Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tUMHURlYET 17 OCAK 1977 ırî ZAMCILIK (Bagtararı 1. Rarfarta) ç veriyorlar. o partllerin nıilletvcklllcrlnrirn zam taraftarı olanlar da hlç olmazsa se«ıinl çıkarmıyor. AP'de Ise, gene zammı «avunan tek scs çıkmadığı gibl, grncl baskan Demirel. Ustelik, CHPyl siıraya çeklyor: Hadi bakalım, CHP ıtru bu parayı almayacagız kararı vereblll.vor niıt bunu e<>reltm.. vaa IsUs böyle.. zam mı Istiyorlar.. Istlyorlar.. CHP Genel Baskanı da bllivor.. CHP Genel Baskanı da... Bir lâfı kırk kere söyler«em, yalan da olsa Izl kalır hcsabı... Nlteklm ban gızetecl arkadaşlarımızda d;ı böyle bir izlenlm lıalmıs. Ecevlt'ln de hatalı oldujhınu falnn vazıyorlar. CHP Genel Başkam bajka ne yapabllirdl bilnicııı.. hcrı ce, Kozlerlııl 7aın bürümiiş, zammı RÖrmekteıi humıılarının ııcıııuı giiremez hale gelmls bazı belirli kisiler karşısında, yapabilecej(lnln azamisini yapmıştır. Neysc, Işlıı lııı bölümiinü hlr .yana bırakalım. Ortadaki «rtrüntilnüıı arkasındaki gerçekse slmdi tabli ayrıntılarıyla anlaşılıyor su: CUP deki zamcıların nayısınılfiıı çok daha far.la ,nvıda vc bu lşte çok daha aktif olarak çalısmıs zamcılar takımı asıl AP'dedir... Hele bıtnlardan tanınmıs hlr »enatör var ki, kendisine: Mesleğtnlz nedlr, ne tsl« mcşgıılsünüz diye sorulsa boa bulunup: Efendlm ben mllletveIdll ve senator masslarına zam yapılmasını snglama orcanlzasyoııuyla raesgül olurum, demesi muhtcmeldlr. Bunun Içiıı partilrrin grııp yö'neticileriyle temaslar düzenleyen ınilletvektli nıaaşının riayatllacagi, rn fiizla yan ndemcll, ck ödemell memur tipi hanglsi olablllr, bunu üncedPiı hesaplayıp, öıire onıın cline geçen paraya zam yapılmasını düzenlcyen, Başkanlık Dlvam yorumları. karar tasarıları, tpkllflpri ha/.ırlayan bas aktör asıl o ve etratındakiIrrrilr. Kendlsl Demlrpl'in cn yakınlarından blrtdlr. Ve Demirel, onu kullste gftrüp de: Nasıl Rldlvor djye ıordufru zaman, o: lyl (rldiyor dlye revap vermisse, bu lyi giden Işln, maaşlara zam Isl oldufcu rlvayet edllir. Dcmlrcl'in mllletveklll vo srnatör maaslarımn artma•ından fayda saglamayı he«apladığı ISP, belll. Zaten menfaat unsıırunun büyük KI 1 oynadığı bir partinin başkanıdır. Kendl klaslk scçmcıılpılııtn çoğıı da, de£11 böyle lsler, mobilya I»lrrlnden bile etlcilenmiyor. Yani scçmen karşısında parllsi hesahına kayba ugramaktan fazla korknıaz Demirel. Böylelikle grubunu dalıa ıla tatmin udip, partlslnin içindekJ kaynaşmayı, Bllglçler, Avcılar meselelerini lldnci plana itetck. Hele bir dp t:HPde karışıkhk yarattıktan Koıira, hükümotiıı sci'lmden önce riüşmesi, ya da dü^iirülmesl ihiimalinl a/allnrnk... Kafasından hesbclll kl, bunlar geçiyordur. Gerçl onuıi kafasıiHİaıı böyle çeyler gr<;iyor dlyr, AP bu scçlmlenlo iktlılura Eelecek dpğildir. Anıa zami'ilıffin asıl kaynağında AP' ııiıı bıılundugu gp.rçeğini de Oeınlrrl. Iplevizyon pkranlarında CHP larıııı 41) defa tpkrarlayarak unutttıramamalıdır. CHP'II zamcıların unlarla ortaklıgı, CHP adına çuk büyük bir talihsizliktir. Ama CHP, a Mecllstpkl bir takım CHP'll zamrıdan ibarpt değlldir. Bütüıı yıırllakl iirçOtUyle, Rempatlzanlarıyla <:HP, CPiıçİprhı birhirlnl öldürmesinde nlduğu gibi, nınbilyada olduRII glbl, Lockheed noruşturmasının vıkmnza glrmeslnde olduğıı glbl, daha pek çok knnuda oldııgu glbi, bu zam işlnde de AP'niıı rolünü ve sorumluluğıııııı spçmcnlerc unutturmamalıdn. Atatürk döneminin ekonomik ve toplumsal sorunlarının tartışıldığı sempozyum sona erdi Istanbul YUksek tktisat ve Ticaret Okulu Mezunlar Derneji lstanbul Şubesl'nin düzenledigi «Atatürk döneminin ekonomik ve toplumsal tarihlyle ilgili sorunlar» konulu sempozyum dUn sona ermiştir. Dilnkü bölümdo «Laiklik ldeall ve gerçekler», Harf Devrimi», «19231938 döncmlnde Mülkiyef. sorunu» gibi konularla ilgili tebllğler tartışılmıştır. Prof. Dr. Şerif Mardin, «Laiklılc idealt ve gerçekler» konusunciakl tebliğinde, Çağdaşlaşmn süıeci içınde dinin değişmesi konusunu incelemiştlr. Dinin bnzı tfiplum işlevlerinin görülmesiylti ilgili bir araç olarak belirdigini savunan Prof. Mardin «Bu işlevlerin grup kurumlasması, daha Kenel anlamda bu gruba bir kim ligin bağlanması ve son olarak toplum içindn kişi dcngesinin saı; laııması gibi uç odak noktası varriır. Bu işlemlcre özellikle geleneksel toplumlarda dinin önemli katkısı olmuştur. Bu çağdas toplumda da devam eder» demiştir. Laıklik ilkeslnin uygulanmaya başlandıgı bir ortamdn, dinin, bu işlevleri göz önünde tutulmazsa laiklik ılkosinin Keliştirllmesinde zorluklarla karşılaşılaeagının dn gal olduğunu söyliyen Prof. Mar din konuşmasım şöyle surdürmüştür: «Özellikle, bütünloşmesini batıU toplumların bUtünleşmesi anlamında Keü'jUrnıemiş olan topltıluklarda, UIUSBI pazar ve bunlar gibi bUtunlcşme ögeleri ortaya çıkmadnn laikligin tutturulması kolay degildir.« Sempozymn'da »Harf Devrimi • konusunda bılgi veren Dog. Dr. llker Ortaylı yeni Tllrk alfabesı nin oluşumunu anlatmış, «Türk alfabe devrimi bllrokratik örgüt lerde büyüme ve kitle iletişim araçlarının gelişıneye başlaması dolayısıyla kaçmılmaz olarak ortaya çıkan imlâ reformlarının ve düzenlcmesinin aynlmaz bir parçası olarak ortaya çıkmıştır» de miştir. Doç. Ortaylı özetle şöyle konuşmuştur: «TUrkiye'de lmla ıslahı ve giderek latin harflerinin kabulii «orunu 1860'lardan beri gündemde idl. Yapılan girişimler sonuçsuz kaldıgmdan 1928 TUrk Harf Devrimi sosyal ve kültürel modernleşme aorunlarını çözmekte dtkıli olan radikal bir çözümdür.» Tebliğinde .19231938 döneminde Mülkiyet sorunu »na deginen Prof. Dr. Aydın Aybay da bu mülkiyet düzenlenmesi ve değerlendirilmeslnin yapılabiütıesi için, daha önceki dönemin dtlzpnlemeleriyle karşılaştırmalı yrtntemine başvurmatun uygun olacagını söylemistir. Prof. Aybay bu yöntem çok kapsamlı olduğu için madenlrr. kamu malları ve tanm topraklarının ana çizgllerl üzerinde durıııuştur. Maden mülkfyeti ile il gili olarak yaptığı açıklamasındn hazine arazlslndekl madenlcriıı tümüyle. devletin olduğunu büıiir ml?. «MPdeni kanıın ise maden mülkiyetini özel miilkiynt saymı.ştır. Bununla birlikte madenlerle ilgili özel mevzuat madenleri yine devlet elinde bırakmıştır» de miîtir. Kamu malları lle ilgili olarak höylfi bir yasanm yapılmadığmı lfadp eden Prof. Aybay .Eslu Hiıktık'da terkedilmiş topraklar adı altmda anılan arazinin ayrı bir rejimi olduğunu 5Rvunmu?, mpdeni kanunda ayrıntılı bir dü zenleme olmadıgını bildirmiştir. Prof. Aybay tanm toprakları ile ilgili olarak şöyle konuşmustur: «Eski Hukuk'tR tanm toprakları rekabe denilpn çıp'fk mülki ypti drvlete, kullanma hakkı fertlere ait olmak iizere çifte hnkkn tabi idi. Bu topraklar UzerindP devletin hakkı güçlü bir haktı. Mpdeni Kanun bu ikili sistPinı kaldırmi"! ve müllrlyeti tek hak haline Tarahra sırtlsrında kurultn «Kaçak Kent»ten bir fforiinü Elektriftl, iiıyu v»r; vollnrı açılmiîi. Istevena telefon hlle vcrlllyor. Bir tek pknik var. Bunların hlcblri yasal degU BOĞAZİÇİNDE, TARABYA SIRTLARINDA KAÇAK,, BİR KENT DOĞDU Yalçın PEKŞEN • •• Son hahprlpr Kcevlt'iti 8 ocak'lan öncekl aylıklaru dönülınesinl ve ınilletvekili ayliRiıiMi değlşmeypn bir kıs tasa dayatılmasını saı;lanı tK için yaptığı ve grııhuııuıı <.oğunluğunuıı benlmsedltci oııerl konusunda bir gplişınenln ortaya çıktiKinı göv lerlyor. Meclls Başkam, partllerln grup te.msllcllerlnl hugün İçin toplantıya çaj;ırdı. Buna APİIlcr de katıUcaklar tm? Ve katılıılai!'ı. CRkl avlıklara donülüu deglşmcz kıstas uygulanma.vını kabul edecekler nıl? Görecejtlz. Eger yan çlzerlerse o zaman zamda dlrenmenin sorumluluğunuıı en bafta onlar Uzerlnde oldugu büsbütün «aptanacak. ••••••••••••••••••••• İLÂN Şirketimiz memurlarından FRANSIZCA ^ II J J • • • • • » • » • • • • • • • • • • » • • Strasbourg ünlvarslteıi mezunu bayan ögretmen t » rafından KadıkOy yakasınd» oturan ögrencilere Fransızca ders verilır. T E L : 58 «8 M Enstitü sınavına ilişkin Danıştay kararının uygulanması için Korutürk'e başvuruldu çok makam ve idarelerini hukuka aykırı bir sekilde i;gal et tkincl kez yapılan Eğitim tirmektedir. Bu yetmiyormuş Enstitüsü sınavlarının Danıştay gibı binlerce yoksul halk çocutarafından ıptali va yüriltmeyi Junun. öğretim olanaklarını alııdurdurma karai'inm uygulanmabildigine kısıtlamakta, öğrenri(>ı için Trabzon'da 1456 ögrpnci İprin lıavatı ile kumar oynamakvelisinin ımzaladıgı bir dilekçe ta, mllyonlarra kişiyi ilgilendiCumhurbaşkanı Fnhri Korurcn Kğitim Enstltülerl giris sıtürk'e gönderilmistir. navlanna, keyfi mtidahaleleriylc, Birpr örnnği de Basbakanlıga, yurtsever gençlerin öğrenimini Adalct Bakanlıgına, Milli Egi ve geleceğinl engellemektedir. tım Bakanlıgına ve Cumhurlypt Bassavcılıgına göndfirllen dilekBunun en son ftrnegl, Egitim Enstitülerine giriş için yapılan çenin metnl şöyledir: lldnci sınavlar hakkında, Da«Sayın Kahri Korutürk Cumnıstayca verilen yüriltmeyi durhurbaşkanı, Ankara durma ve iptal kararlarma uyulmamasıdır. Anayasa, yasalar ve Mahkeme kararlannın yüriithukukun temel ilkelerine aykırı me organınca yerine getirilmeoİBn bu tutumun yarattığı malısi, hukuk devleti iddiasında bu suılar, herkesin grtzleri «nünrle dir. Bu nedenlerle devletimizin, lunan ve insan haklanna saygılı hükümeti Eğitim EnstHUleri giris sınavları hakkında, Danı;gu ülkelet1 için asgari kojuldur. tayca verilen kararlara uyulmaAncak bilindigi glbi bugün ül sı ve hakkı çignenin öğrencılerin, hnklarının tanınması için kemizdeki hükümet, Danıştay Ririıjlmlerlnizi bekler, ve diger mahkeme kararlannı is zorunlu saygılar sunarız.» rarla çignemekte, devletin pek TRABZON (Cumhurlyet) Istanbul, Istanbul olalı «kaçakuın her türlüsUne alıskın bir kent> tir. Kaçak sigaradan kaçak inşaata, kaçak etton kaçak dolmusa kaclar hcr Hirlüsüne... Kaçaklarla ilgili haberler hâlâ gazetelerde yer alıyorsa bu halkın ilgisinl çektigi için veya önlcnmesi yolunda önlemler alınsın dlye degll, belki gazetecilik alışkanlığındandır... Tarabya sırtlannda son birkaç yıl içinde dogup, gclişen bir «kaçak kent» işte bu alışkanlıgın ürtinüdür. Gazetelerin bu konudaki uyarılarına, Taıabya'ya incıı anayollardan birkaç yiiz metre içerde her geçenin görebileceği btJİgelerde yayılmasına karşın kaçak kentin kuruluşuna engel olunamudı. Şimdi bu yerleri gezenlpr pski Tarabya yolu ile yeni Tarabya yokuşu arasında kalan çanı onnanları arasındaki katliâmı içlcri yanarak seyrediyorlar. Yeşil renkli top fıstık çamlan kazınıp, ornıda birkaç tano bırnkılmış. Krozyona açık dik yamaçlar üstünde buldoferlerle açılmıs yollar, küçiiklü büyiiklü çirkın beton yıgınlarına ulaçıyor her köşede. Uç geniş toprak yolla asfalt yola VP denize ayılan bu yer artık bir gerekondu mahallesi, ya da bir köy dcğil. Küçük bir Anadolu kenti büytlklugundc... Yürürlükteki mevzuata göre buradaki tum yapılar ktıçaktır. Çünkü Bogazıçinde deniz kıyısmdan ve kıyı köylerinden arkada kalan araziler Belediye sımrları dışında snyılır ve buralardaki arazi, en küçük beş dönümlük parçalnra ayrılabilir. Böyle bir parsel Ustüne de en çok iki yüz elli metrekarelik bir bina yapılabilir. Ama Istanbul'da Tarabya sırtlarmda bu yürürlükteki (!) yRsalar hep kâğıt üstündcdirlor. Geniş arazileri satın alan spekülâtörler resmi parselasyon yaptırmadan hisso satı^ı yoluyla halka dagıtmaktadırlar. Yol boyu dızili «arsa ofislerine» 50 100 bin lira arası bir para yatınp hisse tapusunu cebine koyan vatandaş, rastgele bir yere binasım oturtmaktadır. Arn/.inin neresi kpııdisine düşüyor, kaç metreknre tuluyor, bunlar düşunülmedPn yapılnnlar artık gecekondu örnegi bir kııpı, bir oda dej>il... Birkaç katlı apartnıanlar bunlar. Doftal olarak elde parsel tapusu olmadıgı için inşant ruhsatı da yok. Hepsi kaçuk. Bu Rozöııünde oluşan garip durumun daha da büyük garipliklerl var. Aynı yerlere inşaat yapmak için resmi yoldan başvuran kişilere, kooperatlflere, şirketlere rıd ccvabı veriliyor. Ama kaçak yapılara, in^aat süresince kimse karışmadiRi Ribi clcktriği, suyu baglanmı?, isteyene hatlar uygunsa telefon bile bağlanıyor. Bir yanda, Boğaz'ı korumak için Na/ım Plan kuruluşuna, Imar Paknnlıgına, Belediyeye yüzmilyonlarca lira masraf eriiliyor, Boğaz'ı değerlcndirmek için turizm ve kUllür sektürlerinde yüz mllyonlarca liralık yatırımlara girişiliyor. Ote ynnda hepsi hepsi 5 10 klsinin yasa dı*ı kazançlunna göz yumulup, ormanlar, yesillikler vo hem ?imdilerde hem gelecekte Istanbul kentinin bir nefes alma yeri olabilecek ortanılar kurban ediliyor. İnsan bu manzarayı gördükten sonra ister istemez şöyle diişünüyor: «Bu yağmaya engel olunamıyorsa, adı yetklli olan bu kuruluşlara ne gerek var?» Turing Kulüp başkanı Çelik Gülersoy gezdirdi bana Tarabya'daki kaçak kenti. Yol boyu konusuyoruz: «Bunları durdurmak İçin odenck Rerekmlyor. Yeni yasa cereknıiyor. Kldekl hükümler yeterli» diyor ve örnekler veriyor: «Şişli'de, Fatih'te Belp.diyeden ruhsnt almadan iskele kurup evlnlzi badana btle ettiremezsiniz. Ama Boğaz'da binlerce kaçak yapıyı jtık.^eltcbiliyorsıınuz. Hndi bunlar yapıldı diyelim. Nasıl oluyor da bu nıhsatsız mahallelerin yolu açılıyor, İETT tdarc^i elektriğini baftlıyor, Sular îdaresi suyunu veriyor? Hatta PTT telefon gctiriyor? Var mı bunun mantıklı bir açıklaması?» ARİF EROL AYDIN adına düzenlenmiş, Beyofilu 2. Noterliğinden tasdikli, 577 sayılı ve 6 ocak 1976 tarihli vekâletnamenin, mezkur şahsın Şirketimizde bir başka göreve atanması nedeniyle, hükümsüz bulunduğunu va iptai edildiğini bildiririz. The Shell Company of Turkey Limited Türkiye Şubesi Merkezi Londra'da MeydanLarouşse Benzersiz bilgi hazinesi Istanbul Tabip Odası ve Tümas'ın düzenlediği Sohbet Toplantıları (2) (TTB Merkez Konseyi Baskanı) Dr. Erdal ATABEK Manajans: 121 543 DUYURU Alaşehir Belediye Başkanlığından: 1 Beledlyemlze «lt ssatıe 10000 bln günde 240000 btn Stşe kapaslteli tam otomatik Ssnkız Madensuyu teslslerl klraya verllecektlr. a Bu ıso Ullplerln tekllf îeklllerlnl v« klralayabll»ceklerl çartları bellrten teklUlerlnl 19 ocalc lle 19 şubst tarüılerl atasınfla teklMerl lle beraber mllraraatlnn ilSn olunur. (Basın: 10198 550) "EK"cflt cıkb! Meydan Larousse'un 1. cildi I969'da, 12. cildi 1973'te yayımlanmıjtı. O yıllardan bugünc, büyük ilerlemcler oldu. öncmli değişimler geçirdi dünya ve Türkiye. " E k " cilt, bütün bunları yansıtmak amacıyla geniş bir kurul tararından hazırlandı. >«Ana yapıtta gerekli görülen düzcltmclerle cklcmelcrin yanı bira... • Son yıllarda gidcrek önem kazanan bilijim, ekoloji, psikanaliz, sosyal antropoloji, lcngüistik, modcrn matematik v.b. konular... • Politik yenilikler... Hcr daldaki belirgin kişilerin biyografiltri... • Ayrıca, Türkçcmizdc yaygınlaşmakta olan yeni kelimeler, deyimler ve yabancı tcrimlcrle bugün yayımlannus gibi güncel, Değişen Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 19 OCAK 1977 Tarihlnde Çarsamba günU saat 18.00'da îstanbtıl Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır. YER: TUrkocağı Cad. No. İB Cağaloğlu (tstanbul Erkek Lisesi karjın) Cumhuriyet 554 Türkiye'nin tek haftalık habar dergisı YANKI Çıktı. Altınız mı? 36 sayfa, kuşe kapak 350 kurus YANKl'nın bu haftaki sayısındaki yazılardan bir kısmı: • Genelkurmay BHşkanı Org. Semih Sancar YANKI'ya özel demeç verdi. Mbya, deprem için Hltler'den kalmn ilâç gönderdi. Hssan Aksay, Slret'l Ncbi KonferansınJi sekretor seçildl. Mllletvekllleri maaş zanımmın hikâyesı MSP, «Hele bir bütçe çıksın» dedı. Renault'ya yapılan zanımın hikâyesi. Çpııe kemlğlne diş çakılıyor. Kapıcı direniçinl YANKI inceledi. Seks bölumünde ilglnç dört yazı ve KÎTE raponı Artık YANKI pazartesl günleri TUrklye'nin her yerlnde bulunuyor. Mutlaka bir YANKI alınız.. Sadece 350 kuruş. Cumliııriyet: 557 FRANSIZCA STRASBOURG ÜNtVERSlTESl MEZUNU BA*AN OGHKTlMfcN TABAHNDAN, KADIKÖT VARASINDA OTURAN OGRENCİLERE FRAN81ZCA DERS VERlLtR Tel: 58 68 96 Oktay Cumhur AKKENT Jlnekolog üpr. Vr. »islı HalaskSmazı Cart Telefon ı « « «3 371 179 Or.AZiZ ÇÖL OKTOPEOl VK TRAVMATOUMt MÜTKHASS1SI (KırUı kemlk v* malsal Daatalıklan) Usnunbe; Halaakargazt Cad. «9/1 Sedef Apt. « «7 »3 " E k " cilt, MeydanLarousse'un 13. cildidif. En geniş anlamda bütünleyicisidir. 974 sayfa, 500 TL. Bütün büyük kitapçılarda. YÜKSEK DENiZCiLiK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN : Eleman Alınacak Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Kunımumu» t.ftşra teçkilâtı thtlyacını makkârl / YUk»ekova, Adıyaman. Tuncclı, Klâzıg. Bltlis / Adilcevaz, Bayburt / Giınıilçhsne, Kırşelıir, Oıresun, Çorum, K. Marav kar$ılamak Uzere açıktan veya naklen sınavla yetsrl kadar eleman alırmcaktır. Adaylann, askerllğini yapmı? olması Akademl veya b«nzen okul mezunu olmaları 657 Sayılı Kanunun 48. mnddeslnde belırtilen şartları taşımalan gereklidtr Talıplcrln 15.2.1977 tarthinp kadar Genel müze müracaatlan Uân olumır. MUdUrlügıl MeydanLarousse Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd. Şti. Sultanmektebı Sok. 23 25, Cağaloğlu Istanbul Tel: 27 93 10 DunuTiları, 857 Sayılı Dnvlet Memurları YRSBRI İU Ulsstırma Bakanlıgı Morkez ve Taşra TfişktUıiında Memunynte llk Defa Atanacaklnıa Uygulanacak Yatorlık ve Yarışma Sınavliirı Ozel Yönetmellgl hükünılertne uyRiın olan ıstek111er, aşagıda açıklcnan kadrolara alınaraklardır. îlgilenenlprın, 31 Ocak 1977 Pazartpsı Ktlnü saat 17.00'ye kadar Okul Mürltîrliigdne başvurmaları duyurıılur. t r nvanı Mutemet Sıntf Amiri (Oece Görev Alacak) Manajans: 113 515 Sınıfı Dcrcrrsi Genel Idare 10 Hizmetleri Genel ldaro Hizmetleri 10 Sa.vısı 1 1 Bıılundugu rcr Ortaköy • tst. Ortaköy • îst. (Basın: 10610 552) (Basın: 10319) 543
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog