Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

A LI I CUMHURİYET 17 OCAK 1977 40 Y1L ÖNCE CUMHURİYET 17.1.1938 HUmJMETiN HALi SAHADAKi YEKi KARARURI HUkümetın, devletın ma';ı a .enel politikasım izleye'oilmek için Istanbul Borsasının 1 nisandan itibaren üç sene süre ile kapanmasına ve Borsanın Ankaraya taşınmasmı c n goren kararı d ü n ysyınlanmıştır. Bu tedbirlerin önemini arttıran başlıca neden, mılli bankalarırruz merkezlerinin veya en büyük şubelerinin Ankarada bulunuşudur. Ilgıli mali ve iktisadi çevreler, bu tedbirlen büyük b i r memnunlukia karşılamışlardır. îstanbul borsasında ça hşmakta olan acenteier arru eder lerse, Ankarada çalışabılece'âler dir. Hükümetimiz mlM paramın n degerinin korunması için alınan tedbirlere paralel olmak Uze re altm ticareünin bir düzene sokulması için önemli tedbirler almıştır. Altm ticareünin bugüne kadar düzene konulmamış olmasından öturü halkın ve köylünün aracılann hava oyunlan yüzünden görmekte olduklan zararlar, bu yeni tedbirlerle önlenmiş olacaktır. Bundan sonra altm ticareti yalnız Maliye Vekâletince izinli bankalar tarafmdan ifa edilecek, Kuyumcular sanatlan n ı n gerektirdiğı altın alış verişinı esk.sı gibi serbestçe yapabile ceklerdir. Kron veya işlenmiş alnn alun satımı serbest bırakılmıştır. SAĞCI BASIN NE DİYOR ? Mustafa Kemal: ö n c e belgclere başvurarak Osmanlı tarihinin Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efcndisini tanıyılım: a) Mustafa Kemal'in Üçüncü Ordu Müfettişliğinden azlini öngören k a r a m a m e d e «... İşbu Mus tafa Kemal Paşa sorununun, İngiltere devletı ile önemli anlasmazlıkların çıkmasına yol açacak ölçüde tehlıkeli sonuçlara doğru gittıği görüldüğünden bu mülettişlikten azli...» sözleri ve altında bu Mustafa Sabri'nin de ımzası vardır. b) Sıvas Kongresi'nin basılması, Mustala Kemal' in tutuklanması için Dürrizade ımzasıyla yayımlanan «Kuvayı Milliyecilerin katli vaciptir» fetvasını da Mustafa Sabri kaieme almıştır. Alpay KABACALI (BETA) €( Gençler bu belgeleri okumalı!,, ABDÜLHAMiD'E ALKIŞ, DUA VE Ç1GL1K! Dış poh'ıkasında. «büyük prensip» olarak. bundan başka nangi esası kabul edebılirdi? 18'incı asrm hakını ııkrı «Milliyetler prer.sıbıne' mi tutunabilirdı" Sul'an Hnmıd'ın görevi. teslım aldıgı «mültinasyonal» devleti yaşatmaktı, çbkertmek degil Ve vasattı aa. Bugünkü •millı devletımizde mıllıyetçılık hangi havatı de«eri taşıyorsa, o günkü cçokuluslu imparatorlukta» ıçte ve dışta tek büyük dayanak «tslâm ittihadı» idı. Mukbil ÖZYÖRÜK (Tercüman, 12.1.1977) Necıp Fa7il. 1914'te tanıdıği Mürşıdi Abdulhakim Arvâsi Hazretlerının bır kerametme şahit olmuştu. Efendi hazretleri Necıp Fazıl'a dem:şti ki: ADdülnam:d. gelmış geçmiş büyiıklerindend:r. (.. ) Osmar.lı sultanlarmın en JELEVZYON 18.40 VİKİNGLER 20.35 POLtS DOSYASI Vıkinglerı konu alan çizgi • Kahraman Şerıl Kompfümler dizisinden bir b o leksi» Işine kendisırü gelüm daha yayınlanacak. reğinden çok kaptıran bır 1S.«5 GUGUKLV SAAT polis memuru, özel hayatıTelevizyon Çocuk Yayınlan ru ve özellikle evlıliğini bir Şubesi'nce hazırlanan ve kenara ıtmıştır. Kansınm her 15 günde b i r yayınlab:r doktorla vaptıgı Edrüşnacak program dızisinm me sonucu. pohsin poiısler bugünkü bölümünde k o de sık rastiar.an psıkoloy.k runmaya muhtaç çoeuklarbır hastalığa tutuldugunu. la ilgili bir film yer alabunun • Kahraman Şecak. Programda daha sonrı£ Kompleksi» oldugurr.ı ra çevre tamtılması konuaçıklar. Polis memuru o:r sunda Atlıspor Kulübu göyandan suçlularla mürnrterüntülenıyor. Programın le ederken, öte yandan d a son böiümünde ıse çocuk evlilljını kurtarmaya ç a h aktüalitesi ıle ilgili olarak şır. halen oynanmakta. olan Becerikli Kanguru» adlı 21.23 ANKARA oyundan bölümler sunulaDokuz ijöîümden olusan cak. «Ankara» adlı beigesel c\zi programında. kentın kurul13.30 ÇtNtCtLtK masından itibaren : a m w Televizyon Eğitim Y a n n îçınde geçirdığı fıziksel ceları Şubesi'nce hazırlanan fcısımımn yarıı sıra. K a r progTamda, T'Jrk çınieılık tuluş Savaşının merkezı v 9 sanatmın dünü ve öugünü Cumhurıyet Türkiye's,in:n tanıtıhyor. ProgTamda aybaşkentı olarak, sahne olrıca Sümerbank Yıldız duğu çeşitlı olaviann kısa Çinı Fabrikası'ndan görünbır özeü anlaMlmakta. ditüler sunuluyor. zmin «Tepedeki Karargâh» 29.80 HABERLER VE adını taşıyan ikinci böiuHAVA DCRl'MV münde Atatürk'ün kente gelışı, Bırınci Türkıye Büyük llillet Meclisi'nın 'Mplantısı, 1. İnönü'den 9 eylul 1922'ye kadar tüm Kurtuluş Savaşı ve savaşın cephelen ıle cephe gerismde. bu savaşa paralel gelişen diğer önernlı olaylar ve Ankare'nın başkent oluşu serşıleniyor. 21.55 SPOR STVDYOSU TRT Haber Merkez! Spor Şubesi'nce h a n r l a n a n p r o s xamda. müesseselerarası g j r e ş tumuvası. Eczacıbaşı Munafızgucü voleyfcol maçı. haîtanm basketbol maçlanndan özetler, Federasyon Kupası Kır Koşusu ; ikinci l .gde lıderlerin maçlan, Orhan Boran 3por Avjsturya'dan Dünya Knpa<a kayak varışlan, Alman hg.nden Bayern Münıh Fortuna Düseldorf. I n | r ! ' 5 re lıgmden Lıverpoo! West Bronvrich Albıon ve Aston Villa Manches'er Ci*y, Hollanda ligind?n Ajaac AZ 67 fufbol karşılaşmalan yer alıyor. 2CAİ G İ N E BAK1Ş. Bakıruz, liselerin tarin kitaplannda Abdülhamid'i övücü mahiyette bırkaç cümle varmış.. Düzenin sahiplerl Meclis'te veryansın ediyorlar .. «N'asıl olur?» diyorlar. . o kızıl sultan nasıi ovülebilır? Atatürkçülük elden gıd:yor:» Ne yapalım, buna karşı?.. «ITıan hergeieler! Siz sövmekte serbestsiniz de bız arme'.< degil amma, sövmeden bahsedınce m ı suçlu oluyoruz?» dıye Tophane ağzıyla mı konuşalım, yâni? ... Abdülhamid Han hakkında sövülmeden yazılabUecek şeylerden korkanlar o oedbahtlardir ki, kendı düzenlerlnın ve hderlerinın övülmeden yaalmasından, ondan çok korkmaktao ı n a r : Ama bu balon elbette sönecektir! Selahaddin EŞ (MiUi Gazete, 7.1.1977) Demirerin bu kspalı kapılar ardındaki konuçmaîanndan birinde, Abdülhamid Han'dan «U!u Hakan» diye söz ettigıni bız natîrlıyoruz . Hatırlıyoruz da. onun yavın organı dururnunda oıan bir gazetede, bır «Çanak Yalayıcı»nın yazdıklannı, Süleyman Bey'ın sözleriyle bağdaştıramıyonız .. (MUli Gazete, 1I.1.1977) Düvelı Muarzsma. Sultan Hamld'in bu «panislâmizm»ir.i gorünce, pabucun pahalı olfluğunu anlamıştır. Bunu yabancı kaynaklar yazar. • •NUTUK»TAN BELGELER c) «Ing:liz Muhibleri (Sevenleri»» Derneği Kurtuluş Sa\ aşı sırasında gorüşlerıni aç'.kça yayarken Rahip Frew ıle a.ian Saıt Molla da yeralt: çalışmasına başlamışlardır. Saıt >tolla'mn «Üstad» dediği Rahip Frew'a yazdığı ve Mustafa Kemal'in «Nutukıundan yer verdigi <I. 292299» belgelerden birinde, 26.10.1919 tarıhlisinde şu cümleler yer almaktadır: «Stçimleri prcildinnek ve gpri hıraklırmak içln gerek Mııstafa Sabri ve R n r k (...) efendilerle rcrdİRİniz emir sınırlan içindf RÖrüştüm. tşi kabul rttiler. Makalelrrdc propagandalar başladı. OercUenİpri clde edccek ler. Bol para dafiUrak halkın ka fasını kanştıracaklardır. Padisahın bu konuda aydınlatılması ee rekmebicdir» Mustafa Kemal, bu belgelere büyük önem vermiş ve Mazhar Müfit Kansu'nun «Erzurum'dan Ölümüne Kadar Aîatürk'le Beraber» adlı kıtabında belirttığine göre ( I I , 47lı, «Gelecek kuşaklar için ders teşkil etmeli vc uyanıklık Kağlatnabdtr», demiş; kendisi yayımlayamayacak olursa b u belgelerin açıklanması görevüıi Mazhar Müfıt'e ver miştır. d) Son halife Vahdettin, eski Şeyhülıslâm Mustafa Sabri ve çev resı, padışahı geri getirme amacıyla kurdukları «Selahiyye» tarikatı yoluyla Şpyh Saıt isyanınm patlak vermesmde etkıli olmuslar; ısyandan sonra Vahdettinie ve Mustafa Sabn ile aynı günlerde yurt dışına kaçan Rıza Tevfık, Pıre'dp gazetecilere «Kemalistlerin bolşevık ajanı olduklannı, yurt dışında Şeyhülislâm ıle birlikte dünya müslümanlarım orgütlendirerek Kemaiistlerle savasacaklannı» söylemiştir. 'Bilâl N. Şimşir: Cumhürryet, "2B29. 11.1973). e) «Tarikatı Selâhhiye» ve «Yüksek Hilâfet Haklanmn Savunulması» adlı gizli örgütlerın üyesi olan Mustafa Sabri, da ha sonra b u örgütlerin Türkiye' deki üyeleriyle bağlantısını sürdürmüştür. Orgut üyeleri, H. Rıza Soyak'ın anılarında ortaya kfv nuldugu üzere, Türkive çapında ayaklanma çıkarmak üzere çahşmaktadırlar; ayrıca, yabancılara önermek üzere b i r «Sa^aş plânı» hazırlamışlardır". (*) Necip Fazıl o zaman derinliginp ve gerççkligine pek varamadığı bir teşhisi. kendi öz tetkisdeny'.e harika çapır.da dnğrulanmış görünce kerameti anlamış ve bütün sahte inkılâpıann anantarı mevkıindekı Abdülhamid'i azizleştirmeye en ulvi vaziIP gözüyle bakmıştır. ... Van'dan Edirne'ye kadar ateşlt konferanslarıyla Anaiol n y u fıkırdatan Necip Fazıl. rr.iîyonlarca müslümana sesler.'.Tken «Abdülhamid» isminin daha ilk hecesinde alkış, d u a vo çıglıktan tavaniarın çatudadığına şâhid olmuştur. (Sabah, 31.12/1.1.1977) la olarak mutlakiyyet hükümeti, hıç olmazsa böyle bır sahtekArhktan bpriciır > • BOIÎTVIKLİK FETVASI Aynı diziden Urihe peçtniş blr «Sabık Şerhülislâm haıretlerinln mühlm bevanatı» olarak Aletndar de yaytnılanan ve Knvayı MI1liyeclleri «Bolşeviklikle» suçlayan demecten blr bölüm: «Zavalh Türk milleti! Daha dün, Rusya ezel: düşmanımızdır diverek seni Almanlarla beraber kesicilere sonuna kadar aHanmak ve âlet olmak mezelletıne harbe sokanlar, bugün de Bolşevıklık adı altında Moskoflarla bır katlanacak mısın?» leşmeye davet ederek, ber gün (•) Bu biİRİler Doğan AvcıofchT hakir bır tarzda senin hayat ve nun «Milli Kurtulus Taribi» huzurunla en adi bir oyuncak gı nden derlendl. bi oynayacaklar mı? Sen b u yan R AD Y O TRT 1 05.00 Açılış. program ve kısa 05.05 Türküler. sarkılar ve oyun 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 10.00 Kısa hauorler Günaydin Bölgesel günaydin Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yayın ve reklâmlar Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dünvası Kısa haberler haberler havalan 10.01 Arkası yann 10.21 Eölgesel yaym ve reklâmlar 11.00 Kısa haberler 11.01 Cocuk bahçesi 11 16 Şarkılar 1130 Yabancı dil dersl 12.00 Bblge haberleri 12.05 Reklâmlar 12.10 Öğle uzerı 12.55 Reklâmlar ve RadyoTV program haberlen 13.00 Haberler 1315 Oyun havalan 13.30 Bölgesel yaym ve reklâmlar 14.32 Gelin seçelim 15.00 Kısa haberler 15.01 16 00 16.05 16.35 16.45 17.00 17.02 18.00 19.00 19 30 20.15 30.40 20.55 21.00 21.02 21.20 21.40 Sizlerle birlikte Bolge haberlen Yabancı dil dersl Hafıf müzik Çocuk bahçesi Kısa haberlpr Akşama dogru Bölgesel yaym va reklâmlar Haberler Bölgesel yayın Köy dağarcıgl Şarkılar Çocuklar için Amatör Birinci Lig'de dün oynanan maçlar Îstanbul 1. Amatör Futbol Li g:'nın 1975 76 dönemi d ü n (D . • E) ve ( F i grubunda oynanan maçlarla sona ermiştir. Tekel grubunda şampiyon olurken. Şafakspor. Hürriyet ve Fer:köy 2. hge düsmüşlerdir. (F) grubunun önemli maçında Tekel Muradiye'yi B. Hüseyin'm attıgı gollerle 30 yenerek şanıp.yon olmuş ve maçın bitimınde taraftarlarınm sevgi gösterileri arasmda «Şeref Turu» atmıştır. Bu arada \ D > grubunun şampiyonu ve ligın tek yenilmeyen takımı Nısantaşı. ligde kalma savaşı veren Kagıthane'ye 1 n yenilmesıyle Şafakspor 2. lige duşmüştür ı E ) grubunun sonuncusu Hürryet de, G. O. Paşa'ya 2 1 yenılmiş ve 1. lige veda etmiştır. Öte yandan bir zamanlarm unlü takımı Ferikby Kadırga ıle n n berabere kalınca ilk kez 2.. lige düşmuştür. Dün oynanan maçlarda alman sonuçlar şöyledır: ÇAPA MAUEPE G. 22 Kısa haberler Hafü" Batı müziği Güfteler ve söylectklerl Aldı SJIZI elıne TRT II 08.00 09.00 09 .30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12 20 Gün başlıyor Olayların ıçınden Türküler Olağanüstü v o r u m i i r TÜrVUler . . . O>kul radyosu Türküler Şarkılar Hafif müzik Eılım ve teknikte yeni geüşmeler 12 40 Türküler gççıdl 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzık 13.30 Olavlarm ıçinden I4.no Türküle: 14.15 Konumuz ınsaa 14.35 Şarkıianri diü. 15.61 • Okul raayosu > ~ .' 16.00 Şarkılar ' .''! 16.20 Arkası v a n n 16.40 Türküler geçidi 17.00 Büyük eserler 18.00 Tarih ve DIZ Türkler 18.30 Erzururn radyosu Türk halk müzigi toplulufeu 19 00 Haberler 19.45 Küçuk koro 20.15 Çağda? Türk sanat 20.30 21.00 31.18 HAKEMLER: Cumhur Dermr (8i, Hidayet Yemgun (7), Cemalettin Özkan (7) ÇAPA: Hikmet (5) E r o ! (6ı, Nurettın <7), Şahın (7), Sır.an (6) Recep (6 ı, Hakan (6), Kemal (6) Ali (6ı, Mehmet ı.7ı, Engin (6) M A L T E P S G.: Edip (5; Fahri <6), B. îsmail (6). Yakup ("ı. K. İsmail (6ı Erol ı 6 \ Mehmet « H >T Atılla ıfiı Muharrem 'Sl.Toraman (S), Vpdat ı6ı GOLLER: Vedat Dk. in. Mehmet Dk. 33. Kânııl Dk. 43, Fahri Dk. 74 Mr STAb \ YENİJEHİR • HALİÇ Bl v tCt : 43 âa?.* 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 müziği Olaylann içinden Şarkılar Saaatçı gözüyie keşaier Melodüer geçıâi' YayKur saati Hafif müzık Bır romanımız vaı Haberler Solistlerden seçmeıeı Programv.a kapan.s Karma lasıl Sorular dilekler Müzık takvimı Çağdaş müzikte foit.ör Dünyadan müzık Eıkeüer taslı Gece konierı Gece ve muzık Program ve kapanıs A. HISAR YElDfGİRMENİ : 31 TRT III 07.00 07.02 08.00 09.00 10.00 11.00 Açılış ve p ı o g r a m Güne başlarken Sabah Kunseri Plaklar arasında Günün konseri Halk ozanları bölga sanatçuan 11.30 Beraber s&rkılar 12.00 öğle sonsen 13.00 Kadıniar topluluğu 13.30 Konser saatı 15.00 Çagdaş Türk sanat müziği 16.00 Oda müziğ. 17.00 Plâk aibümunden 18.00 Deyışleı »e ezgıler 18.30 19.00 20.00 21.00 2145 22.30 23.00 24.00 01.00 • &ERÇEK BİR HAIH Göriildü^ü gibi Şeyhülislâm Mustafa Sabri, TiİTklye Cumhuriyeti Urihi açısından gerçek bir haindir. Işte bu latın 1920lerde «Alemdar» çaıetesinde yayımlanan demeç ya da yazıları, bugünlerde «Dini ve sirasî münakaşalar» gcnel ba? bğım taşıyan b i r dizi lçerisinde. açıklamalarla ve «sadeleştirilerek» MtLLl G.\ZETE' ye aktarılıyor. Kurayı MiHiyr'cllcri suçlayan aşağıdaki bölümler. 21 Mart 1336 (1920) tarihll Alemdar'dan abtarümıs: «Vaktiyle b i r Mısır gazetesinin dedigı gibi b u cemiyetin, altın ile kandan ıbaret olmak üzere hedef tuttuğu lki kırmızıyı b ı r uçüncüsü olan «Hicab kırmızısı» iie ikmal edilmiş görmek nasip olmayacak mıdır? Nasü olsun! O cemiyetin, bugün Anadolu'da hilâfet ve saltanat makamını işgal eden Kuvayi Milliye'si d e hâlâ altm ve k a n ile oynuyor. (. .) Kuvayi MiUiye tabirine bakarak b u n l a ı m hakikatten milliyetperverlerden müteşekkil imiş gibi gösterilmesüıe de cidden hayret edilir. B u milliyetperverlerin milletle münasebeti, mületin umumî h a r p tufanmdan arta kalan mal ve canına musallat olmaktan iba rettir.» SiNEMALAR «Sezoan'ın lyi tnsanı» Perşembe 21.15 Cuma 18.15 2115 • A>TİARA (64 16 86) : Devlerin Cumartesı, pazar 15.15 18.15 Aşkl K. înanır; T. Şoray R. ÇEVRE TİYATROSU (A. E r AS (47 63 15) : Savaş Kurbanbulak . M. SerezlJ 25 01 78) l a n R. Schneider RF. AKURAY «Nalınlar» Pazartesi hariç her ATLAS: (44 08 35) : H a m a m a gün 21.13 • Ojmartesl 18.15 • PaBLXVAR (21 35 78) : Her GöGiren Terler ö . Serengil, G. zar 18.15 • 21.15 nülde B ı r Aslan Yatar Eastman RT. DEVEKCŞU İCABARE (44 46 HAKAN (23 43 33) : H e r GoDtNYA (49 01 66) : Geri Tepen nülde Bir Aslan Yatar Z. A 75) «Yalan Dünya» Pazartesi Silâh A. Delon RF. hariç her gün 21.30 Çarşamba, lasya; M. Akpınar R. EMEK (44 84 39) : Tommy cumartesi, pazar 18.30 İPEK: (22 25 13) : 1 Şen A. Margret; O. Reed R t . Dullar; 2 Silâh NamusumDOSTLAR TtYATROSU (47 04 FÎTAŞ (49 01 66) : Insan Gibi d u m RT. 08) «Bıtmeyen Kavga» SaYaşa Erkek Gibi Öl M. Porel MURAT «24 05 56) : 1 Her lı 21J0 Çarşamba, Cuma 1830. RT. Gönülde B i r Aslan Yatar Z. Pazar 12.00 1530 cSabotaj GAZt (40 36 25) : Satın AlınAlasya; 2 Sev Dedi Gözlerin Oyunu» Çarşamba 221.30, Curnayan Adaın C. Spaak; T. Mil O. Gencebay R. m a 15.30 Cumartesi 18.30. lan R t . SUR (23 67 12) : 1 Geri TeG. ÜLKt) . G. ÖZCA.N (46 80 t S C l (40 45 951 ; KuMalar pen Silâh A. Delon; 2 Çir91) «Kiıne Niyet» Sall hariç N. Karaböcek R.. kinleri Severim J . P . Belrrıanher gün 21.00 • Cumartesi, pazar KENT (47 77 62) : Geri Tepen do RT. 16.00 SUah A. Delon RF. ŞAFAK (22 25 13) : Geri Tepea KADIKOY Î L TİTATBOSü KONAK (48 26 061 : Dolandm(Tevfik Gelenbe) «Kilidi Bozuk» cılar Kralı A. Quinn; A. Ce Silâh A. Delon RT. KADIKÖY Salı hariç her gün 21.30. Cu lentano R t . martesi. Pazar 18.30 MELODİ 164 1 3141 : Şehrin OC\K (36 37 71) : K u ü a l a r KENT OYDNCDLAR1 (46 35 Üasrinde Korku J.P. BelmanN. Karaböcek R. 89) «Sasak Etma» Çarşamba do RF. R E K S (36 01 12) : H e r Gönül15.00 • 21.15 • Perşcmbe, cuma MISTIK (46 15 14) : 1 Alba de Bir Aslan Yatar Z. Alasya; 21.15 Cumartesi 18.15 • 21.15 Amazorüara Karşı; 2 Ölüm s n t E Y Y A (36 06 82) : Pembe Çarkı RT. «Katır Tırnağı» Pazar 15.00 • Telefon M. Darc RF. 18.15 ÖZLEM: (56 60 33) : 1 H e r Gönulde Brr Aslan Yatar Z. NEJAT UYGUR (22 « 12) Alasya; 2 Sevdalılaj S. Gök AJLl PUVRAZOGLD (49 56 52) «Muzdarip» Çarşarnba banç iıan R. «Dur Koousma Sus Söyleme» her gün 21J0 • Cumartesl, paRÜTA (44 54 57) : 1 tşler Pazartesi b a n ç ber gece 2115 • ear 18.30 K a n ş t ı Zühtü F. Han; 2 Çaışamba 18.30 • Cumartesl, paN. S E R E Z l l T . AŞK1NER Kıvrü Fakat Kınlma Ü. Emı a r 15.30 TtYATROSU (47 18 K> «Pazarre B. ANÎAMANYA KUMPANXA tesi Şenlık var» Cuma, Cumar S E S (45 24 lfi) : Siyaiı Kobra (44 85 26 • SıraseİTÜer) «tdl Atesi, Pazar 21.30. Cumartesl 15J0. Emmanuel RT. min Avantadan Lavanu» PazarPazar 18.30 «Başbakan OluyoS t T E (47 69 47) : tnsan Gibi tesl hariç her gece 21.0». • Çarrum« Çarşamba 15.30. PerşemYasa E r k e k Gibi ö l M. Porel şamba, cumartesı, pazar 1830 be 18.30 21.30 RT. BAKIRKÖY TÎYATROSU (71 FATİH: ı26 53 M) Oyun yok. StNEPOP f44 24 22) : Hostes 59 49) cZühtü» PazartesJ hariç HARBÎYE (40 77 2») Oyun yok. E . Traeger RT. K A D K Ö Y (36 31 21) Oyun yok. YENtMELEK: (44 42 89) : Sa her gün 21.30 • Pazar 18.30 ÜSKÜDAR (33 03 97) Oyun yok. BlRLtK SAHNESt (48 53 46) tm Alınmayan Adam C. Spa HAKEMLER. Erol Polat (7), Vecdi Parmaksızoğlu '.6), Alaattm i6i A. HÎSAB: Namık (61 Kemal (5>, Olgun (61, Necmi (6ı. Nazmi ı'ı Sazmı <7\ Ismaıl <6ı, Muharrem (6) Faruk ('), Irfan (6 ı, Erol (6ı YELDEGIRMENİ: Erhan ı 5 ' Ihsan (4), Erdal (3), Salıh (7), Resat (5) Özkan (5), Adnan (6). Yemen (5) Cengu. (4). Necdet (5), i l e t i n (ö) GOLLER: Nazmi Dk. 12, Erdal Dk. 24 ıK, K.), Salih Dk. 38, Nazmi Dk. 87 HAKEMLER: ismail Hcr.de* (Rı. Yusuf Kukul (6), Nurı Bü yükbektaş (&) YENİŞEHİR: Güven (61 Osman.(6), ArîA (ii,,4vni,..('î 1 Haht (6) E r d a l (7), Nevza (7). Arif (8) Canan (6), Rıd van (6 i, Enver (7) HALÎÇ: Mustaîa (Sl Muhar rem ( î ı . llker (.îı, Hasan I (6ı Hacı ı5) Burhaıı (fiı, Ernıı (6), Apti (7) Hasan II >5), SM at ı6>, Mulıammet (6) GOLLER: Enver Dk 2n ve 3f Hasan I Dk. 33, Anf Dk. 63 v 77, Apti Dk. 87 N'E.ÎVT SAGDI'Tl IEYTİNBURNU • EMİRGÂN 1 BEYOGLU ak T. Milan RT. YUMURCAK (61 01 91) : 1 Her Gönülde Bir Aslan Yatar Z. Alasj'a; 2 Batsm Bu Dünya O. Gencebay R. KAĞITHANE NIŞANTAŞI : 10 HAKEMLEB: Özer Kızütan (fii. Vahit Sütlüoglu ( 6 ; , Giray Çatalkaya (6ı KAÛITHANE Mustafa (7) Eyüp (6ı, Cengız (6), Ahmet (6), Engin (5) Lokman 16), Saffet (7ı. Çetin (6i B. Mehmet (6ı, K Mehmet ı7), Adil (7) NİŞANTAŞI: fbrahim C5ı Orhan (3), Ahmet (4t, İrfan ı4>. îsmail ı3) Osman (3). Recep <3ı, Oktay (4) Metin (5i, Müm taz (2), Ahmet <5) GOL: B. Mehmet Dk. 35 KEMAL MATVS HAKEMLER: Yılmaz Sarıoj lu (71, Selman Adıgüzel (6), A; han Gozene 161 ZEYTIXBURNU: Erol (5) Hasan (6), Salih (6), Mecit (6 Gültekin (5), (Mesut 5ı Nec. tı (6ı. Ali (6), Veysel (6) E dınç (6), Çetin (6ı, Nail (6) EMİRGÂN: Esen (7) Hasa (fi'1, Abdurrahman (6), A h m (6), Turgay (6) Mehmet (fi Semih (3ı, (Metin 5). Harun ( Yılmaz (.5), Hüseyin 1.6ı, ] Yılmaz (51 GOL: Çetin Dk 87 B$İKTA3 7AÇSPGR : l 5EHZADEBAŞI • SÜMERSPOR : 2 0 HAKEMLER: Necmettin Cakan ( 6 i . Vahit Sütlüoglu ( 6 ) , Giray Çatalkaya (6) SEHZADEBAŞI: Orhan (71 Adnan (6), Cengiz (7). Zafer (5), tsmail (6> Ahmet (5), B. Ahmet (7ı. Zafer I I (6) Şener (6). Ferhat ' 7 ) . Selçuk f6ı SÜMERSPOR: Mehmet (4i Errar, (4 ı. Yavuz (4), Muttalip (5i, Bahrı (3ı Muharrem (3ı. Metin ı4>. Ergün (5) Semüı (5), Hasan (5ı, İhsan (5) GOLLER Ahmet Dk. 53. 62 Yıldızlar Futbol Bırinciligı'nde ö m e k s p o r ' l u Ömer 9 gol atarak gol kralı oîurken, Ercan (G. Saray> ve Sabahattin (Örnekspor 7 gol atar a k ikinci olmuşlardir. Fotoğrafta m i n ü d e n n bir savaşımı görülüyor .. (Fotoğraf: Tulay D t V t T Ç İ O G L l ) Yıldızlar Futbol Şampiyonasını Sultantepe kazandı İstanbul Futbol Ajanhğı'nm düzerJedıgi Yüdızlar Futbol Sampiyonası dün oynanan final m a ç l a n ıle sona ermiştır. Fınal maçında Ornekspor'u 3 2 yer.en Sultantepe birinci. Örnekspor ikinci. Okmeydanı üçüncü ve Yeşildirek dördüncü olmuşlardır. Derece alan takımlann ödülleri önümuzdeki hafta ovnanacak Galatasaray Beşiktaş maçı öncesı Inönu Stadı'nda verilecektir. Günün oteki maçında Okmeydanı, Yeşüdirek'i 1 0 j'enmiştır. Suhantepe'nin. Örnekspor'u 3 2 yendıfi karşılaşmada hakem ve takım k a d ı o l a n şöyledır. HAKEMLER: Mustafa Takı: oglu (6ı, Yahya Diker (6), K mal Şenol (6) BEŞİKTAŞ: Sabahattin (7) Zıya (7), Durmuş (6). Sınan ' Adnan (7) Sedat (fi), SÜ'K man (7), Erol (.7) Nedim v Burhan (6), Salih (61 TAÇSPOR: Turgay (5) } luk (6), Tuğrul (6ı, Tahir ( Hamza (6ı Mustafa ( 6 \ 5 kan (7), Yılmaz (6) fbrah (fi\ Muharrem (7ı. Turan (6 GOLLER: Muharrem Dk. Suleyman Dk. 26. Burhan I 4R. 63 ıPenaltıdan) DEMİRSPOR • İ.T.Ü. : 0 Tiyatrolar •MIUTAR1ZM Mustafa Sabri'nin. yukanya «Nutuk»tan aktardıçımız belfcyi doğrulayan ve Kuvayı MUliye'cilere «Militarizm ?ebekesi» diyen cumleleri: KADIRGA FERİKÖY : 00 ECZAN ELER Cad.), Gürsoy (Alibeyköyü), Gü ner ıRami), Yeni Ümit (Muratpaşa M a h ) , FATİH: Peksayar (Malt.>, Stad l K a r a g ü m n i k \ Can ı'Şehre m i n i ' . Korhor (Aksarayı, Güneş (Kocamustaıapaşaı, Fazilet (Ba \aV G. O. PAŞA: Baglarbaşı (Baglarbaşı), Sağhk (Küçükköyt KADIKÖY: Sevgi (Bahrıys C a d ) , Elif (Moda Cad.ı. Saray 1 ı'Acıbaderr. . Kalamşı 'Kıztitopr a k 1 . Beşevler 'Göztepe', Bostancı fBostancn, Kazasker 'Eren koy» KARAKÖY: Akel (Şair Zıya Paşa Cad.) KASEMPAŞA: Azim (ZincirUkuyu Cad.\ Dilek (Örnektepeı SARrYER: Mete (Yeni Mah.), Emirgân (Emirgân Çınaraltj) SİŞLt: Büyük fPangaltıi, Yeni Dolapdere (Elmadağ), Temir <Ha lâskârgazi Cad.), Tokaloğlu (Gür sel Mah.), Neşe ( K u ş t e p e \ Engin (Gültepei, Önder <Celiktepe), Gürkan (Mecidiyeköy', Sultan Selim <Sanayi Mah.» ÜSKÜDAR: Güral (Selmaaipâk C a d ) , Duvardibi (Selımiye Kışla Cad.), Merih (Toptaşı Cad.), Gülden (Beyler'oeyi), Nur (Ümraniyei ZEYTtNBl"R^X: F J Öcal (Yeşiltepe Mah.) BAKIRKÖY: Canan (Ataküyi, Osmaniye lOsmaniye), Yayla (Bahçelievler), Babacan (B. Evl e n , Yeşüyurt (Yeşılyurt\ Yayla (Kanarya). Şükran (Esenler>, Merkez (Sej'aVsöy, Köprübaşı (K. Çekmeceı BEŞİKTAŞ: Sakana (Ihlamur dere), Bayramoglu (Nüzhetiye Cad.ı, Ayla (Levent). Diler 'Ortaköy). Gürkan (Kuruçeşmei BEYKOZ: tksir «Paşabahçei BEYOGLC: Neclâ Filibeli (TsKklâl Cad.ı, Giiven (Hamalbaşn, Aysal (Cihangil) EMÎNÖNt: Yeni ' L î l e ü \ Halk (Eeyazıt). Sema 'Lâleli 1 EYÜP: Üç Şehitler (Islimbej HAKEMLER: Bahri Koç «Anadolu'da Kuvayi Milliye adı Turan Şahın O), ismet Yılı altında, İttihat ve Terakki eşkiya (7) lığı yeniden harekete geçtiği anY. S. SELIM: Zülkay (6ı dan itibaren b u seçimden gelmeIzzet IÖI, Nurı (fi), Niyazı yeceğine kani olmuş ve asayiş te Haldun 1.6) Tayfun (7 ı, 1 min olunmadıkça seçimin yapüla 1,61, Mehmet (öı Yü ması aleyhinde bulunmuştunr. Ba (5 ı. Akgün (6). Atılla I I (fi zı zevat ise güya Meclisi MebuKARTAL: Sabri (fi) HE san her derde deva olacakmış gi <6ı, Mehmet (7ı, Nurettin RAMJ GEDİKPAŞA : 32 b i milleti hakikatten etmesi cihe Ali (6) Doğan ' 6 i . Onur tine d e dikkat etmeyerek n e oHAKEMLER: Suat Uysallar tsmail (7) Mustafa ,'6i, V : 3 0 AITINMIZRAK . F. BAHÇE : 1 1 1.61. Mustafa I '6) lursa olsun bir Meclısi Mebusan TEKEL • MURADİYE (6 ı, Turgut Odabaşı (5), Kemal meydana getirmek için acele etCeylan (5) GOLLER: Tayfun Dk 22, J mekte ısrar ediyorlardı. (...) Bu HAKEMLER: Ergir. Özbay HAKEMLER: Hıfzı Remirtlstu RAMİ: Gökçen ı4) Bülent m e ' Dk. 76 militarizm şebekesi söküldükten •'5), Ethem Köse (6), Asım YazıNamık (7ı. (Celal 6), Tacettin ("I, Se (5). İsmet Yılmaz (7>, TOPKAPI BAKIRKÖY : ( cıoglu (6 ı sonra, artık Türkiye'de hangi ceSaygılı (7) lami (6l, Zafer (6) Recep reyanın kıymetli olduğunu anlar. ALTINMIZRAK: Çetin '61 HAKEMLER: Ahmet Kc T E K E L : Vural (7) Abdul(6). İsmet (5ı, Cemal (7) AhSabahattin (6), Davut (6). Zihni Millet namına yükselen sedâ; bu (7ı. Sedat Kant (7ı, t c d a t ' lah (7), Türküm 07), Esat (7 ı, met (6), Fahir (8ı, İrfan (3), (7ı, Adil (6) Şükrü (6), Vey türk (7) millî hareketi ıdare edenlerin se Engin (7) Şinasi (7), Tahsin (Yücel 5> sel (6), Turan (6) Ergün ( 6 \ dası olduğu cihetle ben b u n l a n (7). Cemal (7) B Hüseyin (8 ı, TOPKAPI: Suat (fi) Şı GEDİKPAŞA: Mustafa (4) Selçuk 161 Nedim (' ' Tahsin I (7), K. Hüseyin (7) miUiyetperver tanırım demek hiç ( i 1 , Alaattm (5ı, Ahmet (5). Faik (5), (Bahri 5), Aliksan (51, han (5ı Recep 16). Tai doğru değıldir. Çünkü mületin in FENERBAHÇE: Mustafa («ı MUBADÎYE: Baysan (61 Ali (4), Fuat (5) Giray (6), fazına muktedir olmadığı irade Mehmet ' 6 ) . Altan (7), Tur (fiı. Ibrahım (6> K. Meh Serdinç f5), Adnan (6), Mahmut Yasar (6), İsmail (6i Feridun (6<. B. Mehmet (fii. Haydar hakkını n a z a n ıtibare almayarak gay (71. Atilla (6) Dinçer (7), (5). Izzet (5) Bülent (6!, Sı(6), Kemal (7), (Reşat 6), CoşBülent (7 ı, Turhan (fiı Celal geçerli ve tesirli irade hangisi ise r.an (6ı. Fethi (7) Teoman BAKIRKÖY Mehmet 16 kun (6) ı«V Recep (7ı, Atilia ' 7 ı onu milletın iradesı saydığunız Tayyar (öı. Zeki ıö). Mete GOLLER: Fahir Dk. " ve 17, ( 5 \ Zeki cfi). Ahmet (6» GOLLER Ergün Dk. 13, Fe Hakkı (fiı Temel (fi). Lo takdirde, m u t l a k hükümetlerin GOLLER: B. Hüseyin Dk. 14. Kemal Dk. 13, Cemal Dk. 23, cep Dk. 48 <6), Ünal (fi) Ramazan de milîi hükümet ünvanına hak 56 ve 64 Ahmet Dk. 74 Husnu (5 ı, Furkan (.5) BÜLENT VAROL SAMt ARKARA kazandıgını kabul etmelıdir. Faz TARIK TÜRKAY HAKEMLER: Erol Korkmazoğlu (6), Yusuf Kukul (6), Nurı Bü>ükbektaş (6) KADIRGA: Osman (61, (Kemal öl Hacı (5), Celal (6), Ay HAKEMLER: Cengız Dertürpençe (7,ı, Bülent Tolun (7,ı, Özcan Oal ('). dın (7ı, Tarık 16) Muammer SfLTAVTEPE: Bülent (71 Orhan ("), Hüseyin (8). Cengiz (7), <6), Cumhur (5ı, Ümit (6 ı Yüksel ("> Mithat (7), Mustafa (71, Ahmet (.7) Recep Mustafa (6ı, Erkan ı6ı, Ali (6) (7i, Ramazan ı7>. Orhan (7ı FERİKÖY: Süha (6) Sefer ÖRNEKSPOR: Levent ı6> llhan (6), Kecdet ,Sı, Gurhan (6i, (6), Ali LDI, Erdoğan (6). Ismet Fadıl <6) Sabahattin (61, Ali (61, Ömer (7ı Necmi (6), (6) Bekir (5), Mustafa (5), Mustafa ı'6>, Ahmet ' 6 ı Turan (5) Ahmet (6), Hüseyin GOLLER: Mustafa Dk. 4. Sabahattin Dk. 5, Ömer Dk. 36, Mithat (6), Vedat ( 5 ! Dk. 40, Ramazan Dk. 47 ERDOGAN ACIR DEMİRSPOR: Tarık (7ı ' ran (6ı. Akgün (7), Osman < Ahmet (3) Iskender ( 6 ' , rahım (7). Şuayip (6) Kâ 1 (,7 ı. Tahır ' 7 ı , Çetın ' 6 ' l.T.l': Mustafa (7) Süre; ' 7 ı , Hasan (6 , Yalçm (7), M rae; (6i Aptullah 16). Nc (7ı. Fıkret (6) Ahmet (6), ran (.6), Selçuk ' 7 ı METtN CLVD Y. S. SELİM • KARÎAL : 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog