Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

DJMHURİYFT 15 KAK 1977 • ABD'NİN YENİ BAJKANI JiMMY CARTER'IN YAPTTÖI «3 TELEFON Z I R V E S L N I K ARDINDAN. SCHMIDT. d'ESTAıNG VE CALL&GHAN'IN iLKBAHARDA AMERıKA'Yl ZIYARET EDECEKLERi BıLDıRıLıYOR. PEKİN, (AXKA) Çın'de Başb&kan Çu En Layin olümunün bınncı yıldonümunde, üzennde eskı Başbakanmın resımlen bulunan dort puldan oluşan yenı bir pul sensı çıkanlmıştır Çın Posta ve Haberleşme Bakanlıgı taralmdan çıkarılan dort puldan bınncm Çu En Lay'ın bir portresını, ıkıncı.sı Çın Komunıst Partısı Kongresınde konuşma vaparken bir resmmı, üçtmcusu Çın ae mılli kahraman olarak kabul edılen Tac Sanayileşmiş ülkelerin Ekonomik Zirvesinin nisan'da toplanması bekleniyor A Çin'de üzerinde ÇuEnLay'ın resimleri bulunan yeni bir dizi pul çıkarıldı hıng Petrol Bolgesınm oncu ışçısı Vang ÇınSı ıle eı sıkışırken fotoğrafım, sonuncusu ise Çu En Lay ı Tachıng Komunu kovlülenyle gost«ren bır resmi taşımaktadır. Yenı ç*n Aıansı pullann vayınlanması dolajısıvla verdığı naberde pullann «bu yuk proleter devrımcı \e onde gelen komunıst savasçı Çu En Lav ın anısını olümsuzleştlrmek içm» çıkanldığmı mldınrustır. Irak Planlama Bakanı, OPEC ülkelerinin yeniden toplanıp petrol fiyatlarının tekrar ele alınmasını istedi • IRAN ŞAHI: «İRAN'LA ANLAŞMA YAPMIJ OLAN PETROL $İRK£T§RÎ SUUDı ARABıSTAN'DAN UCUZ PETROL ALIRLARSA BU JRKETLEK PETROL SATIJJNI KESECEGlZ. Ba«can, OPEC ülkelerinin bu d * rumu dıkkate alarak jenı bir fıya* avarlaması yapmax uzere toplanmalan gerektıgını soylemıştır Bu arada Suudı Arabıstan Petrol Bakaru Zekı Yamanı petrol fıvatUrına yuzde 10 oranmda zam vapılmasmı kararlaştîran OPEC jyesı uluelenn Suudi Ara bıs'Ân ve Bırleşık Arap Emirüklerı nın jap'ıkları yuzae 5 lık a^m mı ujgulamak zorunda kalacİklarını one surmuştur Bejmrtta vayınlanan El Havadıs dergısıne bır demeç veren Yamanî, pı\asa şartlanmn soz konusu ül:elerı, zam oranını yuzde 5 e ınu.rmeye zorlavacagını soylemiştır Petrol tuketıcısı ulkelenn ucuz petrol almak ıs'emelenrun normal oldugunu hatırlatan Yaman, ulkesının gunluk petrol uretımının geçen ekım aymda 8 mılvon varıl oldugunu, kasım a\inda ıse 9 1 mılvon vanle çıiarıldıgını ve alıcı ulkelenn talebınm arrması halınde bunun gun de 11 müyon vanle çıkanlabılecegını açıklamış ır WASHÎNGTON ABD'da 20 ocai günü göreve başlayacak olan yeni Başkan Jımmr Carfer Pederal Almanja Basbakanı Heknut Schmıdt, Fransa Cumhurbaşkanı Valery Gıscard d'Estaıng ve Ingutere Başbakanı James Callagnan ıle telefon göruşmelerı vapmışt r Amenkan AP ajarsı tarafından «3 telefon zırvesı» olarak nrelenen DJ goruşmeienn ardmdan vapılan açiKİamada, altı büyük sanauleşmış ulke lıde'lennın bırarav^ geleceklen ekonomık zirvenın, muhtemelen nısan av.nda vapılacagı aç'< lanmışur Carter, daha once de Japonya Başbakam Takeo Fukıida ıle bu konuyu goruşmüştu. Carter ın Başkan Yardımcısı Walfer Mondale'ın de bu ayın son gun lennde Londra, Parls, Bonn, Roiıa ve Tokyo'yu içeren genış kapsam lı bir gezıye çıkacagı ve ekonomik zırvenın j e n ve zınreye ılışkin dıger konulann bu gezinin ardından belirlenecegi bıldirilmektedır. Amenkan AP ajansına gore Jimmv Carter, dünku 'elefon konuşma lannda Batı Avrupalı üç lıden ulkesıne davet etmış ve bu çağniar Av upalı lıderler tarafmdan olumlu karşılanmıştır Schmıdt dTSs'aıiî *e Callaghan'ın ABD'yi ılkbahar av annda z varet etmelerı beklenmektedıJıınmv Carter aynca yu/tsek duzevdekı gencallerle de bır goruş me vapmıştır Genelkunnav başkanla, ve kuvvet komutanlarmıiı ka tıldığı toplantıda Başkan Yardımcısı \\alter Mondale, Dışışlerı Bakanı Cvrus Vance ve ülusal Guvenlık Danışmam Zbıgnıeu Brrezınsıcı hazır buhınmjşlardır Gonişmede general erm Cartere aunjanın çeşru b<ı gelerındekı Amenkan bırlikierının guçlen ve veteneklerı konusunda bılgı ' erdıklen ve Sovvetlpr Bırlıgı ıle surdurulen stra*fiı'< stlahların sınır landırılmasj gorüşmelenndekı gehşmelenn ele almdıgı haber verılmek tedlr. (Dış Hıberler Servisl) BAGD4T Irak Planlama Bakanı \anan El Hemedanı, OPEC uvesı Uıkelerm yeniden toplanıp petrnl fıyatlarını yeiii baştan e e almalannı ısteTjşrır Geçen ajnn sonlarında Ku\e\t e gıderek son vapılan zammm pet rol pıyasasında*! etkıîen konusunda goruşmelerde bolundugu nu açıklavan El • Hemedanı, zam mın petrol sarışlarımn azalması na yolaçabılecegını belır+mıştır. AP Ajansının bıldırdıgıne gore, Ebu Davud: "Münih baskını ve Kara Eylül örgütü ile hiç bir ilişkim yoktur,, TORONTO Fılıstinll lıder Ebu Davud, Kanada'da çıkan The Star gazetesıne Cezayır'dekı El Fetıh karargâhmdan 'elefonda \eraıgı demeçte IsraıHılerın ken dısını oldurme} e çalışacaklanna mandıgını, ancak «davası ıçın olume hazır oldugvmu» soylsmıştır Ebu Davud, 1972 yüında Munıh Olımpıyat lannda yapılan ve 11 Israıliı atletm olumüne yol açan baskınla hıç bır ılışkısı olmadıgı nı belırtnvıştır Ebu Davud şoyle demıştır «Ben bır devrımciyım, tedluşçı degıl. Avnca altı çocuk babasıyını ve insanlann aıcrabalan ol dürulduğ\ı zaman nasıl acı çeK tıklerını ıjı bıhrım Munıh baskınında olduruleruer ıçuı herkes gıbı ben de uzuntu duydum» Ebu Davud sozlerını şoyle bı tırmıştır «Herhangı bır tedhışçıyle hıç bır zaman ılışkım olmadı Bız Ka ra EyluJ gıbı orgütlerle ışbırugı yapmayız » Kn\er Sedat'la Kral JAH'IN TEHDIDI ENVER SEDAT'LA, KRAL HÜSEYİN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI KAHİRE Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la Urdun Kraralı Huseym arasındakı resmi goruşmelere dun Mısır'ın guneymdekı Asuan kentınde başlantnışrır Önceki gun Mısır a ge len Kral Huseyın ın, Sedat'la >a ^aUagr görüşmelere bujuk onem veren Mısır sıvasal qe\ re'erı ge çen ay Hafız Esat m Kahıre'ye yaptığı zıyaretle saglanan Mı sır Surıje yakınlaşmasmdan sonra, Kral Huseyın ın zıjare'n le de benzer bır yakınlaşma\ı sağlayacak kararlar alınabıleceğını belırtmışlerdır Lubnan ıç savaşmdan sonra Arap ulkelerı arasında yenıden saglanan yakınlaşmanın Israıl e karşı bır ortak tutum izlenmesi ıçın gıderek ısbırlıglne donuşebıleceğiru belirten sı\asal çevreler, Mısır De\ lct Esşlcanı Sedat'm bu araaıı getçekleştırme ve çalıştığmı one surmtışlerdır Ozellıkle, Ortadogj sarununs. çozum yolu bulunması ıçin toplan ması tasarlanan Cene\re K^frfe ransına ^ran ı ı l e ennın birlık ıçnae gıtTielc nı se konferans sırasında ortak b r tutum ızle melennı ısteyen Sedat ın avn ra Fılıstin Kurtult.ş Örgutü ıle l'rdun arasında bır urlaşma sag lamaya çalısacagı ve bu konuvn Kral Huseym le goruşecegı de brdırıhnektedır Bılındıgı gıbı Kral Huseyın 1970 EylOlurae Fılıstmlılere karsı gırıştığı «Ka ra Bvlüi» saldırısından sonrs ıkı tarafm arası sçılmıştı Bi) arada Amraan Radyosu, Kral ÖüseymMe Enfur Sedat a rasındakı goruşmelenn «havat onem» taşıdığını one surmuştur «Ikı lıder. ozlenen Arap bırlıgını gerçekjeştırmeye kararlıdır» dı ven radyo Mısır Sunve ve Ur dun Sunve bırlık anlaşmalannı hatırlatarak, «Kral Hüseylnle Başkan Sedat 'ın goruşmelerı sonunda Arap ulusunun geleceğıvle ılgılı alınacak onemh kararlar açıklan&caictır» demıştır. Ote vandan Kahıre de yayınlanan El Ahram gazetesı petrol ureteYı Arap ülkelerırttn1 îsraıl'le doğnıdan çatışma halınde bulunan ulkelere ve PKO'ye yılda top lam 1 mılyar 800 rmlyon dolar tutarında jardımda bulunmaya ıcarar verdıklerını açıklamıştır (Dıs Haberler Servısi) Öte yanaan ANKADPA Ajansının bıidırdıgme gore Amenka'da v ayınlanan «Busmess W eek» dergısıne oır demeç veren Iran Şahl Munammed Rıza Penlevı, ulkesıy le anlaşma yapmış olan petrol şırıcetlerının ucuz petrol almak ıçın Suudı Arabıstan a yoneldiklerı takdırde Iran'ın bu şırketle re bır daha petrol satma>acagını tekrarlamıştır Şah. Suudı Arabıstan ın petrol uretımının artması halmde, Iran ın kendı üretı mını kısabıleceğını de soylemiştır (Dıs Hsberler ScrvUl) ÖMER ŞERİF VE YENi FLORTÜ Ünlü Mısıriı sınema oyuncusu ömer Şenf'ın Mısır da beyaz perdenın tanınmış yıldızlarındaı Bayan Sühejr Remzı ıle nışanlandıgı soylenmektedır. Resımde. son gunlerde sık sık buhkte Ömer Şerıf ıle 30 yaşındakl Bayan Remzı goruluyor. BREZiLYÂ'DA TASARRUF iÇiN PAZAR GÜNLERi BENZiN SATILMAYACAK BRASÎLI* Brezılya Devlet Başkanı Ernesto Geısel Petrol tuketımını kısıtlama karamamesını oncekı gun ımzalamıştır Brezılyanın 23 mılyar dolar dış tıcaret açıgmın buyük kısmını teşkıl eden petrol ıthalâtnıı kısıtlamavı amaçüyan kararname pazar ve bavram gunlen ben zıncılenn benzın satışlanru yasaklamıştır. (Assocıated Press) KATIP ÎETT kartunı ve şeDekemı kaybettım HUkümsüsdar. Hanefl Vnrsl Edebiyat F»k. (Cumhunyet 500) İSİM DEĞt^tKLtGt Halım Koksal olan Ismım Bakırkoy 2 Aslıve Hukuk HâklmliSının 97fi 558 savılı Karan ıla Halım Kenan Köksal olarak değışmıştır Halim KÖKSAL (Cumhurıvet. 504) İSPANYOL HÜKÜMETİ ORDU ÜZERİNDEKİ DENETİMİ ARTTIRMAK İÇİN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ • YENİ KURUUN KARA KUVVETLERi KURMAY BAJKANIIĞINA GENERAL ORDUNUN EN LıBERAL SUBAYI OLARAK TANINAN VEGA RODRıGUEZ GETıRıLDı. KANADA EIEJTIRDI RIADRtD. (ANKA OP\) îspanva'da hukurr.et, ordu uzenn dekı denetımı saglamlaştırrnsk içın bır dızt yuksek rutbelı su baym gorevlennı degıştırmış, yerlerıne jenılennı aramıştır. îspanya hukumetı aynca, bır kara kuvıetlerı kurmay başk=nlıgı kurmuş \e bu gore\e general Vega Rodrıguez ı atamışt.r. Vega Rodnguez IsDanya'dskı ge neraller ıçın en demokrat tanınan subaydır. Ordu baş komutanhğına çet'rılen generalm eskılerıne oranla çok daha lıberal blr klşi olaraJı tan'ndığını huKumetm bu atamalarla reformlara ordudan gelebılecek tepkılerı denetlemejı amaçladığı bıldınlrruştir. Atamalann orduju sıyaset dışı •utma amacına yoneldığı ılen surulmektedır Ote \andan, Ispanyol hukümeh bu Ptamalara karşı tepkılen onlemek ıçın Sılanlı Kuvvetler butçesını artırmış ve yenı sJan \e malzeme alımı ıçın butçe>e ek odenekler koymuştur. Bu araaa Kanada hukumeti. Fransa'nın Ebu Davud 'u serbest bırakmasını eleştırmış ve Parıs' ın bu davranışı ıle tedhışçılere karşı mucadeleyı baltaladıgını ıleri surmuştur Öte yandan Israıl de yayınlanan «Ahronot» gazetesı, Ftansa' dakı Yahudılerı, onutnuzdekı mart ayında •vapılacak Fransız manallî seçımlennde Cumhurbaş kaoı D'Estamg'ın adajlarını des teklememeve çagırmıştır Sol'un Yahudıler ıçın «Tehlıkelı» oldu gunu, anca* Ebu Da\ud un ser best bırakılmasından sonra Sağ' ın daha «tehlıkelı» oldugunun an laşıldığını one süren gazete «Sağ ı desteklemek Fransa'dakı Yahudıler ıçın sıyasal intıhar o labüır» demıştır Israü'de gerek basında, gerekse halk arasında Fransa'run Ebu Davud u serbest bırakmasmın vol açtığı tepıtıler surmektedır Basın, Parıs hukumetının davra nışmı kınarken, Tel Avıv'de dun bır gosterı duzenlenmıştır Gosterıye 1972 Munıh baskınında oldurulen Israıl'lı atletlenn aılelerı de katılmış ve Fransa kman mıştır. (Dış Haberler SfrvJsl) (Eou Davud olayma ılıskm genış yazımız 10 sayfadadır ı Büyük Kaybımız Merhum Kadırga Nazırı Dr Ahmet Necatı torunu merhum Dr Hulusı Raşıi ve Murşıde Saglajan kızı Bakırkov Akıı Hastaııesı Kutuphane Memurlugu ndan( 1 en°lî ı Ba^qn Hidayet SAĞLAYAN 14 1 1976 cuma gur.u HakK:n ranmetme kavuşmuştur Ce nazesı 15 1 1976 cumar'esı gunu ıkınaı nanazmdan sonra Uskudar Selımıye Ca mıınden kaldınlacaktır Mevlâ Rahmet Eyleye GtRŞEN \~F. SINGIR AtLELERI l^IAI DEfıISIKLlf.I îlıman olan ısmım Bakırkov 4 ASIIVP Hukıiıt Hakım'umm 1976 492 625 savılı kararı ıle tbrahım olarak degışmıştir Iliman KÖKSlf. (Cumhunyet 503> Şam hükümeti Sovyetlerın Suriye'deki deniz üssünden çekilmesini istiyor Şam hükumetlnin. Povyetler Bjrügı'nden Pa nye'nın Tartuş lımanındakı Denızaltı ve Destek Ussunden çekılmesını ıstedığı b'laınımışt r Bu konudakı haber haftaliK «\ewsweek» derg.sırun son ssvsında. venlmıştır Sunve hukumetinın bu kararı, sıvasal çevreler tarafır.dan onemlı bır gelışme olarak nı'elenmıştır Mısır Sovvet ıuşkılerının bozulmasmdan ve Iskenderıve 1 rnanı nın Enver Sedat tarafından Sovjet gemılerme kapatılma sından sonra, Tartus'takı denız ussunun Akdenız'dekı Sovyet fılosunun vararlanaragı tek us olarak kaldıgını ha tırlatan sıyasal çevreler, burayı da kaybetmes1 halmde Sovyet fılosunun kuçümsenemeyecek guçluKIer'e karşılaşacagını bıldırmektedırler Büındığı gıbı Sunye'nın geçen yıl Lubnan'a yaptığı asken müdahale ve bu mıidahalenın Fıh^tınülerı hedef slması ıkı ulke ılışkllennın sergınleşmesme volaçmıştı Mısır dan sonra Hafız Esat yonetımınaeM Sunve nın dp saga kavması ve Amenkan yanlısı bır pnhtıka ızlemeve başlaması ^ovyet denız üssünun kar)atıİTia'!i konusunda verılen kararda onemlı bır etken olarak gorulmestedır (Dıs Haberler Servısi) her marka televizyon için tek regülatör ÇAĞLAYANGiL MISIR'A YAPACAĞI ZiYARETi ERTELEDi ANKARV (ANKA) Dışışlen Bakanı Ihsan Sabn Çağlavan gıl bugun yapacagı bıldıruen Mısır gezısmı ert«lemıştır Çağlayangıl'ın Mısır gezısını hangı tanhte vapacagı koni'sun da Dışışlen Bakanlıgı \e f xı!uerı hıçbır açıklamada bulunmamış tır Ote vandan DPA Aıan=.nn bıldırdıgıne gore Caıro Fre^s gazetesı Mıs.r zıyaretının DIMŞ len Bakanı Ihsan Sabn Çaalayangü ın talebı U7erme crtelendığım belırtmektedır Gazete Çağlavangıl'ın rneslekdaşı Mısır Dışışlerı Bakanı Ismaıl Fehmı nın bugunlerde Arap lıderlerle ^aptıgı vogun goruş meler nedeıv 1» sezısııu ıte e'lı ğını vazm?ktaaır Çağlavaııa.l n gezısuun h'ngı tanhe e teıendıgı konuc ıı Ja hıç bır açıklama vapılmadıgını benr ten DP.". Aıansı Cag'avansıl ın Fehrcı ıle Mısı. ın Kıbn=lı Rumlaıa vapriKi \arnim kon ı^ıınu gorüşeceğını de ıfade • Sıkryönetim günferinde doğuda işkence ve zulüm • Ölen ama başeğmeyen bir insanın destanı • Bugüne dek karanlıkta bırakılan tüyler ürpertici belgeler • Vartinik operasyonu • Sonsuz işkence günleri Ser verip sır vermeyen bir yîğit ORunoıo REGÜLATÖRÜ Evrensel Grundig tekniginin şaheseri Markası ne olursa o l s u onu en lyı regulatorle, GRUNDIG REGULATÖRU ıle guçlendırmelısımz. r Eğer televızyonunuz voltaj ınış çıkı^lanndan etkıleniyorsa... Eğer televızyonunuzun goruntusunden sesınden memnun değılseniz... •MHAT GRUNDİG REGULATÖRU eış'lmez teknık oze'hklen ı!e televızyonunuzdan en mukommei sonuçları almanızı sağlayacaktır. Hayatt ve mücadelesi İBRAHİM KAYPAKKAYA'nın KALEMİNDEN IIOÇAKPAZARTESİ ın Türkiye'de gerçek anlamda ilk regülatör GRunoıo CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞ! Yıldız Berberos Bulvarı No 109 Ba'mumcu, Beşıktoş Istanbul Tol 66 94 00 (9 Hat) dır. Cumaurıyet. 4S0 llâncılık: 9263 • 484
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog