Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Göğü tsrtamazsnz. Catna IZOCAAVIa (J kaplatnz. 53. Yll, SAfl: 18842 umhuriyet Kurucusu. rUNT S NADt T Şiirleri Erken Öten Horoz Genel dağıtırrvGEDA Istanbul Isteme Agoh Efendı Sok 8/5 Ankara 13 OCAK 1977 PERtfMBE Meclis Başkanf birikmiş farkların ödenebilmesi için Maliye Bakanlığına başvurdu Demirel ise Kemal Güven'in açıkfama yapmasını istedi Tutuklanan ı Lockheed temsilcisi Türk parasını koruma yasası'na aykırı davranıştan 16 yıl hapsi isteniyor CHP ıçındekı bazı zamsever mılletvekıUen, Ecevıtın zam'a karşı çıkışını elestirdıler. (BASIN) ÖNCll VE DE ARDÇI . CHP zam konusunda partilerle görüşecek AVKARA, (Cnmlmriyet Bürosu) Parlamenter odeneklerine yapılan son zammin kamuojunda yarattığı tepkı gıderek genışlerken, CHP, soruna kesın ?e adaletlı b,r çozum bulunması ıçın dığer partilerle temasa geçılmesıni karariaştırmıştır. Eu konudaki onerge CHP TBMM gruplannm ortak toplan!ı=ında oybırlığıyle kabul edılm.5tır. B J arada, Mıllet Meclısi Başkanlığı, zam karannin hazıran 1976 tanhınden başlayarak geçerlı olması yuzünden ortaya cıkan bırıkmış farklarla ılgılı odemelen yapabılmek :çm. TBMM 1976 butçesının ılgılı faslmda para kalmamış olması nedenıyle 1976 hut çesınin dığer fasıllanndan aktarma yapılmak uzere Maliye Pakanhğına resmen başvurmuş ır. AP Genel Başkanı ve Basba :an Suleyman Demirel ise, dun partısının Mıllet Mechsı grubunda komısurken. Mıllet Meclısi Başkanı nı ve CHP'yı suçlamış, Kemal Gu ven'ın zamlarla ılgılı kararı savunmasını ısteyerek, «CHP Genel Basksnının haben olmacisn Mıllet Meclısi Baskarunın bu karan Genel Kurula sevkedebılecegını sanmadıgını» soylemış'ır CHP, TBMM grubunun dunku toplantısmda parlamenter odenek lerı konusunda, CHP Genel Sek Marmara adası açığında Sovyet şilebinin bir Liberya mürettebatından 18 kişi şilebiyle kurtarılarak ülkelerine çarpışan gönderildi 20 gemici ise Sovyet bulunamadı şilebi battı; Çanakkâle'de mürettebattan önceki gece Yugoslav 2 kişi öldü şilebiyle çarpışarak bâtan Romen şilebinin kayıp 15 gemicısi dün de bulunamadı Çanakkple Boğazı'nda onceki gece bır Romen şilebinin, Yugoslav şilebiyle çarpışarak ba'masından sonra dun sabaha karşı 04'de de Marmara Adası açıklarında Liberya bandıralı şıleple çarpışan bır Sovvet şılebı batmıştır. Çanakkale'deki kazada. Romen gemısınden kaybolan 15 kışının aranmasına devam edılmektedır Marmara Adası açıklarındakı kazada i « , Sovy** ?tleoınden 18 KISIIIUJ k u « ı iıgı denızden ıkı cesedın ç kanldıgı bıldırılmıştır. Polısın bıldırdığıne gore Sorvet sılebınm saptaıu dahıl 20 gemıcıs. kayiDtır ÇANAKKALE'DEKİ KAZA Çanak^ale Boğazı nın Havurlar mevKiınde onceKi gece saat 22 45 sıralarında Yunanıstan da.ı Romanja'ya ptmexte olan «Turnı Sıverın» adiı Pomen şı'ebı «Admıral Zmajevıç» sıiebıj'le çaıpışmıştır ülayda Romen şılebı batmıştır Romen şılebı mu~e*tibatından dort kışı kurtar'lmıe kavbolan 15 gemıc nın ara*na .s!"m Ifinden geç saa'lere kadar bır sonuç alınamamıstır Yoğun *!is VTizlınden n«' davm (Detamı Sa. 9. Su î de) reterı Orhan Eyüboglu. Millet' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Meclısi Grup Baskan\ekılı Hay Savcılık, Lockheed Fırması Türrettın Uys^l, Cumhunyet Senarj k;ı e Temsilcisi Nezıh Dural'm tosu Grui E skanvekılı Hu?eyın' bır vıldan altı yıla kadar hapsı Atmaca Genel Sekreter Yardım nı ıstemektedır 1567 sayılı Turk parasını koruma yasasımn urıs' Alı Top / ve Genel Yone çuncj maddesıiım C fıkrası getım Kun'lu .r Grup Yonetım Ku rulu •üyelcr'u ortaklasa verdık1 reğınce hakkında soruşturma açı len \e îor ı a çozüm bulmak I larak oncekı 9run Ankanra H'ncı Sulh Ceza Mahkemesı'nce ttıtuk ı;m dığer psrtıerle hemen temalanan Nezıh Dural'm d'şardakı (De\amı Sa. 9' Su 2 rie) (Devaraı Sa. 9, Sü. 1 de) ı Şaban Karataş'ın TRT Genel Mudurlugune atanma işlemini iptal eden Danıştay kararı Başbakanlığa tebliğ edildi • MSP GENEL BAJKAN YAROIMCISI CUMALIOĞLU KARARIN UYGULANMASI IÇIN DIRENECEKLERİNI AÇIKLADI. ANKARA. (Cumhurhet Bürosu) Danıştav Dava Daırelen Kunılu TRT Genel Mudurü Şaban Karataş ı bu gorevden alan karannı gerekçesıyle beraber, dun Başbakanlığa ve dığer ılgılılere tebliğ etmıştır. MSP Genel Başkan Yardımcısı Cumalıoğlu. partısının Danıştay kararmın uygulanması konusunda dırenecegını açıklamıştır Bu arada, Ankara 8 Asliye Ceze Mahkemesı de, Karataş'ın aç tığı bır hakaret davasıyla ılgılı olarak kendısırun TRT Genel Mu dunı sayılamayacağı yolur.da vermıs olduğu karannin gerek çesını açıklamıştır DANIŞTAr KARARI TEBLİĞ EDİLDİ Danıştay Da\a Daırelen Kjrulu'nun, Şaban Karataş'ın TRT Genel Mudurluğu'ne atanmasma ılışkın Bakanlar Kurulu kararna mesıjle ılgılı ıptal kararı dun gerekçesıyle bırlıkte Başbakanlı ğa. Saban Karataş'a ve Ismaıl Cem m avukatı Dogan Tanyer e gonderılmıştjr 17 arahk 1976 tarıhınde bır muhalıf oya karşı 20 oyla alınan Danıştay karannm gerekçesınde davacı Ismaıl Cem m TRT Genel Mudurluğu'nden alınmasına ve >erıne Prof Nevzat Yalçıntaş'm atanmasına ilışkm kararnameler:n, daha once Danıştay ca ıptal edılmesıne rağmen, bu kez Xevzet Yalçmtaş m jerme Saban Karataş'ın atanmış olmasınm usulsuzlugu yolunda*a goruşunun dogruluğu belırterek, şoyle denılmektedır «Iptal kararlarır.ın gerıye dog ru yuruyerek, ıptal edılen ıdarı :slem:n, yapıldıgı tarıhten ıtıba;en kaldırdığı bılınen ıdare huKxs ılkelenndendır Bu durum da Dava Daırelen Kurulu'nca verılen ıptal karannm davacırun TRT Genel Mudurlugu gorevınden alınmasına ve yenne bır başkasının atanmasına ılışkın ışle mın, yapıldığın 30 4 1975 tar.huı den ıtıbaren ortadan kalaırıldıgı I \ebu nedenle sozu edılen Genel Mudurluk kadrosunun hukuken boşalmamış olduğu açıktır Hu(Devamı Sa 9, Sü S de) AP ve MSP'nin çekiştiği ıthalat rejimi sorunu bugün 3. kez Bakanlar Kurulu'nda ele alınıyor ANKARA. (Cumhurivet Bürosu> Ithalat rejımının koaUsyon ıçınde APMSP surtuş:npt.ıne yol açması geres AP'nın gerekse MSP'nın kendı ğorüşlerınde ısrar etmesı ıthalat rejımının açiKlanmasm' çecıktınrken, sorunun ougun yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısmd3 üçuncu kez ele alınacagı bıldırılmekedır Her yıl ocak ayınm ılk haftasında yayınlanması gelenek halıne gelen ve dış tıcaret ılışkılerınde bu tarıhe gore ayarlanan ıthalât rejımı bu yıl M5P'nın AP'den jenı odunler almas ıste mes.: uzenne on gun kadar gecıkmıştır Iler vıl olduğu gıbı, bu yıl da ıthalât rejımı Tıcaret Bpkanlığı tarafından açıklanmaya haztrlandığı bır sırada olaya Başbakan Yardımcısı Necmettm Erbakan ıle Sana;". ve Teknoloji Bakanı Abdulkenm Doğru mudahale etmısler ve ıthalâtta yetkılerui Sanayı ve Tekno iojı Bakanlığına venlmesını ıstemışlerdır Cunı hurıvet kurulduğundan bu yana rhalât ıejımı acıklapynnsma ılk kez 1952 yılında geçılrrıs ve o tar.Mpn bu yana ıthalât rejımının Tıcaret Bakarlığı tarafından açıklanmaii bır geleneıc haline gelmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü 8 de) Erzurum'da vurulan gencin katilinin Pasinler'deki saldırıyı düzenleyen komandolardan olduğu saptandı fCL'MHL'RİYET HABER \fERKEZI) Erzurum N'umune Hastanesi'nde bır ogrenemın komandolar tarafından oldurulmesmden sonra polısın vurtlarda yaptığı aramalardî, verlere atürr.ış bulunan tabanca sayısınm 100'u aşkın olduğu bıldırılmıştır. Erzurum'da dun oğrencı kesımınde gergm bır hava es>mış oldurulen oğrencı Ahmet Soken'ın cenazesı polıs tarafından gızlıce memleketı olan Urfa'ya kaçınlmıştır Soken'ı vuranların. CHP Genel Sekreten Eyuboglu'na Pasınler'de saldıran xışıler o'duğu açıklanmıştır. îzmır'de oğrencılere saldıran uç Ortaklar' da da oğretmenlere saldıran bes oğrencı tutuklanmıştır. Tutuklanan sekız oğrentnnın de komando olduğu bı'.dınlmıştır Ankara'da DMMA ve buna baflı yuksek okulda bğrencıler. komandoîann saldırısma uğramıştır. Çankaya'da oturan uç maden muhendıslnin evierine oncekı gece saldın duzenlenmlstır. îstanbul Ata*urk Öğrenci Sitesi'nde de, komandolar yurdun kantın ve yemekhanesını ışgal etmlslerdır. (Devanu Ss. 9. Sü. 7 de) Zaire'de volkan patiaması sonucu iki bine yakın insan öldü KINSHASA Bır Airıka ülke sı olan Zaıre'nın aoğu bolgesındekı Nyragongo volkanımn patlaması sonucunda 2000 e yakm ın sanın oldugu bıldırılmıştır Gelen haberlere gore, oncekı gun 4000 metre yıücsekhgındeiii voıkanın patlamasmdan sonra taşan lavlar Goma kentındekı volları ıstılâ etmış ve ha\aalanına kadar ulajmıştır. Goma kentının bosaltıldığı bıldınlmektedır. Ancak lavlar aitında Kaianlar kesınlıkle sapranamadıgından oiu sayısınm artmasmdan korkuımaktadır. 21 araJıkta faalıyete geçen volkan b:r hafta once tehlıkelı bır nıteliK kazanmıstı. Volkanın bulunduğu bolge ormanhk olup, çevrede dağınık bıçımde kuçuk kentler buiunmakiadır Geçen vıl dunyamızda uç buyuk volkan pa'ıaması meydana gelmıştı Gunej' doğu Japonya'da Sakııraııma volkanı Guadolup'da La Soufrıere volkanı ve Filıpınlerde Aa!t volkanı (Dış Haberler SerTisi) MİT ajanı Mahir Kaynak, öğretim üyesi olmak için Bursa İktisadi Bilimler Fakültesine başvurdu tstanbul Iktısa* Fa'*ül' si es : îsıstanı Mafur Kayjıak, Madaniğıiı davasında MtT ajanı olaak çalıştığımn orava ç'kmasınlan ve Unıvers'teden ayrnmasmdan 5 yıl sonra Bursa Iktısadî • Sosya! Bıhmier Fakultes.ne e ioçent olarak alınması ıçın baş"Uimuştur Dun yapılan fa cılte renel kurul topiantısında ta'.ebı ncelenen MIT mensuou Kavnak le ılgılı olarak b lımsel çahi.naannm ıncelenmeai veozgeçm.s.un gozden geçınlmesı amacıvla uzu<c gereğmce ıstışarı bır l»on'svon ohışturulmuştur. Mahır Kaynak ın 12 Mart dorenındekı Madanoğlu Davasıma .llT ajanı olduğu ortaya çıkmısı. Ancak dava sonunda nım sauklar beraat etm.ştı. Ma.iır Kay (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) r> 1 Hayali Amerikan firması • iskendurun aracılığı ile Demir Çelik için ithal 930 bin ton edılen taş kömürü kömürlere «kullanılmaz' ithal edildiği raporu verildi açıklandı Kömürler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Lockheed ruşvet olayı ıle beraber samu kesımı ahmlarındakı çeşıth yolsuzlukJarı saptamakla gorevlı TBMM komısyonLinun dunku otarumunda. Iskenderun Demır Çelık îşletmelerınm gc reksınmesı ıçın hayali b:r Anıe rıkan fırmasından 930 bın r O n «koklaşabılır» taş komuru ıtnal edıldığı açıklanmıştır. Komısyonda bılgı veren ılgıliîer japılan ıncelemeler sonunda. Amerıkan arastırma bürolannın sozleşmede, •Hytest» adıyla >»eçen fırmanın Amerıka da bulonmadığmı bıldırdıklennı soylem:şlerdır Kom syonun dunku oturumjnda 1975 yıhnda Amerıka'ya ıncelemelerı yapmatc uzere gıden ve DU arada, 67 mılyar tutarında bır ıthalât sağlayan uzmanıar dnlenmış'erd:r Bu uEinanlann komısyonda verdıklen bılgıje gore, Turkrj'e'ye hayali AED îırmasından ithal edılen kömdrler hakkında Iskenderun 'dakı Sovyet uzmanlan «Kullanılamaz, «alıtesızdır» rapora vermışlerdır Kömurienn büyük olçude oksıdas>ona uğradığı da komısyoıida açıklanmıştır. (Oevunı Sa. 9, Sü. 3 de) yüksek fırın verimini düşürecek nitelikte MURAT BAYRAK, MUHABİRLERİMİZE VE DAMADININ AVUKATINA SALDIRDI AP Çanakkale MilletvekıH ve Sancak Tul fabnkası sahıbı Murat Bavrak dun, Safrakoy'dekı fabrıkasınm onunde gazetemız ve Hurrıyet muhabırleri ıle damadı Tamer Yığıfın avukatı Gungor Kaya'ya eslemle ve sozle saldırıf.j Fotoğraf: Tulay DiViTÇiOĞLÜ da bulunmuştur Polıs ve jandarma gorevîuerının gözlerı bnunde meydana gelen oîayda, Murat Bayrak <komando]any!a> gazetemlz foto muhabın Alı Alakuş'un mak'na(Devam 1 Sa 1, Sa j u c l ANADOLU AJANSINDA GREV BAŞLADI Türtıje Gazetec.ler Sendıkası (TGS) ıle Anadolu Ajansı rrasındakı toplu sozleşme goruşmelerlnın anlaşmazlıkla sonuçlan ması uzerme grev dun saoah başlamıştır. TGS uvesı 178 ışçının dun «abah saa* 10 30'da Ankara.vlerkez Golbaşı, Istanbul, Izmır Adana ıs verlermde başIattiKİan gre> nedenı .le Ajansm surdur(Devamı isa y, Sü. 4 de) Başkent Notları rÖBDER İAKKiNDA HRAŞTIRMASI tÇILMASI CARARLAŞTIRILDÎ ANKARA, (4NKA) TÖBIER hakkında Meciıs aıaştırma[ açılması kararlaştınlmştır. Mıllet Mechsı Genel Kurulu un dunku 'oplantısnda AP [uğla Mılletvekılı Ahn et B.ıl anlı ve 9 arkadaşmm onerges. kunmuş ve TOB DER çalışma ırı konusunda bır komısvo ı unılarak arasMrma yapııması abul edılmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) OLAYLARIN ARDİNDAKİ 6ERÇEK MGK Toplantısı kureete gereklı tavsiyede bulunmuştur » MGK, 1U61 Anavasasının olusturduğu bir kuruluştar. 27 MJyıs 1960 Deırinıinde, ordnjls mıküract arasındaki kopukJupun da bir rolu olduğunu dusunenler, bu iki kıırum arasındaki uvusumu sağlamak. Ordunun goru>. açısını da helirlemek balamııv dan karma bir kurulun işlevine serek gormüşlcrdir. Bu kıırulusun kendine ozgu bfr çalıjma vönlemı vardır; v > Roruşlrrin < «önlcndirümesi bakımından R~rckli ıstihbarat *e temcl bilfiler, ba çahsma rönteml Içinde büruk ağırlık kazanmaktadır. hon M(>K topiantısınd Milli Eğitim Bakjnımıı çağnlması IIgınçtir. Oğretim kununlarını saran zorbalık ola» lannciarı, Türki>e de halkı bırbinne duşorecek ders kiUplanna değin nereslnden bakarsanız bozuk \e ı o t laşmış, bir eğitımin soz konusu olduçu da açıktır. Ne \ar ki oğrcthn soruntarına ulusal çuvenlik açısından taklaşımın olculeri dikkatle scvilmclidir. Oğre• •• (Drvamı Sa. S, Sü S da) C umhurbaşkanı Fahri Koru. turk'un başkanUğında toplanai MGK (Milli Güvenlik Kurulu salı sunu (>9.30"d»n H'e Kadar çalışmasını surdürmuş; \e sonuçta MGK Genel Sehrcterliği şu açıklamayı \apmıştır: « MGK bu toplantısmda Anayasamızda nı'elıklerı belırtılmış olan Cumhurıyetımızın temel ılkelerıne yoneltılen vıkıcı, bolucu ve anarşık mıhraklaıca yurutu'en faalıyetlenn son bır yıl ıçındekı durumunu değerlendırmış, bunl&id karsı alıran ve almacak tedbırlerı gozden getıreıek nu Zammı Ben Yaptım... Fikret OTTAM A\K\R% Hayat pahalı. Ev kıraları \uzde yuzellı artn. lsteyen ıstedıgı oranda rıalma, mulkune zam vapıyor. Malaîya'da otobus jarajının g.rış^ndekı lokantada bıle, bır avuç pılâvm U7srıne konan ıkı cımcık ta\uk etı tam yırmıb«ş Turk lıra^ı Hele b!7in başkf>nt Anorada ne bele<Uye var, ne vılâyet var. Hukümet mı' Onun var olup olmadıgını anl?mak ıç*n «ok^'îli(Devamı 5. Savfada) ISTANBUL BAROSU OLAYI KINADI: «SALDIRGANIN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI, iŞLEDiĞj BU SUÇTA GEÇERLi DEÛiLDiR» Isfanbul Baro"s\ı Baskam A.akat Orhan Apavdm dun bır m'slekdaslarının AP mılletveKil' Mu rat Bavrak tara'ından saldınya uğraması uzerme bir demeç ver mış ve bu olayda dokunulmaz'.ığı S07 ko^usu oi"ia\an mıPfitve k.lm n vakalanarak haskında Ba Savcıhğmca ışlem yapıl(DeT&mı Ss. 9. Sö. 4 ıle) APLI F\BRIKVTOR MILI.ETVEKİLt MtRAT BAVRAK.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog