Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CUMHURIYEI I OUK 1977. f / t n n ^ ' ' u ' u s ' a r n r a s ı A * örgtltU tarafmdan İ M I I «Inançlurından ötürti suçlananlara af» yılı olarak ilân edildl. OrgUt adına konuşan Marie Jose Prot.eis'in açıklamasma göve, 30 bUyük kentte düşüncelerlnden ötürü tutuklu bulunanların özgürlüklerine kavuşmalan lçin yo6un bir kanıpanya açılacak, bu amaçla hazırlanan dilekçe en az iki milyon klşi tarafından ims» edlldikten sonra Birleşmlş Milletler Genel Kuruluna verılp.oektir. Basınımızda küçük bir haber olarak yer alan bu olay, Ulkemiz açısından üz.erinde önemle durulması gereken bir konudur. Birleşmiş Milletler Genel Sekretnrı Kurt Wnldheım olayın önemini şu sözlerle açıklamaktadır: «Birleşmiş Milletler Vasnsının heplmıze verdiğl, tüm dünyada Insan Hakları ve temel özgürlüklerin sağlanmasj ve geliştirUmesi görevtnin sUrdüğtinü unutmamamız ıçin 10 aralık glinü, Birleşmiş Milletler tarafından «tıısan Hnklan Günti» olarak ilân edllmiştir. Insan naklarına saygı gösterilmesınde karşılaşılan başansızlıklar derin endişe kaynağı olnıaya devam etmektcdir, 197 yılı, insan haklannın, insan onur vo rleftpıinin, kadın . erkek eşitliğinin tanmması açısmdan, Birleşmiş Milletler Yasasmın öngördügü yü kümlülüklerin yerine getirilmesi ynlundaki uzun ve güçlü mücadelede yeni ve Önemli bir aşamaya girmiştir.» Bilindiğl gibl gerek İnsan Haklan Evrensel Bildirisl ve gerekse tnsan Haklarını ve özpilrlükleri Konıma Andlaşması Ulkemiz tarafmdan da kabul ve imza edilmiş uluslararası sözleşmelerdir. Anayasamızın 65. maddesine göre bu sözlesmeler «yasa» hukmundediı. Bu yasa sözleşmelere göre lnsanlar diledik OLAYLAR VE GÖRÜŞLER AF YILI Halit ÇELENK (ÇAĞDAŞ HTJKUKÇULAR DERNEĞt GENEL BASKANI) lerl glbl dUşUnebilirler, istedıkleri lnancı lasıyabilirler. Bu düşunce ve inançlannı yayabllirlpr. Punlar kişinin vazgeçilmez temel haklarındandır Gsl Rör kı, Ulkemtzde Inançlanndan, düşüncelerlnden, yazı ve çevlrilerinden ötürll Dlnlerce ınsan yargılaıimakta ve tutuklanmaktadır. 1 Juçünce ve örgütlenme ozgıirlüğünü 15 yı) agır lıapıs i'.ozası ıle cezalandıran 141 • 142. maddeler yürürlUktedir. Insan hak ve Ozgürlükleri adıııa uianu. verici bu maddeler her gün işletllmektedır. Bu masumane eleştiri yazıları, uygar dünyanın her yerinde okunan kitaplar ve tarihsel belgplcr bu maddclere göre yargılanmaktadır. Çeviri lcrinden ötUrtl 45 yıl, 60 yıl ağır hapls cezalarına çarptırılan yayınevl sahipleri, sanatçılar ve yazarlar belleğlmlzde acı anılar halinde yaşamakrndır. Geçtiğimlz sıkıyönetim döneminde onbinın üstünde insan düşünce ve inançlarmdan ötlirü yargılanmış, onbinlerce yıl ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Yaşadığımız günlerde blr derRinm EPnC sorumlu yönetmenı yüzlerce yıl ağır lıapıs cezası istemi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Kurulu dtizenin bekçllerl 141 . 142 maddelfirin, dünya kamuoyunda ynrattığı trpkılp.r sürmektedlr. «MUessese nızaını» (kurulu duzenı» konıına griruntU.su altında, dışa bağımlı tekslci burtuvazlnln vo feodal unsurlnrın hegemonyasını pUvence altına alan bu maddelcrln demnkrasi kuralları ile bağdaşmndıgı RÜn ış'ftına çıkmıştır. Yakın bir geçmişte görev yapan sıkıyönetirn asken mahkemelerinin savcıları bu maddelerin pylpmi değil düşünceyi cezalandırdığını iddianaraelennde saptamışlardır. Insan haklarının, teme! hak ve özgürlüklprin ve gıderek demokratik re.timln Ulkemlzde yerleşnıe&min. faşist kökenli bu maddelerin knldırılmasına bağlı olduğu arlık herkesçe billnmektedir. însanlık tarlhlnln insan haklan açısından en karanlık dönemlerinden geçerek bugünlere geltnmiştır. Köleler, lşçiler, devrimci aydınlar, inançlan uğruna, insan haklan uğruna nayatıannı vermekten kaçınmamışladır. Spartaküs'ten J. Bruno'ya, Hallacı Mansur'dan Şeyh Bedrettin'e kadar halktan yana sayısız lnsanlar temel hak ve özgürlükler uftruna canlannı verdiler özçürlüıcler tarihl, devrimcllerin, yurtseverlerın. halktan yana düşünürlerin kanları ile sulandı. tnsan haklan adı altında bugün Anayasalarda ver alan temel haklar, egemen sınıflara karşı verllen m!lcadeleler sonunda aşama aşama kan dökülerek, can verilerek alındı. DUnya halklarınuı ve halkımızm bu tpmel hak ve özgürlükleri göz bebeŞI gibi koruyacağı, henüz verilmemış haklarını da kazanmak içın, Insanın insana kullugunu yok etmek ıçın, sömürü!.üz bir düzeni kurmak ıçm milcadelesinl stlrdüreceftl kuşkusuzdur. Bu. insan olarak heptmizin görevi. Bu görevi yapmamak însanlık suçu. BıiRÜn içlntip hulunduğumuz yıl, İnançlarmdan ötürü tutuklananlara, yargılananlara Af Yılı olmalıdır. Uysar dilnya karşısına insan haklan açısından açık alınla çıkabilmemlz lçin. ülkrmızdP. dp.mokratik retimı gcrçekleştirebilmemt?. için. toplumsal gelişmemızi. düsiin ynsantımızı praııgalardan kurtarmaK için, Türkiye lnsanının sıyasal düsünce ve inançlarına hiç blr ayrım yapmadan saygılı oldugumuzu gösterebilmemiz içın; ıninn haklanndan, demokratik rejlmden. halkrin ve Anayasa'dan yana tüm Kİlçlerin. kişi ve kuruluşların 1977 yıh Af kamnanvasına katılması. inançlarmdan ötilrU zlndanlarda çUrUmfiye terk edilen yurttaşlarımızın bu utanç verici durumdnn kurtanlmaları içın çaba göbtcrmesı kaçmılmaz bir görev olarak ftnUmüzde durmaktadır. Gelıyor Arkadaş!.. ' 1977 nin İlk Gününde.. OKTAY AKBAL ? Evet Hâyir Savunma ve Avukatın Bağırnsızlığı akların en kutsallarmdan blrl, hiç kuşkusuz savunma hakkıdır. Hiç kimse savunma hakkı tanınmadan mahkum edılemez. Herkes, savunma hakkını dogrudan dogruya kullanma hakkına sahip ise de çok karmaşık ulan ve özel uzmanlığı gerektiren hukuk kuralları karşısında bu hakkın blzzat hak sahibl tarafından kullanılması fillnn ınümkUn bulunmamaktadır. Bu hakkı, hak sahlbl adına ve ona vekileten en lyl sekllde kullanabilecek olan, hukuk alanında gerekli eğitim ve kultllre ve tecrUbeye sahip avukatlardır. Bu itibarla avukatın görevl de görevlerin en kutsallarındandır. Avukatlık meslegl, 19 mart 1969da kabul edilip haziran 1969' da yıirürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile düzenlenmiştir. Başka pek çok yasada, özellıkle Ceza ve Hukuk Yargılamalan UsulU Yasalannda avukatlar la ilgili hllkümler mevcut bulunmaktaysa da asıl Uzerinde duracagımız 1136 sayılı Avukatlık Yasasıdır. Bu yasaya göre: Avukatlık kamu görevidir ve avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır (m. 1). Avukatlığın amacı, anlaşmazhkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözumlenmeslne ve hukuk kurallarımn tam olarak uygulanması için yargı nrganları ve hakemlere ve resmî ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir. Avukat bu amaçla hukuksal bilgi ve deneyimlerıııl adalet hizmetin> ve isljjilerın yararlanmasına tahsls eder. Adli merciler ve diğcr resmi daireler, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla ytlkümludurler (m. 2). Avukat meslege kabul edilmeden önce şu şekilde and içer: «Kanuna, ahlâka, meslegin onuruna ve kurallanna uygun dnvranacagıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim» (m. !)/ 6). Avukatlar. yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yaklaşır bir şektlde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık tlnvanmın gerektirdigi saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yUkUmlUdürler (m. 34). Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata kar şı işlenen suçlar hakkında, bu H Sahir YÖRÜK Eyüp Ağır Ceza Üyesi suçların haklmlere karşı lşlenmesine llişkin hükümler uygulanır (m. 57). Avukatlık Yasasındaki esaslar uyannca meslek hizmetleri görmek, mesleki ahlâk vo dayanışmayı sağlamak, avukatlığın genel yararlara uygun olarak gelişmesıni sağlamak amacı ile avukatlardan oluşan meslek kuruluşları kunılur kı bunlar BAEOLAR'dır. Barolar, tüzel klşilığe sahiptir ve kamu kurumu niteliğindedlr. barolar. resm! törenlerde II Cumhuriyet Savcısının yanında yer alırlar (m. 76). BUtUn Baroların katılacagı TUrkiye Barolar Birllği kurulur. Pirlik, tüzel kişilifte sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurulusudur (m. 103). Barolar Bırlıfiının gürevlerı arasında yasaların memleket ıhtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde bulunmak, ön tasanlar liazırlamak, baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek, uyulması zorunlu mpslek kurallannı tesbit ve uygıılamak, yabancı memleket baroları ile ilişkilerde bulunmak da • yer almaktadır (m. 110) ürnek olarak yukarıya aldığımız.klml hükümler, yasanın ve jasa Hoyucunun, çok yerinde olarak, avukatlık meslegine vcrdiRi önemi çok açık bir biçimde göstermekledir. Avukatlardan oluşan barolar İle Türklye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğU, demokratik, ba ğımsız ve layık hukuk devleti ilkelerinin gerçekleşttrllmesi için olduğu kadar yasa ile kendilerine verilen öblir görevleri de tam bir bilinçle gerçekleştirme yolunda üstün bir çaba göstermişler ve bunu sürdürmüşlerdir. Avukatvn görevini yerine getirmede tam bağımsız olması vaz geçilmez bir koşuldur. Nitekim yasanın 1. maddesi bunu açıkça belirtmiştir. Buna karşın, orta çağdan kalma blr zlhniyetle Türklye Barolar Birliği ve barolar tüm avukatlar Adalet Bakanının ve Adalet Bakanlığımn vesayeti altına alınmıştır. Birçok örnekten blrkaçını gösterelim. 1 Adayın Baro Levhasına ya zılması hakkında Baro Yönetim Kurulu kararı ile itirazın kabul veya reddl hakkındakl Türkiye Barolar Birliği kararları Adalet Pakanlığının onaylaması ile kesinleşmiştir (m. 8/4). Adalet Bakanlığmm bu kararlan kesındir (m. 8/6). Barolar kesinleşen kararlan derhal yerine getirmeğe mecburdurlar (m. 8/7). 2 StaJ lsteminde bulunan avukat adayları hakkında Türkiye Barolar Birllğiniı itlraz Uzerıne verdiği karar. Adalet Bakanlığımn onayı ile kesinleşir (m. 20/4). 3 Avukatların gttrevlerlndcn doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma (m. 58/1) ve kovuşturma (m. 59/1) Adalet Bakanlığınin vereceSi ızin üzerine yapılır. 4 Avukatların levhadan sllihmeleri hakkında TUrkiye Barolar Birliğince itiraz (ızerine verilen kararlar Adalet Bakanlı(iının onaylaması ile kesinleşir (m. 71/2). 5 Avukatın levhaya yeniden yazılma istemi hakkındaki Baro Yönetim Kunılu Kararlan ile itirazın kabul ve reddi hakkıııdak) TUrkiye Barolar Birliği kararları Adalet Bakanlıgının onaylamasi İle kesinleşir <m. 8 yolu ile 6 Avukatın, blr daha yazılmamak Uzere levhadan silinmesi konusunda TUrkiye Barolar Birliğince itiraz üzerine verilen kararlar Adalet Bakanlığımn onaylaması ile kesinleşir (m. 74). Ve, daha birçok madde .. Gorülüyor ki, avukatlık stajıııa başlayıştan itibaren pek çok ve pek önemli birçok tasarruf. Ada let Bakanlığımn ve Bakanın vosayeti altındadır. Yukanda da değlndiğimiz glbl bu husus ba ğımsızlık ilkesi ile asla bağdaşamaz. Barolar İle Türklye Baıolar Birliği organlannuı pek y«rinde olarak verdigi pek çok kararlar Adalet Bakanlığınca ona;'lanmaması nedeni ile yürürlüiie girememiş ve bunun Avukatıık mesleği için glderllmesl olSnaksız zedeleylci zararları olmusttır. Pek çok hukukçunun yakuıdan bildiği bu gibi olaylan kişiseütğe m. 7 3 / 2 ) . . ,1 ••;,!>,«,L r.m.ut f.ıvn «Gclecek hep unıtıtla, eüzrllfUİp dohulur. Oyle sanılır». Bö.vle demlşlnı «Ncsiıı Yıllığı»ndaki blr sorıışturnıa.va .vaıııt olarak .. Gpfpn yıld a buna benzer birşey söylemlştlm. Gelecek neler getirecck billnmez.» (;rçmiş gitmJş koskoca blr yıl, Kilndellk yazılar, gerekli gerek.siz ııgraşlar, rlostlııklar, dü^manlıklar, sevinçlcr kızgıniıklar, aramalar, bir şey bulnıalar, umutlar umutsuzluklnr... Hepinizlııki gibl! Bllinçlrnıneye, sydınlanmaya çabalayan blr toplumda yaşıyortız. BiitUn karanlık diişüncplpr, biitiin Rprlci akımlar. ca^dışı Itlllşlpr yenllecek, halkın (riicii üstiin çıkacak umuduyla... l»77'nln İlk giinümlcyiz. Gecedcn kalma blr mahnıurluk var çoğunuzda. Bir gaziıında, Iıir p,vcc kııliibiiıulc. blr InkanUda küçük blr scrvet harcavarak yeni yılı karşılayanlarıııız da vardır. Blr şey riemem onlara, pldp pılllrn, kazamlnn paralnr harcannıak lçlndlr. tnsan bir daha gelmeyecpk yeryüzüne' Bplki bir hftlünıümüz lfl7K'c rıkmayaraf'z. Blllnmpz çpİTpk denrn şcv! .Şu dünyadan yararlanmak lsteycnlerc, hiç değilse blr gececik, dertlerin, sıkıntıların sınırını zorlayanlara kızılır mı? Yaşama kızmak, dempk olıır bu. Gvlerinde, snbııları bıışimlıı tonıbala oynayarak, piyaııgn biletine blr ^ey vurmasını bpklpyp.rek ypnl yıla cirenler dc var. Bunlar daha rok. Aına buıılaıdan daha çok sayıda vurltaş. ncrdpvsp ulusun dörttc ttvü vertl yıi eskl yıl dlye blr sey düşiinmedpn, riüşüııpnıedpn, aklıııa hil«> [rptironıeden va^ıyor. Bunlar Için yuşaın bir savaştır. siiiTkli sldis geli.ş, çabalavı.ş, arayıştır. Ha 1!)76, lıu 1!)77 olnıuş, l'arkptmpz! . Ben oturdum venl cıkan yıllıkları okuriıını. «\'<ivlık Vıllığı 1977», «Nesln Vakfı lOdcbiyat Yıllığı 1»;7» . Buştıın hasa dpftll, ordan bıırdan karıstırarak, llırinç yerlpri okuvarak saatler geçlrdlm. Yeni vıla Ikl koca yıllıkla ttirnıpk, çoçen bir yılın hrsaplasnıaNinı incelcmpk ÜRİnç nlııvnr. «Vurlık Yıllıiı» yıllarılır çıkar. Yılın edcblyat. sanat bllançnsunu veren Incplemrlcr. yeni öyküler, şllrlor, ayrıca çrcen blr yılın en sccmc makalelorl, fıkralan yer alır bu yıllıkta. Am:ı 011 ilıjlnç yrinii soruştıırmalardır. Bu yıl şu soru sorulmuş vazarlarımıza: «11)70 yılı, Cuınhıııiypt tarihinılzde eşinp ra&tlannıadık grni.^liktr hiilünmpler ve çok tehlikell çatışmalara nahne olmııştur. Büyük pathımalara vnl açahilrcek bu koıkulıı nrlamdan ulıısça kazasız helan\T çıkmıımı?. Için nc çareler düşünür.şünMT?, yj^Şal c|karlar);, mız rp.vrcslndc, blr birllğe olnıasa bilr. (,'iıtışan koşu|land;rılmıs töplulüklar aras'indakl RerKİnİi^l' zaiafsiz lıale' eetlrmrt'" için ne onerirsiniz?» Şu sonı lıile 1!I77 yılının ilk ffünündc nerde, hangi çl/.jlde, ne durunıda, lıangl gerçeklerle başbaşa oldıığumıızu kafamıza çarpmıyor mıı? Yılhaşı ucceslııin ınalınıurluğundan uyanılırmıyor mu? «Ulıısal çıkarlarımız çevresinde hir birlik» yaratmak hayal olmuş. hiç dpğllse «gerginliğl zararsız lıale Kctirmck» sm konuüudur! Buna yazarlarımız hakın ııp demişler, bir Iki rümleylc sunmak Istlyorıım: «Toplıımuınuzun çağdaşlaşma savaşııııınin güvpncesi, dmnokrntik Rüçlrrln sıkı Işbirliği: sermayenin o.TOnlarını hllinrli dircnişlc hoşa cıkarmnsı» (Mi'lııııcl B»«ıran). «Kanınıca şimrli yapılacak ilk iış scçim ^İJvonlİKİni daha fazla zedelemndpn blr sfiıel seçinıp Kiluifktiı» (Fakir Baykurt). «Çare yine de Cunıhuriyet'i kurtarmak istcycnlrrhı bölünnıeınesi, Cuınhııriyet'c kanı g'rişimlrre |,(.p hirllldr karşı ııkmalaıı» (Necali Cuıııalı). «Iç lıarışın saelanııı:>M. halk yoııetlmlnin rayına oturmasi lçin Anayasada 12 Mart dönemlndc yapılan degişılkllkkr kaldırılmaiı. fil Anayasasına diiııülnıpli» (ıVluzaffpr Hacıhusanoğlu). «Hpr fikrin ralıatça söyleııphilmesl, rahatça ürKÜtlenebilmpsi, hele hcle dumokratiU yoldan iktidara gelebllme ıımııdu ülkpmizr fcrnlılık sjctircıcklir.» (S.uıum Koragöz). « . Bııgünkü hiç de ıılusal olmayan cüitimin usa dav:ınarak düzeltilmesl. » (Saml N. özcrdim) '<«iırıpl Np(;iml<r yapılıp da Türk toplııınıınun U«M(,rlı vonpllslerinl vansıtan çngunlu^un İMtpmclcrinl dile getirpn blr hükümpt kurulmadıkça çalkuntılar siirüp çldrct'f;»' benzPr» (Berke Vardari. « Hosjîörü ynksunluüundan kıırtularak her çevrede karşıt düşünceye saygılı olmak. kahıı kııvvptlp davnınmamak» (IMııammer Yüzba»ınğlul .. Nesin Vakrı Vıllıpııula da çağdaş ozaniar, yazarlar 1U77 vıll Içindc nefer yazmayı, vapınayı diisiindüklpriııi anlalıyorlar. llglnç blr sorıışturma. (îeçen yılki yanıtlarla bu yılkl vanıtları; blr de gelecek yıllardakl vanıtları yanvana çetlrınpk çeİPCPRİıı edeblyat tarihçileri Irln cok MRI çpkirı nlarak! Ne«in Yıllıih 1976'nııı rdchiyat nlaylannı, edebiyat üzerine çesitll cörüşlerl, tartışmalan blr biitiin olarak sunuyor. Ynzarlnrımtz, ozanlarımız yalnızca uriin vcrmekle kalmanıışlar, türlü yollardan gelen baskılar, önlcmler. diişmanlıklar, anlavışsızlıklarla da çarpısnıışlar, daha du çolt (.arpışacaUlar . Evet, lU77'nin ilk cUnündeyiz. Illç de^ilsc buıriin iilen, yaralanan olmasın! (îün ceçmlyor «kafjit RÖriişİpr arasındakl çarpı^ma» dlyerpk hfr ikl ge.neimizln kanı akıyor, canları cldiyıır. Blzlerse seylrciylz bunlara. ü/ülcrok, gözyaşı dökerek, hepsl bu... Türklye l«77'cle büyük hır dönüşıim yapahllecek mi? Içlne Kİrdlği bu çıkmazdan kendini kurtarabilecck ınl? Oniunüzdekl aylarda IİRİnc oiavlar var. En haşta çenel «cçimler, bu seçimler sonucıı iktidara çplphilecek yeni görüşler. yeni Inanıslar... Yaşadıgınıtz çağa vakı«mak. blrt serilere do^ru iten akımlara dayanmak, cirkin politikucıiarı, çıkarrı, aıılayıssız baskıcılan hir yana Itmck . 1977. blze bu kadarını blle saflasa, toplumumuzu ycteri kadar mııtlu kılacaktır. Heplnlze. hepimizc, tımutlu. avdınlık, lııızurlu bir vıl dilcyerck... dökmemek için örnek olarak gös termiyoruz. Yukanda 13 madde halinde say dıgımız ve Adalet Bakanlıgı ıle Adalet Bakanına vesayet orgıını yetkisi veren hukümlerı, avukatuı göreviru yerine getirmede ua ğımsızhgı ilkesi ile asla bagdaşabilır görmüyoruz ve en kısa zamanda yasama yolu ıle dUıaltılmeslni ve baro organlarının tam bağımsızlığa kavuşturulmasını dilıyoruz. Avukatın, görevini yerına getirmede tam bagımsızlıgı ıgin Adalet Bakanı İle Adalet Bakanlığı nin vesayetlnin kaldırılması mut lak şart ise de yeterli deftlldir. Avukata görevinl yerine getirme de tüm olanakların sağlanrnası zorunludur. özelllkle savunm3 hakkı yönünden kanımızca baı>ta gelen blr koşul da hazırlık soruşturması ıle ilk soruşturmada glzliliğin teldırılmasıdır. Kanımızca bu da ynlerlı dpf:Idlr. Burada ikrar mUessesesina deguıelıın: İkrar, sanığm uuça kabul etmesi demektir. CYtJV. ıkrarı delil olarak kabul etınemektedır. Anılan yasada tkrara tek blr maddede yer verilmiştır: O da aynen şöyledir: «Maznunun hâkim tarafından tanzim kılınan zabıt varakasındakı ifadesı ıitrarına delil olmuk üzere okunabilır.» (m. 247/11. Bu hUkmUn ınet hurau muhalifinden (olumsuz olarak anlattığı prensiptpn» hakim önünde olmavan ikrarın hu kukl bir değer taşımayacagı anl.iinı çıkar. Karakollardakı ı$kcnce iddialan gizliliğin ortadan kalkması ile son bulacak ve eınniyet örgütU de haklı ve haKsız suçlam&lardan kurtulmuş ola caktır. Savunma, bir yükUmlU lük değil, bir haktır. Kullanılma sı hak sahibiııin isteftine baglı dır. Tanık ve bilirkişinin, tanıklık ve bilirkişilikten çekinmeıcri halinde zorlayıcı yaptırımlar öngören yasa, sanıklar için bu zorunluluğu tanımamıştır. Sanık sa vunmasını yapıp yapmamakıa, blr başka anlatışla ifade verıp vermemekte tamamile serbesttır. tfade vermeğe, savunma yapmağa zorlanamaz. Bu sebeple hazır lık soruşturmasımn başından iti baren sanıgın yanında avukatını bulundurma hakkı ve avukntı bulunmaksızın sorgusunun yapılmaması yasağı mutlak surette yasaya konulmalıdır. Ekonomlk gücU olmayan sanıklara avukat atarunası hususu da devletçe yerine getirilmelidir. Ancak bu tak t.irde savunma hakkı, tam anlamı ile gerçekleştirlleDİlir. ılbaşına lylcc şnrtlandık. (icceyarısı. yarıromantlk, T*> rıaulu, yaııkötUnıser, yarııımutlu bakışlarla birblrimlzi kutlamak artik görenek sayılıyor. Saat H'de zanıanı al;ılamnya (,alışıv»rıi7.. Geçen yıl nelpr olmııış? Gplecek yıl neler olacak? Klmlsl. tUccarın bilançnsu Rlbl kâr ve zarar hanclcrlnln dökUnıünü yaprnaya çalışır; klnılsl. ıtcnçliklcn yaslılığa bir köprü kıırar: Aaa ah, gpçip gidtvor havat .. /amaııın akışını kavramak için. rvrrnin akışnıı kavranıa>a vnnplınek en grçerll yoldur. Kskiclen gökyuzüııdrki yılılızların hoşlııkta bellrll yerlerp. scrpilmiş, duıa^an ve rieKİsnıez oldukları Ranılıyordu. Oysa vıldızların oa ecztndiklcrı anlasıldı. Onların da lnsanlar Rİhi oıuc ohışup, sonra >ok olncakları al^ılandı. Büyleslıır akıp K'dpn hir pvrrnde diinyaya kazık kakmaya kalkışınak çncdas blr İnsana yakısıııa/. Her vılhasımln yapılacak Iş, ıliinyanın ıırrodcıı eplljı ııprpye dnğru Rlttigtnl büyük VP derin fplsefeve dalınadan RÖrnıeyp calışmaktır. Bu Isl doirıı vapabilnıck için nlaylara ıızaktan lıaluııak Kcrokir. Bir Rpıni. kamara.sınılaıi (jörülpınpz; ıızaktan gözlenince ne olılut» belirEİnlesir. üylryse nııcc lürkiyp'nln sınırlarıııı aşıp, ııııdan sonra hakınak crrekir dünya olaylarına. O zanıan hakı.ş açımız detl^ebllir. SözRi'li'ni. blrkaç piin önce i^lli diktalorü çpneral Pinochpt: Şili dpmokrasiye lılçbir zaman dönıniyrcpkUr.. dedl. (iüncpl ŞİH. Içindr vaşayanlar b»kımından bir cehen ,; ııpın, blr hapNhane. A111 a dısardan haktı^ınızda Genrral ' Pinoclict'nln havına kasıklarıııi7i (utntuta cülphillrtıiniz. (,:oğ:u az Kellşmls ülkedekt KPnerallcr elbl IMnochet dc bir kııkladır; (;t'r(,'ck hir askcr dp£;ll. /apli>p (.avıışudur. Ama ^ öylr bir zaman kpsiııılnde çıkmıs ki plyasaya. Sili ordusu t nu .'jill halkını haskı altına almak iı,irı kullanahiliyor. ABI) | nin (lcstpfeliKİe vapıyor hu işi. Prki kac vıl sürecek bu? , Tüm ypryiizıi demokraniyc yBnrlirkpn, Pinochet'nln «avi KÜIünç kaçmıyor nıu? Afrika'da düııkü «yamyamlar» PIIU lik. ö/eürliik, demokrasi, Insan hakları, soNvalizm diye ' ayaklanmışlar; Ncruda'nın ülkpsindc ünlformalı ve apoletll , hir ıiangalak zamana karsı ııutıık atiyor. Tnrllr. İsa'nın doğumundan sonra 1976!.. Aynı vıl Irtnde Aneolacla kurtuluş savası ba.şarıyla sonıırlanmış. On vıl kadar önceydl. Türkivc'de BÖrevll blr Amerikalı'va: 5DyığıtknuI.a Afrika uyanıyor; riemistim. ABÖ'nln dünva polltikasına karsı bir çiiç olu^acak . Ol.ıiranUsta blr tepkl KÖstermlştl: Havcll cııııun: Afrika kolav kolav uyanamaz; blrscyclk vapamaz... Kuşkuya dUşmüştüm: Acabn ezilpn ve sömürülen toplumların uvanış hızını saptamakta aşırı Iviınserllk lçlnde ' mlydlk? Zaman eerçpgin şaşnıaz dpnp.tçisldlr. (hı yıldan bu vana neler oldu? Koskoca Amcrlka Vletnam'da venllırlye ııgradı; Giinpydo^ıı Asva'dan kovuldu. Rodpzya'da tan Smlth'ln İlk çıkışını anımsamakta da varar var. Hrrifçiofe lu, on vıl önce rpncllere, eüdülmesl ıtpreken koyunlar, kırhaçlanması cerrken kopckler clbl hakıvordu. Daha birkaç ay rtncp. Günev Afrika'nın 7,allm vonetlrllerl dlvorlardı M: Zenpller daha bln yıl yftnetlme çeçemezler. Oysa Iki yılbaşı araaında •gerçek» duyurdu seslnl... BPŞ vıl rtnce PortFkiz'dckl •ebedl dlktatörlügtin RÜmbiir KÜnıhür yıkılmasına ne de.mpii! Ya^adığımız çağda tarih kitaplardan değil. hayattan ögrenlllyor. Devrlmlerln Ivmesi yoKiınlaşıyor cldcrpk; ve BÖriinen köy kılavuz Istemlyor artık... Böylpsine blr dünvada ne yapar. nasıl yaşar Insan? tster Şlli'rip general ol; Ister TürkivP'de toplum pnllsl mttcliirü. ya da komandobaşı: Istcr Lilhnan ya da İ6rall'de sağcı llcler nl; ister Yıınanlstan'da iskencecl, ya da Güney Afrika'da beyazlarııı haşbakanı: ve istersen Ankara'da MC kodamanı: Işin bltfktir arkadaş!.. Hanl blr ınıvh:ııu sarkısı var ya: Npden «açların hpya/lanmış arkadaş? Bpyazlanacak arkadaş! Ve bıırnıınu vlskl, va da rakı kadphinp snkarak sıılıı zırtlak însanlık ve dııyfrusallık cösterilerlne glrlşen tüm (ferive dönük varatıkların selpceklerl hprhal mı herhat: karanlık mı kaıanlık: kötü mii kötü arkadas! Bu yılbaşı değilse neleeek yılbaşı; gelecp.k yılbaşı dejtllse ondan sonrakl vılbası: va da daha sonrakl yılbaşı... Ama mııhakkak hir yılbaşı... Geliyor: gclecek arkadaş... Yeryiizünc blr hak, anlarsın! Anlarsın kl ajhr ajhr çıkacaksın hu merdlvenlerdrn: rteklertnde blr yığın yaprak; hakncaksm nemaya aelayarak... Senln ağladıgın |riln, insanların ve halkların sevindlği cündür. O gtinti vakinda yaşayacaili ölsck "blle. Y VEFAT Zara tüccarlarından Necmettln Bozalioğlu'nun büyük oglu ALİ NECİP BOZALİOGLU vefat etmlştir. Cenazesi lstanbul'dan almıp 1.1.1977 Larlhlnde Zara'da toprafta verilecektlr. Allah rahmet eylesm. AİLEİl'jf Alp ReklârÖ: % KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERtNtN YENt YILINI EN ÎYt DlLEKLEBl İLE TKBRtK EDER.. Denizcilik Bankası T.A.O.'dan Bankamız HASKÖY TERSANESİNE ait bir adet TORNA (Rovelver) TEZGAHI kapatılmış zarfla tekllf alma suretiyle satışa çıkanlmıştır. Teklifler en geç 17/1/1977 günU saat 17'ye kadar Karaköy Yeni Yolcu Salonu Kat: l'deki Satınalma Kurulu Baskanlığma verilecektir. Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat: 3'dekl İKMAL MERKEZİ MÜDÜRLÜÖÜ vernesinden temin edilecektlr. Dosya No: 1978/118 (Basın: 30577/4) Kartal Kollektit Şirketî Hamit Büke ve OrtakM" Akrabalarının ve sayın müşterilerlnın kutlar mutluluklat dller «Yeni Yıllarını» ÜKE (Tezer reklam: 166/2) DiYARBAKIR ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESi DEKANLIĞINDAN : Atatürk Üniversîtesi Rektörlüğünden 17.1.1977 Pazartesi Künü yapılacak ımtlhanla Unlversitemiz Edebıyat Fakültesı, Devrim Tarihi derslerini yiirütmek üzere, Doçent kadrosu vcrilmek suretiyle 2 adet Ögretım Görevlisi alınacaktır. Müracaatçılann Tarih BölumU mezunu olmaları ve Doktora yapmaları şarttır. tsteklilerın 14.1.1977 günü mesal bitlmine kadar Fakült* Dekanlığına müracaatlan dusurulur. (Basin: 30614) 14 Asistan ve Uzman Asistan Alınacaktır Fakültemizin aşağıda belirtilen bölümlerlne asistan ve uzman asistan alınacaktır. Asistanlığa lstekli olanlann Bilim va Yabancı Dıl dallannı belirten müracaat dilekçelerini 3.1.1977 günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza vermelerl veya göndermeleri gerekmektedir. Billm ve Yabancı Dil sınavı 10.1.1977 günü yapılacaktır. Müracaat eden uzman asistanlar arasında da ayni gün seçlm yapılacaktır. DUYURULUR. Kadro Kadro Bölüm adt Kadro iSnvanı derecesl adcdi Göğüs Hast. ve TUberküloz Ürolojı Derl ve Zührevl Hast. Genel Cerrahı Blyoklmya Histoloji ve Embryolojl Göz Hastahkları PizyoloJİ Uz. Asistan Asistan 3 8 İnşaat Yaptınlacaktır TUrkiye Çimento Sanayıi TA.Ş. taralından Gazlantep Çimento Fabrikası ilave Çimento Değirmenl ve bunkerlori ile stokholü tevsii inşaatı birim fiyat esası lla ve kapalı zarf usıılü İle eksiltmeye çıkartılmıştır. Geçicl Belge lçin son Eksiltme İŞİD miiracaat tarihl temtnatı tarihl keşlt bedell 3/1/1977 283.750,14/1/1977 9.000.000, Bu İse girmek tsteyenlerin blr taahhütte buna benzer en az 5 milyon liralık btr fabrika inşaatını veya ınontajı havi sınal blr teslsi mUteahhit veya kontrol şeti veya şan tıye şefi olarak basarı ile ikmal etmlş olmaları şarttır. İstekliler Ankara Kavaklıdere'dekl şırket veznesıne yatıracakları 500, TL. bedel mukabillnde İnşaat Müdürlüğünden bir adet eksiltme dosyası alacaklardır. Bu dosyada mevcut örneklere göre lsteklilerln hazırlayacaklan taahhüt bildirisl ile diğer belge ve bilgilerl en geç 3/1/1977 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Şirkete vermelerl ve bu suretle eksiltmeye glrrneye mahsus blr Iştirak belgesl istemelerl lazımdır. Genel MUdUrlük gerek beJgeler Uzerinde gerekse uygun gördüğü müesseseler nezdinde lsteklller hakkında yapacağı incelsme ve özel arastırmalar sonucunda dilediğine iştirak belgesl vermekte veya dilediğine vermemekte r.amamen ser besttlr. Bu belgeyl alarnayan ve yukandakl tarihe kadar Istenilenleri vermeyenler eksiltmeye glremezler. özel şartnamede yazılı csaslara göre bu Işln müteahhl dlne resml muesseselerden toplu halde mübayaa edeceğl malzeme bcdelleri şlrket tarafından ödenmek suretiyle ve teminat mektııbu karşıhğında şirketçe uygun görülecek tarlhlerde Uıale bedelinin % 10'una kadar avans tedlye edilecektir. (Basın 30443) 11 BİÜM ve TEKNİK'in 110. Ocak Sayısı çıktı. Bütün bayilerde bulunur. Fiyatı 350 Kunıştur. (Basuı: 30605) 2 U Sınır dikası Yapı I mal f tarlhi Gayr Gen< 14.01 ğlnc nn , 78 H 1 1 2 KAY1P Ehllyetlmi kaybettim. HUkümsüzdUr. İ Nedlm Y A J V I A N Cumhuriyet: 21 \ van ve ma; lan: lu v ler ». 3 A.i i eçlm 6 « • • J. Omhurly. 7 1 7 8 3 1 1 1 1 İL Ceyhan Asliye Hukuk ı .aKlmllğhden : Dosya No: 975/473 Özkunjs. veklli Davaoı Fahrlye Içöz, Fatma ( eyhann Avukat Hamdl Coşkun ile davalı , r f,a Köyilnden HUseyin Yıldır ve arka mekte olan Tapu iptaü ve tesçıl d .K t u f t n Davalılardan Ayşe Yıldır adma çı " ' zabıuca yaptınlan tahklkat sonuci'"™ olduğu ve ilânen teblıgat yapıldığı memfş olduğıından bu kerre davalı tf p 4/J/19r rarı çıkarılmasına karar verilmiş o u m cslncle 9'da Ceyhan Asliye Hukuk M a h k r ;"p l l ^ a k ruşmada blzzat veya temsile yetkiH lillerl ile birlikto hıızır bıılundurmt msnın gıyabındn ynpılacağı gıyap K , (hsın: 30569/5) mak üzere ilân olunur. TEKNiK ELEMAN ALINACAKTIR. îdaremizın Ankara ve Aııkara dışı işycrlerindc çalıştırılmak iizere tnşaal. Elektrık, Makıno, Maden, Harita, Jeoloji, Jeofizik ve Meleoroloji Yüksek Mühondis ve Muhandislerı İle Jeolog ve Jeofizikçller alınaeaktır. îsteklilenn İlân ta/ahinden ıtıbaren 15 gün lçlnde 1daremlz Pcrsonel MüdürlUgUne mürarntla ırıriş sartlarıni öğrenmeleri rica olıınur. ELEKTRin IŞLERi ETUT IDARESi GENEl DIREKTÖRLUGÛ Demirlepe ANKARA (Basın: 30668/18) N o t : Atamalarda Devlet Memurlan, Ünlverslte ve Ünlverslte Personel Kanurıu Hükümlerl nazara alınacaktır. Asistan kadrosuna Tjp veya Veteriner Fakülteleri mezunlan, veyahut Tıpta U^manlık, veya Veteriner olup, tıpta doktora yapmış olanlar müracaat edebilirler. Fizyolo.1l asistanlığına Tıp, Veteriner veya Bfyoloji mezunlan rıasvıırabtlirler. Diğer boiı1 'ere ancak Tıp FakUltesl mezunları başvu, rabilirler. (Basın: 30389 6) 'I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog