Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi Cumhurıvet Matbaacılık ve Gazctecillk T A 3 adına NADİR NAUİ • Genel Vayın Müdürü OKTAY KIIRTBOKK • Sortımlu Yazı Işlerl Müdüril BltLKNT DİKMENER • Baaan ve Yayun C'UMHURtYKT Mntbaacılık ve r*S Caffaloelu Halkpvi SoK No 39 41 0 CIHVIHUKtVtn İVTANBUL T"EL(JRA5 ve MKKI'UP adresi Posta Kunısu IftUtnbul No 246 rt.l.hK)N : Ztt »7 03 1 Bes Hat ) * L.UMnUni Yt I * « ^ f*l IK/ILJI I D İ V C T BASIN AHLÂK TASASINA UYMAM TAAHHOT EDER # HÜKOLAK : AnJtara Atatürk Bulvan Yeneı Apt \enı^nır Tel 17=)fl(,h 25 57 01 • İZMİR Hallt Zıya Bulvnn Nu 65 Kat 3 Tel 13 12 30 12 47 09 • ADANA Ataturk CaddPRi Ugurlu Pasal Tel.: 14550 1973) ABONE re tLAN Aylaı 1 2 * 1 1 Yurtiçı 54U no 135 4İ Yurtdışı »90 495 247.30 «.50 ülke Knıplarına ve agırlıgına göre ugak farki okuvucu tarafından aynca Başlık (MakUO L i ve 9 sayfa (santlmi) 4, 5, 6 7 savfa 'santimı) Ölüm Mpvlid Teşpkkür (5 santlml) Nlsan Nlkah. Evlentne, Doğum Yayın Havfttı (kelimesi) Kavip (kelimesi) 750 Lira 200 » 160 » 400 » 300 » 4. » 3. » 1 OCAK 1977 GUneş Ikindi Ofcle 7 24 12 17 '4 37 Akşam Yntsı înıank 1X23 16 50 5 39 T AK V i M Çağlayangil (Bastarafi 1. navfada) haklı hnssasıjcte revap olarak gırışılen tasarrufun, anlaşmayı ihlil etmedığı kanaatınrîe olma mıza rağmen, bu görUşümüz kar şı tarafça benimsennıemış ve bıl gı akımı durdurulmuştur» demış tır. Dışişlpri Bakanı Çağlayangıl, «Bu gorüş ayrıhSınm rmUakere yoluyla ?ıden)nıpsı ve bir nıutabakata vanlarak anlaşmanın ışlerliğinin sağlanması gerpVnıek;tedir» şeklinde konuşmuştur C'jğlayançil, demeunde o?etle gunları söylemiştir «Lockheed kontısu gerekslz. bıl gisiz tartışmaların olkı«ı altında, bır eleştırı aracı halıno gcl di. Bu çekişmelenn son bulmasına yardımcı olmak umuduyla, meseleyl topluca gozden geçırmekt.? fayda vardır 1976 yıh şubat ayında, Amerikan basınında, bazı çok uluslu sırketlerın, mamullerıne ıhraç kolaylığı sağlamak ıçln, dış mem leketlprde ıuşvet dagıttıklan yolunda bir takım yayınlara baş londı. Bu gelişmeler karşısında M1U1 Savunma. Adalet ve Mallye Bakanhklanmız, Dışışlerı Bakanlığına boşvurarak, Türkıye'do do yapıldığı iddia olunan yolsuzluk lar hakkında Amerikan makaın larırun derledıkleıı bılgılenn bıze de aktarılması içln te^ebbu se gtrışmemızı ıstedıler !?ubat başında, yam bu yayınların or taya yikmusıyla beraber, blz cla hemen Vfashington Büyukelçiliğimize talımat ve:erek. ABD makamları rtezdinde teşebbüste bu lunmasını ve Türttıye'yı ılgılen dıren bilgı ve belgeların bıze de verümesinin saglamaauu istedlk. Aynca merkezde Amerikan Büytlkelçistni davet ederek, ayıu talepte. bulunduk. 'Artlaşmayı imzaladıktan sonra 244 »ayılı kanunun .i maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 9 temmuz 1976 tarihlt kararname»lyle yUrürlüğe koyduk. Anlaşma gizli deftildir. Tam metın ha linde yayınlanmıştır bütçesl BUtçe Karma Kom1<îvonunda gorü^Ulerek kabul edılmıştlr Çağlayangil burada eleş.tırılerı cevaplandırırken Lockheed ko nusuna da değinmiş ve Adalet Bakanlıgı'nın btr sllre önce ba kanlığına başvurarak gelen holselerin pksik olduğunu belirttıginl sovlemıstir ÇaglavanKil bu durumun AKD yn aktarıldıgını, gelen cevapu, bazı yanlışlıklar dolajısıyla Türkıye'vl llgilendirmeyen konııların daha rtnte gönderllen listpve dilııl edıldigini. ya da gene vnnlıslı'ı la bazı bilgilerln başka tllkelprp pttnderildiğinin belirtildlğlni lfadp etmlştir Ç"a8'T,angıl bılgl alış vrrışinin bakanlığı dışında <aldıgını yinelemistir Dışişlerl Bakanı Ihian Sabıı Çağlayangil bakanlığı ile llgili bütçe gdrüşmeleri nrasında dış politika ile ilglll blr eleştiriye cevap verlrken, «Evet, hükümetlmız çok sesli ve değisik sesli bir hlikümottir» demiştir. Çaglavan?ıl Kıbrıs konusunda doghik Ronlşler ortaya atıldığını, ancak konunun hükUmette bugüne kadar gorüşülmedığini bellrterek, •Ben hükümet programını uygularım Iîer zihnıyetten veya her toplantıdan once gldip de partllenn genel başkanlarının gorüşünü almaya kalkıç.ırsam lşin ıçınden çıkılmaz > demıştir. Yunanıstan ile olan kıta sahanIıgı konusuna da değinen Çağlavangil, Yunanistan'ın karasularını 12 mıle çıkarmasının blr savas nedeni olacağınm, hem Yıınanıstan'a hem de batılı ülkelere bildırildıgıni vinelemi? Bern'fle kıta sahanlığı gtfrüşmelerı konu'imda varılan H7İa?manın bır prosedür anlaşması olduğunu eklemıstır. İkioci g.np (Baştarnlı 1. suyfdda) 5 bın dolarlık komısjon, Demı leı iJufbdkdn oldugu ?araan 'Ji buı ciolar jukbeltıtmı^tıı Ko ıııısyuu olaiıik Altay tıımasına M ınılyon lııa la/U odeme ya pılciıgını Başbakdn Ücnnrcl ıid iü jorunılayabılır? bayın BaşLmkumt bır suıuıım/. daha var 17 nısuıı I'JIJ laıılımdo >anı sayııi Demirel Basbakan ıken Ordınance Coıporatlon ol Amcrlca fiımasınuı ajnı F 104 S ugaklarının tnünu 1 1 , 1 1 1 uçak ba >ına teklıl etUyı J ınılyon Jr)U bın dolaı kabul pdılnıemiş ugak I)d4>ına 1 nıilyon 47 bın dolar laz la udenerek ııeden Luckheed tır mHoi t e n ı h edılıni'jtıı ' Ordınance < '^paratlon of A meııca tirmasının hem Türk Hava Kuvvetlerl Konıutanlıftına ve hem de Londra Askeri Ataşelıgi ını/e yazı ile başvurduğunu Baş bakan Demirel bilmezllkten gelemez » Komısyon adırıa basın toplan tısı yaptıgını bıldıren Alpaslan gazetecllere Nezıh Dural'm aldığı komisyonu belirleyen bel^« lerın fotokopılenııı dağıtnut>, «K ğer sayın Basbakan Lockheed uı,ak yulsuzlugu soruşturması sonuçlanıncaya kadar, grubunun (1yelerl ile birlıkte susmayı tercih etselerdı, komisyonumuz elbette bu konuda herhangl bır açıklama yapnıa geregıni duymazdı. Komisyonumuz araştırma yapar ken hlç kimseyi zan ve ^uplıe altında bırakan girişimlerde bulun mamıştır. Basbakan, komisyon açıklamalarımızdan dolay şüphe ve zan altına gırdıgını hıssetmi"! sc, bu kendısıni ılgılendıren bır konudur» demiştir. BAŞKENT N O T L A R I (BasUrarı 1 Savfaria) lıan Hasan Çelebi, Elâzığ, Erzıncan Erzurum, Ağrı, Erciş, Mura uıve Van ve yöresını dolaştım Fs'tı riostlanmı gördüm, yeni dostlaı edindim, hele hele birin cı nmaç İçin, Van yöresi deprtmınden sonra olup bitenlerl, pn 117,'ık dağ köylerine bir alıcı kus »ıbi helikopterle indim, hastalar alıp ulaştırıldı Muradiye'ye, battanıyeler, uyku tulumları. yl\ecek giyecek atıldı ve ıçinde hcn de olabilirdim, helikopterde 6elııtl T verildi oradayken buzlu. tipllı, karlı, >ollarda vurttaş lnrla konuştum, ıkıvüz kareye ya kın lotoğraf çektim Yollar boyu gördüklerimi vaza pnftım Van depremlnden artık alımoak çok dersler var, kaçınlnıış lıep smıfta kalınmış dersler Van havaalanı, yurttaşların. yabanoı ıllkelerin vardımlan ve hele hele TUrk Silâhlı Kuvvetlerınln onbeşblne varan yardım pfrsonellyle bu deürem. daha acı sız atlatılmıştır. Bu gibi doğal ,'ıfptler için yepyenl blr kuruluşa gereksinme olduğu bir kez daha bflli olmuştur Bu deprem TUrk ulusunun ulusal birlik ve beraberliğinin blr limRPSı olmuştur Yirmibeş yıllık bır e?^ f »ci olarak boyle acı lı âfetlpre > K tnnık oldum bil diğim kadarıyla Van yöresi depremi, TUrk ulusunun olduğu kac'ar, dost dUşman ulus halkları nın blr yardım yansına neden olmuştur Bıınım nw1«r'eri"1 «ırtv & ı gelende anlatacağım 12 Marttan sonra bnzı tt&.vjn ujguıama lar halkımızı kırmıştır, lmdada fObrıs Barış Harekâtı yetişmış tir Yine 12 Marttan sonra bir kı sım askert uygulamalar Doğu halkımızı kırmıştır Van ve yöresi depremindP tum sanıyorum, TUrk Silâhlı Kuvvetlerinin bölge vönünden 3 Ordu personelinin ıınutulmaz ilgi ve yardımlarıyla aradakl kırgınlığı. büyük ölçüde kaldırmıştır, buna çok taruk oldum 3 Ordu Komutanı sayın Orger.ersıl Ali Fethl Esener'e kutup tipl çadırlar konusunda dolaşan söylentilerl naklettim, gerek saym Ordu Komutanı Esener, gerpkse denrsmden beri brtlgede gö rev vapan 8 Kolordu Komutanı Korgeneral savın Fevzi Aysun, başta Amerikalılara yapıldığı glbl. helikoptere binlp tek tek say mak olanogımn bana da tanına cağını bildirdiler Evet, öyle yaplım, tek tek saymadım ama yerleşım bölgeleri Uzerinden uçtum, en uç dag kövlerine Inip çadırlara gırdım açıkçası bu gezım sı? ier adma blr denetleme oldu, gor düklenmi, vanı Mra yanımda ayırm.ıdı'îım \e devamlı açık o Ian • » * alma avgıtına geçenleri saa. f ııokta vırgül ekleyıp kamu oyuna sunacağım Sevınenler olacak, kutlayaıılrr olnrak, kimbılir kızanlar da olrcak Şıınu ^ırağı sıcağına duj"urmak isterim. depıpnı nölgesmde demokratık kuruluşların halkla doğrudan doğruya ıllşkısine, yardımlaşma«iina engel olmamak gereklr, sık sık lşıttığim bir yakınmayı da ylne sıcağı sıcağına belirtmek isterim Dana önce belirttiğim gibı Tıirk ulusunun birlik ve beraberlıği nerşeyden önemlldir, buna aynın davranışlar için gosterilen iuyarlılığa hak vermemek elde değıl, ama kendi deyimlerıyle «Yabancı mihrakların kışkırtmaları bır takım akımlann zinde tutulma eylemlerı» abartılmamalıdır, hele bu arada yasal kuruluşlann vardnn ıstoklerı uvRUİama'ııı bJ gerekçeyle engellenmemelıdir, yani bu ışe kuşkular karibtınlmamalıdır. Her iyi duygıı ve davramşın altında Ktlrtçulük ejlemı. aramak da zarar verir, haksızlığa yol açar «Kürtlere ozgürlük» sloganı yanısıra «Tek yol îslâm. sloganının nedenlerine serınkanlılıkla eğilmek varken. devamlı suçlamalar hele leK ybnlü suçlamalar yarar sağlamayacıktlr Ozgürlük peşinrte olanların nedpn ozKÜrlük pe$inde olduklarının Uzerine eğılmekte. elbette yarar vardır bir yangın başlaıiRicının u?erinp süper benzlnle gitmek akıllıca bır Iş olmamak gerekir. Eorntürk (Baştarafı 1. tayfada) Bızim sistemimizde, egemenltk kayıtsız şartsız milletındır ve bu egemenlik anayasamn getirdıği yetkili organlar elıyle kullanılır BugUn özgür olarak sUrdUrdüğdmltz yaşantının nımetlerı ve acı Ian hep bu sıstemin bUnyeslnden gelmektedir. Amacımız. bu nımetlerl yajmak ve çoğaltmak, acılannı azaltmak ve kontrol al tına almaktır Bu hedefe ulaşmak İçln devlet olarak, millet olarak muhtaç olduğumuz tecrübe ve kadıoya sahip bulunuyo GÖZLEM (BaşUrafı l. savfada) «tıkanıklık» oldujtnnu avıklamnkladır Yani ne olnıu«tur" (»an aukça »udur. Adalet Bakanı Basbakan Dpmtrel'in Israrı uzerine. Parlanıentnda kıırulan Komlsyona bllgl vr bel|TF \rrmııjtlr Savcılık va da mahkeme dışında, herhanjrj blr rrsmı loıruluşa bilci ve belge vermek sözleşmeve aykırı dır Sozlr«mr hükümlerlne Köre, Sa\cı!ık ve malıkeme dışındaki resmî kuruluşlara belıce ve biİRİ verildlgi Için. ABD TürkUp've Ix>ckhred ynMuzlufcıı İle İIKUİ belıce ve bllgi KÖndermekten vazRcçmislir Buna Drmirrl yolaçınıstır.. Bu bir sonuçtur Bu sonurun blr itk nedeni vardır O neden de, Oftnlrel'ln Adalet Bakanını, söılr>meve aykırı olarak, Koml^vona bilırj ve belgf \ernıe>e zorlamasıdır . Yani Drnıirpl, açıkça, Lorkhced vol<ıuzluğu Ilp IİRill 40ruşturmanın «onuçlanmaRina enrcl olmuıttur Efter, Adalet Bakanı Drmirerin Israrı İle Komlsvona bllcl ve nelgr vermemiş olsa. konu. »özleşme Kfrejince, sadece «adli mercller» İçlnde kalacak ve olav bu volla gonuçl»ndınlmış olacaktı. Sozlesmr hlçblr yorum eerektlrmcyccfk kadar açıktır. Eğer. Amerika'dan vollanan bu beİRe ve bilgller, «adli mer cller» dışındakl rrsmî vrrlere blldlrlllrse. ABD, Lockheed rolsuzluğu konıiRundaki vardımını kesecektlr Buna rafmen Basbakan Demirel. Adalet Bakanı Muftüoğlu aozleşmenin bu hukmunU cljcncverck. belce ve biİBİlerin ıcdnderilmemeslne \ol açmışlardır. Bu Konuç btllnerek ml yaratümıştır? Toksa, bazı rutlantılann •«onucu mııdur? Bunu bllemeylz Su anda bHehildlğlmiz, ortava hövlf btr sonucun çıkmıs olmasıdır. Bunun ba« sorumluHiı da Basbakandır Demlrel. bnceki gun. AP Millet Meclisi grubunda yaptı ğı konuşmada, bu konuda şunları »livlüvor: Amerlka hu belgeleri, ancak rlzlillğe riayet ve adli makamlar İçln dağıtma şartivla vermlşttr «Aksl halde bu nrlgeleri vermem dlyor. Blr bu şartlan kabul edlp. belgele rl almava. yahut da şartı kabul ptıneverek beİKrnlz kalmaya mrcburduk Bunun başka tzahı voktur . Bunun başka «Izahı» vardır Antlaşmanın böylr oldııjtuM \> hllın Demirel. Adalet Bakanını. <ıo7.1eşmpye »vkın olarak Lockheptl beİKesinl Meclistekt Komlsyona verme ye zorlamış \e bovlece ABD'nln Lotklıeed Slrketlnden rüş vet alanların adlarını Tdrkiye'ye btldlrmeslne enfel ol muştur. Bu «Izaha» ne buyrulur? ^ ruz Aziz vatandaşlarım, 1977 yılında yurtta ban«ı sağlamak en baş görevimizdir Cum hurıyetin kuruluşundanberl (Yurt ta Barış Cıhanda Barış) genel siyasetlmiztn temel ilkesl olmuştur Ve 50 yılı aşkın bir süre içlnde hemen bütün Cumhuriyet MUkümetlerinln programlarında bu ilke en baş yerl tutmuştur Nitekım dünya barışına yardımcı olmak için senelerden berl dış ftlem ile lşbirliğl anlayışı ıçmde yürümuş, zaman za man slyasi ittifaklar bağlamışız dır Ve nltekim mllll bütunlUgU milli gücü ve ltibarı ve ulu«0.ararası anlaşmalara olan savgıtı ve bağlılığı ile Türklye Cumhuri yeti en agıı katkıyı sağlamıştır BugUn bizım içın yurtta barış, memleketımi7İn en büyük soru nu olmuştur Yurtta barışı elbette sendl ıril cümürle sağlamak zorundayız Biliyoruz ki bu barış, siyasi ltanaatı ne olursa olsun bu topragın insanının emeğı, çabası ve fedakârlığı ile sağlanabilecektir. önumuzde bulunan her tuılü dar boğan aşmada bu barışa ınutlak ihtiyaç vardır ILK BıLGiLER Anlaşmadan sonra gelen Uk partt bilgller ve belgeler, Adalet Bakanlığımızca Ankara Cumhunyet Savcılığına, Genelkurmay Baçtonlıgı Asker! Savcılığına ve kamu kuruluşlaruıa yurt dışı yolsuısluK ıaaukurıuı >ıı aştıntia Komisyonu Başkanlıgı'na venldl. Sonuncu makama bilgi venlme«i bu Komısyon Başkanlıgının talebı ve bu talebın yerıne getirllmesl ile ılgiU Başbakanın talünatı Uzerine olmuştur. GWÜS AYRILIGI Adlt kovuçturma ile sorumlu dtğer makamlara açıklama yapüması halinde gizlılığe rıayet edil me«lnln teminat altıııa alınması gerektlgl hakkındakı anlaşma hükmtlnun, Mıllet Meclisı Aıaştırma Komlsyonuna verılmiş olması, anlasmamn 4. maddeslnln blr Uüali alup olınadıfiı, bug^n hukuki bir mesele olarak kaışımıza çıkmıştır. Adli kovuşturma İle sorumlu dl ger makamlara açıklama yapılma sı halinde gizllliğe nayet ediltneılnin teminat altına alınması ge rekliği hakkındakl anlaşma .ıükmUnUn, Millet Meclisi Araştırına Komlsyonunu da içine alacagı mll lihazanyla ve Meclisimızin bu konuda gösterdigı haklı hassasiyete cevap olarak gınşılen ta&ar rufun anlaşmayı ihlal etmedtği kanaatinde olmaınıza rağmen bu gbruçümuz kt,'şı tarajta bonım senmemiş ve bıij" akımı durdurulmu»tuı Bu ğttrüf aynlıjfınırf mtlzakere yoluyla gld,erılmesı ve tılr mutabakata vanlarak anlaşmanın ışlerliginlrı sağlanması gerekmekte dir.» HÜKÜMET ÇOK SESli Bu arada Dışlçleri Bakanlığı yfada) IP Za1 Buzr an s lste orada (jülerınsagolısmalar faşıst<Necıp' ıçin bıtuirlt . < .» AUahından bulsun»r» demıştir Cenaze daha sonra yapılan saygı duruşundan sonra bayrağa sanlı bir tabuta konulmuş, marş söyleyen arkadaşlarının arasından geçırilerek bir arabaya konulmuştur Polîs arabalarının da izledigi cenaztyi taşıyan araba morga götürttlmUştür. Bu arada öğrenciler de dagınık bir sekilde yilrliycrek morga gitmışlerdir BozulıogVjı'nun cesedine otopsi yapılıncayal kadaı morgun kapısında brklei'en «grencüer, marşlar <:oylpml"<İer, slogdiılar at mıslirritr Cenaze daha sonra aileslnln ve arkadaŞlarınm omuzlarında taçınarak Sırkeci've kadar gdtürillmüs ve mabalı vapur h nünde savm duruvunda bulunul mustur. Bu sırad^ arabalı vapur da dtldük çalaralt savgı duruşu na kstılırken oğjencilor devrlm andı içmışlcrdir BoralioMu'nun i rena 'esı daha sonra toprritn veri lecefcı Zara'ja otobüsle göndeıilmıştir (Bast.ırafı I f>ayfart») nıldıği bplırtıldıkten sonra G v liyeler İçın ıçkinın evlillk cı v ı lllşkilerin haram olmadığı öne suıulmektedir Felsefe Kitabının bu bölümünün Alevllerı 'atı kır ettiğı, mezhep düşmanlığını korükledığı yolundaki eleşM. tloYılnıaz Aipaslan aynı konuda DEMiREL'İN SOZIERİ •orulan bir aoru Uzerine de, Ko rin nrtması. kita'ıın blrcok i V u du yakılması, sert protestoların öte yandan Basbakan Süley misyon çalışmalarına parti lider doğması uzerine Mlllı Egltm lerlnın susarak yardımcı olabi man Demirel, dün gazetecilerla konuçurken, Iookheed konuiun leceklerlnı söylemış, «Sayın Ece Bakanı All Naıli Erdem önr^kl > .• > da Ecevit'ın sözlerıjle bir tartıs vıt'e de savın Demirel'e de daha gun bır açıklama yapmıştır " kan açıklamasmda bir baskı van maya gırmek ıstemedıgını belir çok susmak yaraşıyor Onlar po terek, hükümetın rüşvet konu lemiğe girl?mezlerse bizp yardını hşı sonucu Gallyenin Alevılerlo karıştırıldığını, bu yanlışın dUcı olurla » şeklınde konuşmuştur sunda iddlalarını ıncelodiğınl sonra, Yılmaz Alpaslan «Meclis Genel zeltıleceğinı belirttikten yınelemiş, «HUkümetın Uzerine bır Kurulu Komısyor üyelerlnden 8 Galıyclcrın tarihte kalmış bir golge dtlşürmeye çalışmak ıs topluluk olduğunu ve bugünKU kışinin Amerlka'ya gıtmesinl katoyenlerin gölge kendi Ustüne du« vatandnşlarımızla hiçbır bul etmedi Bu durumda bilgılerl Alevı tü» demiştir. nasıl alacaksınız?» şeklindekı bir ıli?kisl bulunmadığını söylemtş tır Bakan Galiyelerl tahkir «1tn •oruya şu karşılığı vermiştir: ECEVIT HAKKINDA 0MER6E sözlerın kaldırılacağı yol'Jiıda «Her engelin aşılmasını sağla hlı,bır açıklama yapmamıştır Bu arada dört AP lı parlamenter, «Lockheedımı, uçaklarını sat yacak olanaklar da bulunabilir Mılll Egıtım Bakanlığınm /a Bu k jnuda basın bize yardım emak. içın «RUşvet» dağıttığı döymı olan «Turk Ansıklopedısi» Demirel HUkümetı, nemde, CHP Genel Başkanı Bil decektır nın 17 cılt 128 sayfasında CJıılılent Ecevit'in Basbakan olduğu Locklıeei olayı bu boyutlara var nu, bu tirmanm Türklye milmes dıktan sonra belgeleri vermeme ye so7Cüğunün karşılıgında VI' konusunda daha fazla dtreneme nen şu cümleler yer almantadır. sılı Nezıh Mete Dural'la Ecevif ın «Aıkadaşlığı ve yakınlığı bu yecektir. Tüm bilgl ve belgeleri «Gulv kokünden gelme bir nelı me (fazla ilert gidenler ıffi>ta lunduğunu», eski Basbakan Ece verecekttr Bu şalbe ve sorumlu Is'.ıvıt'ın, önceden ve şıfahî olarak, luğun altında bir hükümet U7un kaçanlar) anlamına gellr. lahta, Ali b. Ebi Talib ve Jiun süre kalamnz Bazı yararlı belge Ilava Kuvvetlerı Komutanı'na, lerı de saglama yol'annı arastıra soyundan gelen kimselerın Insı^nDural'dan, uçak satın alınması rtığız DUn (Oncpkt gece) Was üstü ve hatta ilâh olduklannı na, «Mutabakatını blldiıdıgını» ö hlngton Büyükelçimiz Melih E ıddıa ılp temayüz eden Şiı nıozne sürerek, «O tarihte yetkili ve heplerlnin tamamına verilen ndsftnbpl İİB konuştum Melıh bsen sorumlu Basbakan BUlent Ece dır Hattabıye, Sebeiye Mar.vıbel bana «ABD belge verme ko vit, ruşvet dağıtma ve alma fıırıye pn tanınmış C î fıkralarınnusunda anlaşmayı ıptâl etti» yo lıne, dolaylı vc dolaysu oıaıak ka dandır Bk. ŞİtLER » lundakl haberlerin yanlış oldu rışmamış olsa bıle, yapılan satın ğunu söyledl. Aynca Amerikan alma lşlemi ile rüşvet alma v« Adalet Bakanlığı lla temasta buHACI BEKTAJ DERNEGI millaUn kendlsine emanet edıl lundııgunu bilgilerm komısyonuBu arada Hacıbektas TurİKm miş vajtlığım yeterince lcoruma» Derneği, Milli Eğitim Bakamna muza da verilmesı içın çalışma mak ve onun ziyaına bllerek sebir telgraf çekerek, Felsefeye lar yapıldığını söyledl bebıyet vermek suçunu irtıkâp Baslangıç kitabı ile bir rezalete Alpaslan, bazı sorular Uzerine ettiğı anlaşümaktadır» demiş, bu kapı açıldığını bellrtmiştlr Nevde ozellikle Adalet Bakanı ile nedenle Ecevit hakkında «Mecli» şehlr Hacıbektas llçesınde Hacı soruşturması» açümasını öner Dışişlerl Bakanlanrun a^ıklama Bektaş Velıyi anma törenlerinl miştir. Sıvas AP MilletvekiU Va ları arasında çelişkiler bulundu düzenlemekle tamnan Turisem hit Bozatlı, Bursa AP Mllletvekı ğunu yinelemiş, aradan bayfalar Derneği Bakanı şu telgrafı çekkoparıldığı konusundakl ıddialalı Sııat Sungur, tzmir AP Senamiştir. rında direnerek, «îşın Uginç yanı törü MUmin Kırlı ve Kocaell AP «Eğitlmde tek kitap uygulamaşudur: Teknolojinin doruğunda Mllletvekih Sedat Akay, dün sına geçılmeslnden bu yana tüm olan bir Ulkede bazı şeylerı nu TBMM Başkanlığı'na ortaklaşa ders kitaplarında, ozellikle Sosmaratör hatasına bağlamak dog\ordildert soruşturma önergeleval Bılimlprde CBRdışı ama MC ru değlldır. HUkUmet Uyelerının döneminde hiç de garipsenmeyen rınde, «TUrk Ceza Kanunu'nun açıklamalarında tutarsızlık varveni bır rpzalote daha kapı açtı240 maddpsıne göre eski Basba dır. Demirel ml, Adalet Bakanı nız Devletın Ulkesı ve mılletl iıe kan Bülent Ecevit'in, cezalandırıl mı, Dışişleri Bakanı mı yalan bölünmezligı, bütUnlüğU sözünü masının geregıni teminen, Anaya »öylüyor bilemiyorum Araştııma ağızdan dilşUrmeyen bir siyasal sa'nın 90'mcı maddesi gereğlnce, lanmızın sonuçlanmasımn bekIktidann bhlücülük polltikasma YUce Dlvan'a da sevkini» ıstemlş lenmesini istiyorum» şeklinde koçok yanlı blr örnek daha verdilerdir. nuşmuştur. nlz Ulusun yansına küfUr edip DEMİREL HAKKINDA kendi klşisel ve politik çlrkin emellerine yatırım yapabileceğinl öte yandan CHP Millet Mecllst sanan ilkel zihnlyet daha uzun Grup Baskan Vekilleri Hayrettin süre yaşayamavapaktır » Uysal ve Ali Nejat ölçen Meclıs (Bastarafı 1. savfada) Başkanlığına bir önerge vererek kanhğı tarafından elkonulmuşLockheed uçak alımı ile İlglll olarak devlet hazinesinı zarara sok tur. Olayın yeniden AP'li Bakan larla MSP'lı Bakanlar arasında tuğu iddlasıyla Basbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis gerglnlığe .ol açtığı bildlrilraek Soruşturması açılmasını istemiştedlr. lerdir. Bundan ikl ay kadar önce baUysal ve ölçen önergelerinda zı AP'li Bakanlar kendılerıne Basbakan Demırel'i Cephe HükU bağlı KÎT'lerde memurlarına ikı metl döneminde alınan lkinci par maaş tutarında lkramıye verıltl Lockheed uçaklanna 159 nıilmeslni kararlaştırmışlardır. AP' yon lira fazla para odenmesıne 11 Bakanlar o tarihte 440 sayılı Felsefeye Başlangıç 3 kltabına göz vummakla suçlamışlar ve KİT Yasasının 30/3. maddesıne karşı tepkiler sürmektedir 200 ozetle sunları söylemişlerdir dayanarak «görevlerinde üstün imzalı bir bildiri yayınlayan va«Görüldüğü Uzere, Basbakan başarı gösteren ya da kuruluşlatandaşlar bu kitabm yajınlanmaSUleyman Demlrel fiyat artışmı rın verımlilik ve kârlılığını artsına izın veren Mıllı Eğitim Bagerektirecek hıçbir haklı neden tıranlara» ikramlye verilmesi yö kanlığını kmamışlardır •ikken söz konusu uçaklarm alınünde davranmışlar ve bazı ku Bildfride, Mıllı Eğitim Bakanı 'çln devlet hazinesınden ıuluşlarda bu ikramiyeler oden Ali Naılı Krdem'in, kıtapta di?Kİ ) 000 TUrk Ltrası fazla para miştır. Ancak, bu karara bir hatası olduğu biçimindPkı sdzleıeslne göz yummuş, hazineyandan MSP'll Bakanlar şiddetrının gerçpğı yansıtmadığı belirara sokmuş ve devlet parale karşı çıkarken, bır yandan da tılerek, özetle şoyle denılmekteözetmek yolundaki aslî göMaliye Bakanı Yılmaz Ergenekon dir kötlıye kullanarak TCK'nm yazdığı bir yazıda «Ikramiyelerın •Oncelikle belırtelim ki, alevimaddeslnde tammlanmış derhal geri ödenmesını, memur lik, «yaşama duzenıdır», hurafesuçu işlemıştlr. laıa ödemeler yapıldıysa, moaşyp, katı taassuba ınanmamaktır. ıkarıda açıklanan nedenlerle larından taksitlerle kesilmesi yo Irk, din, mezhep farkı gözetmesrek Türkiye Cumhuriyeti hazi luna gidilmesıni, aksi halde KİT' den insan olan herke^e sevgl ve sıni 159 000 000 Türk Lirası zalere hıçbir malı yardım yapılmasaygıdır Eline, dılıne, belıne saıra sokmak suretiyle TCK'nın yacağını» belirterek karşı çıkhıp olmaktır Insanın ııısanı, bır 40 maddesini ıhlal eden Başbamış ve uygulama hükümet lçınsnsyal sınıfın diğer bır sosyal sıvan Süleyman Demirel'ln cezalan de büyUmeden sona erdlrılmışnıfı somürmesine karşı koymakjırılmasını sağlamak Uzere Türtir tır kiye Cumhuriyeti Anayasasmın y0 ve TBMM blrleşik toplantı ıç Tarih boyunca aleviler, lnançIkl ay kadar bnceki bu geliştu7Üğünün 12 ve 14. maddeleri larmda daima biliml, güzeıl, samelere rağmen, bu Kez MSP'li uyarınca vüce divana sevkl için natı, ıyıyl aramış ve Arap emBakanlara bağlı bulunan KİT' soruşturma açılmasını saygılarıperyalizminin. va«ıavan toplumlerde KİT Yasasının anılan mad mızla arz VP talep ederiz » ları sümürmesindpkı katı kuraldusine dayanılarak ıki maaş tuların ayıklanmasını ve terkedilUysal ve ölçen Cephe HUküme tarında ikramiye ödenmeslne mesini, çağın değişen koşulları tl döneminde alınan uçaklar ıçin başlanmıştır. öncekl gün başlakarşısında devrımlerı daima saNezih Dural adlı komisyoncuya yan ödemolcr, Maliye BakanliKi vunmuşlardır uçak başma ödenen 5 bln dolarna yansımış ve Maliye Bakanlı Bu nedenledır kl, Milli Kurtulık komisyonun 92 bin llraya çığı «odemelerln derhal durdurulluş savasımızda Mustafa Kemal kanldığını da öne sUrmUşlerdlr. ması» yönünde ilgili PakanlıklaAtatürk'le yan sana omuz omura bir yazı göndermlştır. öde za savaşmışlardır Savaşan gazlmeler durdurulmadığı fakdlrde, lerin ve şehitlerın çocukları olan Maliye'den bu yönde ikramlye bız alevıler, cahll Prof 'den ÇOK verilen Bakanlık ya da kuruluş daha bilinçli ve ddha namusl'i (Bsytarafı 1. §arfada) lara hiçbir transfer yapılmayakışılerız . cağı Maliye Bakanlığı tarafından BağKur Uyesl bağımsız çali kesin bir dılle bildirllmiştir. şanların sorunlanm dıle Retıreu MSP'lilerln Maliye Bakanlığıve bu kıtlenin sorunlanna ilıs na danısmadan ve daha önce bu kın gdrüşler ıleri süren Mîlımet yöndekl bir uygulamayı kendileKoyunoğlu'nun Ankara'dan sü(Bastarafı t Sarfadat rınin durdurmuş olmasına rağ ylz lsteği Uzerine GUney'in avurtllmesı için llgili yönetlciler çe men, şimdl benzer blr tutum katlarının yaptıkları savunmalaşltll girişimlerde bulunmuşlnriçıne girorek, kendi memurlan rı dınlemış ve davayı gO7den ge dır Bu girişimler sonucunda Ko na ikramiye dağıtmalan AP'li çırmiştır vunoglu. BağKur'un yurtfa açBakanlarla MSP'li Bakanların tığı bürolardan biri olan Sıırt Incelemelerl dtln sona eren arasını açmıştır. Mnliye Baknnlı Yargıtay 1 Ceza Daıresi Anlıara Şubesl Müdurlüğüne slırUlmnş f ğının tavrına karşı MSP'li Batür. Etınun Uzentıe Kovunoglu 1 Ağır Ceza Mahkeme«;ıntn ^*r kanlıklann tutumıtmın nc olaca dı»t karan onnylamış VP Yılme? Danıştay'a başvurmuş ve tavlni ğı önUmuzdekl günlerde ortaya ile ilgili yürUtmeyi durdurma (juney'ın 19 yıl mahkumıvetine çıkacaktır. kararı almıştır. karar vermiştir. (a a ) Milli fğitim MSPye Millî Eğitim Bakanı'nın tutumuna karşı tepkiler sürüyor Gazetemize Yaıgıtay Vatandaşın bUyük çoğunluğu, siyast çekişmelerin, kişl, zümre, sınıf çıkarlan etralında ve mem lı «1978'yı sıyasî, sosyal ve eko(Baştarad I savfada) leket havasını bunaltan, her çenomik çalkantıların had aafhaja şit kaygının dışında, Ulke barışı, ererken blr umut yılı başlıyor vardığı blr yıl olarak» nitelendir huzuru v bütUnlUğünden yana şlmdi Ulkemızde miş şöyle devam etmiştlr dır Inanıyorum ki dış Alemdeki Ekonomide de, uluslararası aıbret verıci olayları izleyen ve landa da yitinlmiş olanaklarla «Anarşlk tırmamşlar kendi bo memleket havasının ağırlığını gö dolu bir yıl kapanırken her ola yutlarını aşarak, cinayetlere ddren sağduyu sahibi her TUrk vanağın açılabileceği bir yıl başrıuşmüştür Ünlversite ve vük tandaşı bu görüşta blrleşeceklıyor. sek okul çevrelerinde devlet katır Karanlık blr yü tükenirıten nunlan yerine anarşinln sultası giderek aydınlığa dönüsecek bir hükmUnü yürütmektedir Devlot Devlet gücunUn ve yasalanmıyıl başlıyor Tüıkiyemizde. ve millet varlığımızı tehdıt eden zın bu görüş dışında kalanları et Işık yılına umut yılına ginve sınıflararası husumeti kbrUkle kisiz hale getıreceğıne kat'i gü yoruz 1977 Ue Seçim yılıdır yen davranışlar, kanun tanımaz venlm vardır bır pervasızlıkla tahribatına d» çünkU bu yıl Silâhlara karşı o\ Bu dtişünceler altında 1977 vı yılıdır, zorbalara karşı halk yıvam etmektedlr Devletımizin hu lını, dış dünyadan gelen ve ıç kukl varlığına güvenmek verme lıdır, haksızlığa karşı hak yılıdunyamızda birlken her türlü çe hubumet kamplarına sığınmak, dır bu yıl tin sorunu kendimize ve yarınıdaha emin bir yol gibı gbsterılGünlert güvenle saymaya başmektedir 1977 yılı bır seçim vılı ınıza olan guvenle, mutlaka bır layınız yurttaşlarım Dokuz ay başan ile aşmaya azımli msan sonra bir mutlu Tüıkiye doğabi olacaktu l ^ h vılında gelışerek, had bır gergınllğe varan olavla lar olarak karşılıyoruz lır Sizin elinızdedir bu yeniden rın önü alınmadığı takdlrde, gedoğuş Sizln oylannızdadır kurBUtUn vatandaşlarıma, uluvınel seçimlerln kaygı vericı bir tuluş . muzla birlikte bütün Insanlığa ortama sUrUklenmesi muhtemel Yılın ikl gUnünU vermenlz ye dır. Milletimiz etkısiz bır kalaba yeni yıl içın mutluluklar diliyo tecektlr bunu sağlamağa Mart rum » lığı desteklemek yerine, millet sft gelince seçmen listelerinde adızünü hakim kılacak dürüst ve nızı denetlemenlz, seçim günU faziletli bir yönetım anlayışını sa gelince de oyunuzu kullanmanız Çadırlarda çocuklar doğııyor. vunan partilere hizmet volu aça ve nandığınızı korumanız yet« caktır» bir taneslnin adı «GU1 Kader^ . Cektlr blr diğerlnin Afet. . Afetlerden,' , , : 1. korunmak gerek Ve kaderin arÖ7gürlUk uğruna, demokrasi KAÇMAZ'IH DEMECİ riyle olumlu hıçbir sonuca ulaşı tık gülmesi gerek, bUtün mesele uğruna, ınsanca yaşanıak uğruna lamıyacağına inanan ve hukukun TSİP Genel Başkanı Ahmet burada bunca acıya katlanan. bunca kur üstUnlüğU ılkesine içtenlıkle tıağKaçmaz, «1977 yılının tüm insanDeprem bölgeslnde, alınan tüm ban veren, çile çeken halkunız, lı bulunan Akademımlz her türlık için barış, demokrasi ve öz önlemlere karşın, herşeyın tıkıhlç kuşkusuz, demokraslnln gelü kanun dışı hareketlerin daima gürlük vılı olmasını» dilemış, rında olduğunu iddia etmek tıalreği olan bu ödevlerinı de eksikkarşısında bulunduğunu bu ve• 1976 yılı halkımızın yoksulluğu ka ihanet etmektir Yardımlar siz yapacaktır udırabı ve horlanmayı yoğun şe ilk anda düzensiz dağıtılmış, bU sıla ile bir kere daha belirtmekGençlerin blrçoğundan oy hak kllde etlnde kemlglnde hlsset te yarar görmektedir » yük haksızlıklar dogurmuştur kı esirgense de seçmen kütUkletığı bir yıl oldu Ama aynı zaman îşler yeni yenl rayına oturmakKıvanç Ertop'un Uyesl olduğu rınde yakmlannın adlarını denet da mutlu yannların sahiplerinın tadır, bu da organlzasyon bozuk öğretım Üyelerl Demeğl Tuliyerek, seçlme kadar zorbalığa de artık süratle yola koyuldukla luğundan olmuştur Halk çadır MÖD'ün bıldırisınde ise şoyle de silAhsız göğüs gerlp barışı sagla rını müjdeleyen blr yıl oldu» de lardndır, en bUyük noksanlık yanılmektedır: mağa çalışarak ve seçim günü miştır. kıt s»runudur. TUm ılgılllpr yayaşlılarm sandık başma gltmele «Faşist saldırılar bir adım daha kıt sorunu uzerine eğilmelı, ıhrine yardımcı olarak onlar da ya AYBAR'IM MESAJI atarak saldırısını dğretlm Uyele mal kaldırmayan bu sorun en pacaklardır odevlerinl. rıne ve öğretinı yardımcılurına SP Genel Başkanı Mehmet Ali geniş biçlmde ve süratle çozülyclnellmişlerdir Son olarak der Yurt dışındakl işçllerimlzden Aybar yayınladığı yeni yıl mcrn melidtr, ve yetkili ağızlar, dapoy hakkı esirgense de, düşUncele Jmda, Demirel hükUmetinin 1977 neğimlz Uyesl sayın Prof Kıvunç rem bölgeslnden başka bolgelere nni yakınlarına mektupla teyple martında «Slreti Nebl» Ert.op saldırıya uğramıştır Ayıconio 1 yerleştirilen halkın muhaKkak. lardanberl clnayetler işleyen, öğ ıılaştırarak, tatillerinde TUrkiye ransının TUrkiye'de yapılmasını baharda yerlerine döndürülecekye gellp köy köy dolaşarak, oz kabul ederek yeni yıla yeni oır letlm özgUrlUğünU ortadan kalleri de açıklamalıdır, bu da öledikleri mutlu ve gelişen TUr Anayasa suçuyla girdiğlnl be.irt dıran ve şerefli billm adamlarma nemlidir, ulusal birlik ve berakiye'nin temellerlne kend) harç miş, «Sireti Nebı konferansın ın el kaldıran faşist saldırganların berltk için. larını koyabileceklerdir onlar gerçek amacı Anayasada nitelikönUmUzdeki genel seçimle/de Ağrı Kız öğretmen Okulu nda da... leri belll edllmiş, milli demokyan destek olarak dUşUnUlduÇli dlşi bozkurtlann öğretmenlerin ratik, layik ve sosyal mıkuk levle TUrk ulusuna kutlu olsun 1977 apaçık ortadadır» demiştir. kapılarında ulumaları bir soruntl olan Türkiye Cumhurıyetini yılı, ışık yılı, umut yılı, kurtulus sa. bu da bir başka sorundur KEMAL TÜRKLER vıkmaktır. Halkımızı bu büyük yılı... Kıbnsiı Türklere hurur Van halkı uysaldır, konuksetehlıkeye karşı bır kez daha uya getlrsin TUm Insanlığa barış geDtSK Genel Başkanı Kemal verdir, tok ve er sözlUdur, yasarır, yetkililere görev ve sorumlu tlrsln, halkımıza mutluluk getir Tltrkler, yenl yıl nedeniyle vap lara saygılıdır, bırlikçidır ama luklarmı hatırlatır Şerefli bilım sın 1977 yılı » tığı acıklamada «DtSK olarafc en bazı devlet memurlarının bura adamlanna saldırılan nefretle büyük dlleğimlz, 1977 yıiınrta ya, kurdun koyun sürüsünUn DEMİREL'İN MESAJı karşıladığımızı kamuoyuna duTürkiye ve dünyada emekçllarin İçıne daldığı gibi halkın arasına yururuz » Basbakan Süleyman Demirel, ozgilrlük içinde daha iyi vasa dalması, bölUcUlUk, ayrıcalık dun Cumhurbaşkanı KorutUrk masını barışın güçlenmesıni yapmasını önlemek bana duşile haftalık olağan göruşmesıni sağlayacak değişlkliklerln gercek mez, kime dUşerse bu işe son yaptıktan sonra gazetecilere, 1976 leşmesidlr» demiştir. vermelidlr. Halkın kafata&ına yılının en önemlt olayı olarak meraklanmak, tüm basını solcu 1977 yılına gırerken geçtlğimtz (Bastarafı 1. tayfada) dUnyada barışın sağlanmış olbölücü bilmek, böyle damgaladuğunu göstermiş, «TUrkıye'nln yıl içinde dünya ve Ulkemizdeki mak, dangalaklığın ta kendısldir Milli Eğitim Bakanı Ali Naill Er 1977 yılında seçimle yeni yöneti gehşmelerin İkl ana özelllğl bu hele bunun milli eğitim toplu dem'ın ıstlfa etmemesı halinde cılerlni seçeceğınl, böylece de lunduğunu belirten Kemal Ttirk luğunun içlnde olması deprem hükümetin çekılmesini ıstemiştır ? ler bunlardan birincisini dUnya mokrasınln sürdUrUleceğinl» söy felakPtinden az mı bir felakettir Mısırlıoğlu, ANKA ajansına verlemlştir Demirel, 1976 yılında gü ilerici güçlerinln yent başanlar ntr klşi blle, yani böyle kafasız dıği dpmeçte, işçi sınıfınm şereve yenl mevzıler elde ntm.ısi J»l şeyler yapılmı» olduğunu da lıkta bir kişl bile, özgürlUk ıs fini faşist kafalı dört yazardan ikınciftini de emperyalizmin ge bildlrmiştir teyen topluluktan bin beter 7a alamayacağını belirtmlş, «Kıtarilemeye ve mevzi kaybetmeve rar getirır diye İddia edivorum, bın bence asıl önemlı yani bir ya Demirel, yenl yıl mesajında da devam etmesl olarak nlteleınış Van halkının huzurunu kaçıran bancı ya7ardan yapılan alıntı ile şunları söylemiştir: tir. bu moda düşüncesizlık İçın sa ışçi sınıfınm Anayasal mücadele«1977 yılına Ulkemlz, slyasi Vin Milli Eğitim Bakanı'nın dlk sıne karşı gençlerin kışkırtılmak istlkrannı korumuş, fevkalâde katini çekmek isterim. Van hal ta olmasıdır» demiştir. usullere başvurmadan Ulke ldakının huzurunu kaçıran bu bey Yollş yöneticilerı aynca Cum resi sağlanabilmiş, hUrrlyetçl debozkurt hizaya getirilmeli ve 07mokrasinin bütün mUesseselerl(Bastarafı I Savfada) gürlük divenlerin neden dedtgi hurbaşkam, Senato ve Meclis nl muhafaza edebilmlş, açık reve kalorlfer lşçisinln katılmasıne bu açıdan da hakmalı derim. Başkanları ile Başbakana birer telgraf çekerek kitabm okutulma limi lşletebilmış, Avrupa Ulkenm beklendlğini söylemiştir. sına mani olunmasmı ve Erdem' leri arasında en yüksek kalkınKapı ve kalorifer lşçllerlnin dıın görevden «lınmasım istemişler ma hımru sağlayabilmiş olarak renişınin sabah saat 7'den 17'ye dlr. girmektedir. değin olan süre dışında çalışma(Bastarafı 1 Savfada) maları şeklinde olacağım belirÜlkede kanun ve nlzam hak! EGPDE IJÇIIER DIREMECEK Dışişleri Bakanlığı Genel Sekten Salm Akbulut Özetle şöyle miyetinl sağlamak, anarşl, teröreteri ŞUkrü Elekdağ da, konledemiştir rlzm, komünizm ve Cumhuriyet rans İle ilgılı bır soru Uzerine, îzmır Büromuzun bildırdığlne •Türkiye'de bulunan Geneltş « dışı bütün cereyanlarla müca• Dışişleri Hakanlığının bu kon göre, TUrkIş 3 Bblge Temsllciüye 162 bin kapı ve kalorlfer lşdple ederek htınır ve gllvenl tarferansla hiçbir ilgısl yoktur. sı Ertuğrul Bulmamış ile bölgeçlsl yann saat 17'den itlbarerı tışılır olmaktan çıkarmak İçın Konferans keslnlıkle blzim dışı ye bağlı dokuz sendıka başkanın jasal dlrentşlerıne başlayaraksürekli gayretler sarfedilmlş ve mızda düzenlenmektedır» şek dan oluşan bır kurul, Bakan Erlardır. Kapı ve kalorifer işçılcıı sarfedilmeye devam olunmakta linde konuşmuştur. riem'e bır telgraf çekerek, «Aheylemlerlni yasal demokratiK dır MSP'lilere yakın çevreler konlâk> dersl kitabmın toplatılması lş saati olan 8 saatllk çalışmn 1977 yılında mllletimlz yenl ferans ile ilgılı olarak şunları m lstemışlerdir Sendikacılar, kl stıresi ionunda hiçbir şekildf sdvlemışlerdlr. den sandık başına gldecek ve tabın toplattınlmaması halınde, çalışmamak Uzere sUrdüreceklerUlkeyl idare edecek olanları hür cKonferansta alınan kararlar Ege'dekl 150 bin işçinln eylame dır, Üyelerimlz dışında sendlkaiı lradeslyle seçecektir. 1977 yılı tamamıyle bir temenni maluye geçeceğinl bildlrmlşlerdir. ve sendıkasız ezilen kapı ve K a seçim yılı olmasına rağmen kal tlndedir. Hükümetlerl bağlayıcı lorlfer işçileri de eylemımıze TUrkîş'in tüm bölge temsilcl kınma hamlesl va hlzmetler akyanları yoktur. Zaten Pakistankatılacaklaı ını btldirmektedırler samamalıdır Kaybedecek vak daki toplantıda Sayın Kasan Ak lerl, Erdem'e telgraf çekerek ay Dırenişe katılacak lşçilerin 200 nı uyanda bulunmuşlardır Üye Umiz yoktur. say da oylama sırasında salonda 220 bin dolayında olacağım saler, Bakanın nçıkladıgı gibl kitap hazır bulunmamıştır.» Dirlik, düzenlik, kardeşlık. biı nıyoruz. Kapı ve kalorifer işçlta değişiklik yapılmadan toplat İlk ve beraberliğimizl koruva lerinin sorunları halkımızın ve Aynı çevreler konferansın blr tmlmasını lstemektedlrler. cak, banş içlnde yaşamayı sUr ozellikle kent insanlannın sodernek tarafından değil, TUrk Izmir Tabib Odası da, Cum düreceğiz. önümüzde büyük he runları İle içiç«dir. tşçi karde^ HUkümetl adına Diyanet tşleri hurbaşkam ve Mllll Eğitim Baka lerimız yasal haklarını alıncaya Başkanlığınca Devlet Bakanı tladefler ve engın ufuklar vardır» dek sUrdüreceklerdir Işverenleı ^an Akiay'ın yönetiminde düzen nına birer telgraf çekerek, «AnBOZBEYLI'NIN DEMECi likn dersl kitabında yeralan direnlşe karşı ^ert bir tutum lendiğınl ve Başbakanın konuyu bildiğinl, hatta toplantınm vapıl «Doktor lşçlden daha şereflidir» DP Genel Başkanı Fprruh Bor ıçTsine gireceklerini söylemekfedirler Biz yılmadan kapı ve ması İçin özel emir verdlğinl deylminl kınamış ve bu pümle beyli, önUmüzdeki seçlmlerdı Italorifer lşçilerinın yasal gtlilerı surmO<=lPrdır McP've :akın nin kttaptan çıkanlmasım iste «milletin, cephe iktldanmn vap vencelerinl sağlamak istiyoni7 çevreler Dışişleri Bakanhğını miştir. Oda ayrıca, tam gün yai\ tıklarına bakarak vapacaklarını Işverenin tutumu karşısında bı? kendilerlne vardım etuıemekle de tasarısının Meclislerden bir an kolayca kestıreppğini» belirtmi"! de yasal yollara başvuracağıı > suçlamışlardır (jnce çıkarılnidsını ıstemiştlr. tir. Yeni yıl mesajında Bozbey ECEVİT Pıof. Ertop'un flh'âk dersi 10 ildeki Şeriat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog