Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1977 İC OPEC'N GRiJMEKTE OLAN 2 4 OLKEYE YAPACAGI MALi YARDIM 2 5 YIL VADEU VE FAiKiZ OUCAK. YARDIMIN NÜZ HANGi GlKELERi KAPSADIGI KONUSUNDA HEBiR AÇIKUMA YAPILMADI. MISIR'LA ÜRDÜN CENEVRE KONFERANSININ BİR A N ÖNCE TOPLANMASINI İSTEDİLER ASTJAN (Mısır) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la Ürdün Kralı Hüseyin arasında Asu an kentinde yapılan resml görüş meler tamamlanmış ve görüşmelere ilişkin ortak bildiri yayınianmıştır. Ortak bildiride. :ki deviet başkanının. Ortadoğu sorununa çözüm bulunması amacıyla Cenevre konferansmın vakit geçiriimeden toplanması gerektiği konusımda görüş birliğine vardıklan behrtümistir. Ortak bildirinin bir diğer önemli yönü, Sedat ile Hüseyin'in, Cenevre Konferansına İsraii' le doğrudan çatışma halinde bulunan tüm taraflardan başka. FKÖ'nün de ayn bir delegasyonla katılması konusunda anlaşmaya varmalan olmuşrur. Biündigı gibi Ürdün, FKÖ'nün Pilistin hal kının tek meşra temsücisi olarak kabul edıldiği 1974 Rabat Zirve Konferansından sonra. kerıdisinin Ortadoğu sorununda taraf olmaktan çıktığını 1leri sürerek. bu konuda yapılacak görüşmeleENVER SEOAT KRAL ORTAK HÜSEYİN BiLDiRiDE; GÖRÜJMElERi SONUNOA KONFERANSA FKÖ'NÖN kanı îsmail Fehral. ABD İle Sov yetler Eirliği'nin Ortadoğu sorunundaki tutumlarını açıkça orta ya koymalannı istemişjtir. Suudi Arabistan'ria yayuüanan «Ukaza» gazetesine verdıği demeçte Fehmi. simdiki ateşkesin sonsuza dek uzamayacağmı, ya özlenen barışa ya da yeni bir savaşa dönüşeceğini söylemiştir. ABD'nin îsraiVe verdiği silâhlar konusvına da değinen Fehmi, «bu silâh lar yalnız Mısır'ın değil, tüm Arap diinyasının güver.liğini tehdit etmektedir» demiştir. Bu arada ANKADPA Ajansınm bildirdığine göre. Kahire'de toplanan Arap Dışişleri Bakanları, petrol üreticisi Arap ülkelerinin îsrail'le dogrudan çatışma halinde bulunan ülkelere ve FKÖ"ye yardımı sürdürmelerini kararla?tırmışlardır. (Dı? Haberler Servisi) OPEC yardım fonundan 24 ülkeye 111.6 milyon dolar verilecek YAYINLANAN VİYANA Petrol îhraç Eden Ülkeler Örgürü (OPEC)in gelişmekte olan 24 Ulkeye 111.6 milyon dolar yardım yapacagı bildirilmişür. OPEC sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, petrole yapılan zam nedeniyle ödemeler dengesindeki açıklan daha da artan gelişmekte olan 24 ülkeye 25 yıl vadell toplam 111.6 milyon dolar lık yardım yapılacaktır. OPEC'in faizsiz olarak verecegi 111.6 milyon dolarlık yardımm henüz hangi ülkeleri kapsadıgı belirtilmemistir. Bilindiği gibl, 25 aralrtc 1976 tarihinde imzalanan altı yardım anlasmas: geregince OPEC'in özel yardım fonundan Hindistan 21.3 müyon dolar almıştı. Ayrıca OPEC'in özel yardım fonundan Mısır 14.5 milyon dolar, Bangladeş 13.9 milyon dolar almışiardı. Geçen yılkl OPEC özel yardım îomından yararlanan ülkeler arasında Yukan Volta. KenyaTanzanya, Gambia, Btırma, Nepal, Haiti bulunmaktadır. (Dış Haberler S«rvtsi) DE AYRI BiR DELEGA5YONLA KAIILMASI GEREKIiGi GCRÜjÛNE YER VERilDi. re ve toplantılara katılmayaeağım bildırmişti. Bu arada îsrail hükümetinin de, Cenevre Kon'eransına FKÖ'nün ayn bir delegasyonla katılmasına kar«ı olduğurm. ancak Filistinlilerin konferansa katılacak Arap ortak delegasyonu içinde yer almalanna itiraz etmeyecegirn bildirdiği de FiliSTiN DEVlETi Sedat Hüseyin görüşmelerine ilişkin ortak bildiride, ıki deviet başkanının. halen Îsrail işgaünde bulunan Şeria ırmagının Batı Yakası ile Gazze Şeridinde bir taagımsız Filistin devleti kurnlma sı konusunda da görüş birliğine vardıkları açıklanmıştır. Ayrıca Kral Hüseyin'in, kurulacak Filis îin devleti ile Ürdün arasında resm; bir bağiantı bulunmas; yolunda Enver Sedat tarafından ortaya atılan öneriy: memnunluk la karşıladığı da belirtümistir. öte yandan Mısır Dışiş'.eri Ba IsraîF Genel Kurmay Başkanı: n İsraii askerî üstünlüğünü ancak gelecek yıla kadar elinde tutacağından emin olobilir,, KfDÜS (ANKA) Îsrail Genelkarmay Başkanı General Mor dehay Gur, «İsraii komşulann» karçı askeri üstünlügü anoak ga lecek yılın başlarına kadar elinds tutabileceğinden emin oiabilir» demiştir. Ingılizce yayınlanan «Jerusalem Post» gazetesine bir demeç veren İsraii Genelkurmay Başka nı, Arap ulkelerin gelecek yıl ya pılmsı tasarlanan askerî malzeme teslimatının îsrail için b a a sorunlar yaratabüecegtni öne süımüştür. General Gur, Ürdün Silâhlı Kuvvet lerinin bir kaç yıl içinde ar tan ülkeleri içinde en modeml olaca*ını tahmüı ertigini söylemiş, Suud! Arabistan'ın askeri gelişmesini «şaşırtıcı» olarak nitelemiştir. İsraii Genelkurmay Başkanı, «Araplar büjiik ölçüde sanayi alt yatırımlarını kuramamışlardır, an cak askeri bakırrsdan miktar ve kalıte açısmdan büyük bir gelijme göstermişlerdir» demiştir. Gur bir savaş çıktıgı takdirde Israil'in karşı saldında bulunma gücüne sahip olduğunu da sör>miş, ancak bu durumun gelecek yılın başlarında değişebUecefini sözlerine eklemiştir. Park Çung Hee: "Kuzey Kore ile saldırmazlık paktı imzalanırsa, Güney Kore'deki ABD birlikleri geri çekilebilir,, bu yana, ilk ker bu yoldft Wr açık lama yapüdıgına dikkati çekmektedirler. ABD'nin yeni Başkanı Jimmy Carter'in Savunma Bakanı Brown, hafta başında yaptığı açıklamada, Kore'de sayılan 39 bine ulaşan ABD askeri birlikleriînternational Herald Tribune nin azaltıİEbılev.esini, natta tü fazetesinin haberine göre Park müyle jeri çekiıi'bıieccğinı s^ i'T? Hee, düzenlediği basın ton mişti. lantısmda. ülkesınde yerli savaş Günev Kore Deviet Başkanı'nın, sanajiinin kurulmakta olduğunu ülkesındeki ABD birliklerinin geri ve Güney Kore'nin kendisir.i sa çekilmesine kar^ı çıkmayacağina Minma yeteneğinin hızla arttığını ilişkin açıklaması, gözlemciler tabelirtmiştir. Park Çunge Hee, iki rafından, Kuzey Kore'nin konfeKore'nin birleştirilmesi girişim rans masasına oturması için yeni lfrinrie banşçı yöntemlerin esns bir çağn olarak yorumlanmakta oiarak alınması gerektigini de dır. Bilindiği gibi Kuzey Kore, sbzlerine eklemiştir. konferans masasına oturmak için, Güney Kore'deki tüm ABD birlikPark Çuns Hce'nin ABD birlik lerinin geri çekilmesini şart KO» lerinin Güney Kore'den çekilmesi maktadır. Gözlemcilere göre ne ilişkin açıklamasının, Batılı Park Çung Hee, bu açıklamasıygözlernciler arasmda şaşkınlık ya la anlaşma, yolunda yeni bir arattigı bildirihnektediı'. Gözlemci' dım atmış olmaktadır. Ifr, ÂBD'nin Güney Kore'de as (Dış Haberler Servlrt) keri varlıgırun sürflüğü 31 yüdan SEUL Güney Kore Deviet Başkanı Park Çung Hee, Kuzey Kore ile bir saldırmazlıi paktı iiTizalamalan halinde, ülkesindeki Amerikan birliklerinin geri çekilmesine karşı olmadığını söylemiş tir. John Vorster: "Küba, Rodezya'ya müdahale edecek olursa Güney Afrika da savaşa katılıı\, JOHANNEBCRG Güney Afrika'da yayınlanmairta olan Sunday Express gazetesinin bildirdigine göre Güney Afrika Cumhuriyeti Başbakanı John Vorster bilinmiyen bir tarihe kadar ertelenmis bulunan Cenevre Konferansı Başkanı îvor Richarda, Ro dezya'ya Kuba'nın müdahalesi ve ya gerilla savaşının kuaşması ha İinde Güney Afrika CuraJnuriyetinin Rodezyalı beyazlann yanında çarpışacağinı bildirmişür. Gazete Vorsterin Hodezya'dakl tedhiş ha reketlerinin ileride Güney Afrika Cumhuriyetini tehlikeye sokacak dereceye gelmesine de izin verilmeyeceğini söylediğini haberine eklemiştir. HELMUT SCHMiDT'İN D1Ş YARDIM POLiTiKASI KENDi PARTiSi TARAFINDAN ELEŞTiRiLiYOR BO.NN, (ANKA • DPA) Fed^ral Almanya'da Sosyal Demokrat ve Liberal Demokratlardan olıısan koalisyon hükümetinin dış yardım politikası. Sosval Demonrat poîitikacılar tarafından eleçf irilmektedir Federal Parlrmeto Ekonomik îşbirliji Komisvonu Başkanı olan Sosyal Demokrat Milletvekili l'we Hottz, üçün rü dünya ülkelerirtî yardım konusunda hükjmetin başansız oldu*ımu öne sürmüştür. Ekonorrnk isbirliği bakanhgı. 4 900 milyon mark isterken. bakanlığa sadece 3 milyar mark verilmesi ve tartışmalardan son ra. sadece 170 milyon markl'k bır ek'.eme yapılmıştır. Ekonomik İşbirligi Komisynnu Raşkanı Holtz, hu ödeneğin Baş bakan Helmut Schmidt hükümeiinin önceden saptadıgı dış yardım ilkelerine yetmiyecegini ileri sürmüştür. Holtz. sorumlulugu iki koalisvon partisine yüklemiş ve kenai partisi olan Sosyal Demokratları suçlamıştır. Dış yardımlann r.engin ve yoksul ülkeler arasmda daha adil biçimde dağıtılması için Holtz bakanlığınm bütçesine' P O milyon mark eklenmesini fa i O İ7 eelirlerinın gelişmekte olan ) ülkelere yardım fonuna aktanlmasını ve teknik yardımm arttı j nlmasını istemiştir. Bakanın gö j rüşleri genellikle olumlu karşılanmasına ragmen gözlemciler hükümetin harcamaları kısnlama politikasını sürdürecegini ifade etmişlerdr. J DOU f 0* UXl GÖRbjECİK Bu arada altı Afrika Ulkelerin de mekik diplomasisini sürdüren İvor Richard'm Yurtsever Cephe Liderleri Nkomo ve Muga be ile görüşeceği bildirilmiştir. Yurtsever Cephe ile görüşbirliğine vardığı takdirde Richard'ın. Vorster'e baskı yapabilecefi ve RODEZYA'Ü BEYAZLAR, İAN SMiTH'i PROTESTO EDiYOR Güney Afr&a'nın da Rodezy'a'ya Londra'nın önerdiği yöntemleri Rodezya Ba.«ıbakanı Ian Smith'in Cene\rr konreransmda Ukındığn takındığı tutum ülkede »orukabul ettirebilecegine gözlemcınun harışçı yollardan çözümünü isteven hir kısım Rndezralı beyazın tepkisine yol açmaktadır. ler işaret etmişlerdir. Bilindiği Resimde, Ian Smith aleyhinde eösteri yaparak isttrasını istpTen Rodezyah beyazl»r görülüyor.. gibi Rodezya ihracatı için GünejAfrika Cumhuriyetine bağımlıdır. ülkesınin (Tanzanya, Botswana, dan sonra kendilerinin de Rahia yadaki beyaz azınlık hükümeti C'e yandan «tnternational He Angola, Mozambik re Zambiat, Abel Muzoreva önderliğindeki bu yeni îakrikle zenci liderler ara rald Tribunen gazetesinin haberi Rodezya'da Nltomo ve Mugabe. daha ılımh gruplar anlaşmaya ça smdaki bölünmeyi daha da derinleştirmep amaçlamaktadırlar. I» göre, Rodezya Dışişleri Baka W>ndeTliğindeki Yurtsever Cepheyi lısacakjannı söylemiştir. ^. (Dıj Habrrler Serrisi) "Siyasal goriefhcflere göre üSaez. .m Peter Vander Byl, bes Afrika . destekleyeceklerint açıklamalann LÜBNAN'DA BANKALAR BUGÜN AÇIUYOR BF.VRLT. HSKA . DPA) tç savaş nedeniyle uzun zaman dan beri kapalı bulunan Lübnan daki bankalann bugün açılacagı açıkîanmıştır. Lübnan Bankalar Btrliğl Başkanı Joseph Geagea. bir yıldan beri kapalı olan bankalann kesinlikle >arm çalışmaya basiayacafynı söylemiştir. Lübnan Merkez Bankası «Banque du Liban»ın bütün bankalara normal çalışmalannı sürdürebllmeleri için gerekli fonlan sagladığı bildirilmektedir. IRAN'A YAPTIGI RESMî ZiYARETi TAMAMLAYAN IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI ÜLKESiNE DÖNDÜ BAĞDAT îran'a yaptığı üç fürîlük resmî ziyareti tamamlayan Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadl, ülkesine dönmüştür. Hammadi, İran Dışişleri Bakanı Halatbari ile Tahran'da yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirmiştir. Bu arada BBC Radyosu Arapça î'ayınında, Irak ve îran Dışişleri Balranlanmn. Kuley Irak'takt Kürt ayaklanmasının tasfiyesiyle sonuçlanan 1975 Cezayir antlaşması konusunu ele aldıklarını ve bu antlaşmanın eksiksiz olarak uygulanrnası konuranda görüş birliğine vardıklarım bildirmiştir. Radyo ayrıca. iki d:ş:şleri bakanmın, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlanna ytizde 5'ten fazla zam yapmaması üzerine ortaya çıkan durıımu görüştükjerini de haber vermiştir. (Dış Haberler Senrisl) HİNDİSTÂN'DA OLAĞANÜSTÜ DURUMUN KALDIRILMAS! OLASILIĞINDAN SÖZ EDİLİYOR TENİ DELHÎ, (ANKA DPA) Htnt siyasi çevreleri, İlk kez, 1975 naziranında ilân edilen «Olağanüstü durumun» yakmda kaldırılabileceğl ihtimalinden soz etmeye başlamışlardır. Başbakan İndira Gandi'nin «Durumun henüz olgunlaşmadıgı» şeklindekl demeçlerine rağmen, üst düzeydeki bazı siyasi şahsiyetler, tutulclanan muhalefet liderlerinin birçoğunun serbest bıratalmasını, yeni bir demokrası dönemine girişin belirtisi olarak yorumlamaktadırlar. Bu arada yıldırma politlkası üe sağ ve sol muhalefeü etklsiz hale getiren bayan Gandi'nin, şimdi de iktidardakl Kongre Partisi İçinde kendisme karşı oluşan hizbi tasfiye edebilmek için bir erken seçimi düşündüğü ve bunun için de demokratik düzene getirüen sınırlamalann belirli ölçüde kaldınlmasının gerektigi siyasal yommlarca ifade edilmektedlr. JAPONYA'DA ÜRETİLEN HER İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ İHRAÇ EDİLİYOR TOKTO Japonya'da otomobil Uretimindeki artışın, diğer ülkelerle karşılaştınldığında rekor düzeye ulaştıgı ve 1976 yılında 5 milyon adet otomobil üretüdigi bildirilmektedir. Japon otomobil sanayicileri tarafından yayınlanan yıllık raporda, 10 yıl önce 1 milyon adedin altında olan otomobil üretiminin, 1976'da 5 milyon adede ulaşmasından övgüyle söz edilmekte ve Japonya'da üretllen her iki otomobüden birinin ihraç ediidiği kaydedilmekteöir. Japonya'da otomobil üretiminin rekor düzeye ulaşmasının, geçen yıl ihracatta meydana gelen artıştan kaynaklandığı kaydedilmekte ve Japonya"nın 1976'da dış ülkelere yaptığı otomobil ihracatında btr önceki yıla oranla »'» 35'lik artış olduğu, buna karşılık ülke içi otomobil satışlannın % 9 oranında gerilediği belirtilmektedir. (Dıs Haberler Serrisi) Dünyanm en çağdaş bilim ve teknoloji ansiklopedisi THE W0RLD 0F SCIENCE şündi Türidye de, Türfcçe: BİLİM ve YASAM ilk fasikül Çarşambaya! Sıkıyönetim gGırlerinde doğuda işkence ve zuiöm Ölen ama başeğmeyen b'rr insanın destanı Bugüne dek karanlıkta bırakılan tüyler örpertici belgeler Vartinik operasyonu Sonsuz işkence günleri Ser verîp sır vermeven bir yiğit VUdan Bornnefmez (Volkan) Diştabibi Fevzikan Boyuneğroez (Vali) Evlendiler Çorlu Orduevi 15.1.19T6 Ue ^ (î g 1 £ ? (| « Çok renkli ofset baskı.„ 78 büyük boy fasikül.. 6 Kiks cilt... 1872 sayfa... 6000 'i aşkın fotoğraf,resim,şema, çizelge,harita... Bu Çarşamba ve her Çarşamba. m TeTaıant (TheWor1dofSci«ce) niçin dnnyanın en nnln çt|d»| bilin T« tekaolojiMiiklopeditidir T Bilim ve Yaşam, tümü de konulannda uzman, ünlü bilim adamları tarafından hazırlanmijtır. Öğrenimi, mesleği, yaji ne oîursa olsun çağıyla ilg.lenen, anlamayı, öğrenmeyi, bilgili o'tmayı seven, günümüz insaru ön pianda tutularak yazılmıştır. Biiim ve Yajam, bilim ve teknikteki en son geîişmeleri de kapsar. Bilimsel konulan, bu konularda öğrenim görmekte olan kişüerin de, merakh herhangi bir insamn da kolayca yararlanabüeceğı bir biçimde açıklar. Her konuyu renkli fotoğraflar, resimler, çizelgeler ve diğer yarduncı araçlarla anlatır. Kesin, ayrınülı ve doyurucudur. Ömeğin, TheWor:d of ScienfÇ adıyla yaymlandığı ABD'nde halk kütüphanelennden özel kitaphklara ve okuliara kadar her yerde güvenılirlığiyle ün kazanan en büyük bilim ve teknolcjı ana:kloped;si olmuştur. Gelişim Yaymlan, bu ans;klopedıyi de duru bir Türkçeyle ve ynlm bir anlatımla çağdaş insana sunuyor. Boyielikle, kütüphanelerımizdeki bır tcmel ek?;kiik. Bılim ve Yajam gibi bır başe=erle, tam aniamıyla giderilmiş oluyor. Işte bu nedenlerle, yaymlandığı her ülkede, uzaydan fizik ve kimyaya, uyguiamah büimlerden biyoioji ve yaşamm öyküsüne kadar kapsadığı her konuda başvurulan tek kaynak e^er haiıne gelmiştir. (J 1 Cumiıuriyet 530 K o ngre Leven* Okullar Semtini Güzelleştirme Derne|inden: Dernegimizin yıllık Genel Kurulu 28 Ocak 1977 Cuma günü ?aar 20.30'da Levent llkokulunda toplanacaktır. îönetim Kurulu Gttndem: Açılış, Başkanlık Divanı seçimi. Raporlann okuaması. Görüşmeler ve Yönetim Kurulunun aklanması, Bütçe ve aidatın saptanması, Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi, Dilekler ve Kspamş. {Cumhuriyet: 558} İBRAHİM KAYPAKKAYA'nın Hoyatı ve mucodelesi KALEM1NDEN NtHAT BEHRAM 'm BUGÜN BİÜM VE YASAM ANSİKLOPEDİSİ DA Cumhuriyet: 555 GELİŞİM YAYINLARI Dagıhm :Hiirriyt Gozrtc Dagıhmı Ajans Ada: 610 545 KATIP Nüfus cüzdanım ve îlkokul diplomamı kaybettim." Hükümsüzdür. H u u ÇAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog