Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

9 SBhıbı Cumrıurnet Matbaacılık ve Gazetec lık T\Ş NADİR N*DÎ adına OKTAY KCRTBOKb • Genel Yaiin Muduni • Sorumiu Yazı Işierı Mudurü . BÜtENl DIKMENER CLV.HURtYET Matbaacılık re • Basan ve Yayan GaretecıliK T A j , Cagaloglu, Halkevı Sok CLUHURI¥LT İMAMJLL TELGRAF ve MEKTUP adresr Posta Kutusu Istanöul No 246 TELEM)\ M 91 03 ( Beş Hat ) CUMHÜRİYET \! Y M V 1 AHLAK YAS^S1N\ T TAAHH 'T EDER *R1» NE AvUı ^ tLİN Eas.ı s 7 ,< » » » » » a ( • BLKULMJ Ankara Ataturk 3ulvan Yener Apt Yemşehır Tel 17 oc So 2a 57 (11 ^ IZâıîR Hahı Zıja Bulvan No 65 Kat 3 Tel 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesı Uğurlu Pasaı Tel.: 14550 19731 No 39 41 Yurtıçı Yurtdışı tTUe gruplarna »e aftırlıSma gore uçak farkı okuyuou tarafından aynca ödçdr 12 t > } J »40 27ü 135 45 990 495 247.50 82.Vı 1 ' "s K sav'a fsartınu) lbU 4, 5, 6 , 7 sayfa (sant.mı» Ölum, Msvlıd TeseKkur (5 santımı) 400 3UÜ Nışan Nıkah, Evîenme Dogum ... 4 Yavm Hayatı (kelımesi) . . . . 3. Kayıp (kelımesi) j ' 1 T A " V 5 34 Irrsak 1 14 "il OC\K 1 9 ;: Gureş Oğle n 722 15 1 Akşam Yatsı 17 0ö 18 42 i n 1 lum ışçı ve memura (Baştarafı 1 Sa\£ada) davız» şeklınae J^OI uşnuştuı Ote jandan dun KIT'aekı ıkra mıvsieuı Icra joıjjla gerı tıina ca^ı jolunaa Mahje Bakaunın açKiamasını hatırlatan bır gaze tec\e Basbakan Derurel »u ce va ı vermıştır «Bunun bır sı\*ıS araf' vorctur Kanun ne dıjorsa o >apılır Md hve Bakanı kan mj yuutTjeıci<s mukellefhr Buna da Meclıste ızah ı* Bır sıvası mesele deg Idır Kanun verecek dı1 crsa veıi.ır, kıme \crecîg.»J de yaz mıştır Hukumet kararname çıkarrcıak suretıv 2 veva Karar ver mek suretıyle ne ı<ram*ye \ere bılı 3 ıkramıve ~ıabı.a., Devle tın 1 mılyon memuru \ardır 1 mı'yon memurun da sadece bır kısmına yuz bm kışıve bır şej yap nak, 900 ÜJI kışıye hıç bır şev \apmamdn., pek kolay ızah edJır bır aurum da degil Huku met 1 mılyon memurun hukume tıdır 10O bın kışımn 200 bın kışı nın huKametı değıldir Bu ıtıbar la kanunlar neyse o japılacaktır Sıvası c r tarafı yoktur » Malıye BaKanı Yılmaz Ergenekor. ujgulamauın «haksız» uıduguna one surerec odemelerui gerı alınması voıunda gınşımae bulunurken, bu g.rışımın 'lk orneğ olarak Petrol Ofıs Gsne! Muduru ıle YonetiTi Kurulu ujeler nın maaş ve kışısel varlıklarıııa «vergı kaybma yol açtıkları» gerekçesıvle hacız ıtonuımustur Hac.z koyma ujgulamasının yaygınlaştxnlacagı büdırıIir<en, konu AP içınde de bazı Bakanların aralannda anlaşmazlık çıkmasıyla yenl bır aşaraaja varmış r ır larak ıkram.ye \enlmeyen KIT' lerdekı memurların tepkısını çe kerken, KlT'lerde çalışan tum ışçılcrın de tspk^mı çeken bır olaj halıne gelrrıştır Olay aj ııca Cephe hukametmın pa'tı zanhgmı gost«ren ve zarar edeı kurı.mîarda devlet Hazmssme sahıo çıkmajan bır ı.\2Ui3ma or neğı olar°w h ° i m ı • geçwılmesı tepkıleri arttiT3n bir bas^a olav olmuştur Hukumec şımdı odemeıen gerı alsa, Uaruş tsy ve Vargı'av Içtıh?t]an dışı u çJcmış olmaitaüır Dığer jer lerde de odeme japsa kendı vat> tıgı Ujgulampvı çıgnemış olmaK trd'i \\ni bıçımde ıkramiyele nn kaD=anını genısle'erelî ışçıl" re de tanısa, bu kez 657 savıi yası ^apsamına giren memurla ra katsayı dışında hıçbır olanak 'iTrmamış olacaktır Kaldı kı KIT meırurlan da katsajıdan 5 ararlanmaktadır 'Kvrıca eldek' \enlere gore KIT unınlerıne 8 mılyar l'ralı< zsrn yapüm JSI zorıurju gomimek ted.r Bu durumda Cephe Huku rretı tam bır çıUmaza dusmuş tur Gerı a'maiın ve hacız koj mai'n kendı i'vgulaması sona cunca dofeduğu bır yana ıtılme s te ve şımdı «sorumlu» aranmak tadi' 'Ş.r^dı ne olacak''» sorı. su şradıht? askıda kalmıştır O layın tenkı'erınm daha da ar'a cağı ve dırenışm vaygın'aşacağı 't Id'rümektedır ALPASLAN başka fırrra yeğ'enmıstır Soz (BaşUrah 1 S > «1 1971 vılmaa vap^an (.enk. leş'Tîe 1365 yıîıraa vamlmıs so'' çeknıe bora laorıkPsı ulıalju Bu leşnı» tutarının 10 mılyon 500 bm lıravı bulduğu açıklamıştif Soz ıthalat ıhalesıne 2 jate.n 1 fır leşmeye gore tesıs 1967 yılı sonun ma iiatıl.ıııştır Bır Japon fırnıa da uretıme gaçecekf Tesısın fı nın 30 ^nılyon 718 bın »ıralt*. ıha le teklıfı reddedılmış b.r s lız zıbıhtesı şartnaniesı kararı sa tınalma komısvonu rapoıu ve tırnas'nı 50 nrlyon 337 b.T 1 1 kaç fırmanın ıî^sleye ka'üdıgı lahk »hale teklıfı berjans2ru''ii'? tır Bojlecs hazıne ja>la.s s 20 bellı degıldır Şartnameve karşm tes's 1976 yılının sonunda bıle u mıbon lıra zarara sokulmvştbr retmm ancak yuzde lTünu vapAvnca bu ıhale şartria.m»5iz ^a maja başlarnıstır Böj'le^e Dev pılmıştır Ingılız fırmasıra \erı let Demıryollan Bandaj ve Mono len ınzlede fabrıkamn zama ın blok ıfhalâtı joluna gıtmış bu da taiilıve'e geçmernesı vaiun den boru ıthalı >oluna ptdı rpıs nun soucu hazıne bu olavdan da 435 mılyon 864 bm lıra zarara bovıece de hazıne toplam .' mıl uğramıştır yar }79 mılyon lıra zarara sokjı muşt'ir 5 Sılâh ve tufek ımalı .çın 2 Sureklı dovme tezgahı ıha çelık malzeme alımı Sılân lesı MKE tesislerıne bu tezgahm yapımı içın gereklı çel'k m3İre eklenmesı ıçm b r Avus'urya fır menın MKE tarafından üretuuıgı masıvle MKE anlaşmıştır MKE buna karşm ıthalât yoluna p d : nın kurdugu 5 kışııık alım heyetı dığı açıklanmıştır Aynca ErpŞı' kendıhgmden 3 kışjye ınnı»şvu demır çelık ve oze! fırmaıann Avusturva fırmasıyla pazarlık da bu çel ği ımâl ettıkîerı bildı edüıp ıhale ba fırmava verlm^ş rılmıştır Bjna karşm ıthalat tır. Bu konuda şarname ve fao ihalesıne katjlan ve ucuz fıyat rıkarun ıstem belgesı joktu^ one suren f rn al?r bir kenara Krecu verılmjş, aı cak Malıje Ba 'tılmış yu':sek para ısteven îıı kanlığı bund?n haberdar edılme malar jeğler.mişnr 1975 yılının mıştır Bu Avusturva fırmasının ılk yarısında yapı'.an ıthalât ıha temsı'c sı daha once MKE de go lesı ıle hazıne 6 milyon 528 on rev almış bır yetkılıdır lıra tutannda zarara uğratılmiy 3 Benzın motoru ıhalesı Bu tır Ayrıca ıhaleye giren ve ına ihale ıçın de çok ucuz fıjatlar levı alan fırmaca gönderilen mal veren fırmalar Oımasma karşm zemelerın biyuk bır kısmı ça bır Alman fırmasıın >uksek one ruk ve hurda olmasına lcarşın nsı bsnımsenmıştır 1963 vılında gen gonder'lmeden alıkonmuşMKE bu fırmanın motorlarını be tur 349 bın 775 lira tutan bu cunımserken ıhaleje katılaıı başka rük ve hurda malzeme lşe yara bır fırmajT reddet nış soz konumadıği ıçin atılmıştır su fırmanın ıhaleyı alması ıçın 6 Barut ıth&lâtı ve ıhraca 1 çaba harcamıştır Bu ıhale ıle konusu Barut ımallnde kullanı de hazıne 1,5 nv.lyar lıralı: nra lan hammadde nıtroseluloî 'J^s ra sokulmuştur yılında Mısır'a ihraç edıldığm 4 Bandaj ve monoblok tesı den MKE yeterince barut uete sı ıhalesı Kmkkale Çelık Fabrı mez bır duruma gelmıştır Bu kasına kurulması planlanan bu nedenle yuksek bedelle barut • * ek »esısm ıhalesı de usulsuz ya hal edılmiş böylece harineye za pılmıştır ücuz fıvat reren fırma rar olarak yüklenen aradakı lar lara karşı yu.tseâ fıjat veren bır kın 11 mılyon lıra cıvannda ol dugu açıklanmıştır 7 MKE çelık labrıkasına es tesıs ihalesı 1965 vılında çel'k tel \e serit ımal edecek bır veIBaşUrafı L sayf.ula) sısın bır fırmaya ihale verdığı CHP Genel Başkanı Ecevnt'e ihale sonucu 1976 yılmda. 'esısm çektıgı telgrafmda Apaydın «Milyılda 790 bın ton çelik tel şer t letvekıli sıfatmı taşıyan saldırga Uretmesı gerekırken bunun henıa ozel muhafuilarıyla ve vurunıiz gerçekleşmediğı açıklanmışcu komandolanyla devlet ıçınde tır. Eu nedenle çelık tel ve ferıt kendısuıı ayrıcalıklı bır guç gıithalı yoluna gidilmiş dovız olabı gormek vehmıne kapıldığını rak 610 mılyon lıra yıtınlmıştır bu tıptekı kışılerın anarşıye yonelık ejiemlenne sarşı devletuı 8 Gümüşlu tel ithftlâtı Le guvenuk kuvvetlennın uzerlenne hım işlerinde kullanılan gümuşduşen gorevlen gereğı gı'oı vaplu tel maddesının ıthalâtı ıçm madıklarının kamuoyunun kanısı MKE tarafmdan vertlen şar^nadurumuna geldığını» bıldırmekte mede degışik bır ad kullanılmış ve şoyle demektedır bu nedenle bır çok fırma bu maddenın ne oldugumı anlaına «Meslekdasımıza yapılan eyle dıklarından ıhaleye girememışmı tum olarak savunma mesleğı lerdir Alım dairesındekı bır ba ne jonelmıs kabul etmek aogal dır Açıklanan nıtelıklerıyle konu yan Kimyager ıse MKE'de bu belırh kışılerı ve belırli olayı aşmaddeden (hartlett 4003) ^ul;ui makta ve toplum düzemnı, yaşaduğunu söyledığı içın alun en ma haikını, can guvenhgım teh gellenmış, ancak kımyagenn p.o lueye duşurucu bovutlara ulaş revme son venlmıştır MKE bu maktadır CHP ıktıd&rda bulur maddeyı de ıthal yoluna gifmış, mamakla bırhkte parlamentonun ancak ihal« son anda durduruıen guçlü orgütudür Parlamenter muştur Buna karşm daha önce dene'ım yoluyla size yansıtığımız yapılan alımlarla hazınenin ' mıl sorunun elo alınmasrndaki yara >ar 600 mılvon lfra zarara »okul rı takdır edeceğmızden kuşku "duğu oğremlmıştır muz voktur CHP'lı Parlamenter q Pıl ıçın hammadde .thali lenn yukseıc kışıhgınızde jansıt Pıl fabnkasında ımâl ıçın kullatıgımız konuyu ele almalarını dı nılan bır maddenın ıthalâtı ıle lenm » hazıne bır kez daha zarara ugratılmıştır » Apaydın, tçışleri Bakanına çck tığı telgrafta da, «Err.ır ve sorum 0 luluğunuz altındakı Guv enlık Kuvvetleri Anayasanm 79 maddesının 2 fıkrası gereğınce sal(Bastaralı 1. Sayfada) dırgaT halüanda gereKİı ışlemle Cumhurbaşkanıyla nattaıiıî uorı yapmak zorunda oldukları hal ruşmesını yapan Demırel, MSP' de, gorevlerinı savsaklamışlardır nın bu tavruun ıstıkrarsızluc vaGörevlerim savsaklayan sorumla ratıp j aratmayacağı sorusuna su Güvenlık Kuvvetleri hakkında karşüığı vermiştır: soruşrurma açılmasmı talep ede «Bır yorum yapacak uesılım rim» demektedır Cumhurbaşka Hangı şartlar içınde boyls bır nına çekilen telgrafta da «Meslek karar vermıştir, nasıl »•enlmışdaşımızm kışıhğınde savunma tır, bu karann onünde ne •sarmesleğıne saldıran kışı hakkınaa dır, arkasında ne vardır, bilmigorevlenni yapmayan yuratme jorum Bir hUkümet vardır, hüorganırun sorumlulannı uyarma w kumet programını yunitJ oruz nızı yuksek takdırlennıze suna Şu mesela bdyle olursa, »lukümennu denılmektedır te devam ederiz, olmazsa hükümetten çekılırız detnek partıletstanaul Barosu Başkanımn rın bılecefı iştır. Ama onemll Türklye Barolar Bırlığı Başkanı olan mesele burada partüeri Prof Faruk Erem'e çektığı te] asan bır durum vardır MıUıyetgrafta da, mületve'ulı tarafınçı duşılnce mllll ve manevı bağ dan avukat Güngbr Kaya'ya jalara sadiK olan partı ve parlapılan sılâhlı saldından sonra Is menterlerle bır araya geleres sotanbul Barosunun suçustu duru lun ve komünızmın karşısırda mundakı ağır cezalık suçun sob.r hukumet kurmuşlardır. AET ruşturulması ıçın BaKirkov Savmeselesı veya bsska bir meseıe cılığına ve Savcı Nejat Ulgen'e bunun onune geçıyorsa ayrı ışyıldınm telgrafla başvunılduğu tır halde. Anayasamn açık hukmjne Herkesın kendi bıleceğı ıştır ragmen Bakırköy Savcılığı ve soruşturmavla gorevlı Savcı Yar Ama ben buyuk bir sıkıntı çıkacracısı Aytekın Ganı Ataman'ın cağın' sanmıyorum. Makul neyse o yapılacaktır Memleketın mengorevını yerıne getırmeyerek sa nık har.Kinda ı^.em japmadığını faatlen neyse onu yapmak: gerebüdırerek, TBE'nden durumun kecektır Ama memleketin men faatı bır hesap. hıs ve slogan me jefkılı ve gorevlı mercılere ı'ekü selesıdır O hesaplar gozden gemesı ıstenmıştır. Apa>dın. YıUçırılıyor sek Savcılar Kurulu BaşkanlıgıERBAKAN VE AET na çek^ığı telgrafta da, durumun acele olarak soruşturulması ve MSP Genel Idsre Kumlu dün sorumlular hakkında dısıplın ko Erbakan'm başkanlıgında toplavustjrulmasını talep etmıştır narak AET ile olan iliskıler re Ankara'da Çağdaş Hukukçular ıthalât rejıml karamamesı konu Derieğı Başsanı Halıt Çelenk laruıı görüşmustur. de, Murat Bayrak ın saldırısına Toplantıdan once gazetccıienn uğrayan avukat Kaya olair n sorulannı yanıtlarken ıthal A reılgilı olarak savcıhğın hareıtf^e junı kararnamesı çıkmadan kotageçmesmı ıstemiş «I'lenen suç lann ılâm halınde MSP'nın tav oîdurmeve teşebous rıtelığmde rınm ne olacağı şeklmdekı sorudır. Bu durum karşısmaa Mıllst va Erbakan, hukumetın JÇ topvekıh Murat Bajrak'ın doeınıı lantısında bu konulan göruştugümazlığı da söz konusu olamaz nu, pazartesı gunku dorduncu Çünkü ağır cezayı gerektıren «uç toplantının konusunun da yıne ustu hallermde dokunulmaiiii bu olacağını belırtmiştir. ışlemez» demıştır. Erbakan, ithalât rejunı karar• namesunn ilanından dnce kotalann ılânmuı mümkün olmadığını bıIcUrmıstır Gaziantep'de 1 KIHIERE VERIIDI! Bu duı . ^ı O3.ı>eıi lepkıler karsısında uygulama jajgınlaştınimak ıstenmıştır Bugune degm ikramıje venlen KIT'ler şurdardır TurKiye Demir Çelık Işletme len, Azot Sanayı, Tu r klje Şeker Fabnkalan, Turkıye Çımeato Sanajn Zırai Donatım Kuru mu Yem Sanayıt, Et % Balık e Kurımu Ödeme yapümayan yerlerse şunlardır Zıraat Bankası, TRT, TKI PTT, Etıbanl; Emlak Kredı Ban kası TCDD EGO Hal* Bankası Ikrarr.ıje uzenne odenTeyen jerlerde ışçıler 151 yavasLatır ve dıremşe geçerKen oır bolurn \er lerde de odenen ıkramıyelerın j e n alınması \oluna gıdiımıştır Bunu Maave Bakanı da açıklamış, ancak bu konuda «ık'amıye lenn geri alınamayacagına» ılış kın Daruştayın ve Yargjtayın bag layıcı kararlan (ıçtınatlan) bulundağu saptanmıştır Eşitsız uy guiarrayı, vasaya aykın uygulama ızlemeve baslamıştır masmı protesto eden ogrenınlere, komandolar saldırmca taraf.ar arasında çatışma çıkmıştı Manısa Önl'sans Yuksek Okuljnda ıiu grut) ogrencı grubu ta~. sopa ve demır çjbuklarja b rbırıne g'rmıştır Olayda vjırf lanan Metın Okan, Hıkmet ÇiA m3k ve Kasım Yıldının Ege Tıp Fakült«sı Hastanesıne kaldır.1 mıştır Kaysen'de Eğıtım Enstıtus.tade yandaşları olmayan ogrer<"'irı okula sokmayan ve adl.yoe venlen 6 komandodan Zıya Dık kart «Eğıtım Özjurlüğunu» nsıt ladığı gerekçesiyle tutukl^uınus tır Ankara DMMA, Erkek Te.cruk Oğretmen Okulu ve Gazı ngıtım Enstıtusurde og encı sr ^ o m n ao baskısı vaızonden dun de o ; ıl lanna soüulmarrış»'r Adara ıla komandolar DMMInıele ' c ç mek üzere gıriştiklen saldırı.A rını sürdurmuşlerdır Istanbul da komandoların ı^galmae b 1 a Fakulteie'"inSo nan HUKUJ^ 1*.* ?t ve Edebıyat c savful.1) Adalet Bakamyla (Baştarafı I Sayfıda) mamıştır Bakanlık içınaa bazı eylemler ve uy^ulamalarm «talafsızlıga golge duşureceıc. ooyutlara ulaşması asıl çeiiŞnıeisre neden olmuş ozelükle Muftuoglu run bazı «tasarruflan» Muste* şaua ajlanruı gıderek açılmasına jol açni'ştır Ikı gon once Bakanın ve Musteşarın. Bakanlı't Kıtaplığı naa bırbırlerıne yumrukla gırısmeye kaaar varan olay. ıdcuaya gore, Bakanın jıne bazı ctasarrunanndan. doğmuştur Anayasa'nın 137 maddesme g> re kurolmuş olan Yukssi Savcılar Kurulu'nda Bakanlık temsücısı olarak, Adalet Bakanı Musteşan ıle Zat tşlerı Genel Muduru buluımaktaüır Bjnd^vn bıi sure once Zat Işierı Genel Muduru hiçbir gerekçe gdsteTlltnsden değıştırı.mış, yerıne Mus*»şar Muavmt getirilmıştır Zat I*len Genel Muduru bu d3g şı«.aâı Başbakanlıktan oğrenmış, ancJ: kararnamenın kımın taıafınaars hazu landıgı ıse ailaşılamamıştır Ceza tşlerı Genel Mudurlugu de altı aydan bu yana v 3 JL~ letle yonetılmektedır BaKan, Genel Müdurluklere telefun cderek, kendılerının hangı musteşar jardımcısma bağlı olacağını i>udırmış, boylehkle Musteşar Lzgu'nun etkısız duruma getınlmesı amaçlanmış* r teşar rarduncılıgı kurmuş, 1977 ba.çesıne de Koydurmuş. biyıelılîle jasalaraa olmayan aır uygulama ortaya çıknu^ıır. Geçüğ^mız hafta, Başsavcının bsşianlw eltı.u Yukses Savcııar Kurulu'na oaz, ışler geıtnı^, ı>lus.teşar bu îşlerden de kendiiuiııı haben olmadığını bıldırmıştır Kurul durumu goruşmuş, Ba<ca: ve Musteşar varken musteşaı yardımcılarının evrak imza edeınıyeceklennı Karara baglamı>tır Üat lşıerı Genel Muaoru, Ku rul'un verdığı kararı Bakan a oıldırmış, musteşar yardımcüarından bınsı de Musteşar Ezgu'je gelerek Bakan emrı olarak Ba kanlığa gelmemesinı duyur.tjuştur £,zgu de üunan Bakan tara iuıdan jazılı olarak bıldırürnesı nı ısteruış, bu ıs'emı once Zat tşlerı Genel Mudj'une ondan da Bakana Jeülmış, Bakan «Ge reğı olnıadıgı» tevabını verrruştır. Mosteşar, Bakanlıga geldıgı zaman, kapısındakı musteşar levha sjıın soKÜlduguna odasının da KiLUi olduganu gormüş, neden leruıı oğrenmek ıçın Bakanın ya nına gırmıştır Iddıa edıidığuıe göre, Bakan musteşara, ozel btr telefon goruşnıes» jautıgıru, Du nedenle aeraal cuşan çıkmasmı bıldırmışt.r Ancax musteşar da, odasınoa çalışacağını, anahtannın venlmesını ısterruş ve ou davranışın neden lerını sormuştur, Bunun uzerıne Baüan daha sınırlenmış, cEen senı atunrım, defol« demış, zıle öasarak odacı>ı çağırmıştır Bu nun uzenne masteşar da Bakın'a olav ve kend^sı hakkınaakı goruslerını açıklamış ve dışarı çuunıştır. Musteşar Melıh Ezgü, daha sonra Bakanlık kâtıp..ğıne gıtmış çalışma>a basıamıştır Ma kam şoforunun kıtaplık memuru olan oğlundan oaşka kımsenın bulurımadığı K^taphğa bıraz son ra Bakan sert bır şekılde gelmış, kıtaplık memurunu dışan çıkart tıktan sonıa hemen musteşsrın gırtlagma sarümış, kravatını ceket yakasıyla tutarak, agır sozlerle konuşmaya başlamış, daha sonra yumruklarını sıkmış v e Ezgu'nun midesıne sert bır yumruk atmıştır Ezgu de kendısinı sa vunrt.ak ıçın Bakanın mıdesme bır yunniKİa karşılık vermiştır Bu arada koltuklar devnlmiş, ıçerdekı gürültüler Bakanlık men suplannı bır haylı heyecanlardır mıştır. Bu arada Ezgü"nün cBeye fendı, sayın Muftüoğlu, siz Ada let Bakanısıruz, bakınız şu duvar lara burada ıyi ad bırakmış, kotu ad bırakmış Adalet Bakanlan nın fotoğrafları var, bunu nasıl yaparsınız9 BJıyorum sız taban ca da taşırsımz, goğsumu açıyorum, buyrun ateş de edın» dedığı duyulmuştur. Bakan'ın daha sonra kıtaplığı üzgun bır şekıide terkettıği go ruımuştur Musteşar daha sonra Bakanla görüşmüs. Bakan gece uyumadı gını, smırli olduğunu soyleBuş bırkaç gun Bakanlıga gelmemesuu musteşardan istemiş ve anah tan \enneyeceğıni bıldırnuşür. Musteşara daha sonra bır baş ka oda hazırlannuştır Kendısiyle görUştuğümuz Mus teşar EzgU, yumnıklaşma olayı m dogTUlamış, «Maalesef boyle bır uzucu olay geçö» demekle yetınmiştır. Adalet örgütünde olay kısa M manda öğrenilmiş ve duyulan üzüntü dıle getmlmıştir. Bakanın bazı işlemlere gırıp girmeyecefı de örumuzdekı gün lerde belli o 1 "^"' l ır c^'m dun de Bir trafik polisi, kendisini ezsn araca ateş açtı, bir kadını yaraladı Eıiler N'ıspetıve kımlığı tam olarak oelırleneme yen bır surucu, kendısınden ruh sat ve ehlıyet sor?n bır trafı< pohsinı ezerek suruklemış, ka çarken de arkasından ateş cdsn polısın kurşunlarıvla jamnda'ii kadın yaralanmıştır. Dün sabah meydana gelen olay da trafik pollsı Faruk Yalçın'ı 200 metre kadar surükleyerek ayak ve ellennden ^•aralayan sü rucü daha sonra kaçmıştır Carunı aor kurtaraıj polıs yerdsn kaçan araca ateş etmıştır Oto mobllın. peşme daha sonra pous ekıplen takılmışsa da aracm Barbaros Bulvarında terkedılmış halde bulunduğu gorulmüştur Yanına gıdıldığınde otomobılde buluı^an bır kad.mn varalı old^gu îorj'muş ve Ilkyardım H3s'a nesme kaldırümıştır Arkadaj.a rı arasmda yasaları çok ıyı b.l d g'nden oturu «Anajasa Faruk» olaras adlondıruan trafik oolısi de Ş.şlı Çocuk Hastanesıne ^a dınİTiıştır Içfclı halde tehlıkelı bıçımde otomobil kullanıldıgı ıçin trafik polısı tarafmdan ruhsat ve ehhyet soruldııgu sırada meydana ge len olayda, goğsunden tek. kurşunla yaralanan kadının bır pa«vonda «Çılem» adıyla çalışan Adana doğumlu, 30 yaşmda'tı Hıkmet Ilgıner olduğu saptanmıştır Ilgıner ın vanındakı erieğın kımligını «Mehmet» olarak bıldırdgı ve başkaca bır 'oı'.sı ojemlmedığı belirtılmıştır Ya pı'an aramada, 34 PP 823 Dlâkalı ajacın ıse Göztepe'de oturan Sulejman özerışe aıt oldJğu trafik kayıtlarından anlaşılmış tıı {STAM8UIDA Usıcudar U.~. cgıaıcılen dün saat 8'de gencı eğıtımı protes'o ıçın ders kıtaplarını yaltrnışlar ve okulla ılgıh kantın va dığer sorunlannm çözüm bulması ıcın bır gunluk uvan bojKotu aomışlardır Bonun uzenne okul ıdaresı ögrenıme pazartesı gu nune kadar ara verrruştir Ogrenciler 15 gun once oku' sorunlarıyls ılgilı bır dılekçevı mudUr vekıli oğretmen Abdulkn dır \kgun e verdıklerını, ancak bugixne kadar bır sonuç alamaaıklannı, bu nedenle bovkota gıttıklerinı belirtmışlerdır O < J 1 bahçesmde tonl?nan oğTencıler daha sonra Uskudar Iskelesnc kadar vüruylı«e geçmişler bu arada polıs ögrenclen dagıta rak, 7 kışıyi gozaltına almıştır Gozaltına alman öçrencıler, Öz nur Alper, Bülent Çetinbaş, Haluk Kadıroğtu Ismaıl Bayar, Volkan Kasapoâlu, Ali Büjükdere, Tulav Tuna'dır lskele mevdarundaki devrım şehıtlerı ıçın ıkı dakıkalık savgı duruşundan sonra oğrercıler tekrar okula donmüsler. bu sırada trafik urun süre tıkanmış ve oğrencı velılen de boykotu desteklemislerdır Ogrenciler Dın Dersı oğre^ menleri tarafından okulda sıra lann üzerınde namaz kıldınlma ya zorlandıklarnı da one sur muslerdir Haydarpaşa lasesi ogTencılen de, gencı egıtımı p'otesto ermış lerdır Kadıkbv Us^udar arasmdaki rolda trafığı bir sUre ke sen ogrenciler. Felsefe^e Tîaa'angıç Ahlak Dın Sosyolojı M3ntk ve Tarıh kıtaplarını AZ rto kerek yakmışlar, çeşıtlı protesto sloganlan kııllanTuîlardır BİR SAVCI ATAMASI Bundan bır sure önce, b,r savcı jardımcısı Bakanıik 11erkez orgutune aluımış v.e itvazınıda çalıştınlmaya başlanmıştır. Bundan once de bazı savcııar merkez orgutunden alınarak Bakanlıkta çeşıtlı gorevlere gctımmıştır Bunlarm özellıkle MSP yanlısı oldugu Bakanükta soylenmış ve bazı huzursuzluklara da neden olmuştur Bakanın yet kısıyle yapılan bu son atama nedenıyle, savcı yardımcısuvvn DJlunduğu ılçe ıçın bır savcıja jetkı venlmesi gerekmiş, konu YUksek Savcılar Kurulu'na setirılmıştır. Adalet Bakam'nın uzun oır sıireden ben Ba$savcı ıle ae arasının açiK olması nedemyle Bakan, Yuksek Savcılar Kuıulu'na katılmamaktadır. Başsavcı, bu atamanın neden yapıldığını ögrenmek istemış, ancak Musteşar bu atamadan kendısının 'jJgıs: olnıadığuu açıklamıştır Bunuu uzerıne Zat Işlen Genel lludurlugu'ne yenı atanan Kurul ayesı durumu açıklanuş, ancak Başsavcı bu yetkınin ıyı kuhamlmadığını one surerek yasa maddesıni ınceletnış, savca yarduııcısının yedı ay once kur'a çekıp gorev aldığı ortaya çıkmıştır 2u usulsuz atamaların mustcşar jardımcılarının ımzalarıyla gerçekleşmesı Musteşan zor aurumda bırakmış, zaman zaman bu ujgulamaya son venlmesını 1I31lılere bıldırmıştır Bakan, oayıştay dan vıze alarak ıkı mus PETROL ORSI ORHEul lkran.ıjcleun ger^ alıı ması ıçin 5 ocak gunu j'apılan Bakanlar Kurulu toplantısında bır karar alınmış va ıkramıye odenen yerlerde 1977 yılmda noımal odenmesı gereken ıkramveleruı oden memesı ılkesı benımsenmıştir Dolayısıyla bu bır anlamda gerı almak ışlemını gerçekleştirme yolu olarak gorulmüştur Ancak, Bakanlar Kurulunun bu karanna ragmen, Petrol Ofıs de jme de ocak ayında personele mrarnı.ve odenrmştır Bu du rumda Malıve Bakanhğı denetra elemanları Petrol Ofıs jonetıcı e rı hakkında soruşturma aı,mış ve oncekı gun Petrol Ofıs Genel Müdürü ıle Yonetım Kurulu uye lennın maaşlanna \e kısısel varlıklarına hacız konulmuştur Mahye Bakanlığınca konulan hacız denetım elemanlarının «gorduk len luzum uzerıne Vergı Usül Kanununun 344 ve 346 maddelerl ıle Arnme Alacaklan Kanunu nun 913 maddesa gereğınce» ya rürluğts gırmlştlr. Hacızın gerekçesınde «ytaetıcılenn bır mıiyon lıralık vergı kaybına yol aç tıkları» ılen surulmekte ve 15 gün ıçinde bir mılyon lırayı odemedıklerı takdırde haklannda aynca cezal soruşturma da açılacagı bıldırllmektedır Petrol Ofıs ornetının ılgınç yanı, Petrol Ofısm AP'lı Bakan Selâhatun Kılıç'a bağlı oluşu, haczm de yıne AP <e bajlı olan Maiıye Bakanlığınca gerçekieotırılmış oluşudur Hukukçuıardan alınan bılgıye gore ıkramıye oden mesı sırasında Bakan da ımza. atarak onay vermış ve dolayısıla müteselsıl (bırbmyle baglantılı) sorumluluk yuklenmışUr. Olay bu kadarla kalmamakta, ilsramı>e ^nlen ycrlerde aynt uygulamanın yaygınlastırılaaağı ve hacız ışlemlennın artacağı büdırümektedır Sadece odemeyl yapan KIT yoneücılen değıl, bağlı bulunduklan Bakanlar da sorum luluk altına gırmış olmakta ve lş tam bır çıknıaza gırnuş bulunmaktadır SORUH NAJSH DOGDU! 1976 yüırun ekım ajında \P'ye baglı bazı KlT'lerde çalışan memurlara ıkl maaş tutannda ıkramıje odenmıştır 440 sayılı KıT Yasasının 30,3 maddesl gereğınce ışletme kârı ve venmlıuguıl arttıran personele ikı maaş ı&ramıye odenmesı> yolundakı ılke dogrultusunda japılan oderse çalışanlar arasmda «eşitsızlüî yaratan> bır uygulama olarak değerlendınlmıştır H^ıtsızlık gerçekte uç yonde gelışmıştır Ilki. oderne AT'ye bağlı KlT'lerde gerçekleştınlm ş dolayısıyla KIT'lerın tumunde uıgnlanmamış'ır Ikıncısı, avr.ı yerde, aynı KÎT'te çalışanlardan sadece memurlara odeme yapılmış ışçüer odeme dısı bıraKıl mıstır Oyss, anılan yasanın ılgilı mad desl, •ıkramljenın her çeşlt personele odenmesı» ilkesını getırmektedlr. Üçüncü eşitslzllk isa, memurlann tümü içln yaratılan ejitsizlige lljşkındır îki rcaaş lkramiyeden yararlanmış olaa sadecs bazı KlT'lerde çalışan me murlar olmuşlartlır. Dolayısıyîa 657 saplı yasa kapsamına glren memurlar da, (kl sayüan 850 bıne yaklaşmaktadır), ıkramıye dı91 tutubnuşlardır Özetlenlrse, lkramlye hem işçüerle memurlar, hem de memurl&rla oığer memurlar arasmda farklılık ya Istanbul Barosu İnşaat (Baştarafı L saytoda) iîlerdekı sağ düşdnceh munen dıslerm kongreye gefeneıen perektıgı belırtılen yazüarda, «4>aheser uyaruş sızındır» denılme,î tedir Dun bır açıklama yapan devnmcı demokrat inşaat tnuhendisJen grubu da, gencı karanlık ve fasıst guçlere karşı olan tum muhendıslenn, bu durum da genel kurula katılmalarının gorev olduğunu bıldırmıştır Saat 13'de Tepebası Kazablanka salonunda yapüacak genel kurul içın yapılan açıklamada ozetle şbvle devam edılmekte du: «İkı yüa yakm suredır, haİKimıza baskı, teror ve acıdan baş ka hiç bırşey vermeyen MC ıktıdanmn, meslekî ve demoKratık örgütlerimizı ele geçırme çaba larını bosa çıkarmak ıçın, halkımıza ve ülkemızın aydınlık gelecegine olan bıllnç ve ınançla genel kurula mutlaka katılmaüyız» 0MKÜLE (Baştarafı l. sayTada) sonıa masalarui altına sıgınmışlar, bırçogu da merdıven başlannda toplanmiif arüır ratmıstır KiTlîBİH 6ERÇEK DORUMU Çalışanlar arasmda farkUhk yaratüırken, sorun aynı zamanda cephe koalısyonii ıçtade de sÜTtüşmeye yol açmıştır. Bu sürtüşme de ücl yonde gelıstnıv Ur. îlkı, APMSP sürtuşmesı olarak belirırken, itancısı AP Ba kanlannın kendı aralannda düstüklerl anlaşmazlık olaraf ortaya çıkmıştır. îkramiye geçen eklm ayırda llk kez APIı Bakanlar tarafından sıyasal amaçlarla u>gul2nınca, MSP karşı çıkmış ve Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan tonu, karşılıklı ağır eleş'ırilere degın varmıştır. \ncak, îkramıyeler yine de odenmıştır. APMSP arasında aynı konudaki sürtüşme, bu kez MSPnı Bakanların aynı ybnde jygulamaya gitmelen ile arahk ayınm son gününde belırmış ve AP'lı Bakanlar kendilenne baglı KÎT' lerde ücramıye vermışlerdır. E>una ozelllkle Malıye Bakanı Yı>maz Ergenekon şıddetle karşı çıkmıştır APIi Bakanlann ıfcramlye vermeleri AP'j1 de karıştırmış ve AP lı Bakanlar bıruırierını s'çlamıçlardır. Ergenekon AP"i Ba kanların uygulamalarına da tesm karşı çıkınca tartışma &uyumUs ve hatta Ergeneson bır toplantıda «Odemeler gen 3İmmazsa istiîa edebllecegını» ıma etmıştır Milletvekilleri (Baştarafı 1 sayfada) AP Grup Başkanvekılı Bilgehan Milletvekıli odeneklennın yenıden duzenlenmesmden yana oldukla rını ancak konuyu Grup Yönetım Kurulundan geçuroek ıstedıklennı soylemlştır. MSP Grup Başkanveküi Sulev man Arıf Emre ıse ilke olarak parlamenter odeneklennın makul olçulerde düzenlenmesi gerektığuıı soylemiş, yem hazırlıgm Mü let Meclısı Baskanlığının başkan lığında ortaklaşa yapılmasını bnermıştır. DP Grup Başkan Vekılı özer Ölçmen de Parlamenter ddeneklenmn belli bır çerçe veye oturtularak katsayı artışı dışında zam olmayacak şekılde duzenlenmesını benimsedıklennı belirtmıştır. Kabul edılen ılkelere göre AP'nın cevabından sonra grup yonetıcıleri bır araya gelıp yem kanun teklıfı hazırlayacaklar ve teklıfte bütun partılerden ımza alınacaktır. Bu arada, teklıfın derhal Genel Kurula ındınlmesı de prensıp olarak kab il ed lmıstır DEliK OEJıK Demırel ZiRAAT BANKASI Uygulamarun tep^ı.e âarşüandıgı yerlerde ışı yavaşlatma ve yemek yememe gmı dıreruşlere geçıniırken, dı ~ 1*1 kırrnak amacıyla polısın kullanıldıgı gonllmüştür. Zıraat Bankasının 3500 personelı tarafından uç gündur yurutülmette olan yemek boykotu dün de başanyla yunitulmuş, olay grev gorunümü *ia zanmıştır. Davul ve zurnayla boy kot surerken, Zıraat Bankası y o netıcılen yemekhaneye polıs çağırmışlar ve on kışı gozaltına alınnîiştır. Zıraat Bankası boykotunda Genel MUdtır banka mudürlenne bassa. yapmış, ancak 27 kışı yemek yemıştır 27 kışıden on kaşı nın «Mısafır kartı taşıdığı gorulmüştur. Bankada tum personelın tam bır daydnışma içınde bu lundugu bildırllırien, bo>Kotu kır mak amacıyla AP'lı mılıtanların propaganda ve jurnalcüık \aptLs lan go/cicn karrıa » ışt Istıklâl caaaesı gıoı şehrtn en kalabalık yennde ateş açan saldırganlar, nalkın da panığe kapılmasından yararlanarak olay yennden kolaylıkla Kaçabümışlerdır. Odakulenın gırışınde bulunan sanayi sergısının ıu mılı metre kalınlığındakı vıtrtn cam ları tuzla ouz edılırken, Dlr Kisım saldırgan da sılahlannı binanın otekı kaüanna çevirıp, tum pencere camlannı kırmışlardır. Venlen bugıye göre, vitnn camlan ıle 18 pencere catnı kınlmış, bır çoğu da delınmıştır. Ka mu kuruluşlannda görevli bir hanım memjrun cam kınklann5 dan jaralar'l'gı o rerılmıştır. TEPKİIER Yargıtav Başkanı Cevdet Men teş, Adalet Bakanı Muftüoğ'unun Musteşan ile ytunruklaşma sı olayını kınamış «Kanun üstünluğünun haktm olduğu bır ülkede Adalet Bakanının bu olaydan sonra rrakamında otunnası, Vzerınde durulacak bır konudur» de mıştır Mentes olayla ılgilı olarak ne duşundv^unu soran gazetecılere daha sonra şunları soylemıştır: «Gerçekten uzuldum, uzücti bır olay Yargıtay camıasında da bu yük üzıintu yaratmıştır Demok ratik hukuk devlet ınde bır Ada let Eakanmın gorev ıfasmdan dolayı Müsteşarını ddvmesı daha da üzücUdür » Yargıtay Başsavcısı Kâzım 4k doğan da, duşüncelermı soyıa açıklamıştırto «Bır hukukçu olarak Mus şa 1 nn maruz kaldığı olay bız cn'< uzmüştur Ve yargıtav cam\ası da çok uzgundur 35 yıllık hızme tı olan bır îvlusteşann boyla bıı muamele ıle karşılaşması uzün tü vencıdır Ben Bakan hakkır da zaten altı a> once teştussrcı K.ovmuş'um » Yakses Savcılar Kjrula ı.yesı ve Yargıtaj 8 Ceza Da'resı uvesı Ornan Eraoğan da, ola>ıa ılgılı t olara< şoyle l.onjşmus ur «Bu defa da Bakanlık^a bır teror oıregı Je bır Bakar, go rev ıçı dav ramıjlannda sav^uıhğmı ve guvenılırlığını kayb?derse bunun kamuoyuna yansı'ılaıa'î orada tartışılması ve Cumnur»vetın Parlamentosunda ve Bakanlar Kurulunda çarcs.r.ın du r şunulrre^ı 'f s evri'» KORUTURK'UH RESEPSİYONÜNDA DA ANIA$M&ZIIK EU1UY0R tşçılerı ayn tutup.KIT'len «vertmli \e kârlı çalıştıran» merrurlara ıkramıye odenmesının ıse, yapılan araştırma sonuounoa, gerçekle bağlantısı olmadıgmı ka nıtlamıştır. KlTlenn 1976 yılında zarar ettıklen ve 1977 yılına da 19 nulyar lıralık bır ışletme açığı ile girdıklen gerek 1977 mali yılı bultçesınde gerekss 1977 ekonomık programmda dC'kça jer almaktadır Dolayısıjle KIT lenn «verımlı ve kârlı» ça^.şmaları soz konusu değüdır. Boyle bır gerekçeye dayanüarak oaenen ıkrannyelerm gerçeğı yansıtmadığı, salt sıyasal proptganda amacı guttuğu ağırlık âazanmaktadır. 1977 butçe tasarısı ve sltonomık progTamından elde edilen bügılere gore , şu anda KlT'lerde yakİRşık 275 bm çalışaa 'ışvı raemur \e mustahdem) 'yjlunmaktadır. Sayısı otuzu aşan KÎT lerde kar eden ençok bır v » da ^ ıkı kuruluş vardır. Gerısı tu muyle zarar etmestedır. 1977 KIT dengesjıe baküdığında KlTlenn toplam 81 mılyar lıralık fın«nsman ıhtıyaoı oldufu gorülmpktedır. Bunun 19 mılyar lırası ış letme açıgı 62 mılyar lırası dayatınm {ınansmanmdan sayna1lanmaktadır 81 mılyar lirayi sağlamak ıçın cephe hukıUT«»tı «gerçek dı«'n vortem'ere b « • •vurrnu«tur POLIS PTT DAIRES1ME MUDAHAU ETTI KİT'lerdekı ıkramıye dağıtımıjla ılgilı olarak yemeü boykotu yapan PTT Genel MUdurlugu'nde görevh 4 menıur dun polis tarafmdan gozaltına almmıştır. Memurlar Dernegı Antora Şubesı de bır büdın yayınlayarak, PTT emekçılerının başlattığı yemek boykotunun polıs tarafından kırılmak ıstendığını öne surmuştur. PTT Genel Mudurlugu ogle yemettnl boykot eden ve bına onünde toplanan memurlardan Nun Hasar, Şmasl Öner, Yılmaz Copoglu ve Hikmet Ülger polıs tarafmdan göaaltına alınmıştır MEMDER Ankara Subesı Baş kanı Soner Yeşüova, yasa geregı olan temettülerı oderr.eyen MC'nin başı Demırel ıle yemevt boykotu yapan memurlara karşı sert hareketlerde bulunan polısler hakkında TCK'nun 260 maddestne gore dava açümasmı ıstemıştır. Bır yandan bir kısım Zıraat Bankası, PTT mensuplan gıbı ık ranuye alama\"nların dırenışı su rerken, öte yanda ödeme yapılan ysrlerde ^jrı alma ışlemlen >urutulmekter' r AP MSP surtuş mesı ve AP'nln kendl içmdekı anlaşmazLgın otesmde, yasaların ışığında «Geri almanın» mum kun olamayacağınmn açığa çıkma "î da. Cephe ıktıdarmın 275 bın ç"hsan karşısında düştıigu en o nemli çıkmaz olarak nitelennc . dır ödemelerin geri ahnma«;ı yo nunde avni bıçımde yuksek denetleme kurulunun da harekete Cumhurbaşkanı Koruturi'ün geleneksel yıllık resepsiyonunun ılkmde dun gece, parlamen^erler arasında konuşulan tek konu maaşlar olmuştur Çevresinde ko nuşan Devlet Bakanı Seyfi Öz turt un bır ara janına gelen Cumhjrbaşkanı Koruturk, «Hav rola, ne konuşuj orsunuz OOM" hararetü hararetll» dıve sor muştur öztUrk, «Ne olabılır efen dım, günun konusu» cevabuu vennce Cumhurbaşkanı «Benım bıldıgım kadanyla gunun konusu parlamenter zamlan Bu bır prou lem oldu Parlamenter zamlarını Mıllet Meclısının nasıl çozumleve ceğını ben de merakla bekleme ve baş'adım» demıştır Basbakan Sulevman Demırel' m katılmadığı kabul resmırde bu f un partılerın lıderlen hazır bulunmustur Ecevıt'm. butun partı yonetıcılenyle zam konus\ında görüşmeler yaptıgı gönilmüştUr Konuşmalara DP, MSP ve CGP •yonetıcılen de katılmış tır (Baştarafı 1. sıyfada) sa zamanda konu Bakanlar Ku rulu gundemında goruşülecektır Bakanlar Kurulu TRT Genel Mu dürlugu'ne tekrar aynı sahsı ta yın etmeyı kararlaştırırsa, mesele bıtmış olur Aksi halde TRT' ye yem bır Genel Müdür taymi gereklı olur kı, bu dururnda TRT Genel Muduru gorevıne devam edemez » Asiltürk DAHA ONCE DE Tekzip (Ba«Urafı 1. Sayfada) organı vasfmı kayoettığını heı geçen gun halka bır kez daha ıs bat etmektedır. Gazetedekı yazı da şahsırnın ağzından aynen şoyie denmektedır «Masum bır kıza kurşun sıkmayız Eger oldurmek istesek sırada nıceleri var» Aynca gazete yeckılüen hayalen urettikleri «masum olmasa bu kız demekkı sıkabılecekler kurşunu, ustelik ısteselermış, daha sıralar da nicelen varmış Demekki sı laya koyırmşlar, şunlann kunyeleri düştirulecek dıye» gıbi soz lerle ülkucülerı suçlama ve tah rik etm« kampanyasına gir^smıslerdjr 11 aralık tanhli basın bildinmiz ıncelendıgınde boyle bır ıfadenın olmadıgı, bize haksız olarak suç ısnad etmeye çalıstık lan tesbıt edılebıllr. Bu ve bunun gıbı provakasvon larla Ülkücu Gençlığı kışkırta rak anarşıye teşvık edebıleceğı nı uman oportunıst sol basın çag dışı taktıklerının her zaman ge ri teptığmı görmüş, buna rag men bu gauetten kendını bır tür İU kurtaramamıştır. Aynca Cunıhunyet gayetesınde yapılan açık lama gerçeğe tamamen aykın o lup, asılsızdır. Biz TC. Anayasası çerçevesin de faaliyette bulunan Türk Mıl letl ve Devletı içın kanını son damlasına kadar akıtabılecek bır camıanın mensuplan olarak bu tıp kışkırtıcı vayınlarmızın her &aman geri tepeceğı mancına sa tubız. Ülkucu Gençhk hak bıldiğl 50I da üerlcmesıne aynı azımle de vim edecektır. TANR1 TÜRKt) KORUSUN VE YUCELTSIN? ALÎ BATMAN ÜLKÜ OCAKL\RI DERNEĞt GENEL BAŞKANI llgüılerın Odatijle'nın daha önce de uç kez salaırıja uğradığını, bunlardan ıkıncısınde saldırganlarm Yenıçarşıya men Istıklal caddesmdekı yol kavşağına otomobılle gelerek yolu tıkadıktan sonra bombaları atıp araçlarla kaçtıklar.nı soylemışlerdır. Saldırganiann tamamen bır govde gostensı vapı.ıklarmı, bunun aevlete karşı yoneltılmış olduğunu belırten Sarayı Odası ılgüılerı, «Ba saldırüarın nedenlerı oğ renılemerr.ektedır» demışlerdır. Soruşturmayı yoneten polis, Is tıklal caddesınde ÇOK sa^ıda bos kovan ele geçırmıştır Pous, salaırganların hıç bır ız bırakmadıklarım da be'ırtmış* r Olaydan sonra goruşlerini aldığımız Istar.bul Sanayi Odası (ISO) Yonetım Kurulu Başkanı Nurullan Gezgın, «Bu olay da gostenyor kı, arnk Turkıye'de n» mal, ne de can guvenlığınien s^ etmek mumkun degılduı Semıştır. ISO'nun sahıbı bulundağu b nanuı tumuyle b^r ışhanı nıteııgı taşıdığını ve kıracılarrn çoğuıluğunun kamu kuruluşlan oıciuğunu soyleyen Gezgın şoyle devam etrruştır «Olaym hangı atnaca yonelık olduğunu bız de anlayamadık. Bınada tahnk edıci hıçbır garuntu yoktur. Ne bır çok uluslu şırket yer almakta, ne de gencı örglıtler bulunmaktadır BUT.CI katta Turk ışçısı ıle muteşstaısının ortak ürunü olan devamlı sanayi sergısı yer almaktadır kı, burada da sadece ıkı menıur gorevlıden başka kımse yoktur Bızce bu olay sadece aevlete karşı bır guç gostensinden başka bırşey değıldir. ISO Başkanı Gezgın saldmnın f am memurlann oğle tatılto* çı•cış saatine rastlamasının da tuçbır ideoloıik ve siyasal «orüşle ı/ahı bulunmadığını kaydadcrek, «Eğer tstanbul'un or*asında gündüz gozuyle bır grup makau.li ile etrafı tanvorsa o u'kede artık ne mal, ne de can güvenlı fınden söz edı!pnez« KAYIP Gunuşhane Bayburtun Demıro? s Nahrjesınrte Beşpı nar Koyu Il';oı<ıılundan aldığım dınlorjramı kaybsttım HukümE'izdur. Hah! BASTt'RK (Gazeteciler: 5061 SORUJÎURMA iSTENDi CHP Uciızu ıviıllelvtSiiı. Hudaı Oral, MSPlı Adalet ve Içışlerı Bakanları haKkmda Meclıs sorus tjrnıası açılmasını ve her ıkı Ba kanın Yuce Dnana sevKinı ıstemıştır. Oral, Içışlerı Bakanının bır su re oncs Valı ve Savulara bırer genelga gondererek, «Nur kıtap ları» hakkında soruşturma açıl mamasını ıs'ed ğını, bu olajlaıın gslişerek Adalet Bakanı ıle \ar gıtay Başsavcısı arasında yazış malara jolaçtığını belırtmekte ve ikı Bakanın Anayasa ve yasala rra hukuksal alaranın dışına çıkarak TCK'nun 240 ve 163. mad aelerı gereğ.nce gorevlennı kotu;e kullandıklarını bıldırmektedır Oral ıkınc. olarak Adalet Ba K.4nının Musıe^aruıa «Gorevde ha karet ve muessır fulde» bulun masımn anlaşılmasmdan TCK' nun 228, 254/3, 251, 456,4, 266 3 ve 243 maddelerı gereğınce cezalancurılması ıçm Mc^lıs soruşturma sı açılmasını ıstemektedır. VEFAT Bağdat Mektupçusu Ahmat Suphı Bey ve Razıye Hanımın oğlu, ressam Alı, Ismet. Zehra Çelebılerin kardeşi Musahhar, Merıh, Şahap Temızer ve Selma Endeı'ın dayılan, Suphı, Hasan, Arslan Çelebılenn babalan, Leman Çelebı'nın eşı Tekel Başmüdürlağü Emekll Mimarlanndan Y Mimar Çağdâş Hukukçulâr Derneği, Dânıştây'â karşı girişilen bask: olâyını kınâdı DW5RU SUÇLAKDI öte yandan Butçe Plan Karma Komısyonunda dün Sanayi ve Teknoloji Bak&nlığı bütçesi ?drusülmüş, aöz alan uyeler gene!îıkle Bakanlığın DPr ıle dıyalog kurmadığını, demır çelık 'tonusunda yanlış ıthal pohtıkası uygulandığını ve olçusuz zamiar nedemyle plyasanın c"engesiz bır vola ıt.IdıŞını one sürmusİTdır. CHP Adana Mılletvekı Osman Cıtırık vaptığı konnsmada Sanai i ve Teknolojı Bakanı Abddliorım Doğru'yu ağır bır dılle Pİestırmış, «Kej'fı bır şekilde bareket ederek DPT nın plan îıkr nl bır tarafa ıterek Tu'kıye'ırn c * lecegını sıyasal orgutümurün cıkarlan nçısmdan ıpotek 'lıına aîdınız Sıyası ahlâkla bağdaşinası çok guç bır jontem ızleypr»k sdeta sıvası şantaj vaparak zorli ödenek elde ettlniz» demıştır. , IKRAMIYE İt OTESi Hüseyîn Hüsnü ÇELEBi 14T1077 tarıh^nde Hakkm rahmetine ksvuşmuştur Ce nazesı 15/1/1977 (bugün> b«le namazını müteakip Fatılı Camıinden alınarak Topkapı a le mezarlığma defned.le cektır. \tî,ESt KlT'lenn ozetlenen durumun da memurlara ikı maaş îkramı ye venlmesınm «kârlılık \e \e Timlıhk»le bağdaşmadığı açıkça kanıtlanmaktadır Bu duruma rağmen, bazı KIT lerde raemur lara ıkramıje venlmesi haklı o ANKARA, (Cumhurivet Bfirosu) Çağdaş Hukukçulâr Derneğı Başkam Halıt Çelenk, bır grup sagcı mılıtanın Danıştay a baskı yap mak amacıyla oncekı akşaTi duzenleaıklen gosterıyi, «Hukuk devletı açısından bir skandal» olarak nıtelemış ve olajm «Basıt bır z&bıta vakası sayılamayacağnı> soylemıştır. Çelenk Anayasal bır kurum ve yuksek bır yargı organı olan Da f nış aya, hıç bır oıgan makam ve kuri'Iuşun heriangı bır tel'< n ve tavsıyede buluna'TiajacaSını belutmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog