Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Üniversiteli olmanız için [BAŞAR DERSANESİ Beklemelı öğrencller için: 24 OCAK Llse son sınıflar için: 5ŞUBAT «1*11 HalMklroMİ Cad. Kml Slnsması karaı tokaâi 142(2T«1:47 24 «7 YENİDEVRELERİMİZ 53. n i SATl: I8844 Cumhuriyet Kurucusu: YTTYUS NADt 15 OCAK 1977 CUMARTBİ sırn (MEUH CEVDET ANDAYMN ONS FiYATI 20 LıRA tsteme Adresi Ç?»das Yavırlari Halkevi S 39tl Cagalogiu ISTANBUL Erbâkâ'n, kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlarm tümüne ikramiye ödenmesini savunurken, MC'nin AP kanadı verilenlerin geri alınmasını dâ dâ sürtüşme konusu istiyor; ikramiye sorunu, AP'li bakanlâr arasınoluşturdu ANKAR*. (Cumhurivct Burosu) TRT Genel Mudurü Şaban Ka rataşia ılgılı olarak Danıştay'ca verılen karann uygulanmaması halınde îçışlerı Bakanı Oguzhan Asılttırk'un, «TRT mn kapısına polıs dıkıp Karataş ı ıçen sokıru yacagı» şeklınde yavınlanan ha ber üzenne Içışlerı Bakanı Oğuzhan Asıltur<c tarafmdan aşağıda kı açıklama vapılmıştır «rBasımmızda daha once çıkan haberlerden de kamuovuna intı ktl etmış olduğu Ribı TRT Genel MUdurü savm Şaban Karatas hak ktnda Danıştav Dava Daırelen Genel Kurulu nca venlmiş bır ka rar bulunmaktadır Yargı kararlarmm uvgıılanma sı, belll bır prosedure bağlıdır Bu prosedure gore işlem yspıla cakttr Bır görevlmin fıukukı prosedilr içerısinde kendısine vapılan teb Lgata rağmen makamını işgal etmekte dırcnmesi duşünülemez Bu mevıuun hukümette gorü şulmesl karariaştınlmıştır En kı (DeTmmı Sa 9, Sfl 6 da) Tum ışçı ve memura ikramiye dağıtılsın,, A.VKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kamu ıktısadı teşebbuslennden (KtT) bazılannda yalruzca memurlara ikramiye oderımıs ol ması, dığer kuruluşlardakı me murlar üe tüm ışçılerın bundan voksun bırakılnası Cephe HJku metı içınde gıderek veni bır an lasmazhk konusu oluşturmakta dır Koahsvonun MSP kanadı •'krtmıvelenn tum çalışanlara yav gınlastmlması eoruşünu savunur Asiltürk: "TRT Genel Müdürü konusu Bakanlâr Kurulu'nda kısa sürede görüşülecek, Adalet Bakamyla Müsteşarın yurnruklaşmasına varan uzlaşmazlığa bazı görev değiştirmelerin yolaçtığı hildirilivor Fikret OTTAM ANKARA, (Cırmhurivet Burosu) Adalet Bakanı MSP'lı Ismaıl Muf tuoglu nun, BaKanhk Müs teşarı Meüh Ezgü've f ıh saldırı sına Bakanın bazı < tasarr jf m na» Musteşann vasal da\ranısla rınm yolaçtığı bıldırılmıştır Ba kanın yolaçtığı salaırı olayı ada let camıasında buyuk yanjtı ve uzüntu uyandırmış Yargıtav Baş kanı Cevdet Menteş «Kanun us tünluğunün hakım olduğu bır ul kede Adalet Bakanının bu oıav dan sonra makammda oturması uzennde durulacak bır konudur» demıştır CHP Denlzlı Mılletvekılı HUdaı Oral, Adalet Bakanının fıılî eylemı dolayısıyla hak kında Meclıs soruşturması açıl ması dıleğıyle Yuce Dr>ana gondenlmesmı ıstemıştır Çeşıtll kaynaklardan edındigimız bügüere gore Bakanlık Mus teşan Ezgü'nun yasal davrinışlarına tepkı, daha once Adalrt Bakanlanndan Şevket Kazan'ı da rahatsız etrnış, ancak bdylesıne buyuk bl r sürtüşmeje neden ol(Devanu Sa. S, Su 1 de) Bir Turk Dıplomatmın Anıları ORTADOGU'DA DEVRİM YILLARI... Büyükelçi MAHMUT DİKERDEM Talçın DOGAN ken, AP kanadı dağıtılmıs olan ıkramıjelerm «Usulstfzluk» gerek çesıyle gen alırmasım ıstemek tedir Nıtekım Maiive Bakanı Yılmaz Ergenekon, onceki glin Mıllet Mec1 smde yaptığı acıklamada ık ramivelerin geri almacagını sçik lamıstır Buna karsıhk Ba?ba kan Yardımcısı Necnenın Erba kan dün «KÎTlerde dagıtılan * ramıjelerın gen almması ve ı* ramne dağıtılan Genel Mudur lüklenn yetkılıleri ılp bu rnüduı lüklenn bağlı bulunduklan ba kanlıklarda sonışturma açılaea ğj» yolundaki Mdlalan da cevap landırmıs, «Bunlar tefsırlerdır Kamınlar vardır Ilgılı bakanlara bu kanunlarla \etkı \enlmıştır Bu bakanlâr taıîkında herhangı b r ışlemm vapılması munkıin degılaır» demıştır Erbakan av nca «Eğer bır adaletsızlık oldm sa, dığer meraurlara ve ışçılere de ıkrpmue vermek «sıııp'" le oJ nu telâfi etmek s<>re fijh kam<=ın (Deyamı Sa 9, Su 1 de) MISIR VE ÜRDÜN". DE GOREVLi OLDUGU OLAYLI YILLARI BUGUNE DEK HıÇ BıR YERDE YAYINLANMAMIŞ BELGELERLE YAZDI.. Alpaslan MKE'nin ihaie ve dışalımlarında yofsuzluk yapıldığını açıkladı \NK.IRA, (CumhnrİTet Burosu) Kamu îktısadl Tesebbüslennin aUmlannda rusvet ve jolsuzluk ıddıalannı ınceleyen Kornısyon Başkanı Yılmaz Alpaslan dun bır basm top'antısı düzenleyerek MKE Kurumunun alım lannda volsuzluk ve usulsüzlük japıld'ğını saptadıklanm, yapılan yolsuzlukla hszırenm toplam 3 milysr 8321 mılyon llra zarara uğ ratUdıgını açılüamıstır Sayıştay Denetçılen ve MUhendıs Odalanndan oluşan kısılerden kurulu alt komıs yonlann yaptıklan çahşmalardan sonra ha ı^rlanan raporlann Araştırrna Komisvonunda gorujüldüğinü belırten Alpaslan açılan 9 dos yada «Yolsuzluk ve usulsüzlüklere rastla dıklarmı» bıldınrustır Alpaslan MKEnln ithalâtlannm valrızca ktlçUk bir kesıminl ln celedıklennı de sozlenne eıüemıştır Komısyon Baskanı Mpaslan ın açıklamasına gore »olsuzlukia Ugılı 9 dosya şoyledır (Dersmı Sa 9, Sü 1 de) Milletvekilleri çekler hazır olduğu halde ödenek farklarını dün alamadılar ANKARA (ANK\) Parlamenter maaş lan konusunda CHP Grup Başkan VeıcUlerı nin dığer sıyasl partı Grup Başkan VeVıhen ıle yaptıklan temaslar sonunda «lıkelerde an lasma sağlandjgı» oğrenılmıştır Öte jandan Mıllet Mechsı Başkanının lark çeklen hazırlandığı halde henuz bır odeme ysptırmadığı oğrenılmıştir Bu arada kulıslerde Kemal Guven ın «Senato bu şekılde bır odeme japmadığı surece benden bdfime japılması beklenmesin» yolnn da konuşma yaptıgı soylenmekted r Partüerarası temaslarda mılletvekı'ı ndenek ve jolluklarınm kasajı artısı oışında arttınlmaması ıllce olarak belırlenmlşOr CHP Grup Başkan Vekıllerı Grup karan j; t arınca tf> Grup Başkan Vekilı C'hat B lgehan. MSP Grup Başkan Vekıh Sulevman Anf Emre ve DP Grup Başn.an Vekilı Özer ölçmen iie go rüşmüşlerdır (Deramı S». 9. Sü 3 de) Demirel: "Şu mesele şöyle olmazsa Hükümetten çekiljriz demek MSP'nin bileceği iştir,, ANKARA (Cumhurivet Burc«u) Basbakan Suleyman Dermrel MSPnın AET'ye ılişkın ıs'ekıerının uliie yaranna hesaplarm yapılmasıvla deferlentr rıle< e*mi soylemış «Bu mesele bov.e olursa hukumete devam ederi7 olmazsa hukumetten çekılınz demek de partılerjı kendı bılece«ı ıştır» demıştır (Devamı Sa 9, Sü S de) • • • KRAl FARUK NASIL DEVRilDU KRAL FARUK'V IDAMDAK KIM KURTARDC NİSIR; GENERAL NECIB'I 5AFDIŞI ETMEK IÇIN HANGI YONTEMlfRı UYGULAOI! • • ABD • NASIR I I ^ I I E R I . . DEVRIMDEN SONRA MISIR DA SAG VE SOl BİRIKİMIN BAJINA GELENLER.. iSTANBUL BAROSU BAŞKANI, BAYRAK OLAYINI SAVSAKLAYANLÂR ıÇiN SORUŞTURMA AÇILMASINI iSTEDi îstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, AP mılletvelah Murat Bayrak ın mesleki gorev ıçın Sancak Tul Fabrikasına gıden avukat Gungor Kaya va sılahlı saldırıda bulunması uzerıne Cum hurbaşkanı Korutıirk'e, CHP Genel Başkanı Ece\ıt'e, îçışlerı Bakanı Asüturk'e, Turkiye Barolar Bırlığı Başkanı Prof. Ereme ve Yuksek Savcılar Kurulu Başkan lıgına bırer telgraf çekerek, gorev lerını sa\saklayan sorumljlar hakkında sonışturma yapılmasıru ıstemıştır (Devamı Sa. 9, Sn 4 de) ODAKULE makineli tüfekle tarandı flGLE OZERı ODAKULE 15 HANININ TÜM VITRİN VE CAMLARINİH MAL VE DEDI. VE NASIR, TÜRKiYE'NiN KAHiRE BUYUKELÇiSiNi NASIL SINIRDIŞI ETTı? Gaziantep'te 6 ocak günü komandoların başlattığı çatışmada yaralanan lise öğrencisi Adanada öldü (Cumhurivet Haber Merkcri) Gazıantep'te 6 ocak sah gdnJ komandoların baslattıgı olaylar sırasmda Ataturk Lısesı oniide mejdana gelen ıka grup arasm dakı çatışmada olen işçı 0">'al bas'tan başka jaralanan :.<: o£ rencıden bırı olan Rıfat Ç çe« dun Adana da olmuş*ur Ba'inaan agır yaralıf olan Ç'çek Adana Tıp Fakul esı Has'sresme kaldınlm ş a'adan uzjn bır su r© geçmesne 'a»ıren kurtaı.a mamıştır DIGER OLAYLAR Kahramanmaraş ın Pa?arcı< lı »esınde uç gun once mevdana ?e len olaylarda gozaltıra alman 40 kadar ogrencıaen 10 J aun ^ iorgulanndan sonra tJtu^Un «ustır 20 kışının de arandığı bıl dlnlmlştir Pazarcık 1 sesı mu dunteün bir ogrencyı *OKa'la <Devanu ha. 9, Sii 6 da) KIRILMASINA YOLAÇAN SALDIRI KONUSUNDA ISO 6AS.KANI GE2 GÖZLEM UĞUR MUMCU GIN, «BU OIAY DA GOSTERIYOR KI. ARTIK FÜRKIYE DE CAN GÜVENlıGıNDEN S0ZE1MEK MUMKUN DEGILDIR. 17 OCAK PAZARTESi GÜNÜ CUMHURiYET'te Hazîneyi Korumak M allye Bakanı TUmaı Erjenekon, k&rmı Iktissdî tesebbuslerinde dafıtılan lknunlyelerin usulsüz olduğunu ileri nrerek, bu kurııluşların yonetıciierı hakkında sorusturma yapılacağını bildlrnuştir. Ergenekon, onceki gun Hlllet Mecllstnde yaptığı konnsmasında. Odemeler verglsiz olarak yapümıştır. Bu bakundan yöneticiler hakkında kaçakçütktan sorusturma açüması zoruniugu vardır denüştir. Mallye Bakanı, avnca dagıttlan ikramivelertn geri alınacağuu da beurtmlstır. Ilgıij kuruluşlar, bu ikramiyeleri, Bakanlarm yaztlı eralrlenyle dağıtınışlarsa, işte o zaman, seTreyleytn güruHüyu.. Malıye Bakanı, bu Jtez, Bakanlâr Kurulundaki arksdaşlarına donup, kovuşturma açacak demektir. Mallye Bakanının bu konoşmasını duyanlar, Devlet Hazinesınin Bakan tarafmdan korunduğunu sanırlar Öyle ya, Bakan kamu ıktısadi kuruluşlannın genel mudurlerinı bir çırpıda harcavarak, paraların geri venlmestnj lstemektedır. Maliye Bakanının Oevlet Hazjnesiyle Ugisl, Devlet Planlaroa Teşkllâtmda, Teşvık ve Uygulama Daıresl Başkanıyken başlamıştır Ergenekoa o gunlerde, Basbakan Sulevman Oemirel in pek muhterenı blraderlerı Hacı All Uemlrel namındaki işadamına, plan ilkelerine avlnrı olarak yatınm indınmJ saglarken de De«let Hazineaıni koniTOrdu. Fr^enekon, bir bu\uk tşadamına Londra'da kurulan «(.v zoı Fabnkası» İçin binlerce dolarlık vatınm nlana^i sag(De^amı 5 Savfada) îstıtlâl caddeslnde Sanayl Odasına aıt Odakule Işhanı dün saat 12 05'de bıUnmeyen kışılerce kurşun yağmuruna tutularak n t n n ve 12 kattan zemın kata kadar olan tüm katlann pencere camlan kuılmıştır Istıklâl cad desının en kalabalık bır saatinde meydana gelen olay, büvuk panık yaratmıs, halk sokak aralanna %e bınalara sığınmak zorunda kalmışnr. Bu arada trafık dur muş, saldırganlar 10 dakıka süre ıle bınayı makineli tufek ateşıne tutmuşlardır ANA • BABA GÜM) Olay, Istıklâl caddesını tam bır ana • baba gunu halıne donuştururken saldırganlar, makınelı tufek ve uzun namlulu tabancalan ıle bınavı taramayı sJrdurmuşlerdır. Çoğu karnu kuru luşlannın bulunduğu Odakule tşhanından jemeğe çıkmak üzere hazırlanan memurlar, kurşun yag murunun başlamasından nemen (Devamı Sa. », Sü. 7 de) T E K Z t P OI.AYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Ulkücülüğün Gerisinde İnşaat Mühendisleri Kongresi ne varavacak sıvasan benirose\rn sendıkalann çiderck lor durumda kaldıklan ızlenmektedir Muhendıs ve Mımar Odaları ıse tumuvle drmokratik guçlerın yo netimindedir. Bır ornek vermek gerekırse inşaat Mühendisleri Odası nın durumunu ele almakta yarar var dır. 12 Martın sıkıjonetiın dönemınde îstanbul inşaat Muhendis len Odası Yonetıra Kurulu toptan tutuklanmıştır Bu açır bas kı ortamında antı • demokratık gurler oda \oneUmird ele geçir mışler, ı m ı 12 Mart rejunl aşılır aşılmaz ıktıdan jıtırmıslerdir Bugun vapılacak tstanbul inşaat Mühendisleri Odası Kongresme MC iktldan bunun içm çok önem vermektedır Bn mesleğin pohti ka haratunıza kazandırdıgı unluler çuktur Başta Sülcvman Dcmırel olmal; uzere. horkut Özal Oeuzhan Asiltıırk Faruk llgaz gı bi polmkacılar, Inşaatla politıkanın ilıskllerıni \urgulavan bırer orneKtırler Turkıvcde en voğun inşaatın odaklandıgı tstanbul da bu >ıl vapılacak oda kongresi ıcin MC çevrelerl olaganustu bır çabaya firişmışlerdır. Tutucu ve gericı çazetelerde bu amaçla surekll propaganda ver almaktadır. I«tanbul insaat Vuhendıslen Odası seçımı, oda^a kaııtlı tum mıırıendıslerın katılmasıvla oluşa caktır. Şube kongrelerınde delc ge vontemi uvguianmadıçı için bu dogaldır MC bu alanda ken dine vakın rnelori toparlamak ıçın de\let olanaklarını >e araç larını kullanmak volunu berum^c mıştır Buna karşılık fstanbul tn şaat Mühendisleri Odasmın ılerı cl kesımı de MC yanlısı mahalefete karşı demokratık butunieşIIIFM s.ıelamak dojrultusunda ha zırhkhdır. Herhaldc bugiınkıı kongrenin ılgınç bır niteligi \ardır. ve genel «eçımlcre hanrlanmakta olan Turkiye, aşama aşama her kc vmde sınavlannı vermek surecı ıçlndedlr. kalmış sol kendini bilmeli 17 arahfe 1976 tariiıli Cumhunjet gnzetesırde \cr alan «ıstcı^i sırada nı celen var» baş.ıklı yazının 11 ara J'k 1976 Trıhlı IHku Ooaklan Bas kanı o!ar.A bas "a vaDtığtm açık lamamı bu gazetenır. tahrıf ede rsk ne v»klp «»olrtugunu kamuo.u ı 1 tle (förmüştür Tek gavesl kendi «mlı« ıdpoin jisı doğrultusuı da kafa jeMşt.r m«k n •*' sol \e n i ı r ma^aları olan sol basın Derne!rımi7e akıl v» manüSın aiamıyacaSı ıftıralan 'a olııp gprrekçı ba"!in (Devamı Sa V, S6 S da) T insaat Mühendisleri Odası Kongresi için cihad çağrısı yapıldı lnşaat Munendıslerı Odası Istanbul Şubesınm bugun japılacak genel kuJİj ıçın bazı sag goruslu gazetelenn fiKra >a2ar ları tarafındaT «cıhad ça^ni) \apılmıçtır Oda %onetımırLJi ele geçırı'mesı IÇJI stanbul a bağlı tüm re\re (OeTamı Sa. », Su b da) urtdve'nin ıpıncel sivasasm da demokratık guçlerle fası zan kuvvetler arssında çekıs me alabıldiçıne sert bıçımde su ruyor. Bu çeklşme ya da çatış mavı, salt sıvasal partiler pla nında ele almak yanlıştır Bır ul kede demokratıkleşme; sendlka demek, oda, kooperatif kesnnle rını, ozetle butun toplumsal kurumları kapsayan genış bovntlu bir iştir. MC iktidarı ulkenin her ke«ıminde anti demokratik M IIJ faşızan guçlerı egemen kılmak ıçın buvuk çaba göstermektedır \ukandan emırle yurutülen ku rumlarda bu ç«tbalar mc^aları nı »ermeKtedır. Ne var Kı seçim lerle vonetimın saptantlı«ı «o^val Kurumlirda aynı başarı sorulenınor Nitekun, bugun ulkemız rip ÇORU meslek kııruluumla ılcrıcı nitlıîrte vonethnler duruma cgemendlr Barolar kî~siminde MC •.anlısı glrışımler olum^uz «o nuçlar »ermi^tır Turk • Iş • a *l laııtıdadır ve MC ıktıdarının ı^ı •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog