Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLÂRI Felsefe Yazıları Prof. Nusret HIZIR KUltür dünyamın MnginJejtireu kltap RYAT1: 2 0 îsteme Adresi: Çağdaş Yayinlan. Halkert Sokak 39/41. Cagaloğlu ÎSTANBUL 53. YIL; SAYt: 18846 umhuriyeC Kurucnsu: r ü N U S NADÎ 17 OMK 1977 PİZARTüt ÇAĞDAŞ YAYINL înançtan Bilime Doç. Dr. Sırn AKINCI (MtLiH CEVDET ANDAY'IN OMSÖZÜYIE) FiYATI 20 liRA İsteme Adresî: Çagdaş Yayınlan. Halkevl S. 3941 Cafcaloplu ISTANBUL Yakında Çıkıyor Dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının açılmasında aracılık edenlerin vergiye tâbi tutulmâsı, Maliye Bakanlığı raporunda istendi.. KİT'lerde ayırım yapılmaksızın ikramiye doğıtımına başlanmalı,, AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) TÜMDER Ger.el SekTeteri Mithat Görkem ve TUTED Genel SekTeteri Haluk Orhun dün yaptıkları ortak açıklamada, Kamu lktisadi Teşebbüslerinde <KÎT) dagıtılan ikramiyelerin bir politik tercih ve yatırım haline getirildiğini belirtmiş, «KÎTIerde ikramiyeler isçi • memur ayrımı yapılmaksızın tüırı çalısanlara ödenmelidir» demişlerdir. Hükümet kanatlan arasmdaki görliş aynlıklan ve uygulamadaki çelişkiler ne(Devamı Sa. 9, Sfi. 2 de) l l 800 milyon lira vergi kaçınldığı saptandı ANKARA, (CandıtırİTet Bfirosn) Döviza Çevrilebilir Mevduat CDÇM) hesapları konusunda Maliye Bakanlığı taralından hazırlatılan bir raporda, bu hesaplann açümasında aracılık edenleric vergiye tabi tutulmalan gerektiğl halde, bugüne kadarki uy gulamada bu yola gidilmedigi, bu yüzden de genlş çapta vergi kaçmldıgına işaret edilmiştir. Raporda, vergi kaçakçılıgına Ecevit: Bunalımdan kurtulmak için seçim tarihinin öne almması düşünülebilir,, Ecevit gazetecilerin sorulanna ?u karşılıklan vermiştir: Soru Son zamanlarda şiddet olaylan ve saldırılan yogun ; laşıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ecevit Gerçekten son günlerde şiddet olaylan o!ag«nüsW boyutlara erişti. Bence bunlar tipik sag kışkırtmalardır. Gençlerin öldilrülmesiyle ilgili olaylar (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Gazetemiz Izmir Bürosu Şefi'nin evi kurşun yağmuruna tutuldu • BiR GRUP KOMANDO; DÜN ISTANBUl'DA MilliVET GAZFTESI OMbNOE IOPLAHARAK GOSTERi tAPll. POLıS; OLAYA StYıRCı KALDI. Gaîe*erriz îzmir Bürosu Şefl Hikmet Çenrıkaya'nın Göztepe' deki evı, önceki akşam saat 19 sularında saldınya uğramtştır. Kimh*i saptanamayan kişilcr, Çe tinkaya'nın oturdugu apartman dairesine hem kurşun yağmuruna tutmuşlar. hem de eve patlayıcı madde atmışlardır. Polisin el koyduğıı olayda yaralanan olmamıştır. Bu arada tstanbııl'da bir (Devanu Sa. 9, Sü 7 de) Gazetemiz Izmir Bürosu Şefi Hikmet Çeünlıaya'mn Göztepe1 da oturdugu apartman dairesi ön ceki gece saat 19.10 sıralannda kurşun yağmuruna tutulmuş, daha sonra patlayıcı madde atılarak taşlanmıştır. Oîay sırasında kurşunlardan birisi aynı apartma nın beşinci katır.da bulunan îz mir Radyosu Prodüktörlerinden Mehmet Gündüz'ün dairesinin salon camına isabet etmiştir. Talçın DOĞAN genel olaraV değinilmekte, ancak kaçak miktanyla ilgill bir bilgi venlmekten kaçınıimaktadır. Bununla birlikle, çok ayrıntılı olarak hazırlanmış olan raporda yer alan bulgulardan yararlanan Maliye Bakanlığı uzmanlan, kaçınlan vergi miktannı en iyimser tahmirüe 800 milyon llra hesaplamıktadır. Resml açıkl&malara göre, bu yıl başına dek lcullaıulmıs olan dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) 1,5 miiyar dolardır. Bu nun Türk Lirası karşüıgı yakla^ şık 25 milyar lira olmaktadır. Bu miktarın mevcut faiz ile çarpılması vergi yasalarına göre ver gi matrahmı o!uytunnalrt«(Iır. DÇM'Ier için ödenmekte olan faiz haddi genellikle çok yüksektir. Avrupa piyasaiannda ödenen yüzde 10 faiz haddine ek olaralc bir de yüzde 1.75 ödenmelc te ve toplam faiz haddi yüzde 11.75'e yükselmektedir. DÇM'lerin Türk Urası Karsılıgı ile faiz haddi çarpıldıgında yaklaşık 2.9 milyar lira elde e(Devamı Sa. 9, Sfi. 4 de) ANKARA, (AXKA) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, «Ülkeyi bunalımdan kurtarabilmek için seçim tarihinin öne alınrnası düşünülebilir» demiştir. Ecevit bazı gazetecilerin sorularını cevaplandınrken son zamanlardaki şiddet olaylanna değinmiş ve Demirel ve AP'yi erken seçim konusunda ne düşündügünü açıklamaya çağırmıştır. PARLAMENTER MAAŞLARINA İLİŞKİN YASA " KONUSUNDA "iLKE,, OLARAK ANLAŞMA SAĞLANDİ • \\t UDERİ BORAH: «MAAS. ZAMIARI OIAYI GÖSÎESMtKÎEDİR Ki; ÇIKAR SÖZ KONUSU OLDUGUNDA; PARLAMENIODAKİ PARIiLER ARASINDA HiÇ BiR FARK KALMIYOR. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit «Meclis Başkanmın bugün parti grup yöneticileriyle bir top lantı yapacağım» açıklamıştır. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit parlamenter maaşlanndaki yasa degişikliği iîe ilgili olarak CHP'nin girişimi ve buna bağlı gelişmeler üzerine dün basına bir açıklama yapmıştır. Ece\it'in konuyla ilgili demeçi aynen söyledir: «CHP'nin, senatör ve milletvekili ödenekjeri ile ilgili yasayı de ğiştirmek üzere parlamentoda gruplarh. %aptığı gürüşmeler de olumlu sonuc alınacagı umudunu vermektedir. ödeneklerin bir darıa defiişmevecek bir ölçilde bağlanmasını ve toplum gerekleri ile bagdaşan bir düzeyde tutulmasını göriistil.Sümür bü'lin eruDİann vetkilileri ılke olarak benimsemişlerdir. Temaslanmızdan edinilen i?îenimi, grup başkanvekillerimiz dün (önceki gün) sayın Ali'let Meclisi Başkanına sunmuşlardır. Kendisinin bu amaçla bir toplantı düzenlemesi için uygun ortam buiunduğunu bildırmişlerd'.r. (Oevamı Sa. 9, Sü. 4 (1c I SlLAHLI ÇATIŞMALAR ÖNLENEMİYOR DÜN BlR ÖGRENCİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ (tsUnbnl Haber Serrial) İ T t i O AYTEKİN TAJÇI'NIH ÖLDÜR&IMESİ ÜIERİME KOMANDOUR ADLİ Î I P ÖNÜNDE GOSTERİ YAPTILAR. DAHA SONRA DEVRİMCİLER İLE KOMANDOURIN KALDIĞI NİĞDE VE SAKARYA YURTIARINOA; KARJILIKLI ATEŞ AÇILDI. ÜÇ ÖĞRENCI YARALANDI. Siliulı şiddet olaylarında dün de bir sagcı ögrenci hayatını kaybetmiş, Aydın Öğrenci Yurdunda kalmakta olan İTÜ înşaat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aytekjn Taşçı Fatih, Fevzipaşa Caddesinde tabanca kurşunu ile öldürülmüştür. Bu olaydan sonra Adlî Tıp'a kadar bir yürüytis yapsm koınandolar, Fındıkzade'deki Niğ de Talebe Yurduna silâhlı saldırıya girişmişler ve Uç ögrenciyi y»r8.1amışlar(iır. Dün geceki olaylar saat 19.30 sıralannd* başlamıstır. Aydrn ögrenci Yurdunda kalmakta olan ÎTÜ ögTencisi Aytekin Taşçı beraberinde arkadaşı Naim Sönmez olduğu halde Fatih Fevzipaşa Caddesinde yürürlerken, arkalarından gelen üç öğrenci tarafmdan durdurulmuştur. Üç öğrenci. Tasçı ve Sönmez'e hangi yurtta kaldıklarını sormuş, bu sırada kaçtnaya başlayan Taşçı. arkasmdan atılan tek tabanca kursunuyla vurularak ölmüştiir. Fatih polisinden verilen bilglye gbre, Naim Sönmez, vurulan Taşçı'nın kendilerini durduran ve hangi yurtta kaldıklanru so ran ögrencileri tanıdıgını, bunun üzerine kaçtığını açıklamıştır. KOMANDOURIN «KTERİSİ Olayın duyj'masından sonra Fatih çevresinde toplanan 1000 kadar komando öğrenci, Aytekin Taşçı'nın cesedinin kaldınldıgı Çat»a Tıp Fakül'esi Hastii"=re griderek cenazeyi almak istemiştir. Burada bazı kişileri tartaklayan öğrencüer daha sonra cena İki ?urt arasında yoğun siHh zenîn kaldınldıgı Adli Tıp Mües ateşı iki saat kadar sürmüş. semt s*s«sine kadar bir yürüyüs yap halkı •(Tirusmap korku içinde izmışlardır. lemiştir. Bu arada, komandolardsn bir (Devanu Sa. 9, Sü. « da) grup. solcu olarak bilinen Nigde Öğrenci Yurduna silahlı bir saldın düzenlemiştir. Niğde ögTenci Yurdunun karşısında bulunan ve komandolarm kontrolunda olduğu bilinen Sakan'a Öğrenci Yn 1 " 5 ' m » zilenen öğrencilerin de katılmasıyla. iki yurt arasında silShtan baska bombalann da kullanıldığı bir \uruşma başlamıştır. TGS Genel Başkanı: "Kaba kuvvet ve silâhla gazeteci susmaz,, (Cnnıhnriyet Haber Merkeıl) Gazetemiz tzmir Bürosu Şefi Hikmpt c*^' "nın pvine kf>mandolarca yapılan saldın ve ko mandoların Miiliyet gazetesi önün de düzenlediklen gösteri tepkllere yol açmıştır. Ankara'da bulunan TGS Genel Başkanı Semih Balcıoğlu, iki olayı kınarken, «Demokrasi ve banşı korumada kararlı olan TGS, silâhlı ve kaba kuvvete dayalı saldınlara jine kalemle ve emek bilinci ile karşı koyacaktır. Suçlular yakalanana kadar kalemlerimız yetkjlilertn üzerinde olacak tır» demiştir. Türkiye Gazeteciler Sendikası tzmir Şube Başkanı Okan Yuksel de Çetinkaya'nın evins yapılan saldın olayıyla ilgili olarak dün yaptteı acıklamsria. «İnsanm (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin parlamenter maaşlarını düzerüeyen yasayla ilgili değiştirme girişiminden «olumlu sonuçlar aiınabilecegıni» beurten Danıştay Çukurova A.Ş.'nin imtiyaz sözleşmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı AN'KARA, (Cumhuriyet Bürosu} Danıştay Dava Dairelerı ü ı r rulu. Çukurova Elektrik Anonım Şirketinin ımtıyaz sözleşmesi ve eklı şartnamesı konusunda l ü r kıye EleıUrık Kurunıunun aç:ığı dava üzerıne yürütmeyi durdjrma kararı vermıştir. Bu kaıarla oırlikte, Çukurova A.Ş.'nin iieıçekleşürmek istediğı iki FuejO:l| santralı ile ikı hidroük sanTal ıie ilgili gırişun de durduraiınuş olmaktadır. Türkiye Elektrik Kurumu Vasasına aykın olarak Çukurova Klektrik A.Ş.'nin elektrık üreTiml ve dagıtunıyla ilgili oiarak k*»ndisme imtiyaz tamnmış ve DU yöndekl yetkisi genişletıbrustı. Anılan imtiyaz sözleşmesinı Gnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan lığı genişletirken, buna TÜTKiye Elektrik Kurumu (TKK) karşı çıionıs ve Çukurova A.Ş.'nin im tiyaz sözleşmesini genişleten kararcamenin iptali ve yürütmenm (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Turizm Bakanlığı bütçesine A.A, için 10 milyon eklenince toplu sözleşme görüşmelerine yeniden başlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plan Kaxma Komisyonu'nda dün Turizm ve Tanıtma Bütçesi görüsülerek kabul edilmiş, bu arada Anadolu Ajansı'na verilmek üzere bütçeye 10 milyon lira ödenek konulmuştur. Anadolu Ajanst'na 10 milyon lira verilmesi üzerine işveren ile TGS yetkilileri arasında dün gece toplu sözleşme görüşmeleri yeniden başlamıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan üyeler, MC iktidarmın turizm politikasım, Bakanı ve Bakanîığı «Yolsuzluk yapıldığı» savıyla agır bir dille eleşştirmişlerdir. CHP İzmir MilIervekiM Siüeyman Genç, Basın Yayın Genel Müdürlügüne ilişkin elestirilerini dile getirmiş, «a.a., iktidann siyasetini satan bir araç haline gel miştir. Genel Müdürün yüzde 30 oranında bazı hisseleri satm aldığı söylenmektedir» demiştir. a.a. grevine ilişkin olarak bir özel ajansı «grev kıncılığı» yapmak la suçlayan Genc. bunun suç olduğuna dikkati çekmiş, «Asalak gazetelerin ciddi basın yayın organlarım kemirdiğini, bu alanda önlem almması gerektiğini» söy • lemiştir. ! ! Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoglu'nu ağır bir dille eieştiren Metin Türl'.T ;«;<• özetle ! söyle demiştir: i parlamenterler ve bu arada 27 (Deevamı Sa. 9, Sü. 1 de) Ortaklar'da 2 bin öğretmen ve öğrenci baskıları protesto etti.. ORTAKLAR (Cumhuriyet Eçe Bürosu) TÖBDER Aydın Çu besınce düzenlenen. öğretmenler ve ögrenciler üzerinde faşizan baskıları protesto yürüyüş ve vni vehsırun dığı yürüyüşre. 2 binin üzerinds (Devamı Sa. S. Sü. 5 d>) FRANSIZ SOSYALiST PARTiSi, CHP'NİN SOSYALİST ENTERNASYONALE GiRMESiNi DESTEKLiYOR Kosta ÜAPONTE PARİS Fransız Sosyalist Panısınden bır yetkilı, CHP'nin Sosyalist Entercasyonale katılma girişıminin, Fransız sosyalıstleri carafından olumlu karşılandığıru söylemişür. Kendisiyle konuştuğumuz par tinin dış ilışkller sorumlusu Michel Thanvin, CHP liderı Ecevit taratından bu yönde yapılan başvurunun. Fransız Sosyalist Partisınce prensip olarak des leaiendigını ve bu konuda ner hangı bir sorun çıkmasının bek lenmedıglnı de eklemiştir. Sosyalist EntemasyonaJ Büro sunun, önümüzdekı ıkı ay ıçınde yapılması oeklenen toplanUsının kesın tarih ve gündeminin henü2 saptanamamış oldugunu söyle yen yeücılı, Bülent Ecevıfin ge çen vıl Pans'tek) zıyaretı sıra sında partı liden Françoıs Mıt terrand ile yaptığı görüşmeye de degınerek iki partj arasında karşılıklı ılışkılerir sürdlirüldu ğiinü ve aralannda «Aş^an Müş terek'er oulundugunun ıtabuı edı!di?inı de belirtmi'îu (Devamı Si 9. Sü 3 ıie) Işık: "Atina'nın FIR hattına ilişkin kabul edilemeyecek istekleri var,, CHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI; BU İSTEKIERIN KABUL EDÎLMESİYLE MC'NİN BLYÜK SORUMLULUK rüKLENECEGİNİ BILDIROİ ANKAR.A. (Cummıriyet Bürosn) CHP Genel Sekrerer Yardımcısı Hasan Esat Işık dün verdiği demeçte, FIR hattıyla ilgili olarak Yunanistan'm <Adaların kıyıIanmi7a vrkın'ıSın i'.eri sürerek Türkiye'den Y'inanistan'a gidpcek uçakların Ege denizine çıkmadan daha toprakianmız üzerindeyken geçişlerini Yunanistan'a büdirmesini istediğini» öne surerek. «Bu tarafımızdan kabul edilebilecek bir istek değildir. Çıkarlarımıza güvenliğimize. hattâ haysiyetimize aykırıdır» demiştir. Milletin bu yoida ahnacak Dir kararı tanımayaca&ını. iktidann tanıması halinde büyük sorumluluk altma gireceğini belirten Işık'ın konuya ilişkin açıklaması özetle söyledir: «MC hükümeti işbaşına geldiSinden beri Ege'deki durum gittikçe eski haîp dönüsmektedir. Amerika'nın Ford idaresi dönem: Dışişleri Bakanı Kissinger ile Yunan Dışişleri E«kanı Bitsios. Ege'de statükonun zorlanmaması üzerinde anlaşmışlardı. MC hükümeti. Bern Anlaşmas;yla bu anlaşmaya katılmış oldu. Bundan böyle Hora'yı Ege'de Yunamstan'm istemiveceği yerlere göndermemeyi kabul etti. Bütün Ege sorunları bugün Bitsios'uıı, Kissinger'in arzuladığı gibi dondurulmuş durumdadır. Tek istisna FIR hattı denilen Ege lıava kontrolü sonınudur. Bu konuda görüşmelerin devam edeceği, bir anlaşmaya va rılabilecsgi söylenmektedir. Anlaşmak ıyı Dir şeydir. Fakat anlaşmanın koşuilan bakkonda yabancı kaynaklardan edinilen bılgiler çok tcuşku vericidir. Yunanistan'ın, adalanr.ın kıyıJarımıza yakınlığını ilerı sürerek topraklanmız üzerindeyken şeçişlerinr Yunanistan'a bildlrmelerinı ist.cdiklerı ışıtilmektedır. Bu tarafımızdan kabul edilebilecek | bir ıstek değildır Çıkarlarımıza ! güvenlıgim!7Ç, hatta naysıyetımı (Devamı sa. 9. Sü 7 de) ' Bu Köşeden ZAMCILIK ALTAN ÖYMEN M o f?e bakın: Sanki zam A kararı alanlar arasında T AP'Uler yokmuş da hu C H P 1Uer ' *£*"% yapmıs. fib. bir manzara çıktı ortava. Demirel tcİRVizyona çıkı»or. H»t»a Rroviti hedef alarak, «Garan bilmlyoımuş da. niçin uıutlalıale etmemiş.. Cumhuriyet HaUt Par tilller, niçin bövle bir sarur vermiŞler.. Cumhuriyet Halk Türkeş, Balcıoğlu için; «Yakında kendi karikatürünü kendisine çizdireceğiz» dedi A.VKAEA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbalsan Yardımcısı ve H11P Genel Başkanı Alpaslan Türkeş' in, öncekj akşam Cumhurbaşıîara Fahri Korutürk'ün resepsiyonunda kendisiyle tanıştınlan TGS Genel Başkanı karikatürist Semih Balcaoğlu için, «Valonda itendi karikatürünU kendisine çizdireceğiz> dedlgi öğrenilmiştir Cumhurbaşkanı Fahri KoruHlrktin resepsiyonunda bir ara Türkeş'in Rasm Yayın Genel Mü(Devamı Sa. 9. »Sü. 1 ric) ORTADOĞU'DA DEVRİM YILLARI Büyükelçl Org. Sancar'ın görev süresinin de AP ile MSP arasında sürtüşme konusu olduğu öne sürülüyor ANKARA (ANKA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresi 7 martta sona ermektedir. Bu sıirenin bir yıl daha uzatılmas; için Eakanlar Kurulu karan ile yeni b:r öneri yapılması, Cumhurbaşkanınm da hükümet önerisini onaylaması gerekrr.ektedır. Hükümet çevrelerinden sızan haberlere göre Sancar'ın görev süresi ile ilgili karamame AP • MSP arasınciaki anlasmazlıklara bır yenisini eklemektedir. Bu konuda AP • MSP »rasında e,Hrüş arrıhgı bılunduSu re MSP' nin AP"den yeni ödünler istemeğe nazırlandıgı b:l' r:lmek:edır. Niçin? Zammı kabul ctmcdifi için... T a b n b u eIeştlrirer| »"«n cansiperane savunur k e n şPt1er,ne eeçt,: CHPİİ falanca zammın eerekli oldtıçunu savunrtu. CHPIi filanca da «biz wçime $ridiyorux seçime.. bize para lâzım» dedi. trmt• J,*?" 51 s ^ i m , "?«""<" w ^ " man ,e s o v ı e t l j k l ç r i sftz|er MAHMUT DİKERDEM'in anılan hu P a r t t a f n mllletreMUerl ü«.rinde b.ratap. Sonra bir de tebessüm edivor. Bu manzaranın ortaya çıkmasında, Allah selâmet versin. bir kısım CHPHi milletvekillerîmirin çabasuun rolü de eksik defil. Ecevit'in zamma. öteden beri bilinen karşı rutumnmın karsısına önce onlar çıktı. Genel Bac kanlannın ev hayatına kadar lâkırdı sokuşturup, onu tepeden tımaca cleşHrdHer. BUGÜN 4. SAYFAMIZDA "*» y nr f r ^ le a sn ı n i T "1 » ?s » af tc "7" t a a ^ f» n t „',' ^ e r e ""irtreMH oldn mu. onun ikınci seçimde de artay nlmasını caranti erie<"ek parayi bulmava rnecbumr bir vergi nıükel!eflcrl.) Böylece kamnoyu karşısm rta zammın tek savunurular». Dir kısun CHPii milletvekiDerindpn ibaret kaldı. Onlar bıınlan raparken. DP. CGP. MSP. MHP başkanları. zammın karsısında (Devamı 5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog