Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKI !r memlekette Yargıtay Cumhurlyet Başsavcısı gericiliğe karşı Cumhuriyet Savcılarını uyanr, bu memlekette şeriatçılık uzerlne konîerans toplamaya kalkışılır ve bu memlekel Atatürk TUrkiyesı olup aydınlar ve hukukçular sus pus olursa artık o memleketin geleceğine tımıtle bakılamaz. 30 aralık 1976 tarihli bir Istanbul gazeteslnde «ŞerıatçıUk Konferansı Türkiye'de yapılacak» başlığım taşıyan akıl almaz bir haber yayımlandı. Toplanacak konferansın konusu 9u şekilde &ıralanıyor : •Şerlatın lüm MUslüman ülkelerde derhal yürürlüğo Rirnıesinl ve Arapçanın da bu ülkelerde resmi dll olmasmı kararlastıran Slret Konferansı Türk Hükümetl'nln davetUsl olarak îstaubul'da toplanacaktır. Geçcn mart ayında Paldstan'da toplanan hu konfcransa Tiirklye'den blr Devlet Bakanı katümış vc blr sUre konferansın konuk başkanlığını da yapmı&tır. KoııreransU oyblrllgi Ue alınan ve dünya kamuoyıına da açıklanan karar» ların bnzıları şövlcdir: Bütiin MÜRİüman ülkelerde derhal >crlatın ııygulanmasına geçilmeli ve ülkeler mevzuatını şeriata güre yeniden dttzcnlcmeiidir. Müslüman Ülkelerde Arapça Hğrenlm gnUştirilmell ve Kur'ıın dill tslâm ülkelerde evrensel bir dil durumuna Rotirilmelidir. Hazrrti Peyzambert son Peygamber olarak tanıınayanları «Kiîflr. nun etmek şarttır. Konfcrans. SIret1 Nebi'yi büttin okul ve kolejlerde znrunlıı ders olarak okutmayı kahııl ve tavsiye eder. Rütiin lslâm ülkclerinde cuma ftinü resml tatil günü olmalıdır. tuMHtntrn Klmse, Devletin loıral, tutumsal (fktlsadt), ftlyaaal veya hukuksal temel düzentnl, ktsnıeıt de olsa, dln kurallanna dayandırm» veya siyasi veya şahs! çıkar veya nttfuz sağlama amacıyle, her ne surette olursa olsun dlnl veya dln dııvrularını ya da dince kutaal sayılan leyleri lstlsmar edemez ve kötiiye lcullanamac. Bu yasak dışına çıkan veya başkalarını bu yolda kıskırtan (rerçek ve tUzel klsller hakkinda, kanunun gÖKtcrdlğl hükümler uygulanır ve glyasl partiler Anayaaa Mahkemesi'nce temelll kapatüır. (m. 19/1.2.3,4,5). Anayasa'mn öngördüğü laylk, demokratik hukuk devletini yıkmaya hiç kimsenin gücü yetemez. Anayasa'nın yııkarıda açıkladığımız hükümleri karşısında başkaca hiçbir açıklama yapmaya gerek gbrmllyoruz. Cumhuriyeti. layik VB demokratik hukuk devletini yıkmayı, dln ve vicdan hürriyetinl ortadan kaldırmayı ve şeriat esasına dayalı teokratik blr dlizen getirmeyi amaçlayan .Siret Konferansı» Anayasa'ya aykırıdır, Anayasa'yı ihlâl suçudur, ayrıoa TUrk Ceza Yasası'nın 163. maddesl kapsamına da glren blr suçtur. Bir Haklm lle Ctunhuriyet Savcısmm birlikte kaleme aldıklan bu yazıda sembolik bir anlam vardır Şeriat hükUmleri lle Anayasa hUkUmlerinl karıştıranlara ve Kur'an ile Anayasa'nın yerlerinln ayrı olduğunu bilmeyip her gün hukukun UstUnlüğünden bahsedenlere nrtık «YETER. demenin zamanının gellp geçtlğinl hatırlatmak ıstiyor ve ttlm yetkililerl göreve çağırıyoruz. T7TOBt t n B OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Siret Konferansı ve Anayasa Selçuk C. BENGÜ Sahir YÖRÜK Cumhurlyet Savcısı Ağırceza Hâkiml Kadınlar daha dikkatll olmalı ve Miislttmanlığın şartlarma riayet etmelidlr.Haberde, îstanbul'da toplanacak olan bu konferansa Türk hükümctl adına katılacak olan bir Hükılmet tıyeslmn başkanlık yapacajı da beUrtillyor. TBMM'de de tartışma konusu oldugu büdirilen bu konferansı toplayan kim olursa olsun, lster HUkümet, ister dernek, isterse bır kıçı, «onuç. hukuksal yonden hiQ değişmez. Onun için Anayasa'nın şu maddelerini batırlatmakta yarar görUyoruz: Türklye Devletl blr Cumhurlyettlr (m. 1). Ttirklye Cıımhurlyeti, layik blr hııkıık devletidlr (m. 2). Resnıî dil Türkçedlr (m. 3/2). Bu Anayaaa'da yer alan hak ve hürrlyetlerden hiçbirİHİ, iıısan hak \e hürriyptlerlnl veya Türk Devletinin tilkesi ve mllletlvlc bölünmez bütiinlüğunü vcya dll, ırk, «ınıf, dln ve mezhep ayrımına dayanarak nlteliklerl Anayasada bellrtllen Cumhurlyetl ortadan kaldırmak kastı lle kullanüamaz (m. Herkes, vlcdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetlne sahlptlr. Kimse, lbadete, dini aylrı ve torenlere katılmaya, dini Inanç ve kanaatlerinl açıklamaya zorlanamaz. Klmse, dini Inanç ve kanaatlerlnden dolayı kınanamaz. Din egitlm ve öğrenlml. ancak klşilerin kendl lsteğine ve küçttklerln de yasal temstlcllerinin lsteğlne baglıdır. ISLIK SADUN TANJU K Yumruklar Konıışııyor! OKTAY AKBAL Evct Hayır TEHLIKELÎ İLİŞKİLER lrleşik Amerika Cumhurbaskanı'nın geleneksel törenlarle andlçerek göreve başlamnsına birkaç gUn kaldı. Birleşik Amerika Devlet yönetım sısteminln en ilgi çekici özel liklerinden biri, yenl seçllen Cumhurbaşkanına, devlet yönetimlnin seçimin hemen ertest günü teslim edilmemesidir. Bu sistem, yeni Cumhurbışkanına bazırlanması, birlikte çalısacagı kişileri seçmesi, seçım kampanyası suresince yaptığı vaitleri gözden seçırmesi ve uygulnma ön planları hazırlaması için lkl aydan fazla bir zaman verlr. Bu sure içinde yeni Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkaniyle ve gerekli gördUgU eski bakanlarla konusmalar yaparak bir tür «Oryan tasyon kursu»na tabi tutulur. Onlardan devletin iç ve dış yönetimindekl çeşitll problemleri devralır. «Devlet sırn» diyeceğimiz hususları blrlncl elden oğrenerek, tam hazırlıklı olarak bUyük sorıımluluklarla dolu olan görevine başlar. Yenl Boşkun Jimmy Carter'in ikl aydan ben devam edan ha sırlık döneminde söylediğl sözlerden v* verdigl demeçlerden, seçtm kampanyası suresınce savunduğu ilkelerden geri döneceğlne dair lsaretler görUlmemektedir. f^ Bakanlıgı görevinl yapacak olan Cyrus Vance'in Senato Dışişleri Komısyonunda yaptıgı son açıklamadan lse, Car ter yönetlminln sadece TürkYu nan llisklleri ve Kıbrıs sorununun çöztlmune önem verdlglni öğrenmiş bulunuyoruz. Cyrus Vance'in Türklye lçln son derece hayatl olan silâh ambargosunun kaldjrılması ve TUrkiye'dekl üsler hakkında, Başkan Pord döneminde varılan anlasmalann Senatoca tasdlkl üzerine kesln bir söz söylememesi ve bir tarih saptamaması son dereoo endişe veııci bır olaydır. öyle anlasılıyor ki, yeni yonetim işe başlaymoa, her seyden önce liderl olduğu cephede açılmıs olan gedikleri kapamak ve evrensel politikasının kuvvet ve sürekliliglnl saglamak isteyecektir. NATO'nun Gtineydoftu ltanadınm parçalanmasma ve bu suretle Boğazlar Ortadoğu ve Dogu Akdeniz bölgelerlndekl çıkarlarının zedelennıesine izin vermlyecektir. Bu nedenle Amerika'nın lkl yıllık amansız ve dtlaman ca uygulanan silâh ambargOKiı ile sıkmtılar içinde bulunan TUrk Silâhlı Kuvvetlerinl daha da zayıflatarak lsteğinl eorl» yaphrmaya çalısacagı tfthmln olunabilir. Amaç, 1973 Arap îsrail savaçından sonra Ortadoğu'dan Sovjetleri uzaklastırmak «uretiyle elu geçlrdiği başanyı tamamlamaktır. B Refik TULGA EMEKLÎ ORGENERAL deniz gücü olarak ortaya çıktı. kismelerlnds bize karşı uygulaBuRün bu donanma Klev tipl dıkları baskı da gözönüne alınauçak gemılerıyle, çok başlıklı rak, TUrklye'nin hareket serbest nükleer füzeler atan nükleer delığlnl yeniden kazanması için baniznltılariyle, dunya denızlerlnde zı politlk manevralara baş vurvarlığını göstermekte, Blrleşik ması «orunlugu ortaya çıkmakAmerika'nın ve Batı Avrupa Dev tadır. letlermin enerjt (petrol) ve ham Banssever doğrultudan ayrılmadde kaynaklarlyle olan bağmamak, eşitlik. egemenük ve iç lantısını tehdit etmektedlr. Yalişlerlne karışmamazlık şartları nız bu mUt.hiş armadanın zayıf ile, Birleşlk Amerika ve NATO noktası, ana Usleriyle olan bağile iliskileri oldugu yerde donlantılarmın Kuz«y Atlantlk'te, durarak, Karadeniz Devletleri ve Balük'ta ve Karadenlz'de boğazDogu bloku ile İUşkilerde daha ların kesllmiç olmasıdır. 1leri bir yumu?ama durumuna girmekte yararlar umulur. Kiev uçak gemlsinin 18 temBöyle blr yön düzeltmesi yapmü?; 1976 günü Karadeniz'den maya TUrkiye'yl zorlayan ayrıca Akdenlz'e geçmesine TUrk hükttönemli nedenler vardır: metınin izın vermesinin, Birleşik Bunlardan birlnclsl Montreuı Amerika ve Batılı mütteflkleriandJaşmasıyle Türklye'nın tam miz tarafından. Montreux andlas kontrolune geçen Boğaz'lann bumasının ıhlAli olarak değerlendigUn ulastığı asamadır. rilmesi bu bakımdan dlkkate deger bir olavdır. Sovyet DonanBillndiğl gibl Sovyetler Birliması ıçın Karadeniz ve ÇanakRl 1060'lara kadar dünya çapınkale Bogazlan artık Karadenlz' da bir «Deniz Devleti» değıldi. ln savunması bakımından değil, 1963'ta KUba'da ugradığı basnnsızlıktan ders alarak, Deniz GU fakat blr stratejik taarruz çıkış noktası olarak önem kazanmakcüne önem verdi. Sovyet Donantadır. öyle Umlt ediyoruz kl, Kaması, Sovyetler Edrligtaln kıyı radenizli komşularımız böylesine korunmasını değil, denlz asın krıtlfc bir nokta Uüertnde, smıdibolgelerdeki politik. ekonomik ye kadar andlasmalardaki hUve stratejlk çıkarlartnın korunkümlere riayetıni biltün dünyamasını sağlayacak evrensel blr umruklar konuşuyori... Yalnız yumruklar değll. tekmeler de konuşuyor!... Ynllar, alanlar, sokaklar, okul bahçelerl, sınıflar, hastane koğusları, korldorları, Meclis salonları .. Şlmdi de Bakanların. Müsteşarların, Genel Müdürlerin odaları Her yrrde konuşan ya tabancadır, ya yıımruk, ya tekmedir. Şiddct, kaba güç, gündellk yaşantımıza glrdl iylden tyiye... Ne yapıp yapıp ya bolrs, ya Judo, ya tekvando, ya giireş öğreneceksin. Hüreklt vücudunu besleyeceksln, durmaksızm antrenman yapııcaksın! Btrt sana saldırablllr, arkadan, önden, yandan, tepeden. Tetik duracaksuı, saldırıyı hemen atlatıp »en saldırıya geçeccksin. Yumruk, tekme yine de lyl, ya karşı pencereden ateş ederlerse, arabana bomba koyarlaraa, cvinl dinamitlerlerse!... Adalet Bakanı MSP'li îsmall Müftüoglu ki eski bir 28 Ni«an İ B O U eylemcisl oldugu söylenlr Bakanlık odasında, sonra da Bakanlık kttaplığında Bakanlığının müsteşarı ile gırtlak gırtlağa dovüşmüştür. Evct, koskoca blr Bakanla koskoca bir müsteşar Adalet Bakanlığında kanlı, kırıcı blr dövüş yapmışlardır. Olayı gazeteler şöyle yazıyorlar: Bakan Müsteşarı işiıulnı atmak istlyormuş, elindcn Imza yetklslnl almış, Genel Müdürlere vcrmiş. Ama Yüksek Savcüar Kurulu, Müsteşann lmzasını taşımayan yazıları geçerü sayınayacagını bildirmlı. Bu yüzden, tartışma cıkıyor. Bakan kltaplıkta kıstırıyor müsteşarı. Boğazına sarılıp midesine blr yumruk atıyor. Müsteşar «Çok ayıp beyfcndl çok ayıjı» glbllerılen oözlerle Bakanı yatıştırmak istiyorsa d.ı, bakıyor kl en iyi savunma karsı saldındır, o da Bakanın midesine blr yumruk yapıştınyor. Olayı duyau gazclccllere Miıstcıjar Melilı Ezgü «Ne yazık kl olay dogrudur, uzun yıliar lıiznıet ettiğlm Adalet Bakanlığında böyle bir olayın geçmesinden son derece UzgünUm» dlyor... Bu, blr tanesl... ötckl de iinlü Komando Bay Ayvas'ın ba»ındiin geçmlş .. Bu kez M.E. Bakanlıgı ögretmen Okullan Genel Müdüril. iilkücü, komando diye tanınmış Bay Ayvaz, makamında blr ögrctmenden iyl bir dayak ylyor. Çenesl yüztt göett lıun içinde kalıyor. Kayseri ögretmen Llsesl öğretmeııt Mustafa Örcn blr tartışma sonucu Genel Müdürü odasında lylce hırpalamış. Ama kapıdan çıkınca blr takım kisller de onu yakalayıp MUstcşar Nlhat Akay'ın odasına kapatmışlar, orada kıyasıya dövmüşler. öğretmen hir gün «onra açığa almmış... Bir mlUetveklll, sanayici blr AP'li politlkacı, çevresinde adamlanyla öz damadını ve gazetecileri dövmeye kalkışır, yumruklar «avurur, tabanca çeker, Ustlerlne araba sürdürür, fotoğraf maklnrlerlni parçalatır, kurt köpeklerüıl herkenln tintüne saldırtır, lkl de bir silâhını çekmeye davranır... tstanbul' un göbegtnde olur bunlar! Blr çeşlt küçük derebeylik kurıılmuştur, parası bol, parayla tutulmuş adamı bol klşller. orda burda yasalan hlçe saymayı alışkanlık haline getlrmlşlerdlr. Yasa yok mu hiç? Yasa var, ama yazüı yasa değil egemcn olan, orman yasasıdır bu. Klmln gücü klmc yeterse, klm iıcretll katil tutacak giiçteyse, Ucretll adamlarla düşmanlarını dövdUrUrse, ya da kendl silâhiyle, yumruğuyla üstUn çıkma» ya glrlşlrse!.. Yasa, güçlünün yasası. Ilelc blr de İktldar partilerine sırtını dayamışsan tamamdır işin... Her gUn öldürülen gençler, her gttn kabadayılık, partlzanlık, derebeylik nyunları... Şlmdi de Bakanlık odalarında, Bakanların, Müsteşarların. Genel Müdürlrriıı dövüşmeleri, birblrlerlnl dövmelerl... BUtün bunlar MC lktidaruıda tüm lşlerln tam arap sacına döndüğüntt göstermlyor mu? Siddet siddet siddet!.. Seçlmlere sekiz ay var, ama günden güne artıyor siddet olayları. Hastanelcrde gençler öldttrüIttyor açık açık. Danıştay basılmak lstenlyor. Cenazelerde cinayetler işlcniyor. MC iktldannın findo gelenlerl birbirlerlne ters düşen, blrblrlerine ağır dille çatan demeçler vermekten çckinmiynrlar. Eğitim Bakanlığmda, Adalet Bakanlığında en yüksek görevll klşller dövüşüyor. dayak ylyor, öğretmenler müsteşar odalarına kapatılıp komando görevlllerl tarafındau aopaya çeklllyor. Bütün bunlar ulusun göztt ÖnUnde oluyor. Oeçenlerde de yazdım, eldm ayına dek çok kttttt gttnler vasayacağız, siddet olayları her giln biraz daha artacak, bir takım klsiler egemenllklerinden olmamak, güçlü noktaları ellerlnden bırakmamak için kıyasıya savaşacaklar. Çünkü, billyorlar kl halkın oylarıyla Iktidara gelecek bir partl, bugünkü durumda bu partl CHP'dir. lider de Ecevit'tir, bütün bu kanlı olaylann, acıların, işkencelerin, ulusu çıkmazlara sokan lşlerin hesabını soracak... Bu yüzden önümüzdeki aylar, belkl de TÜrfclye tarlhlnln, en güç. en tehlikell döneml olacaktır. Blr kes geçtlk mi bu yoldan, kurtulduk demektir. Is, seklz ayı en a» zararla en az ölUmle, en az yıkımla geçirebilmek... Y ya tasdlk ettlrmlş v» kendileriyle iyl komşuluk llişkileri kuran, barışsever bır devletin elinde bu . lunmasını saygıyl» karsılayacaklardır. Türkiye'nin Karadenlzli komsulariyle ileri yumuaama durumuna girme ^orunlugunun iklnri nedeni; TUrklye'nin Doğu Akdeniz ve Ortadogu'daki, bızım için tartışma götUrmez önemini, Amerika ve Batılı mUtteflklerimizin kUçümsemeye başlamış olmalarıdır. Bu ters düşünceye sapmalarınm nedeni, Amerika'nın lkl yıldan beri Irak hariç. Ortadoğu'nun önemli bölgelerlnden Sovyetleri çıkartmış ve bu bölgenln sll&h satıcısı ve koruyucusu durumuna geçmls olmasıdır. îran'ın silah bakımından son derece modem blr düzeye getirilmesi de, Ortadoğu, Basra körfezi ve Hint Denizindekl durumlarmı güçlendlrmektedlr. ÜçüncU nedene gellnce; Türk Amerikan iliskllerlnde bugUne kadar önemli bir etmen olarak kullandığımız «Üs»lerln, yenl bilımsel ve teknolojik gellşmeler karşısında, önemlnden oldukça büyük oranda yitlrmeaidlr. Blrleşik Amerika'nın uzayda dolaştırdıgı yapay uydular, yeni servise giren uçan lstasyonlar ve Iran'da kurulmasına glrişilen yer ıstasyonları nedenlyle. Amerika yurdumuzdakı kolaylıklardan vaz geçebilecek bir duruma gelmis bulunmaktadır. Carter yönetlminln Kıbrıs sorununun çözUmü ve TUrk Yunan illşkilerinin düzeltllmesi gibl politik davalara öncelık verıp, bir üçüncü yılda da ' TUrk Silâhh Kuvvetlerini yıpratacak ve takatten dUfürecek silah ambargosuna devam etmesi ve bunu ekonomik baskılarla şiddetlendlr mesi, kabul «dilecek blr «risk» degildir. Türkiye kendine yeter bır silflh endüstrisi ve gUçlü bir genel ekonomiye dayanmak suretlyle, dış İUşkilerde bağımsızlığa yönelmell ve her dört yılda blr değişen Eaşkanlaruı düşüııce ve eylemleriyle varlıgmı tehlikeye sok mamalıdır. Devletler arasındakl ilişkilerdo beliren tehllkelere t.ahammul göstermek, onarılması «üç olaylara yol açar. istanbul VllâyatiBakırköy kazasına bağlı Bahçallevler ve civarları lle Haznedar, Siyavuşpaşa ve Soğanlı mevkllerinden. Kocaslnan, Venibosna,' KlrazlıGüneşII, Bağcılar, Güngören, Esenler, Safra, Halkalı, lki telli, Küçükçekınece, Avcılar, Anbarlı köyleri, ile buköylere bağlı mevkilerden, Altınşehir, Şlrinevler. Kuleli Çiftllğlnden toplu büyuk küçük arsalar. arazller alınacaktır. Ayrıca Kooperatif ve Sanayiı için de 1istanbulun muhtellf aemtlerlnden uygun ve elverlşli arazi de aranmaktadır, MÜRACAAT: Bakırköy Yenibosna, Yıldırım Beyazıt Caddeal No. 56A (Akbank Karşm) Tslefon : Gündüz 71 29 42 Geca 72 11 09 YAŞAR KIZILTEPE ARSA ARIYORUM ız perişan dedt annesl. tçlm eıa ettl. Pek o kadar talfts edecek bir şey yok canım, gir ıçeri de sana da anlataın dedl. Baktım bır koltuğa serilmiş, gülümsemeğe çalısıyor. Çocuklanmız İçin aUımızdan naul da relâkeUerln en bUyiiklerlni geçirlveriyonu çabucak? öyle saglanı, yıruıı beresız bulıuıca sevlndlm. Ama görüyorum gülecek hall yok, yorgun, bıtkın. Ne oldu dedim. Anlatu. Fakültedeymlş. Kızgın çocuklar gelmişler. Haydln aşagı demişler, herkesi alt kata sürmüşler. Sıra olun demişler. Mangalann başına goçen kızgın çocuklar sadece emir veriyorlar v« kımseye hoşgörü göstermiyorlarmış. YUrUyün demişler. Morrun önüne geldik dlyor Lâle. Başka gruplar da (elmeğe başladı. Tekmll vrriliyor. Edeblyat gcldl, Iktisat geldi, Hukuk geldl, Fen ecldl. Kalabalık bUyüyor. Tutuklu ciblylz. Sora soruştura anladık ki komandolar blzi ölrn bir arkadaşlannın cenaze törenlne götürilyorUr. Cenazeyl alacak ve karşıya, Fikir Tepesine kadar gMürecekmışiz. Anlıyorsunuz durumumu degıl nıi baba? Müthls telftslandım. Oraya kadar nasıl yUrürümî Ilem ben istemiyorum kl bttyle bır gösteride bulunnıayı. Duyanamam ben dedim basımi7,a diktikleri çouıga. Dayanırsın dedi. Zorla nasıl yaparsınız bunu dedim. Uzatma frna olur senln lçln sonra dedi. Sllâhları var. Her gün blr ikl klşl öliivor, biilyorsun, korktum. Emir geldi. Beşer olun dedıler. Sahil yoluna çıkacakmışız, oradan Sirkecı'ye inilecek. Araba vapurlanyla karşıya geçilecek. Yıne yürü babam yürü. Ha unuttum. Bu arada sık sık emlrle bagırtıyorlar bizi. Kendl sloganlarını söyletiyorlar bize. öyle wr kontrol altındayız kl, bagırsana fiiye yapışıyorlar adamın yakasma. Rozetler dağıtıldı. ölen çocukcağızm fotografları yakamızda. Ben ellmde tuttum. Tnksana dediler. lğneyi düşUrdüm dedim. Güzel mt güzel, şık mı şık bir kızcagız bana blr avuç igne uzattı. Yani tam teşkllât anlıyor musun, kurtuluş yok. Bizlm sınıftan diger kızlar da var yanımda. Bir de iktlsatU bir küçük. ÜnlverRiteye bu yıl girmiş. Nasıl ağlıyor yalvarıyor görsen, mUthiş korkmuş yavrucak. Abiler bırakın benl, hastayım diyor. Kolbaşı çocuk hiç oralı değil. Hasta olan evinden çıkmaz dıye azarhyor kızı. Elinizl ayagınızı öpeyim dıyor kız, bırakın beni bir daha universitcye de gelmem, fakülteye de gelnıem dıye yalvarıyor. Bu arada saatinl dUşurdü, aramadı bıle, blrisi eğilip aldı, kız benlm bile demedi. Derken blzl dar bir sokaga sürdüler. Oradan sahll yoluna çıkacaknıışız. Nasıl oldu bllmlyoruııı baba, önden birkaç el silâh »esl geldl ve geriye doğru bir panik başlamaz mı aana? ke:ıdlml bir otomobtlle bır vltrlnln arasında aıkısmış hııldıım. Cam kirıldı kırılacak. ÖlOyorum sandım. Bağınş çağırış kıyamet. Görevlller, yani biri önlerine katıp götürenler saga sola koşuşup panlğl durdurmaga çalışıyorlar. Hepsl tabancalarını çekmiş, emlrler yagdınyorlar. Kaçıp Irurtulmak dUşUncesl yerlne Içimi. ezlllp ayaklar altında ırilrünmek korlnısu sardı. Nasıl oldu bilmıyorum kendiml rtUkkânın kapı boşlufttında buldum. Daldım lçerl. Baskaları da girdi. Beş on basamakla aşağı dogru iniliyor. Adamlar bizi dukkânın içinde öyle şaşkm, perişan görunce donııp kaldılar. Rpn bır koltuğumsu şeyin ustüne attım kendimi. Su Içirdiklerlnl hatırlıyorum. öbUrlerl aglaşıp bftgınyorlar. Tam o sırada bizitn muhafızlardan biri dikilmez ml karşımıza. Çıkın diye emredıyor. Benim ölum çıkar burdan, ayakta duracak halim yok görmUyor musunuz diyc ben de basladım ağlamaga. lnsanda slnir ml kalıyor baba? Çocuk dınlemıyor. Çıkacaksmız diyo bağınyor. Bereket dışansı ana baba günU. Yoksa birkaçının daha gelip blzi karga tulumba, sllle tokat dışarı çıkarmalan lşten blle degll. Ama gtize almışım her şey 1. öldilrseler de bir adım daha atamam. Bu sefer dükkân sahibı korkmağa başladı. Biztm muhafusı yatıştırmak İçin dil dökUyor adamcagız, sen bu kızcagızlara acı biraz aslanım, yigltllğlne yakışmaz îilftn gibl bir seyler sc5ylUyor. Bız beş altı kız lskemlelerln Uzerlnde aglaşıp duruyoruz. Sonunda nasıl olduysa bıraktı bizi, belkl dışardaki görevini daha önemli gördU. O glder gitmez, dukkâ. nm sahibi yalvarmağa başladı heplmlze: Şimdi dUkkanın arkasına gidtn çocuklar, kalabalık dağılsm, sonra da terk edln dükkânımı, başıma iş açılsın istemem! Adam Jylce korkuyordu baba, haksız da degildl, ama dısan çıkaraak blzi ylne nttrünttn içlne katarlardı. Biraz daha kalalım dlye yalvardık. Sonra dUkkândan birer blrer sUzülüp çıktık. Böyle lşte. ölumden kurtulmuş gibi yorgunum baba. «ÜNiVERSiTEYE GiTMEYECEKSiN!» Bırak da kız uyusun biraz dedi annesi. öyle hiç bir şey •öylemeden sustum blr süre. Uyusun dedim. Yanndan sonra Üniversiteye fllAn gltmeyecek! Kalktı. Ben ylrmi iki yıl öncesini dUşünüyorum. Lâle doğmuştu. Blr yazı yazmıştım o sevinçle. Sen büyüdügündo, bııçiinkü sorunlann çojhı Ç Ö cUImOş olacak ve kendl knşağınla nıutlıı olacaksın kızım demlstlm. Zor gunlerdl, özgürlukleri haklan dusüncelerl ezmefte yönelmiş bir seçilmiş iktıdann verdlgi acıları paylaşmağa başlamıştık. Demokrasınin llk yıllanydı. Sonunda blze acı vermeyecek iktldarları seçmeyl öğrenecektik. Siddet. korku, baskı, olüm oylarımızı kaybedecektl ve blz artık kendl mutlııluğıımıızu yapacaktık. lil.'in'lerin ortasmdan bugüne baktığım zaman, aklımın gözleriyle başka blr manzara görmem olanaksızdı. Çocuguna Üniversiteye gttme diyecek blr baba olablleceğlm! düşUnemezdim. Ama lşte Laleye biraz önce söyledlm: Yanndan sonra Fakülte fllân yok! ONUR NEDİR? Yüksek ya da Elektrik aranıyor Carter, Gtlneydogu Avrupa, Ortadogu ve Akdenlz'dekl bu politık amacında Amerika'nın askert gücünun UstunlUğU felsefeslne dayanmaktadır. O, bu güce dayanarak dtlnyanın her noktasında harekât lnisyatiflnin elde bulundurulmasına, evrensel politikasının uygulanmasına ve blr genel savaşa dönUşecek bölgesel savasların patlamasına engel olmak istemektccUr. Biz bir genel savasa neden olacak bölgesel bir TUrk • Yunan savasının çıkmasını hiç bır zaman lstememekl» beraber, devletlorin esıtlik. egemenlık ve bagımsızlık haklarına yapılacak saldmları aa hoş karçılayan ve zora boyun eğcn uluslardan da degiliz. Yakın ve uzak tarihımlz bunun örnekleriyle doludur. Yenl Baskanın Amerika'nın askert tlstUnlUgüne inannus olması kuskusuz hosapsız söylenmış bır soz değlldlr. Her ne kadar NATO'dakl Amerlkan yük•ek komutanlan, Pentagon'dan geçmlş eski ve yenl Milli Savunma Bakanlan ve öbür otoriteler. bu alanda Carter kadar iyimser Orta ve alçak gerilim " ş a l t " tesislerinin değillerse de, onun hesaplannda bu üstunlügU doğuran etmenler projelendirilmesinde, de küçümsenecek güçlerdan detekliflerin hazırlanmasında gıldır. çalıştırılmak ve diğer hususlarda Ctrter'tn bu lnancına kuvvet veren lki temel etmen vardır. yetiştirilmek üzere, Bunlardan blrlıl, Amerlkanın üsaskerlik görevlerini tamarVılamış, tün askerl gücUne eklenen olağanüatU ekonomlk güçtür. tklnci Almanca bilen mühendislere etmen ise, Amerıka'nın blllmsel ihtiyaç vardır. araştırma ve teknolojlk gellstirme alanındaki UstUnlügüdUr. Isteklilerin dökümanları ile birlikte, Bu bakımdan Carter'in »eçlm kampanyası süresinde Yunan asıl şahsen müessesemize baş vurmaları lı Amerikalılara verdlgi »Ö2U11 rica olunur. yerıne getlrllmesi lçln. bugüne kadar düsmanca uygulanan sllflJı ( Lisan bilmeyenlerin baş vurmamaları arnbargosuna, mali ve ekonomık rica olunur.) baskıların da ekleneceglnl beklemek yanhs blr tahnun olınasa Adres: gerektir. Cyrus Vanco'nln Senato Dıj llls kller Komlsyonunda silâh ambar gusu ve üsler hakkmdakı supne Yıldız Posta Caddesi. Timlo I9 Hanı çekici sözleri bunu doğrulamaktachr. Mecidiyeköy Gayrettepe • Istanbül tki yıldan bcrl süregelmekte Tel: 66 97 05 olan askeri baskıya, ekonomik ve mall baskılnr da eklendlğl ve Batı Avrupa'ı ıkı rrfaha alışmıs Manajans: 132 54/ bencil devletlenn Ortakpazaj çe ÇIKTI Yaşayan Tiyatro Prof. ÖZDEMIR NUTKU Tiyacronun neydigini, tiyatromuzun dününü, bugününü ve yarınını öğrenebiteceftiniz bir kitap. O akşam, profesör blr ahbabımın evlnde, genç yaeh öğretim Uyelerlnin önUnde açıkladığım zaman bu kararımı kimse bana haksızsın demedi. Her an yaklaşan ayak seslerlnl bekleyerek, allfth mılertnl dlnleyerek, kapılann ardına kadar açılıp kızgın çocukların verecekleri emlrler karşısında ne yapacagını düşunerek verllen derslerln kendUertnl nanl tedlrcln ettiğlnl anlattılar. Hukuk FakUltesinde kl&sik hak ve özgUrlUklerden, lnsan haklarmdan sön etmenin kendllerinl öğrencller karşısında ne derece komlk durum lara duşUreceginl, bu yuzden bazı bahislerl atlamaga başladıklarını söylediler. Bllimin, çağdaş dUçuncenln ve tüm özgurluklerln en ufak kuşkudan arınmış olarak egemen olacagı blr ortamda, hocasından öğrencıslne kadar hiç kimse can güvenllgl duyamıyor ve büyuk bir yalnızhk İçinde başına geleceği bekllyordu. Konu profe.sörler kumluna getlrildljl zaman, ünlversltcnin kendl geleneglne ve çağına saygl ffpreğl korunması gerekli onuru, korkunun ve sinikliğln titrek ellerlnde blr çlçek gibl yaprak yaprak yolunuyordu. Böyle bir ortamdan rahatsızlık duvmadıklarını söyleyenler, gerektiğinde. agır ceza mahkemelerine, Ulkenin saygın aydınları ve kendt arkadaşlart için .Knmünlzm propaffandası vapıyor» raporları bile verebiliyorlardı. îçlerlnden birlnln «Bu kokuşmus, lyice bozultnuş blllmsel hayslyeUnl kaybetmiş ortamda yaşanmaz» diye açık mektuplft istifa edişıne bile agızlannı açıp tek söz söyleyemiyorlardı. Ülkenln. Dünya kültürU ve çağdaş blllmlc illşklsinl ve yükUmlülUtünü büyiik bir sorıımluluk ve haysiyet dnyınısuyla konıması gtrekll bir kurunıu, gözler ÖnUnde çöküyordu vc klnmfı onu kurtarmanıa törev ve onur olduğunu aklına blle fetirmlyordu. VE İTİBAR.. Ama, parlamenter maaşlanna yapılan zam gözler açıla açıla, öfkeden tukUrukler saçıla saçıla tartışıhyor, parlamentonnn ltibannın korunması yolunda bu açgözlUlUğün, para doymazlığının yergisi yapılıyordu. Sankl parlamcntonun ltlbannı, uygulanmayan Yargıtay kararları ilgüendirmezdl. Sankl hergUn blr ikl çocuğun Unlversite İçinde, kapısında. öğrenci yurdunda ya da sokakta kurşunlanıp öldurulmesl parlamentonun ve Unlversltenin Itibanyla ölçülmezdi de, 6dl polls ve güvenllk olayı sayılırdı. Devlet alımlarından, milyarlılc ithalâttan hnraç alma slstemi bUtUn dünya ölçusunda meydana çıkardı da, bu dedlkoduların lçlnd» parlamenterinden aaker, sıvil tUm yüksek görevlilerlne kadar devletin bütün •ayeın loırumlannın ltlbanna gölga düşUrUlmcsi klmsenln umurunda olmaadı. İktldar gücune ucu dayanan bUyük yoisuzluklar açığa çıkıyordu da, kimse kialael ve kurunual ltibarını korumakta pek öyle acelecl davranmıyordu. Fiyatı 20 Llra Isteme adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu Halkevi Sok. no: 3941 İSTANBUL KURBAN TÖRENi DemokrasUerde, •orumluluğu sadece seçilmişlerde ?a da tayln edilmlslerde aramak, halka mlttllı kurban törenlerl doygunlugunu ve durgunluğunu getirse de, blr gerçeği unuthıramaz. Sommlulugun kaynagında «en varsın vatandaş. Ne oluyorsa sen lstedlgln İçin oluyor. Sen aldırnıadıgın lçln, sen her koyunun kendl bacaguidan nsıiacağına tnandıgm lçln. Sen gemlslnl kurtaran kaptan dpdlgin Içtn. Sen bana dokunmayan yılan bln yaşasın dedlgin lçln. Sen anlamadıguı, glinnedlgln, bilmedlgin. korktugun içtn. lşte sen bilmeyince sorumlulugunu, senin seçtigln, tayin ettljln adamlar da böyle ünıverslto olmaz, böyle parlamento olmaî. böyle yargı olmaz, böyle güvenllk olmaz, böyle partl olmaz demesini bllmiyorlar ve «Itibar» diye, kendi korkakhklannın mezarlığında ıslık çalıyorlar. AEGTELEFUNKEN GENEL ELEKTRİK T.A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog