bankalara açıl ması lçm DÇM'yi bızzat kulla nanlar Ue DÇM'nm venldığı va bancı bankalar arasında düzenleme yapan gerçek ve tüzel kışıle re getırılmektedır. Raporda bu kişilerin kurumlar vergısme tabı olduklan blldınlmektedır Vergi yönunden yapılan incelemeyi behrlı bir tabana oturtmak için DÇM'ler raporda üç grup'a toplanmakta ve vergılendırıhp vergılendirilmeveceklen buna go re belirlenmektedir. DÇM; şu üç gruptan olusmak tadır. • Yurt ıçlnde ya da dışında oturan gerçek kişilerin hiçbır koşula bağlı olmayan vadeli ya da vadesız DÇM hesapları. • Yurt dısmda bulunan ya bancı bankalann Tiirkıye'de bulunan Türk bankalan Katında, genel mudurluk emrıne açılan ve kullanımı başka bır koşula bağlı olmayan DÇM'ler, • Yurt dışında bulunan yabancı bankalann Türkiye'dekl Turk bankalan katında, yıne Turkıye'de oturan bır Turk ya da yabancı kışılere, bu Turk banka sınca kredı kullandınlması ya da yapılacak lthalâtı finanse etmesi koşuluyla açılan DÇM hesapları Raporda daha sonra ftzellıkle üçüncü grupta toplanan DÇM' lerle ilgili olarak geniş açüclamalar ver almaktadır Bu gruptakl DÇM'lenn «kısa vadeli ışletme ve ıthalât kredisi olduklan» büdinlmekte, dolayısiyle bunla KOMANDOUR DAGIIDI Konan&o olaugj biıdırılen ITÜ Inşaat Fakultesı 3 sınıf ogrencı si Aytekıa Taşçı'rnn oldürılmesıyle sonuçlanan olay ıle ılgılı olarai dun gece Su.tanahmet cev resınde gbsten yapan komando lar daha sonra dagümıştır Ko mandolann, gosteri sırasmda île ncı Gençhıt Demeğı ile bır ma ğazanm camlarmı kırdıklan bıldinlmıştır Gosteri sırasmda, komandolar a^Tica, Sadettın Dalkılıç aduıcîaki bır işçi ıle Yasar Kaynak ad'ndaki bgrencıvı Sırkecı'de Belediye otobüsünden ındırerek bılın meyen bır yere gotürmüşl^rdir ÎTÜ bğrencısi Aytekin Taşçı nın cenazesinın bugün morgdan ahnarak memlettetme gonderılecegi bildırilmıştır MALIYE BAKANI NE YAPIYOR! DÇM lenn tıangı yollarla Türkije've geldiğını aracılığın kimler tarafından nasıl gerçekleştî nldığını ve vergı kaçagı olayını ayTinilı bır bıçımde ele alan rapor 31 mayıs 1976 tanhınde Ma1ye Bakanlıgır.a sunulmuş olmakla bırhkte, aradan altı ayı askın bir süre geçmış olmasına rağmen Malıye Bakanı tarafından harekete geçılmemıştır Goz lemcılerce «rafa kaldırüdıjı» budırüen raporda. yerlı yabancı ger çek ve tttzel kişüenn DÇM ışlemlerı sırasında «vergi doğuran olav» yarattıklan, bu nedenle de adreslen yazüı kisi ve kurumlar da vergı ıncelemesıne geçümesı ıstenmektedir. Ne var kı, aradan geçen altı aylık süre ıçınde DU yolda herhangi bır adım atılmadığı ızlenmıştır Geçen yıhn mavıs aymdan beri «vergı incelemesu» yolunda herhangi bır adım atılmazken, Cephe hükümetının aldığı k%rarlarla Türkiye'ye DÇM gın»lerinı hızlandıncı ya da ozendmcı bır polıtıka ızlemeye başladıgı da dıkkatı çekmıştır Turizm Bakanhgı (Başterafı 1. Sayfada) yayın organını Cumhunyet HükUmetlne taarruz edenler dıye tanımlayan Tunzm Bakanuun Türk tunzmıne bır büyük katkısı olmuştur. Bundan böyle bu düşüncede Bakanı merak edip, gormeye gelecek turlst sayısı umanm kı, artacaktır » CHP Istanbul Mılletvekalı Engin Ünsal da Bakanlıgın içte vo dışta «çeşıth yolsuzluklara sahne bır Bakanlık» oldugunu one surmu?, dzellıkle Turizm Bakan lıgı musteşar ve musteşar yardımcısuun «çeşltlı skandallarını» düe getirmı?tir. Öğrenci Sitesinin komando karargâhı haline getirildiği öne sürüldü Topkapı'daki Ataturk öğrencl Sıtesınde ılencı gençlere baskı vapudıgını one suren tlerıcı Gençler Derneği (İGD) yöneücileri, «Yurt müdürlugünun yurt tan rorla attığı ilerici devrimcl gençlerln sayısı 300'e ulasmıştır Son olarak da 7 kız ögrenci ge rekçesüs olarak yurttan uzaklastıniımştır» demişlerdir. ÎGD yöneücileri, komandolann bugün Ataturk ögrenci Sıtesıne süahlı saldında bulunacaklannı ögrendiklerim belırterek, polisin tedblr almasım istemıslerdir. Yurdun komando olarak adlan dınlan ögrencılerın karargaiı haline getmlmeve çahşıldîfım üen süren İGD >onetıcüerı yurt mudurluğunun bu volda destekleyıcı çalıştıgını ıddıa etmışler dir ÎGD açıklamasında aynca yurdun tüm sosval tesislerimn komando ögrencilerce isgal edıldiği, yurda giriş çıkısın bu öfrencilerce kontrol altma almdıgı şeklindeki görüslere yer verilerek ilerici kız ögrencilerin yatakhanelerine yapüan baskınlarla dövüldükleri ıleri sur*ilmüştür. Atatürk HTI TAĞMÂSI CHP DenizU MİUetveldll HUdaı Oral da Bakanh«ın kıyı yagmalan konusundaki tutumunu ele$urmis, özetlo şunlan eoylenuştır «Sahıller, hükümetin yasa dışı musamaha.li, yasalan uygnlamayan tutumu sonucu varhklı kışıler, şirket ve kuruluşlar tarafından kapatılmışur MC Hukümetı kıyüarm vağm&sma göz yummuştur. Turizm hızmetlerı yonün den kendiBine ayrüan yatırım harcamalannı yerine geuremeyen, ayrüan odenekleri dahı yü ıçlnde kullanamayan Turizm Ba kanlıgı proje yapabılme ve uygulama yönunden tam btr başansıztk içlnde, TUrk turlzminl if lâsa surüklemektedjr.» CHP Adana MUletveklll Osman Çıtınk ise, bu sektörü, «Ödemeler dengeslne olumsuz yöndo etkılerl olan blr sektör durumuna geldlgini» söylemlştlr. BAKAN'IH KONUJMASI (Baştaraft 1. sayfa»U) Fransız Sosyaüst Partisinın yetkilisi aynca, CHP'nin yıl sonundakl kongTeslne yapılan çagnya, Sosy»Ust Partisi kongresıtnn de ayni günlere rasUaması nedeniyle, temsilcı gönderemedııtlerını hatırlatmıştır. Sosyalıst £nternasyonalln geçon kasım ayı »onunda Ceoevre'dekl kongresiru yakandan ızlemıs olan Thauvin, Sosyalist Entemasyonale katılan tum partılerın kendileruıe özgü ayn strateJılen bulunduğunu va SosyalUt BaUmasyOKal'ia «kardef pertiler» ıçto tıaglayıcı v» aoıtoyjcı bır yapı olmadıgını da soylemıştir. Sosyalist Enternasroaal'in Fransız Sosyalist Partisinın siyasal ve ekonomik tutumunu baglamadığını, «Bunun bır danısma kurstisu ve düsünce lâborstuvan> sayılabıleceğinı, gıivenlik ve üçüncü dünya sorunlanyla yakmdan ilgüendigini, aynca dünyanın her yerinde ınsan haklanna saygr göstenlmesi savaşımmı sürdürdüğünU de belirten Michel Thauvin, Sosyalist Enternasyona11 meydana getireo Hderlerm ortak bir düsünce yolu aramaya çalıstıklannı söylemiştlr Fransız D(H NEDIR1 üsun bir süredir kamuoyunu ü güendiren ve ekonomüc açıdan büyük boyutlara varan Dovize Çevrilebüir Mevduat (DÇM) kısa ve orta vadeli dış borçlanmadır. Bu nedenle de fate haddı çok yüksektir. YÜrürlüktekı hukuk kurallanna göre yapılan bır tanıma gore, DÇM, «bankalarca yurt dışında ya da yurt ıçınde oturmakta olan g«rçek ve tuael kışnerjı yurda geürdıkleri ve Merkez Baokasma yatırdıklan dovjslerm kar^lıtînda açüan hesaplara» denılmektedır. Merkes Bankasına ya da bir özel bankaya yatınlan dovızler karşılığında, yatınlan dovızin o gunkü Türk Lırası karşılığı duviz sahıbıne odenmekte ve doviz sahibi Turk Lirasmı istedığı yer de kullanabilmektedır. Ancak Türk Lırası mıktannı bankaya gö türdügunde, ıstedigı zaman yeni den dovizim alabilmektedır. DÇM'lenn en onemli yanlanndan bın, bu hesaplara kur g** rantısı tnmnmıy olmasıdır. Başka bır deyımle, Türk Lırası degermden kaybettığı zaman (devalüe edlldigi zaman) DÇM'ler bundan zarar gormemekte, değer kaybını Merkez Bankası kar şüamaktadır. Dovız karşıUğı Turk parasıaı ozel ya da yabancı bir lınna kullanmakta, Turk Lirası d<^er kaybettığinde bunu devle^, do layısıjla DÇM Ile uzaktan yakın dan bır ılgısı bulunmayan tıa.lk odemektedir. KOMANDOLARIN ISTANBUL EYLEMi Uıku Ocaklarına baglı 200 kadar komando, vayınlanndan oıü ru Mülıyet Gazetesinı dun protesto etmışlerdır. Komandolar, Mülıyet Gasetesl onunde sabahın erken saatlennden ıtıbaren toplanmaya baslamışlardır Saat ll'de bır Jtomubille Ulkü Ocaklan Istanbul 5u besı Bınnci Başkam Mehmet Gül, liuncı Başkanı Orhan Çokeroğlu gelmislerdır. Gul, otomobılm üzenne ^karak bır konuşma yapmıştır. Gül, gazetenın unıversıte olaylannda devrımcıleri korudugunu, o'ıuınak ıstıyen Ulkü Ocaklüan suç layarak yanlıs kamuoyu yarata jını ıddıa etmıştır. Gul şunlan eklemistir: «Mülıyet Gazetesi sözde nalkçıdır. Sozde işçuun yanındadır. Aslında komuıusttır. Yalancı basın toplantılan düzenler. Bızım yaptüclanmızı yanlı? ıletir. Bız onların tahnklerine kapüma jacağız. Biraz sonra dagüacagız, ama jıne geleceğlz^ Ülku Ocaklan Istanbul Şubesi Binncı Başkam Gul, daha sonra elindekı Mülıyet Gazetesinl yak nus, bu sırada toplananlar, «Komüıust Mllhyet», «Satünus basın», .Kahrolsun komUnlstler» dı ye bağırmışlardır. Bu arada, izln siz gosteri yapan Ülkü Ocaklı ko mandolara polisin engel olmadigı gorlenmıstlr. Istanbul Valısl Namık Kemal Senturk ıle TGS Genel Baskant Semıh Balcıoglu, Milliyet Gazete sı v onetıcüerını arayarak ucçrnış olsun d leklennı Uetmışlerd'r CEMIYETİN AÇIKUMA5I îzmir Gazetecüer Cemiyeti Tö netım Kurulu da dün bır açıklama yaparak, Çetinka>a'nın evıne düzenlenen silâhlı saldın olayını lâneUemışUr. Gazetecinin hıçbır baskı ve saldın ile sindirilemeyeceğıni belirten açıklama sdyledir: «Gazete ve gazetecUere yönelik saldınlar artmakta, bu durum basın mesleginde çalısanlan kendileri için degil, ülkemızın ve rejımin gelecegi açısından kaygüandırmaktadır. Üyemiz Hıkmet Çetinkaya'nın evt dun bır saldınya hedef olmuştur. Bu ıl kel dUşünceyi ve zorbalığı, gazetecinin hıçbir baskı ve saldımli suıdirilemeyeceğinl hatırlatarak lânetUyoruz » öte yandan, Bütçe Plan Komisyonu Başkanvekili AP SenatÖrü Yıgit Köker, dün Turizm ve Tamtma BakanlıÇı bütçesl görUîülürken birleşimp ara vermeden önce bir açıklama yapmıs, Istanbul ve îzmir'd» meydana gelen iki olayı kınamıs tir. Köker açıklamasında «Istan bul'da Milliyet Oasetesi ve tz mir*de Cumhuriyet Gazetesi Bd ro Seti"nln evinde meydana ge len olaylan jrüce parlamenterlrin nezdtede kendi adıma 'tınıvo ^arlamenter »• (Başlanfe 1 sayfada) > Sayın Meclıs Başkanı da butün Bruplann yoneticUerinl yann (bugün) bu konuyu goruşmek üzere toplanüja çagırmıstır Boylece vururluktekı yasa uvarırca bdeneklerde ver alan artışm ortadan kalkacağını umuyorum. Parlamentonun ortak gınşıml üe bu soruna yenı bütçe yılmdan önce kesin ve olumlu corana bulunması, parlamentonun kendl saygınlığını koruracagı gıbi kamuoyuna saygısmı da kanıtlamıs olacaktır » K U t p U KARJ1UHA öte yandan dun saat 12'de Fatıh Halkevınde düzenlenen muzık ve folklor çaiışmalanndan çıkan bır grup gencın üzenne altı el ateş ediuniş, ancak olayda can kaybı olmamıştır. SUâhlı saldırının Halkevinın karşısında bulunan Aydın öğrencı yurdundan yapıldıgı, bu arada bir de molotof kokteylı aUldığı ögrenilmıştır. Ateş eden öğrencüerin «Mil Uyetçi Türkiye > ıloganlan kulriki beUrtılmisUr. T1P ÜDERİMİH KOMUJrUSI öte yandan, partisinın dun yapüan Istanbul Ü Kongresınde konuşan Türkiye Işçı Partısı (TIP) Genel Baskanı Behice Boran. parlamenter odenek ve yol luklarına yapüan son zammı eleştirerek, «Bu olay gbstermektedır M çıkar soz konusu olduğunda parlamentodakı partüer «vrasmda hiçblr fark kalmamaktadır» de miştir CHP'deki zamma karşı çıkjsm da ancak bır gun sürdüğünü kaydeden Boran, öeetle şunları soylemıştir. «MÜletvekilı ve senatorlerin ödenek ve yolluklanna yapılan astronomık zamlar tüm dlger konu ve sorunlan unutturarak Ön plana çıkıverdi Bu aamlann yasallasmasını elblrlıği ile gerçekleştırmış olan siyasal partiler şımdı kamuoyunun tepklsı karşısında telâşa düserek kimseyı ınandırmayan girlşimlerle zamlara karşı çıkma durumu duzeltme çabalarına yöneldiler. Ancak bu glrişlmlerden bır sonuç alınmayacaktır. Herşey olup bıttıkten sonra partılenn durumu duzeltme çabaları da en azından samımıjetsızhgın \e halka saygısızhğın bır ıfadesıdır » Mıllet Meclıs'nı oluşturan pa^ tılenn parlamenter odenek ve jolluklannı dllediklerince arttırabılnıe olanağ'na kavuşao.lmevı vıllaraan ben adım adım hazır ladıklarını belırten TIP Genel Başkanı Bo3n, CHPvı de e eş tırmış ve şov'e de%am etmış'T «CHP toprak ağasmdan dejıl ırgattan >ana patrondan degıl ışçıden yana oldugunu ılan ededursan, parlamenterler ıçın net 25 bin lıra gellrt kabul etmekle gerçekte kımden yana oldugunu gostermektedır. Bu zamlar vesı lesıyle CHP'ye \ımut bailamanın boş oldupu bır kez daha ortaya çıkmıştır > MTTEUAND AîflU'TA GIDiYOR öte yandan Fransız Sosyalist Partisi liderı Mitterand'ın 19 ocak salı gunU Atlna'ya gideceği açıklanmıstır. Unltl besteci MİMs Teodorakis'ın çagnsı üzerlne Yunanistan'a gitmekte olan Mıtterrand'ın 29 ocak'a kadar Atina'da kalsrak tüm Yunan polltlkscıları ıle goruşmeler yapacagı ögremlnustır. Yapılan eleştirüeri cevaplandıran Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Toltoflu Istanbul MUzik ve Fılm Festlvalise deginerek «Millet Meclisinln emn Uzerine bu festivali yaptım» demı?, festıvnlin bazı noksanlan olabıleceginl belırtmiş, ancak klmsenln festlrsJın U(rl gdrmedlglnl söyleyemeyeo»ginl iddla etmıştlr Tokoglu konuşmasında, Mısteşar Mukadder Sezgin'in Pans'teyken yolsuzluk yaptığı yolundaki iddialar üierlnde de durmuş, «Mukadder Sezgin'ın Pansteyken, ya da daha sonra gjrevde bulunduğu süre içerismde luç bır yolsuzlugu ^oktur» detru&tir. Bakanın konu?ması sırasında Sez gın, Tokoğhı'nun kulagına egılmlş bırşeyler söylemlştir Bu arada Bakan, sınırlı bır şekilde dönerek «Bırakın konu$ayım, bir hata olursa uyanrsınız» dlye musteşarını aîarlamıatır CHPlilenn istegl üzenne Musadder Sezgın soz a'.mış Paris bürosunda ?öre%lıyken, yapıldığı iddıa edllen 'rOlsuzlukla ılglli olarak, olayın merkezae vapılsn bır hata Uzerlne ortava çıktığını, kendlslnın bu olayla ılpsı bulunmaâıgını one surmuştur Görüflmeler sonunda, Turizm ve Tanıtma Bakanlıgı butçesıne, Anadolu Ajansı ıçln 10 milyon lira odenek konması kabul edilmıştır Bunun lîzerine ajansta, greve yolaçan toplu sözleşme g6rüşmelerlne yenlden başlandığı ögrenılmıştir ENfUSYONU HIZUMOIRIYOR DÇM'lenn tşleyışınde bir baska onemlı yön DÇM'lenn bır yandan enflasyonu hızlandırmıüa ndır. DÇM Türkiye'ye geldıgınde, bunun k»rşılığını oluşturan Türk Lirası mıktan o gunjni res ml kur üzennden hMaplanm^kta ve kım kullanacaksa ona verilmektedlr. örneğin, 100 dolar geldığınae bunun karşüıgı olarak 1680 lıra (bir dolar 16.80 llra uzermden) Türkive'de adına DÇM geien k>sı ye ödenmektedır. Ancak, aynı 100 dolar Ithalât tinansmanında ya da turtst dbvızinde ya da dış borç ödenmesinde jtullanılmajvtadır Bö>lece 100 dolar karşılığı Purk Lırası gerçekte yurt ıçınde iner hangı bır uretımın karşılığı ol.ra dıgından bır anlamda dogru 3atı dogruya Merkez Banfcasının kar şılıksız para basması gıbı etüi japmakta ve pıjasadakı para arzını arttırmaktadır Bojlece enflasyon hızı DÇM kanalıyla artrruş olmak tadır. Danıştay (Bastarafı 1. Sayfada) durdurulmasını istemiştir. Hu nedenle TEK kendi bağlı ımlundufu Enerji ve Tabiî Kaynalcıar Bakanlığı aleyhine Danıştayda dava açmıştır. Çukurova A S ' y e daha önce Adana'daki Seyhan Ba rajı devredilmiş ve oradan elde edilen enerıının satüması nak/O tanınmıştır Ancak, TEK yasası bu kuruluşa «elektnk Uretim ve dagıtımı konusunda tekel hakkı> sağlamiş olduğundan, Çukirova' ya böyle bır lmtiyaz tanmması TEK yasasma aykırı bulunmuştur TEK Danıştayda dava açarken Çukurova AŞ de kendısine isr.ınan yetkı genışletümesı dogrultusunda harekete geçmış ve Mersın'de ıkı FuelOıl santralı ıle Mut ve Gezende'de ıkı nıdrnlık santrol kurma gırışımınde bulur muştur Bu amaçla da Dunya Bankasından kredı alırken, General Elektrio firmasıyla teknık anlasma ımzalamiştır Bu gelışmeler durken, TEK'ın Danıştay'a açtığı dava sonaçlanmış ve Danıştay Dava Da.relen Kurulu 26 aralık 1976 tarihinde «Enerjı Bakanlıgının savuntntsı alınıncaya kadar yUrUtmenin dur durulmasına oybirligi ıie> karar vermistir Böylece, tasarlanan san trallann yapırm durdurulm'jş olmaktadır KİT'lerde (Bastarafı 1. Sayfada) denıyle tam bır çıkmaza gıren ve onbmlerce ısçı memur çaüsanlann tedırgın olmalarına yolaçan KÎTlerdekı ıkramıye sorunu ıle ılglli olarak ıki kurulusun birlürte yaptıklan açı».taınada ozetle şo}'le denılmektedır «KİT'lerde tesvık aaı altmda ve rilen ıkı maas tutanndakı ıkramıye dagıtımı çıkmaza gırmıştır. MC ıçondeki partıiere baglı bakanliKlarda ikramıye dagıtımı bır sıyaeal tercıh ve yatırım şek line bürünmUstür MC'nin bir or tağı ıkramiyelenn verılmesını sa vunurken, Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon verılen ıkramiyelenn geriye ftlınacagını tekrar tekrar söylemektedir. Sorun, 40 sayılı yasanın 30*uncu maddesinde yer alan «gorevlenr.de olağanustu gayret gösterilmek suretiyle karlılık veya verlmlılığı arttııanlara veya işletme faalıyetlerine yarar lı buluş getirenlere Yonetım Ku rulunun teltlifi ve Bakanlıgm onayı ıle ikramlve verılebıleceğı» fıkrasından doğmaktadır. Aynı ya sa, ikramiyelenn verümesinı her çesit personele bngormektedir. Ilgılı maddeye gore bir kısım KITIerde ikramıyeler verilmış, bir kısmına verilmemıstır Ikramıye verılen KÎT'lerde ıse odeme yalnız memurlara yapılmıştır Eğer ıkramıye venlrae nedenı yasarun 30. maddesinde bel r'ılo, ğı gibi verimlıhgm arttınlmasma olan katkı ise, Latkı tüm çalısan lann bîrlikte oluşturduğu bır kat kıdır. Ikramıyeler dagıhmmaa fark gozetmeksızın tum çalışanlara, memurlara ve ışçılere verü melıdır. Ayrıca tum KİT'lerde hıçbır ay rıır' gbzetmeksızm ıkramıye dagı tımı hemen başlamalıdır. Maliye Bakanınm, vergi ka çakçılığl, ıcra yoluyla verılen ıkramıyeleri gen alacağı konusun dakl savurduğu tehdıtler Ikramı yelerin verilmesını onleyemez » Dünya Barış Akademisi toplantılarınoa Kıbrıs sorunu da tartışıldı PVRtS, (Cumhnrivet) Mer kezi Fransa'nın GUneyindeıd Men ton kentınde bulunan Dünya Ba rış Akademisınln düzenledıgi 5 günlük toplantüar sırasında, ele ahnan konular arasında Kıons sonır.u da tartısılmıştır Bu top lanularda vazar ve uzmanlardan baska Irlanda Dışışlen Bakuu, Kuzej Irlanda Protestan ve Ka tol k par'ılerının temsılcı'erı BM Genel Sekreterı sıyasal yard mcı sı da aatılmıştır Turk Dışısle^ı Bakanhğından Hamıt Batu run da katıldığı bu toplantılarda, «Iç Savaş ve Uluslararası Banş> KO rrnsu etrafınaa ozellıkle Irlanda, Kıbrıs, Bengladeş ve Lubnan olay lan ıncelenıniştır Uluslararası aıanda banşı fcc ruma baiamından bu olaylann gerektırdıgi onlemler de tjozden geçırilmistir îrianda Dıilsleri Ba kanmın ve Kuzey İrlandaiı lı derlenn dne sUrdüğu düşıincelerın karsılastırümasmdan, uu bdnalım ıçın henuz bır çözunı volu gorulmedigl ızlemmi uyanmiâtır Kıbns'a gelince, Turkiye'nın gonişlerıni lleten Türk Diplomatı Hamit Batu, Kıbns olayları ıçm bır lç savastan söz edilem»i'ece 5ıil bunahmın başlangıcından bv<< Kıbrıs "(îald iki tophllusun b*r srada ya$ayabılmesi sonmu oHhmu, aslmda Tilrklerin de5'" P'nı vönpttcıîerinin yarattıklan o'trlar zmcirinin oitaya çı ksrdıftı bugtlnkü durumda, topluluklann avn bölçelerde toplan ması ıle Kıbns sonınunun cözül«bilecegini re bu bakımdan blr umut volunun »cıldıgını soylemlş tir Akademnin gecen vılki 'onlar hsma Yunanıstan ve Kıb"is"ı Rum temsılcılerının l"*ı'd /ı ! & 1 de bu kez gelmemelerı lı\kau eeknmtJr ISTANBUL BAROSU OLAYI KINADI Istanbul Barosu Baskanı Oıhan Apaydın, Izmır Büromuz Teniuücısı Hüanet Çetinkaya'nın evme \apüan süahlı saldın ve Mülıyet gazetesi önündekı komando gcsterisı uzerine şu demecı vermış tır «Demokrası dusmanı gencı guç lenn Cumhunyet ın Izmır temsücısı Hıkmet Çetmkaja ve Millıvet gazetesine karşı gırıştiğı vasa dışı kaba tehdit gos^erilen ger çekten ozgıir basına yonelmış evlemler nıtelığindedır Üniversıtelerı ısgal ederek öğrenım hakkını ve büimsel ozerklıgı fiılen ortadan kaldıraıüar, kendılennden vana olmayanlara ve olmayanlar ıçın can gUveıüığmı tanımaya i:ar bu kez demokrasmın en etkın su vencesını oluşturan ozgur basını fiılen susturmayı amaçlamışlardır Ulkemızde hukUKun ustunluâünü sağlarnakla gorevlı savjnma mesleğinın bağımsız orgutu oıarak Istanbul Barosu, basın oz gurluğunü fiılen ortadan kaldırmaja yonelık bu maksatlı e' l3mlerın karşısında butun gucu>le mücadeleye kararlıdır IsUnbul Barosu avukatları, suçluların vakalanmalan ve bağımsız jargı or garüarı onunde hesap vermelen ıçın kendilerıne düşen gorevlerı basın mensuplanmizın van^nda yerıne getırmeye hazırdırlar ı TUTUKLAMA KARARI OİDU&U HALDE Komando gostensınde başı çeken Llku Ocaklan Istanbul Şubesı Başkanı Mehmet Gul hakkın da gıjabı tutuklama karan var dı> 24 mart 1976 guniı Hukuk Fakultesı onunde yapılan gösterilerde ogretım ozgUrlUgünü engel ledısı ıddıasıyla ıki Ülkü Ocaklı tutuklanmış, o zaman Ülkü Ocaklan Başkanı olan Mustafa Vero Işık Ortaklarda (Bsstarafı 1. sayfada) Jandarma ve polisin görevlendırümiş olması dikkatlerl çeknııştlr. GUvenlik kurvetleri '/uruyü sü, jrürüytlsçülerin hemen dıbüiden ve sılahlan hajur oır bıçımde tKletnisterdır. Ortaklar dört yol kavşağmdan baslayan yurüyuş, Atatürk Anıtı önünde sona ermistır Burada, geçtığımiz hafta komandoların okul içinde saldmsına ugrayan Or taklar Ogretmen Lisesinde gorevli dört dğretmen, ealdınlan ve Ortaklar Öğretmen Lısesi Enstitüsündeüt baskılan antatir konusmalar vapmışlardır Daha sonra bır konuşma yapan TOBDrR Yonetım Kurulu ujesı ve \<ıiırı Bolge Temsılcıs* Kuseyt" tsen de saldın ve bas kıların rfî;°>«e'ileri antifaşnt ılenM <"ncıkratik düşüncelerinder cajciııamayacagmı söylemışMr Türkeş (Baştarafı 1. Savfada) dür Veklll Dogan Kasaroglu ve Ankara Gazeteciler Cemiyetl Baş kanı Beyhan Cenkçl ıle sohbet etmekte olan TGS Genel Başka nının bulunduğu grubun yanına geldlgı ve kendısine tanıtılan Balcıoglu için, «Benim çoic ?üwl kankatürlenml yapıyor, Kara mürekkep bırakmıyor, ancak yakında kendl kankaturünü kendl slne çlzdlreceğız» dediğl saptanmıştır. Balcıoğla, Türkeş'ln bu sözlinU, «Ne o beyelendı lktldara mı gellyorsunuz'» çeklinde vanıtlamış, ancak Türkeş bu »özlera cevap vermeden gruptan uzaklas nuçör. Türkeş'ln TGS Genel Başkanı ve karikatürist Balcıoglu tçın «Ya kmda kendi karlkaturüntl ssndl sıne çızdlreceğız» sözüyle nevi ka«t«ttlğl, bunun bir esprl mi, voksa tehdit mi olduğu anlaşıla TOPU.KT! VJGUH öte yandan Mıllet Meclısi Baş kanı Kemal Güven, Parlamentoda siyasî partilerin ve gruplann temsücüennı, parlamenter ödenek ve yolluklannı yasa çıkara rak makul bir blçüde yentden dü zenlemek içm bugün saat 14'te toplantıya çağtrmıştır CHP ?mbunda bu konuda alınan karar» dan sonra CHP Grup Baskanvekillerınin dığer partıler ve grup larla yaptıklan ıstişarl gonışme lerde, maaşlan duzenlıyeoek jenı bir yasa çıkarılmasmda orensip anlaşması sağlandıgı ve Mıllet Meclisi Başkanmın cağnsım bu gellşme üzenne yaptığı mıştır (Baştarati 1 Saytada) ze aykındır. Ege'dekı oldu bıttıler henuz ortada ıken bır de Yunanıstan'a topraklanmız üzennde de mi odun verilecektlr''. Buna kimsecin hakkı yoktur. Tahmın büe edemıyoruz. Fakat MC hukümeü böyle bır çozumü benımserse, yalmz Başbakan, Dış ışlerı, Genelkurmay değü, tüm hukumet ve ıktıdan olusturan bütun partı yöneticileri büyük bır sorumluluk altına girmis olurlar. Mület aöetmez onlan ve hashaş konusunda olduğu gibi, tanımaz boyle bir anlaşmayı» HAFTADAN SEÇMELER (Bastarafı 10 Sarfada) re nasü kurtuluyor. Cuneyt Arkm ve Ekrem Bora da var • WiNSION C)"JR(H!Ll VE RiCHARD BURION!. Cuma gecesı Ingiliz yapımı TV filmınin adı Kader Yolu Ama adından önemlı vanı, U'inston ChuıcniUin yasam öyküsünü anlatan blr dramaök belgesel oluşu Churchiîn Ingııizlerin ünlü aktöru Rıcnard Burton oynadı. Mılyorüarca lira alıp, bankaya yatırdıktan sonra da «Ben aslmda bu heriften nefret edenm. Churchill aşağılık blr adamdı» diyıp, tüm dun v?vt saşırttt ttlm însilİTİert de öDtelendirdı. namıvtır. KAYTP 34 KY 996 No lu oei arabamm ruhsatmı kaybettim. Hukumsazdur Mehmet AH Kava (Cumhuriyet: 555i • BELGESELLFR VE JOVLAR'. BBC yapımı Sovyet Gızli Polist K G ^ 'nin Oyküsünü nnlatan belg«selın ikinci bölümü, pa üar geceai ekrana gelirken, salıva da llgi tle izlenecek blr beska belgesel var: Buzul Çagı Ye nıden ml Geliyor Dünva 10 bin yılda bir p°rivodik olarak buzul çagına giriyor. Son buzul çağından bu yana da 10 bin yüı blraz gectı. O halde'.. Saat 19 00'da ekran önünde olursa. nız, değerll ve meraklı bir dış kaynaklı ri.mle bu soruya yann bulacaksımz Çarşamba gecesi yenı bır şov Daşlıvor Metronom Hafıf Müzık meraklüan ıçın vapıldı tçinde Türk Muzıgi vok DKkoviz.op u bs>genen gençler, Izzet Öz'un yenı prognımını da sevecekler. Cuma gecesi 06 Soruyor adlı büvuk ilei toplayan muzık yansması, cumarte<:ı g?r°<;ı de, Kamera I'm iennı bu aylık alan, bır sov, Eğience 77 var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog