Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

ıiMURlm ı OUK mı 0! İSPANYA'DA 13 YILDIR SIYASİ TUTUKLULARI YARGILAYAN OLAĞANÜSTÜ KAMU DÜZENİ MAHKEMELERI KALDIRILDI MADRİD îspanyol HUkümeli 13 yıl önce Geııeral Franco ta^•afınclan kurulan ve sıyasal tunık luları yargılayan olağanüstü ka|tnu dıizenı mahkemelerınin ka'dı fılmasını kararlaştırmıştır. 19U3 yılında kurulan olağanüstU kamu düzeni matıkp.mcleri 30 aralık 197G tarihinden itibaren kal dınldığı ve îspanya'dakt tUm da valara olagan yargı mercilerlnln bakacağı açıklanmıştır. Gözlerncıler çok guni'j yetkılere sahlp olan olağanüstU kamu düzenl mahkemelerinin kaldırılması nı îspanya'da demokrasi yolunda atılmış .pnemli bir adım olarak rıltelendinmşlir. îspanya'da bır çok siyasl llder olağantlstü kamu düzenı mahkemelerıhde yargılanmış ve bu mah kemeleir yüzünden ağır cezalara çarptııplmışh Resml olmayan bil gilere göre, Ispanya'daki olaganÜ/stn kamu duzenı mahkemelerin ö e 13 yıl lçınde yargılanan bin lerce krşıdcn 3 binı çeşitli cezala ra çarptırılmıştır. Gözlemcilere gore, Ispanya'dakl olağanüstU kamu düzeni mah kemelerl tarafından çeşitli pftır hapıs cezalarına çarptırılan 200250 ktşi tutuklu bulunmaktadır. Ancak bu mahkemelerin kapatılmadan önce verdikleri son karar tutuklu bulunan İspanya Ko münist Partisi lideri Santiago İsrail, Sedat'ın Ürdün'e bağlı bir Fİlistin devleti kurulması önerisini destekliyor YIGAL ALLON : «FiLiSTiN SORUNU ÜRDÜN İLE ÇÖZÜME BAGLANACAK» TEI,AVtV Israü Dışişleri Bakanı Yigal Allon, (llkesının, Şeria ırmağının Batı Yakasında bagımsız bir Fİlistin devleti kurulmasına karşı olduğunu tekrar lamış, ancak Mısır Devlet Bışkanı Enver Sedat'ın, bu topraklarm Ürdün'e büğlanması yolundakl önerisini memnunlukla kar şılayacağım açıklamıştır. Israü Radyosunun blldirdıg'ne göre, Sedat'ın Washıngton Tost gazetesıne verdıği demeç üzernıe bir konuşma yapan Allon, «Kpcr Mısır Devlet Başkanı, denizle çol arasında üçiıncti bır devletın l;arulması gbrüsünden vazgeçer ve Fİlistin sorununun Ürdün'le çözUlebüeceğı gorüşünü destekîerse, bu onun tutumunda olumlu bır gelişme sayılacaktır» demıştir. Allon, Mısır Devlet Başfcanınm, îsrail'in 1967 yılındaki sımr larına çekilmesi yolundakl o.ıerısini de reddetmış ve Arap ulkelerini, yalnız kendi çıkarlanıu savunmaktan vazgeçmeye, tsrall' in güvenlığıni de duşünmeye ve Fİlistin sorununun ÜrdUn'le ç o zülebileceglni kabul etmeye çagırmıştır. Sedat'ın, AED taraîi'idan İsrail'e baskı yapılmasını sağlamak amacıyla vaptığı «ırışimleri de eleştiren Allon, taraJ ların dış baskı olmadan sorunlannı görüşme yoluyla çözmelerini Istemlş ve «tsraıl, kabul edılemeyecek konularda hlç bir baskıya boyun eğmeyecektir» demiştir. Öte yandan, ANKADPA Aian•ı'nın bildirdigine göre Fedeıal Almanva Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, 1977 yılının :lk yarısında Suriye, Ürdün ve îsrail'ı kapsayan bir Ortadoğu gezisine çıkacaktır. Genscher, ayrı ca Mısır Dışişleri Bakanı tsmall Fehmi ile de Bonn'da görüşecektır. (Dış Haberler Servisi) Dünyada Bugün Yeni Yıl Eski Sorunlar ALi SiRMEN 1076 yılının son günü, IMC'nln Dışişleri Bakanı, tlısan Sabrl (.aglayangil, Kurııuı Butçc Kumlxyonııncl;ı bir gün öncc Hükümetin dış politikasına yöneltllen eleştirüeri janıtlı.Mirılıı. Yılın .von Kunloıiiulc, K.ırnı.ı komlsyonıla IMC'ye yöneltilen eleştiriler, gcrt,ckte Demirel iktidarının bir .>ıllık dış poIitiKasınm bilanv'usu niteliğlnl de taşımaktaydı. Türkhe 197li yıluıa girerken kıta salıaıılığı vc KIR hattı olmak iizcre Egc'dı* Yunanistan ile aıılaşmazIiRa ynl açaıı iki (inrmll sorun ile karşı karş.ıya hıılunuyoıdu. Anlcara ile Atlna arasında ba^ka hir aıılaşma/.lık konıısıı da Kıbrıs sıırunu idi. Bir çüziıınc ula^tırılanıamış olan Kıbrıs anlaşmazlıgı jalnı/ca Turkl>e il Vıınaıılstan vc Ada'daki ikl toplumu ilgllendlrcn bir kııiu olmaktaıı çıkmış, tünı cliıııjanın ıızeılııe öııemle cğlldiği bir sorun lıailne dönüşmüvtü. MC Iktldarı Kıhrıs için bir çözüın dnereınedlği glbi Tiırklvc'niıı lınklı olıiıığu noktaları dünya kanıııoyuna da duyuranıamııktajdı. Türk Yunan gerglnliğl ve Kıhrıs sorunu ABD'ııin ülkcnılze silâh ıımİKirgosu uygulamasına yol açmış ve 197G'ya girerken Tiırt • . ı .NVI'O'ya kar^ı yükıimlülülılrrinl tiimıiyle yerine gctircıı ..ın.ı savunması için gcrekli silahları NATO ortaklarından alamayan bir ülke durumuna düsnıüştür. Yılın başında ICge'nin doğusunda sllalı ambargONiı uygulanan bir Türklyc, batısında ise AISD tarafından sürekli siİHİılandırılaıı bir Yunanistan vımtı ve Adnlar denlzlnin ikl kıvısı arasındaki denge batı yakası yararına lıızla bozulmaktaydı. Türkiyr'nln 197li başındaki bir başka dertll ve sorunlu ortaklığı da AET, ya da, yaygın deylmlyle, Ortakpazar içindckl duruınuydıı. Türkiye AET ile lmzaladığı Ankara Anlaşmasının kendlslne pek fazia yarar Kftirmrdiçlni, sanayilniıı gellşmeslııl enRellediğinl gıirıivor, >iıkümlüluklerine karşılık üçüncü ülkclere üağlanaıı avantajlardan dahl yoksun kaldığını yenl yenl farkediyordu. Kısacası J976 yılında Türkiye NATO ve NATO Içlndekl ortakları. AET ve Içindekl ortaklarıyla anlaşmazhga düşıniiş. Egc'de krndisinl hapsrtmek lsteyen Yunonlstan İle Mİlâhlı çatışmaya kadar varabilccek bir gcrgınlik çizglslne ııluşmı^ bulunuyordıı. 1976 başında sorunlar hııydıı. Şıı satırların yazıldıgı 1976 aonunda da durum aynıdır. Sorunların hiç birl çöziilnıemiş varlıklarını surclurmiışlerdir. Türklyc Yunanistan arasındaki kuvvet drngesi bir yıl içlnde daha fazla Yunanistan vararına değlşmiştlr. Atlna llc Ankara arasında FIR sorununu çöznıek dCKİl, E(je üzerinden uçuşları yenldcn açmak İçin yapılan grirüşmeler dahl herhaııgl bir sonuca vanımamıştır. Ege kıta sahanlığı konıısıı Yunanlstan'ın Istrdlgl glbl dondurubnuş, Ilora (Sl.smlk 1) nın Ege'de boy göstermesi sonıı Rclmeveıı \c daha çok Türk kamuoyunu yatıştırmaya yönelik bir girislrn olmuştıır. Süleyman Demirel kıta sabanlığı konusunda verdlğl demeçlerle, degll bu konuda tutarlı bir polltlka lzlemek, kavranıları dahl açık seçik bilmediğinj bütün dünyanın gözlerl önüne scrınlşllr. Türk Amerikun lllşkilcrl ve NATO'nun Türldye'ye olan yükünılülüklerinl yrrlne getlrmpsi sorunu yine Kongre IIP Beyaz Sarav arasındaki dengeye bırakılmış, Ankara'dan olumlu, onıırlıı, /orlavıcı hlç bir davranış gclmemlştlr. Kıbrıs konusunda MC bir yıl içinde en ufak olumlu hlr girlşlmdc bulunamamış, hatta ortaklar arasında bir ııyum dahi saRİayamamıştır. Ortaklar arasında uyunısuzluk konularından blrl de AET olmuştur. 1976 yılında Türkiye AET lliskllerindc hlç bir olumlu gelişmeye rastlamıyoruz. Erhakan'ın baskısı, uiksek gümrük duvarlarıyla korunnıanın büyük rahatlıftı \e gevşekllğl lçindeki sanayicllerln etklslyle \HT'>p karşı öncclcrl scrt tavır alan MC. aralık sonunda yapılan görüsmelerde iizdeki sorunliffın Türklyc'riln gprtkslntHelrtii1nln lılv blrlne v»nıt |{ctlrmeycn bir a,nla?mayla Or^akpa^ zar'ın ortak pazarı olmak durumuna yenldrn boyun pğmiştir. tşte 1976'mn Türk dış politlkası bakımından görünümü budur. 1977'de ıımııt MC'nln dlirüst ve ozgür bir blçlmde geçmemesl İçin elindrn gelen herseyl yapacagı seçimlerde Iktldarın degişmesi, demokratlk güçlerin yengl kazanmasında yatmaktadır. Carillonunserbest bırakılmaaı ol muştu. Yaa dışı orgüt kurma su çundan tuüklu bulunan Carillo ve yedi arhıdaşı oncekı gün Mad I rid Kamu Güvenlıği Mahkemesi tarafından kefaletle tahliye cdilmlsti. öte yandın, Carlllo'nun tutuk1 lanması neleniyle yapılan goste1 rllere katıiığı içın tutuklanan Komilmst ?artisi Merkez Koml, tesl üypsi e tşçi Komisyonları yoneticisi Iranrısco Garciasalye ENVER SEDAT Mısır Devlet Başkanının Ürde, dun senest bırakılmıştır. dün'e baglı bir Pilistin Devleti önensi îsrail'de O19 Haberler Serrisl) olumlu karşılandı YK.AI, 1LLON lsraıl Dışışlerı Balcanı bagımsız bir Fİlistin devletüıe karşı olduklarıru yıneledi Peru, Sovyetler'den 3 6 savaş uçağı aldı LtMA Peru Devlet Başkanı Geneal Francısco Morales Bermude, yıl sonu dolayısiyle düzenledği basın toplantısında ülkesininSovyetler Birliği'nden savaş u^ıkları satın aldığını doğrulanış. aynca Peru'da üçdort yıl çinde sıvil yönetıme donulmeıni amaçlayan bır plan haîrlandığını bildirmiştir. Genora Bermudez'e gör«, Sovyetleı Birliğinden uçak ahnması, Peru'nun komşu Ulkelere karşı saldırgan emelleri olduğunu ya da Sovyet ıdeolojıslni paylaştığını gostermemelctedır. HUkümet yetkllileri, altı aydan beri Peru'nun Sovyetler Birliği'nden toplam 250 mılyon dolar (yaklaşık 4.250.000.000 TL) karşılığında «SU22» tiplnde 36 avcı bombardıman uçağı satın aldıftı yolundakl haberlerl yorumlamaktan kaçmmaktaydı. General Bermudez, alınan uçaklann çeşidi hakkında aynntılı bir açıklama yapmamışUr. S.'ViL YÖNEIİME DÖHİ1Ş PLANI 1975 ağustosunda kansız bir darbe ile iktidara gelmiş olan Bermudez, «Askerlerın ılelebet işbaşında kalmak arzusunda ol madıklarını, hükümetin sivıl yonetime dönüşU amaçlayan bir tasarıyı serbestçe tartışılmak ibere şubat ayma kadar Peru halkına açıklayacagım» sövlemıştir. Generale göre, sivıl yönetime donüş aşamalı olarak gerçekleştirilebilir ve ilk aşamada bir çeşit belediye seçimi ıçın yerel seçimler yapılabilir. Daha sonra ise ulusal seçimler düzenlenebilecegini, ancak bu seçimlerin «geleneksel oy verme yoluyla yapılmayacağım» soyleyen Bermudez, bu konuda daha genlş bir açıklama yapmamıştır. Peru'da General Juan Valasro Alvarado'nun Fernando Belaunde Terry yönetimini devirdiği 1968 ekiminden bu yana seçim dUzenlenmemlştir. (a a.) Japonya karasularını 12 mile çıkarıyor TOKYO Japon HUkümet çev relerinın dun belirttlğlne göre Tokyo Hükümeti, Japon kara sularını 3 milden 12 mile çıkardı ğını şubat ayında ilan edecektır. Gözk'incılor. hükünietin, bu ka ran, bahkçıların baskısıyla aldıgı kanısındadırlar. Japon bahkçılar» ülkenln kuzeyindeki Hokkaıdo Adası yakmlarmda Sovret balıkçı gemilerinin faali yetınju^on ga^naplardsı., artması yUzünden zarara uğradıklarını be lirtmektedirler. Karasulan kanununda yer ala Cak ve gemçletmenin uygulamaya konacagı tarih ise tam olarak he nüz saptanmamıştır. (a.a.) Carter: Başlamakta olan yıl kolay olmafacak 0 PI^İNE GEORGtE ABD' nın yrni seçılen Başkanı Jımmy Carter, yayınladığı yeni yıl mesajında «Dünya Için barış ve rpfah» dilediğini bıldlrmektedir. «Başlamakta olan yenl yıl kolay olmayaoak» diyen Carter, şunları söylemektedir: «Yenl yılda Amerika Birleşik Dpvletleri'nde oldugu kadar dış dunyada da guç soınınlara göğüs germemiz gerekecek. Fakat 1977'nın, butun bdltinmelere son verme ve banş, refah ve adalet gibl ulusal amaçlarımm gerçekleştirme konularında Amerikan halkında yeni bir ruha ve yeni bir nzme tanık olacağından emlniın » Jimmy Carter, Beyaz Saray'a gırdıkten sonra halktan uzak düşmekten kaygılanmaktadır vo yardımcılanndan bır grııbu halkla temasım ne şekilde sürdürebileceğmi saptamakla görevlendirmiştir. Carter'in basın sözcüsü, konu ile ilçilenen herkesin bu knnudakı onerılenni Carter'a yazılı olarak gondermelerini istemi?tir. Sözcüye göre, Carter, seçlm kampanyası sırasında gittikçe halktan uzak dUştUgünü, çevre slnde halkın ulaşamnyacağı bır duvar meydana geldiğini görmüştUr ve bu durumu sağlıklı saymamaktadır. Carter, Gporgia VaHsi olarak görev yaptığı dönemdfi ayda bir gün halkın dertlenni dinlemekte ve kendisi ne her başvuranın sorununu yardımcılarıyla bırlikte çozmeye çalışmaktaydı. Başkanın Beyaz Sarayda halktan soyutlanmış bir duruma dlışmesini önlpm<!< için düşünUlen yollar arasmda bu usulün canlandırılması da gelmektedir. Sö>cüsündcn bSre re, Carter ayııca, göreve basla dıktan ikiüç ay sonra Ulkenin bütün kpsimlerini kapsayan bir geziye çıkmayı düşUntnektedir. Carter'in bır de «Sade vatandaşlan» kalıvaltıya, öğle ya'da akşam yemegine, ya da Beyaz Sarayda bir gecp kalmaya çaftır ması beklenmektedir. (a.a.) Lübnan'da El Fetih ile El Saika gerillaları arasında yine çatışma oldu Tayvanlı bir generale göre Çin'de «Dörtler Çetesi» yanlısı bazı subaylar îdam edilmîş . TAYPE Tayvan (Mlulyetçi Çin) Savunma Bakanlığı mudurlerinden General Vang Çen, haber alnıa servıslerıne dayanarak «Dörtler Çetesi»nin kurduğu kent gerıllahinın dort komutanımn, kuvvetlerini «Kızıl Ordu» blrllklerı ılo çatışmaya soktııkları ıçın geçenlerde ıdam edildiklerini llerl sürmektodir. Generale gore, Çin'deki karışıklıkların başlıca kaynağı, milisin «Dörtler Çetesıone yoneltllen kam panyadu komünıst yetkililere di renmeMdir. Kızıl Ordu ıçinde Cıang Çlng yanlılarının sayısı halen oldukça yüksektir. Ayrıca bunlann kolayoa tpslım olmaları boknraemektedir. (a.a.) »BYRUT Suriye yanlısı olan «ElSaıka» örgütü ile Arafat'ın liderliğindekl «ElFetıh. örgütüne baglı Fİlistin gerillaları arasında yeniden çatışma çıktığı ve tarailann birblrlerine makınelltülek ve havan toplanyla ateş ettikleri bildlrilmiştir. a.a.'mn bildirdlğlne göre. çatışma başkent Beyrut'un dört ayrı merke••••••••• zınde patlak vermiş ve bazı u ••••••••••••< Bayan Klmya Muhendlsinden çaksavar mermileri, Beyrut havaalanına giden yolun Uzerinde bulunan Kuveyt BUyukelçılıği yakıruna dUşmüş, ancak elçilikte can kaybı olmamıştır. öncekl gece meydana gelen çar J MUr.: 27 03 72 tışmanın durdurulması İçin Arap •••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••• 3arış Gücü subaylan uyanda (Cumhuriyet: 22) bulunmuşlardır. Çatışmoda can kaybı olup olmadıgı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. öte yandan sağcı kaynaklar, Güney Lübnan'da İsraîl sınırına yakın Ikl Hıristiyan koyünde sağcı militanlarla Lübnanlı solcular ve Fllistinliler arasında şiddetli çarpışmalar olduğunu blldlrmlşlerdlr. GUvenlik yetkilileri de, taraflar arasında lkt köyde karşılıklı ateş açıldığım söylemişlerdlr. Hıristlyan lıderler, Hıristiyan köylerlnln Filistlnlilere karşı savunulması için bölgeye Arap Prof. N. Berkes: Asya Mektupları 25. Banş Gücü gönderilmeslnl lstemişlerdir. Ahmet Rasim: İki Hâtıral, Lç 5ahsiyet 20. (Dış Haberler Servisi) I. H. fonguç: Mektuplarla Köy Enstitösü YıIJan 20. o Modern Matematik ve Kimya dersleri verilir î •Iiıtııııııııııııııııı ıımıiHiııııııııııg; s i i i i Son çıkan ve mevcudu bulunan kitaplarımızın tam listesi ^AYIP OTO Y • 422 \ oto . 23 59 ilara plâkalı Anaçalınmıştır. 36 21 3» 34 bildlrmelerl Çekoslovakyâ'da grizu pâtlâması sonundâ 45 işçi toprak altında kâldı PRAG Çekoslovakyaiıın Ost rava yöresindekt Stariç Kömür Madenlerlnde önceki akşam mey dana gelen bir gTlzu patlaması Bonucu 45 işçinin toprak altında kaldıgı dUn sabah Prag'da resmen açıklanmıştır. Aynı kaynaklar, işçileri kurtar ma çalışmalannm sUrdüğUnU sövlemişlerdir. (a a ) T. C. KADIKÖY İCRA MEMURLUGU tLANEN TEBLİGAT »76/1627 Borçlu: Mehtnet Bay Elâzıg Mordik koyünde lken halen adresi meçhul Zeti Aka vekill Av. Hayrettin Biçakçı tarafından aleyhinlze yapılan lcra takıbınde: Dosyamıza olan 24.330 lira ve masrafları ıçın Kadıköy Asliye l'inci Ceza Hâkimliğintn 973/205 sayılı dos yasmda bulunan 20 000 liralık teminatınız üzerine hacız vaz edilmiştir. îtK. nunun 102. maddesine tevfikat yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan lşbu ilânın gazete ile neşir tarihinden itibaren 18 gün içindo haciz tutanağını tetkik ve bır diyeceğiniz varsa, lcra Daireslne bildirmenlz hususu itK.'nunun 103'Uncü maddesine tevfikan dâ.et kâgıdına esas olmak Uzere ilfinen teblığ olunur. 10/11/1976 (Basın: 9571) 17 I L A N VBUL 4. İCRA 976/11684 satümasına 91075,00 Ura et debriyaj baln \ ^ H 124 Ust salı nacak, ^ V 124 debrıyai balfu \ fisten sılec>sııeo. \ adet M 124 adet wperpUa*\ ıpürgesl, 10 adet Murat V» * ül^ek. 30 deL'iyaJ balatası, Aowen tcks pusula, 85 adet 8 12 artot oto 8 adet sinyal kolUla l#mbası, dıksıyon bobini, x, 6 adet ınşeme kılıfı ve 11/ 7 adet doli haciz zabıt Vi/978 tarıhyazılı oto yedek ırarakasında nın açık arttırma. parçalııngünü saat 13.00 ,ı 21/1/977 Taksim lâmartir 12,30 arası No 25'tc yapılao» Caddesı verilecek defter Jctı».. O gün kıymetınin " A T5jımıliBmmen takdlrde 'J2/l/*n(l bulmudıgı ve aatte tWf'|lbü uynl y er pılarak on <JOlClrtJ|tışı yaşin para 11» s»twWPkna pele lc'"ii' w^" In^fkfır. îhaahcıyft alt bu^e dpllallyenin olunur. 23/12/Snduğu ilân nn: 9481) 10 i i 5 | Ş « § îahsin Yucel: Yazın ve Yaşam 15. Vedaf Giinyol: Yeni lurkıye Ardında 15, Azra Erhat: Mektuplariyle Halıkarnas Balıkçtsı 20. Necati Cumali: Senın Içın ty Demokrasi 15. H. V. Velidedeoğlu: Insancı Yolcular 20. Ord. Prof. H. V. Velidedeoğlu: Ailenin Çilesi Boşanma 25. Prof. Nusref Hı:ır: Felsefe Yazıları 20. Prof. Dr. Doğan Kuban: Sanal larihlmizln Sorunları ......... 15. Oktay Akbal: Hırojımalar Olmasın 20. Müşerref Hekimoğlu: 27 Mayıs'ın Romanı 20. Salâh Birsel: 5iir ve Cinayef „ . . 15. Hıfzı lopuz: Konuklar Geçıyor 20. Nevzaf üsfün: Alamanya Beylerl ile Porfekizin Bahçelerl ... 15. Husameflin luğaç: Bır Neslin Dramı 20. Resnell Niyazi: Balksnlarda Bir Gerillacı 20. Oktay Akbal: Olumsuz Oyun (2. Baskı) 15. llhan Selçuk: Yeni Kırallar Yenl Soytarılar (2. Baskı) 20. Doğan Nadi: Bir Dakika |5, Yakındı çıkacak olanlar: Prof. Ozdemlr Nutku Yajayan Hyafro Doç. Dr. Sırrı Akıncı Inançtan Bılıme Fikref Ofyam: Mayınlı îopraklar uzerinde tSTEMK ADRESt: .„.,. 20.20. 20. ' YAYINLARI. HALKKVİ 8OK. ISTANBÜL D O K T O R TARIK ZiYA KIRPAKAN DERÎ SAÇ ve ZÜHREVİ Hastalıklan Mütehassısı fîtiklâl Cad. Parmakkapı Telefon: 44 10 73 FRANSIZCA Stnsbourg ÜnİTenltea) m«nmo Dayko ögr«tmen tar» tından Kadıköy ysJtaaujda oturBD ögreocllere Fransuoa ders verillr. Oktay Cumhur AKKENT Jinekolog Opr. Dr. Şişli Halaskargazl Cad. Telefoo : 47 79 03 371 379 İ No: 39/41 Cağaloglu flHHmımıımımıııımmıııımmııııımııııııııııııniHfi HEÜEF: UEV BÎR UENİZ GtCÜ TÜRK DONANTMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YAKUIMLARLA BU HEDEFK ULAŞABİLİRİZ. f Tel: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog