Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET I OCAK 1977 Gayri Menkul Satış Ilânı Üsküdar Sulh Hukuk Hakımliğinden 978/14 Sstlf Orhan Kançal, Seiaml Bedla, Seniha, Fazılet, Vedet, Turgut. Perızat Kançal vesairenin hissedar bulunduğu Üsküdar Toygar Haraza mahallesi Toygar Hamza gokagında 10, 10/1 kapı sayılı 241 ada, 19 parsel sayılı (53 pafta) 142 M2 miktarında Saraylı Emine Hatun vakfından bahçell Ilcl katlı bir.anın hissedarlar arasmda takslml kabıl olmadığından şüyuun izalesine dair verılen karann kesinleşmesi Uzerine açık arttırmaya çıkanlmıştır. Muhammen Kıymetl: Billrkişi tarafından verllpn raporda gayrimenkulun tamammm 102 600 llra kıymeta müt«hanınıül oldugu açıklanmıştır. Hallhazır Durumu: Bina Iki katlı tamamen ahşap miadlnı doldurmuş oturulmaz bır durumda olup kısmen boş dunımda olduğu açıklanmıştır. tmar Dıırumu: 12.4.1976 tarihlnde celbedılen imar durumunda gayrımpnktıl Eskl Eserler ve Anıtlar Ytiksek Kurulunun kararında blnanın dış cephe mimari ve malzemelerinın dynen korunması şartiyle lç kısımlarda lstenılen dejtisiklik yapılabılecegı açıklanmıştır. Birlncl Açık Aıttırması: 8.2 1977 salı günü saat 14 00 den, 14 3()'a kadar yapılıp muhammen kıymetm ",o 75'şlnl bulduğu takdırde o gün kat'i Ihalesı lcra kılınacaktır. Aksl halde en çok arttırRnın taahhüdü baki kalıp satış on gün müddetle uratılarak ıkinci açık arttırması: 18.2.1977 cuma Riinu saat 14.00'den, 14 30'a kadar yapılıp o gün en çok arttırana kat'l ıhalosi lcra kılınacaktır. İşbu gavrımenkul üserindekı ıpotekli alacaklılarla dlğer alâkadarların faız, masraf hususile alacaklaıına aıt belgelerıni 15 gün lçinde satış memurlufuna ıbraz etmelerı aksl halde tapu slcıll 11» hakları sabıt olmadıkça satış bedellnln paylaştırılmasmdan eiç bırakılacaklardır. Bırikmiş vergıler ve satış tarthine dar icare borcu hlssedarlara, tapu harcı, dellâllye resmı, ıle pıılu ve taviz bedell mU?teriye aittir. Satış peşın para ı îcra ve Iflfts Kanunu ve tapu kaydı mucıbince yapılır. artname ilftn tarlhınden itibaren herkesın kolayca görüp kuvabıleceği mahkemp koridorundakı hususi tabtaya asılnıştır. Şartname drneğinden almak ısteyenler 450 kuruşluıc pul fibnderrtıklerınde blr örneği gbnderilecektır. Muşterı talep ettıfcı takdırde satış bedelinl yatırmak uzere 20 gtln mehil verılir Fazla bilgı almak isteyenlerın 976/14 sayılı satıs tiosvasını tetkık edebıllrler. Müştenler yazılı gün ve saatte mulınmmen kıymetin n,o 10 nlsbetınde temınatla birlikte satışın vapılaragı Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi kalpminde hazır bulunmalan tfân olunur. 20 12 1976 (Basın. 9527/8) SAY1SINDA 1975 YILINA GÖRE YÜZDE 15 ORANINDA ARTIŞ OLDUĞU BELİRLENDÎ • ÜÇÜNCÜ 5 YILLIK PLANDA ÖNGORÜLEN ÜRETIM HEDEFiNE ULA5ILMASI HALıNDE ıJSiZ SAYISI 1.8 MıLYON VE ORANI DA % 11.2 OUCAKII... ANKARA, (Cumhurlvet Bürosn) 1975 ve 1976 yıllarmda işslz kalanlann sayısı ve oranı artarken, değlşık kaynaklardan bu yönde verılen rakamlar arasında farklılık bulundufiu saptanmıştır. Ancak, rakamlarda farklılık bulunmasına ragmen, 1976 yılında orta lama yüzde 15 dolaymda işsız sa yısında artış görüldüğü keslnlik kazanmaktadır. 1975 ve 197b yıllarında lsslz kalanların sayısmı ve oranını belirlemek amacıyla gerek «Devlet Planlama Teşkilâtı, gerekse Is ve Işçı Bulma Kurumu değişık hesaplamalar yapmışlardır. Ortaya hesaplama yontemleruıden dolayı bır fark çıksa bıle, 1975 yılından 1976 yılına ışsız sayısında artıs Rorüldüğü ortaya çıkmaktadır. Devlet Planlama Teşkilâtı tarafın dan yapılan hesaplara gore, 1975 yılında ışsız sayısı (Gızlı ve açık) 2 milyon 31 bın kışidir. Işsizlenn toplam çalışanlara oranı yüzde 13 dolaymdadır. 1976 yılında ıse, işsiz sayısı, DPT'nın venleılne gore, 2 milyon 79 bıne yükselmtştir. Işsızlerin toplam çalışanlara oranı, işgücü arzı arttıİfı için, yıne aynı düzpyde kalmış ve yüzde 13 dolaymda bulundugu belirlpnmi:?tır. 1977 yılı ıyın yapılan hesaplara gorp ıse, iı?su sayısmın 2 milyon 183 bine yükseleceğl DPT tarafından tahmin edıi mekte, ış&ızlerin topİRm çalışanlara oranınm da yuzde 11 33'ü bulacagı bıldırılmektedır Alınan bılgılere gore, eğpr üçunru bpş yıllık kalkmma plânında ongorulen Uretım hedcflerine ulaşılnıış olsaydı, ışsız sayısı 1 milyon 800 bıne duşecek, anılan oran da yuz de 11.2 olacaktı. Işsizlık istatiitıklerının DP dışında en cıddi olarak tutulduğu ıkinci bir kumluşun Iş ve l^çl Bulnıa Kurumu oldujfu bildirilnıpktedır. 1975 ve 1976 yıllarmı karşılastırmak amacıyla her ıkı yılın ocak ağustos doneml karşıla*tınlmakta ve 1976'da işslzlık oranında yüzde 22 8l'lik bir artış görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Iş ve Işçi Bulma Kunımu ıstatıstiklerıne gore, 1975 ocak ağus tos dönemınde 953 bın 737 klşlnın İşsiz oldugu saptanmıştır. 1976 yılmın aynı doneminde Işsız sayısı 1 milyon 357 bine yükselmiştır. Işsız sayısındakı artış oranı yüzde 22.81 'dir. Anılan kurumda işsıa tanımı şöyle yapılmaktadır: «Çalışmaya muktedlr olan, çalışmak ısteyen, herhangi bır lşi olmayan, Iş ve Işçi Bulma Kunımuna müracaat edıp de, o ay içinde kendısıne lş bulunamayan kımseye işsiz denlr.» Dolayısıyla işınl deglştırmek ısteyenler, e mekli olup da iş arayanlar ve o ay İçinde başvurup da, ay sonuna degın kendısine iş bulunanlar ışsız tammımn dışında kalmaktadırlar. Elde edilen bılglye gore, lş ve l?çı Bulma Kurtımu istatıstiklerımn onemli bir sakıncası bu lunmaktadır O da, ıstatistikle rın aylık tutulmasından dolayı, zaman zaman ıçsiz sayısının «mükerrer» tutulmasından ilerl gelmektedır. örneSin, ocak ayında lşsiz olduğıı bıldirilen bir klşl, ocak sonuna değin iş bulamaz ve subat ayında da işsızler arasında yer alırsa, ocak ve şubat ayları işsiz sayısı toplanmakta, dolayısıyla aynı kişi ıki ayrı klşi lmiş gibi gorünmektedir. Anılan istatlsttklerin bu sakınrasını gidermek için avlık orta lamalar alınmaktadır. Bu ortala maya göre, 1975 aylık ışslz orta lama sayı&ı 119 bln 217 klşidlr 1976 aylık işsiz ortalama savısı ıse 146 bın 420 kişldir. Ortalama İşsiz sayısındaki artış oranı vüzde 15 dolaymdadır. Punun dışında lş ve Işçi Bulma Kurumu başvurup da i? bulunaı kişılerle Uglli bir lstatıstık uıtmaktadır. Buna gore, 1975 ocak Işstz Belediye îşçileri alacaklarının tümiinü alıncaya kadar Hirenişi sürdürecekler Beledıye Baskam Ahmet tsvan bir süredır belediye işçilerinın sürdürdüğü dlrenişe son verilmesmi saglamak üzere dün beledlyede başkan yardımcıları, ılgllı müdürler, Genel lş Sendikası Genel Baskanı Abdullah Baştürk ve dıger iş yeri temsılcılerı ile bir toplantı yapmıştır. Hazırlanan protokol taslagı Abdullah Başturk tarafından ışçi temsılcilerme açıklanmış, ancak işçi tem silcilerl haklarmm tamamen öden mesınden sonra dırenışe son verpreklerini bildirmlşlerdir. Bu ko nuda Isvan şıuıları söylemıştır: Istanbul Valısı Nanuk Kpmal Sentürk dün bir genelge yayınlayarak 28 ekım mrihinde Resml Gazete'de jayınlanan yonetmeliğin uvgulanmasını ıstemıştır. Valı Şentürk, şunları soylemiştir: «Bundan boyle taşıt alım ve satım ver leri ile tjışıt teşhir yerleri bu yonptmpİıktR rtngorüjnn şartlara uygiın olarak il trafık komisyonunun ön muvakkati i\n belediyeden ruhsat almak sureti ile faalivet göırte Yeni hazırlanan trafik tadıl tAsarısına karşı çıkan ve polisi «hırsulık» ve «komısvon almakla» suçlayan Türkiye Şoforler ve Otonıobılcıler Federasyonu Genel Baskanı. AP Milletvekilı HUsamettin Tıvanşan m snzleri, dün Istanbul'da Polıs Gorevltlen ve Emeklilermı Kortıma vo Yardım Derneftı tarafından tepkivle karşılanmıştır Bu konuda bir basın toplnntısı düzenlpyen dernek baskanı Sunıri Yeşılvnrt, «Tivan "Otomobil alım satım galerılerinin yÖnetmeliğe uyması gerekli,, rebileceklerdır. Ancak yonetmellgln vürürlüğe girmeslnden önce açılan bu gibi yerlerin durumlannı yeni şartlara uydurmaları içın 21 aralık tarihinden itibaren Trafik Komtsyonumın kararı İle 6 aylık bir intıbak süresi kabul edılmıştir.» UsulUne gore rııhsnt almadan faaliyet gosteren yerlerin tesbit pdılerek durumla nnı tayın eden 6 aylık sııre içinde yönpt melıge ııygun halp çetırılıp getirllmedıgt nın kontrol edılccegıni bıldiren Vali Şen türk, bu sllre sonunda ycnetmelik şartu rına uymayanların Karayollan Trafik Kn nununun 16 ve Tüztlgün 23. maddesin» gore t«kibata ujrayacaklannı söylemıştır Tiyanşan'ın sözlerini polis toplulupu tepkiyle karşıladı taş'm gerçekleri glzledıgını, asil aslan payını klmlerin götürdüğünu srtylemedigıni» belırtmiş, şofor adayı ile oto kayıt tescıl belgelerınin. bu dernek tarafından yurttaşa nasıl zorla satıhp ne kadar gclir saglandıiuıın açıklanmasını istemıştır Yeşilyurt, «Bu belgelerin Maliye Ba kanlıgı tarafından »atılmasını» onermiş ve şunları sövlemıştiı «Polisin hıçbır yıız^lc almadıtı bu belEPİerııı satışından sadere Istanbul'da bu dernek günde 500 bin lira gelir saglamaktadır. Bunlann dışında vazılı VB dlrpksiyon imtıhanlannda alınan ucretlenn de kimin rvhine Rirdlgini bir, sovlemevppegız Bunu basın ve kamuovunun takdirine bırakınz » «Ankaıa'da kaldığım süre ıçınde hükümet ilgllileri ile görüşme olanağı bulamadım lşçılenn dıngustos doneminde kuruma 390 renlşının kaldırılması yolunda b;n 886 kişi başvurmıış, 211 i m I um olanaklarınıızı zorlayarak 101 kışlye iş bıılunmuştur tfa pazartesl sabahından itibaren top yprlcştirme oranı yüzde >2 1J' lu so/lesjineden dogan 4 aylık dur. 1976 yılmın aynı doneminde farkları ödemeye başlayacagımızı kuruma 571 bin 16 kişi başvurIfiıısılrılere bildırdik, kabul Pdılımış, 244 bın 905 knıye ış lu medı. Şımdi Baş,bakan ve Maliye nabılmıştir. Işn verleşîirmek o Bakanına telgmfla durumu bılranı yüzde 42 88'dır. Eu rakamrlırecegım Işçılere hakett.ıkleri Inrda da iş bulma olanaklarımn ucretleri şu anda odeme olanaa?aldığı, Işsız sayısının artmakta ftınıız voktur Soruna hükümetm oldugıı bır başka açıdan kanıtbir çare bulacağı Umidini liiçbir lanmış olmaktadır. zaman kaybetmedim.» (a a.) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Konsantrasyon ve Pelet Tesisleri Müdürlüğünden 1 Divrigi'de Istlmlâk Sahamız Çevresıne TPI Çit Yapılma. sı Işı teklif isteme yoluyla ıhale edılecekttr. 2 lşin konusu; Takriben 19.000,00 m. (ondokuzbın metre) B A. taşıyıcı direkli galvanlzli kafes tel yapılması. 3 Ihale 18 Ocak 1S77 Salı güntı saat 15.30'da, Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere ANKARA adresınde bulunan Tesıs Müdürlügüır.üz'de yapılacaktır. 4 thale tiosyası 28 Aralık 1976 tarilunden İtibaren Tesis Mudürlugümüz'cfe gbrulebtllr. 5 Ihalcye gırmek ıçin yeterlik belgesl 5 1.1977 Çarşamba günü venleccktlr. Bu tarlhten sonra ihale dosvası 800, TL. mnkiibill Tesis Müdürlugümüz'den satın almabıhr. 6 Yeterlık belgesl alabilmek lçın : Isteklıler en geç 4 1.1977 Salı KÜnU mesal saatl bıtımlne kadar bır dllekçe ile başvurmalıdır. Isteklilenn dilekçelerlne; a) Bayındırlık Bakânlığı tarafından verilmiş müteahhitlik karnesı, b) Yapı araçları bildlrlsl, c) Banka referans mektuplan İle belirtilen mall durum bildlrisi, d) Tpknık personel blldırisl, e) Son 5 yılda tamamladığı işlerln, blldirlsl VB iş bitirme belgplerl, f) Halen taahhüdünde bulunan lşlerin, blldirisl ve son durumları, g) îsteklının ımza sirküleri (Duruma göre sahıs veya sırket için) eklenmesi gereklidır. 7 tşın geçicl teminatı 224.000, TL.dır. 8 Yetprlik belgest alan lstekliler. teklif mektuplannı Ihale dosyasındakl teklıf İsteme şartnamesı'nd* belirtilen esaslar çerçevesindp düzenleyprek 18 Ocak 1977 günü saat 14.30'a kadar, MüdUrlUğümüz'e vereceklerdir. (Basın: 30548) 7 Kıbrıs basınında çaljşanlann sosyat güvencesinin kesin hiikümlere bağlanması isteııdi LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Kıbns Türk Gazeteciler Cemiyetının düzenledıği Ikinci Basın Semineri sona ermıştır. Semıner sonrasında yayımlanan duyuruda, «Semınerın birçok sorun ve aksaklıklann açıkça ortaya konulması yönünden büyük yaraılar sağladığı» belirtilmiş: «çalışanların sosyal gü vencesinın kesm hükümlerp bağlanması, bu konudaki yasa tasarısı hazırlanarak ilgili makamlara ılptılmesi» kararlaştınlmıştır. «Çahştıranların hammaride sı kıntılannın giderılmesi yonünde glrışımlprdn buhınulmasının» da karara baglandıgı sommerde, bır Basın llân Kıınımunun oluştunılması; basınyaym mesleğinde çalışftnların Turkıyedekı basın yayuı organlaruıda eğitılmesımn sağlanması; çalışanlarla çalıştıran lar arasındaki ılışkıleri düzenleypn 212 sayılı ynsanın Kıbrıs'ta uygulanmasma çalışılması; lıaberleşme aksaklıklannın giderılmesi için önlemler alınması» da uygun bulunmustur. Gazeteciler Cemıyetı, aynı duyuruya gore, ayrıca, «fiklr iş çilerının özel durumları gozonünde bulundurularak vergi indırimmden yararlandınlmaları veya ozel göturü gider indirimi tAnmması içın girişimlerde bulunacak; tüm sorunların ortaya çıkan gorüşler ışıjjmda ele alınıp gerçekleştirilecpğı bır komisyon oluşturacaktır. Kıbrıs Türk Gazetecıler Cemiyeti'nin düzenledıftı 1978 Gazetecllik Basarı Yanşmasrnın odüileri, derece alan gazetecilere dağıtılmıştır. Gazctemızde yayımlanan «Kıbrıs'ta Seçmı öncesi», «Kıbns'ta Çok Partill llk Seçim» ve «Kıbrıs'ta Seçım Sonrası» dizi yazılarıyla rdportej dalında bırinrılık kazanan Kıbns muhabirtmz Irzet Rıza Yalm'a ödülüyle plaketını, Kıbns Türk Federe Mecllsi Baskanı Osman örek vermiştir. Örek, roportaj ninncılık odülünU Yalm'a verırken, «Gazetecilikte başarılı olmak blr yana, o başanlar arasında ödül kazanmak da daha hüyuk başarıdır. Bu bakımdan sizi candan kutlar; başarmızm devam etmesinı dılsnm» demiştir. FotoÇrnf, Osman örek'i, Kıbns ınuhabirimız Izzet Bıza Yalm'a birincililc plaketlnl verlrken göstermektcdir. İşveren Sendikaları'na ödenen aidatların vergiden düşülmesi girişimleri sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosıı) İşveren Sendıkalarına verılen aidatların vergi matrahından düşülmesi içın lşverenler UçüncU lıez Daruç.taya ba^vurmuşlardn Aynı yöndekı başvuruyu gprek Maliye Bakânlığı, gerekse Daıııştay daha once ıki kez gerı çevır mış, ancak ışverenler yenıdPn başvurmuştur. nin yılda bır milyon lira aidat ödemesi halınde ve bu bir mılyon lıralık aidatın vergı matrahından düşülmesi lıalinde, vergi 5 milvon değıl, 4 milyon lıra U7Piındon odenımş olacaktır 4 milyon' lıranuı voıjjısı rie yuzde B0 vergı dılımındcn 2 milyon 400 btn lıra nlmuktadır Dolajasıvle 3 milyon lira veıgı yerınp, aıdat duşülürsc 2 milyon 400 bin lira odpnmış olacak ve bovlece işverenlcrin aıj datının 600 bınıni devlet karşıla j ınış olaraktır. Avcılar'da kurşun yağmuruna tutulan ekipte bir polis yaralandı Istanbul Enıniyet Müdürlüğü Narkotık Şube'de gorevli bir polis Avcılaı 'da kımlıgı bılmmeyen kısılerce kurşun yağmuruna tutularak yaralanmıştır. Verilen bilgıye goıe bir gouiv nedenryle Avcılar'a gıden Narkotık ekibine, yapımı suren Isian bul Üniversıtesi kampusu çevre•ınden ateş açılmıç. ve aracı kullanmakta olan Şükrü Karago/ agır bıçimdp yaralanmıştır. Olay Uzerine ünıversite inşaatında çalışan uç ışçi sorguva çekilmıştır MİLLI PİYANGO DÜN ÇEKILDI 5 MİLYON KAZANAN: 2582628 ıBayat, Balıkesır, Konya, Ankara) 3 MİLYON KAZANAN: 034980!) (Bursa) 2 MİLYON KAZANAN: 3686391 1 MİLYON KAZANANLAR: 0878482 (Çayelı, Istanbul, Ankara) 1513446 300 BİN MRA KAZANANLAR: 2897689 3168492 2968119 2368259 1305009 300 BIN MRA KAZANANLAR: 0932405 ıTarsus, Seıerıhısar. Is tanbul, Ankara) Ü9.')2060 0908303 1766498 0223675 UÖ50723 1661686 1813794 3500519 3871715 100.000 L İ R A »91015 1550225 U023223 :Î.)94829 H « 5 9 t 0344958 0147727 203721h 0591197 3006657 1275228 Ü676264 1279763 °.1%51II .T612941 3927298 2..33430 J606594 334916(> 0838463 0284371 1191829 (1490715 066251^ 1010386 1881715 1797008 2222670 2416757 0361783 2915142 1726211 r.215412 1440947 İ1628734 109911.'! 2370566 2031174 3394038 1000.VM 15)3609 2337607 37703K: 16289 in 1035496 1803852 2788844 3319904 :i'»26S49 216404(1 Gayrimenkulün Açıkartırma Ilanı Üsküdar I. lcra Memurluğundan (Dosya No: 1972/77 • Tallmnt) Satılmasına karar verllen gayrlmcnkulün clnsi, kıymeti, adedı, evsafı: Üsküdar, Beylerheyi mahalleslnde lskele caddesinde 125 pafta 765 ada, 3 ptrsel sayılı 1545.89 M2. miktarında bahçeh kargır yalının tamamı tahmınen 9 865 340 llra bedelle açık arttırmaya çıkailmıştır. İmar MUdürlügunden alınan cev«bı yazıda, bu parselln eskl eserler ve anıtlar Yüksek Kurulunca binanm aynen korunması gerekli olduğu bildirilmıştır. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Saîış 14/2/1977 Pazartesl günü saat 11.30'dan, 12> kadar Üsküdar 1. lcra Dairesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahınm cdilen kıymetm yüzde 75 nl ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrofiarını geçmsk şartı ile ihale olunur. Boyle bır bedclle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü bakl kalmak şartiyle 24/2/1971 Perşembe günü aynı >pr ve saatte d* ikıncı art.tırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacagını ve satış masraılarını gpçmesl şartiyle pn çok arttımna ilıale olunur. 2 Arttırmaya iştlrak edeceklerin tahmin edllen kıymetin yüzde 10'u nısbetiDde pey akçes>i veya bıı miktar kadat mılli blr bankanın tenunat mektubunu vermelerı lâzımdır. Satış peştn para iledir, alıcı istedıgınd3 20 günü Eeçmemek Uzere mehıl verilebılir. DellaUye resmi Ihale pulu. harc ve masrafları alıcıya «ittir. Blrlkmlş vergıler satış bedelınden odenır. 3 Ipotek sahlbl alacaklılarla digpr ilgılilerln (llgililer tSbırıne lrtifak sahıpl«ri de dahildir) bu Ravrımpnkul uzerınd^kı haklarmı lııısusıyle faız ve masrafa dair olan lddıalarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içlnde daıremıze bıkiırmelcn lâzımdır; aksı takdırde hakları tapu sıcıli İle sabıt olmadıkça paylajmadnn liarıç bırakılacaklardır 4 Satış bedeli h«men vpya verilen mühlet içinde oden meysp Irra vo Iflfls Kanununun 133, madesi gereğincp ıhalp fp.ohedilir. Ikı ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faırdcn alıcı ve kefıllpl mesul tutulacak ve hiç bır hükmo hacpt kalmadan kpnriilprınden tAhsil edılecektır. 5 Şartname, ilâa tarihlnden itibaron herkesin gore bilmesi içın dHİrede açık olup masrnfı venldiğl fakdlrde ıs t«yen alıcıya bir Örnejl gönderllebillr. (2 TL. pul gönden) dığlnde) 6 Satışa Iştirak «denlerln sartnamevi görmüs ve mıin derecatmı kabul etmış savılacaklan. başkaca biİRt almak N tıyenlerin 972/77 T. savılı dosya numarasıyle Mpmıırluiu muza başvurmaları ılin olunur. 23/12/1976 (Basın 14*. <n RENAULT ZAMMI BUGÜN BELLi OLACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Zam isteminin yerıne getınlme mesi üzerme kapanma kararı nlan Renault otomobıl fabnkasının istekleri önceki gün ve ılün Bakanlıklararası Ekonomık Kıı rulda gorüşülmüs, karar bujün yenıden toplanacak olan kurul toplantısına kalmıştır. Bakanlıklararası Ekonomık K\\ IUI Renault zamını konusunda t;ö rüş bırlığıne varırken, zam oranı hakkında karar almması ıçin Sanayi ve Teknolojı Bakânlığı ile Oyak Renault işletmesi yetkılıle n dün bir gorü^me yapmışlardır Gerek Sanayi Bakânlığı gerekse Renajlt özeüıkle son bır yılın biUnçolarını karşılastırmışlar ve nıalıyetler uzerınde çalışma vapmışlardır. Maliyer, karşılaştınna'sırı sonucunda varılacak or»ak .u>kta, bugünkü Bakanlıklararıst Kkonomık Kurulda ple alınaıak ve zam oranı belırlenecektır. Bakanlıklarara'ii Ekonomık Kıı rul bugün saat 10'da Başha'tan Yardımcısı VP Dr\lrt Bnkanı Nrc mettin Erbakan başkanlıgında toplanacaktır. Işçi Sendıkalarına ışçılprin yatırdıkları aidatlar verdıklerı matrahtan düşülmezken, işverpııler, Işvprpn Spndıkalarına yatırdıkla Oyetlcnen hrsH])tHn lınrpkpt rı aıdatın aynı yıl ıçınde üçunrü kpz vergı matrahından düşülme eden Maliye uzmanları ışverenle rın bu ıstemını gen çevırmişsı amarıyla Danıştaya başvur I ler, ayrıca «Işveıen Spndıkalarımuşlardır. Daha bnce Danıştav na üyp olmak gıbı bır rorunlu Dordüncü Daıresı bu vondeki ıki başvuruyu gpn çevırmiştır Avnı ğun bulunmadığım. bu sendikakonu Maliye Bakânlığı tarafından nın bır Dornck nılelığını aşmadıgını da gerpkçplprıne pklpnıişler rta ele alınmış ve Bakanlık da bu ıstemı gprl çpvırmıştır Mahyp rlır Aynı bıçimdp ışçilerin baglı j Bakanlığından alınan bılgıvp RO bıılunctuklaıı sendikalara vatırdık | llerırı Gençler Dprnpgi 1 kurure, ıjverenlerın aıdatlarmın VPIRI ları aıdatın vprgi matrahiarından luş yıldonümünü yarın kutlayamatrahından düşülmpsı hallndr caktır du«.ulmedığı dp alınan bılgılpr işverenlerin aidatlarmın büyuk arasındadır Dolayısıyle devlptın | Kazablanka gazino^unda vapıla bır bdlümü devlet tarafından 6 işçı aidatına herhangi bır katkı | rak olan kutlama gününde, çe) dpnmış olacaktır. Ornpftın yılda da bulunmadığı haldp, işveren i şıtli tıyatro, fılım ve folkJor gos5 milyon lıra kdr Ptını^ olan iş tprileri düzenlenecektir Kutlama aidatına katkıda bulunmasınm letmcnin yüzde 6f) ırelır vprgısi o günü dolayıiıyla bir bildiri yaym«Adalet» ve «Vprgi adaletı» «lçülavan Dernek Genel Spkreterı Ba dpmek zorunda olduğundan yılda İprıylf bağdaşmadığı bildirilmek ki T Saçlı, devrimci mücadele1 milyon lıra vergi odpmekle yıl IP VP anılan gerekçelerle gerı ÇPV lerini her koşulda sılrdurecekleklımlü bulunmaktadır tşlptnıp nlthfiı bflırtılmektpdır ıını blldırınistir KAZANANLAR: 2522797 3972932 3098514 0321915 1270595 3962168 1448882 2969648 2852893 1(811224 0266690 0322970 0173243 2225326 3541552 3183052 0982160 1702624 .1387447 1 .İ25442 ) 1892679 3090252 0229214 2328570 TÎ22604 ÎGD'nin kuruluş yıldönümü 1052851 179475Î) 1354108 0859469 0132241 1828259 334379i 2856650 1860588 1890887 1049272 0051201 2018869 2194294 0302997 0739491 15586H4 0834054 1809598 211)670 1237483 3209J18 0880100 2593159 ^8279îl 50 BİN LİBA KAZANANLAR! 0657837 1133001 2118491 2a64108 3728777 100083!) 1632272 2028174 0614388 2053923 3185H70 0818077 1754043 1071873 136924U 1284032 2303523 0759938 MJM5Q 0835679 .İ996171 1207196 12H7h73 0318364 0182658 0991931 1509054 2353534 21)29946 0129011 2936427 0764384 1032100 1242766 2J876Ü0 2779929 0840063 3904397 0110314 0795888 1065962 0585157 0773110 1781252 0751085 3639057 0045469 2644893 0183350 3319679 1603081 3187666 3664871 3540027 3017724 2668733 9721026 3075052 1929410 1818368 1298131 75Ü8105 3257334 3909325 1518834 1811395 3937500 1857133 3260310 2797686 0551785 3373287 2099021 0852879 3269004 0675611 2623106 0647725 2205685 2566230 2299952 0247243 2954559 2217451 2578218 0214697 2731069 1469556 2404701 1213188 3230217 0858635 0007034 3066916 3046402 1410265 1043331 0932990 3048621 0680(162 1356889 1310021 0656155 0116579 1370161 0680126 1056692 0RR018R 2889538 0886066 0O4İİ075 3618946 0084971 1690517 0961316 1600861 0748330 2545412 384760' ,1/5870 0670657 1913755 34B2886 1268341 .il 46697 0063843 0S76187 344423') 1323128 2774167 06218B3 1783791 1051114 2314528 2785757 0439859 1405194 2948739 0991297 169299 0864^)6 0340387 0394905 1332943 „.«.. İO.IMMI L t R A KAZANANLAR: V E F A T LERİ MUHARRİR TEVFİK CEMAL'İN EŞİ, ORHAN Ve MARLEN CEMAL'İN SEVGtli ANNEKURT SCHUMANN.IN ABLASI; HANDAN CEMAL (Geb. Schumann, Beriin) AILESI HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTU» AZİ/ NAŞI 1'OCAK/1977 CUMARTESt GÜNÜ ÖGLE NAMAZINDAN SONRA. Şl^LI CAMİİNDEN KALDIRILARAK, FERtKÖY MEZARL1ĞINDA TOPRAĞA VERİLECEKTİR. G7825 46382 73402 45806 07068 01673 98199 75709 65344 81405 23051 62797 42823 26019 56343 95500 67512 54346 35101 09849 20975 37952 77910 19114 7B440 B3597 25265 72700 19136 70527 67915 74909 01231 OHO38 01140 82962 l')274 »5102 3607't 69019 91120 66183 75532 18872 79883 94657 77791 915fi9 03774 91035 25503 58543 2B343 36348 04890 üfififil 419R7 74609 6174R 51924 27268 99282 95834 62O2R 96522 51930 42313 15362 01115 67628 65962 0929^ 59131 01661 47309 33035 93839 19918 93356 08772 68748 73506 39426 57206 18783 26ci34 29886 69291 04699 73296 69818 96213 25215 89233 11442 89S73 5R604 99644 0061.1 2000 LtRA K4ZAN4NLAR: 5608 1R34 4881 9667 7867 45=>6 4889 4R28 9023 6712 3368 8669 6849 .5641 7832 7844 0573 9156 6707 9275 5740 9383 0329 3985 0840 10(Ml LÎRA KAZANANLAR: 495 594 952 570 340 Î00 L Î R 1 KAZANANLAR: W j)2 6R 100 LİRA KAZANANLAR: 4 fi. Dr.AZiZ ÇÖL ORTOPKDİ VE TRAVMATOLOJİ MÜTKHASSISI Kınlc Kemlk ve mafsal nastalıklan) Dsnıanhry HalukSrpazi l.act 279/0 SrriPf ApU 47 4? »3 (Beslktaş reklam 007,26;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog