Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Gögü sıtamazsnz. kapUrtnz. Cumhuriyet 53. Yll, SAYI: 18845 K t m ı c t t s u : TTJNÜS N A D t 16 O A 1977 PAZAB CK «HER KADIN VE ERKEĞİN OKli.MASl CEREJtN An SiMONE DE i P.K. 889 A NB ü L ONARAN n 75 lira. TÖBDER: üyelerine karşı yoğunlaşan saldırılar nedeniyle Korutürk' e başvurdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÖBDER, şubelerine dinamit11, bombalı saldınlara geçüdigini, dün basın bürosu aracılığıyla Bçıklanuş; durumun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Içişleri Bakanı ve siyasal partilerin genel başkanlanna telgrafla duyurulduğunu bildirmiştır. Açıklamada, TÖBDER Bingöl Şubesinde, başlannda emniyet görevlisinin de bulunduğu iki yüz kadar komandonun saldında bulundugu, binamn tahrip edildi fi ve bazı üyelerin yaralandığı öne sürülmüştür. îddiaya göre, pohs, sokaktan topladığı çocukİan şubeye sokmuş, bilâhare arama yapmış, ancak hiçbir suç aleti bulunır.amışnr ve buna karşın, iki üye ile şubenln müsteciri karakoli götürülüp gözaltına almmıs, daha sonr* hrtulclanarak cezaevine konulmuştur. Valilik de şubeyi süresiz kapatmıştır. öte yandan, Artvin Tiearet Meslek Lis«sı Müdürü Sıddık Alkan'ın evine dinamit atılmış. dinamit evde ve çevrede geniş tahribat yapmış, ancak can kaybı olmamıştır. Pazarcık'ta da TÖBDER üyesi S«yfettin Bozdag saldınya uğramış, Haydar Dogan'ın (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Meclis Başkanı «Yasa değişikliği için formül aradığını» söyledi; Ecevit: «AP'ye yaptığımi2 çağrıya cevap alamadık» TÜM DER: "1970 öncesi emeklı intibakı, süresinde bitmeyecek,, ANKARA (Cumhuriyet Bo rosu) TÜM • DER Genel Başkanı Erhan Tezgör dün yaptığı açıklamad*. 1970 öncesi emeklilerinin intibak islemlennde yanlıslar yapıldıfcını öne sürmüştür. Tezgör. 1 Haairan 1917 tarihine kadar bu intibak işlemlerinin bitirilmesi zorunlulugunun yasa emri olmasına karşm, T.'mekli Sandığında sürdürülen çalışmalann, bu süre içinde bitirilemiyecegini; mevcut; 150 bin dosyadan şimdiye kadar ancak 30 bin kadannın işlem gördügünü kalanlar için en azmdan 1,5 yıl süre zeraktiğini belirtmiştir. Bu nedenle birçok emeklinin mağdur duruma düseeegine de işaret eden Te«Rör şörle demijtir: (Devamı Sa 9. Sfi. 3 de) Günümüze dek çoğu gizli kalmış, ilgi çekici, çarpıcı, şimdi tarih olmuş önemli olaylar dizisi.. Güven, zam sorununu liderlerle görüşecek ANKARA, (CumhurİTft Bârom) Meclis Başkam KemsJ Güven, parlamenter ödenek ve yolluklannı bir düzene bağlayacak yasa onerisınm esaslannı saptamak üzere, yann partlleT yeülileriyle bir toplantı yapacaktır. Kemal Güven, toplantıya liderler düıeyinde terasilci katılabilecegi gibi, Parti Grup yönetieilerinin de gelebileceğini, bu konuda takdirin partilere ait okhıguou bildirmiçtir. Kemal Güven, «Yasa degişikligi için bir formül anyonun. Bunun için fikir toplayacağım. Yürürliik teki yasanın behemehal degiştirilmesi geregine hemen herkes inanmış durumda» demiştir. Güven. yapıiacak uygulamalarda basınm ve kamuoyunun tepkisini çekmeyecek bir yasanın hazırlanması ve kıstaslannın gettrilmesi konusunu herkesin paylastığını sözlerine eklemiş, kendisine yöneltilen eleştirüerle ügili olarak da, «Meclis Hesapları Inceleme Komisyonu, gerçekte benim tutumumu eleştirmektedir. Raporu bizzat savunmak bana düşmez. Komisyon raporunu ver raiş, meclislerden geçmiştir» seklinde konuşmuştur. CHP Genel Başkanı Bülent Ecrvit bu konuda görüslerini açıklarken AP'ye yaphklan çagnya cevap alamadıklannı soylemis «Bu nedenle yeni bir girişimde bulunulması gereklyor. Bu sefer Millet Meclisi Başkanının bütun siyasi parti yöneticileri ile bir görüşme yapması yeni bir takun formüllerin ortaya çıkmasını sag layabilir» demiştir. Cumhurbaşkanının kabul resminde yaptığı görüşmelerde diğer parti yöneticilerini bu konuda ortak çaba göstermej'e çagıran Ecevit, özellikle CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, AP Grup Başkan Vekilleri Oğuz Aygün ve Crtat Bilgehan, MSP Grup Başkan Vekili Süleyman Arif Emre ile görüşmeler yapmıştır. AP'nin cevabım «olumsuz» da olsa beklediklerinı, buna göre yeni tavır taktnacaklannı söyleyen CHP Genel Başkam «1905 sayılı y»sa değiştirilmelidir. Bu yasa bir takım yanlıs (Devamı Sa. 9. Sfi. 1 de) Ankara ve İzmir'de baskı, işkence, siyasal cinayetleri kınama mitingleri yapıldı (Cumhuriyet Haber Merkezl) «Sij'asi cinayetleri, işkenceleri ve faşist baslulan protesto» yü rüyüşleri dün Ankara ve îzmir' de yapümıştır. Ortaklar Öfretrnen Lisesi ve Eğitim Enstitüsün de son günlerde komandolann öğretmen ve öğrencilere karsı giriştikleri kanlı saldınlan protesto yürüyüşü de bugün Ortaklar'da yapılacaktır. TurkİTe'ntn ekonomlk •orunlaruu tarttaan Türk sanayiclleri Işadamları siyasal partilerin "asgarı müştereklerde,, birleşmelerini istıyor Türk Sanayicileri ve İş Adamları Demeği (TÜSÎAD) Genel Kurul toplantısı dün yapılmış ve düzenlenen «Türk Ekonomisiu konulu toplantıda konuşan sanayici ve işadamları siyasal partilerin «asgari müştereklerde» birleşmeleri konusunda görüslerini dile getirmişlerdir. Bu görüşlerini tarunmış işadamları özetle şoyle açıîdanıışlardır: O VEHBÎ KOÇ Ekonomik politikayla, rey poliükasım birbirinden ayırmak lânmdır aksi halde ekonomide duraklamalar olur, bundan ülke zarar görür. Biz memleketin üıtiyacı olan yatmmlan yapıyOr, kazandığımız her yüz liranm 73 lirasını âevlete, artanın çogunu yatınma venyoruz ama adımız yıne sömürücü ve komprador oluyor. Vatandaşın sabırsızlıkla beklediği sağ ve sol kanatîann aralaruıda mütareke akdcderek elbirliği ve işbirliği japmalarıdır. • PAKIP SAPA.VCT Siyasi parti'.er ekonomıi! ve sosyal bunalımlann çözümü için asgsri müştereklerde birleşmelidir. Bir yanda enternasyonalleştirme, öt« yandan milliloştirme gayret ve (Devamı Sa. M Sü. 7 Oe) . Ecev/it: "Işçiler siyasete ağırlıklarını koyamadığı için toplum yönetiminin dengesi bozuluyor,, ANKARA, (Cumhuriyet Büro*u) CHP Genel Başkanı Bülent Ece vit dün Parti Merkeande HarpIş Sendikası temsücileriyle görüşmesi sırasmda yaptığı konuş mada son günlerde yurdun çeşit li yerlerinde meydana gelen olaylara degüımiş ve «Bunun nedeni kamu görevlileri degildir. Bunun nedeni sadece bugün memleketi siyasal açıdan yönetmekte olanlartur, hükünr.ette bu lunanlardır» demiştir. îşçilerin siyasete agırlıgınj koy ması gerekliliğine de değinen Ecevit, nereden gelirse gelsm düşüncesini zor kullanarak başkalanna kabul ettirmek isteyen herkesm karşısında olduklannı da yinelemiş ve özetle şunları söylemiştir: «Çalışan halk kesimleri içlnde etkin biçimde örgütlenmiş olan tek kesim işçüerdir. 1963'de çıkan yasalann verdigi olanaklarla ve Anayasamızın güvencesi altında işçiler bu örgütlenmeyi başarabilmişlerdir. Onlar örgütleri yoluyla siyasete ağırlıklannı koyamaclıklanndan devlet yöneti (Devamı Sa, 9, Sö. 6 da) ORTADOĞU'DA DEVRİM YILLARI... Büyükelçi MAHMUT DİKERDEM'in anılan.. • «KRAL PARÜKTN YABANCI ARTÎSUCRE: ZAAFI VARDI. BİR GECE «SCAR.^BEE» GECE KULÜBÜNDE BİR FRANSIZ KADIN ARTISTI ÎLE HERKEStN ÖNÜNDE EL ŞAKASI YAPTIĞINA TANIK OLDUM. KRAL KUMARA DA ÇOK DÜŞKÜNDÜ. YİNE BtR GECE OTOMOBIL KULÜBÜNDE BAKARA OYNTJYORDU. ŞANSI YOKTD HEP KAYBEDİYORDO. KAZANANLAR TEKER TEKER MASADAN KAÇIYORDU. FARUK ZARARINI ÇIKARMAK ÎÇÎN 10 BİN MISIR LİRASINA ICtĞroi SATMAYA H.AZIRLANDI, AMA «BANKO» DtYEN YOKTU...» ANKARA'DA Devrirnci Toprakİş Sendikası ile bazı demokratık lar ve ögrenci derneklerinin ka tıldığı Ankara'daki MC'nin tutumuıu kınayan konuşmacılar, polisin halka ve öğrencilere işkence yaptıgını öne sürerek saldm ve baskılan yernüslerdir. İZMİR'DE Iznıir'de de Topraktş. MEM(Devamı Sa. 9, Sü. Z de) FERRUH BOZBEYLÎ "LOCKHEED RÜŞVET OLAYI ESRARINI KORUYOR,, DEDÎ OP LiOERi; DUR&L'IN TUTUKLANMASIKIN PARAK KONUYU AYDINLATMASINI iSTEDi. BiR &DIM OLDUGUHU BELiRTTi VE HÜKÜMETiN ABO İLE YENİ BiR ANLAjMA YAANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Başk&nı Ferruh Bozbeyli partisinin Yalova îlçe Kongresüıde dün yaptıfı konuşmada Lockheed rüşvet olayı ko nusu üzerinde durmuş ve «Kamuoyu uçak alımları degU, uçak alımlan sırasında yapılan yolsuzluk üzerinde durmaktadır» diyerek konunun TBMM de görüşülme olanaklannın hükümetçe yaratılması gerektigini belirtmiştir. DP Genel Merkeanden yapılan açıklamaya göre Bo'beyll ko nu ile ilgili olarak Yalo\a îlçe Kongresinde şu konuşmayı yapmıştır: «Lockheed yolsuzlugunu örten esrar perdesi, henüz kaldınlamamıştır. Lockheed Şirketinin Türkiye temsilcisinin tutuklanması bu yolda bir adım sayılabilir. Lockheed rüşvet olayı ile ilgili olarak, bilinenler, bilinmiyenlere göre çok azdır. 1 Lockheed Şirketinin Tür(Devamı Sa. 9, Sü. S de) OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK ı 2 OCAK 195* GECESt KAHİRE BÜYÜKELÇftfİZ HULtSİ FÜAT TUGAY A^•KAR.^'YA Şü TEL&RATT ÇEKtYORDU... «DÜN GECE KAHÎRE OPERASININ ÖZEL İSTÎRAHAT SALONTTNDA BAZI DtPLOMATLARLA GÖRÜŞÜRKEN. BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLNASIR İÇERİ GtRDl. ORADA BULUNANLARIJİ SELAMLAŞTIKTAN SONHA YANIMA GELEREK HATIRIMI SORDÜ. KENDİSİNE ŞÜNLARI SÖYLEDİM (BEN AÇIK SÖZLÜ BİR ÎNSANIM ALEYHİMİZE YAPTlGlNIZ TAHRÎKLER CENTİLMENLİK DEGİLDİR. BİZ MISIRLILARI DOST BÎLİYORDUK. KAS1R ıDOST OLDUGUMUZTJ SANIYOFRTM) DEDÎ. BUNA KARŞI BEN (HAYIR HAREKETLERİNİ2LE DÇ3ST DEĞİL DÜŞMAN OLDUGTJNUZU GÖSTERDİNİZ, BÖYLE DOSTLL'ĞU BEN KABCL ETMÎYORUM) DEDİM VE NASIR YANIMDAN AYRILDI... Cinayet ve Savaş narak sorumsuzhık politikasuia yönclmesi, gerçekte çok sakıncalı bir ortamın ve büyiik tehllkelerin habcrcisidir. Ana • muhalefet partisi seçimlcre ulaşnıak strate.jlsinin koşullannda sıkışıp kalmıştır. Koallsyonu oluşturan partiler. ber ne pahasına olursa olsun, iktidarda kalmak için tfirlü tehlikeli oyunu göze alacak durumdadırlar. Ortada siiâhlı çeteler dolasmakta: bir RÜn Beyojlu caddesinde EÜpeKÜndüz Sanayi Odaauun ishanı makinelilerle taranmakta: bir baçka tân devlet hastanesine giren eli silâtih haydutlar hasun saydıkları öğrencileri öMürmekte; ve bir başka pün uniTersitede kan dökülmekte; bana benzer olarlar kamuoyunda beklenen teptdicTi oluşturamamaktadır. Bu ooktaya ulaşılmıs, Türkiye'de can güvenlifi kalmamıstır. Hükümet. duvarlıguu yitirmis ribidir. Adalet BakaDi'nın Bakanlık odalanrula ••• (Devamı Sa. 9. Si. 3 de) Yarın Cumhuriyet'te tr Frenk düşiinürü, «bir ldşiyi öldürürseniz cinayet. yüz bin kişiyi öldürürseniz harp olur» demiş. Bazı sivri özricvişlet. zarnan zanıan tehlikeli man tık oyunlarına dcstek olsalar bi le vp.rarlırtırlar. Çünkü ço;n Kez, iç savaşlar. haşlanjıçta cinayet Kibi eörünen olavlarla baş.'amakta; sonradan alev bacayı •»armafctadır. Türkiye'de cinavetlerin £\itikçe umursanmaz niteliğe erişrnpsi, Devlet güçlerinin kamuovondakl kavgısızlıktan yararla B Demirel: "Bu^ünkü sistem işçinin istismarını ortadan kaldırmıştır., BURSA, (Feridun EVRENOSOGLU bUdiriyor) Başbakan Süleyman Demirel, Uludafda 650 milyon liraya çıkan Etibank'a ait ve yılda 300 bin ton volfram madeni işleyecek tesisleri hizmete açtıkîan sonra Orhangazı'nin Gemiç köyünde Koç Holding kuruluşlarından biri olan Asil (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Demirel: ıstıta ettıgı bildirilen Ergenekon yüzünden Korutürk'ün kabul resmine Cmnhurbaşkaıunın kabul resminde CHP Genel görüştü. ANKARA (Cumhuriyet Biirnsa) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ün geleneksel yılHk kabul resminin ilkl parlamenter maaş ve ödeneklerine yapılan zan;rrun tartışıldığı, bunu gideı.r: yeni formüllerin arandığı. y»sal yollann konuşuldugu vojıın Baskaıu Ecevit. DP C.enel Başkanı BozbeyH fle I T Î l ' f l 1 1 1 1 fl <~l 1 (Fotoğral: Zekâi DURMUŞ ANKA) a v t * l / X L x i i * * * * • * • problem oldu. Bu sorunu Millet Meclisinin nasıl çözümleyecefini ben de merakla beküyorum» dedi. Başbakan Süleyman Demirel' in istifa ettiği israrla bildirilen Maüye Bakanı Ergenekon yüzün(Devamı Sa. S. Sü. 4 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI Turgut GÜNGÖR bir siyasal ortamda geçti. Günün konusuna ilişkin es^ri11 bir konujma j'apan Cumhurbaşkanı Korutürk «Zam bir TAN ORAL'ın ÇiZGiSİYLB (7. sayfada) CTTMHTJRBASKANrNIN TILLIK KABüL RESMİNDE ADALET BAKANI ÇEVR*> StNDEKÎLERLE KONUŞUR. KEN, «ASLINDA MÜSTESARI DEĞİL. O HABERÎ YAZAN GAZETECÎLERt DÖVitEK LAZIM» DEDİ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog