Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5 FK I Z CVMHVRİYtT 17 OC&K 1977. GÜREŞLERDE OLAYLAR ÇIKTI ALTU6 OTAHBUUUOĞl'J Ankara'dan büdlrlyor) Dört ocakta Ankara'da yapılan Türkiye Terdi Boks Birınciligı müsabakalarcıda, Türk sponına ve sporcusuna yakışmayacak selcildelci olaylar, Türkiye Kurumlararası Serbest Güreş birincilik müsabakaiarında da tekrarlanmış ve olaylar çıkmıştır. 68 kilo müsabakasında Vehbi Akdağ • Cahit Amskalıoğlu mücadelesi berabere sonuçlanırken, mir.der hakemi İsmail Akçay, ilk puant Ahıskahoğlu'nun alması nedeniyle, Akdag'ı yenik ilân etmesi sonucu. hakemin kararına sinirlenen Vehbi Akdağ'ın kardesı Ahmet Akdağ yerinden tırlayarais hakeme saldırmış ve yumruklanustır. HAKEM MASASIHA SAIDIRI 74 kilonun Erdogan Koçak ile Osman ünm arasında yapılan final karşılaşmasmda yapılan bir îaul nedeniyle, orta hakemin durduğu bir sırada, TJzun rakibini yere düşürmüştür. Müsabaka süresinin dolması sonucu, TJzun'un son aldıgı puan ve iki masa hakeminin birbirini tutmayan kararlarına karşın galip ilân edilmesi, Erdoğan Koçak'ın simrlenmesine ve masa hakemi Mustafa Pakoy un masasına tetone atarak, sporcuya yakışmıyacak b;r harekette bulunmasına yoiaçmıştjr. Giivenlik kuvvetlerince salondan çıkarılan Erdoğan Koçak, fotografını çekmek isteyen Hürriyet Gazetesi muhaoiri Rıza Ezer'i yumruklamıstır. Koçak daha sonra gözaitına alınmıştır. TttNIK BİR HAKEM HATASI DAHA 48 kiloda Özdemir Alâaddin Aydoğan arasında yapılan karşüaşmarun normal süresi, Aydoğan ırı puan açısmdan önde olduğ\ı bir sırada sona ermesine karşuı. karşılaşma, teknik bir hakem hatası r.edeniyle 40 saniye uzatılmış ve daha sonra Kuddisi Özdemir gaiip ilân edilmiştir. 90 kilo müsabakasında da skandal bir sonuç ilân edilmistir. Bu müsabakada Karagücü'nden Ahmet Çelik, MTA'dan Hamıt Şirın'e çıkardığı üstün güreşine ragmen, son anda kolu ısırümış ve tuşa getirilerek yenik ilân edilmiştiı. Erdoğan Koçak'm hakem masasına ve îoto rnuhabirierıne saldınları üzerıne görü;lerini açıklayan Şekerspor Kulübü Başkanı Haydar özöğretmen, cErdogan Koçak'm SPOT hayati sona ermiştir. Keııdisi derhal kamptan atılacalcur» dermştır. Bir hakemin dövüldüğü karşılaşmalarda bazı güreşçiler verilen yanlış kararlara sert tepki gösterdiler. Bir güreşçi rakibinin kolunu ısırdı G. Saray Kulübünün bütçe kongresinae olumlu bir eleştiriye rastlanmadı Tuncer BENORAN Giinlerdenberi basında ypr alan ve büyük önem venlen Galatasaray'm bütçe kongresinde, 151 üyenin lise salonunu doldurmasır.a karşı, hiç de olumlu ve Galatasaray'a bilyiik yararlar sağhyacak ve kulübü borçlardan kurtaracak bir eleştiri yapılmadı. Kongreden oıice başkanlıga adaylığmı koydugunu açıkiayan Prof. Urasın salında bulunanların Konuşmamalan ve Uras'in da kongrenin yarısında Galatasaray • ITÜ ına çıru, Beyazıt ın yamtlarina tercih ederek kongreden aynlması da hoş karşüanmadı. Onceleri sirurii bir şekilde 18 aylık çalışma raporanu okuyan SeıahaMin Beyazıt m sonraları dennhğine ın;imecien. özellikla büyük sorunlara degınılmeden, yapılan konuşmalardan sonra ralıatiayıp eıeştinlerı bazı kimseieri de iğneüyerek yanıtlaması ön sıraları dolduran 60 kadar üyenin de aikışlarma neden oldu. Beyazıt'm faaliyet raporunda Rıva deresinde 2 milyon 300 bin liraya alman araziden "oaşka olumlu bir hareket yoktu. 18 ayliK. raporun başında uzun uzun Riva'daki arazinin durumu anlatılı yor, A'.i Sami Yen Stadı'ndaki reklâmlardan büjTik paralarııı geleceği, piyangonun düzerüeneceğı, vakfm kurulacağı ve bir kitabın çıkarılacağı vaadleri yapılıyordu. İdari çatışmalarda ıse Kalamış'daki tesisin belediye iie olan girişimleri Kuruçeşme Adası'ndaki lokantanın hıra işi, Ali Sami Yen Stadı'ndaki kondisyon merkezijıden 3 büyük kulüple yapılan anlaşmaiardan söz edıyor sportif laaliyetler konusunda ahnan sonuçlar Övülürken bir çok branşlarda başarısız bir dönem:n yaşar.masma da göz yumuluyordu. Galatasaray'm lıesap durumlan ise pek kimse tarafmdan anlaşıiamad:. İkinci konsrenin son gününde üyelerin eline geçen hesap durumlan konusunda kim se konuşmadı. Teknik öamşmana. Turgar Ece'ye verilen paralar üîerındc kimse dur madığı gibi borcun neden 15 mılyona jük selediğini de kim?« sormad'. bile. Geçen yılki bütçede duvum şoyle;.'di PROFESYONEL F1TBOL: Gflir: 7 milyon 975 bin, Gider: 9 m:l yon flll bin KtLtP: Gelir: 2 milyon 600 bin, Gider: 570 b: ALİ SAMİ YEN: Gelir: 70 bin. Gider: 1 m:lyon 100 b;r : AMATÖR ŞIBELER: • Gelir: 25 bırı, Gider: 2 nıilyon 350 bir * DENİZCİLİK: .., •.,;,,Â1İ(,), Gelir: 3 müyon 485 bin, Gider: 3 rrt yon 898 bin. 1977 yılı bütçesinde ise transfere p< para ayrılmamakta mevcut fııtbolcularla ; zona gırîleceğı belirtilmekte ve bütçe i şöyle yapıîmaktadır. PROFESYONEL ŞVBE: Gelir: 7 milyon 875 bir., Gider: 6 miîy 400 bin. KLLİP. Gelir: 1 milyon 250 bin. Gider: 700 bi ALİ SAMt YEN STADV. Gelir: 2 miîyon 500 bin, Gider: 1 n yon 100 bin AMATÖR ŞVBELER. Gelir: 50 bin. Gider: 1 milyon 850 bir DENİZCİLİK. Gelir: 5 müyon 74 bin. Gider: 3 milj 825 bin. Kurumlar Türkiye Serbest Güreş Binnciliğinden bir gbrürtüm (FotogTal: Zekâi DURMUŞ) MTA SERBESTTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU ANKARA. (öıeU Tltrkiye kurumlar serbest güreş şampiyonası sonuçlanmıs ve MTA serbest takırm Türkiye Şampiyonu olmtıştur. MTA, Şekerspor, Karagücü, Demirçelik. Tekel, îstatistık, Demirspor, Et Balık, Çaykur. Halkevi, Erefcli Komür takımlarımn katıldıkları şampiyonada ikinciliği Şekerspor, üçüncülügu ise Karagücü elde etmlştir Güreşlerin teknik sonuçlan şöyledir. « KÎLO: 1 Kuddisi özdemir CMTA). 2 Ömer Ufur (Şekerspor). 3 Alâaddin Aydoğan (Demir Çelik). 52 KtLO: 1 Kâzım Çoban (Şekerspor), 2 Ali Akkaya iDemir Çelik). 3 Yaşar Karadağ (MTA) 57 KtLO: 1 Kâzım Yılcinm (MTA). 2 Pikret Ayaz (Tekel\ 3 Osman Kara (Demir Çelik) 62 KİLO: 1 Halit Özdemir (Demir Çelikı, 2 Fahir Sarıbacak (MTA), 3 Ahmet Yener (Tekel) • NOTLAR • Federasyon. Nihat öztay ile Adil Cantlemir i, EÜresieri izıemek ve teknik rapor veımckıe gorevlendirmişti. Bu rapora göre, Avrupa Birıncilig iem kampa almacak gureşçıler haitkında mlgi edınilecekti. Ancak gprdüğümüz kadar ile Nihat Öztay tek karşüaşmayı bile izleyemedi. Federasyon 3aşkanuıın sag kolvı gıbi idi... Çıkan anlaşmazukları çozümlemek, basına ve öteki ilgililere verilen bultenleri harnrlamak. sunuculuk y&pmakla da görevlendirilmişti çünkü. . • Iskenderun Demir Çelık'in çalıştıncısı Mehmet EsenceH. bir ara güreşçilennç, «Çocuklar b\z vurucu kuvvetiz. Takım birinciliğinde iddiamız yok. Hangi rakip olursa olsun yenip, kürsüye çıknıaya çalışacağız.» demişti. Anl&şüan güreşçilerden Ahmet Akdağ, «vurucu kuvvet» lâfcnı yanlış anlamış olacak ki bunu hakem İsmail Akçay'a gösterdi. • Kötü yönetimleri ile dikkatleri üzerine çeken hakemler. kımi zaman öyle ha:alar yapıyorlardı ki, kızmaktan ote güldüruyorlardı seyircileri.. örnegin; Ötekî mindertn gong sesine aldanarak maçı bitirmeye bile kaFKtıîar % Güreşçılenn ısınma hareketlerini salonda \apmalan karşılaşma sonrasında tribünlere çıkmalan. ikinci gün konan demir parrnaklıSlara karşın minder kenanna yaklaşabilmeleri düzenlemenin bozuklufcunu simgeîerken aynca ol^yların çıkmasmöa en b\iyük neden'.erden biri oldu. • Turnuvanm en büyük sürprizi Montreal Olimpiyat. oyurüan dördanoiisü ve dünya ikincisi M«rt*met Uzun'un Yakup Topxız'a tuşla yenilmesiydı. TORKİYE KURUMLAR SERBEST G'ÜRES 5AMPİY0NASINOA İKİNCİLİĞİ 5EKERSP0R; GÇÜNCULÜĞÜ İSE KARA&ÜCÜ ELDE ETTİ. 82 KİLO: 1 Mehmet Ali Demirtaş (Karagücü), 2 Yakjp Topur (MTA), 3 Osman Şener (Demirspor). 90 KİLO: 1 îsmail Tema (MTAi. 2 Abuzar Davran (Demir Çelik), 3 Kemal Eeder (Karagücü). 100 KİLO: 1 Asım Bülbül (Şekerspor), 2 Hamit Şirin (MTA), 3 Cemil Uzun (Tekel). AGlR: 1 Birinci Alâaddin Yıldırım (Şekerspor), 2 Mehmet Donbay tTekel), 3 Merımet Keçe (Tariş). 68 KtLO: 1 Cahit Aruskalıoflu (Karagücü), 2 Vehbi Akdat (Şekerspor), 3 Hüseyin Öksüz (Demirspor). 74 KtLO: 1 Servet Aydemir (MTA), 2 Osman tizun ^Karagücü). Vefa 10 galip, Sarıyer berabere Bu hafta yalnızca ikinci Ug maçlanna devam edilmiştir. Kırmızı grup lideri Diyar'Dakırspor. kendi sahas.nda Balıkesırspor'u 1 0 yeneve'i en. yakın rakibi ile puan larkını dörde çıkarrnıstır. Beyaz grjpta ıse Ankaragücü. Konya ldmanyurduru>.' U 0 galip gelerek en yatan takipçıleri Şekerspor ve Ri^espor'u iki puan geride bıvakmıştır. Rizespcr'un bir maçı noksan bulıjnmaktadır. KIRMIZ1 GRÛP: ^yarbaksrspor Bahkesirspor 1 0 Malatyaspor Manisaspor: 0 0 Eskişehır Demirspor Antalyaspor: 0 i Karabükspor Kayserispor 2 1 Konyaspor Denizlispor 0 1 Banctırmaspor Kırıkkalespor 2 2 Gençlerbirİiği Gaziantepspor 1 0 Sanyer Kocaelispor 1 1 . BEYAZ GRUP: ArîUaragücü Konya İdmanyurdu 2 0 Vefa Altmordu 1 0 Tirespor İskenderun 1 2 Sivasspor Rizespor 2 0 Sakaryaspor Şekerspor n (1 Elâzıfspor Çorumspor 3 0 Ispartaspor Aydınspor 1 0. ERDEN'İN v JUBILESİNDE BEŞIKTAŞ, GÜNEY KARMASI'NI 1 0 YENDl GtNEY KARMASI: Erden (7), 'Eser 7) Mehmet (6), Kecıp (S), Fetıh (7,., Şükrü '6ı Köksal (6), Basit i*>~) Kalis ı6) Dogan (7), îbrahim (7), İsa <6i. BEŞÎKTAS: Rasim (6) Mustala (6>, Mithat (6) Ali <6), Kahraman (6) Hayri (7), Kemal (7), Selçuk (7) Kesit (6), Mehmet (6), Şab&n O). ADANA (Cumhuriyet Güney lUerl Bürosu» Erden Arat, 7 yıllık file bekçilıgini dün Beşiktas karşısında 4. dakikada bıraktı. İlk yan hızlı bir tempo ile oynandı 3. dakikada Halis'in kala vuruşunda top direkten döndükten sonra. 4. dakikada Erden. kazağını Eser'e teslim etti. Devre boyunca Beşiktas atak oynamasma kariin gol olmaöı ve ilk yarı 0 ü sona ertii. İkmci yanya Güney karması takımda büyük ölçüde değışiklik yapıp şu dtt»nle sahaya çıktı: MaliU Ahmet. Yener. Timuçin. 5>TTift Orhan, Harun, Rtdvan Savaş, Necip, F»«h, Beşiktas ise Rasim'in yerine Mete'71, Hayri'nin yerine de Tuncay'ı oy^ana aldı. Bu yanda çok suratli başlayan Beşikıaş, 48. dakikada 1 0 öne geçti. Sagdan Bejit'in ortasını iyi izleyen Mehmet, meşın yuvarlağı yan direğe vurdurarak tak:mım 1 0 öne geçirdi. Golden sonra karşılaşma Beşiktas'm baskısı altında sürdü. Ancak başsa gol olmayınca, Beşiktas sahadan 10 galip aynldi Beşiktas'ın, Fenerbaiıçe'vi yendigl maçUuı bir an... (Fotofraf: Ali ALAKLŞ) Beşiktas, F. Bahçe'yi 9882 yendi SALOV. SPOR SERGİ SARAY1 HAKEMLEK: KAYA ORENCÎK (6), AYDEMÎR EKTt (6). BEŞİKTAŞ: FARTJK (6) 6, NECDET (6) 10. ERMAN (6) 10. HURŞİT Ci) 3. BATTAL (8) 26, ABDULLAH wi 17, TOM (8) 22. FENERBAHÇE: ERGÜN (4 ı 1, MAJAK (6> 13, CENGİZ < 6 * 6. BEHÇET (5) 4, FERHAN (7) 21 İSMET (5) Z, HALIL (7) 23, ABDULLAH (5) 10. Trabzonspor, Erdem'in jübile maçında Giresunspor'u 41 yendi GİRESL'N Trabzonspor, Giresunspı 4 1 mağlüp etrniştir. Giresun'da yap Giresunspor'lu Erdem Tugal'ın jübile çında karşı karşıya gelen iki K^radeniz kımı çekişrnelt bir oyvın çıkardılar. Trab; spor'un gollerini Necmı (2>, Turgay vs met atmış, Giresunspor'un teK golünü 1 kaydetmiş'ır. VOLEYBOLDE ViNYLEX VE ECZACIBAŞI GALİP, ALTINYURT iSE YENiLDi Türkiye Voleybol Ligine dün oynanan karçılaşmalarlâ devam edılmiş ve şu sonuçlar alanrmş HllMİ TÜRKAY Türkiye Basketbol Ligine dün oynanan karşılaşmalarla devam edilmiş; Şampiyonluka iddialı Beşiktas. Fenerbahçe'yi 98 82 yendı. Her iki yanda da Siyah Beyaılılar rakıbine orarüa daha derli toplu oynarlarken, Battal ve Tom iyi oyunlan ile dikkati çektiler. Oyiına hızlı başlayan takım Beşiktas oldu Özellikle Beşiktas uzaktan attıgı basketlerle ilk beş dakikaya 13 9 ör.de g 1 i. Bu dakikadan soara süratli oyunlannı sürdüren Siyah • BeyazUlarm basketlerine, Fenerbahçe, ancak Ferhan'm sayüan ile cevap verebildi, tlk yarmın sonunda iyice açılan Beşiktas, ilk yan;ı 51/37 önde kapadı. İkinci yarıda da başarı'u oyununu sürdüren Beşiktaş, arayı iyice açtı ve karşüaşmayı 98 82 kazandı. Günün diğer maçlannda ise şu sonuçlar alındı: Sekerspor ODTÜ: 87 75, Yenişehir Kolej: 56 55. Taçspor Şişll; 90 7 % A. Gücü A. Ordu; 86 54. Enver'in veda maçında Göztepe ile Aitay 22 berabere kaldı Altay'ın emektar futboicusu Enver tip, Göztepe karşısında son kez oynay futbolculugunu kapadı. Karşüaşmamn 8 ve 9. dakikalannda tafa II. attığı gollerle Altay'ı 2 0 hn< çinii. Ancak, bu larkı Götepe 31. dasi Ali Rıza'nm pena'tıdpn ve 41. da'îikac! Bora'nın ayağından kazandığı gollerls 2 2 kapandı. ur. ECZACIBAŞI: 3 MLHAFIZGtO: 0 SALON: Anadolu Spor Sitesi HAKEMLER: Nevzat Karazincir (6). HajTettin Nilsu (6). ECZACIBAŞI: Oklay (7), Gavril (7), Şakir (8), Cumhur (8). Ata (7). MUHAFIZGÜCÜ: Erol (f), Kahraman (6i. Mustafa (6), Melih <6), Levent (6ı. Haldun (5), Cabir 16), Avni (6), Hasan (4). SETLER: 15/4. 15/7. 15,7. ÖTEKİ SONLÇLAR: Vinylex Denizgücü: 3 0. Setler: 15.r3. 13/8, 15.'5 Göztepe AUınyurt: 3 2. Setler. 15/12, 7/15 15, 12, 10,15, 16/6. DSİ Kurtuluş: 3 0. îstanbul 1. Amatör Putbol I.ıginın 197.i in dönemi dün (D), (E> ve (F) grubunda oynanan maçlarla sona ermiştir, Tekel, gnıbunda şampıyon olurken. Şaîakspor, Hürriyet ve Feriköy 2. lige düşmüşlerdir. AT YARIŞLAR! SONUÇLARl 1. KOŞTJ : Gülsevim, Emrah, Meliktoey. G: 1 51. tkili: 6,3; 8.90. » 2. KOŞU : Yamaha, Kızücık, Nadirhan. G: 1.40. îkili: 4/1; 2.80. 3. KOŞL' : Kraliçem, Siyahgül, CAan. G: 2.25. r 1 702.051.75. Ikili: 2/3; 11.00 4. KOŞU : Bedelhan, Hamido, Baltazar G: 1.41 İkili: 2/1; 2.75. 5. KOŞ\3 : Seroğten, Mes\ıt. Erdemli. G: 3.65. r 1.051.051.05. İkili; ^/G; 14.5fi. 6. KOŞt : Mabeî, Deniîhan, Boşve. G: 3.15. İkili 1/3; 7.1o. î. KOŞt : Tiirksn, Taşer, Şeyhşâmil. G: 5.75. r 1.951.701.65. tkili; 5/7: 12.65. I. ÇtFTE : 4 î 3.45. 2. ÇtFTK : 2 3 15.50. 3. ÇİFTF: 1 7 19.90. 3 X t GANYAN : a 1 7 ÎLt' BAHtS :'. 5 1 SXI OANYAN . 1 3 2 3 1 7 AMATÖR I. LİG'DE TEKEL ŞAMPIYON OLDU, ŞAFAKSPOR, HÜRRİYET VE FERIKÖY KÜME DÜŞTÜLER (F) grubunun önemli maçında Tekel Muradtye'yt B. Hüseym'in attığı golî^rle 3 0 yenerek şampiyon olmuş vo maçın bitiminde taraftarlarır.m sevgi gösterilert arasmda «Şerei Turu» atmıştır. Bu arada (Dı grubunun saiTıpiyonu ve 1:2i: tek yenümeyen takımı Nişantaşrmn lisde" kalma savaşı veren Kâğıtnane'ye 1 0 yenilmesiyle Şafakspor 2. lige'düşmüştür. (JEı grubunun sonuncusu Hürriyet de G. C Paşa'ya 2 1 yenilmiş ve 1. lige veda etnüşti Öte yandan bir zamanlann ünlü takımı Feriköy Kadırga ile 0 0 berabere kalınt ilk kez 2. lige düşmüştür. Fotoğrafta Muradiye'yı yenen Tekel. şampiyonluk tuı atarken gorülüjor (Fotoğraf: Fehmi ÖZGtLEl Amatörlerle ilgili maçlar 6. sayfamızdadır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog