Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

NAZİ SAVAŞ SUÇLULARININ SON ANLARI YILLARCA GiZLENDIKTEN SONRA AÇIKLANDI NAZilERiN İDAMINDA CELLÂT OLARAK GÖREV YAPMAK İÇİN BAS.VURAN BiNLERCE G Ö N U L O ARASINDAN SEÇiLEN AMERIKALI BA5ÇAVU5 VVOODS'UN BA5JNA GARIP OLAYLAR 6ELDİ. ALMANYA MEKTUBU Yağmur ATSIZ B M ünlh'in banliyölerinden birinden geçen küçUk hir nehfrdir Couvent nehri... 16 ekim 1946 §»bahı, ABD ordtısunun eenaze lşlemleriyle görevli bölügü bu nehre 11 lnranın küllerini dükmeye gelmiştt... Ashnda bölük kurnandanı içın bu güncel bir olaydı. Her gun Couvent nehrinin sularına, işgal altındaki topraklarda hayatların] kaybeden subayların, özellikle pilotlann küllerini dökmekteydl. Plıslu ve soğuk bir sonbahar sabahıydı... Tören sırasınria askerlerin dışında hlç kimse bulunmuyordu nehlr çevresinde. Külleri nehre dökülen subaylann listesinde Georg Munger, Abraham Goldberg gibi isimler okunuyordu... Oysa bu ışle görevli subay bilmiyordu kl, bu ktlller Ikinci Dtinya Savaşının en kan döküru. en korkunç Nazi olebaşılarımn vücutlarınm kalıntılarıydı... Oeorg Munger nslında Hermann Goerlng'nln takma adıydı... Hitler'in en yakın dostn, sağ kolu Hermann Goering'in. Digerleri Uçünoü Reich'in, 1 ekim 1946'da ölürne ınahkum edilen ileri gelenleriydi... Nurenberg de toplanan Uluslararası VUksek Mahkeme heyetinin idama mahkum ettifti savaş suçlulan!.,. Bu 11 kişi tam 15 gün boyunca ölümü beklemişlerdi... Ve bu 15 günlük can cekişme Uzerine tünı yetkililer bugüne kadar en ufak bir bilgi vermekten kaçınmışlardı. DUnyanın en ilgl çeken ölüm mahkumlarının son günlerl ve ülümleri yıllar boyu bir sır olarak saklanmış, hiç bir gazeteye, dergiye bilgi sızmamıştı. Hitirr'in < * n valcin adamı Maıcşal Goering, faşizıııiıı üıılii ideuluglurıııdaıı Ru.scnl)eri; ilc ıNürrmbrrg'de j'rmck yerken görülüyor. Bonn, yeni yıla girerken hangi hazırlıklar icinde? ONN 1S76 vılı suua eıerken ?u »orunun yanıtı önemli goriiniiyor: Washington Hiıkümrti'nJn Ratj Amıpa'daki en «Saclık» dostu. Bonn. yenl TIla girerken hangl hazırlıklar Içindc? Vrni Helmut Schmldt kablnealn'de Çjılışma Rakanli|>ı'na Maltlıcr Arendt yerln» Dr. Hcrbefrt Fhrenberıt'ln Ketlıilmenf. llirlnç bir Rplişmr. (.iinkiı Arendt. bütün wvimKİz ranlanna karşın ylne de. ralı^ma pnlidkaKinda «so«.ral» ögelere. «ekonnmik» ofrplcrricn hirnz rtnha fa/la afırlık lanıvan hlr polltilcıcı Bu arada Fcdcral Almanva'nın. iiç partili dilzcnden çok partili flîî/pıır e«ınifsl soriiiııı ıl» ^imdilik ründemden kalktnı? jribl eörünmekte> se dr. nniitnU*drkl raüama dönrminln nrlalarına rinjtnı htı Içln Içln kanayan yaranın. p^kİKİndrn ıle şldrlrtli hiçimdr vcniden Işlemevp haşlayacacıııi lleri nüren Bftzlemrilcrln Ra.Tisi a ı defcll. Bu KÖzlrıııciİprr lıakılır";;ı mııhalırot lidcrl llclmut KBhl, «Bavvrr» scnvörii» a?ırı saıjcı Franı .Inspf Straım'ıı kpndl kaııariıvla lırrahrr ayrılıp haşka hir partl knrmamava «kandırmak»la ifprrrktr kcndl »Iva*al İdam fermanını Imralamıstır. Rıı vnrıımcıılara Ifore Straus» yakın hlr eflrcelılp, çok kurnaz bir polltlkacı olmayan Köhl'ii prrlsan odrrpk «ahnedeıı »1lnrk, hıından ionra ria tlırlütivaıı Dpmnkrall.ir ylıı» iklye hölilniirkftı Şah'ın ısol kanaclı da nvnhp gprçek •niamrrla hlr drmnkrallk «ınvdli^t parti kıııara^tır. Bonn'un 1377'drkl dış polltlka vnnrllmlcrl konıı^nncln, 22 aralık giinii Diinva Kankası'ııın, ABO v* Federal Alman.va'nın deste&ivlc vprdiğl htr karar IIrinçtlr: Diinva lîankım. ht's Iskundinav iılkrsı karsı oy verip, hpş Batı Avrupa iilkesi ılr çekinıser kalırkrn, Ronn ve Haslıinçton hükiimpllprlnln dp'ttpjilylp Şlll'dpkl faşist Pinnchrt ıliktjıtöi'IÜKÜıır loplam hlr milrar 30 mllyon Tiirk lirası tııtarnıda İki kredl vprmryl kabııl ptmi^tir. Oysa ayııı Diinva Kankam. ayıiı krpdllerl dpralarca rlca cdrn Salvador Aüpndp'nin bıı Isteğlnl clofnlarca rpddıtmlş VP bfivlpıp Slll'nln hlr ekonomik çıkma/a saplantnasını kolaylaştırırak rinochet've darbe olanaii safelamıçtı. Bu karar. ocak »onlannda Carter lşha«ıına geçtiktpn sonra vpya Bonn da SPT> yprlne Hıri^tiyan Dpmokratlar işbaflıida olsalardı ba$ka tiirlü mü olaraktı? GÖERİNG SON KEZ KARISINI GHMZK İSTİYOR Oysa bugün, üçlincU Relch hakkında arnştırmalariyle tanınmış, Unlü bir tarihçi. Werner Mascr, o glinleri yakından izleyebılen ve hâla yaşayan birkaç değerli tanıktan îlgi çekioi bilgiler edmmeyi başardı. Çevrelerine hiç acımadan, düşünmeden, kolaylıkla ttlüm dagıtan bu Nazı şeflcrinin ölüme gıdişlerıni uzun araştırmalar, anl'.etler sonunda bir yazı dizisi olarak hazırladı. Nüremberg'deki hapishanelerinde 15 gün boyunca ölümil bekleyen müyonlarca kişinin katili, göz kırpmadan akıl almaz cinayetler işlemiş, bu 11 insanın ölümün soğuk ilmiginln boyunlanna geçirilişine kadar seçen saatleri bir bir anlattı bu yazısında... öleceklerini biliyorlardı hepsi... Anrak nerede, nasıl. ne zamnn öleoeklerinden haberleri yoktu. Kendi aralannda sözünü ettikleri tek konuydu tıiı. Haplshane doktoru Pflücker'e de hep bunu sorııyorlardı. tçlerinde sadece Mareşal Keitel, 1939 dan, 1945'e kadar başkomutanlık yapmış, bu asker, bütün askorler gibi kurçıtna dizilerel: ölmek istiyordu. Asılmak ona aşağılayıcı geliyordu. Hitler'in sadık adamı Mareşal Goerıng ise son bir Kez karısını ve sekiz yaşmdaki kızını görmek lstedi Göering bütün mahkeme boyunca çevresında olup bitenler kendini hiç ilgilendirmiyormuş gibı bir tavır takmmasına rağmen, biiyıik bir umutla affedilmevi bekliyordu. Onun son dakinaya kadar idama mahkum edilmeyecegine büyük bir inano vardı.. Işte bu nedenle, sonunu öğrenuıce yanında taşıdığı potasyıım siyanür kapsülünü ağzına at maktan çekinmemişti... Doktor Pflücker'e göre, bu kapsulu ,OIIH malUteme sonuçlanınoa, bir do*tu gizlict uıajtırtnayı başarmıştı. Ve uzun türa Scap*ul tıücresindeki tuvalet Kapağmın bir köşcsınde gizlenmıştı... Daha sonr» karısı da kapsülü ona blr dost. yardımıyla ulaştırdıklarını itıraf etrnıjtı. Ancak bu dostun kımllğinı öğrerımek mümKUiı olmadı. Oysa Göering. olmeden önce yazdığı ıcısa mektupta; kapsülü yakalandıkları andan berı üze rınde sakladıgını söylüyorou... Son 15 gün içinde hepsinın en ç.ok merak ettikleri konu: Nerede idam edilecekleriydi? Kendileriyle iigilenen doktora hep bunu sorup duruyorlardı. Oysa 15 ekim sabahı hapisanenin jimnastık salonuna getirileıı tahta levhalan, kiriş ve direklerı gbrebiiselercü, meraklan giderilmış olacaktı. Ancak bir süre sonra hapisanenin içuıde, derinaen derine golen çekiç ve testere seslerı duyulmaya bBşlayınca, hiç şüphelerl kalmadı. Hepsi vaktin geldıglnı anlamışlardı iiapısane ilgilileri ve özel doktorlan o gece maltkumları saat 23.45'de uyandırınak ıçln emir aldılar. Ayrıca son yemeklerini de özel bir şekilde hazırlarnışlaraı. Kızarmış sosis, patates salatası, omlet ve kompost» varaı menüde. Doktor Pflücker'e, her akşam âdeti oldugu gibi hlkreleri dolaşırken hlçbir şey belli etmemesi 6zellikle söylenmi?ti. Doktor nornıal davranacnktı. Gece yansı uyandırılacaklannı bildiği hnlde hepslne alışılan uyku haplarını vermeyi de ibnıal etmeyecekti. Avrupa ülkelerinde uyuşturucu madde kaçakçıhğının arttığı bildiriHyor SON GÜNIEROE UZAKDOGUDAN AVRUPA'YA MtLANO Italyan falcıları, yeni yılda, dünyanın bir çok Ulkeslnin ekonomik çıkmaza sürükleneceğini, Kuzey îılanda'da daha çok kaıi akacağını ve İtalya ile beraber bazı Lâtin Anıerilça Ulkelerinden politik gerginligin artacağını ileri sürmüşlerdir. Milano'lu falcılardan .Şirio, önümuz deki vıl içinde, bazı kralların ve özellikle 1nın Şahı'nın çeşitli güçlüklerle kar çılaşEcagını Sahın tahttan ayrılmastnın dahi mümktin oldufcnnu sfiylemiştlr. Gene Milano'lu bir falcı olan Caslelli K,O, Pupa'nın önünıüzdeki sonbaharda ciddi bir rahatsızlık geçireceftini iddia etmiştir. 1 r*75 vılında, ttalya'nın kuzeyinde meydRna selrn deprnmi bir yıl cıncesind»?n tnhmin eden Viyana dopumlu Falcı Bayaıı Lui'ia Alberti ise, yrni yıl baş BEYAZ EROiNiN GÖNDERilDiGiNE İJARET EOEN YETKiLilER, TAYLAND VE HONG KONG GiBi ÜIKEIERDE KAÇAKÇILIGI ÖNLEYiCi YASAL ÖNlEMLERiN ÇOK YEÎERSıZ OLDJGU İÇİN SON OLAYLARDAN BÜYÜK KAYGI DUYDUKLARINI AÇIKLADI. rvşta Fransa VP Hollanrta olmak ilzere, büttin Avrupa ülkelerinde uyuşturucu madde ka(.•aitçılıgının yeniden artmaya foaşkıdıgı bildi ıilmektedir. Fransa'da yayınlannn le Potnt a<llı dergide vcrilen bilgüere göre dürt aydan beıi Paris'in bazı mahallelerinde eroin açıkça satıl maktadır. lH7it ve 1974 yıllarıııdn Avrupa'nın bellibaşlı kaçakcılarının yakalanır) hapse atılması ve eroin imal eden knçak laborntuarlrırırı dajtıtılmasınrlan sonra eroin lcııllananHrın M'ısında büyük bir düşnıe oltnu^ııır. 1971 vılında (itm uyııştııru'.'iı mnri de alışkanlarının 'n 37.8'inı oluşturan eroinmanla B rın sayısı geçen yıl % 5.8'e düşmüştür. 1974 yıhn dan sonra bütün dünyadaki eroınmanlar tarafından çok tutulan beyaz Marsilya eroini de oulnnmaz olmustur Bunun üznrine eroınmanlar aczanelerdeki uyuşturucu ilaç ve hammaddelere güz koymuştur. GeçtiRimiz 1975 yılı içın sadece f'ran sa'ria 299 eczane soyulmuştur. Ancak her yıl pek çok insanın lazla uyuşturucu alması yüzünden öl rnekte olrtuflunu belirten polis yetkılileri bu *oygun olaylarını bu nedenle daha az kötü ularak nitelemektedir. Anrak 1976 yılında gerek polis gerekse doktor lann verdtkleri bilgilerden kaçak olarak Fnınsa' ya ciıen erolnin bü"ük rtlçüde artt.ıftı da anlaşılmıjtır. Narlcotık Eüro yetkilileri 1974 yılında uyuşturucu madde kaçakçılarına vurulan darbe sonucu piyasada meydana selen boşlugun birkaç vıl !ık aradan sonra Asva'dan gelen erolnle kapatıldı&ını açıklnmıştır Bu eroin Tayland. Laos ve Birmanya'dan oluşan ve altın üçgen olnrak bilinen böleede vetışen haşhaşın. Bangkok. Singauur ve Honkona volu ile Avrupa'va ulaşmasıyla üretil diği tahıniıı edümektedir Aııcak koyu renkli v« kahverenfn saker olarak bilinen bu eroinin katıksız olmadıâı içinde kodcin, morfin ve kafem gibi maddelerin bulundugu da blldirilmektedir. Italyan falcıları 1977 yılı için ilginç kehanette bulundu larmda dünyanın bazı köşelerinde rtep remlet olnragını. temmuz ayında, Ame rika ile Çin arasında •Sansasyon yaratacak bir mıla.şmayu varılacagını» agus tosda, Hollanda ve Afrika'nın, bütün dikkatlerı uzerine çeken iki bölge haline geleoeklerlni, eylül ayında Batı Al manya, tngiltere, Japonya ve SJiü'de ekn nomik sorunların çıg Kİbi bUyUyeoefti ni, ekim ayında, bir kralııı veya devlot başkanının öleceğini ve kasım ayınd;ı da, Amerikan ekonomisinin buyük bir silkinme yapacağmı söylemiştir. ttalyan falcıları, gcçen yılların akstne ask maceraları hakkında bu yıl kehanette bulunmaktan kaçınmışlardır. (a.a.) 59 yaşmdaki büyükanhe hayatmı köpek balığı tutarak kazanıyor Yetkililer uyuşturucu kullananlaı) araaında eroin alanların oranının birden %17'y» Içıktığı ve 1976 yıh içinde Frnnsn'da bu nedenleftS^işinın öldügünü belirtmiştir. Bundan haşlca ülkeyA eroinln Rirmeye başlamasından sonra eczane soyga«jl»finın da azaldığı ve yılda H3'e düştügü bildirilmefctedlr. Üte yandan eroin kaçakçılıgının çok kârlı olması nedeniyle bu ışle pek çok insanın uğraşmaya başladığı da belirtilmektedir. Kahverengi şeker denen bir kilo eroinin Bangkok'taki fiyalı 8 bin frank olduğtı halde aynı eroin Amsterdam da 140 bin franga Paris'e ise 4(10 bin franga «atılmaktadır. Uyuşturucu madde kaçakçılarınm yöntem d«ftıştircüklerı ve karıncalardan esinlenerek çalıştıkları da bildirilmektedir. önce yanlannda çok az miktarda eroin bulunan ve intihar kuriyeleri denen ve az btr Ucretle çalışan pek çok kaçakçı uçakla Avrupa'mn bellı başlı başkanı hava alanlarına inmektedir. Nitektm bunlardan 80 tanesi çeşitli havaalanlannrta tutuklanmıstır. Avrupa'y» sızmayı ba.varan pek çok kaçakçı ise kara va da demiryolu ile Amsterdam'a Rplmektpdir. Bıırada mal Hollanda'da yerieşmiş olan Cinlilere teslim edilmektedir. Ku nedenle de Amsterdam, Avrupa'nın uyuşturucu matlrlfi merke?.i haline gelmistir. Bunu öğrenen uyuşturucu kullananlar »kın akın Amsterdnm'a s>elmektedir. Bunların her biri beraberinde 60 ila 90 gram eroin (tötürmektft v« kenrli Ülkelerinde yarısını lçmekte ve yarısım .«atmakta böylece pramı 2S() frank doğerinde ol«n croin sayeslnde seri stiderlerl de karsılanrnaktadır. Son Rünldrda Uzakdojtudnn Avnıpa'y» b«yaı «rotnin d» sr^ndfrildiftin* tşaret eden yetkililer Tayland v« Hoııgkonj: »ıbl Ulktlerd» k»ç»l(Ç)Iıfi JJnleyici kanun hükümlerinin çok vetcrsiz olduftiı için son olnvlnrdan büyük knygı duyduklarım açıklamı«lardır. DOĞU BERLİN'İ İÇIN > ZIYARET P ÖZEL YEMEGE El SÜRMEDİLER Ancak bütün bu tedbırlere rağmen doktorun akştım gezisinden hemen sonra, saat 23'e 10 kala Pflücker aceleyle Goering'in hücresine çağrıldı. Hitler'in sağ kolu henüz ölmemişti. Başucundaki rahip onun bir kalp krizı geçlrdiğinı sanıyordu. Oysa doktor bu âni durumun potasyjm siyanilrden geldlğini anlamıştı. Yüzü bir ana;, mosmor kesilen Göering daha sonra birkay hınllı çıkardı ve hareketsiz kaldı. ölmüştü. Doktor HHicker onun ağzını inceleyince kıriK siyanür kapsülünün camlartnı buldu. Göering intihar etmişti. Bu olaydan hemen sonra gerl kalan 10 mahkum uyandırıldılar. Hepsine teker teker onları ölüme mahkum eden karar yeniden okundu. tnfaza şahitlik etmek Uzere Bavyera Eyaleti Başkan Vekili. Hoegner ve Devletin Başsavcısı Reistner hapishanede bulunuyorlardı. Onlara bir Amerikalı, Albay Andrus öncUlük etmekteydi. Kaptshane ileri gelcnleriyle hücreleri teker teker dolaştıktan sonra suçlulara özel yemek teklif edildı. Ancak hiç blri yemege dokunmak istemediler. Karann okunması bittikten sonra, 1 0 suelu. elleri arkalarında baglanmış, hücrelerinden alındılar. Üç idam sehpasının hazırlandığı cimnaslik salonuna getirildiler. Sehpaya llk getirilen eskt Dışişleri Bakanı Ribbentrop olmuştu... Ikl Amerfkan askeri koluna girerek onu sehpaya çıkardılar. Rengi sapsanydı, geıçekten bitkin görünüyordu. Ancak hiç bir direnişte bulunmadı. Sehpaya çıkınca adını soyadını söylettiler. Başına slyah blr başlık geçirilmeden önce Ribbentrop : «Tanrı Almanya'yı korusun. Tann ruhuma diye baftırd^. Ribbentrop'tan sonra sırada Mareşal Wilhelm Keitel bulunuyordu. Ve difterleri sırayla, nazır lanan iki ayrı sehpada asıldılar. tçlerinde bir Frick karşı koymaya çalışmış. ıpe çıkarken zayıf davranmıştı... Öyle bir an geldi ki, bacaklan onu taşıyamaz oldu artık... Cellâtlar onu adeta silrükleyerek getirdiler... Nuremberg mahkumlarmı asmak lçin binlerce gönüllü vardı. Ancak ilgililer ABD ordusundan lri yarı bir başçavuşu bu Işle görevlendlrdller Cellât VVoods'un sonu da garip blçlmde noktalandı. Idamlardan sonra VVoods'u bir araba ezmek istedi, New York'ta yüksek bir binadan Ustüne kaldırım taşlan atıldı. Ve 1950'de evinde tilü Vıulundu. K<<nck balığı svcısı bUyük anne bir avını yakalıyor. ara kazanmanın muhakkak ki çok yollan vurdır. Fakat 15 torunu olan 59 yaşında btr büyUkannenln köpek balığı avlayarak hayatını kazandıgı kuşkusuz kı şimdiye dek duyulmamıştır. Bayaıı Gloria Patıence haftanın altı güml ve yalmz olarak dort mertelik sandalı ile köpek halıgı avına vıkmaktadır. Hayan Patıence bundan üç yıl «nce bir günde 35 köpek balıftı tuttujfunu ve bu kendi rekoru oldueıınu blldlrmektedır. En büyük tuthıgıı köpek balıjjı ise 4 mfttre 80 santim ıi7imhıgundakı kaplan ttlrü adlı köpek balıgı. «O gün kard»!sim benlmlp hırlıkte olmasaydı bon onu dpgil her halde o bfni ttıtacaktiı cliyor BnyRn Patience • Canavar durmadan sandalıma hücunı edlyordu. Sonunda onu ancak zıpkınlayarak öldllreMldlk.. PARA ÖDEN6CEK BERLtN Dogıı Almanya bir günUı*Un« Doğu Berlin'i ziyaret etmek isteyen Alman olmayan yabancılara daha fazla zarıan kaybettirrrelc k l de ger;iş kontrollarmı sılcılaştırmıştır. Resmı parti garetesl .Npacs Deutsclılaod» kurallann 1 ocakta yürvhltlfte gireceginı tır. ' Dogu Alman yasaiindaki bir değışlklik, Bah Berlln'den gelen Alman olmayan yabant11' nıiktnrı açıklanmayan bir ücret ödeyerek duvarındaki bir KPÇ^ noktasmdan v<" yükllmlUlUgünü Rpr.lrmİ! • Ncııes t)eutwhland zenin alındıftı piinün g nlduftunu bellrtmektedi Alman olmavan bir v? bastıgı andan ttibaren , Berlitı'rie kalabilmekteyc Bugüne kartar resm güiz. Amerikalı ve Vrn cılara ücretsiz bir sünl pasaport hem girtş hem teydi. Açıklamada Batı Ber kuvvetler askert ya da 1 1 nelden söz edi ku\vetl«r mek içir ları gere ii MISIRLILAR İSRAİL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ'NE TEŞEKKÜK du. Sabah sabah işlerlne ıritmek üzere otobüs duraklannda, tren istasyonlarında bekleşen Mısırlılar, şaşkın gözlerie birbirlerine uakmaktan kendilerini alamıyorlardı Çogunun aklından, «acaba ülkemlz bir ihanete mi ugradı?» sonısu geçtl ister Istemez. Ne rar ki haberl okuyunca işin aslını anladılar Haberde, Israil îstihbaratı'nda seiciz yıl sllreyle Mısır hesabına görev yapan bir Mısırlının »« rüverüeri anlatılıyordu. Asıl adı Ahmet Abdurrah mtn olan, faka çalışan olaym > ler sayesinde Isr yiik güvenini kai ,ı. v «cıs* meyi de başarn.ıjtı. Tabil "oradan ^ leri de kendt Ulkesinin tstihbaratına tarmıştı. Ahmet ElHavan. 1968 vılında blr Uberya ff« misınde çalışırken. Avrupa'da sarışın bir mz'la Unışmış. Bir süre sonra kız kendisinı «tş adamı» diye geçinen iki tsrail ajam ile tanıstırmış. Bunlar da uzun konuşmalardan sonra ElHavan'a Israil hesabına casuslıık ynpmasım finermişler. Öneriyl kabul eden ElHavan, aldıgı talimat. Uzerine Mısır'a rlönmüş. Ama biljri toplamak yerin» dojru Mısır îstihbaratı'na glderek durumu anlatmış. Bundan varaıianan îstihbarat vefkiliJsri Ahmed'i gerekli efcitimden eecirdikter sonra tsrail Ktihbarnfı'nda palışmakla giirevlendirmiiler. Özellikle 1973 savasından önce 1 Mısırlılar RI Havan ararılıü]via tsralllilftrc hir^ok yanlış ve saşırtıcı bilgiler aktararak savaş harırhl.larını gizltmeyi de basarmışlar tsraılliler s<ıvaştan sonra da durumu farketmemlşler ve EljHavan'ı TelAviv'e cajhrarak veni bllgileılp ve inlkro elektronik rihazlarla donatmıslar Ve seeenj aralık basıntîa Ahmed'in yaptıjîı hizmetieri yetc/rli «ören Mı«r tstihbaratı. onun kullandıjı şffr«/rt» tsrail tstihba ratı'na su mesaiı Röndermiş: «Mjsır îstihbarıtı'na Ahmet. KlTTavan aracılığtyla *mn\r yıl boyıınc» BönderdiSiniz bilpfier. bİ7im îdn wrçekten ripgprli plriu. Mısır tstihharatı bıı îügiler için lsrail tstihbaratı'na teşekkür eder». • M ısırlılar geçen hafta. Ulkenin en bUytiK wsi olan ElAhram'ın blrincı sayfasında dört sütun üzerinde yer alan bir nnnerin başiıSını görünce dehşete düştuler. Başlıkla «Mıısır îstıhbaraü Israil îstihbaratı'na teşekkür etti» deniyor Gazetecı er 1 Q7 H 1# / O vılı nı n * oncm II olay lafinı * cifitlsıHılîii" Bilyük blr haber ajansının garetecller arasında yaptıgı ankette. yılın olayları iki ayrı katagori altmda sınıf laridırılmıştır. Ciazpıpciler, olaylnrı kamuoyunda uyandırdığı heyecan ve gazetelerin manşetlerine geçiş ve uzun vadeli önemi bakımından iki ayrı kafegori aıtınf1" tasnif etmişlerdir. Sıralama şöyledir: Gazpteleri en çok meşgul eden 10 büyük olay: • Carter'in Başkan seçilişi # Çin'de Mao Ce Tung ve Çu En Tjıy'iiı ölümU ve lı rierlik mücadplpsi. • îsrail'in Entebbe Havaalanma yaptığı baskın. • GUney Afrlka olayı (Angoln ^avaşı. Rodezya'dakl gelişmeler. GUney Afrika'daki ıık kavgaları). • Lübnan iç savaşı. • Lockheed rüşvet skandalı. • Çin, îtalya ve TUrklye'deki depremler. • Ingilterc'delıl ekonomik bunalım. # Porteklz'de askerl yönetimin sona ermesi, îspanya' • ' IB slyasal reform. • Amerikan uzay robotlarımn Mars gezeRenine konıııası uzun vadeli tepkileri bakımından dünyada yılın 10 olayı: » Çin'dekl ıktldar değişikllgi 1 Carter'in Başkan seçilmesl 1 • GUney Afrika olayları. • Lübnan İç savaşı <• Diinya ekonomisinin içinde bulundugu dunım. 1 tspanya ve Portekiz'deki gelişmeler ( ) îngiltere'dek! ekonomik bunalım. <• Batı Avrupa komünist partilerinin bağımsızlığı v« Moskova'dan hızla uzaklaşmaları. • ttalyan seçimleri, komüniatlerin nUluzlarıru arttırk ması • Lockiıeed skandalı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog