Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

• INGIUZCEYI KONUŞANLARA TURKÇEYI TL KOLAYOĞRETEN METOD Turk.yede okuyan yttnrcı oğrencıleıe »»ydalıdır (DILMAN) 15 »ENGLISHTURKISH PHRASE andGUIDE BOOK(DILMAN)Pratık tngıi zea R.hber 20 • TÜRKÇE İNGIUZCE TEMEL LUGAT ( A K Ç I T L ' ^ O •TURKÇElNGiLIZCE OKUL LUGATI (AKÇIT) 20 »PRATPK INGILIZCETELAF METOD (DILMANL20 »TELAFFUZLU ESAS INGILIZCE (AKÇIT) 15. »BIR AYDA INGİLIZCE (AKÇİT)""iO »TORKLER IÇlN INGIL ZCE METOD (D(LMAN)İ15.. KİTAPÇILARDA ARANMAS! ÖDEMELI GÖNDEHİLİR Sıparı; Merkezı • •TURKISH MADE EASY"1 Cumhuriyet 53. YIL SAYI: tSS43 Kurucusu: rUNTJS NADt 14 OCAK 1977 CUHA Doç. Dr. Sırrı (MfliH CEYDET İNDAY'IN OMSOZ'jnE) FİYATI 20 LiRA Istetne Adresl: Çagdaş ya.vınları Halkevl S 3941 Cağaloğlu ISTANBtX ÖĞRETİM YAYINEVI Ankara Cad 622 SIRKECİISTANBUL B Atatürk Eğitim Enstitüsündeki çatışma sırasında ölen öğrencinin cenaze törenine tehditle bazı öğrencilerin de katılması sağlandı. Araba , vapuru ile iETT otobüsleri işgal edilerek törene katılanlar Anadolu yakasına geçirildi SÖKEN'İN CENAZESİ TUNCELİ'DEN GEÇIRILIRKEN ÇIKAN ÇATIŞMADA BIR ÖĞRENCI ÖLDÜ (CUMHTJRİYET HABER MERKEZÎ) Erzurum'da geçen salı gunu komandolar tarafmdan Numure Hastanesı nde oldurulen Ahmet Soken m cenazesı rnemlelcetı olan Urıa'nın Vıranşehır ılçesıne goturulurKen TunreU gırışınde bır gmp tarafından toıen duzenlenme* ıstenmesı oncekı gun olaylara jolaçmış bır ogrencı taban cayla vurulmuş uç pohsle ıkı oğıencı varalanmıştır Olay la ılgıll olarak 15 kışı gozaUma almmıştır Bu arada Ahmet Soken'ı vurdukları ıddıasn a jakaıa lanan Atarurk Unıversıtesı Edebrvat Fakultesı ogrencılerı (Devamı S» H Su S dr) Oldürülen komando için gösteri yapıldı (fstanbnl Haber ServM) Kadıkov Ataturk Egitım Enstıtusunun ust kesımındekı Kuyu bası'nda oncekı gece komando oldugu bıldırılen aynı okul oğrencılerınden Çetın Koçoijlu nun olmesı üzenne dun komanaolar I'tanbul un ıkı 5akasında buyük gostenlere gınsmış'.erdır Bırçoîr ı îabanca tehriıdı ve basrt'laria Kadıkoy, Ortakoy EğıUm Enstı tulennden, Istanbul Unıversıtesı ve ötekl yükaek okullardan zorla toplanan ogrencılerle buvuk bır grup meydana getıren koman dolar, Sultanahmet'tekı Adil rıo onunde toplanarak aldıklirı re nazeyı omuzlar uzerınde î.kırte pe ye kadar goturmuşlerdır Bıı radakı torenaen sonra cenaze Çe mızkezek e goturulmuştur Komandolann eenazevı vesi'e edereıc îstanbu! ve Kadıkoy bolgelennde yaptıklan gosterıler sırasında trafık büyük olçud» diırmuş araba vapuru ve oe eo >e otoouslenne elkonulmuş, uzerle rınde ılencı vra\ın bulundaran ve satanlara saldınlmış Ece'it'm resımlerı yırtılmış. «Bozkunlar gehyor» «Kana kan ısterın dıye bağınlmıştır Bu gosterilerı jru renlık kuvvetlerımn sessızce ızle dıgı ve fostencılere hıçbır mu danalede bulunmadığı gozlenmış tır ADALET BAKANIILE MÜSTEŞARI BAKANLIKTA YUMRUK YUMRUGA KAVGA ETTI AVK4RA (CumhurİTet Adaler Bakinı l'Tiaıl \Iuttu oğlu, bakanlık muşteşan Melı1! Ezgu nun gırtlağına sarılmış ve musteşarın kam.ia bır de vum TJk afnıştır Keıdını satuı na zorunaa knlıı musteîar ia ba kanın rrıdesıne yuTiriKıa mu dahale etmışt.r O\a\a MSP'lı baıtanın mb'fr şar Melıh Ezgn nun ma*am odaaının üstündekı «Müsteşar» vazısını kopanp stması. musle şarlık odasını kıhtlemesı or^^a <ı odacılara da «Mustejar bır daha geUrse ıçerı sokma m demesı neden olmuş^ur Ba kanla musteşarın arasımn ote den ben açık olduğu Kıa'is madıklan Bakanlık 7evrelerın de bılınmektevdı B r sure on ce Baian Mus'»şann yetA'le nni almış ve ımza ve'kı«' Mus teşar dışındakı bazı Genel M'i durlere \en mıştır AncaK VuV ^eK Savcılar Kurulu buna .arsı çıkmış .Mustesar dışında i»\ecek ımza'.an vetkılı saymavaca gmı» b ldımiştır Olav dun saat 14 30 da mr<= Ba'.anı'nın odasmda *>zs Mus*e<:ar E 7 ^ J bıraz ^ jn ra >da\ı terkedere^ <;endı ma kaTi odası kap?lı olduğu ıçır. Ra<canhrv kutupianevn» •r'iıi' t.r Ancak Mus'esarı ızleven Ba (De\arru Sa 9. feu. 4 de) Ortadoğu'da Devrim Yılları.. MISIR VE ORDÜN'DE EN OlAYl! LERE IANIK OLAN BıR fURK TININ ANIIARI DÖNEMOıPLOMA Büyükelçi Bır sureden 1>erl korrmn^^'arn c karargahı halınde bulurun ve oğırncılerın duzenlı oıtula gıcıe bılmelenne olanak oulunmavan Ataturk Egıtım Er.stıtusunde on re<u gecetcı olav vıne bır î.OTian ao saJdınsı sırasında mevaana gelmıştı" Saat 22 W sıralarındA, gece oğremm'rden çıkan bır grup Kavışda^ı cadaesm n Kv. vubaşı kesımınde komandolarm (Devanu ba. a. Su 7 de) MAHMUT DİKERDEM ORTAOOGÜ'NUN YAJADIGI EM HiRFKFTlı YlllARIHI; OLArURA SOZÜMlERıNt VE ıZLENıMıtRıNt ÛAfAHARAK fAZDI... SAYI^Î&Y GENEL SEKREIERı MECLıS BAJKANUGINN 2AMMA ILIJKIH ıKı BAJVURUSUNA OIUMSUZ KAR5UIK VERıLDıGıNı AÇIKLADI. TURK IJ; ASGARİ OCRETıN YENıOEN SAPTANMASI iÇıH 6AKANUG& BAjYURDU ORTADOötAl'N. GİDKRFK RİR ÇEHREislVt t T M L U E V N \S!R ARKAbl DE DIVY\MN OLAM.MN PERDE Maliye, birikmiş ödenek farkları için Meclis Başkanlığına 28 milyon verdi ANKARA. (Cumburiytt BOrosu) Maliye Bakamıgı. parlamenterlerın bınkmış ala cakları ıçın ek odenek venlmesını kabal ederek yaklaşık 28 milyon lırayı dün mesaı ^aatimn bıtımine doğru Mıllet Mechsı'ne elden gondermışt r Bu arada CHP Genel Başkaru Bulent Ecevıt, partı ,?rup j onetıcılerının parlamenter odeneklenne ılışkın yeru bır yasa hazırlanması içm AP vonetıcılenyle gorüşmelerıni sur durdUKÎer nı bıldınrken, &ayıştay G«nel Sekreten, Me^lıs Eaşkanlığının zamma ılışkın ikı başrurusuna lık verHıf'nı ac klaırı^tır önce'<ı gun Mıüet Mecî'sı Başsanı Kemal G u u n ı n pa T lamenterlern nın odenmesı jo'undak. ar'tınlrr.ası ıçm \Tahje Bacan l'fira yapt'gı bnş\Jıi' ınce'en nv.t. Msiıje Bakanı Yıır^az Erge""'on cdprek ar*î'rıl nas na kaıar \crm.v r Parlamenter(Uevamı Sa i). sü 1 de) Dört s'lebm çarpışması sonucu kaybolan 34 denızcinin cesetleri dün de bulunamadı RİR DOVEMDE DÜNTA DİPLOMASİ TARtHtM «&KAND\I.» ÜLARAK GEÇEN TÜRK MlisIR ILİŞKİLERtNtN BİLİNME1EN ÎÖNLER! \BD O l D C t l L t D.P. tKTİDARlNIN ORTADOĞL'YA ILtŞKtN AMAÇHRIM ÎÇEREN Dl^ POLtTIKASI^L^ 1AAUŞLAR1 .. | | 17 OCAK PAZARTESi GÜNÜ CUMHURiYET'te riıııııııuımımımııımıtınmııııımıııııımınımıııımımımııımıııı Ecevit: "Hükümetin Bulgaristan'dan göçü, fiilen engelleyici bir tutum izlemesı üzücüdür,, ANKARA (CumhurhetBürosu) CHP Genel Başianı Bulenı Ecevıt, Bulgar rnaıcamlarunn goç etmes ısıejen onbınlerce Tjrne pasaport \erdığ' \e gereklı sure doldugu halde Turk ma;anılannın bunlardan ancak aoo n e vıze verd'ğmı biidırmış, «Turk huıtumet'pın b'r \andan aılelerı bırleştırmeK uzere ?OÇJ ıs'er ve teşv k eder gorunup, bır \ar.dan da goçu fi'len engelleyıcı ve bu3 1 olçude sınırlaj'icı Dır tutum UC ızlemestnm son derece UZJCU oldugunu» bıldırmısnr Işlerını DıraKan, narjpylennı satarı ve bavullannı toplavan Bulganstan'dakı TuiKİer.n eldekı paralarmı tucettığ nı \e bunlann kararsızlık, nuzursuzluk ve gmens'z ı'< ıçmde bulunduklarını budıren Ecevit, «Gerek Bulgarıs(l)e\amj Sa », Sü. i dc) GÖZLEM UGUR MUMCU Kim Koruyor?.. B a köşeden çok yanldı, beraen •mmsayacakmnn. 1970 yılında, Hacettepe Ünirersitesi bahçesinde ulku ocaklan genel başkanı lbrahim Docan, ulkucu arkadaşı AJİ Güngör Ue birlikte, Dr. Necdet Guçlu'vfl tabanca kurşunnyla oldürmöştu. lapılan yarcılama sırasında, Dr. Goçlu'yu nldtiren sUihlann, Turk SUâhiı Kuvretlerinde göre\li ikl stıbay adına karıtb oldnkları corülmü«ıtü. Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkeroesi 1974/486 sayılı Karannda şu bölurae rastlanmıştı okujalım: Emanet 1970/814 sırasında kayitlı sanık Ibrahlm Doğan'da zapledilen 6815296 notn tabanca ve raermilertn teğmetı Fehmi Altınbilfk »dındakl şahsa, «815348 no'lu tabancanın teğmen Mustafa llerisoy adındakl bir baska sabsa ait olduğu anlaşıldığından, bu ltd tabancaaın da sahiplerioe jen \erilmelerine Fehmi AUınbilek ve Mustafa tlerisoy, bu kanlı tabanca ve mermiieri ceplerine koydnktan sonra, kıllanna bile dokunulmamıs ve ustelik vüzbafi riıtbesİDp de vükseltilmislerdır. Bu konu, tçişleri Bakanuu sözlü soru olarak birkaç kcz soruldu. Bakanın vanıti asafı vukan söyleydi: Adj geçen hakkmda 477 sayılı Kanun muvacebesinde \e zaman aşımı sebebiyle distplir, cezasi uypüanman mumkiın olmamıştır. Ba yamtı ahnca, hemes Askeri Ceza Tasasuun 130. maddesini açıp okuvalım: Askeri hhrmete mahsus bir seji makbul bir sebep olmaksızın kaybeden, kasten Uhrip reya terkeden veya husu(Devanu 5. Saytada) Erbakan "Danışîay'ın Karataş ile ilgili iptal kararı Bakanlar Kurulu gündemine alındı ANKVR4, (Cumhuriyet Bnrosu) TRT Seçım Kunılu'nun dunku toplantısında, CHP ve DP nın başvuruları konusunda bır ^arar alınamamış, yapılan açıklaı ıa'Ja ıddıalarla ılgılı belgelerm bayuk bır kısmırun incelenmesının tamamlandığı ve kurulun "6 27 Ocak tanhlerındB yenıdsn toplanmayı kararlaştınld^ı bıldınlmıştır Bu arada Başbakan SulejTnan Demırel ve Başbakan Yardımrısı Necmettın Erbakan, dun BakanJar Kurulu toplantısından çiKar ken TRT ve Şaban Karataş'la ıigıü olarak çelısık açıkJım^lar vapmışlardır Demırel, Ba.tînlar Kurulu'nda TRT konusunun ?oruşulmedıgını bıldınrken, Lrba kan, «Danıştav ın Karataş ile ol ÇAN1KKALE, (Turhan I.ER Bıldırıjor) Çanakia." Bo ğazı ve Marmaıa adası açı<i.ann da beş saat arajla meydana ge len ıkı denız kazasında batan Sovyet ve Romen gemılerıyle kay bolan 34 kışmn bulunmalannaaiı umıt «esılmıştîr Bu arada, Sovyet şılebı «tvan Scc*ıenol»a sıs yuzunden çarparak batıran Lıberja şılebı «Nıkolas Mans»e. Çanakkale Aslıye Hukuk Mahkemesı tarafından 110 mıl>on lıra ıhtıyatı tedbır konmuştur Sovyet şüebının baglı oldugu acentanın avukaüarınm başvurusu üzenne alınan karardan sonra Lıberja gemısı Kepez açıklarında pous gozetımıno alm mıştır Lıaerja bandıralı germnın kaptanı, ikıncı kaptanı ve serdumenı Çanakkale de gozaîtına a ın mıştır Çanakkale SavcıUyır.da ıfade veren kaptan Polemıs Achıleas olayın. sis yuzunden meydana geldığinı ve Sovyet şılebitr nın aruden onlenne çıktıgıru ılen surmuş, «Çarpışrna o kadar gılı ıptal karan Bakanlar Kuruanı oldu kı, bırbınnuzı gorduğulu gur.demme al^dı» demlştir. muz zaman artık ış ışten ge^rııs tı» demışür Sovyet şılebı kaptaTRT SEÇIM KURUIU nı ıse, kazada hatalı olmadıklaıı Milli Gmenlık Kurulu Genel nı ılerı sunnuştür Gemıcıler bugtın aal.jeje venleceklenlır Sekreten Orgeneral Nurettın Er(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) j (Devarnı Sa 9, Su 5 de) Maliye Bakanı KÎT'lerde usulsuz ödenen ikramiyelerin geri alınacağını açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet BurosuJ Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon karau ıktısadı teşebbüslennde usulsuz venlen ıkramıvelerın gen alınacağını açıklamıştır. Dun Mıllet Meclısı saat 13'de DP'lı Mehmet Altınsoy'un oaşkanlığında toplanmış, gunoem dışı konuşan CGP'lı Ta'.at O*uz. bazı kamu ıktısadı teşebbusıoıınde memurlara ıkramıye dağıtıldığmı, bazılarında dagıtı nadıîım belırtip bu konuda açıklama lstemıştır. Talat Ofuz'u yanıtlayan \IaUe Bakanı Yılmaz Ergenekon «BJ ıkramıjeler usulsuz dağıtılınıjtır Malıve Bakanlığı usulsuz dagıtılan ıkramıyelen gen almay^ kara'lıdır» demıştır Ergenekon Yuksek Denetleme Kurulu nın da narekete geçınldığını, usuısız ıkramıye dagıtan kurumlanr. aenc! mudurlerı 'e%a vonetıcı'en hakkında soruçturmava geçıiecegını ıfade etmıştır Bakan ay.ct. şunlan soylemıştır: •Odemeler vergısiz olarak vapılmıştır Bu bakımdan vone*ıcıler hakkırda kaçakçıîıs'an so ruşturma açılmak zorunlugu var (Detamı Sa. 9. Su. 6 da) Nezih Dural hastaneden cezaevine nakledildi AVKARA, (Cumhnrıyet Bürosu) Lockhced fırmasının Turkıye tensılcısi Nezıh Dural tutuklandıktan sonra kalp knzı geçırme sı nedenıyle kaldırıldığı Nuraune Hastanesmden dun taburcu ed:lmıştır. Dural'ı muayene eden doktorlar sağlık durumunuıi lyı oldugu nu saptamış, bunun üzenne ta burcu edılmesmi kararlaştırmış lardır. Dural, saat 15 30 da Nu mune Hastanesı tutu<tlular koğu şundan ahrarak, Merkez Ceza evme gondenlm:ştır. Almanya'da Kalanlar 9 BATI DÜNYASININ YAŞADIĞI SON EKONO MIK BUNALIMLARDAN SONRA, ALMANYA'DA ÎSÇILÎGtNÎ SURDÜREN TÜRKLERIN BUGÜN ÎÇINDE BÜLUNDLĞU SOSYO EKONOMIıC SORUNLARI tÇEREN BIR tNCELEME Bütçe görüşmestnde Çalışma Bakanlığının işverenden yana olduğu ifade edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) Butçe Plân Karma Komısyonunda dun Çalışma Bakaaiıgı butçesı goruşulraus soz alan üyeler geneîLıtle ışçt ucretlenndekı dengesızhkten Işçıiîveren avrıcahğından ve sendıkal ozgurlUKİerın kısıtlanmasmdan \akınmışlardır. B J arada CHP'lı Sulevman Genç «Bakanlık ısve renden yanadır» deymce Ça ış ma Bakanı Seiket Kazan Ue b.r sure tartıçmıştır (Devanu Sa. 9, Su 7 de) AET dönem Başkanı : «Kıbrıs konusunda Ortakpazar ABD ile uyum içinde olmalı» LLKSEMBtRG (\NK* DPA) Avrupa topluluğj »enı dnnem başsanı Ingıltere dışjşlerı ba^anı Antnony Crosland toplıUıgun Kıbrıs ve Onadoğu'da u,4;n bır zamanda uzlaştıncı rol o namasımn mumkun olduğunj soylermştır (Devamı Sa H Sü 6 ria) Bayrak'ın eli gazetecilerle konuşurkec silahındaydı (Foloğıaf. Ai; VLAKLŞ) BAYRAK DÜN DE, GAZETECİLERİN ÜZERİNE ÖZEL ARABASINI SÜRDÜ AP Çanakkale Mılletvekılı ve fabnkator Murat Bayrak, fı'm oyuncusu damadı Tamer Yığıt'e karşı yapttğı ılerı surulen sılahh saldırı olavının dun de devam eden soruşturmat;ı sırasırda, bır gun oncekı saldırgan tu^unıunu sjrdurmuş bu kez gazetecılenn uzenne ox\ arabasmı surmuç^vr Londra asfaltı uzennde SafTa^ov gırışmdeKI Mjrat Ba')raka aıt Sancak Tul Kabnkasının önünde geçen olaja fabrıka bnunde bır.kmıs halk ile ıandarma ve emnıyet gorevhlen de tanık olrauşlardır Tamer Yığıt e karşı \ apılan saldırıda kullanılan aracın saptannası nın ı j . pılan arama sırasında fabrıka onunda beklejen gazetecıler bu anı saldırı karsısında sola kacışarak varalanmaktan kurtulm Jandarraalann saldırıoa kullanılan ıeeo ı ı'abrı(Devamı Sa 9, Su. 4 dr) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTTLARI K e n a n MORTAN'ın BUGÜK 4. SAYfAMILDA yazi dızısi TAN ORAL'ın ÇıZGıSıYLE (7. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog