Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

î t Ki Z CUMHURITIT 15 OCAR 1977 G ALt URAS TARAFTNA GEÇEN YALMAN, SELÂHATTİN BEYAZITTAN AYRILMA TTEDENtM, ÇALIŞMA T 4 R Z r \ I \ IYM4MASI, DEMOKR4TİK İD4RE GOSTER. MEMESt OLARAK BELtRTTI. G. Saray'ın bütçe kongresi bugün G. Saray Lisesinde yapılıyor ala'asaray'ın butçe kongresi bvıgtın saat 14'de Galatasaray Lisesinde yapılacaktır Fu kongrede Selahattın B=jaz't eskı ve yenı butçeyı genel kurula sunacak ve konuşacaktır. Kongrede başkan adavı Prof Alı Uras da konuşacak ve Beyazıt'ın çahşmasını tenkıd edecektır. Kongreden once Beyazıt'ın yonetım kurulunda bulvtnan ve Uras'ın tarafma geçen Alp Yalman, Selâhatton Beyant'a muhalıf olma nedenını şoyle açıklamıştır «Beyazıt çok ıyı bır Galatasaraylıdır. Fakat çalışma tarzımız uyn.adığından ve dsmokratık bır ıdare tarzı gostermedıgmden ayrıldım» demıştır. Yalman şojle konuşmuştur «Kendı dusuncelerınl uygulamak ısteyen btr kısıdır Çok yararlı olabılır ama bızım fıknmız de onemlıdır Bır askerî bolgede bulunan Rıva arazısı alınmıştır Fakat bunun problemı vardır Rıvanm altyapısı içın 25 mılyon lıra gerekmektedır. Bu yere gelınceye kadar Galatasaray'ın bırçok problenü halledıiebllirdı» Bu arada Galatasaray KulubU Başkam Selâhattin Beyazıt da kongreden once aşağıdakı açıklamayı yapmıştır: «GaİEtasaray Spor Kulubünün 29 ocak 1 K 7 günü J 7 yapılacaic seçım kongresı yaklaştıkça, degerli basınımi7aa, bu konu ıle ılgılı haberlerın, yazıların ve demeçlerın çogaldr<ı gorulmektedır Bu, Galatasaray'a venlen onemı bplırtmesı bakımından şüphesız ovurrülecek bır olaydır Ancak, seçım j a n ş m a s m m bu derece yoğunlasmasının gerce^e nı^k^ı ^vi ınmpjan yersız ve jakışık sız soylentılerm orta' a ckmasma yol açtığını uzu> rek goruvorum Bunlar.n suraurulmesı hıçbır çevre \e varar saslama' Seçım karman 1 a s n n G">!arasara\'ır gelen^kleri r e ters ausen rur ortama kavrrası *ehlıkesı belırrmştır Bur>.u or'empk l e oemnkrank koşullar ıçınde geç mesıra dıledığımız seçım van^masmı beilı bır duze yın altına dusurmem<=k zon.ndayız Pu nedenle spcımlerın vapı'acagı gune kadar, her turiu polenıfın dı^ındn kalmayı Galatasaray'ın ç'karlan bakımından zonınlu goruvorum Seçımleri Gaıatasarav a hızmet etmış ve h ı m e t e yenıden tdaylıgını koymus olmanın buvuk hunır ve sevmcı ıle beldıyonım Basınını.'m d°ğpTt' mersuplanrın bu duşunre ve duygulanmı anlajışla karşüayacaklarırjdan kuşfcum yoktur » Tekil, Federasyonu tek başına yönetiyor FUTBOL FEDERASYONUHUN YALN1Z (A) MİLLİ TAKIMINA OHEM VERıP TÜM EGıIıM VE OORETıM ÇAUJMALARİNl BIR KALEMOE SILECEĞI BıLOıRıLıYOR & >».<»«*, (Deniz Som bildiriyor) Futbol Federasvona Başxanlığına getırıldıkten sonra FeaerasjonaaKi tum jetkUen elme alan Fıruzan Tes1 tum çalışmasırı A Mıllı Takım çaüşmalarına vermış ve dığer tum çalışmalar yanda kalmıştır Orneğın 1977 de UEFA îaalıvet programında yer aıan ve ulkemızde japılacak 2 Uluslaıarası Antrenor SeTunerı ıçın ruçbır hazırlığa gınşılme m ş\r Ilkı 1975 jıhnda Izırur'de yapılan semınere FirA Başkanı Havelange üe oırhkte ranmmış futbol adarman aa üatıımıstı Ancak bu yıl yapılarak ıkıncı semıner IÇJI herhangı bır ulke ıle temasa geçılmedığı gıbi boyle bır hazırlık konasunda da hıçbır çalışma yapılmamış olması, Federasyon bun".es1 ıçınde elestın kor.us ı ed.lmestedır Ote jandar> orcelerı Aanan Suvarı nın de goruş'erını alarak çalısmalarını surduren Fıruzan Te^u Sıfiıdı tam anlamı ıle tum jetkılen elıne alarak ıcendı başına buvruk bır duzende Federasyonu jopetme gırışımlerıne başlamıştır Hatta genel sekre*enn de gorevını us'lenen Fıruzan Tekıl'm dıger Feacasvon uvelerı ı.e >akm bır gelecekte anlaşrmzlıga gırecegı be'ırtılmektedır. Ve yme Federasjcn Genel Sekreteri Tolga Yapızatl.'nın yonetmelık gereğınce bazı üst kademelere ulastırması gereken konulara Tekıl bızzat karşı çıkmış ve Tekıl Yağızatiı anlaşmazlıgı daha sımdıden Federasyonda gunün konusu olmuştur Bu arada A^ba^kan Adnan Suvan de Federasyon hakkında Cumhurivet gazetesinde çıkan ha berler'.e ılgılı olarak bır Federasjon toplantTsında, «Ben bonlan Cumh ınvet'e kımın verdıgırı çok ıyı bıhvorum» dıjerek gerçeklenn Cumiıurıjet'e yanYme Federasv or.dan sızan haberlere gore Federasvondskı bu dıkta yonetımının tum ağırhğı A Mılli Takımına vereceğı. futbol yaz okullannı kapatacağı, antrenor semmerlennı durduracağı ve eğıtın faalıyetlenne de fon ayırmaj'acagı anlaşılmaktadır. DÜNYA DÖNÜYOR kazasmdaydı Eelçıka atletızmi Içın ne büyüfc kayıp Ivo gerçek o^anaslanrun uzagındaydı nenuz Onun ıçır herşey yenı başlıyordu» ESÎI Ol'mpıvat şampıyonu Gaston Re:ff, •»ısıkletçı Eddy Merctat ve Belçıka BaşbaKanı da olavaan etkılenenlerm başında gelıyorlarGi Ivo Van Damme on gunluk bır an'ren man devresı ıçm Gurey Fransa'da, MaTSilya vakınlarındaKi Vıtrolles stadmı seçmlştı. Geîecek sezona buyuk umutla hazırlanıyordu. önce'erı. Nıce ve Font Romeu ca ıdman yapan Van Damme, burava ılk kez gelmışt 1 . Henı s'adda hem de doğal kros parkurunda çalşmıştı Önce Fransız antrenor Letroux ve sonra da kendısıne katılan asıl antrenorü Van der Eynde ıle. S3İı akşamı vapılan son antrenmandan sonra jollan ajTildı Çarşamba s^bahı Van dcr Ejnde, SaıntTropez'e. Ivo Van Damme da, oıumle randevusura, Belçıka ya hareket ettıler Olımpıyat yüı basında, Avrupa salon 800 metre şampıyonu oldu. Olımpıyat oncesı yanşmalarda İse, her geçen gun formunun zırvesme yaklaşmıştı Hazıran başında, Dortmund'da S O me*'evı O tes başına 1.45 l'de koştu. 1300 me*redekı ılk denemelenrun bırınde de, Yeru Zelandah Rod Dıxon'ı geçme başarısına ulaştı. Montreal'e gırmeden önce, uluslararası alanda bugunloı tek rekoru olan Avrjpa 1000 mefre rekorunu da 2 15 5 ile yenıledı. Olımpıyatlarda ise, çok k.mse tarafından beklenılmeyen çıf'e basanyı kazanıyordu. Kanada donüştı, Koln'de, Kenyalı Boıt'u 1 44 1 ıle gende bıraktı. Oysaki Boıt. Montreal'de yarısamıyan Afrıkah atletlenn en başta gelenlennden bınydl. 22 yaşmdakı Belçıkalı atlet, .Bır gün, Van Damme, dünyanın en iyl koşucusudur, denmesmı istıyorum. 800 veva 1500 metrede olmasınuı onemı yok» d vordu. Soyledıklenm gerçekleştırmek ıçın butun olanaklara sahıptl Ana, ne yazık kı buna zaman bulanayacaktı Yaşasaydı. 1980 de Moskova'da 26 yasında olacaktı. Bu, bır orta mesafe koşucusu ıçin ıüeal yaştı. 400 metrejn 46 saniye dolayında koşabüen bu mustesna atletm, uzun slıreli amacı, 1978 jnlında ^'alkerEayl hegemonjasında olan 1500 metrede dunya rekorunu (3 322'» ele geçırmek, ve Moskova'da 800 ve 1500 metrelerde daha da başarılı varışmak^ı Ama bır daha h:ç vanşamayacalttı Şımdl ona pıstlenn Jr.mes Dean'ı d\vorlardı Genç yaşta trajık b"r şek.lde olmuj \e •unutulmazlar arasına katılmı;tı. IVO VAN D4JVTVIE 21 çubat 1954 doğumlu. Boy. 1 91 m. K:la 77. 19T2 <IS) 1.57 8 (800 m ) 19*3 (19) 1.48.16 (800 m ) 1974 v20) 1975 (21) 1 45 31 (800 m ) 3 45 21 MVO m ) 1976 (22) 1 43 86 (800 m ) 3 36 26 (150u m.) 46 4 (400 m ) BASKETBOL'DE İTÜ G. SARAY İLE OYNUYOR Bırınci Turk ye Basketbol Iigınde bugün tek karşılaşma v apılacaktır. tstanbul da aynı puana sahıp ıkı takım JTÜ ile Galatasaray Spor ve Sergı Sarayınia bırbırlerıne savaşım verecek'.erdır Gunün programı şoyledır Istanbul Spor ve Sergi Sarayı: 16 00 Kurtuluj Zıraat (2. Lıg) 17 30. î T Ü. Galatasaray Izmlr 4tatürk Spor Salonu17 30: Altmordu Muhafızgtıcu (2 ZAg) VAN DAMME VOLEYBOL'DE BUGÜN Tu'Kne Vo eybol Lıgmde bdgun beş karşüaşma ovnanacaktır Istanbul ve Izmır'de yapılaca* bu KarşılaşmaJaraa Bursaspor Muhaf zgucu DSI Spor, Vm>ıex ve Altmyurt rakıp saha'.arda nijcadele edecek'ır Eugunku maçıar şunlaıdır. Anadolu Spor Sitesl Salonu: 15 (K3 Galatasaray Bursaspor 16 30 Eczacıbaşı DSI Sp:>r 18 00 Kar'uluş Muhafızgrucü İzmir Ataturk Spor Salonn: 13 00 Denızgucu Altınyurt 14 30 Goztepe Vınylex AMATÖR LiG'DE BUGÜN Cumİıurijct Kupası Güreş Turnu \asinda iki gureşçınln mucadelesi.. Is'anbal 1 Amaor Futfcol L gıne b ıgun yapılacak 15 karşılaşma ıle devam edılecektır Günun programı «oyledır Şeref Stadı; s^ 10 45 Sırkecı Yedıkule, 12.30 Altınok Pa' şabahıje. 14 15 Ortakoy K. Çekmece Aefa Stadı. 10 45 Zeyrek Dı^ılraş 12 30 Telsızspor Baglarbaşı. 14 15 îlkadım Galatasaray Eyıip Stadı 10 45 AK5arav IETT 12 30 Yıldıztabya Mal »oespor 14 15 Yavlaspor Mecıdıje«:oy ^radolu Sıt?sl Stadı: 12 V) Bavrarnpaşa Evup Maltepe Stadı: 12 30 Ozenspo Gürzafer Jencrbahçe Stadı: 12 30 Cıba! YiıO. ı, 14 15 Pendık Yalova Fasababç« Stadı: 10 45 Top Ta< .n Davoıtpaşa, 14 15 t m r a ni't Ka.esDor ÖLÜMÜN YITIRDİĞİ GENÇ UMUT: BELÇİKALI IVO VAN DAMME BIR DAKİKADA DÜNYA TURU gelen Burt Lancaster, çaptan duştügünıl görünce, eskl gunlennı anımsadı Ancak, srtık trapeze çıkacak >aşı gerıde kalmıstı, o da degişık türde antrenmanı yegledi: Her sabah beş kılometrelık yürüjuş yapıyor * * * Hafıf sarhoşO durumdîkı, Meksıkalı çekıç atıcı Pıetro Lustaulîi yuzüne kapanan bir cafe'nın kapısını açmak tçln spor aletınden başka bırşev bulamavmca; sekız <ün hapıs ve yjklu bır uzmınata öukum ^ıyıverdi .. * * * îngiltere'de futbol vonet'cıle'inf bir dtlşüncedır aldı. Kar, buz ve yağmur nedenivıe fngıltere futbol hglennde vüzden fazla karşılaşma ertelenmıs bulunuyor Rekor sekiz karşılaşması eı^elenen, Iklncl lıgdekı, Londra takımı FC Onent'da. Montreal ile, katıldığı olımpiyatlar sayısını dorde çıkaran, kocaman bır oğlu olan, 36 vaşındakı gulle atma şampıyonu îvanka Chnsrova faal sporj bıraktıgını açıkladı. Uzun yıllar, benım dıven erkeklenn bıle surdüremeveceğl kadar agır bır antrenman programını durup dınlenmeden gerçeklestlren (Montreal oyunlarmda gulle atma sırasuida vağan sağanak yağmurun kendismı hıç »tkilemedığını soyluvor) îvanka Chnstova bundsn sonra, buvuk olasılıkla antrenor olacak 36 yaş, dort olımpıyat Alman ligl (Burdeslıga> lrjrulduğundan bu yana dört kuluo 800'un lizennde gol k a y detmeyi başardr Bayern (892>, Cologne (882), Moencherçladbacb f8=9) ve F'p.nkfur* (83R) Bavern'm 892 golunden. "36'sını yanı 323' ünü tek bas'na Gerd Muller atmıs. MüesseselerarâSV^Irbest Güreş Şampiyonası bugün başlıyor ANKAR4 1976 Muesseselerarası Serbest Gu reş Eınncılığı bugun Ankara Atatürk Spor Salonurıctd başlayacaktır 197S Avrupa Şampıyonu TOFAŞ SAS'm katılmadıgı b'.rmcılığe D D.Y. 10 MTA 10, Şeıtarspor 10, Tesel 10, Iskendenın Demır Çelık 10, Emnıje* 10 Karagucu 10, Turkıye Komur îşletme erı 8, Çaj Kur 8. Istatıshk 7. Halkevlen 7, Havagucu 6, Tar Iş 4 gureşçı ıle katılacaklardır. Tartılar saat 1100 de yapılacak, adçekımlerjv den sonra saa> 14 00 de karşılasmalar başlayaca'<tır Bırmcıhk j a n n yapılacak fmallerle sona erecektır. Ote yandan Federasyon Başkanı Zekı Avralıoğlu dun sabah Turkıye Spor Yazarlan Derregı Anknra Şubesınde bır basm toplantısı duzenleyerek bazı açıklamalarda bulunmuştur Bs^Kan Avralıoğlu ozetle şdvle konuşmuştur: «NK.csseseleraras: Gureş Şampıyonası, b:r yıl bo}unca \enlen emeğm karşılıgını almak ıçın yapılmaktadır Ata sporunu 'eşvık edıcı mteUKtedır. Federasyon olarak muesseselenmızm, gureşımue sahıp çıkma'arı dıleğmdeyız. Avrupa Şanıpıyor.u TOFA$ SAS'm şampıyona\a katılmaMşmda takd.n kamuya Dirakı>orurn. Bız Kanlraasmı ısterdık. Eğer kaülsalardı ıyı bır re^abet olurdJ » Başkan Avralıoğlu 30 nvlyonluk b'r ba f re onerd:klerını. bunu kısmtısız aldıkları tasd.rde dort dortluk b r çalısma yapacakiannı sovleve'pk, «A'.rıpa ve Dımva Şampiyonalarına katıİBca* gareşçı.er Mıllı Takım kamplanna an^renorlerı ıle b'rlık'e geleceıvler Maıi olanaklar elvenrse, «ampıvonalara antrenorler de gourulecektır Efer butçf> kısırtıya ufrarsa antrenorler arasında kara ÇC'ÎI ecektır~> M aralık 1978 gunü sat sabahm U'i idi Genç Belçıkalı şampıyon tvo Van Damme (Orfunusu: Fan Dam). «Opel Kadett» marka arabasmı Guney Fransa'da, A7 otovolunda kuzeye dofru sürüyordu Orange ya kınlarındakı Bollene geçıdınde araba ansızm yoldan çıktı toprakla doldurulmuj kısmı aştı v e Kuzev Guney v olunda bır tekne taşımakta olan Pejgeot 504 ıle çarpıştı. Bolgede hava guze! sıcaklık 56 dereceydı ve yerler buz tutmamış gıbıydı. Van Damme'ı demır *alıntılannın arasmdan kurtarmak Içın bir saatten fazla ugraşıldı. AmbJİansa konduğunda henüz yasıyord'i Orange tıastanesıne getırıldığınde ise ölmustu 22 vaşındakı Ivo Van Damme, Mon'real Ol mpıvat Oj.ınlaruıda, 800 metrede Kübalı Jjantoena'nın. 1500 metrede de Yenj Zelandalı Wa)ker"in ardından ıkl iktncılık kazanmış gelecek ıçuı buyuk ümıt veren bır atlettı Ivo Van Damme'ın olum haberi spor çevrelennde şaskmlık ve Urünttf yarattı. Belçıka Atletızm Federasyonu Başkanı Fernana Mıngels «Belçıka atletızmı ve sporu ıç n buyük bır kayıp Her vonuyle acı veren b'r olay Şu anda, bu acı haberle o kadar doıiıvum kı, bajka bır şey soyiememe olanas yos» dyordu Gerçekten Ivo Van Damme, Belçıkalı orta ve uzurı mesafe koşuculan Gaston Reıff. Roger Moens ve Emıle Puttemans'm geleneksel basanlarım surdjnne çabasmda olan son buytık şamplyondu 800 metre eskı dunya resortmeni Roger Moens: «15 gıin once, gelecekten soz ederken, 19"7'de 800 metre dunya rekorunun kendısıne a.t olacağını soylüyordum. Kendısı de buna j^aruyordu. örnek bır atlettı » 5000 metre dunya rekortrnenı Emıle Puttemans da ınanmak ıstemıyordu kazaya «Olanaksız Ivo mukemmel bır arkadaştı Bır atıetın olümünden ıkıncı kez acı duvuyinım Ilf: kez, Amerıkalı buyuk uzun mesafe «oşu cusu Prefontame'nin hemen aynl Satranç Köşesi M. LİBURKfN, 1952 F. Bahçe Berlin turnuvasında Yavuz'u kaybetti Fenerbahçe Eerlm de yapüan üluslararası salon futbolunda hiç bır varlık gosteremezken sejırcıI»roen bol bol protesto yedı. Bu arada Fenerbahçelı futbolculara turnuvaja ka'ılan bır ekıpten çok Berlın'e gelmış bır tunst kafılesı olarak bakılıyor. Ve v ne Fer.erbahçe'nın arka arkaja aldığı yenılgılerde natalar ozelhkle kalecı Yavuz'a bağlanıyor Ancak uzun bır sure yedekte bekledıkten sonra Ga İ2ta>=ara\ maçında Fenerbahçe kalesıne geçen ve moral kazanan Yavuzan lıatalı goller yedıkçe moralı ;,nne bozulu>or Bu da Fenerbahçe nln aleyhıne bır sonuç tabıı Fotoğrafta Fenerbahçe nuı Ajdm vasıtasıyle gelıştırdığı üır atak goruluyor. (FotogTaf: R o a TAŞOL BERLtN) Hazırlayarüar : Hıncai ÜLUÇ Nejat KÖK GEÇTİĞİMİZ YILDA BcraberUk Bevazlar beraberlıği şoyle sağlıyor: 1 XgS+ Sh4 3 Sb2 c ı W 3 Şxcı Fe4! 4 Ahl (4 Ff5 Fxf5 5 Ahı Şh3 6 Şdı Şg2 7 Şe2 Şxhı 8 Şf2 Fd7 8 Ştı Fc6 10 Şf2 Fbö! = ), Frhı 5 Fh3! Fc6 6 Fg2ü Fxg2 7 d7 hıV J 8 Şd2: ve Berabere Eger 1 Şb2' cıV + 2 Şxcı hıV. Geçen hal f akı problemln çozumü: 1 Kbbı. Tehdıt, 2 Kei J Eğer 1 , Ad5 ! Ac2; 1 , 4f5 2 ^d5; 1 , Aç6, gg 2 Ahı vb. NE YAPTILAR? tetı farklı bir n l olmadı. Her glbi sportann anası denılerek saygı sozlennm eksık edı> medığı bu dalda<cı hastahğa neşîen vuracak bir davranışta bulunulmadı ve bır üü basarı ıle vara kapatıldı ve geçiştınldi. Balkan atletızm bınnciliği maraton yarıjmasında Aktas'm altın, Ballı'nın gümüş madalyası, Balkan Kros Sampiyonasında Mehmet Yurdadön'Un tüm raklplenni gende bırakarak kazandığı bınncilık. Veh Ballı"n'n maratonda dunya sıralamasına giren derecssı, ve de Dunya Liseler Kros Yarışmasında ıkıncı olan Ağnlı tbrahım Doğan tşte atletizmıraızın 1976'da •Namusunu knrtaran* tslmleri . Bunun otesınde sözünü edecek guncel olmayan, geleceğe donuk hiçbır olumlu atılım olmadı ve yoKtu îosterdl. Yanşmalar daha fazla sporcu ve îtla vapndı Balkan bamoıvrjnası ida çençlerde' Levent Erdoğan bır gumaş Dresa''da, bavanlarda, genç'.erde b oronz rrada^a alındı. Gelecek vıl için atlar a n d ı sıvıl bın cılsra Federasyonun en öremlı sorunu yme at olijor Fakat para bulmak guç ATICILIKTA YALNIZ TABÂNCÂLAR KONUŞTU Atıcılıkta yalnız tabancalardan ses çıkM 1976'da. Geçen yıl bu dalda yüın en başanh sporcusu unvanım alan Yzb. Akın Ersoj, Montreal Olımpıyadı'nda 4« atıcı arasında 18. olurken 550 gıbi yüksek bır puan tutturdu Bugune dek Ollmpiyatlarda 525'ten ytıkanya ç'kamavan atıcılarımız içın ovünç \erici bır derece oldu bu. Ersoy, 552 İle kendısine alt rekorunu yineledı geçtığımız yılda. Dıkkatlen çeken bır bsşka tabar.racı da Üsteğmen Hamdi Poyraz'dı. Turkıye Bınncihğı'nde 548 gıbi iyi bir derece yapan Poyraz, Sılâhlı Kuvvetlerın bu spor dalında yaptığı atılımla ortaya çıkanlardan biri oldu. 500 kadar Faınwerg Ba tabancasını mensuplanna dağıtan Silâhh Kuvvetlerde onumuzdekı vıllarda iyı dereceler yapan atıcılarm rıkması muhtemel .. Skeet dalmda kendı^mden çok şey oeklsr.çn Günes Yunus'tan ses çıkmadı. Balkan Bırincıliğı'nde 5 olan Yunus 1976'da ancak 187 yapabıldı. Trapta en başanlı sporcu Federasyon Başkanı Galıp Nışlioğlu oldu. 5 turnuvada bırmcıhk kursusüne çıkan Nışlıoğlu 137 puarıla Turkıye Bmncilıgını de kazandı. Bu dalda bır de Balkan bınncısı çıkardık 1976'da N'e var lu, genç atıcımız Hakan Alemdar, altm madalyaja tek başına yarışarak sahıp oldu. İZMİR AT YARIŞLARI 1. KOSD Favon Nuray. Plase Kaçakkız Sürprlz: R?n 2. KOSU lavon Babaall. Plâse: Yiğıt S 3. KOŞL: Farorı Baltazar Plaseler: Reftenaz Sim Surprız Ceyhan GürelL 4. KOŞL: Favori. Gozde Plâse: Prens Cem 5. KOSf: Favon Yıgit 4. Plaseler: Çapanoğlu Şınn Surprız Tanç. 6. KOŞL': Favon Sganare'le Plase Verdl SUrprlz: Korhan 7. KOŞU Farorı şevhşamll Plase'»r Orgüplü Sarkal. Sürpnz: Selâm. îüksel ERfÇ ATLETiZMDE BiR İKİ GENCiN BAŞARISI TAZE KAN OLDU Bataktan bır tulu kurtulamayan, gün freçtıkçe yok ohn s'e'ızmımız. 19î6'da bır uıı genctn başan'an ıl? W7e kan aldı. En gerı ulkelenn atletlen bile Avrupa vs dunjada duzerlenen çeşıtli uluslararası yarışlarda boy gosfnrlerken atletlenmız ülke ıçnde, çok Komık denecek dereceler ıle yetmdıler Ve 1976 atletızmi e uğrasanlann sayısının bıraz daha azaldıSı vıl oldu. G«cnvıS BOKSTA iKi iSiM VARDI SADECE; ÖZOGLUÖZ VE SONUNUR 1976 yılı boksa da bır değışım, bir venilk getırmedı Daha doğrusu spoj7i'iztın genel durumu, boksa da vansıdı Ahşılagei~n, her yıl bır ıki isım ve bnr ıkı başan ıle puçayı kurtarma felsefesl surdü 1976'da üeğışık bır solu.ı ıp<rnedı bo'<s dalımız Kemal Sonunur'un Balkan Şampivonluğu Avrupa Gençler Sampıyonası'nda Koksal Özoğluöz'ün altın madaha alarak şeref kiırsusune çiKması, boks çevrelenni. bu dalm çaSdaş ülkelerde ele alındığı gibı alınması tezınden bır vıl daha uzaklaştırdı. BiNiCiLiKTE HAMLE YILI OLDU Bınıcilık sporunda bir hamle vılı diyebllınz geçtığımız vıla. Uzun yıllar verinde sa%an ve Balkai sonunrusu olduğumnz bu dalda tlvas Cokav Federasyonu ı\ı bu taalıvat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog