Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 17 OCAK 1 9 7 7 Y I D I HÎSSE SENEDÎ VE TAHVİL ÎLANLARI MENKUL OEGERLER BANKERLIKve FtNANSMANA.$ Tei 442836451765 MERKEZ: tstüüSI Cad Odakule tş Merkezı No a» Kat: 17 Beyoglu ÎSTANBDL Tel44283b 4517 85 4 3 * 3 3 ANKARA SÜBEStAdres Gazı Mustala K.em*l Bulvan/AniaTa Tel.: & a a w 17 42 66 TelekS 43 333 ITATR MEBAN1N StZE SUNDOĞD HIZMETLER Hısse senedı veva taövfl alun satunı: Yatınm Danısraanlıgı (Ocrev slz) Portföy ldaresl Portf9'v anahzd Hisse senedJ deSer»«ndmTı« etüdJen Sırketler için hlsse senedı ••ya tahvn üıracı Ue ılgılı batüo hlzmetler: MEBAN YAY1NLAB1 1. Hısse Senedı Nrtır? tsimll Idtap. konusu t l » *e senedı nasıl ne MB&M •e nereden alınmaüdır. Plyao 5 TU X Meban Sermaye *ry« aast bülten} konusu tırma ve sektör nporıan Ue fıyat açıklamaian fl yatr 5 TL. ¥ülıK abone IX İL Yurt dı» abone ru^t 340 TL. BUlten 15 eünde bir T»•ınlanır. Genel Oagıun: MEBAN MENKUL CK OERLER BAJfKERUK VE FTNANSMAN A.S • SATIŞA SÜNÜLAN MENKDL KIYMETLER• ALTAŞ sermayesı 30 mllyan 1975'de */*l5 teroettu dagıtmış MEBAN 27 25 . J27 57.32 22 36 441 • KASTELLİLER 22 36 44 27 2586 275732 385684 TELEKS 23314 BUESA 20369 TELEKS 32184 İZMIR 14 14 02 TELEKS 52678 MERKEZ: 4. Vakıl Han Asma Kat No 23 . 25 Bahçekapı ISTANBUL BANKER . ZEKİ 27 5213 • 22 66 86 22 32 62 2726 33 • BANKER CENT (Suha CENT) C ENT BAN KE! Talüroğhı 22 27 86 26 37 1 7 TAHİROGLU Tel.: 22 27 86 26 BANKER ZEKÎ: 22 68 80 27 52 13 IZMİR: 13 82 21 • MERKEZ: 4 Vakıl Han Asma Kat, No: ft9 • HİSbE SKNETLERtNÎZl YÜKSKK PİYATLA ALIRIM, HtSSE SENETLERtNlZt KN OYGüN BORSA RAYtCÎ VE CÜZÎ KÂRLA bATARIM • TELEFON 22 32 62 27 26 33 • 4 Vakıf Han, Asma fcatın uzenndekı 1. Kat No: 9 Bahçeica pı tstanbul 0 Pıyasanın üzerlndelcl fıvatlar la talep ettığımız hısse senet len: T GARANTÎ Bankası ı T GARANTI Bankası ruç han hakkı > YAPI \e KREDİ Bankası ı YAPI ve KREDÎ Bankası han hakkı > TEKNO MESKEN > T. IŞ Bankası I T. ÎŞ Bankası Kurucu ' T. SINAİ KALKINMA Bankası I ŞINAİ MALÎ Teşebusler ı T. TÎCARET Bankası I AKSA • ÇELIK HALAT > DEVA HOLDİNG > EGE BIRACILIK > HEKTAŞ ı tZOCAM • KARTONSAN ı KOÇ HOLDİNG KOÇ YATIRIM Paîarıama ı KORDSA ı LASSA ı NASAŞ ıOLMUK ı OTOSAN ı SARKUYSAN ı SİFAŞ 3711 Tunceli'de meydana gelen depremde köy yolları ulaşıma kapandı TirN'CELt, (Cuınhuriyet) Tuncelı'nin Pulumur ılçesuide oncekı gun sabana karşı 0305 sıralannda beş Weı deprem olmuş, Hasangazı lîovunde ÇOK sa' ıda evın duvarlan çatlamıştır Tunceh Valısı Kemal Bozbaj depremde can ve mal kayoı olmadıgını. ulaşınıa kapalı olan koy vollarımn açılması ıçra de YSE \e Karavo! an eknler rce çalışmaya başlandıfnı sojlemıştır Bolgede felâkete ugravanların açısta kaldıklan ve 34 derecede geceyı geçırdıklerı bıld'nlmektediT Adı geçen bolge deprem bolgesınde bulunmaktadır. Yoğun sis nedeniyle Esenboğa'da hava trafiğı uzun süre aksadı ANKARA. (Cumhnrivet Buro«n) Arkara ve çevresınacsı yoğurı sıs dun Lsenbo ğa hivaalacmda uçak seferlerınm aksamasma yolaçmış bırço* seler ıptal edılmıstır. Dan sabah erken saatlerde Ankara ' o resmdekı ' sm artması ve gorus tfesafesının norn.alm çok altına duşmesı neoem^ls Esenboga havaalanı uzun sure uçak ıruş ve Kalkışlanna kapanmışMr THY yetkılılerı sıs yuzunden dun yapüması gereıten ^dana, Gazıantep Snas, Samsun ve Dijar bakır arasmdakı uçak seferlerının kar,\ııklı olaraK ıptal edılcğım açıklamıslarcnr Yoğun sıs nedeniyle dun Ankara'dan Istanbu! a saat 15 4ö'e kadar vapılması geıeken 4 uçai seferı de ıptal edılmıstır. • özel OyatUrU talep ettiğımiz bısse senetlertni Uân edlyoruz: GABANTÎ BANKAS1 ve GARANTI BANKASI RUÇHAN HAKKI (FÎYATIMIZ EN YÜKSEK DÜZEYDEDÎR) YAPI VE KREDÎ BANKASI YAPI VE KREDÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKI T. TÎCARET BANKASI tSTANBUT BANKASI 4.KBANK T ÎŞ BANKASI T ÎŞ BANKASI KURUCU T StNAİ KALKINMA BANKASI ODOKSAN • TAHÎROGLU: «• 13 1415 181ı ŞIRKET Tahvülerının ahnm. • TAHİROGLU "« U'lı DEVLET Taövıllerınızı alınm. • ARANAN HISSE SENETLERI BURSA ÇIMENTO BATI ANADOLU ' " O3U ANADOLU ÇİMENTO NUH ÇIMRNTO DEMIR DOKCM \YDIN TEKSTII KARTALTEPE MENSUCAT ÇINKCR KARTONSAN KARTONSAN KURUCU HISSFSt THAKYA IPLIK OTOSAN ANADOLü CAM ALTA3 SARKUYSAN POLYLEN SİFAŞ KAV ALARKO HOLDİNG DEVA HOLDİNG AKAL ÜNlROYAL ÜNÎROYAL TEVZIÎ KOÇ HOLDİNG RABAK RABAK RÜÇHAN HAKKI CELÎK HALAT YAPI KREDI BANKASI YAPI KREDI BANKASI RUÇHAN KAKKI ÇİMSA ÇUKUROVA ELEKTRİK KOÇ PAZARLAMA AKSA GAHANTt BANKASI T IŞ BANKASI T TÎCARET B\NKASI ISTANBUL BANKASI VAKIFLAR BANKASI ÎZOCAM YTONG TEZSAN TURK SIEMENS OLMUK . DOKTAŞ KORDSAFÜRSAN ECZACIBAŞI HOLDİNG HEKTAŞ • • • SATILIK HİSSE SENETLERI: Müsterılerime ait satılık hisse senetlerl: T. GÜBRE PABRÎKALARI 100 adet 1976 temettüsünün •• 32 alacağı ve •• 100 sermaye arttınmı yapacağı soylenmektedir. NASAS 100 adet KAV ORMAN SANAÎ 50 adet bu sene ',«30 temettu verecefci sbylenmektedır SUNTA TAHTA SANAÎ 600 ad SARKUYSAN 70 adet ÇİMSA ÇİMENTO Sar.ayl 150 adet senelik Üretımı 1,5 milyon ton bugün ıcın bedava. 1 000. TL.'sını 1125 TL'ya satıyorum. Sınai Kalkınma 70 Adet Mensucat Santral 100 adet Tasas Anbalaj Sanaı 30 adet ÇUKUROVA ELEKTRÎK 100 adet 1977 yılı «4 32 temettu verecegi ve 1977 martta ' « 2 0 bedelsiz hlsselerı vereceğı duymaktadır. ALTAŞ 50 adet SATILIK TAHVİLLER: 2 000 000, TL. "o 15 taizli AKFİL MENSUCAT Tatmll TAHÎROGLU »o 131415181İ şırket ve devlet tahvıllertnı alının. TAHÎROGLU: *. VAKTP HAN ASMA KAT 8/1 Bahçekapı / tstanbul Tel.: 22 27 8626 3717 Gecelerl: 36 05 75 • MÜESSKSE VEYA ŞAHISLARA AlT TAHVİLLER! tN OYGON 8JARTLARA »A2LA MENFAA1 BEKLEMEDKN UERHAL MÜBAYAA EDKRtM MÜESSLSEME MÜRACAAT1N1ZDA YAP1LMAS1 tCAP EUEN OPKRASYONU MÜMKÜN OLAN EN KİİA ZAMANDA YAPILA CAClNI BtLMLLÎStNJZ • TELEFONLA VERüIGlNİZ EMtRLER! DERHAL YERİ NE GBTÎREBtLMEK VAZİ PELERİMtZlN EN ÖNEMLİSİDtR • ARANILAN KTYMETLER: YAPI VE KRKDÎ BANKASI YAPI VE KRtDl BANKASI RÜÇHAN HAKKI TMMOB, volfram tesislerinin dışa bağımlı işletilmesini eleştirdi BtTRSA, (Cumhuri>et) TM MOB tarafından hazırlanan bır ntporda, Başbakan Sulejmıan Demırel tarafından oncekı gun açı lışı vapılan Uîudag'dakı \ollram tesislerinin ısletme ve kurulus yontemı eleştırılmıs ve bu onem lı kaynaSın «empervallzmn hlz metıne teslım edıldığı» savunulmu'jtur Raporda, sa\a$ sanayınln en ÖnemH hammaddelennden bırl ol?rak kabul edılen volfram kay naklanmızm ışletılmesının ta mamen dısa bağlı olarak ger çekleştınldıgı one surülmüştür. Maden Muhendislenne gore Türki}"e'nın dunva volfram uretı mınde bovlesıne önemlı bır yere gelmesı beklenırken, Uludaftdakı tesıslerde üretılecek kon sanrre voljram cevnerımn tumu ıhraç edılecektir tnudag'dakt tesisler, makıne va teknoloıık gu cüyle Batı Almanya'ya baaimlı olmaktadır TMMOB'nm raporuna gore, Uludaf dısındak' volf ram kaynaklanmız da vabancı ülkelerın e?emenlığı altına gır mı«tır Bunlardan 3ırerık >ojrut \olfram yataklan yuzde 100 Is veç setmayelı Turk ı ' ı.asn ca kapatılnnıs, ısipt^e hak kı bu şekılde verılmi'jiLir. blFAS DEVA HOLDÎNG (NOMINAL FÎYATTAN ALICIYIZ) NAbAŞ IZOCAM SINAI MALÎ TEŞEBBÜSLEB TAT KONöERVE RABAK VE RABAK KüRUCÜ ŞARK DEGÎRMENCÎLtK ITTTHAT DEGÎRMENCILIK ı'TONG TEZSAN r SIFMENS OLMUK KORDbA EGE BÎRACTLTK nr • AYDIN TEKSTÎL T. DEMtR DÖKÜM SARKUYSAN KAV ORMAN SANAYİÎ KOÇ YATIR1M PAZARLAMA OTOfeAN batüık kıymetlerı ılan eUıj oruz: KORUMA Tanm 30 adet ( * 3ö temettu tavzl eunı^ur) urobAN 5 adet O 58 tetoettü tevzı etouşur. Bu yıl •• 70 / temettu beklenmektedır) ÇUKUROVA Elektrık 100 aüet (% 3 7 i temettu tevzı evmışUr. Hissedarlann geçen j ü odemış oldukları ıhuyata ı^tırak paylan bısse ««»«<»rtın« çevrılereit ortaklara oedelaıs olarak tevzı edıleoektır) AIEJNSUCAT Santrai 120 adet ci« 25 temettu tevzi etmı$tır. kuruluşudurj. CIMSA 100 adet CEj >ll çok musbet bır çalıçma devresı geçırmışur. Kelepıı byaüa) ÜÜLU Çunento 60 mdet U976 oevresı musbet geçmışur. Kelepır üyat. S A N T R A L Holding 130 adet O» 8 temettu tevzı etmiştv. Kelepır fıyatia) ÇHvi^NTAç. 500 adet (Bu yıl juksek temettu tevzı edebüırj AbLAN Bfikıhisar 1.000 adet (.Ktıepır fiyatla satısa arı eOıjoruz. f ıJJAŞ 150 adet (Bu yü •« 25 / temettu tevzi ettn* ıbümaiı mevcuttur) EGE BıracılHt 10U adet ("/• 30 temettu tevzı etmısUr.) MhTAŞ 50 adet U97b çalışma devreaı çok başaruı geçmı»ur) EGE Gübre 80 adet (Gelecegl parlakuı) ECZACIBAŞI Holding 50 adet C » 17.5 temettu tevzı etS mıştir.) RABAK Ruçnan Hakkı 25 adet (Asıl hisselere nazaran aana ucuza) RABAK Hıs&e 10 adet (% 33 75 temettu tevzı etmıştır) ÜNlROYAL 75 adet (Lastık fcanayıumzın en güçlü kuruluşudur. Bu yıl temettu tevzı edecektır. POLYLEN 100 adet (% 30 temettu tevzı etnuştır. Temettu mıktarı artacaktır) MAKINE Takım 75 adet (% 35 temetta tevzı etnuştır. Ser maye arunmı planlamadadır) VATAN Konserve 100 adet (Transturu Holdınguj kontrol ve rnurakabesine glrtnlştir. SpeKUıasyona en musalt *ksıyondur Kelepir flyatla sat:şa arz edıyoruz.) GOODYEAR 75 adet ( » 20 temettu tevzl etmlştır. Kelepir tıyatia satışa arz edıyo • • • • • • • • • • • ASLAN ESKtHÎSAR İ B t mll O yon sermayelı çımento «eW'örünün en eskı kurulusl»ruırlandır. EATI ANADOLD ÇÎMEHTO 60 mllyon sermayell 1975 •üınde n 12S> temettu dagmeaktır. ÇİMSA 180 mllyon «emaayeu çtmento sektorUne bagl) bir SABANCI HOLDtNO kurjlosudur. LASSA 600 milyon lermajrrtl lastiic seictörüne bajlı bir SABANC1 HOLDÎNG curılışu dur. MAKÎNE TAKIM ENDÜSlRtSl 25 milyon sermayell >lı*et %35 temettU dafttmısttr. MENSUCA1 SANTRAL 41 Itflyon sermayell 1975 jnlıaâa * • / 25 temettO aalhtınısur METAS 180 mllyon sermayell bır kuruluştur. 1975 jrüında 18 mllyon zarar etmistir. P1MAŞ 5u milyon 1975 yılmda '/«14 temettu mıs'ir POLYLEN 85 mllyoo sennay»U 197S nluıda V«ao umettü dagıtmıstu RABAK Sennayesı 310 tnllyon TL. %33,75 kar dagıonıçtlT. StFAŞ 104 mllyoo iernmyeüdlr *o20 temetttl dat»jnwur. TEZSAN ıoo mllyon sermayell Mr mırulustur. 1975 yılmda % 20 temettu dağıtmı«tır. GARANTİ BANKASI RÜÇ HAN HAKKI T TİCARE".' BANKASI ÎSTANBOL BANKASI AKBANK 1 tb BANKASI l'. ti> BANKASL KURÜCU T SINAİ KALK1NMA BAN KAbl ODOKSAN SÎFAS DEVA HOLDÎNG NASAS ÎZOCAM SINA! MALt TEŞEBBÜSLEB TAT KONSERVE RABAK RAB«.K KURÜCU ^ARK DEĞÎRMENLERÎ tTTÎHAT DEGlRMENCtLlK YTONG TEZSAN T. SIEMENS OLMUK KORDAS BACFAŞ EGE BİRACILtK AYGA2 AYDIN TEKSTÎL T. DEMİR DÖKÜM SARKUYSAN KAV ORMAN SANATÎÎ KOÇ HOLDtNG OTOSAN AROMA HEKTA9 SATÎLIX MSMETLERt • • **• GARANTI BANKAS1 • Talep ettığımiı hısse senetle • • • • • • • • TRANSTÜRK HOLDtNG 300 mllyon sermayeli bir lcurulU9tur. 1975 yılında % 18 temettü dagıtmıstır. • ÇeşitU şırfeetl«nn %l«. U U faızll tanvillen • ABANAN HtSSB SEWETLE • Rt • • AKSA AROMA BAGPAŞ DEVA HOLDÎNG HEKTAŞ ÎZOCAM KARTONSAN KAV KOÇ HOLDtNG KOÇ YATIBIM PAZARLASSA KORDSA KORUMA TABIM • • • • • OTOSAN 25 bln TL. bu yıl yuksete temettu ve sürprızler beklerüyor. E R E ö U DEMtR ÇELÎK 300 Adet % 15 temettu verdi. Bu yıl daha fazla vermesi bekleniyor. KOÇ PAZARLAMA 125 Adet T. 17^ temettu ödedl. TAMSAN 150 Adet laükbal için PINAR SÜT 25 bln TL. lstik bal lçtn RABAK Rüçhan hakJn 100 a> det. EGE BÎRACIUK Ruçhan haU tu 100 Adet. ÇELÎK HALAT 150 Adet. KAJ 100 Adet. BORÜSAN 70 ADET (MemleketlmlzSn en RÜÇIU )rarulu$la> nndandır.) POLYLEN 80 adet (% 20 temettu terzi etnuattr.) MENSOCAT SANTRAL 100 ADET (% 25 temettu tevzl eunişttr.) KORUMA TARIM 40 adet (H 35 teroettu tevzl etmıstıı. Sermaye artanmı yapacaktır.) SANTRAL HOLDtNG 150 adet (H 8 temettu tevzl etmistir. Kelepir tlyatla satışa a n . ) PÎMAS 150 adet (% 14 temettO tevzl enruçtir.) SATILIK TAHVÎLLER: • AKBANK • ISTANBUL Bankası • «ıLTAŞ • AYGAZ • ANADOLTJ A!ısı>on ve Obllgasyon • EAĞFAŞ • ÇIMSA • ERCÎYAS Bıracıhk • ECZACIBAŞI Yatınm Holding • T. GUBRE Farbıkaları • ÎTTIHAT Degırmencılık • KAV • KORUMA Tanm • PtMAŞ • RABAK • RABAK Kurucu • T. SIEMEN'S • ŞARK DegırmencılUt • TEZSAN • TRANSTÜRK Holding • YTONG • Talep ettlğımir şlrket ve derlet tahvlUeri ;VI3 »/ilO falzli garanUll ve«/•I3 "olO fafeh garantilı ve' ya garantısiz tUm sirket tabyillenni ve n i l faırii tüm devlet tahvületıni gerçek borsa rayıcı ıle sattn alıyoruı. • Tasarrui bonoıu alıs flyatla Karadeniz Bakır İşletmeleri 5 I975 de 411 milyon zarar etti A\K\RA, (Cumhuriyet Bürosu) Enerıi ve Tabn Kaynaklar Bakanı Selâhattın Kılıç Karade nız bakır ışletmelerınm 1975 yılı sonu ıtıbarıy'e toplam zarannın 411 milyon lıraya ulaştığım oıldırırken. Karadeniz bakır ışletmelerıne \erılen «Bakır master planı» gecıkmesının Turkıye've «Zarar degıl, fayda getırdıgını» savunmıiştur CHP Gıresun Milletvekılı Orhan Yılmaz ın Ka radenız bakır ışletmelermm durumuyla UgUı so rulara yanıt veren Selâhattın Kılıç, anılan ıslet mede ortaya çıkftn gecıkmeleri «Elektrık kesümesıne, haberleşmede düzensız çalışmaya, ışletmenln blrbırmden bagımsız geniş alana yayılmasına. fabrıkalarda meydana gelen teknık aksaklıklara» baglamıştır Kılıç anılan kurumun 1976 vılında toplam 26 milyon 417 bın dolarlık bakır konsan tresı ıthal etmek zorunda kaldığım, konunun Yuksek Planlama Kuruluna bır raporla bıldırıldıgını belırtmıştır 197ö vıl sonu ıtıbarlvle Karadenız bakır ıslet melennın 411 nııHon S07 bın &10 hra zarar etugı nı açıklayan Enern ve Tabıı Kavnaklar Bakanı kunımun 11 1979'da îktısadi Devlet Teşekkulu ha lıne gelecefını bıldırmışfr Kıl:ç CHP Milletvekılı Orhan Yumaz'ın bır basKa sorusunu >anıtlar'sen de bakır master planındaki gecıkmeye ıüşkın go ruşlerı şoyle ıfade etmıştır: «Ulkemızın bakırla ılg:ll durumunu ortaya çı kartacak olan bu çok muhım etud \e planın $arr namelerının hazırSanması. mi.teahh.it fırmalara ye terhk belgesı verılmesı ve bılâhare abnan teklıl lerın değerlendınlmesınde şırket buyuk bır nas sasıyet gostermış \e ışın ehemmıye*ıne bınaen çok tıtız davranmi'tır Bu nedenler'.e meydana ge len \e aşırı olma\an gecıkme ıs<» şırke' ve ülke m u ıçın zararlı olmayıp, bılâkıs tayda sağlamıştu • • • • • • • • • • Kayseride kömür bulunmuyor KATSERt, (Yavuı Okayben büdlriyor) Kayseri'de yakacak sorunu beUı baslı bır so run halıne gelmış, oduu tonu 600 Uradan 1300 hraya ylikselırken bu kezde komur bulunmaz hale gelmistlr. Türkıye Komür îşletmeleri Kaysen Şubesınce dagıtımı yapılan kömur'un kame ustuü dağıtımı yapılırken komur ıç:n sıraya gıren bır çok vatandaş «Kayseri'ye istediğımlz komür jelmedi sozcukleri Ue tevri mu dürluğü kapısından gsnderılmelc tedır. Kışm kendmi iyıden iyiye hissettırdığı, soğukların eksı 15'e kadar düştuğu Kavserı'de komur alamamaktan yakman vatandaşlar, komür tevzı mu durlüğunün gorevlenni taraf gozeterek vaptıklannı üen surmuşler. «Komur almak ıcın aylardır beklıvoruz Evımızde ^a.• kacak bır tek komurumuz vok, soğuktan çoluk çoouk tır tır tıt remeye başladı Bırçok evde ya kaı^k bulunmfması ve ou nedenle soğuktan hasta yatanlar bulunmaktadır. Te\zı Mudürluğü gorennı tam japmamakta • dır KÎŞİ gb>eterek ve ayırarak dağıttığı komurden sonra sımdl de komür yofc diye bızı getı gon dermpk'edır ı demi'Oerdır. 100 bın ton'un üzermde komur'ün geldıgı oğrenılen Kayseri'de dağıtılacak bır tek ton komurun bulunmadığı one surul mvktedır. runız: 1966 1967 1969 1970 1971 1972 «.90 «/.76 <>o66 V.56 "o54 »/.52 Ayrıca büyük mlktardakl bonolara özel fıyatlar tatbık edi lerek plrım ödenır. Faız Kuponu alıs flyatlanmu: 1977 %97 1978 Vı83 1979 °o69 1980 »,o59 1981 %49 1982 '/o41 Satısa sunulan kıyrneUer. AK Çımento 100 adet ( e20 Temettü tevzil etU) ALTAŞ 50 adet (1976 faalıyet yılı başanlı geçü, daha yuksek tereettu vermesi beklenıyor.) ANADOLU CAM 60 adet (Nominalden noksan flyatma) DEVA 40 adet C o O Temettu /S tevzlı ettO KORUMA Tanm 80 adet C!o35 temettu tevzu etta) T. GÜBRE Fabnkalan 100 adet (»/o31 25 Temettu tevsu etti) RABAK 55 adet («'«33 Temet. tü tevziı ettı) SUNTA 75 adet ( ( i40 Temettu tevziı ettl) TEZSAN 40 adet C/.30 Temet' tu tevziı ettı) EGE Bıracıhk tahvill 200 000 TL'hk C.15 laızlı, T. Sinal Kalkınma Bankası garantısın de. her >ıl Ufaya tabıdır.) 12 000 000 TLlık, «oll faızlı 1976 savuruna borçlanması tan vılı Tasarrui Bonosu 1972 lhraçlı 200 000 TL 'llk 66 000 TL \ a BANKER CENT (Süha BANKER CENT (Süha CENT) TELEFON: 22 32 62 27 26 33 4. Vakıf Han, Asma katın Uzerındeki 1. Kat No: 9 Eaücekapı îstanbul • • • • • • • • • • • • • • OLMUK RABAK SARKDVSAN TRANbTÜRK HOLDtNG YTONG Çeşıtlı şırtcetıertD %U. 16 18 taızü tanvülert Her tUrlü vaDruB Kararl&nnızda sıze rardıma otatnımek MEBAN'u e» önemU un&cv dır NAS AS Atatürk'e hakaretten sanık "Din ve ahlâk dersi,, öğretmeninin 1,5 yıllık cezası Yargıtay'ca onaylandı Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret ettığı gerekçesıyle bır yıl beş ay hapse mahkum edilen BakırkÖy Ortaokulu 'T)üı ve Ahlak Dersı» ogretmenı Hüseytn Avnl Glıngören'in bu eezasını Yargıtay 7. Dairesı onamıştır. Milli Selâmet Partı1! oldJâu nıl dınlen ve derslerınde de MSP' nın prop»1»nnd!»*'nı vaotıgı tlen surulen «Din ve A.ılâk Dersı» ogretmenı 18 k.asım 1975 cuîr.a gunu Bavrampaşa Ceza ve Tutuk evinde mahkum ve turuklulara verdığı vaız sonunda Atatürk'ün anısına alenen saldırdıgı saptanmışUr. Dlyanet Isleri Baskanlıgının verdigi görev nedeniyle Bayrampaşa ceza evinde cuma günlen dini ve ahlakl öğtitler veren Bakırköy Ortaokulu «Din ve AhIftic Dersı» ogretmenı HUseyin Avnl Güngören'in sözlert mahkum ve tutukluların galeyana gel mesına neden olmuştur. Ceza evi ıdaresl «Din ve Ahlâk Dersi» ogTetmenıni mahkum ve tutuldulann elınden guçlukle kurtarmıştır Eyup Cumhurıyet Savcısı Sadun Tolon Eajrampaşa olaym soruşturması sonunda «Din ve Ahlâk Dersı» ogretmenını tutuklataıak Evup Aslıye Ceza Mfihkemesıne kamu davası açmıstır. Davanın durusmaıan sırasında Mıllı Selâmet PartıU Adalet Bakanı Ismaıl Kakiu MultUoğlu'nun konu ı!e yakmdan ılgılendığı gorulmuştur 17 aralık 1975 gunü tutuklanarak vaai verdığı cezaevıne kapatılan sanık Huseyın Avnl Gungören 5 nlsan 1976 gunu duruşmada tahliye edılmlstlr. Daha sonra da bu davayı açan ve sarugı tutuklatan savcı Konya'ya atanmıştır. Ancan Konya'ya gıtmeyı rededen savcı Tolon emeklüıgi tercıh etmıştır Mahkeme bır yıl suren duruşmalar sonunda kararını açıklamıştır. Yargıç M Ya j sar Çehkel sanığın suçunun sabıt ı gorüldujune ve onbeş ay hapse mahkum edıldığını temyız yolıı1 nun açık olduğunu budırmış tır. | Karar sanık ve savunucusu avu kat Abdullah Mazhar Baytaç tarafından temyız edılmıstır. Sanıic ve srt\ ıınurusunun itiraa Uzeri1 ne das ri ısvasını uıceleyen Yargıtav T Ceza Dairesi Eytıp As ı Iıje Cezo Mahkemesınuı verdı | ğı ceza\ı mamıştır. ' «Din ve *hlâk Dersı» nı Husey n Avnı Gungoren ın ds ı ha once de avnı sekıldek! davrs nısından bır vıl hapse mar'kum oldugıı ancak 1973 seçımlenndea sonra çıkan ai vasasından favda landıgı ıçın haplsten kurtuiduğu I ıfade edilmıştır. 1 Çanakkale'de afişle komünizm propagandası yapmaktan sanık 5 lise öğrencisi beraat etti ÇANAKKALE (Cumhuriyet) Dunya ışçilenne bırleşme çağrı sı yapan afışi yapıştırdıkları ge rekçesı ıle haklarında komünizm propagandası suçundan dava açı lan beş lıse öğrencisi agır ceza mahkemesınde yapüan durusma lan sonucu beraat etmislerdır. Bır önceki duruşmada dava ıle ilgılı mütalasuu veren sava yar dımcısı Ömer Necatı Ergın, afışlerdekl çagnnın komünizm propagandası sayüamıyacağım belirtrruş \e oğrencılerın beraatlennı isteml^tır. Sarulüarın avukatı Işık Işgüden ıse yaptığı savunma da çağımızda dünyanın her yerınde ışçı birlıklen kurulduğunu, isverenlerln dayanışma ıçinde bulunmalanna karşılık Işçllerın de aynı yolu lzl»melerlnln doğal olduğunu sdylemiş ve bu bır leşme çağrısının komünizm pro pagandası ıle llgıli bulunmaâığını soylemlştlr. Ağır Ceza Mahkemesinde yapüan duruşmada ıddıa makanun da bulunan Savcı Yardımcısı Ibrahım Abacı da sanıklann beraatuu lsteyince Başkan Mehmet Sıray ve uyeler Vural Tıryakıoglu üe Ibrahım Emlrzeoğlu' ndan kurulu agır ceza mankemesı Davut Güler, Gültekın Husmeno; ı, Tamer üysal, önder Çavuş ve Cahit Turgay adındaki li se öğrencilerınin beraatlerine ka rar vermıçtir. ALT1NYTLDIZ tatovlH 500 bln TL. Her yü tttaya tabl. 1000 TU» 000 TL. • BANKER Z £ K İ : 22 86 86 27 S2 13 tZMÎR: 13 82 II MEKKEZ: 4 Vakıf Han Asma Kaı, No: 88 Baijçetapı / tST. Hlsse Senedı Tahvll Alım ve Satım îşlenmızde Hizmetınlzdeyia. Adres 4. Vakıı Han Asma Kat No 15'17 Bahçekapı IST. Tel . 22 39 65 26 72 63 TOPRAK MAHSULLERi OFiSi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN : tthal olunacağı İlân edümlş bulunan 15 000 M/ton yemlü san mısınn Inalesl ilân ve satış hususı şartlanmız bukUmleri aynen geçerlı olmak üzere 1 şubat 1977 salı guml saa 14.00'de yenıden yapılacaktır. llgiUlnre duyunılur. (Basın: 10653 551) • • • • • • 57 87 ANKARA Anafartalar cad. 94 % Uzel tasarrut rım ; bonosu alıçla UZEL 9 nız) • SATIL1K fAHVtLLER: ÇAGDAŞ YAYINLARI Tasarrui saluplerine yeoi bır tırsat daha senelik % 20 net gelır getıren tld yıl sonra ışlemış faua üe birlıkte pareya çevrllebl^en garantılı % 18 taizli taöCTlı satışa arzettilı tlk Kontenjan 5 O OK O TL. O iJ . dır. Fıyat 1.000, T L * 900, TLdır. Ouyuruyo • 1966 90, • 1967 76, • 1969 66, • 1970 56, • 1971 54, • 1972 52, % Faiz kuponlan aliflanm: • 1977 96, • 1978 81, • 1979 69, 0 1980 59, •1981 49, • 1982 41, • • • • • • • • • • • • • • • • • • ruz. Insana \ olcular oOsüNcaım ttmttAn oe«amn. TAZAMN VE iata»» cdml • ÇAÛOA$ VATINUM Naftni ft*. m. » 4 1 İSTANSUt Hıfzı .Veldet Velidedeoğlu • KASTELLtLER 22 36 44 2'ı 25 86 27 57 32 28 56 94 TELEKS 23 314 KAST TB BURSA 20369 TELEKS 32184 IZMIR 14 14 02 TELEKS 52678 MERKEZ 4 Vafcıî Han Asma Kat No 23 25 BahçeKap) ISTANBUL Fiyat. 20 Uset annan ktrmetier: LASSA KOÇ PAZARLAMA ECZACIBAŞI GÜBRE EREĞLİ DEMtR • ÇELÎK MEYSU PİMAS HEKTAŞ KAV KİMSAN ARANMAKTADIR. Uzel 1518 taltli tanvıUenruzi alırım. l l l ı Devlet tahvillerinızı alınm Uze! Mtıhk kıymetler: 50 00U CİNKUR 20 000 EGE GÜBRE 10 000 EREGLÎ 15 000 DEVA SATILIIİTTE. LZfcL ANKARA Oto NaJ Ticaret »e Banayl Anonim Şlrketindeo Şirket îdare Meclisinın 12 1.1977 günü yapüan toplantısında: Şırket ortaklannm aermaye taahJbUUerınden baklye 3/4 sermaye oorç larunn ilân tarihlnden ttl* baren blr ay ıçinde def'aten Sirket veznesıne ödemelerlne karar venlmistir Sayın ortaklarunmn belırtıl^n süre içinde sermaye borçlannı ödemelen, aksl halde Turk Ticaret Kanunu hükümlerinln tatbık edıleceği ilinen duyunılur. tdare MecUsi Gürol Reklâm 11 543 I L AN KiRALIK KAT îeşllköy'de «Yenl Bina. Kalonferlı sıcak su Genlş salor 3 yatak odası Banyo Yartm moblelı Oto t>ars yerı Telefon Bay 2ıring 44 64 05 Cumhuriyet 554
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog