Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Ç A G D ^ Ş \ \ \ I M A R 1 SENiN iÇiN EY DEMOKRASi NECATi CUMALJ FtYATI 15 LİR* t*teme Adre»i (,agdas'iasınlan HalkeıS 39 41 Cagaloglu ISTAVBLL Cumhuriyet 53 m , SAYl: 18839 Kurucusu: TCNTJS NADt 10 CC&K 1577 PMMIHSI HICIV ve 6 BasM 416 Ss 'a 30 L>ra EDtBI\\T ANTOLOJISI MİLLUET Dagıum Ltcl ŞU. Ulaştırma Bakanlığında görevdenalınan yöneticiler I milyonluk tazminat davası açtılar Turgut GÜNGOR AVKARA (Cumhurlvet Bür<wa) Liastırma BaJcanlığına baglı bart kuruluslardakı ust kadema yönetıcılerinm gorevden alınmarjı» ılıskm kararrumelerın Danıstav taraiındar ıp*al edılmesı ıle toplam bır mılyon hra tutann da m»ddi ve manevi tazrrunat davalan açıldıjh f ç DamştayiE son olarak TCDD Genel Mudürıi ve Genel Mudur Yardımcısınm gorevden alınması ve yerlerine atananların karar ' namesmı ıptal etmesı ıle TCDD Yonetım Kuuüunun toplanıp 1ta , (Devımı Sa 9, su. 4 de) I Sağlık Bakanhğı bütçesi Komisyonda •• • •• ı 1•• • goruşuldu; kürtajın serbest bırakılması istendi, ilâç politikası eleştirıldi AYKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Butçe Plan Karma Komisyonunda dıin SağUk Bakanlığı bütçesı gonışulmüş soz alan uyeler genellıkle ılâçlann pahalı ve ka hte«ız olmasını eleştırmışlerdır Bu aracla CHP lı Engın Unsal (Devamı S» », su 7 de) ' CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, son yapıian zammı almayacağım açıklarken, CHP Ankara ve Istanbul il baskanları zammı eleştırdiler BAZl PARI AMhNTERLER ZAMMA KARŞI ÇIKARKEN BIR K1SM1 GEREKL! BULUYOR ANKARA (ANRA) Çeş 1 sıvas] partılere mensup ba7i parlaınpnterler. maaş zamlarını elesirırken bır kısmı vapı'an zan mm fcereklı olduguiu saiunrruşlardır ^ıNK Vva bu konuda< goruşleıını açıklayan parlamenterlerden bir kısmı ztmma karşı çıkmışlar ve duruma âdıl bulmadıklannı b ld"nı*ledır Çeç tl partılere mensup bazı pa"lamenterler zan ka*"îr, uzenrdekı go ruşlenrı şovle açıklamı^ardır ALÎ SANLJ (CHP Burdur Mrdetvekılı'ı «Bu Karar hangı açıdan olursa olsun rıukuka ve sosval adalete avkmdır Hemi2 vakıt geçmış degıldır Bır orta jol bulunabılır Mesela alman oğretım ujelerirn dışarıda çalışmamaktan doğan ta7mınatlan da mılletvetah maaşlanmn artmasında etken ol mjçtur Ogretım uvelen bu tazmına'ian dışanaa çalışmadıkları ıçın ahvorla~ Mılletveıvillerı ıse pekçogu başka ış japıyor Fen ce Mecl.s Başkanı bu 4333 lıraLk antınmı uygulamayaoılır O ?aman ma*'. aa 2(1 oıne ınebılır ve bu buyuk tepkı yaratmaz » ALt KOKB'DAK (CHP konva Mılletve'ül» Bu Konuaa alnız U 2 u oldjgumu sovlevebılır m Neden uzun'ulu olduğuTvı • c r eaeb letegm z kan.smdavım • '> HASAN TOo\ \LI ı OGP Kastamoiu MJle' es. iı «MecL sın verd'ğı îeşrı karara bır vorum getiTemem \îeclısm acdıfı her kararı sajgı ıle karşüarra Meclıs kararını eleştırmem dogru olmaz Yoksa bo\ e bır usul emsal teşkıl eder Efer bır islah (Deraım Sa 9. Sü 5 de) Ecevit: "Maaşlar konusunda girişimde bulunacağım,, ANK\R\ (rıımhuriıpt f.ürOMi) CHP Genel Basnanı Bulent FA.fiMt parlamemer ayhklar na apı lan son zam korusunda sert bır demeç \ermış «Türk \e 'TSIK çoğunluğu voksul ve gel'şme du zevı olaukca duçük bır ulked r Boyle bır ulkecte Mıllet temsılcı lennin bovlesme \uxsek o4eneKalmağa hakları voitur Ben rr.ıUet\ekıh \e senator odeneıl" rıne \apılan \enı va«al zamrtıı almıjacağım» demıştır Ecevit ın demecı aynen şo' l"dır «Turknede en az ucret a\da net 1200 l»ra ulusal gehrden kıjı Dajına duîen pa" ıse ajda or»ala ma 1300 hra dolayındadır Şımdı «enator ve mılletvekıh avlıklan en az ücre'in \e adam başma cr ta ama ulusal gelırın yakla*ık vırmı ka'ına ulaşmış be'kı ae bunu aşrmî olujor Mılleüe temsılcılerl arasında bu kadar bllyıJ't ge ır ve refah farkı olamaz Bu kadar büyıı< fark yalnız tODİurnsal adalete rie gıl demokrasıye ae aykınüır Çıuiını bu kadar buytk gelır ve refan farkı mılletın temsılcılei nı mılletten koparabılır Turkıye, halk çoğunluğu voK düşuX bır ülkedır Böyle bır Ulkede mıllet temsılcılennın bbj.e •îme ruksek ödenek almaya hai^a n voktur Ben, milletrekıll ve senator d (Deramı Sa. 9, Sü « da) Diyanet İşleri Başkanı: "Köylü imam beslemekten usandı,, DOC SÖIEYMAN ATEŞ SıRET ı KEB • KOKfERANSI ıÇıN DıYANET ıJLERı BlTÇESıKE OOfNEK KONOUGUNÜ VE DEVIET BAK&NII6INDAN RESMî YA2I BEKlEDıGıNı AÇIKLAD1. AVK4RA (ANK*) Dıyanet ljlerl Başkanı Süleyman Ateş haftalık YANKI derglsmın sorjlannı cevap andınrken bnemlı rartiîmalara yolaçan Sıretı Nebı» konferansmın mart ayında Turkıye'de toplanınasına. Pakıs tan'dakı son Konleransta karar alındıgını, ancak kendılerne, De\let BaKanlıgından henuz laalı em r gelmedığn so}lemıştır «Sıert ı Nebı» sozunün • Peygambenn havatı ve ahlâkı anlamına geldiğ.nı belırten ^teş bbjle bir koıîeransın ev sahıplığını Türkıye'de harvgı kurulu«ui vaprrası gerektıg. yolundakı soruva «nasrafiarın kar$ılanması ıçm Dıvanet Işlen B&şk&nlıgı bu*çesme odenek kondu Bız şımdi Devlej, Bakanlığından gelecek resmı jazıyı beklıjoruz » karşılıguıı YermJştır Kendısinin. eoreve oatlar bajlamaz teskllatı ttuzura ka \uş*urmava çaba harcadıjhnı merkeze 1 ve 4'üncü derece'.er arasında 180, teşkılata da 5 C n ımam kadrosa aldığını saviı O nan Ales «Neden bu kadar ÇOK kadro alıyorsunur'j! sorusıınu cevaplandırmı?tır (Devkinı S*. 9, Su. 6 d») Prof. Günalp: "Danıştay, Enstitü sınavını yine iptal edebilır t r ONıVERSıTElERARASI ÖGRENCi SfÇME VE YERLEJÎıRME MERKEZı BAJKAHl PROF. (HJNALP MULAKAT YOLUYU OORENCi ' SîÇMEKiH m ZAMA» ~~' ıSTıSMARA AÇIK BıR YONETıM OIDUGUNU» SOYLEDı. ANKARA (ANKA) Ümversitelerarası ögrenci Seçme ve Yerleştırme Mer».ezı Baçkaru Profesör Doktor Altan Gitoalp. Efeıtım Enstıtulerıne gınş ıçın ılgıli yonetmelık hutumlennın degışt'nlmedon uçuncü bır sınav varılmasının, DanışUyca iptal tehlıkesı ıle karşı karşna kalacağmı söjleraıştır Profesor Guralp, Yankı dergısıne verdjgı demeçte, Eğıtım Ensütülerıne gırlş ıç:n mul&kat s:navı vapüdığına dıltkatı cekmış, «Mülakat yoluyla ogrencl seçme ışlemı tamamen subjektif 61çulerın kullanUmasma ımkan ve'dıgınden bu jöntertun farklı goruşteKı vonetıcıier tarafından farkai amaçlarla kulUnüması, hatta ıstısraan her raman rmımkvmdür» demısür GünaJp, Danıştty'ın iptalmin bır yönermehk hukmune D»g"landıgını, bu hukum geregınce sadece oael yetenek gerektıren re«un raıcık ve beden efıtimi gıbı boltlmlere ıMncı bır mn«vın ongoruldugunu kaydetnuş. bu sene Egıtım Enstıttllenne gıren oğıencıler IÇJI müktesep hak dogup dogmadıgı yolundakı bır sonıjru şoyle cevaplaımstır (Oevamı S». I. Sfl. 3 4e> PARLAMENTERLERE YAPILAN ZAMMIN YASALARA AYKIRI OLDUĞU BiLDİRiLiYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısinde cucunup oylanarak üç dakıka ıçınde geçıstırılen Meclıs Hesaplanru Dene ıcmc Komısyonu rap^.u Se nato ya da göndenlmıştır. AncaK tepkıler doğması olasılıgı karşısında, Senato Başkanırun raporu Senatoda okutmayacagı, Meclıs Baskanuıın uygulamasın: ornek alarak, kendılığınden sena torlere de zammı u>gulayacagı ı.erı snrulmekteaır ler içın ıse dısanda çalışmamak dıye yasal bır zorunıUİuk soz konusu değıldır Full Tıme çalış ma dıye bır zorunluklan da ou lunrrrajan parlamenterlenn oğ retım uvelennın bu haklanndan (Devamı Sa. », Sa. 4 de) BAŞBAKAN, 1 MILYARA ÇIKACAK ADIGÜZELLER BARAJININ TEMELINİ ATTI DENtZIİ (ANKA) lc&n Siüeymsn Demırel. Atiıguaeller Barajırun temelını dun toren le atmıstır. Demırel torende yap tıgı konuşmada Turkıye'nin Jctı ta.il ve sosval kalkmmasını s&Z lamak ıçuı çalıstıklarını, Dunu da oagurlokçü demoıtrasiyt ko ruyarak, ısletere* yapacailarırı savunmuş, «Turkıye nın ıktısaüı ve sos;al kalkınmasını cumhırı jet dışı reçe«lerde arajan arrı aslına sasmak lazımdır» aemış Demırel, otetit şoyle konus mustur €Adıguzeller Barajı bir mılyar lıraya malolacajctır Denızlı ve Aydın ovalannda fevkfllade mjn bıt topraklanmızı ta^kından lıo nıyacak, sulajacaktır Bojlece ıi raç değerlen >uksek *arım Jr m ' lerımızın deferı ar'acaktır Ba I juk Menderes havzasında Ke I mer Barajı ue gınştıgımıı kalkıa I ma hamlesı Adıguzeller Barau ıle yenı bır tz kazanrrak»attir Bız bu tes sten ışık alacağız elektrık atacagız Bu, ışsızlıgın ve karanlıgın maglup edılmesı demek'ır Ulkenın kuş uçmaz Ker van geçmez koşesl kaltıavacaıî tır Ulkede ışsız vatandas kalm vacaktır. Ulkede karanhğa gomulmus vatandaş kalmıvaca< 1 tır K3vga budur Bunu lu "! je'çı demokrasıyı koruvaraK ış leterek vapacagız Cumhur v»f'n (Devamı Sa 9. Sü B da) YASAURA AYKIRİLIKLAR 1976 mayısında universıte öğ retım üjeleri ıle universıte rei lorlenne tanınan bazı haklann mılletvelullenne de raporda ta nındıgına dıkkatı çekenler, m 1 letvekıllenne yapıian zamlarda ındırmeler japüabüecegım belırt mektedır. örnegn, universıte rektor ve oğretım uyelerıne «Full T me> olarak ünıversıtede ça lışmaları koşuluyla 4300 hralii bır odeneK venlmektedır Dışarda mu ayenehane açan dışarda çalışan ogretım uyelerı bu 4300 li'alık odenekten jararlajıamarraktadır lar MJletvekıllen ve senator Demırel: 'Parlamento üyelerıne zam konusunda kusur varsa, istısnasız hepımızındir/( man Deniire LHP Ocneı kdiı Buıent îtevu ın paılamenter maaşlaıırın ar* ır.hr.ası ıle ııgıL sozleruı. cevaplarsen « HaU Partıs' G^nel BasKdiii nın za:t.anında nıcs elcve muda heıe e me\ıp nerçtv uıuo oıt îiv ton so^ra b. ta^nı an.aTsiz ı 1 lir etmesı sı as.ı üuvuzluluxwr Mert olal m Kasur var^a '«asna sız nppınız!i4 T > ae mş ır Başoarvan & ueymarı Demırel CHP Crereı Baıjkanı Bulent ,^e \r n onceKj gun \r.Aara da par la.nemerıeın oueı'e^ .e ., uUj.ua rının araırılması ıle ılgılı L, J. ral vapagı açu.UTiaja oır rı,^ ceg ol^poırrad'gı sor3r ga ze ec lere, şunıarı soyle'n.'itır « Haık P a r ı s L "«.. Ba> a n nın t>e\ana*mı nd;OGd.ı u n led'm Ne aed gı anİ3Ş''anamaa tadır Mılleneî '.enr.n ode e: v» vo UKlannın > em ' e^ap ^pklı ı° ılsnı o'arai< Mı le Me' ı ; ^f> (Devamı v a i Su 5 de) ur Denizli'de 500 deprem konutunun dağıtımmda yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü Hikmet ÇETLNKAYA DENtZLİ Başbasan % AP e Genel Başkanı Süleyman Dernı rel'ın 3 aın unıtelık deprem ev lerınden oncekı gun dagıtımını vaptıgı 500 preıabnk konutun kura çekımlerı ^ır?^ r>ı volrmIJK yapıldıgı AP ıl Başkanı Mus tafa Kemal Avıcurt'un tüm ko nutlan AP'Ulere verdıği bne su ru maştur Bu konuda CHP Ller Imar ve tsi.an Bakanhğına oa« vurmuşlardır Tbrenden once îmar ve îskan Baxanı Nurettın Ok, Valı Hajn Galer AP ıl Başkanı Mustal3 Kemal Avkurt'un kııra çekımlermı bırlıste 5aıru**uk'erı goru' mustur Spor ve Sergı Sarayın cia yapıian M» pe(abnk konu tjn dagıtımırda çekımler. AP ıl Bankanı vapmıştır. Beledye Eaşkaiı CHPli Ha «an Gonüllu Başbakan Süleyman DenırPİ AP 1 BaK2^1ar e pprlamen'er erı.ı ıtatıldığı dep •e konutlarını sahıp.erjıe t"s m ' m toren re katiımam'j'ır Ha «an Gonu'.la nuı^ «ar a çesıriTde yap.lan volsaz'ur.'s"'a ıl?ı] olarak Ankara.,a s **ıg» cğren m.ştır. KAR YAĞIŞ1 BAŞLARKEN HAVA SICAKLIĞI DUŞUYOR Ege Batı Karadenızde Kuze«* ve Batı dan dığer boıgelerde ı^e Gııneyden esecektır Bu'alarda orta kuvvette oları ruzgâr. ta man zaman ijuvve e^° °«ı m nlmektedır (Fotofraf Tnlav Divıtçioçlut Is'anbul ve ce^resmde dün sa f bantan ı ıbaren kar jağışı başl* mıştır Hava sıcakhğmın djşme sı bek enmektedır Kar yagışırun tstanbul dışında Edırne Ki'da rel Luleburgaz, Teki'dağ'da da sürduğıı ancak .o'lani açıx o duğu oğrenılmıstır Bolge ola rak Marmara, Batı Karaderuz Bolgesı ıle Dogu Karadenız sahıl len ıle Kuzev Ege Ankara \e Eskışehır çevrelennde havanın vagışlı geçecegı vağışm sahıller de yagmur seKI nde iğe^ \e <"• de ise kar ve karla karışiK vag murlu geçecegı bıld nlmektedır Verılen bılgılere gore hava sı caklığmda da yağış alan yerlsrde azalma dığer yerlerde ıse onem lı bır değışıklik olmayacastır ar da Ma'^ara Kuzev Feyzioğlu . «Zamma karşı Anayasa Mahkemesıne gıdilebılir» ANKARA (Cumhunvet Burosu) CGP Genel Başkanı ve Basba kan YardiTicısı Turhan Fevz.og lu dun duzenledığı basn fopıan tısmda parlamenter avlısanv a ılgıli son kararı eleşt rmış «Mi' let Meclıs Bassarı pa'lar^p ı oca teiısıl edılen bu'un partiıem ve Cumh'ir vet Senato^uodaM (Devamı Sa •), Su 8 de) SAVCILIK, İYÖD BAŞKANININ KOMAYA GİRİS NEDENİNİ ARASTIRMAYA BASLADI İSTAVBIT HABER SER\ ISt Geçtıg raız perşembe gunu Şeh zadeoaşında çıkan ^ı'âhlı çatışmaaan sorra uzemde tabanı.a balunduğu one surulerek gozaltma almd'gı polıs nezaretınden koma halm'ie IUvard.m Ka=ta ı > resıne atıılan Istanau \ul<=< ,c Ogren m Derncg ıIYOD) Baş kanı Pasa Gıuen n sag iıc djrumunjn ıvıye g.ttıgı ogrenılm > tır Gu\en n ıtomava gıış nedeiı, îs'anbul Cumhurıje* ^avcılîğınca aras*rlnava ba^ anmıstır. bavcılık bj nedenîe ^end'sıns sondenlen ıhbarları degerlendUr mektedır Paşa Guven ın uç sunden ben vafnakta olduğj Bevoğlu Ilkvardım Has'anes ndc ?enı« ?uven lir. tedbırlen almmıştır Hasta ne\e gırış ve ç kışlar resmı po1 sle'ce konfoı altırda tutuljrkei Fasa Gj.en ın yattjğı odada çok sa da svıl polıs i nobet (Deıaraı 5 a 9 Su 1 de) » OLAYLARIN; ARDINDAKİ GÖZLEM UĞUR MUMCU GERÇEK çinde yasadıgımız donemde Rarolann olacanüstu hır onem kazaDdıkları gdrulu\nr Bu oluşumun nedenlerl »çıklır Llkemız bir hukuk bunahmmın dar bogaana Kirmistır Sı\aol ilrtidar hukukun üstunlügu ılUe sinı çifnemevı temel poîıtıka oUrak benimsetnis çıbi'Iır \ \ı rntme, varpı denetımı dışııi'la tutulmaktadır .Shasal cınıipl'rr fun çectikçe çogalmakla tot>lumda can guvpnlıgi silınmkte dir Emnıvet orjnıtnnün rorev'erıni \asal knşııllarU uvumhı bı çımde vaptiğı konıısunda kiK\n lar vajnınla<ımaktadır Zorbalık dofeal torulur ve boııın c£i r BAROLAR BIRLİGl bir vöntetn ve alıskanlık nıteligıne varmaktadır. Bovle bir ortamda, hukuk^ular oreutunun hukuicun ustunlııfu ilkesinı satunmaja voneltşi doğal sa^nlmalıdır Tıırkıvede dcmokratık hukuk devletını benımse\ıp ozumsevenlerle karşıt çe» reler ara.siod.tki çatışmada. Ka rnlann \erı kuşkasuz bınnnle rın >amdır Bu konuda bır ılo raksama soz konusu olmamı'ı jpıpkır Barolar vapısal bakım dan insan haklarına davalı de mnkratıK hukuk rtevletmı MK\<> mpk 7nrıındadır!ar Bunıııı wn ılır kı TurkiTe Barolır Bırl ^ı ıı iı 10 îfnp] kurulunda al.ıuii kararlar çok verindedlr Soı gelimı Barolar Bırllşi. Da nıştaj kararlanıun u>gulanması konusunda savcıları uurma kararına »arını^tır Bir ulkede avukat \ar;ıc kararmın Minırluge Rirmesını kuskıısu7 istevecefctir. Bu ıstek, hem hukuU devletı ılkfsınılfn doRinaktadır, hem aııa>asamızda vardır hetı de avu Uatın meslcçtnı »urmme^i ve »aşamını saelaması bakurumtan nnemlıdır (unku bır loplıımıU mahkeme karsrları uvçulanmaznın anliimı kalrnaz. Bir (IJUM • •• (Devamı Sa » Sü i de) Anava^ava Aykıııdır.. İ TiP Genel Başkanı Boran, CHP iie DÎSK yönetimlerini eleştirdi ANKARA (Cumhurivet Rürosu) Partının dun japılan Ankara tl Kongresnde konuşan Turkr e Işç Pan.sı (TIPı Genel Başsanı Bemce Boran. MC ıktıdannın se çımıe''den rnce duşürulmesı gî rektığını j jıeletııştır Konuş*nas»"dâ CHP ıle DİSK ın ust joreucı.erlnı de s^ıçla^an Borar CHP nın buvuk sermave ke sımıj.e va^ınlaştıgını, DISK ın ıse mjoadeleclıgını jıtırdıgıru oı p surmustur TIP Genel BaşKanı konu v mı sının başmda MC'nın yurüttu|ıı po . ıkanır yap'ığı ıslerın s " <> rumlulugu iu «aaere MC ıktıd'1 (Oevanu Sa 9, Sö. i de) MUSTAFA EKMEKÇinin ANKARA NÜTIAR1 M TAN ORAL'ın ÇiZUıSıYIJS (7 sajfada) illetvefcili re senatorlerin ödenek ve yoünklannda vapilan artış tepkivle karşüandı Bu konuda tepkıler oluşup, jonımlar yapılırken bır onemli nokta gozden kaç maktadır Bu nokta, Millel Meclısinln bu konuda bır karar almavt vetkılı olup olmamasıdır Mıilet MeclJsl Hesapları tnceleme homıvvonu, bir rapor haztrlavarak ödenek le vollukları belırleven 1 savılı vasanu) Ndinlış uvcuJandıgı sonucıına varmıs bu rapor Mıl let Mechsınden ruıjâr gıbi cevırilmıstır Bu volla rerek Millet \!eclisı He^pları Inceteme Komjs^onu Rcrekse Mıllet Meclısi • savılı >a•ia^^ jonımlavarak. vasanın mçulanıs biçımlni ^aptamıslardır 1%1 Anata^ası, Mıllet Meclısine va«aiarı »orumiama (DeTamı "^a. 9, Su ? de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog