Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlm 15 OCAK 1977 GÖZ L E M (Baştarafı 1. sıyfariı) Undıktan nnnra DPT'den ayrılarak aynı isadamııun yamn> da iı tutarken de Devlet Hazlnesinl koruyordu... Korur, huyudur... Kunu iktlaadi tesebbüalerlnde ttdenen Ikramiyelrrin geri alınmam Için elinden geleni yapan Bakan Ergenekon, vasa.VR aykırı nlarak lidrnnıp*! Istencn parlamerıltr ödenekleriyle .yolluklarının ödenmetıi Içln gerekll ödeııpjl clden fftfndermlgtlr. Parlamenterlerin ödrnek ve yolluUUrıııı arttıran Mlllet Meclisi karan, alınış biçiml ve nltellgl ile Armvasaya aykındır. <.^inkü, Millrt MccIlsl, ödrnrk ve yolluklarla ll;ill yasa mRddeslnl yorumlayarak, bu fidpııpk vc yolluklardn artış Kağlanuştır. Millet Mcclisl, yasa koyar, yasa değiştlrir, fakat bu yasaları yorumlayamnz. Yorumlarsa, bıına hııkıık dlHylp «Fonkslyon gasbı» denir. «Knııksiyon gasbı» IMIIlıH Mecltsinln, kendl görev ve vclkl alanı dışında herhangi blr komı hakkında karar almnsı dcmcktlr. Millet MccUninln ödenek vc yolluklarla 11*111 karan hukuk acısından «yok» hükmiiııdedlr. Yani geçerslzdlr. ŞimdJ bakalım, Maliye Bakaıiı Meclls küraütiüne çıkıp: Efpndim, «rirnek ve yollukları arttıran kararınız, Anayaaaya aykırıdır. Ben bu paralan b'detment, Meclis Başkanlıgına para eöndermem... dlyecck midlr? Diyemlyeceglnl slmdlden göstemılşlir. Oclenck ve yolluklan arttıran yasaya göre, milletvekill ve senatörler, ancak, Devlet Memurları Yasaıını ölçü alarak. ödenek ve yolluklarinı arttırabllirlrr. Ya.sada ycr almayan, Ünlverslte Persnııel Yasnsı temrl alınaıHk yapılan artış, yasaya aykındır. Yapıtan ıton artış da, bundan önce, parlamenterlprln nldıgı ddenek ve ynlluklar da yasaya aykırıdır. Yani şinıdlye kndar parlamrnterlrrc yapılan ö'demeler de yasaya aykırıdır. Maliye Bakanı, Devlet Hazlneslnt, BrledJyr, lşçllerlne karşı korıır, Belediye Isçilerlne para göndermez.. Maliye Bakanı, Devlet Hazineslni memurlara karşı korur.. Dağıtılan lkramiyelerin gerl nlınnıssına uğrasır.. Ama Maliye Bakanı, yasa dışı kararlarla parlamenterlere verllecek paralar nliz konuRu oidu mu, aynı özenı, aynı Utlzllfl hlç göstrrmex . Maliye Bakamnın giicü aadece Işçilere ve memurlara mı yettnektedlr? Devlet Hazlnealni koruyorsanı/, bııyurun su ödenek ve yolluklan da yollamayın bakalım? Bu ne blçlm Devlet Haıinesidlr ki, 1*adamlannın mllyonluk taıvtk tedblrleıine, yatırım Indlrlmlerine, yaıaya aykırı parlamenter tfdeneklerine karşı korunmaı, aadece !•• çilere ve memurlara karfı aavunulur? I»t«nbul BoRfmnd» meytfanâ Reien her denİB kazaaında çejitH tehlikeler dile getiriliyor. Bir kaç hafta önce Ru» ve Hind gemilerinin çarpışmasında da aynı çeyler oldu. «Boğaz'ın tehlikesinnden, «Istanburun her an yanabileceği»nden ve hatta Türk Boğazlanndakl «şeytıın tlçgenleri»nden soz edildi. Bunlar gerçeklıkleri su fiötürmez tehlikelerdır vo hepst doğrudur. Dogru olan bir başka şey ise bu «korkunç teniikelerın» kısa bir sürtı ponrn unuKı'aragı ve bir kılavuz knptnnın «lnsanlarınin nasıl olup da rahat rahat uyuyabilriiklrrine şaştıgı» Istonbul'da her şeyin yine eskisi glbl devam HAZIR PARAVANA Kılavuzsuz seyreden gemilerin meydana pctirdijH kazalardan sonra yetkilılprin sıgındıklan paravnna hazırdır: Boğnzlardaki geçiş serbesttir. Gerçekten Montrö An]Bşma.«;i «tiraret gemllerl İçin Istanbul Bofta/ından transit olarak geçmenin tamaınen ve günUn her saatinde serbest oldıığunu, Ucretli kılavuz ve romrtrkör istemlnin bir mecfouriyet olınadıgımıı bclirlemektedir. Oysa konuya yakın çevreler, 1960 yılında Londr«'da lmzalanan VTluslararası Denizde Can Oüvenligi Anlaşmasınm Bogae neçiıjlflrin) diizenlediğini öne sürüyorlar. Boğaz'da alınacBk yeni (rüvenlik önlemlerine, kendi Rüvenlikleri açısınrlan hiç bir ulıısun karşı çıkmayucagı en yalın mantık kuralı ikt>n, yetkili makamlarımız, hiç blr degişiklik yapmadan bekleıneyl ycg tutmakta, Relişen trafik harmlne, gelişen «emi teknolo.jisine ve artarak değişen ytlk türlerine yalnızca uzaktan bakmaktadırlar. 1930 yıllarında Bogaz'dan geçen goıniler meraklı btr kişinin sayabileceğl azlıkta lken, bugün yılda 20.00fl'i askm Reminln geçtigl billnmektedir. Bu gemilerin tona.jlan beş sıfırlı sayılara yükselmışken, neredeyse yelkenli gemt teknolojisine ııygun Boftaz RBÇ(»İ kurallarında en ktiçUk blr degicikligin sağlanamaması Ulkemizdeld başıboşluftun ve umıırsamazhjın son örnekleridir. EN BÜYÜK TEHLİKE Bogaz'da meydana gelen çarpışmalar bugüne dek ucuz atlahlnn bir kaç yangın, grmi batma&ı ve kıyılardaki binaların hasar görmesinden öteye gitmemlştir. Ve konuyla ilgili çevrelerin en çok şaştıkları nokta da budur. Uluslararası Denizctlik Kongre \re Konfpransının Uyelerifıo göre, her hangi bir çatışmn halinde rlenlze dökülecek ham petrolUn tutuşmHsıyla Istanbul kentlnln büyük bir kısını, hatta bu akaryakıtın akıntılarla Halice dolmaaı halinde tüm tarihl Istanbul'un yok olması kaçınılmazdır. Çünkü çatı.şmalar sonucu dog»bilecek bu yangınları sondiirecek bir deniz itfaıyo ekibi bulunmamaktadır. Eldeki yangın söndürme gemilerl, kıyıda meydana gelen basit blr yangını bile söndilrmekten uzaktır. Üsfellk petrol yangınları tlzorine su sakılarak söndtlriılerek yangınlardan da degildlr ve bURÜn Boftaz traftginln gros ton olarak .vüzde 50'ye yakın bir kısmını petrol taşıyan tankerler oluşturmaktadır. BOĞAZİÇİ'NDE MEYDANA GELECEK BİR TANKER KAZASI, ÎSTANBUL'U TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINIYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKABİLECEK Yalçın PEKŞEN Bogaziçinde meydana golpn knıalar şans eserl olarak buq;üne kadar ucuz atlatılmıştır. Konuyla llgill çevreler en çok buna •asıyorlar.. BOUAM VE INIEM IRAFiK Istanbul Liman Bölge Müdürlüğil ve I.iman Başkanlığından aldığımız bilgilere göre savaş gemileri dışında bogardan her iki yrinde geçiş yapan gemilenn sayısı 20 bini aşmıştır. Sayı artışı yanında gemilerin boy ve tonajları, buna paralel olarak taşıdıkları yükün miktarı ve cinsi de degişmijtir. Istanbul Bogazından geçen en büyük tankpr olan Manhattan 100 bin DW tondur ve Bogazdan geçlşi sıraaında 80 bin DW ton olduğu saptanmıştır. Bu gemilerin boyları da 300 metreyl bulmaktadır. Bu arada Sovyetler Birllğinin Akdeniz'deki donanması nedeniyle stirekll olarak Boğazlardan savaş gemilori geçmektedir. Bogazın • boylam trafiği» denen bu geçişlere ek olarak, enlem trafikte de bUyük artışlar olmuştur son yıllarda. Istanbul'un her ikı yakasında nufusun, iş hacminin ve sosyal ilişkilerin Relişmesi nedeniyle çehir hatları ve özpl motor seferlerinde artış son dcrerp. fazlalaşmıştır. Bunlara Bogazlçlnde balıkçılığın gelişmeHi de eklenirse, çatışına tehlikpsınin her zanıan var oldugu ve oluşan knzaların olabiiecegin çok altında kalciıSı ortaya çıkar. ISTANBUL BOGAZINOA TEHLİKE İLGİSİZLİKTEN DOGUYOR; KILAVU2LUK HİZMETLERİ GÜVEN YERİNE 6ÜVEN5İZLİK DOĞURUYOR; YETER5İZ 5AYIDA VE DONATIMDA OLAN KIIAVUZLAR Sl;REKLİ OLARAK 4 8 SAAT GÖREV YAPIYORLAR; BİR KILAVUZ KAPTAN JÖYLE DiYOR: «İNSANIARIN NASIL OLUP DA RAHAT RAHAT UYUYABiLDiKLERiNE JAJIYORUM.» Kurun nognz laruıınnın yuzne .vrye yaKin mr kısmını petrol tankerleri oluşturııyor .Dt. nlze dökülecek petrnliin tutuşmasıyla Istanbul'un tümllyle yok olmMi blle olanak İçinde. Buna karşın eldeki yangın »öndürmo geınilerl baslt blr yangını blle sondürmekten uzak kalıyorlar.. na gelmektedir. Gemi tonajlannın v« hızlannın artmast Ile akıntıların önemini yıtirdiği günümüzde sağ düzenin uygulanabileceği ve hlç olmazsa rota degişıkliginin, trafigi daha az yoğun bölgelere kaydırılabilecegi ileri sürülmektedir. Uzmanlar, romörkaj ve kılavuzluk hizmetlerinde blr duzeltme «aglanabillrse, ttlm yabancı gemilerin kendi gtivenlıkleri için bundan yararlanma yoluna gidcccklerini öne stirmektedirler. Ancak yabancı gemilerin TUrk kılavuzluk hizmetlarine de pek gtfvenmedlkler! belirtlliyor. Bugün yetersiz sayırta ve donatımda olan kılavuzlanmız sürekll olarak 48 saat görev basındadırlar. Bu çslışma yttnteml 1M güven yerine güvenslzllk doğurmaktadır. rtzelllkle Bogaz'dan çok savıda peçiş yapan Rtıs gemlrllori. bu durumu iyl bıldıklennden kendl kaptanlannın bilgısi Ile Reçiş yapmayı, uykusuzluktan gözlerl kapanan bir Türk kılavuz kaptanının yönetimina ypg futoaktadırlar. Ote yandan Bogaziçinds «seyrüsefer yardımı» dij'e bir konunun biltnmemesı bu kanıyı dogmlamaktadır. Transit gnçen yabancı gemilero çıkan kılavuzlar Bogaz'm trafik durumtından hpr an bllgl verilmesi cn yalın geçiş kuralı iken, kentimizde ne trafik rttırnmunu. ne de hidrograflk durumu bildlren blr kuruluş bulunmamaktadır. Doç. Korkut Boratav, Kurtuluş Savaşı sonrası uygulanan ekonomik politika Üçüncü Dünya ülkelerine ışık tutuyor,, (Istanbul Haber Servisl) Ataturk döneminin ekonornik ve toplumsal tarihiyle iîglll olarek düzenlenen sempozjrumda bir tablig sunan Doçent Korlcut Borfttav, «Türkiye'nin 1923 1939 yıl lar» arasında uyguladıftı politikanın Uçllncü dünya ülkelerl için ısık tutucu. nltelikte olduğunu bildlrmlştlr. Üç gün sürscek sem pozyumun açış konuçmasını yapan Ord. Prof. Reşat Kaynar'dan sonra Zafer Toprak, Doç. Korkut Boratav, Doç Erdoğan Tezlç, Doç Mete Tııncay ve Doç Slna Akşin' in Atatürk döneminl kapsayan çe şitli tebliğleri sunulmuş ve tartışılmıştır. Istanbul YUksek tktlsat ve Tio»ret Mektebi Mezunları Derneğt tarafından düzcnlenen sempoıyumun açılıs konuşmasında, Prof. îteşat Kaynar «Kıırtuluş savnjırun blr yönünün emperyallst sal saldmya karşı yiirütUlen karşı koyma mücadelesi» oldugunu ancak mücadelenin daha sonra ekonomik alanda sürdüî'in'J iiade Btmiştir. Kaynar, bu nedenle bu alanda yapılncas araşo tırmaların Türkiye'nin bugtlnüne de ışık tutacajıru ifade etmij tir. Daha sonra Halkçıllic Ideolo jisinin Oluşumu konulu bir teb1İJ sunan Zafer Toprak halkçılığın meşrutiyet dönejninden dev ralındıgmı ve bunun önce 1931 de CHP programında yer aldıgını daha sonra da Anayasa kapsamına alındıffını ifade etmi$tir. Halkçılığın içeriğini inoeleyen Toprak, «Bunun toplumsal Oİuşunun yanısıra ekonomilc ve siyasal boyutları da lçerdlgini» söylemlştir. Doç. Korkut Boratav ıse, çeşitli soruîara konu olan tebliğlnde 1933 1939 yıllarmin ıkti»at politikası açisından dönemlendirilmesinl yapmıştır. Boratav liberal ve devletçilik döneml biçimfn deki dönemler lartışmalarınm ışık tutucu olmadıgını öne stlrmtlştür. Boratav bunun yerine 1923 1929 yılları aıasındakl dönemi dı?a açık devlet eliyle czel sermayenln teşviki. 1930 • 1932 yıllannı özel sermayeye dayanan himayecillk ithnl ikamesi done mi ve 1933 1939 yıllannı ise dev letçilik himayecilik sentezi olarak nitelendirmiştir. Boratav t'ib liginde öz olarak, «Kapitaüst dUnya sistemlnln sürüklendlfti büyük bunalımın bütün bağınılı ve azgelişmiş Ulkeler için yarattıgı bağımsız gelişme potanslyelinin Türkiye'de algılandıgını va bellı ölçüde gerçekleîtigini» «öylemlştir. Doçent Erdoğan Teziç ise, 193.138 döneminin siyasal parti proe ramlarında sosyal ve ekonomik görUşler konulu tebliğlnde askor aydın zilmre, Anadolu tüocdn ve eşraf arasında gerçekleşen ulusal bagımsızük hareketl sonrası kurulan Terakkiperver Cıım hurlyet fırkasımn ticaret bux.)uvazisl ve esrafın özlemlerini dlle getirdiglnl, Serbest Fırka hare ketinin ise blr ölçüde beüran muhalefetl denetleme amacı taçııdığını söylemljtir. Doçent Mete Tımcay bugüno kadar Cumhuriyet döneminîn belgelenmemlş bir yanına, bu do nemin yabancılarınm niteligine yer veren bir lebliğ sunmu?tur Tunoay, «Teracimi Ahval Ansiklopedisine göre Atatlirk Türkiyesinde yabancılar» adını ver digl çahşmasmda yabancı azını:<c ları çeşiili biçlmlerde içinde şadıkları sosyo ekonomik kojul lar içinde değerlendirmiştlr. Duçent Sina Akşin ise, «ifiırtuluş Savaşında ve Lozan'da Tiirk, Ingiliz ve Fransız illşkile ri» konulu tebliğinde mllli rnüca dnle kadrosunıın lıemen bütün almaşıkları ele aldıgını ve so nıında ltilaf cephestndekl çatla fcm bulunduğunu söylemlştir. TEHIIKEYİ DOuURANLAR Boğaziçlnde geçış tehlikesinl doguran konıılar yalnızca Montrrt Anlaamasının kılavuz gemllerıyle ilgili bölUmii değlldir. Büyüyen geml boylanna göre son yıllarda Boğaziçinin dönemeçleri çok kesinleşmiştir. Aynca çeçitli yerlerde oluşan sığlıklar (Umurbankı, Yeniköy bankı gibi) ve çeşltli yonlerdekl şıddetli akıntılar hep birer tehlike ljaret.idirler, Bütün bu tehlikelers karşın artık anlamını yitirmi? olan iskele trafigi» uygulanmaktadır Boftazda.. Esklden gemi hızlannm düşUk oluşuna göre hssaplanan ve akıntılnn gözöniine alarak konulan bu duzende, Boftgza çıkacak olan gemiler (Marmara'dan Karadeniz yönüne) Ortaköy camll ıle Kızkulesi'ni birleştiren bir hatta sağ düzenden sol düzene geçmektedirler. Oysa bu roU degiştırmesi llmanın en yogun bölgesihde meyda İ ç k i masasında tartışmaya tutuşan i k i polisten biri arkadaşını tabanca ile öldürdü Içki sofrasında tirtışmaya tutuşan iki polisten biri, arkadaşım kurşun yağmuruna lutmuş ve cansız yere sermiştir. Meslekdaş katili polis daha sonra kaçarken duvaıdan diişerek sol ayak blleglnl kırmış ve yakalanmıştır. Olay öncekl gece, Gaziosınojıpaşa Bağlarbaşındakl Canlıbalık lokantasuıda olmuştur. £yüp Emniyet Âmirliei kadrosunda Rörevli, biri dört diğeri iç yıllık ve evli olan Aydın Kızıltaş ile Mehmet Deliduman öncekl gece, görevden ayrıldıktan sonra Gaziosmanpaşa'daki lokantaya gitmişlerdir. Saat 23.30'a dek içki içen iki arkadaş araaında bilinmeyen bir nedenle tartışmn çıkmısrır. Bıı tartışnıa sırasında ıddinva göre. Mehmet Deliduman arkadaşına kafa ile vurmuştur. Aydın Kızıltan da tabancnsını cckerek dört el ateş etmiştir. Kammdan v« gögsünden agır yaralanan Mehmet Delidumin hastaneye götürülürken yolda ölmUştür. Meslekdaşmı öldliro:ı Aydın Kızıltan da yaralı olınası nedent ile Oureba Hastannsinp. yatınlmıştır. Olaya Eyüp fc'av cılıgı ve mahallüı polisi plkoymuştur. ö t e yandan Emniyet Müdürlügü de iki polisin görev sırasında mı yoksa izinli bulunduklnn sıradıı mı içki ırip ölümle soııuçlanan olayı yaptıklannı araştırmağa baçlaını^tır. tKtNCt CtNAYKT Şi?li Sanayi Malıallesinılc de önceki gece saat 02'de blr cinayet rtaha işlenmiştir. Cemal Dogan adında bir genç, eni.jtosinin Sanayi Mahallesindekl evine gitmiştir. Cemal Dogan eniştesini yaraladıktan sonra, yatak odasına girmiş, orada uyurnskta olan Mehmet Yılmaz'ı d» kurşun yağmuruna tutup oldürmliştür. Olaydan sonra kîcan Cemal Dogan'ı jandarma ekıpleri aramaga başlamışlardır. Romen şilebini batıran Yugoslav şilebinin kaptanı tutuklandı, ikinci kazanın sanığı Liberya gemisi kaptanı Sovyet kaptanı suçladı ÇANAKKALE, (Cumhuriyet) Üç gün önce Canakkale boğazında meydana gelpn deniz kazasında, Romen Bandıralı Turnu Sevcrun şilelılni batıran Yugoslav gemisi kaptanı Natallc Radomir, dün tutuklanmıştır. Tutuklama kararındun sonra Janciarma gözetiminde bulunan Yugoslav Remlsl kaptaru cezaevine gönderllmiştir. Canakkale Limnn Başkanı Vedat özkan Başkanlıgında dtlzenlenen bilirkişi raporuna göre, çarpışnmda ytlzde 85 oranında Romen gemisi kaptanı Pefrecu Emin, ylizde 15 oranında da Yufroslav kaptanı hatalı buHınmuşt.ur. Bilirkişi raporundBn sonra lutuklanan Yugoslav gemi«ıl kaptanı Natnliç Radomir'in bir yıldan beş yıla kadar hnpsi istenmektadir. Kuptan daha sonra 10 bin lira kefaletle tahliye edilmi.ş, ancak Savcının bir üst mehkemeye yaptıgı itiraz iizerine yeniden cezaevine gönderilmlştir. Ote yandan Marmara Adası açıklarında Sovyet şilebi tvan Sechenol'u hatıran Liberya gemisı kaptanı Polemis Açhiles'in dlin lfadesl alınmıştır. Gemi ksptanı ifadcsindc, sisll hPvada, Sovyet, şilebini B mil uzaktan rarinrla SRptadıgını, ancak şilcple araların dakl meaat'enln 400 metreye ınrli gi sırada, Sovyet kaptanının ansızın önlerine dtlmen çevirdiğlni ve çarpışmanın bu nedenle meydana geldlglni öne surmüştür. Curpışmadan sonra Sovyet çilebi kaptanının yapıİRn yardım lst.egıni kabul ctmedlglnl iddia eden Liberya gemisi kaptanı, olayda ku.surlu olmnd'iiını lıildirmiştir. Llbon'a pcmisinin kaptan vo o'ieki sorumlulan bugün yargılanacakları liıdck'e göndenleiiOktir. Prof. Manizade dün yapılan törenle emekliye ayrıldı îstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi vo Travmatolojl Kürsüsu Başkanı Prof. Dr. Derviş Manizade dün yapılan törenle emekliye ayrılmıştır. Bu Kürsü başkanlığına Prof. Dr. Kemal Bayraktar getlrilmlşitlr. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji Kürsü»Unü I»rof. Derviş Manlzade kıırmuştur. 40 yıldan berl bu kUrstlnün baçkanlıgını yapan Prof. Der viş Manizade, Tıp ttgrerıirnlnl VIyana Üniversitesinde tamamlaınış tır. Burada ihtlsasınt yapnn Prof. Manlzade, eskl BaşbBkRnlur dan ŞUkrü Saraçoftlu'nun yardım ve teşvikiyle ülkenıize o devrln ortopedi lıizmetlni getlrnılştir. Böylece kırık, çıkık ve keııılk kay maları gibi olaylar çıkıkçılarm elinden kurtfirılmıatır. DUn yapılan türende Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Alp, Mftniznde'nln hizmetlerlni övmüş, yardımlarının deva mını istamiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deka nı Prof. Dr. Cemi Dcnıirojlu da Prof. Maniznde'nln kişlllftlnl rtvmilştür. Bundan sonra T'rof. Ma nizade'ye plaket verllmiîtlr. Daha sonra Profesrtrler evinde bir kokteyl dilzenlenmiştir. Elektrik Yüksek Mühendisi ya da Elektrik Mühendisi aranıyor Orta ve alçak gerilim "şalt" tesislennin projelandirilmesinde, tekliflerin hazırlanmasında çalıştırılmak ve diğer hususlarda yetiştirilmek üzere, askerlik görevlerini tamamlamış, Almanca bilen mühendislere ihtiyaç vardır. Isteklilerin dökümanları ile birlikte, şahsen müessesemize baş vurmaları rica olunur. ( Lisan bilmeyenlerin baş vurmamaları rica olunur.) Adres : VEFAT Salihitı nlnvandan Hatice Harum ve merhum Mehmat Efendi oğlu, Vedia Yürüyüş'Un eşi, Gürdoğan Yazır ve Gülay Pekmezcllerin babası. LUtfü Yazır'ın ve Faik Pekmezciler'in kayınpederi, Gizem Yazır ve Can Pekmezciler'in dedelerl, Suat Yaşar'ın biraderl, Ugur. Cumhur, Nur, Pervin'in dayılan, Perşembepazan tüccarından Fethi YÜRÜYÜŞ Hakkm rahmetlne kavuşmuştur. C«nazesl 15 ocal! 1977 cumartesi gtinU (bugün) EyUpıultan Camlinde kılınacak ö£l« namazını müteaklp Eyüpsultan'daki aile kabristanına tevdi edilecektir. Merhuma Tanrıdan mağflret dlleriz. NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Ej:lUm Vakfına bagısta bulunmaları rica olunur. AtLESt Istanbul Sanayi Odâsı Meclis Başkanı Bodur: «Türkiye, Irak'a ihracatını artırmâ şansına sahip» Irak Ticaret Heyetl İle «zel sektor kuruluşları arasında yapılan toplantıda konuaan Istanbul Sanayl Odası Mecll» Başkanı 1brahlm Bodur, TUrkiye'nin ithâl ettigi petrolUn yüzde 70inin Irak' t/ın alındığım hatırlatarak, Türkiye Irak ekonomik ilişklleriııin KOİlştirilmesi geregi Uzerinde dur muş, «Irak'a yaptığımız ıhracat sanayi tlrünlerinden oluşmakta ve Irak'ın ihtiyaç duyd\ıgu mallara uygunlvık go'sternıektedir» demiştır. Irak Heyetıniıı Istanbul'u zıyaretl nedeniyle dtin Ticurct Orlasında dürenlpnen roplantıcia konuşBn Ibrahlm Bodur, Irak'ın 197M97U yıllarında 1,5 milyar dolar olan ihracat hacminin 1975de B milyar dolarlık bir dlizeyr ulaştıgını bellrterek, şunları söylemiştir: «Irak elde ettiğl bu grllrle dahn lazla ithalat yapma olanngınn kavujımuş ve Ortadofeu'da son iig yıl içlndR lthglât artı» oranını pn yüksek düzcye çıkaran ülkn olmuştur. Dost ve kaıdeş Irak ulusunun petrol gelirlo.rincipki nrtı şun SCVİnçİP lcnrçılıyı.ıniz. AJ)ı:ııh iki UlkA nrnsındnki SaRİiiın trmrllere daynlı snglıklı rkonomlk llış kllerln bıı noktada dış ticftiet ilişkılerinde belırlı bir deııgenln anglanmBRina baglı oldugunu da ifRtio etmema müsaade buyurunuz.» Bodur, bu «rada Irak'tan Türkiyn'nin yılda yarını milyBr dolar Itk potrol Kiitm »ldıgmı. lnına kar şılık Irftk'a IhracAttmızın 4S mll yon doı«r oldugunu bellrterek, «lürklyp, gprpk anıınyi ürtlnü, KP rcksR bcsin maddpsi ve işlrnmiş tarım üruııJcri açıstndnn Irflk'ft İhracatını «rttırma janwna m\vp J tır» dcmJştlr. Horlıır, IrRk Hryeti ile yapılacak Körüsmı;l?rf'p bu lu:kta üzprlnrlr dıivıılması tigıni İfade etmışUr. Büyük blr aonayl kuruluşu Içln üstkqdem«3 yönetKilen aranıyor Elektronlk sonoyilnda ulkemizln 6nd« gelan blr kuruluşunda gorevlendirllmsx üztre, afO0!dokl nlteliklere sahip kiçıler aranmaktadır. imalât Müdürü Eiektrikiı ve «lektronik dharlar uretiminde tum Oret'm »orıımluluflunu üstlenecek, tecrübell, azaml 39 yaşında, Almanoo ve/veya Ingılızce bllen, ıviaklne YuK8»k Muhendısi. P»rfOn»l Müdürü İş hukuku v» Işçı işversn lliskllerfnde tccrübell, 40 yaşını Ofmamış. (Almanca vt/veya Ingıııtce bılmek terclh nedenidır) MuhatebePinonsman Müdürü Gcnnl muhosebe ve sanayl muhascbtd konultınnda tpcrufielı. butCR. fınnns plânlama»! v« Iç denmım çalışmalarım yürütebilectk. muhascbe finanıman bölumunün tüm sonımluluğunu ustlen«cek, yüksek öğrenlm mezunu... (Ingıllzce bllmek tercıh nedenldlr.) llaılenonlerin, oynntılı ö/geçmişlerlnl v» l«tedlkl«rl ucretı btlırten bir mtktupla njaflırlaKi adre»e. 28 Ocak 1977 tonhme koriar başvurmolorı rıcu olüiıur, Boşvurmalar kesinlikle giill tutulotaktır. Türkiye ve Orta Doğu Amme Idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğündcıı ELEMAN Sırufı G.t.H. Adedl 1 Yıldız Posta Caddesi, Timlo İş Hanı Mtcidıyekoy Gayrttteps Istanbul Tal : 86 97 06 AEGTELEFUNKEN GENEL ELEKTRİK T.A.Ş. toplattırıldı «Kürtler» adlı yapıt Diyaıbakır Sulh Coza Mahkfimpsi, va7;ar Nazıl Nikitin'e alt «KUrflCT» arllı tarlh ve sosyolo,)lk lncclBtne yapıtınm toplattınlırmını lıarnrlnstırnıifiıı'. «rtz. ftilrlllk Yolu» yayınlan nnidinda yıkan kilabııı toplattırılması lı;ın tüm savcılıklara yazı yazılmıştır. Ö7RÜrliik Yolu deraisi sorıımlu müdürü A. Kadir Akel. toplntma kararmı protesto ettiklenni bildirmişttr. (MANAJANS: 12fi 50fl) AVUKAT ARIYOR ÜskUdar'da bay avukRtın yanında çalı?nc»k 35 yaymdan yııkarı olmıyan bayan avukat aranıyor. Snat 17 20 arası Tel.: 33 33 64 Ga.îetecller: ,../495 ALINACAKTIR Aranan Şartlar Ortaokul ve Daktllo kursu mezunu (Bayan) t'nvanı Dakttlo Adaylann «n gcç 28 Ocak 1977 Çarşamba gunü akşamına kadar Personel Mudurlugune 1 fotografla mUracaat ederek form doldurmaları rloa olunur. Sınavlar 38 Ocal: 1977 Cuma günü iaat 14.00'de EnstJtüde yapılacafctır. ADRES: Tllrkiye ve Orta Doğu Amme tdaresi Enstitüsü 1. Cadde Yücetepe / ANKARA (Basın 10513) 487 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KAYIP T.C. Bayuidifhk Ba • kanlığmdan aldıgım 14500267/2 numarah 21.10.1071 viJteli m'lltStrasbourg t'nlversttesl , , ahhitllk karnemi »ayl ettlm yemezunu bayfln ögr«tm»n t» ' ' nisini alacsRimdan eskislnln hük w rafından KsdıKriy yakasınds , , mü yoktur. oturan ögrenoılere Fransuoa < > tfers verilir. SEYFt ANKARV A LTI N Cumhuriyet Reşmt Hamit. Azız Napolyon fnRlliz 24 A,var 2? Ayar 18 Âyar «2.V570. 700. BıVI. 80.50 73.7S 60.35 FRANSIZCA epo Etüd, Eğltlm, Pazarlama v * Organlzatyon Hiim«tl*rl A.Ç. p K. 1J6 Tefvıkıye. ıntanbul ı.ıoo. 710. • T E L : 5K KH m Ga2etecıler: .../5O6 •••»•••••••»»»»»»••••, AJaas Ada: 600 42» S30. 1.200 730. 560. 73a. «75. «0.7S 7.1.90 60.50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog