Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI Felsefe Yazılan Kültür dünyamısj B«ngtale«tlren ktt»p Prof. Nusret HIZIR RYAT1: 2 0 Adresi: Çagdas Tajnnlan, H*UWY1 S 8941 ISTANBUL Cumhuriyet 53. Y!U SATI: 1U40 Kunıcusu: TTJNUS NADt rs GöâÜ iSltamazSa«/ SağoJasm t l OCAK (977 SAU CHP Genel Yönetim Kurulu zamlı ödeneklerin alınmaması görüşünü benimsedi # A.VKARA, (Cnmhnrljet' Bfirosn) GHP Genel Yön» tun Kurulu, dnn Genel Başkan Bülent Ecevıtin b&şkan lıgmda yaptıgı olaganıistu toplantıda, parlamenter ay lıklanna yapüan z&mma kar jı kamuoyunda gösterilen tep kıyi haklı bularak somna te melden çozmek amacıyla bır yasa deçışıkhğı önerisi haar lam&ya karar venniştır Genel Yönetim Kuruiunda zt.m h ödeneklenn alınmaması görttsü de bemmsenmıs tır 1977 yılı programı kültür bolumune ilışkin Bu arada DP Genel Bas kanı Ferruh Bosbeyli de dün düsenledigi basın topCHP VE DP ÖDENEKL231lantısında parlamenter öd« LB ÎUatLÎ YASA DEGİ neklertm düzenleyen yasayı 0tXLtdt ÖNIRÎYOB... (Deramı Sa. 9, Sft. 1 de) DPT önerilerî, Bakanhkça "hamasi,, biçımde değiştırildi Engin KARADENtZ MECLIS BAŞKANI ZAMLI ÖDEMELERİ DURDURDU A.VKARA, rCvmbıınyet Bfirosn) Meclia Başkanı Kemal GUven, 6ün öğleden sonra verdijH bir emirle, parlamenterlerin 9 aylık volluk farklanm kapsayan İ6 791 l'ralık veni çeklenn bdenmesmi durdurmuştur Yolluklara ılışkin bınkmı$ fark bordro'an dün TB^fM Zat îslPrt Mudurlüğü Tahaıdcuk Şubesi tarafından hazırlanmıs • ÎTA Aml « ri (Ödeme yetkisjnl tullanan klşl) niteliğlnı tasıyan Meclis Başkanı Kemal Güven'ın ımzasıns su njlmuştur Ancak Mechs Başkanı Guven, olayın kamuoyuna yan sıvıp sert tepkilere ve tartışmalara volacn.ası üzenne veni ç*k lerle ıljçılı odeme emrııu durdur mustur. Meclis Baskanı Guven, durdurma işlemının doğru olduğunu bıldırcnış zamlarla ilgilı olarak ode nek bulunmadıgını, Malıye'den karşıhğının saglamadan çeklenn hazırlanmasınm bır anlamı bulunmadıgını belırterek, «Malıye' den ddenek ve karşıhk temm e'tıkten sonra çeklenn verılıp venlrnemesı söz konusu olacaktır» detmçtir Bılmdığ* pb' mflietvekiH ve jenatorlenn maaşlan son arnsla avda net 25 bın 911 hraya riksel trnrş uvgulamanın da 1976 hazıran avmdan geçerlı olması k«arlasfnlmıştı Bu durumdabır TBMM uves'mn alacaği < avlık > toplam bınsmış fark 83 bın 736 lıra olarak hesapl&nmıçtır. Bunun « btn 791 lırası yoUuklsnn binkmıs farkı, 36 bın 945 hrası da aylıkların bırıkmış farKİannı oluşturuyordu DGM'den dava aktaran genelge için 2. Ağırceza, Ana/asa Mahkemesi'ne başvurdu Doğan KATIRCIOĞLÜ Istanbul S Agırceıa Ma^•cemesı «Adalet BakAnlıgrı nın, mahkemelere genelge ıle gorev vermesının Anayasa'jra aykırı ol duğu konusunda Savcının talebı nı cıddl bulmuştur. Mahkeme, bu nedenle dunku oturumunda bu konunun avdınhğa kavujma sı ve Adalet Bakanlıftı'nın po rev konusunda yayınladıgı genel gerın ıptalı içm Anayasa MahKernesı ne başvurulmasma karar \ermıştır Yargıç Ramız Emrc'nın baskanhgında uve \arg çlar FaruıC Esın \e Nacı Tan'verdıden kurulu 2 Ağırcera MaîiieTiesi Hevetı bı kararı ?a'Ci Io alıım Ç Yetkm ın talebı uzerıne almıstır Mahkeme bu kararı Anajssa Mahkemesınce ıptal edılen Dev let Guvenl.K Mahkemes. nden 2 Ağırceza Mahkemesı ne a^tanlan aHalkın Kurtuluşu» gazetesının sorumlulan hikkmda açılan davanırı duruşmasmaa almıstır Turk Ceza Kanunu run 141 maddes ne avkın davrandıkları gereKçesıvle \e tutuksur, (Devaını Sa 9, Sü. 4 de) ANKARA, (Comhuriyet Bflrosn) 1976 yıllık ekonomık programı pbı, 1 T pllık ekonomık prog97 ramı da Cephe Huktımetınre ken dı goruşü dogrultusunda detışM, 7 YILDA ALINAN ZAM ORANI nllrken, progTarnın «kultü> bd. lumü de Kültür Bakanlığınca de' öte vandan mılletvekıli ve ae gıstınlerek Resmî Ga^etede vamn , nator maaşlan ıle ilgıli yapılan bır araştırmaya gore, TBMM üye ı lanmıştır Kültür çahsmalanna (Devamı Sa 9, Su 5 de) ' (Devunı S». », Sü 1 de)' PARLAMENTER ÖDENEKLERİNE YAPILAN ZAMMA KARŞI TEPKiLER GENiŞLiYOR ANKARA, (Camiıuıiyet Bflrosn) Parlamenter ödeneklenne vapılan uro. büyuk tepkıyie karşılanmıştır Türtaye Barolar Blrlıgl Genel Bajkanı Prof Faruk Erem, parlamenter »yl* v« yolluManna yapılan son zamla ılgıh olarak sorulan bır soruya şu k&rşüıgı vermıştır: <Soz konusu Munmın yasal dayanagı bulunmamaktadır. Gostenlen emsal, tamamlyle ajn bır odemeye ılışkindır. Mall konu larda daıma dar yoruma gidılme sı gerekli bulunmaktadır. Şım dıye kadar uygulanan bu yorum bıçımmden aynlmak jaşırtıcı olmuştur » ÖZTRAK: "GÜMRÜKLERDE SUİİSTİM4L OLDUĞU DOĞRUDUR, AMA BU HİÇBIR YERDEN FAZLA DEĞILDÎR AVKARA, (Cnjnhurlyet Bâronı) Bıitçe Plan Karma Komıs>onunda dün Gumruk ve Tekel Bakanlıgı butçesi gdnlşülmaş, so« alan uyeler genellıkle Tekel ham madde uretıcllerinın sorunlannı dıle getırmışler, gumruk Kapıla rında yapılan nişvet yolsuılukla rına defınerek kaçakçılığa ılişkm de önlemler alınmsjjnı onermış ledır. Gümruîc ve Tekel Bakanı bu eleştırılere verdığı yanıtta, •Gürrnirüerde suııstırnal oldugu dogr Jdur An» bu hiçbir yerden farl» degildır» demıştır CHP Istanbul Mılletvekili Engın Ünsal, vaptığı konuşmada, Gumruk ve Tekel Bakanına vaımncı sıparayı rekfllerıne almayı dtlşunüp duşünmedıklerını «ormu» «Türkıye de Eorulmeyen Tekel Bakanhfi, gorulen Tekel Bakanhgmı ve hükümetı yenmlştır Yabancı sıgaraya ıstek buyuk dlçüde duvulmaktadır Duyduguma gore sız de yabancı puro ıçıyor muîaunuz» demiştır. Ünsal leo «eblrleylcl maddelfre kar?ı çalı?nusmasında TekGıda tş feendüta tıklan yerlerde süt ve vogurt vesınui kendı ıçtodekı antidemokra nlmedıgını saptandıg^nı da benr tlk ybnetimlru de eleştırerek bret terek, «Agızlannı bey»x mendille baglayıp ılkel bıçımde çalışan ]» ?unlan soylemıştır. «TeKGıda1? Sendıkası, kendı bu Ijçıler neden düşünülmeı» di\e «ormustur. içındeki an'ıdemokraUk yone'ı mı Tekel Genel Mudürlerınden Bi{unıu Zonguldak Mılletvekidestek alarak yürutüyor Ssnn 1 Zeki Okur da yapnjSı konusma1 Bakın işçıden kopmu« sendiıta da g^ımrük kamlarında süregelen lıderlenne payandalık etmeyl bı nişvet yolsuzlugundan yatanmiî rakınız Boyle yaparsanız, gerek tır. sız yere »an sendıka yaratırnAPİİ îbrahim Tevflk Kutlar. ruz ı Unsal aynca Tekel ljçilerina kaçakçılıga Uiçkin olarak Bakanlıfın UzUm alım politikasını eles tırmiştır CHP Izmlr Mılletvekıli Suleyman Genç, Gümrtlk ve Tekel Bakanlıjınm tütün Uretıcisme avansıru zamanında ödemedıgını Uen sürmuş, «Bu turumunuzla üretıcıvi kuskuva düşürüyorsunuî Bun dan aracılar yararlanmaktadır TUtün ureticlsı Tekel idaresıne füvenmıyor. Aoason Uretıcısi ıçın de olumsuz uygulama sonucu durum «vnıdır» seklinde konusmuştur. (Devamı Sa. 9, Sd. S de) İYÖD merkezini basan polis 24 öğrenciyi gözaltma aidı • GOZALTINA ALINDIKTAN SONRA KOMA HALÎNDE HASTANEYE KALDIRILAN İYOD BASKANI PAŞA GÜVEN TABURCU EDtLDt ANCAK «ı.DLÎYE'YE SEVKEDÎLMEDÎ • ISTANBUL DGM'St TARAFINDAN TUTUKLANM1Ş OLAN ÎYOKD YONKTtCILERt İSE 2 AĞIRCEZA'DAKİ DÜNKÜ DUKUŞIIALABI SOrTONDA SALIVERİLDÎLER (Cumhuriyet Haber Merkesl) Dün oğle uzen İYOD Genel Merkezini basan güvenluc kuvvet len Dernekte oturmakta olan 24 ofrencıjı gozaltına almıstır Durumla ılgıü açıklama yapan polıs, dernekten gozaltına aniıklan kışılerın durumlarının ıaceıenmekte olduğunu soylemıştır. DGDF Genel Sekreterı Bulent Uluer Federasyonun uyesı olan ÎYOD'un polıs tarafından gerekçesız basılıp ıçerde oturmakta olan kışüenn gozaltına alınmalannı protesto etrnıştır. IYOD'un basümasmdan sonra DGDF adına yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Uluer dernekte tıim eçyalarm taiırlp edıldıgınl 24 kışınm de .vahşı» bır şeKilde gotürulduğunu belırtmıştır. TYOD Baskaru ve DGDF Yonetım Kuru lu Başkanı Pasa Guven ın bır tertıp sonucu gozaltına alındığını •e ışkence>le komaya sokuls dugunu one süren Uluer, faşjst baskılann gun geçtıkçe yoğunlaşmakta olauğunu soylemıs ve tüm demokratılc guçlen aktıl bir dajanışmaya çağırmıştır. Yunanistan'ın eleştirildığı Kıbrıs Rum Göçmenleri Kurultayı'nı Yunan Elçisi terketti LASTiKIJ'IN nPKi» Olağanustü toplanü yapan Lfts ttk Iş Sendıkası Adana Şubesi Yönetun Kuruhı da bu zammı, «Sorumsuzlugun bir sonucu» o1 larak niteleml? ve şiddetle lona I mıştır yonetım Kurulu Başkanı Fevzi Akpolat bu konuda şunlan soylemıştır «Ulkemızde kann tokluguna va jamlannı surduren bınlerce insan, 40 TL. ücretle çaltşan mılyonlarca emeKçı ve yıne 1200 lı ra ıle çalışan yuzbmlerce memur vnrken, az topraklı köylü (Devaıtu Ss 9, Sü. 4 de) Çağdaş Hukukçular, öldürülen ve işkence gören öğrenciler için. idare aleyhine dava açacak ANKARA, (Cumlroriyet Bflrora; Çağda» Hukukçular Demeğı Başkanı Halıt Çelenk, MC ıktıdaruun uyg^ılamadıgı tüm Damştay kararlan üe oldürulen ve ışkenceye ugrayan gençler içm ıdare aleyhmde çok sayıda tazmı nat davası açacaklannı, hazırlı^ lannın tamamlandığını açıklamış tır. Dernek aynca uygulanmayan Danıştay kararlan ıçın savcılıkla ra ıhbarda bulunacak ve sorumlu yonetıcüer hakkında ceza davalan açılmasuu ısteyecektır. Turkıye Barolar Bırlığının önceki gun sonuçlanan genel kuruiunda alınan tum kararlan desteklediklennı belırten Çelenk, MC iktıdannın Danıştay karaılarını uygulamamayı bır «ılke> halıne getırdığını, bunun gıderek bır «Anayasa ıhlâli eylemı>ne dö nusrilgUnu söylemıştir. Çelenk1 in bu konulara illşkın dünku açıklaması ozetle şoyledır: «Cephe lktıdan Daruştav kararlarmı bıtevnye uygulamamakta vı bu kararlara açıkça karşı çıkmak suretayle Anayasa'nın 132 maddesinı her gun çignemektedir Oysa sozü geçen maddeye gore, yasama ve yürutme organ(Devamı Sa 9. Sn. 8 üe) a a. grevı yarın başlıyor; Balcıoğlu, "Işçilerin istediği zammın tümü, onıki parlamenterin bir yıllık maaşı kadar, dedi 10 ocakın «Ca'.ışan ler Bayramı» o'ması tıyle dün bır basn toplint.sı duzenleven TurKi' e Gaze*°?.'er Sendıkası Gene! Ba^t:anı Sem.h Balcıoflu Anaciolu Ajar.sı îTevı konusjnda bılgı vermıştır. G^e^e. Aıans vonetıcılenmn 2 yıl ıçın ıstenılen zammı fazla gormelennın >ol açtığını be'ırten Bajcıoğlj bır psrlamenter maasınm 66 000 lıra brute gelnrş oldufcu yurriumu7da, \nadclu Aıansı'nda cahşaniara fazla frorulen zammın, onıkı pa'lamentenn bır vıllık brut maaşı ıtarşılıgı olduğunu behrm şnr. (Detamı Sa » ' • 7 de) »J LEFKOŞE Kıbrıs m gunej tnrleta 1000 kadar Rum goçmen tem^ılcıimın onceü gun Lefioşe de vaptıUarı ku^al•a^da Yunanıs tan sert eıeştınlere hedef uımuj \e bunun uzerıne Yunan BU\TOXelçıs M Djntas protesto nıcelığınce Kuru.ta>ı terketmıştir. Bu araaa Kı.rultavda bır yandan sılâhlı mucadele lehınde konjşma^r vapıl rken ote vandan Turklere br baıış ve dosr.uK çagısı aa onajlanmıştır. Kıbrısta \ a' ınlanan Rumca gftrptelenn ge^is yer verdıklen Iru rjlavla ılg 1. haberlere gor» g"Ç ANKAR*. (Camhvrlyet Biîroso) [ menlenn b r Kismı BÎZ ElenıeMacaristan Dışışlen BaKanı i rın torunlan de?!l z •C.bns'iyz Frıgjes Puja resmı bır zıjaretj Elen deŞ'l'z kalaımralan 'Vuıçın dun Ankara'ya gelmı=tır. | r.anlılar' ıstemevız» dıye r»aft.rMacarıstan Dışışlen Bakanımıslardır Yonan Buvu^elçısı Mıhaıl Dun nın zıvarett sırasında ıkı ülke arasında ekonomlk, teknık, sı ts< Goçnen'er Komresı Başkanı naı ve bılimsel işbırlığı anlajma MJletvekıh Dr Paraske%a des'm (L)e\aını >a H, su. 3 de) sı ımzalanacaktır. Dün sabah Ankara'ya uçakla (De\smı Sa. 9. Sü. 7 de) Macaristan Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi Bu Köşeden Cezayı Delegeler Vermelidır ALTAN ÖYMEN • ^ arlamcntonun Itibannı P zedelemek Manevı sah * siyetini tahklr etmek. Küçük dusÜTmek v.s.. Böyle bir snç vardır. Tnrk Ceza Kanımunun 159. maddesl bo ançu tartt etmiş ve ce«asını «bır yıldan altı jıla kadar hapls» dlye saptamıstır. Çeşitli dönemlerde bu madde blz RazetecUere karşı isterdi.. Bir yannın bir koşesinde parlamentonan Işleylsini bira» sertçe elestırmissek. Bdyle eleşttrllerin etkı alanı ne olacak.. Yaıdığınız cazetemn okuyuculan ara«mdan aızln yazılannızı o»nıyanlann sayısı kadar . Ama özelukle beUrU donemlertte hukumetler bövle şeye çok kızar. Adalet Bakanları »avcılara emir verir, davalar açuırdı. Çok partı. 1 rejımde 1 Huseyin Cahlt Talçmdan baslavarak hapM tfren pek çok gazetecinln, yaıann «snç.n bu olmn ?*nrOnların 'vaplıgi «parlamentonun ıtıbarını zedelemek» ise, bugun b«z*t parlamenterlenn yaptıgı ne«Ur* En az üç yıldan ben ben bır tek gazete >azarından, defil parlamentonun «itıbar.ını zedelemek. onu kuruluş olarak eleştırmek am a c l n a d o " n k tek b l r s a t l r okumadım. Iksme, onun 1 le « "» ?e««nde tereddutieri olanlar bile, bu konulara definraemeve. hattt bazen b i r k( »™P l e l t s duyarcasına, oıen fösterdıler. honnç: «Ne yapsak blze k i m s e bir sey soylemez* soramsuzJuğu içinde, parlamentonun itibarına en bü y u k darbeyi »uranlar hirM t parbunenterler oldu. \ e jteçmlstc parlamentovıı eleş tlrmis yazılann hepsinln raptığı etkinln toplamınm bir mılvon katı kadar etkJg) olacak seldlde. goka*» nS u m r a l a r d a fc,p AoımWfli ^a WnİB. B i r vede ohırmı. Slnema kny. (Devamı 7. «ayfad») Fransa'y» karıstıran Broglie cinayeti ile ilgili belgelere sahip olduğunu öne süren gazeteci saldırıya uğradı Gözaltma alındıktan sonra konut balınde ha.stane\e kaldırılan İYOD Başkanı Pasa Guven Ubvrcu edıldıkten sonra (Fotoraf: Tulay DtVtTÇtOĞLL) İŞKENCE OLAYLARI AıNAYASAVIIZI.N 14*fiııcfi maddesl açık ve kesin bir kiıral kovmuştan «Kımseve eznet \e 15kence vapılarnaz.ı Bu yasak ozelhkle bır suçlama nedennle polisin guzaltına aldıgi kışiler ıçın onera kazanımaktadır. Turk Ceza lasası. kolluk gorevülerinin işkence ve ezlyete jönclen evlemlerlnl acır ceza mfleyyideleri ile suç sarmıştır. Fabat AoiTasanın ve va«aUnn kesın vasaklamalanoa karşın ulkemizde ıskence \e ezlyrt olaylan (riderett artmakta. olumJere TOİaçmakta, polıs daırelerınin kapalı odalarında Islenen bu insanlık suçlannın failleri hakkında coUokla kovuşturma Tapılamamaktadır Lluslararası tnsan Haklan Sozlesmelerinde \eralan vukumJuJuKIere a\kın ba davranışların surup çıtnıesi, Turkıve'nln dünvadakt aayginlığtnı da agır blçımde zedelemektedır. 12 Mart Fa;ızmirun \m» dışı kontrsrnlla nrputündp en aşa<;ılık hiçımlerdr UTtıılanan Nkencrlfr A^rııpa KonKevl re liıter u)ıı«lıırarisı kummlarria hırçok kez ele alınmif ve "riridetle tnnanmıjdr. lçin TABURCU Orhan AFAYDIN EDILD) Kosta DAPONTE PARİS Fransa'da, ıktıdar nılletveKıîIennden Prens Jean le Broghe jun oldurulmesıyle ılîili sonışturma surdurülurken, rurk gaz^îecısı Gokşın Sıpahıoğ lunun (SİPA PRESS) fotograf ıjansmda çalışan Hubert Lassı > adındakı b ı gazeteci biUnme r •en kış.Ienn sardınsma uğra\a •ak. boğazından bıçaklanmıştır Fransız TV'gırjp olayla ılgıli j ilarak konuşan gazetecı Broglie i'ayına ılıçkın olaraıî Fransız tslhbarat »ernslerındekı bazı mP(De\aou S» 9, Su 2 de) J de rafadıjmıız MC dönemlnde de bn olaylar, 12 Mart'ın azantuu alarak ırjderek artmakiadu. İŞKENCE olaylan karşısınd» »uskunJuk >e kanıkaama, alkemlz »vdınları içm bagışlanması olanaksu bir aymazlıktır. Herkrs. baskalanna karşı yapılaniann bir gun kendi ba»larına seleceiinı düsunmelıdir. (»erçekien Turk balkuun yuz>Ular boyu uğradığı işkence ve ezfvet olaTİanna karçı susUun kaJan, bunları dofaJ aavan avdınlar, \Z Mart donemınde bu Islemlerin en ağırları ıle karsüasmışlardır. Takın çeçmi'jte nnlu Sansaryan Ham'nın çatı katında dn$uncelerinden öturü insanlık dısı Işletnlerle süre^ız KÖzaltında tutvlanlara karşı sutanlar, Vt Mart'ta çocuklannıo kontrgerilla I?kence evlerinde çektiklertntn bnyfik dramını vasamı^lardır. BD batnmdan hanei dovincçde »lıırsa olsun herkes iskence ve rziyet olaylan karsisında yer almaü. bu İnsanlık «tıçlarının önlenmesinde (Devamı Sa. 9, Sn 6 da) Ote yandan geçtıgimız perserobe gunu polıs tarafından tabanca bulundugu ıddıasıyla gozaltına alınan, daha sonra da nezaretten koma halınde IİKyardım rfastanesuıe yatırılan İYOD ılstanbul Yuksek Ogrenıra Derneğı) Başka m Paşa Gaven, dun bastaneden taburcu edılmıştır. Sanık Paşa Guven'ı hastaneden alan polısler, GayretteDe'dekı Emruyet 1. Şube Mjdurluğune goturmuşlerdır. Oy sa, Istanbul Cumhurıyet Savcılığı sanığııı kendılerın« teslımınl gec saatlere kadar beklemıştir. Polıs, saat 17'den sonra Savcı'ıiğa Paşa Gmenın dort ayn suçtan suçlandığını bıldırerek, sorgusunu tamamlıyamadıklannı, bu nedenle ertesı gun (bugıin) adlıveje sevKedıleceğıni bıldırmıştır. Is tanbul Cumhunjet Savcılıfı, polıs tarafından bugun kendılerıne teslım edıleceğı vaadedılen IYÖD Baskanı Paşa Güven'ın, adli tabiblercs mua\ene ettırıleceğını de açıklamışlardır. (Devamı Sa. 9, Sü 6 da) BAKANLAR KURULU RENAULT OTOMOBiLLERE YÜZDE 25 ZAM YAPILMASINI KABUL ETTi ANTSARA, (Cumhııriyet Büroru) Başbakan Yarduncısı Necmettın Erbakan'ın Başkanlığında top lanan Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'da Renault otomobıllenne vapılması ongörülen zamma ılışkın karar dunku Bakanlar Kurulu toplantısından da geçmıstır Buna gore, Renault otomobıHen yuzde 2o oranmda zam görmuştur. Onumuzdekı gun lerde Sanayı Bakanlığının duyuracağı karara gore, bugune dek 8"J500 Iuradan satılan Renault otomobıllen, kararın yuyürluğs gırmesıyle U0 bin lıradan satı lacaktır Basbakan Süleyman Demırel, dun Bakanjar Kjrulu toplantısından sonra pızetecjlerın konuv 'Devamı Sa. 9, Sft. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog