Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

merkez dersanesı UNIVERSITEYE HAZIRLAMA KURSLARI B*klemelilere Bir Yıl Süreli FEN ve YETENEK Sınıfları 21 Ocak4 Şubat SÖMESTRE KUR5LARI 274092 ^1 ve 15 5ubat arast , 1715 modernklasik # l ı m ı 3 2 Cumhuriyet 53. YIU SİYI: 18S41 HtLM» VI NEYZEM HAYATI 'HATIRALAM • SttfllERİ 6 Baskı 416 Sayfa, 30 Lıra HICIV ve MIZAH EDEBtYAT ^NTOLOJtSl 3 Basrfi S76 Savfa 40 Lıradır. MlLLtYET Dafıtun Ltd. Ştı. Kurucusu: rUNUS NADt 12 OCAK 1977 ÇA*JAM8A CHP ORTAK GRUBUNDA, «PARLAM'ENTONUN SAYGINLlGlNIN KURTARILMASI GEREKiFU DiYEN ECEViT'iN ZAMMA KARŞI TUTUMU, BAZl ÜYELERiN ELEŞTiRiLERiNE KONU OLDU. 2AMMIN YOLAÇTIGI TEPKiLER İSE SÜRÜYOR. CHP Genel Başkanı Ecevit'i öldürmeye teşebbüs eden Rum'un yargılanması NewYork'ta başladı Zamma karşı CHP ve DP öneri hazırladı INKARA, (Cumhmivet Bfirosn) CHP ortak gmbunun dunku oplantısında konuşan Genel Baş can Bülent Ecevıt, ozelhkle paramenter aylıklan konusu uzennde durmuş, kamuovunun tepcısının haklı olduğunu belırtTUS, cKışısel hakkımı kullanarak 3U zammı almayacağımı sovleilm Fakst benim almamam ıalk gönınd» CHP vi kurtarmaz ıçın elbırlığıyle, oybirhğıy le bu soruna gün yiUrmeksizin bir çdzüm bulraalıyız Yalnız berum kendımı kurtarmam yetmeyecegı gıbı, yalmz CHP'yi kurtarmamız da yetmez Parlamentonun savgınlığımn da kurtanlması gerekır» demıştır Ecevıt bunun demokrasne bağlılığın gereği oldugunu belırterek dığer partılen de bu konuda elbırlıgı \apmava çağırmış ve parlamen ter odeneklerırun eskı durumuna dönmesi için hazırlanan yasa »nersını açıklamıştır Bu arada DP Grubunca da parlamenter odeneklennın yenıden duzenlenmesine ılışkın bır %asi onerısı hazırlanmış ve Mgplıs Başkanlığına venlmıştır Dun saat 10 da toplanan CHP otak grubunda Ecevıt Bulgarıstan gezısı hakkmda açıklama lar yapmak ıstedığını behrterek sozlerme baslanuş, ancak daha güncel bir konunun, parlamenr er ayliKİarı konusunun olduguna degınerek «Bugun efer mumKun olursa ve erubumuz ızm \erırse parlamenter ajlıklarıvla ilgüı bazı gır şımlerde bulunmamız gerektığı kanısmdavım» demış, Bu'garıstan gezısı açıkfamasını başka toplantıya bırakacagı nı behrterek ozetle şunlan soylemıştır «Benım gonlşume gore kamu oyunıın bu konuda tepklsi haklı dır Ben sözkonusu yasayı Mıl let Meclısının anladığmdan başka turlü yorumlama hakkını ken dımde gormüyorum Ama bu va sayı değıştınnevı ısteme hakkını eğer değıştırılmezse bu jasadan jararlanmama hakkını kendımde gortrvorıım Fakat benım bu ya sa ıle saglanacak olanaklardan jararlanmayıçım hıçb r seyı çoz (Deranu Sa 9. Sü 4 de) Nezih Dural dün tutuklandı ancak kalp krizi geçirince hastaneye sevkedildi olavlarma rta adı kansan ve Inı konuda haıikırda çeşıtl «orusturralar açılan A^av fi'ma'i sahıbı Nezıh Dural hakıtında \"urt dısıra paa transfer ederKfn ve \\ırt dışırdan para geMnrken. 1^67 sajıh Turs Parasmın kıvmetını koruma jasasi'a avkın davrandıgı ıçın bır sa^e once Ankara Sa%cıhgınca sorusturma açümıştı Malıye MüleHışlennın ci? \ezjı Dural alevhindekı rapolannı ınceleven Sa\cılık oncekı gun Nezıh Dural ın ıfad^smı a'rrıs ve tutJKİanmas! ısteğ'vle «endısını mahkemeve sevke'mıştır Dural dun Nooetçı Su.h Ceza \Iahke mes nde vapılân 1 < «orgıısunda tutuklanmış ve Anl'ara Kapaiı Ceza ve Tevkıfevme gondenlmıstır Ancak. bır sure sonra kalp rahatsızlığı geçıren Nez'h Dural, Numune Hastanesıne kaldın'mışttr Çeşıtlı nişvet ıddıalan nedenıy le Dural hakkında açılan dıger soruşturmalar ıse devam etme* tedır. VEW YORK Amerika Bır ; AXKARA (C\ımhurivet Burosn) leşık Devletlenm zıyaretı sıraABD Loockheed uçak f1rma«ı smda, 26 temmuı 1976 güni Cum nın Türkıye temstlcısı Nezıh Du hunyet Halk Partısi Genel Baş raî dün Ttırk parasmın kıvmet • o.anı Bulent Ecevıfı öldürmevp teşebbüs eden Stavros Ssopetn nı koruma yasasına aykırı dav des'm yargılanmasına Manhatranıştan tyuklanmı= ancak bir tan Bolge Mahkemes.nde baslan sure sonra kaıp rahs»sv!ı*ı gemıştır çırdigınden Numune 'las'a^e^ı ne kaldırümıştır Yedı kadm ve bes e<ekten Loockheed fırmasının vaptıgı kurulu jüri önunde \ar? ^rı»rı uça<c alımlanyla ılylı rüşvet (Devamı Sa 9, Su 5 de) ZAM FARKLARININ ÖDENEBÎLMESt MALİYE BAKANLIĞININ ÖDENEK VERMESİNE BAĞLI ANKARA, (Cumhurlvet Bfirosu) Mületvekıli ve Senatorleruı odeneklerıne yaptıklan son zam mın bır bolıimunun odenmesı on ceki gece Mıllet Meclısı Başkanı Kemal Guven tarafmdan durdurulurken, Meclıs m ıha^ebesınde anılan artısı odemek ıgın para kalm&d.ığı ögrenümıştır Meclıs başkanımn mudahalesı dışında, sorun boylece bır başka açamava varmış, konu ödeneklerın transfen açısından Malıye Bakanlığı nın da yetkısıne gıren bır olay halıne donmuştür Gerçekten de Parlamenterler, 1976 bütçesınden son odsneklerı nı aralık ayında almışlar bo^'ece 1976 yılı butçesınde bu odenekler ıçm ayrürnış para bitmıştır Bu durumda, son zam kararı ıle ortaya çıkan bırıkmış farklann odenmesı ıçın bü'çe yasasjnm ılgüı maddesı uyannca lasıllar arasından aktarma yapmalc gerekmektedır Bu ıse Vlalıye Bakanının yetkısı ıçındedır Malıye Bakarüığı çevrelennden edınılen bılgıye gore. Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un «son zamma karşı olduğu» üen sürul mektedır Malıyenın bugunku durumunu degerlendıren uzmanlar da, bu yonde bır aktarmanın «guçlugunden» soz etmektedırler bu bılgılere karşın, Bakanın kesın tavrının ne olduğu, aktarma yj yapıp yapına>acağı henuz bel^( h degıldır Meclıs Baskanının onavı gerçekleştığı zaman, yetkı Malıje Bakanına devredılmış ola cak \e konu ancak o zaman ay dınlanabılecektır PIYASADA BONO YERINB "VADELI ÇEK,, UYGULANARAK GENİŞ ÇAPTA VERGİ KAÇIRILIYOR Pivasa c^vrelerınde ranan zazaman yoğun olarak bas gösteren nakıt darlığına karsılık bır ödeme bıçımı olan senetlı odeme verine son zamanlarda «vadelı çek> denılen yenı bır uygulama başlamıştır Vadelı çek uvgulamasında dıger senetlerde ol duğu gıbi damga pulu geregı ol madıgından bu yoldan onemlı çapta vergı kaçakçılığı \apıldı£ı anlasılmaktadır Bu arada konu ıle ılgıh olarak Tüccar \t Sana Mcıter Dernefının geçen TII Istanbul Tıcaret Odasına yaptıgı vazılı başvuru bankalarca «olum suz» karşılandığından talep gerı çevTilmıştır Toptancı ç»Trelerinde daha yogun olarak goruıen bu uyguiama da alıcı malı satm aldıktan son ra karsılıgında nakıt para vermezse senet tanrım etmektedır Eskıden bono olarak yapılan bu duzenlemede bono degennın bmde 5'ı kadar bır deger bonova aamça pulu olarak vapıştırılmak taydı Ancak vadelı çek denılen auzenlerrede esasta çek vadeli olamıyacagı ıçm damga pulu ya pıitırma gerefi ortadan kalkmak tadır Bovlece çekı ver«n kısı or negın 100 bm hralık bır çekte 500 lıra dam?a pulj almaktan kurtulmaktadır Bu ışın yapıl ması içın çekl duzenleyen, ödeme Kenan MORTAN tarihini ileri bir urıhte düzenleverek çek içın adetâ vade yaratmış olmaktadır Dar anlamda pıjasamn nakıt sıkıntısınm gıdermek ıçin 5aratılmış olan bu uygulamanın bır de genelde "ergı gelırlennın gerilemesı en azmdan sabıt kalma sı srıbi bır etkisi d?ha bulun maktadır Nıtekım 1177 yılı Yıl lık Ekonomık Raporda Vergl gelırlerrun incelendigı tabloda dam ga vergısının son vıllarda hıc degışmeden kaldıgı anlasılmaktadır îş hacminin her TII büyüdügü ve satışların »rttığı bır ortamda anlasılma* olan bu gehsiTt vadelı çek ile içıklık kazanmaktadır. Nıtekım 1972 vılında 4 roılyar li ra olan damga vergısi CE ırle^i 1976 vüı sonunda 3,8 mılvar li rava genlemıştır. Vadelı o»k i 'srras'nril^ dam < pulunun apıstınlmaması bı m çımındekı bır 15le sınırlı kalma makta ve dah>ı *enı« van«ımalan olmaktadır Zıra bonoda Tade farkı olarak vuzde 2 oderrvıp'i fçereltirken v»delt çeWe tnı da ol •namaktadır Bu ve bu Rıbı van avantajlanndan otürü vadelı çek lerır hemen her pıyas^da yavıl mı? olduğu v« sadece tslanbul pıyasasında bu türden 1 5 mılyan askın rutardakı rekın dolaçmak ta olduğu ıfade YAPILAN Vad?lı çekten özellıkle toptan cı satıcüarın genıs bır bıçımde ettalenmesl üzerıne Tuccar ve Sa nayıcu Dçrneğı tstanbul Tıca ret Odas'na ba^urar" bj m?u lamava mudahale edılmesini ıstemıstır ÎTO tarafmdan bunun uzenne bankalara vazılan yarıda vadeli çelc uveulamaaına karşı «tavnn» ne oldufu sonılmuçtur Bankalardan yazılan yazıda ıse (Deramı Sa S s» 3 dp) Bir cinayet, Sivas'ta olaylara yolaçtı StV\S, (Cumhuriyet) Sı büvumus ve alevî sünrd çatış vas ın îmranlı ılçesjıde once masına donuşmüştur kı akşam saat 19'da Sınan Savaş Bır otomobıl ıçmden atJriıgı adlı bır genç sınemava gumek bildınlen tek kurşunurı bır ku teyken çarşıda tek tabanca kur lagmdan gıriD otekı kulak alnn şunu ıle oldurulınuştur Olav d\in dan çıkmas^la ölen 22 gencın sünnl olduğu ve bır suıe once askerden gelerek, sınavını kazandıgı PTT'de gore\e ba^.ama ja hazırlandıgı bıldırılmış ır Ba bası çıftçüık yapan gencın, aievt kışıler tarafmdan oldupJidugü ılerl sürulmektedır Bu Trişüerin Demır sulalestnden bazı kışıler olduju iddıalara eklenm<>'«e'lir îmranlı da oldürme olaymdan sonra alevi oldukları ıddıa edilen bazı kışüenn etrata kurşun yagdırdıklan, bu ateşln yanm saat kadar surduğu ve bazı sunnı vatandaşlara. jonellk olduğu haber venlmıştır İddıalara gore olay, gorevden (Devatnı Sa 9, Su. t de) I Korkut Özal tefecılik yüzünden taban fıyat arttırmalarının yarar sağlamadığını söyledi Taylan: 'Meclis, zamlarla ilgili kararında yasama yetkisi sınırını aştı/r \\K4R\, (*NKA) Mahiemesı eskı Ba^kam Muruttın Taylan parîamenter odene'iGUVEN'ıN FEYZİOGLUNA CEVABI leriyle ılgüı Mıllet Mscı sı a.ara Mıllet Mecüsı Başkanı Kemal rını jorumlarken, «\apilan, >AGuven, parlamenter zamrnına sama ışlemı, yasa turalımn vo rumlanması nıtel.gındedır Oy ı.ışkm olarax CGP Genel Bışsa, vasama mecııslerının yasa a kaiı Turhan Feyzıoğlu'njn mekn < orumlama yetkısı jOktur» tı.buna \erdığı cevapta, Sıyası partılerın çeşıüı kademedekı yetdemıştır Tajlan ozetle *unları soilemıştır. (Devamı Sa, 9. Su. 1 üe) «Öaemeyi belırleyen vasa gerçek odenek saptanmasmda, rıırbırınden farklı goruşlenn orta ;a çıkmasma neden oluyorsa, o karalın voruma eUenşlı olma \acak bıçımde degıştın'mesı, ^ anı açıklıga kavuş*urulınası gereklıd'r Bu yol .zlenırse, çı kacak yasanın Anayasa Mal ke mesınde ıptalım ısteme yetkısı de ışlerlıge kavuşmuş olur Yetıl bır yasal duzenleraeve gereK voksa o zaman ıtıraz ve dava yollarına başvurma vetk'sı dogar B:r başka deyımie yasama mechslen başkanlannın odenek ve yolluklannın saptannasına ılışkın vonetsel işlermerden doğan uyuşmazhklar ıtıraz mercıleriyle, Danıştay'da çozulur. • YOĞOT SÎSIN* Ç Bu yollar ışletılmemış, Me lıs OLAYDA YUGOSLAV SILEhesaplarını inceleme komisvonuBI DE K\RAY\ OTLRDU. nun konuva ılışkın raporu Mıllet YINE SIS NEDENIYLE KLBMeclısı'nde kabul edılerek odeRIS BA.XDRAL1 BIR OEMI (Devatnı Sa 9 Su. 3 de) DE KARAYA OTURDU İYÖD başkanı PaşaGüven ruhsatsız tabanca taşıdığı iddiasıyla tutuklandı Po'ıs tarafından geçen per?em be gunu jakalanan Istanujl xuk sek Ogrenım Derneğı liOU) BaşKanı Paşa Guven dun Ad ıve>e se\kedılmış \e 2 3ylh < eza MahKemesı tarafmdan rursatiız tsbanca taşımak suçundan tıtait lanmıştır Polıs yetkılılerın n onunde «ışkence gormedıgmı» be iırten Paşa Guven dun Adluede aılesı \e jakmlanna oolıs tara (Devamı Sa. 9, Su t de) ERZURUM'DA HASTANE BASAN KOMANDOLAR, YARALI ARKADAŞLARINI ZİYARETE GELEN ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER, DİĞERİNİ AĞIR YARALADILAR ERZURUM, (Cumhunvrt) Erzurum Numune Hastanesıne baskın vapan komandolar, \aralı arkadaşlarını zıyaret eden IKI oğrencıye ateş açmışlar ounlardan bın olmuş, dıgen de ağır şeKilae yaralanmıştır Beş gun once bır komando bas kınmda gozunden yaralinarak Numune Hastanesıne Kaldırııan Mustafa Çakirı, zıyaret etmek ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Butçe Plan Karma Kormsyonunda dun Gıda Tarun \e Hayvancıluc Bakanlığı butçesı goruşulmuş, Bakan Korkut Ozal, eleştmleri yanıtlar<cen yaptıfı konuşmada, gelışı gruzel dagıtılan tarım kredılennm amaç dışı kul lanıldığını bıldırmış, bu qrada «organıze olmamış fınansnıan» dıye nıteledığı tefecılik yunnden taban fnat arttırmalarm.n I3e<le nenı veremedıgıne ışaret e'mıstır CHP L Şukru Koç konuşnıasın da Zıraat Muhendıslen ve cekn.s yenlenmn kırsal kesım halkı ıle dıyalog kurmadığmı belırtm.ş, et hayvancıhgında teş^km etkıü ol madığına dıkkatı çekerak. «Yem fıvatlan çok vuksektır. Son uç yılda vem uretımınde artış olma ması buna karşı fnatlann vuzda uzere Zıraat Fakultesı 3 smıf | 80 artması kotu sonuçlar ooğur ofrencısı Ahmet Soken ıle îen maktadır. demıştır Fakultesı oğrencısı Celal Eılıcı CHP Izm r Mıl!et\e<ılı Soleydun saat 16 sıralannda hastare j man Genç de douz rezervlen ba ye gıtmışlerdir Zıyaretten çjkar kımından dar bogaza gırıld |ın , ken ıkı oğrencı Başhekımhk oda traktor dağıtırrunda vurguncuva (Deramı Sa. 9, Sü 1 de) I (Devamı Sa 9. Su S de) Çanakkale Boğazında Yugoslav şilebiyle çarpışan Yunan tankeri battı Milli Güvenlik Kurulu'nun «Cumhuriyete Dun tutuklanan tYOD baskam Paşa GSven GÖZLEM UĞUR MUMCU yönelik OlAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Kamuoyunun Yargisı ronız ki şlmdıdfn oluşmuştur. Istanbul polısımn go7iltına aldıgı bır solcu ogrenıı iıderinin 48 saatte konuu gırmesinin anlamı nedır' sorunun yanıtı bellıdır Bu konuda uluslararası hukuk kuruluşları bile artık fikır safaıbidirler Turkıve'de işkenceler deıam etmektedır Buruk kentlerın vonetün \e guvenlik orgutlennın kilıt noktalanna çetınien kışılerın şemsiıp«ı alttnda sıırdunılen işkcncele rın artık «kıırumsal» bır nitelik kazandıgı da gorulutor Anılardan henuz stlınmcmisHr 197J seçlmlennde tstanbul'ıın e«Jn Vallsi Emnivet Muduru \e Başsa>cısı AP listelerınde faaliyetlerin bir yıl îçindeki durumunu değeriendirdiği» açıklandı A\KAR%, (Cumhuriyet Burosu) Borçlu Çıkarlar... G MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGıSıYLE (5. sayfada) ÇANAKK.4LE (Turhan N V R LER BıldıriTor) KımUgı lıeı.uz saptanama\an bır 'iunan tankeri \oğun sıs nedenıjle \JiOav bandıralı «\dmıral Zmaje ıç» adındakı 8 569 gros tonluk E^lep»e dun gece 22 45 de ÇanaKkale Boğazı nın Havızler mev^unde çarpışarak batmıştır Olav sırasmda Çanakkale I3o «azına Ese vonunden gıren Istanoul Ferıbotu demze dAulen Yunan ta\falarmdan bır kıstrı ı *opıamak ıs eım*se de üf s ırı a r^ ulaşamamı^nr Istanoul f°rıbr tu su\arısı Ken al Sarıogıiı " ın *pl (De%amı Sa 9, fea * de) UZCTC ko\uşturm»va eçen hafta gazeteler Istanbul polısımn bazı ogrencı jurtlarında arama . tarama e\lemıne çıriştifinı \aıdılar. Bu arada Emmvet gore\IUerının Istanbul Yuksek Ogrenım Derneğı (IYOD) Başkanı Paşa Guven'1 gozaltına aldıgi haberı de gazetelerde »aMnlandı Bır Cun sonra Paşa Guven'ın koma halinde Beyoglu llkjarttım HJStanesine kaldırıldıgi açıkiandı; ve Istanbut Cumhunvet Savcıhğı olavın nedenleıinı aramatc s^'.ı Kuskusuz savcılık olan • bltcnlpıi inceden ınce>e irdelne» rrk hır «onuca varacaktir, anid, kaınuo\unun jarpsı ovle sam Cumhurbaşkanı Farın Koruboy eöstermlşlerdir Bu saca\3gı o z*>*£nkı \asa dışı turk'un başkanlıgında dun topojunların ve çagdışı ışkencele lanan Mıllı Gmenlık KjruvJ, «Yı rın gorunürdeki sorumlusu ola kıcı, bolucu ve anarşık mıhrakrak Korevlennı \aptıkları için larca yurutulen faalıyetleTin son sonradan muKafatlandınldılar. bır yıl ıçındekı durununu deger Şımdı Istanbul ılınde bır Vali lendırmış» bunlara karsı alınan ve almacak tedbırlen go^den ge vardır. blr Başsavcı. bir Em çırerek hukumete onenterde bunıyet Mudur \ekılı.. Bu sayın lunmuştur kişilerın eğılimlenni tartışaeak Cankaya Koşkunde vaoılan top deçılu. Ne var kı bir unıverti lantı saat 09 30'dan H« k»dar te dernek başkanı ogrenci po surmu?, toplantıya MıUi Eğıtım lısçe sozaltına alındıktan »on Bakaru Erdem de da.et ecubmşra koma halinde hastaneye kal tir dtrılırsa hiçbir çuvala sığamıToplantıdan sonra Mı lî Gu racak bir mızraklj hukuk dev venlik Kurulu Genel ^eK'eterlı letı yaralanmış demektir Ba gi şu açıklamavı vapmijtir «Mıllı Gu\°nlık Kurulu 11 OC*K sav n (Detamı Sa 9 Su 6 da) 1977 gunu saat 09 30 aa Cumhurba<=kanmın ba^îTV J nrla. (Devamı Sa 9, Su 5 de) llletvekiU ve senatorlerin ödenek ve yolluklannı düzenleyen Anayasa maddesi, 12 Mart donemınde degifiUife uğrayarak, bugunku bıçimuıe sokulmuştur. 12 Mart rejımı. «reform >apmak» gerekçeshle eeldı. Bu rejimin yaptıgi tek reform, milletvekılı ve senatorlerin 6denek ve yolluklannı artırmakla gerçekleşmiş oldu. Bakın nasıl: Anarasanın, odenek ve yolluklarla ilgıh 82 nci maddesi değışmeden önce. odenegın. «birıncı derecede devlet memurunun avlıgını» geçemejeceginı, yoUugun ise, «odençgın ?ansını» aşamajacasını belirtmekteydi. Madde şöyle son bulmaktavdı: TBMM üyeierının sylık ve odeneklenne, her ne »urette olursa olsnn, yapılacak zam ve Uâveleı, ancak bu zam ve ilaveleri takıbcden miUetvekiU genel aeçunlerlnden sonra uvgulaaır... Anayasa, açıkça, milietvekıUen \e senatorlerin. kendi ftdenek \e ynlluklaruiı artırmalınnı önJemekteydi. 12 Mart'ın tota dumanı içtade. bu madde blr çırpıda değiştirild) re mUletveldlı ve senatorlerin kendi odeneklenni artırmalannı önleven Anayasal engel ortadan kaldınldı. O günlerde bu girisimi elestlrecek olanlann hemen hemen tumu cezaevlerindeydi. Bu konuda basınds tek yazı çıkmadı, bir tek demeç jayınlanmadı, siyasal partiler de, (Devamı Sa. 9, Su. ? de) M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog