Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

A l II OIMHURim 15 OCAK 1977. 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 15.1.1938 GOKLERDE SERSERiLER Birkaç günden berl gazeteleri oyaîayan «Dunyanın sonu geldı» haberleri üzenne bugun okurlanmıza M Turhan Tan'ın fıkrasından bazı parçalar sunuyoruz «1909 yılırda çıkan Haley yıl dızı hıkâyesmi benım yaşımda olanlar haürlarlar. O bır yıldız hıkâyesı değıl, bır kıyamet ma salı ıdı Önce «Bır kuyruklu vüdız knremıze doğru ge'.ıyor» sov lentılenyle başladı, sonra şışırıle şışırıle kuremıza parçalamak tlzere olduğu hıkflvesıne bagısndı. Hesap etmışler bu Haley yıldızının kuremıze 164 mılyon kılometre kadar yaklaştığı ve serserı yıldızın gunde beşyuz bın kılometre yol aldıgına gore bızı bır ahtapot ınsafsızhğı ıle 100 mılyon kılometre uzunluğundakı kuyruğuna sanp tarumar edecek mış. Bıze korkulu bırkaç gece yaşaüıktan sonra tepemızde kuv ruk sallayarak süzulıip gıttı Ya dıgâr olarak Huseyın Rahmı us tadın «Kuyruklu yıldır» romanı kaldı Bırkaç günden ben çarpacagı bıldınlen sersen yıldız bana hep o Haley hıkâyesmi hatırlattı Halev şuur sahıbl idı. Çunku guneşten en azı 53, en çoğu 4478 mılyon uzakta bulunan Zuhal gıbı Utarıt gıbı, Züh re gıbı, Neptun gıbı buyük yıldızlarla eğlenırcesıne donüp dolaşı\or, kuyruğunu suruye sürtive goklerde cılveler yapıyor ve guneşe 90 kılometre kadar yak laşmaktan çskınmıyordu. Fakat sonunda bır buluta dondu, enyıp gıtti Ustat Fatın hocanm blr dudak buku«=u ile buvukluğunu b'r tavla zan kadar kuçulttüğu yenı sersen hakkmda ojle olmayıp da baştan başa ateştcn mürekkep koca bır jığın o'.sajdı bızı Haley cerecpsınds endışeye duşuremezdı Çunku omni mılvonlan bulrru"; olan kuremizd" kıyametı serscı yıldızların d"5ıl beçerl ıhtırasların koparacagı anlasılmış Dir hakıkathr » SANAT EDEBIYAT Atillâ ÖZKIRHILI S aat Bır öglenln biri Islak soğuk bır kış oğle sonrası, Nevzat Ustun'e gıd.yorum E :ne îlk ş.ır kıtabı «Oluş> 1946 da jajırruanmış 1976'yı gerıde bıraktığımıza gore vazarlığının o*uzuncu yılını doldunnuş oluvor Ne.zat Cstun Ilk kıtaptan bu vana otuz vıl Otuz >ıİQa on beşı aşkın kıtap Şıır, oyku, deneme, gezı notları . Bunları konusacağız Gununu nasıl geçırdığuıı sonra. Sanat anlayışını dunva goruşur.u Kapıyı eşı açtı Ne\zat be\ı, dememe kalmadı, buyurun dedı. gulumseyereK Upuzun bır korıdordu gozume ılk çarpan bır de korıdorun karşı ucundar bana dogru joruyen ><evzat Üstun. Salona geçük bırlıkte. Bir sanatçının 24 saati... ciler Telefon edıyorlar, konuşmak istıvorlar benımle Gunumun bırçok saatuu seve seve ajınvorum onlara Yalnız KOÎU bır vanımı keşfettım son zamanlarda Hep ıvı huylarımızdan soz edecek değılız %a Yaşlaruvorum, aelkı de ondan Insanlara materyel olarak bakmaja başladım Onlan şnrlerımde ovsulerımde romanlarımda raalzeme olarak nasıl kullanBbııeceğımt duşunüyorbrn Bunu farkedmce kiZijorum kendıme Inanet gıbı gelıyor bana bu Biraz da sanat anlajnşınız üzerlnde sak? dur TELEViZYON 15.00 HAFTA SONU Bu haftakı Hafta Sonu Programı küçuk seyircıler içın hazırlanan Çocuk öykusü ıle başlıyor öykunün adl 6 AYI BtR PALYAÇO Bır sırkteki ayılann satılmasıyla ajılann re sanı bırun ışsız kalarak yaşamlarını surdurmesı konu edılıyor Mehpare Çehıt n sunduğu programda avrıca Türk Halk Muzıgı. Turk Hafıf Muzıgı ve Türk Sanat Muzıgı sohstlenmn vanısıra aktuel ve magazın gıbl konular aa ver alijor Programın Merhaba adn bolümunu Nuray Saydar sunuyor Bu bolumde, Enıs Fosforoğlu'nun yazdığı ve oynadığı bır skece de yer venlıyor. Programda yer alan Peter Potamus çızgı filmle bırlıkte Tatlı Cadı dızısı ae yer alıyor. 20.00 HABERLER Vfc H\\ A niRlTHU 20 35 Tt RK FOLKLOR EKİPLERİNİN SOVYET RUSY4 TURNEhİ Tunzm ve Tanıtma Bakan lığı Folklor ekıplerının 10 24 kasım 1976 tarihlerı ara smda Moskova, Taşkent, ve Tıfhs'te ülkemize aıt on yorenın halk oyunlarm dan derlenmış programlan \avınlanacak 21.25 TILDIZ YAGMLRU Istanbul Televızyonunca hazırlanan programda, Taner Şener'ın sunuculuğuyla katılan sanatçılar şunla Bılge Şan ömer Şan, Guzıde Kasacı. Zümra Ay can, Adela, Gokçen Kaynatan ve Gnıbu Atılla Aasov ve Parodılerde Nejat Uvgur 7115 TFLEVtZYOVDA Yonetmenliğını John Kuston an \aptı*ı \e başrol ler.ni Humphrey Bogart ile Peter Lorre'nin paylaştıklan MALTA ŞAHÎNİ adlı 1941 yılı yapırm fılm vayınlanacak Filmde, gangsterlerın icensine gıren ozcl bir de dedektlfln vaş?tı OVKUSU yansıtılıyor. 23.45 GLNE BAKIŞ Bır yandan konuşu'oruz, bır yandan da salona goz gezdınjorum Masa dıkkatımi çekıyor once Tahtadan, bıldığımız tahtaaan japılmış Düpsduz bovanmıs ııstelık Sa^nda, sehpa gorevını >uklenmış bir bakır sını Onun gerısınde bır gırıntı DermJıgı ellı <;antım kadar Ve elbette orada ria pırmç, kaoaklı juvarlak b'r mangal. Konuya gırıyorum. Bn knnuşmanın amacı vasanj hiçimt, alışkanlıklan, tntkulan, dbşııncPİerİTİe sanatçının duntasmı tanıtmak önce frünluk »aşamınızdan baslavalun isterseniî. Nelerle doludur 24 saatinıı? önce şunu sövleyeylm, sabahlan belli blr saatte kalkmak zorunda değılım Yazarhk dışında bır mesleğtm yok çunkıi Eger o gon kendımi çahşmaya hazır duyuyorsam oaanıa çe^ılıyorum Saatlerce surüyor bu çahşma Kesık^ız Ama kınıı gunler de tek satır vazmıyorum blr 24 saatıniz >nk yani? Evet O güne, gunün duyarlıklarına bağlı bu Bak kımı hobilerımden soz edeyım Somut, elle vapılan şeylen çok se\enm El ı?inı de Marangozluk gıbı Şu masayı ben \aptım ısözunu ettışım masa bu) Ama ev ışlerınde korkunç be cerıksınm Yalnız çok ı;,n vunura pışınrım Laf aramızda dunyanın en ıvı ta\la ojuncusujum a>ica. Gununüzun buvük bir holumunu geçirirsinlz? e\âe ml Bsn de oraja gelecektım Ama bnce bnemll bulduğum bır sorundan soz etmek ıstıjorum Şu Kadm erkek eşıtlığıne çok onem verıvorum Bıld gım.z anlamda eşıtlık değıl uzerınde durdj ğum Düşuncede ılerıciyız, eylemde gerne dusuvoruz Şartlanmışız Yanılgılarımızdan alışkanliKlarımızdan kurtulamıvoruz Çok sovledıgım b^r laf var Tannyı ınkar etmek kolay, tanrmın buyruklarma karşı çıkmak zor lkıncıvı vapamıyorsan, bınncı anlamsızlasıyor Konuyu dağıtıyoruz belkı, ama dogmatızrae ne tur olursa olsun bujurgan toplum duzenme sarşıvım Temel «sora 1 şu tnsanın bırev olarak toplum ıçındekı verı n e Gordügun gıbı kadınla erkeğı cıns olarak ayırmıvorum Ikısını de oırev olarak duşunuyorum Benım e<=ıtlık anlayış:m bu Onun ıçm kadının oz gurlugunü tartışmak jersız. însanm ozgurlağunll saglamak gerekıyor Yamlmıvorsam, özerinde durduğunuz konulardan biıi de ogreti Ile sanat ın illşkiM. Bu konud» neler düşünüyorsunuz? Bır kere bence, sanat ile oğretı avn şeyler Öğreü ıle sanat arasındakı aynra çok önem11 ögreti katı Bılımsel Esnek değıl Degışık sorunlara bellı açılardan bakıyor, yasalar koyuyor Ojsa sanatçı esnek olmak zorunda Malzemesı ın san çünkü, ona tek bır açıdan bakamaz Bu ne denle sanat dgretıyle çatışır Bu çatışma ıse, vonetıcılenn sanatçıya t«pki gostermelerıne yol açar Ama çatışma olmadıgı an sanat bıter zaten Butun bunlar bır sanatçınm oğretıyı bemmsememesı anlamına alınmamalı Tam tersme Bır oğretıvı benımseyecek öğretınm vaşarhğım sanatçı sağlıyor aynca Dıvelım, savaşı yaşavan askenn dunvası Sımonov'la gerçekhk kazanıyoı Inancı devrıme bağlılıgı Sımonov'un anlattıklanyla varoluyor Nitelik avrmıı yapıyorsunuı yanl? Sanatın konularımn değısken olnasının sonucu bu Çunku ınsan tek vonlu bır yaratık değıl Yazann gorevn insanm çok yonlülüğünu ortava çıkarmak Bu nedenle ayrıntı onemlı Bir or nek vereyınr Ayda ıkı yuz lıra zam alan ışçmır psıkolojisıvle almayanın psıkolojısı arasmda kor kunç bır avnm var tşte sanatçı bunu ortaja kovabilmeli Ülkemızde bu konu hep yanlış anlaş.l mış Konuya sınıfsal açıdan da yanaşılmamış us tehk Dar anlamıyla ekonomık açıdan gırılmı* Ovsa ınsan toplumsal bır varlık Bır ıl şkıler bu tunu ıçınde ele alınmaJı Yenı bır toplum ıstıyosak. msam tanımalıyız once însanın vapısı defcışmedıkçe toplumu değıştırmek mumkun değıl "Venı bır topıuma varmak ıçın ırsanı degıştırme^ gerek once Bır de o&retımle venı fnpiuma ulaşmau kanştınyoruz Öğrenmış msam yeterlı sayıyoruz Ya sloganlar?» Snirva'dan Lızbon'a Kuzey Afnka'dan îsveç m kuzeyıne kadar gormedığım yer kalmadı. Elbette bu gezılerln de bana katkısı büyuk. Degışık ınsanları, insan dünyalannı tamdım Her verde degışık uluilardan, ama ınsan dos'lar ta nıdım Soz dosta gelrruşKen ozellıkle belırteyım Kışısel olarak hayatımda dos'*uklar çok onemlı Dostlarla bir arada olmak da knşkusuz? Konuşmayı çok sevıyorum Dmlemeyı de, Kımı gunlerım de dost sohbetlenvle dolu Sonra benım başka dostlarım da var OttJrlarun, ogren Bu soyleyeceklerimi olduğu gibi vaz Sloganla savaş olmaz. yürumez. Elbette sloganla sanat da yurümez Çünlr'J slogan kafayı sımrlar Ojsa hayat sonsuzdur, durmadan değışır Halka gıt mex dıyoruz, nedır halka gıtmek' Koylü .gıbı oturmak. kovlü gıbı yemek yemek m ı ' Olmuyor vapmacık oluyor Kendımızı kandınyoruz ama haıkı kandıramıvonız Amaç halkı bulunduğu du rumdan kurtarmak çunkü onu bır >ere gotur mek Neyı değıştırmek ıstedığımızı bılmelıvız kısacası •Özet» diyorum «özet» dıyor, «îşte bunlar, vaşamam, bütün bu duşunceler sanatıma jon verıyor • R ADYO TRT I 13 15 l"»30 1*01 15 20 15 40 16 00 1 5 05 * lö 20 16 40 17 02 17 50 18 00 19 00 Haberler Oyun havalan Bolgesel vayın Bu sarkı nangı m a k a m d a n Tııkçe sozlu H. Müzık Şarkılar Bolge haborleri Çok ^c«h çocuk korosu Turkuler geçıaı Tangolar Dılek kutusu Hafıl muzık Bolgesel >ayjı Haberler 19 30 20 15 20 35 20 55 2100 2102 21.17 21 30 22 00 22 02 22 30 23 00 23 10 0100 06 00 05 05 07 00 07112 07 07 07 30 07 40 10 01 10 21 1100 1102 12 55 Açılış ve p r o g r a n Gunpvdm K'sa haberlrr Kove haberlfr Bolgesel jayın Haoerler Bolgesel vajın Arka.«ı y a n n Kad'.n dunvası Kısa r a b e r l e r Cumartesı şenlıgi Radyo TV haberlerl Bolgesel yayrn Çocuklarımız ve bla Şarkılar Çocuklar Içvn. Kısa haberler Hafıf müzık Şarkılar Dmleyıcı isteklerl Kısa haberler Beraber, solo şarkılaT Klâsık batı muzıgı Haberler Hafta sonu 05 00 Gece jarısı Her zaman deftıl En buvuk HıtVum vürü mektır çunkU Kaiama estığı an fırlarım sokaga Saatlerce ormanda dolaçm^K nc guzeldır Burada, Istanbul'da mı" Fotoğraf: Cahit ALBAYR\K Tabıi Belgrad ormanlanna frıdıvorum Tuhaf gelecek belkı ama kımı gun atladığım gıbl nrabava kendmıı Bolu daglarında buluyorum. Çok oîmuştur bo> e Nereden geliyor hu doga Çocukljk vıllanmdan Yoksul bır aıleden gelmnorum Bır eşraf çocuguyum hatta. Ama Devehde bujumek bambaşka Bır tutku bende De\elı Önce Ercıyas ın dıbınde buyümek sonra denıze yakın olmak Bozkırdan denıze kısacası Bendekı doğa sevgısı buna baglanabılır Toprak . Toprağa olan se\s m de çocııkluğumdan gelır Yasamımm bır bolumü dağda çeçerdı Yajlacılılc vapardiK dedemle havvanlan dag^ gotururduk. Bak dedem cok <=e\üı*'m. e^kılendıeım end**r insanlardandı Dcvelı've de çok bağlıyım Deveh'n.n hantasını. ınsan hantasını vsnı. çok ıyı bilryorum Develı'nın yaşamımdan çıkması mümkurv değıl Bılıyor musıın çocukluğumda avnntılar çok oremhjdı Çevremdekı nsanlar ıç'n tabıı Pır ıp parçası bır bıçak omp^ın mrlu kılardı msanları Belkı bu nenenle msanda avrmtıları sevıvorum. A\rıca her şevde doğa var Dogacıa da ınsan Ins?r>ız bır doga an.amsız bana gore. A\nca gezcn bır ınsansıruz Bır SUUT çizebilır miju? TRT II 08 00 09 00 09 20 09 40 10 00 10 30 1100 1130 1145 12 00 12.30 13 00 Gün başlıjor Turkuler Şarkılar Nasıl değıştı? Ünlu sesler Gonul telımızi tıtretenler Guzel sanatlar Turkaler Şarkılar Kuçuk konser Kadınlar toplulugu Haberler 13 15 Halk muzıgı 13 30 Halk ozanları geçıyor 14 00 Bıldıklenmı; 15 00 15 30 16 00 16.20 16 40 17 00 17 30 18 00 18 15 13 31 19 00 19 30 19 45 bılmedıklenmız 20 15 Çagdaş T Sanat MUÜ»I 20 30 Gençlığe ılk adım 2100 Şarkılar 2 i 30 Arkası yann 22 00 Turkuler, ovun ha\alan 22 30 Fasü 22 45 Şan dunvasından 23 15 23 30 Turkuler Şarkılar 23 35 rpoğa, »e mü7:k 23 55 Haberler Çesıtlı müzik Beraber şarkıiar Çok seslı koro Haftanın ülkesi Caz konserı Şarkılar Beraber solo türkuler Şarkılar 1974 den 1977>e Bır romanımız var Haberler Pop dunyası °" ProgTam ve îçjpara? Nevzat Ustün TRT III 07 00 07 02 08 00 09 00 1000 1100 1130 12 30 Açılış ve Drogram Gune başlarken Sabah konsen Cumartesı 9 Günun konserl Yurfan sesler Müzık stüdvosu Türkuler, ovun ha\alan 13 13 14 15 16 Topluluklarımız 1B31 Bır solıst 16 45 Şarkılar 17 00 Sızın ıçm seçtiklenmlz 13 00 Oyun havaları 00 Şarkılar 30 Cumarte"?! konserl 15 Muzık koşesı fKl Çagda$ T Sanat Müzıği C0 Solıstlenmız 18 15 18 45 19 0O 20 00 Lıed saatı Bır solıst Pop 77 Buyiık Şefler Buyuk Orkestralar 21 00 Dıskotegımızden 22 00 Gunumuzde caz 23 Od Gece konsen 24 00 Gece ve muzık 01 00 Program ve kaparuş Sanat Dunyası 0 SEK (Sanat El Kraplan)m yeni çıkan 8 sayısında unlü yazar ve gazeteci Zekerıva Sertel'e aıt ı'gmç bır anı dızısı \ar. Ayrıca Nazım Hıkmet Ş'ir Yarışması sürdurulmekte Işıl Özgentürk tsmet Kemal, Behçet Agabey, Hasan lzzettın Dınamo, Şukran Kurdakul, Ercument Uçarı, Cemal fcureva, Afşar Tımuçın, Tevfık Akdağ Aydın Hatıpoglu Vedat Ureturs, Ataol Rphramoglu Erav Canberk, Kenm Sadı, Nâzım Hıkmet, llhamı Bekır, Hasan Akarsu ve Osman Serhafın şıır, deneme ve ıncelemelen SEK'ln bu sayısını zengm ıçerıklı kılmaktadır. • Nışantaşı Akademi kltabevmde bjgün saat 15 ıle ı9 arasında karıkatunst Semıh Balcıoğlu, Yalçm Cetm ve Ferruh Dogan karıkatür albumlerını okurları ıçın ımzalavacaklardır • B ı n k m ı n ocak savısı yavınlandı Bu savıda kuramsal yazılann vanısıra, «Tutkulu Perçem» den «Saiak»a Se^gı Soysal'ın jazarlıs çızgısı uzerme bır mceleme, Xenıa Celnarova'nın Orhan Kemal ın hıkâyelerıyle ılgılı bır çalışması v e Sve'lana Uturgaun'nın çağdaş Türk eleşUrel gerçekçılığı uzerıne bır araştırması yer alıyor. Şıır bolumunde ıse Erol Çankaya ıle Mehmet Başaran'ın urunlen ;ar. • «Yenı Fotoğraf» dergısının ocak sayısmda Hasan Kurbaroğlu Gultekm Çızgen, Ersın Alok. Mehh Puhaloğlu Mehmet Ertürk, Sahın Kaygun, Saoıt Kalfagıl, Kaya Tanyerı'nm smema ve fotograt sanatına ılışkın değerlendırme ve mceleme lerı ver alıyor. Aynca urüü fotoğrafçı Henrı Cartıer Bresson un japıtlarmdan ornekler \e geçen vılm bır fotoğraf değerlendırmesı var. • Mşantaşı Ertem Kultur Merkezınde Tahır öz çelık'ın bugun saat 15'de «Ozan Sevınce» adlı soyleşısı, aynı jerde 17 ooak 1977 pazartesi gunu saat 18'de Bulent Ozer'ın, Plastık Sanatlar Mıman tlişkılen konulu projeksıvonlu bır soyleşısı var. #îtalyan Kültur Merkezı'nae 17 ocak 1977 saat 21'de unlu İtalvan pıvamsu Marceıla Crudeh bır resıtal verecek Program Schubert, Brahms Vertıcınque ve ChODin ın vapıtlanndan oluşuyor • Fransa'nın unlu sanatçılan ManeJose Bıllard. ve Julıen Azaıs pıvano ikılısı bugun saat 15 30'da Maçka Maden Fakultesnde bır <onser verecekler. EŞ1K< eaecek Is*anbul Devlet Senfonı Orkestrasını Demırhan Altuğ vonetecektır. Programda Brahms' ın, Mozart'm, Stravınskı'nın yapıtları VK alıvor. • Polonya'da vavınlanan Turk Hıkâvelerı .\ntolojısı nde unlu hıkayecılerımızın yapıtlarından seçme'ere ver vpr laı \ntolo ıde Saıt Faık, Orhan Kemal Kemal Tahır, Bekır Yıldız Necatı Tosuner, Furuzan, Xecatı Cumalı bırer hıkâyelen ıle yer almaktadırlar. • tngıhz Kitap dünvasınm onerrlı bdullerınden «Booker Roman Ödulu))nü «Savılle» romanıyla DaMQ btore\ kazardı •'!>a\ılle»cie bır madencı çocu gun 20 vılı dıle get'rılmektedtr. • Turkıve Yazarlar Sendıkası ve bazı Kuruluşların katkısıyla Nazım Hıkmet, doğumunun 75. doğum J^ldonumunde çeşitü programlarla anılıyor 21 ocak 1977 tanhmde «Kutlama Gecesı» Spor ve Sergı Sarayı'nda yapılacak Bu gece Nazım Hıkmet'ın Turkıye ve dünya olaylarıyla b'rlıkte sanatçı gelısımıiı sergıleven bır gosten 66 duzenlenmıştır. • Mehmet Sevda'nm «Yaş Agaç» ile «thhvar Gençhkî> romanı vakında tek cıltto vayınlanacak • Jack Londc.ı ın «Mır'irt Eden>ı Paris'e Studıo d l v n tuatro^'irfia oyn^nıvo" Dan*. Tavarda ıle JeanIx)U's Sarthou'nun ojunlaçtırdıklan yapıt ılgıvle karşı'andı. • MarMİja'dakı Cantı v Müzesind» XIVXVIII. yv7\~ıllar arasnda yapılmış Kus ıkonaları sergüsniyor. SiNEM ALAR bulak • M. Serezli 25 01 78) «Nalınlar» Pazartesi hanç her gun 21 15 • Cumartesi 18.15 • Pa* zar 18 15 21 15 DEVEKUŞt KABARE (44 46 AKSARAY 75) «Yalan Dünva» Paz&rtesl B ( J L V 4 R (21 35 78): Devlenn hanç her glın 21^0 Çarşamba, Aşkı 1 Şora^ K îı cumartesl, pazar 18 30 R. DOSTLAR TİY 4TROSÜ (47 N HiKAN (23 42 3.3) De^lerln Aş1)8) «Bıtmeven Kavga» Sakı T Snrav K lnan<r R lı 2130 Çarşamba, Cuma 18 30 IPEK (22 25 13): 1 Tatlı YoıPazar 12 00 15.30 «Sabotaj u cul ı< 2 P T Ovunu» Çarşamba 221 30, CuMTRVT (24 05 56): 1 T > , ^ ! P . ma 15 30 Cumartesı 18 30 *"i A.ş:ı T Şnrr*. " '"Vnr» G. LLKÜ G OZCAN (46 80 V.,>an C Arkm R 91) aKJme Nıyet» Salı hariç SLR (23 67 12): 1 Sıvah Kob her gun 21 00 Cumartesı, pazar ra Emmanuella 2 Beni Ara 16 00 j a n Adam R T. KAD1KÖY İL TtYATROSD t?AF4K (22 25 13) Sıjah Kobra (Tertlk Gelenbc) «Kılıdi Borjk» Emrranuella R. T. Salı hanç her gun 21 30 CuKADIKOY manesı. Pazar 18 35 OC\K (36 37 71): Sah^e KabaKENT OYUNCU1AR1 (48 35 davı K Sunal R. 89) «Yasak Elma» Çarşamba REKS (36 0112): Devlenn Aşlo 00 • 2115 • Perşernbe, cuma kı T Şoray K Inanır R 21 15 • Cumartesi 18 15 21 15 SURE\TtA (36 06 82): Şehr.n «Katır Tırnağı» Pazar 15 00 Üzerınae Korsu J P Belman18 15 ao R F. NEJAT UYGÜR (2Î 41 12) IıYATROlAR «Muzdarip» Çarşamba hariç ALl POYR4ZOGLD (49 56 52) her gun 21 30 • Cumartesl, pa<Dur Konuşma Sus Söyleme» zar 18 30 Pazartesı hanç her gece 21.15 • \ SEREZLÎ T. 4ŞKINER Çarşamba 18 30 • Cumartesl, paTtYATROSU (47 18 «S) «Pazarzar 15 30 te&i Şenlık var. Cuma, Camar A M WUNT 4 KUMP*NYA tesı. Pazar 2130 Cumartesl 15 30. Pazar 18 30 «Başbakan Oluyo(44 25 2b • SıraselvUer) «idl Anım« Çarşamba 15J0. Perşemmin Avantadan Lavanta» Pazartesı hanç her gece 21 (X. • Çar be 18 30 21 30 şamba, cumartesı, pazar 18 30 FVTtH (26 53 80) «Kendinl YaB\KIRK0Y TIYVTROSU (71 lan Şarkı» 18 00 21 00 «Ha59 4y) «Zuhtu» Pazartesi hanç dı Öldursene Canikom» 15 00 ner gun 21 50 Pazar 18.30 HARBIYE (40 77 20) «DemokBIRLIK h\HNESt (48 53 46) rası Gemıîi» 15 30 21 00 «Sczuan'm lyi lnsanı» PerKîDIKÖY (36 31 21) «Suçsuışembe 2115 • Cuma 18 15 2115 lar» 15 30 21 00 Cumartesi, pazar 15 15 18 15 T.SKl'D'VR (33 03 97) «Şvavk ÇEVRE TtYATRUSÜ (A. ErHıtlere Karşı» 18 00 21 00 \OIURCAK (61 01 91) 1 Devlerın Aşkı T Şoray, 2 Tejekkur Edsnm Bu>ukanne C Beyatü R. DÜNTA (49 01 66) Vahsi Dıl ber C. Deneu\e Y. Montand RJ EMEK (44 84 39) Tomrry A. Margret • O. Reed R t FÎTAŞ (49 01 66) Beş Deli Har bo Gıdıyor T. Rejlupc R I GAZt (40 36 25) Kadınların Dunyası E. Fenech B. Bouchet R î İNCt (40 45 95) Kadıhan B. Nacar R. KENT (48 77 62) Vahşl Dılber C. Deneuve Y. Montand RF KONAK (48 26 06) Dolandıncılar Kralı A. Quınn • A Celentano R 1 MELODt (64 13 14) Polıs Plfon Y. Montand R I. MISTIK (46 15 14) 1 Sıvah Kobra Emmanael 2 As: Motosıkletlıler RT ÖZLEM (66 60 83) 1 Devlenn Aşkı T. Şorav. 2 Kadıhan B. Nacar R. RÜYA (44 54 57) 1 Oordjğun Yerde Vur î Atasov. 2 Şimdi Sıra Kımde S Serdengeçtı R. SES (47 69 16) Sıjah Kobra Emmanuel R T SİTE (47 69 47) Beş Deli Harbe Gıdıyor T Rejlupe R I StNEPOP (44 24 22) Hostcs E. Traeger RT YENİ 'NIELEK (44 42 89) Çıngene A. Delon RF R.t BEY06LU ANK.4R4 (64 16 86) Kader Baglayınca G. Bumkoğlu T. Akan R. AS (47 63 15) Şavaş Kurbanlan R. Schneıder R F ATLAS (44 08 35) üç Şeytan Adam G Gemma T. Mılian İnceleme YAJAYAN TIYATRO ÖZDEMİR NUTKU YAYINIARI. 3 2 0 S. 20 I L Konur ERTOP Dil ve TarıhCoğrafva Fakültesı Tı>atro Enstıtusunde altademık hayata basiayan şım dj Eg« Ünıversıtesıne çagdaş sıstemlere u>gun bır tıyatro bolumu kazandırma çalışmaları ıçmde olan Prof Ozdemır Nutku, bılımsel konularla vaşanan hayatı ve sanatı bırleştırme çabalan ıçındedır. Unıversıtedekı dersierını ujgulama sahnelennın çalışmalarına jardımcı olara'< destekler Sahne sanatımıza oılım ışığında yaklaşır Canlı sorunlara yonelen eleştmler kaleme alır Çağdas tıyatronun ve bızım tanhsel seyırlık oyunlanmızın ışığında bugunku tıyatromuzun şekıllenmesıy le ılgılı onenlerde bulunur. Butün bu konularla ılgıli kıtapları, bılımsel dergılerde araştırmaları V/ayınlanmıştır Yaşayan Tıya f ro adını verdığı derleme, yazarın gazete ve dergıierde çıkmış yazılarından bır bolümunu der lemektedır. Bu yazılarda Prof Nutku oncelıkle çağdaş tıyatronun nıtelıklen uzermde durmaktadır. Kıtapta çağdaş tıvatronun toplumcu yanı, seyırcıvı kendısme katan ve seyırcıye katkıda bulunan vonu genlş biçimde ele alınmıştır. Prof. Nutku, bılımı havat'an uzaklaştıran, kılı kırk yararak kendı dünjalarmda jalnız kendılennı ılgılendıren araştır malara gınşmış bılım adamı tıpmden uzak•.runıun sıyaset oldu snu kabullermektedır: tıyatronun sanat esen olma nıtelığını yıtırmeden sıyasal anlajışıarı uegışt rmeye, jemleştırmeve. ge'ıştırmeye nasıl vardımcı olacagım araştırmaitadır Kıtabmda onemlı noktalardan bın tıvatroja 'oplumsal bır ışlev yuklerken yapıtın sanat değen uzermde de aynı olçude durulması gerektiğını vurgıılayışıdır. «Içerık >onunden tıyatronun aulamı» başlıklı yazı ba guncel konuyu ele almaktadır. Yazıda tıyatronun anlatım bıçımıni duzenleyen, duşunce açısını saptayan ve gunce! olajı yansıtan konusu janı tanhsel oz'uyle, ınsan yışamının evrensel değelerıııı ve varoluşun nedenlenm araştıran evrensel bz unun nasıl denge ıçmde bulunması gerektığı sorunu aydınhğa kavuşturulmuştur. Sansur, ozgurluk, toplumca tıyatro, halk tıyatrosu, ulusal tiyatro, ışçı tıyatrolan gıbı konular uzeruıde duran yazılar dıkkati çekmektedır. Trja.tromuzun 50 yıllık. serüvenıni toplu olarak değerlendiren yazılar, Musanıpzade Celal. III Selım tragedvası vazar: Murad Efendıyle ı'gılı araştırmalar, tivatromuzun tanhsel donemlennı konu edınmektedır. özdemır N'utku'nun kıtabı valnız tıvatro koT =l ına ripğ'l kul'ıır tanhım'ze. ouarankü kul'ür hareketlerımize ışık tutacak kılavuzlardandır .. Şiir CIZGİ. SABAHATTİK YAYINEVİ, 15 LIRA. KUDRET AKSAL CEM Doğan HIZLAN Şalr Sabahattln Kudret Aksal hıçbır zaman bellegınızde bır anda sızı etkılejen bır mısraı ue kalmamıştır. Gurultuyle, coşkuyla bezelı bır şıır degıldır onunkısı Ince bır sızı gıbı javaş yavaş kendinl duyuran, okudukça alçakgonulluluğu ıle sıze şnrsel duyarlığm lezzetım veren bır şım vardır Kalın çızgılı uir dunva joktur Aksal'da. Aynntılar şurı oluşturuyorsa, açıkçası bır tür şur de oyle kuruluyorsa onun ustası Aksal'dır. Doganm renk lertnı bıle onda o keskın çarpıcılığıj la goremezsınız, bır gokkuşağında bırbınne vurmuş renkler gıbıdır Aksal, son şur kıtabının arka kapak yazısmda şoyle dıyor. «Şurımı daha bıçımıend.rmek, daba arıtmak, daha kesınlemek, daha mcelnnek ıstedım » Bu sunuda «kesmlemek» sozunun anlamını çıkararaadım. Aynntının duyarlıgım, şıırını jazıyor dedık Aksal Bu onda yaşamı bıçımlendıren blr tavır, gıderek b'r dunya goruşu ^nnmış urunlennı çok annmış bır begenıyle tadabılırsınız. Ilk bakışta bır şıır bu^ s u n ı m bıle olduğu konusunda kuşkuya duşersınız, çunku Aksal'm şurı sabır şur.dır, jalınlıgın jalınkatlık sanümanıası içm bunu ozellıkle beürtıyorum Yaınızükla dogaya donukluk Aksal ın son şıırlerınm ayırıcı ozellıgı. Yalruzlık soyut, kendıne donuk: bır yalnızlık olduğu gıbı kalabalıklar ıçmde doğayla başbaşa kalmanm dogurduğu bır yalnızlık «Gel diyor, benım çizgtme ulaş, / Dur orada, tam yanıbaşunda. / Yağmur o yağmur, guneş o guneş, / Dunku aydmlık bugunku kuşta.» Yagmurlardan sonra doğada ve doğanın bır parçası olan insanm ıçmde buyuk bır arınmışlık, yıkanmışlık duyarsınız. Sanjü o gune kadar sızı kırleten, sızı tedırgın eden ne varsa jagmurlarla birhkte gıtrmştır, su sızi yumuştur. Aksal'm ş u n de bu etkıyı uyandırdı bende. Sunduğu dünya ile huzur verdı, gerçeklerden aldı goturdu ama kendi şur dunyasında dmlendırdi benı. Kımılen karşı çıkacaklar, 1976'da böyleslne ıncelmış duyarlıklann ^levini tartışacaklar. Blz her anlayışta şiınn yazılmasını tekduzellğe düşulmemesırü savunuyoruz. «Çızgi» belkl Türk şiinne venl bır şiir çizgısi getırmlyor, Sabahattm Kudret Aksal'm şunnde de bır başkalaşımın ömeğı değıl. üstalıklann hep avnı düzevde kalmasmın da başan olduğu kanısmdavım Ille de kıtapta bır değışme. bır gelişme aramanuı sahte telâşından uzak kalalım bıraz. ECZANELER BAKIRKÖY: Hayat flncırln, Yenı Osmanıje lOsmanıje), Lokman Hekım B^ıhçelıevleri, Fetıh (Şınne\ler>, Gun (Yeşılyurt), Kanarva <Kanar\a Şahmler Cad ) llknur (Esenier) Gungor (Sefako>), Pehn (Sogııksui, Sevim (Merter Sıtes.) BEŞIKTAS: Meral (Kılıealı, Asaııye Cad ) Hek rrnğiu 'Dıkılı taş), Gul (4 LevenM, Ortakoy (Ortakov), Bogazıçı 'Rebek) BEYKOZ: Bpvkoz (Fevzıpaşa Cad) BEYOCrLU: Ye^ı'çam fTarlabası Cad), Bengı ' I l k ^ d m , Hav tane^ı Arka Sok ) Fmdıklı (Mebusaa Yokuşu). EMINÖNl: Derman (Sırkecıl, Guven (.Çemberlıtaş), Özer (Lâleh> EYUP: Şukran (Eskı • Yenı Cad ), Suahtar (Sılâhtar, K Ka rabıber Cad), Saglık ıBayrampa şa). Beşyuzevler (500 Evler), Omur (Ramıi, F^TIH. Iffct fMalta), Akşemsettın f^tıkalı). Dıvan 'Fındıkzade), Itım?t 'Şehremını). Ser\et (Ccrrahpaşa) Mulkıyelı fCıbalı) G. O P\Ş,\ Sfğlık 'Dor f vol\ Nur K'içukkov) K\DH»OY: Atav fModa Cad \ Rıhtım ıRıh f ım Cad). Nazıf Çe*m CArıbaıiem) Yavuzer (GOT.LPpe), Tulay fFenerj'olu) Comhurı\et 'KantarcO, Çınar (Suadıye) KARAKOY: Sema (Galata) K'VSniPAŞ'V: Karadeniz (Bahn>e Cad ), DıkıUtaş (Haskby) SAR1YER Alâaddm (Ortaçeşme Cad ). Boyacıkov (Boyacıköv) ŞIŞLt: Şışlı Altuğ rEksercıoğlu Cd ), Sınan (Teşvıkiye), Cıka (Halaskargazı Cad 1, Ömür (Çaglaja.ı), Ersan (Gultepe), Nursel (Çeıiktepe), Sevgi 'Mecıdjvekoy) Bıleı (Sanayı Mah ) LSKLD\R I=kele (tskele Mey danı). Huzur (Toptası Cad ) Numııne fHavdarpaşa), Bçvlerbevı (Bevlerhpvı'» Şırm (Ümranıyei ZEYTtNBlRNC: Bılgın (.Tel sızler Mah )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog