Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

RADYO TV Kamuoyunda büyük eleş'inlere konu olan TV Su nuculannın ekrandaki davranışlan ve konuşmalannı belırleyen bır jonetmelık hazırlanması içln, Erol Ak6oy'a emır verıldı Aksoj, geçen hafta yazanmız M Tali Ongoren'ın de yazısına konu ettığı sunucu hatalannı bırer birer t«spıt ederek ekranda vapümajacak hareketleri, kul lanılmaması ge'eken kelımelen tespıt edıyor Sunu culann tayareUen de yenı vonetmelıkle belırleneosk. Aksoy, oncelıkle her sunucunun kullandığı anlamsız gereksız ve klasık kelımelen tespıt ettı Bundan boyle, ornegın «Ddersenız Hep Bırlikte . Hemen geçelım» benzen ıfadeler, her söze «Evet» Ue başlamak yasaklanacak Ancak yıllardan beri başı DOŞ ve denetlmsiz hatalanoı sürduren ve dıllenni, seyırcının artık dıkKatıni ve ofkesıni çeken kelımelere alıştıran sunuculann, ko laylıkla yenı onlemlerı uygulamalan gtıç olacak gıbl gorunuyor. THT Haber ve TV Daireleri arasında anlasma*lık xon.ısu olan Spor Panorama programı geçen hafta japüan toplantı sononda TV Daıresı'nde kaldı An cak naklen yavınlan eskıden olduğu gıbı Haber Daıresl yurutecek Haber Daıresı Başkanı Haml Tezkan öncekı taaf ta TV Daıresıne bır yazı yazarak, Spor Panorama yapımcılannı ağır bır dılle suçlamış, bılgısız yapılan programlann TRT'jı guç duruma düşurdüğünü tlen surmıiş ve Spor Panorama'nın Haber Daıresı'ne verlmesmi ıstemıştı Geçen hafta sorunu çozumlemek Uzere yapılan toplantıya, Haber Daıresi Başkanı Hami Tezkan, Iç Haberler Mlıdunl Tayyar Şafak, Spor Şu besı Mudür Vekılı, Arman Talay, TV Başkanlık Danişmam Ahmet Guner Pazar TV'si sorumlusu îsken de Salgırîı ve Spor Panorama yapımcısı Adıl örs katıldılar Uzun suren tartışmalardan sonra, mevcut uvgularnanın ıki bolum arasmdakı işbırlıginin gtlç lendınîerek devam ettirilmesıne karar verildi. Hmcal ULUÇ Sunucular için yönetmelik çıkıyor Spor Panorama Televizjonda kaldı TV'NlN OLAY OLAN DİZİSt: ANKARA Yıllar süren tartısmalardan sonra nihayet ekrana gelebilen belgesel dizinin son bölümlerinin yayınlanması şüpheli. önceki pazTtcîl geoe«;i, Por« Hosvası'nı lzledıkten sonra, Spor Procarnı nı ?eç ^aatlere bırakıldıfı lçm bıraz "ovlorerek h^k'eyen'er, nrava gıren «Istenmeven Konuk» Ankara programını buytık b.r şaşk^nlıkla ızledıler IŞIKÇI, SAHNEYE BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE ÇIKTI!.. Genel Müdur Şaban Karataş tarafmdan görevınden alınmasına gün meselesı dıje bakiıan TV Daıre Bassanı Fahrettın Işısçı, geçen haf'aırrı başmda beklenmedık bır atağa geç* Ankara, Istanbul ve Izmır m tum üst kademe yapım yonetıcılennı Aiütara da toplayan IŞIKÇI, salı ve çarşamba gecelerı saoahlara kadar suren toplantuar sonucu, televızyonunun tüm yuzunu degıştırme karannı açıkiadı ve herfcesten venı gorevler ıstedı lşıkçı'nın bu surpriz atagı, TRT Kulıslertnde çeş Uı şekülerde yorumlanıyor Genell'kle ılerı surulen «Işıkçı, Karataş ıle bütun kbprulerını atraış Heran gıdebılecegını anlamış Şınıdı tom jtozlarını artık kımseden çekınrneden oynuyor. Kafasindakılerı ortaya koyuyor» şeklınae TV Daıre Başkanı Fahrettin Işıkçı'nın planı, ıç çe ıkı kanal TV'nLn bugünkü parasal ve araçsal o araıclan, ıkıncı kanala izın vermıvor Ancas Işıkçı üincı kanala mutlak gerek goruyor. Gerekçesını toplantıya 7ağırdığı mıidürlenne şojle açiKİad: • Bu ulkenın televızvonu bugune kadar \nkara, Istanbul ve Izmır kentlerı dıkKate alınaTUK nazırlandı Bu kentlerde yaşıyan ve buvus çogunluğu seyırcı, ışten geç çıkıyor Trafık sıkışıklığı yuzunden eve geç donujor GenelliKİe de geç vatıyor. Bunlar lçin hazırlanan TV programında da, haber oncesı genelhıtie doldurulup, tum programlar haber sonrasına bırakılıyor Oysa, bugün 30 mılyon kışinin yaşadıgı genış bır yurt duzsyıne yayın yapan TV'mn seyırcılerı arasında, koylerde ve kasaoalarda yasayan, evıne erken donen, ozellıkle kışın yemeğıni erkenden yıyıp, erkenaen yatan ihmal edılmeyecek bır seylrcı grubu var Bu buyük kıtle ıçın, ayn bır kanal yayına gerek var' • En azından şu anda, TRT'nın ikınd «anal şebeke jayınına geçme olanağı bulunmadığı garçegı ıle, bu gereksınmeyi, Işıkçı şu formulle uzlaşürıyor •Içıçe ıkı kanal yayını' » Işıkçı formülunde, TRT'nln birlnci kanal yavım 16 00 22 00 arasım kapsıyor. Ikıncı kanal ıse 19 00 24 00 arasmda. Toplantıda arkadaşlanna ou formulü şojle açü: « Bırmcı kanal yaymımız genelllkle kırsal kesıme yonelık olacak. Televızyonu 16'da açacağız Planımızı bu kesımın 22 00 de yattığım dıişünerek japacağız Bu saatler arasına, muzığı eğlencesı şovu, fümı, dızısı, belgeselı ıle kendı ıçınde butunlügü olan bır planlama vapacağız İkınd kanal yayııu buyuk kentlerde yaşavan ve geç yatanlar dıkkate alınarak yapüacak. Bu yayını 19 00" da başlatacak ve gene kendi içınde, müzıği, eğlencesı, kıllturü, egıtiml, fılmlerl ve dizısi ile sürdürerek 24 00'de kapavacağız > Işıkçı, ıçıçe ıkı kanah da şoyle tanımladı: « Her ıkl yayını bugünkü olanaklarla ayni kanaldan yapmak zorunda olduğumuzu dlkkate alırsak, duşundugümuz Ikl kanalm 19 00 ıle 2 00 arasmın janı bınnın sonu ile otekınin başınm çakıştığını goruruz Bu araya her ikl kesımı de ilgılend>ren, ortak programlar koyarsak, sorunu çozumlemış oluruz • Işıkçı'nın kâgıt Uzerlnde çok mantıklı olan ftçıklamalan, toplantıya katılarüann IIK anda Wpkısı ıle karşılandı TV, bugıtakU hali ile jerll japım çıkaramıyordu. Haftalık 40 saatllk yayının pekçogu yabarcı, dış kaynaklı yapımlarla doluyorrtu Işıkçı şımdı haftada 70 saat yayın istiyordu. Bunu gerçekleştırmenın olanağı joktu îtıraz eOenler.n başmda, Yavın Planlama Mudüru Nedret Ikız, Ankara TV Müdürü Yümaz Tekın Onav, Izmır Muduru Ozer Çıner gelıyordj Onlar bu ekıple, bu yukun altına girilemeyecegi inancında ıdıler Işıkçı ıse, TVnın tam randımanla çalışmadığına ınanıyordu Elınde tum yapımcılann lıstesi ve bugune kadar vaptıklan ışlenn çızelgesl vardı. Ankara, tzmlr ve îstanbul"un uretımlenm rakamlarla ortava Koymuştu. Omeğın Izmır'ın gunluk programa ortalama katkısı 15 dakıka ldi lşıxçı bastmnca, itırazlarda bulunanlar geri çekıldıler Işıkçı ıstedıklerınl açıkladı Ayda Ankara 2165, îstanbul 1515 tzmır 810 dakıka program uretecenn Ankara'nın elınde 80 yapımcı vardı Izmır'e, pezer studvo olarak kuüanıîmaıc üzere bır nak.en vayın arabası ve beş yapımcı vollanacaktı Boylece îzmırın elinde ıkı stüdyo ve 8 yapımcı olacaktı. Is^nbul'da zaten naklen vajın arabası vardı Mevcut 10 vapımcıya 10 vanımcı cıaha eklenecekh Yajmdan kaldırılan Hafta Sonu'nun bssarılı exbı ısef TV Daıre Baskanlığı'na b"gl' olarak \nkqra'vı akvnve edPCkti Bu şartUrda duşunulemn vapilmaması ıçın neden yoktu. nü de blr yerli film, 18 0019 30 arası yayına girecektı Bovlece TVnln filmsiz tek günü perşembe olacaktı. Cumartesl gunü yayın sabah 09 00'da başlavacaktı 13 00'e kadar orta oğretımdekılere yarduncı olacak bır program Mılli Eğitım Bakanlığı ıle ışbırlığı vapılarak duzenlenecektı Bu program 15 dakıka çeşı'lı dersler (Tanh, fızık, kimja v b ) 5 daıcıka teneffus fMuzık ve ç>z?ı fılmler) olaralc duzenlenmıştı 13 0015 00 arası devreye YavKır gırecek, 15 00'te TV yenlden açılarak, olağan ya' ma başlayacaktı Kaldınlan Hafta Sonu'nun \erıne sevırcıve, müzık, dızi ve magazm turunde, Hafta Sonu ıçengıne çok yakın bır program sunulacaktı. Hatta bu saatlerde yavma konacak fcır vanşmayı Cenk Korav, bır şoru da Mehpare Çelık'ın sunması ıle Kafta Sonu'nun tum boşl ığu do^urulacaktı. Pazar gunünun programı ıse eskıden oldJğu gıbı devam edecektı Işıkçı, kâğıt uzerınde herşevı yerll yenne koymuştu Ama bunların vapılabıleceğıne belkı de kendısınden başka ınanan yokiı Nedret Ik*z «olmaz» dıje gorüşünü açıklamış, Yılmaz T»k'n Onav, başan ümıdi olmadıgı ıse hiç başlamama nıjetı Ue, yıllık ızm onensjıı başkanm onune <">ymuştu. Sımdl TRT'de herkesin sorusu, Işıkçı'nın düşündÜKİenri kımle, hangi ekıp ve tempo ıle gerçekleştırecegi hatta gerçekleştırmeye başlayaca* kadar gorevde kalıp kalmayacagi ldi. • TV PROGRAMIARI: YENıDEN SılBAŞTAN ELE ALINIYOR YA YINLAR 2 MıSLı ARTIYOR. • TElEVıZYON; YAPACAK. CEK YERLı HER GÜN 1 6 0 0 YAYIN HAFTANIN ALII G0YAPIMIAR Ç0TV Dalre Başkanı Fahrettin Işıkçı En köttı verli sovlar en ^ıradan vabancı bel geseller için gerek vapımcılar sereK TRT'mn ba sınla llıskılerını vnnıtenler kıvanetıerı kopanrken ekrana sessız sedasız çelen bu vaD.t daha ılkınde Batılı orneklen ıle bov olçuşecek bır de ğerde ortaya çıkıyor seyırcıvı ekrana bağlr ordu Nevdi bu Ankar?'' Nerden çıknıştı1' Kımler nasıl japmıstı9 ProgrTrrm sonunda •>apımcılalhakkında tek kelıme açıklan^a vokta Polıs Do's jasının sadece spslendırme ekıbı ıçın ekrana 37 ad sıralavan T bu onpmM d *ı ıçın «jsrnııstıı V Ankara'nın o' küsü eerçekten ılpinçtı Cuub ı nvet TV'nın «Olay» olan «Olijiın di7isınm övkü sünü yapımcılarından dmledı Başanlı bir etap çalıçması yapan kadro şovlevdı Yapımcı Munıp Şenyücel Ege Yöneönen, Metin Yazan, Sunucu: Mehmet OAN 24 00'E KADAR NU KONUIU FıLM GOSTERılEOALACAK... T rRKlYEDE damşmanlık ozelükle devlet kunıluşlannda gerektıgi gıbi çalıştırılmaz. Uysa her zaman ve her fırsatta kopTa ettığimiz Batı ulkelennde danışmanların son derece onemli gorevlen vardır. Kurııiuşlar onlar sajrsınde yenilıkler hakkında bılçı sıhıbı olurlar, geleceğe hanrlanırlar, faalnetlerını duzenlerler. En önemlısi de sıkışık zamanlarda, bunalımh donemlerde ve bek p'iılme\cn durumlarla karşüaşıhnca başkanlaı, mudurier kısacası karar vermekle vukumlu gorevlilrr danışmanlarının vardımlanvla adım atmayı çagdaş yonftım kurallanndan bırl olar?k kabul etmislerdır Bızde ıse danışman lar açısmdan dnrum tamamen degışıktır. başlanan TRT danışmanlık kadrolan junümü ze dek ayni anlayıçla kullanıldı Ozerk TRT donemintlen gunnmnze dek, daoışmanlıfa ata nanlara hiçblr gorev vtrilmedi Arada sırada costprmclık işlere koşulan bu gıbı kimselrr den hiç vararlanılmadı ve dıger Devlet kuru luşlarında oldugu gibi. hrpsınr aylıklan ve tazmınatları hrr av başı düzenli blr anlanşla odendı. Buı ıria görev vapmadan aylıklan ve tum dlğer ucretleri ödenen TRT danışmanlannı kınadıfeımız sanılmamahdır Bu durum dan snrumlu olanlar elbette TRT G«nel Mu durleri ve Yonetim Kurulu uveleridir. TRT'nln her doneminde eördntumüz gibl, ETK.N DANIJMANIAR DA VARDI B TÜRKİYE'DE D&NIJMANIIR T CRKIYEde tuçbır devlet kunüıışunnn çagdaş jonetim yontemlenyle yurutulmesı duşunulmemektedır. Yonetim baştaki vöneticilerin klşisel göruşlerine, eğilimlrrine ve snasal tutumlanna bağbdır. Işte bu anlaTIŞ içinde de danışmanlık danışmanlık olmaktan çıkmış ve bır surgun gorev olarak kabul edilmıştir. Hemen hemen tum resmi kurulnş lanmızda dnrnm avnıdır. Befenllmeyen, tutnlmavan, lstenmeyen, baştaki görevlilerin işine gelmeven m^murlar derhal danısmanhtı atanırlar ve orada da nnntulurlar. Bu anlayış o denli kolcuşmuş ve uruşuk hlr uypulamanın do|masuuı neden olmuştur ki, bazı gorevliler kapağı danışmanlığa atabilmek için ellerinden gelenl yaparlar ve flanışmanlıga getirılebUmek için etkin cörevleri sırasında ne kokarlar, ne de bulaşırlar. Çunku danışmanlıkta ınsana hıçbir gorev verilmez. Danışmanlılm ne knçuk bir sorumluju. gu, ne de gorevden ötflnı hernangi bir sıkuıtısı vardır. Hatta bazı kuruluşlarda danışman ların odalan bile bulunmaz. Eğer oda ayırabılme olanağı varsa, bu danışman odalarında çaydan, kahvcden ve sohbetten geçilmez Tum Devlet kuruluşlanna gıdin bakın, durum boyledır. Çunku bır turlu yonetim reformunun ya pıiraasma ızin verUmeyen uJkemize v erleşik du zen, danışman ve diğer bazı gorevliler fibi, hiç çalıştırümayan kışilere aylık ödemevı bir gelenek durumuna getirmiştır. Danışmanlar genellıkle aylıklarını abnak üzere, her av başında. bağlı olduklan kuruluçlara uğrarlar TRT de de damşmanlann durumu dıger Devlet kuruluslanndakı gibidır. Beş milyonun hesabını kim verecek? Mahmut T. ÖNGÖREN LNtNLA bırlıkıe, IKI ue etkin ve yetkül danışmanlar da oldu 19:41975 doneminde bazı TRT görcvlileri gurjun yerl olarak kabul edılen venmsız danışmanlıga atanırken, bazı kışller de TRT djşından etkin damşmanlıga getinldıler. EUdn danışmanlığa getırilenlerin durumu TRT içınde bır süre eieştınldı ve bu genç danışmanlar kadrosuna «gıırka lar» adı takıldı Gerçekt« bu haksız bır çıkıştı. Çunku etkin danışmanlar arasında IRT'ye vararlı olabılecek ve danışmanlık kadrolarının da ife yarayabüeceğini kanıtlayacak kışüer vardı. Fakat bu kez de konu bir baska yonden yanlış bir yaklaşnnia ele alınnuş ve Mtkonusn danifmanlar yasalar ve ydnetmeliklerle ancak mudurlere ya da seflere verilen yetkılerle donatılmak istenmiştl Boylece lyl nlvetlt bir çaba «Burokraii ortadan kaldmlıvor» yanılgısıvla darmadağan edilmiş ve danışmanhk TRT'de bır kez daha verimsiz bir icorev durumuna çetirilmiçtır. KARATAJ DONEMİNDE K PROGRAMIAR IŞIAÇI dusunduçü program planlamasmı da ana hatları ıle anlattı Hafta ara'i 16 00 da başlavan vavının haber oncesındekı muzık ^uşakları genellıkle Turk Sanat ve Halk Mjzıklenne avnlacaktı 19 0022 00 arasındakı saatlerde Turk Haf'î Muzığı'nın de katılması ile de£"=k programlar konacak 22 00 den sonra ls.e Klasn ve Hafıl Batı Muzıklerı ağır.ık kazanacaktı Pazartesı, çarşamba gunleri yabancı, cuma gü TRFDE DANIÎMANIIK K OKLŞMLŞ duzen günumüı TRTslndeki danışmanların savısının da bir haylı artmasına neden oldu Ne var ki, TRT'de bozuk du7en daruşmanlığı reni başlamadı. llk olarak özerk TRT dönemlnde doldunılnıava TRT Gene! Müdürünün ve TRT Tönetün Knrulu'nun kararlanyla danışmanlıga atanaa kişiler bazen kendilerine jörev verilmesinı istemisler ve bu başvumian daima »onuçsuz kalmıştır. Fakat bu arada 12 mart doneminde etldn jörfvdeyken asttğı astık kestiği kestik sayısı az ban TRT förevlileri aylarca yurt dışında kalmayı başarmışlar, sonra danışman lığa atanınca da, difer danışmanlar gibl, «mağdur» oldoklannı O^rtye sarup hak aramava çıkmı?!ardır. Kısacası, özellikie TRT'de danıçmanhk dnruma före yararlı, duruma rft re de işe varayan kişilerfn atandıgı bir jörev olup, bujrunku koşullann yarattıği ber bakım dan verimsiz bir kadrodnr. VK4TAŞ da danışraanlığı İU ayn anlanş la kullamyor. Tüm yasa dışı yollara bu dbnemde başvurulduğu için, TRT dısından danışmanlıfa atanan MHP ve MSP yanlısı kisilere Kurumun yönetiml teslim edlldı. Tipta 19741975 doneminde oldugu gibi Fakat gerçekte «gurka» adını Karatas'ın bu anlayışla atadıgı danışmaniara takmak gereHyor. Çunkü TRT vi zorba blr caoayla çagdışma surukleyenler onlar. Karataş döneminin dığer danışmantan ı»e blr kenarda hiçblr görev yapmadan oturtulmaya zorlanan IdşUerden oluşuyor. KaraUş onlara arada sırada göstcrmellk görevler vermiyor değil. Gecçekte bn gioı TRT damşmanlan arasmda merkezde yapılan çalıştnalardı etkin Rörevleri başanyla yerine getirebilecek pek çok kişi var. Fakat Karataş onlardan gerektiği gıbi yararlanmayı yefiemıyor. Bu danışmanlann savnsı 40 a nlaşmış dunımda, 19 tanesi Karataş doneminde danı?manhğa getirilmiş Genye kalan 21 "ı ıse daha oncelti donemlerde . 40 danışmandan 13*0 bırınci, 7 sı ıkincı 9'u uçuncü, 3'u dordüncu, l'i besincı dereceden avlık alrvor. Genye kalan ıki danışraanuı kaçıncı derecede olduğunu oğrenmek mumkün olmadı. Fakat TRT'de kendilennden yararlanılmayan, gerçekte de buyük bır kişilere ödenen aylıkların, tazmınatlann ve ıkramıyelenn yılük tutan yerınde bir olasılıkia beş mılvon lirayı bulmaktadır. Yeterlı bir insan gücunden yararlamlmamasından ve beş milvon liranuı boşu boşuna harcanmasuıdan kim sonımludar acaba? Elbette salt Karataş degil. Belki de bn konuda bir »orumlu aranacağı verde sozkonusu duruma onarmava baslamak çok daha olumln bır adım olacakttr. Ama ne zaman? Araştırmalar Hadi Senoı Kankatürler Sedat ör"!»! Ankara Yapımcılan, «Bu bfr ekip yapıhdır Sorulan da ekipçe yanıtlayaca*ız » dedıler ve or taklaşa birbırlprınin ac>ma konuştular SORÜ Ankara TV procramlarm» defalarca kondo, »ma her defasında cikanldı. Hatta son defa kondtıjunda hâlâ «\avınlansın • Tavmlanmasın» tartısma«ı sunıvordu Konuvn en basından alarak, olanları ozellevebilir misiniz? YAMT Ankaa adlı bu belgesel dlzınm vapımTnı daha 197Vın mavıs avında düsunmüş tük Detayu bir önerl hazırladık Ama yapıma «Olur» lmzasını o zamamn Genel VUdürü îsmail Cem atamadı Hazır oldu£i muz 7aman, o Mndev dı Yenne Hıf7i Tr>oıi7 vekâlet pdıvordu O lm zaladı Ertesi Rün de TRT'de venı donem başlndı zaten Denebilir ki Ankam Cem donenının snn ımzasıdır Bız ySnptım d»gısıklıSıni dıkkate al madan çalışmalara başladık tlk derre, arastırma ve oelgeler toplama devresıvdı Arasnrmalsr so nuçlandıkça, elde edılenleri fılme çekec«ktik îlk fılmımızi 1975 ajıistos snnda çektik Bu, iîk programa adını veren «Bır E«ki Resım» di Hol landa Kralvet Müz«sınde bulunan aslının bır fo tografını elçüık kanalı ile temin etmMık. Daba sonra bır yandan araşbrmalar, hır yandan cekım ler surdü Çalısmalan Basın Yavın Genel Müdür lüğü İle ortakla^a vurutuvorduk O zaman dızıvı 6 bölum olarak planlamıştık 1976 şubat avında da yayına gırecektı Ocak başında 6 bölüm ha zırdı, ama dızı bıtmemışti Çünkü topladıklanmız bulduklanmız, umduklanmıza aşmı«tı Dızıyi dokıız bolume çıkardık ve ert^leme ıstegmde bulun duk O zaman PV Daıre Başkanı Zekı Sözer'dı Büyuk anlayış gosterdı Ankara majıs 1976'va ertelendi. Mavi' ta hemen herşey hazırdı Ama karşımıza bek!enn<>dık bir ensel çıktı Dervtim îlk beş bolüme ses çıkanlmamıstı ama 6'ıncı bolüTiün Uçte ikısıne makas vurulmak istenmiştl SORU Süriöşmenln ncdenl neydi? * T i M T Bız Ankara'vn bır cografya belgeseli, ya da bır kentın tarıhçesı olarak almamıştık Ortada bir tanh vardı. dotru ama bu sıvasal tarıhdi. Başkent Ankara'nın yaşajnmı sıvasetten soyutlamanm olanağı voktıı zaten Falıh Rıfkı Atay'ın Çankava'i espnsmde bır bakış olacaktı bu tlk beş dlzıde kentı kuruluşıtndan alacak, Cumhunyet Türkıve'sının başkentı vapacak, Kurtuluş Savaşı'ndan geçınp Modern Cumhurivefm kuruculugunu vaptığı gunîen anlatacaktık Beşmcı bolum, 10 kasım 1938 de bınvor 6'ınrı bolum İ3, tnonü devn başlıvordu Sansur de ışte bura da '<=e gırdi. Bu arada TV de Yalcıntaş dönemı de sona ermış Karataş göreve ba.şlami'îtı Ön DeneOm Sube MudurluSune Izmır'den Okav Safi türk gelmışti TV Daıre Baskanhğı Denetîm Su besını ıse A 1 Yoruk vonetıyordu Ankara, bn ıki . 1 denetıro şubesınde takıldı Adını vermek istemedığımız bir denetçi «Bu tılm, Ankara'vı mı an latıyor, vokss Ismet Pa«;a"iT mı?» dıyordu Anka ran m sıvasal tarıhını anlatnor \e 19^350 do nerane adını ve'dıgımı? I^TT^ Pass nın adını çok çeçırmekle suçiannordjk Çıkanlan bolum l°r arasmda Pns nın kendı «esınden buldnfeumuz bır nutku da vardı Denetçi «Bnvle bır^ev sovlen memıştır» ıddıasında^dı Ya dızının parça parça edılmış hali ıle ekrana çelmesme razı olacak va da vavından ç^kecekMk Bı? ıklnn volu seçtık Buna ragmen calışmalan rla surdurdu\ Kiden geçırdık eksıkleri tamamlad'k Bu arada ayni ekıple Anıt>Kabır adlı belgeselı de 10 kasım prog ramlan için hazırladık SORD Sonra kasım 1976 olavlan patladı" YANIT Ankara, 1976 kasımında vpr.ırteı programa kondu Bu kez hemen her^ev hazırdı Denetım aşılmıştı Yavma engel kalmamıştı Da ha dogrusu bız öyie sanıvorduk. Bu defa karşı mıza Şube Müdurıl Işık Say<nn çıktı Savgın goreve başladıgmdan bu yana 13 procramı > avnndan kaldırmış, sadece AşıÇ Edebıvat'ına zın vfrrrlştt TV'mn en kalabahk sjbe^ı ekrana \apıt vereme~ olmuştu Saygın vavının ba^lamasına çot az bır sure kala Ankara dızi'nı vavından ceknŞırı açıkladı Ardından li) rka^rı gunu javınıra \r saat kala «Gensl Mudu Şdban Kara'as sormek ıstedı Ona goUlrüvortım» dnerek ^aıtKarr fıl mımızi de alarak ortadan ka> boldu Daha sonra Savgın'ı bır daha sörmedık Ama go"e\den alm dıgını duyduk Bu sır^da Yılmaz Tekm Onpv Ankara TV MUdurmgune v»nıden acımustu Dızı nın bazı bolumlenni ona izIettıK Çok begendı Yavıra pırmesını ıstedı Dan sman *\fn<?r Guner. Yaj"n Planlama "Tnrtıırü \Ted'°t Ikı? de PTII tp zi savunduiar Nıha"et T\' Dare Başkanı Fah rettır Işıkçı ıle Konusttık îzlettık O cia ço< befendı «Dcnetıme mrsın Ysvm!an«;ınn aedı An kara o gune kada* dort kf>z d^ne'ımrl^n spomıştı Ypnıden d^n^tı ne srırrn'»; np eerpk nln'ar'iSını «avurduk Baskan h^tlılıSımıza kirar verdı Ankara bır kerp dsna " ocak 1977 de "y^ıamal: ve ? 15 giande bır so^tenlınek vere nro"?"in knnd ı ^ma vayın 8ıına kpdar w> oİ3""5inı ııâlS bılrn vorduk Fkr^nda fılm Daçlavana kadar h»veran la bekledık SORU Snnıma kadar arısaMz surecejınt Inanıvor musun'17" Y4MT H c v»nmıvorn7 B'tınrı bolümiin sonuna kadar herhalde gplıri7 Ama 1938 19fil arasını anlatan bo'ımlc I "••halde \a nlanmaz. HAFTADAN SEÇMELER • ANKARA DEVAH EDEBILECEK M l ! TV'nm 1974 de p.anlavıp ancak 1977'de başlatabüdığı «Olav» programı Ankara'nın ıkın cı bolunıu bu gece ekranlara gelıjor Ankara' nın sıjasal tarıhçesını anlatan dızının ılx bolu munu 15 gun once, bjyus bır ügı ıle ızlejenler, bu gece oykuje, kaldıgı jerden, yanı Ataturk'ün Ankara'ya gelışınden ttıbaren devam edecekler. AnKara'nın tanhçesını, çagdaş geçışlerle ve bedat Orsel ın kankaturlerjıae \ansnan çagdaş hıcıvler ve esprili bır anlatımla veren dızınin kaç bolumü ekrana gelebılır, büınmıjor. Ama gelebılenleri ızlersenız Turk Televzyoncularının da bazan gururla anılacak bel geseller hazırlayabıldiklennı goreceksınız Bu ııgınç dızının en az kendısı kadar ügınç çekım ve ekrana gelış öyküsunü de, sayfamızda, >apım eklbl ıle yaptığımız konuşmada bulaca tsuıız onun kadar ilgi ıle karşüanmış, ama onun k* dar çabas unutulmuştur Gurultunun ve Ugının nedenlenni, gunun şartlarında aramak mumkun. Soguk faavaşın hızlandıgı, hatta bazı onemli kışüerın, Üçuncü Dunya Savaşı'nın tarihı olarak 19M yılını verdıklerı bır donemde, bır atom savaşının ardın aa bırakacagı dunyayı anlatan fılmın etkılerınl t^esaplamak zor bırşey değıl Bu konudakı abartmaların nereye kadar vardıgını anlatmat: ıçın bır ornek, Nobel armağanlı bılırn adamı Lınus Paulmg m sozlen olabılır Paulıng «Yıllar sonra geçmışe baktığımızda, Kumsalda'nın aunjavı kurtaran fîlm olduğunu gorecegiz » Kramer, fılmi 1959'da çekmege başlamış 1960'da, dunvarun 18 onemli başkentınde avm anda vızyona sokmuştu. Donemın önde gelen eleştırmenlen fılm için şojle yazmışlardi' Arthur KnıghtKramer genelllkle ucuz butçelı fılmlerle tanınmıştı tlk kez 4 mılyon aolar gıbı onemli bır paraya nske etti Pahalı \ıldızlar angaje ettı Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaıre va Anthony Perkıns'e önemll naralar 6dedı Ama öteki yonetmenler boyle \sımlen bır ış garantısı olarak kullanırken, Kxa tner, orüarı bambaşka şekılde oynattı. ömeğin Ava Gardner, >aşamında ük kez, cazıbesız, kotu gunler yaşayan ve çok ıçen bır tıp olarar: kamera onune geçtı Fred Astaire, gene ılk kez bır fılmde şarkı soyleyıp, dans etmedi. Bır bı1un adammı canlandırdı Kramer fllm yapmak degıl, barışı kurtarmak için dUnyanin tüm organızasyonlarını harekete geçırmek amacuı davdı. Bosley Crowther Fılmın eğlendırıci değerlerının yanında, Kramer'ın uzerınde önem le durdugu bır mesajı var Yasam, çok guzcl bır hazınedır Insanoğlu bunu surdürebılme* ıçın elınden gelenı yapmalıdır Kramertn sah nelen, korkunç sonu tüvler tlrpertici bır $o kılde venrken, daha vakit varken tedbiı alınmasını ıstemektedır. George P EHlıot Bu filmi yapmak yürek ısterdı Ama Kramer'ın kendısı filmınden memnun değıldı «Bu fılmı yapmak hedefımdı Benı sadece yapmış olmak tatmın etti Fılmın kendısı değıl» Sonunda haklı çıkan da Kramer oldu. 1965'de, yanl sadece 5 yıl sonra Kumsalda'yı anan tek kışı kalmanuştı Televızyon, Büım • Kurgu türünün herşeye rağmen onemli fılmını cumartesı gecesı sunuyor. Nevılle Shutte'ın nefes kesen romanı beyaz perdeye geçerken, bıraz fazla Ava Gardner Gregory Peck aşkına donüşmuş ama, herseye rağmen, Uçuncü Dünya Savaşında patlayan atom bombasının radyoaktıl bulutlan, tüm dünyayı sanp, onlenne gelenl öldurtirken, ucra bir Avustralya plajında ölümıl bekîeyen bır avuç insanın öyküsü, merakla Menmeğe deger Savaş sonrasını gösteren Sam Leavıtt'ın fotoğranan da nefıs Pazar sabahı, tipik bir western izliyoruz. Yalnız büvan (Rıde Lonesome). Bud Boettıcher'ın fümınde, Rundolph Scott emeklı şerıf, Cartwrightlann Adam'ı Pernell Roberts de kotu yola düşmeye hazır genç. rılm, Şerif in delıkanlıyı adam etmesınln öyküsü. Salı gecesı, şohretlerle dolu bir yerli fîlm var Surtuk Türkan Şoray sokak kadmlığın dan şohretn blr şarkıcıhğa yükselen kadını oynuyor. Yanı Aslye bakın Ertem Eğilmez'e go(Devamı 9 Sayfada) • KUMSAIDAL Dünya üzerinde pek az nim Kumsalda ka dar büyük gürültü ıle bejaz perdeye gelmış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog