Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

O N CUMHURİYET İ OCAK 1977. BIR YILI DAHA GERIDE BIRAKTIK... Yaz ve kış olimpiyatları ile 43 Dünya ve 33 Avrupa Şampiyonası 1976 yılını renklendııen olaylar oldu 1976 yıiındaki olaylar dizisinde üzüldüklerimiz sevindıklerımızden daha fazla ve de düşündürücü oldu OCAK lan, dü. ü) DUnya ve Olimpiyat $amplyonu Hamit Kap Çorum'da geçirdigi trafik kazası sonucu ölsaldınr» ugradı. 9) Avrupa Kupa Galiplerinde erkekler voleybol Şampiyonlugunu Bulgar CSKA takımı kazandı. 11) Avrupa voleybol şampiyonlugumı, baynnlarda Çekoslovakya'nm Prag Kızılyıldız takımı kazandı. 14) Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında B. München, St. Etienno, Kupa Galiplerinde West llam, Anderlecht, ÜKFA Kupasmda Uverpool ve BruKRC takımlun fınale yükseldiler. #St. Joseph Usesi, Israü'i 21 yenerek, Liselerarası Avrupa voleybol şampiyonu oldu. • Binicılik, Dagcılık, Tenis ve Eskrim Federasyon Başkanlan görevdcn alındı. 18) Avrupa Serbest GUreş Birinciligi S. Birlifti'nin Leningrad kontiııde başladı. 19) Basketbol Milll Takımımız. RCD Turnuva sında sampiyon oldu. L ' O ) S. BirliŞı Serbest Güreşte Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonada 8. olabildi. 23) Avrupa (iıekoRoman Güreş BirinclliCinde sonuncu olduk. 2.r}) Cumhuriyet'in düzenledlgi 4. Llselerarası Satranç Turnuvasını bayanlarda Galatasaray, erkeklerde Plpvne Liselcri kaznndılar. 2(i) Yıldııay üaş, Tenis Foderasyonu Başkanlıftına netirildi. M ontreal Yaz Olimpiyatları, înnsbruck Kış Olimpiyatlan çeşitli spor dallarmda dUzenlenen 43 Dünya ve 33 Avrupa Şampiyonası, Avrupa Uluslar Kupası, Avrupa Kulüpler Futbol Kupaları 1976'yı renklendiren spor organizasyonlarıydı. Yılııı en büyük olaylannı lse şöyle sıralamalc miimkün... MONTREAL OLiMPıYAT OYUNLARI 60YK0T EDllDi Kanada'nın olağanüstü çaba ve 43 milyar lira harcama yaparak clüzenlediğl 21. Yaz Olimpiyatlarını, çogunluğu Afrikalıların oluşturdugu 23 Ulkenin ırk mücadelesi nedeniyle boykot etmesi, kuşkusuz ki yıhn en büyük olayıydı. Bu nedenle, özellikle pist yarışmalarında bunun etkisi göründü ve uzıın haftalardan berl sonucu büyük iigi ilo boklenen 1500 motredeki Walker Bayi ve 400 nıetre engellldeki Akii Bua Moses çekiştnesitıin Eerçckleşmemesi, atletizm severler için büyük talihsizlik oldu. Fakat asıl talihsizlik. Oyun ları 18 milyar lira zararla kapatan Kanadalılarm orgaııizasyonuna rlüşürülen leke ve sporun politikaya alet edilmesiydi. 5UBAT 12) Anadoluhisan Genclik ve Spor Akademısi, AIi Şevki Erek tarafından törenle açıldı. 21) DlSK'e baglı Tekniktş Sendikası, Fut> bol Federasyonu'ndaki üyeleri için aldıgı grev kararını uygulamaya başladı. MAYIS 1) Genç Milli Basketbol Takımımız Balkan şampiyonu oldu. • Ingiltere Kral Kupasını Manchester Unlted'i 10 yenen Southampton kazandı. • DUnya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammad Ali, Jimmy Young'u sayı ile yendi. 5) West Ham'ı 42 yenen Anderlccbt, Avrupa Kupa Galipleri şampiyonu oldu. 7) Futbol Federasyonu Genel Sekıreterligine îbrahim Onuk'un yerine Tolga Yağızatlı getirildl. 9) TSYD'nin kurucularından spor yazarı Sanıirn Var, Cenevro'de öldü. 1 12) Bayern MUnchon, St. Etienne'i finalde 10 yenerek Avrupa Sampiyon Kulüpler ijampiyonu oldu. ' • TUrkiye Kupası flrialinln İlk faundunda Trabzonspor, Galatasaray'ı 10 yendi. \ 14) Judo Federasyonu görevlisi SadeJtfn Yamanlı için, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla sorühHtrFma açıldı. 15) Fransa, Judo'da Avrupa şampiyonu oldu. 19) Üluslararası 19 Mayıs Maratonunu HUseyin Aktaş 4. kez kazandı. (DEVAMI YAR1N) DEMOKRATiK ALMANYA'NIN BAJARISI 1976'ya dek düzenlenen yaz Olimplyatlanndft dünyanin iki süper Ulkesi, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşlk Devletlerinin rtoruk mucadelesi yapmaları ahşılagelmişti. Oysa Montreal'de, 20 mil yon nüfuslu Demokratik Almanya, ABD'den daha çok şampiyon kazanmakla. süper gücünü kanıtladı ve Moskova'da Sovyetler Birliği için bile tehlikeli bir rakip olacağını, güsterdi. 4) 12. Kı» Oyunlan Insbruck'ta başladı. # Behçet Beylem, Atletizm; Yaşar Sevim. Eltopu Federasyonu Başkanlıgına getirildiler. fi) 63,5 kilo Avrupa Boks Şampiyonu Cemal Kamacı, İstanbul'daki karşılaşmada Alman Luther Abend'i 2. fauntda abandone ile yendi. 15) Birinci Türkiye Liei'nde 10.000 golü, Bolu sporlu Rıdvan. Adana Dcmlrspor'u pcnalt.ıdan attı. 21) Muhammed Ali, San Juan'daki maçta Belçikalı Coopman'ı 5. raundda nakavtla yenerek dun ya ağır sıklet boks şamniyonu unvanını korudu. 22) Fenerbahce Kulübü BaskanliRina yine Emin Cankurtaran secildi. MART NADİA COMANECi SÖVYEHERIH JIMNASTIKTE E&EMENUGiNE SON VERDi Yüın bir başka dev olayı, 14,5 yaşındakl Romen kızı Nadia Comaneci'nin bayanlar jimnastikte, Sovyctlerln yıllardan beri süro gelen egemenIiğine son vermesriydi. ComRneci gerek yüksek kla81, tferekse birbirinden zarif hareketleriyle Sovyet, rakibelerine öylesine gücünü kabul ettirdi ki, Kor but ve Turltscheva gibi ünlüler bile, spoıu bırakmakla, bu nezimeti kabullendıler. 6) Göteborg'ta yapılan DUnya Artistik Patina.1 Birinciligi, Sovyetler Birligi'nin UstünlügU ile sonuçlandı. 21) Bulgaristan'da yapılnn Balkan Kros Birin cilİKİ'nde. 10.000 metre büyükler dalında birinciligi Mehmet Yurdadön kazandı. 28) 20. ömer Besim Kır koşusunu 35.54.00 ile Musa Kalemoftlu birinci bltirdi. 29) Türkiye ile Sovyetlor Birliği arasında spor prntokolü imzalandı. • Kayak Federasyonu Başkanı tsmet Ülker cör inden istila etti. Satranç köşesi l'lncl ödül, 1963 1976nın en hızlı adamı: Cravvford NiSAN 4> Beslktas Galatasaray ara.'inda ovnanan lig maçmda olaylar çıktı. Hakem Dogan Babacan AMERIKA BASKETBOLDE MUHTEJEM ÜNVANINI AlDl Dört yıl önce Pederal Almanya'mn Bavyers. Eyaletinin Merkezi Münich'dekl Olimpiyat Oyunla rının Basketbol Turnuvası Finalinde, saat hakeınln rinin adaletsizligine kurban giderek, Sovyetler Bir ligino 5150 yenik sayılan ve dolayısiyle basketbo lün Ovunları kabul edildigl 1936'dan o yana ilk kez şampiyonluktan olan Amerikalılar, MontraU' de yaptıkları intikam ve gurur mücadelesindsn za ferle aynlaıak. tüm rakiplerınl farkh yenilnilcm uğrattılar. Amerikalılar. pistlerde ve bayanlar ytiz mede uSradjklajı hayal kırıklığını, pota altıncla rnuhte^erh ühvânlarını gefi almakla, az da olsa unuttular. 1976'DAN ANIMSADIKLARIMIZ yılmın Türkiye aci5indan ilfonç olnylannı kısnca anımsacliğınıi/; /auınnlarda öncelikle Montrenl OlimpiyaMavı akla geliyor. Dünyanin en büyük spor orgnnizav yunıından boynunıuz bükük ayrılırken, bronz \v.\® ıil»« t'ek madalya alamadık. Ancak ilerleyen Taman ••tt»';'büyUkJ.|.t»pz^unumuzu» ujıutturdu ve P^t« kanlarda aldığımız birkaç madalya ile avunnirtya çahştık. Huzursuz blr spor örgütünün yonetimindeKi faalıyetlerimiz, sporculanmızın ki*1sel çabaları ile suriıp Rittı. 197B yılının başlarında Beden Terbiyesı üenel MUdürlüfeü'ne vekaleten goıen Talât Akgül, daha soııra söıuvı asaleten yüklenaı fakHt 1076'nın sonlnrında da dayanamayıp ıstifa etti.. Ve Beden 'l'erbiyesı Teşkilatı 1977'ye de G?nel Mil dürsüz «irdi. Futbol Federasyonu. Güreş Federas yonıı. Atlcyizın Federnsyonu, Eoks Federasyonu Başkanlan görevlcrindcn alındılar ya aa aynldılar.. Bıı bellibaşlı spor riallnrımızın yanısıra ot«ki Federasyonlarda da herseyden önce hu.^ur sağlanamadı. Sonuçta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bedeıı Terbiyesı Teşkilatı u/ennde eftenıeııligjıu kur du. Bakan Ali Şevkl Erek kendi deylşl ile artık «ktınadmı çırpan sinekten bile haberdar..» duruma geldi. MC Hükümetinin politikasına uygun ki şiler. Bakanlık ve Beden Terbtyesi Te«;İ5İlâtı içinde kadrolara yerleştirildi ya da fahri görevlere arandı . 1976ya bir yerde istifalar yılı da denilebılir. Ancak bu istifalar arasında en ilglnci lng kns kusuz hakkındakı dosyalar giderek ytlkselen Beden Terbiyesi tstanbul Bölge MUdUrtl Sami Yavrucuk'ıın istifası oldu. Politikanın daha çok yer tuttugu 1976'da yüzü müziin güldii^ü sportlf olaylar ise şöyle: VELİ BALM'MN BAŞARISI Pakistan'ria düzenlenen Üluslararası bir maratona katılan Veli Ballı, birinciligi kazanırken 2.11.30 tlo Asya'nın en iyl derecesini de yaptı. BALKAN ATLETİZM BtRİNCtLİGÎ Yugoslavya'daki Balkan Atlotizm Birinciligi maraton yarışında HUseyin Akta» Altın, Vell Ballı Gümüş madalya kazandılar.. YURDADÖN SAMPİYON Mehmet Yurdadön, Şumnu'daki Balkan Gençler Kros Birinciliginden Altın madalya ile yurda döndü.. BALKAN BASKETBOL BİRİNCİLtGt Balkan Gençler Basketbol Birinciligi bu kez Bursa'da yapıldı ve Genç Mİ1U Takrmımız Şampiyon oldu.. BOK8TA ÖZOGLUÖZUN ALTINI tzmir'do düzenlenen Avrupa Gençler Boks tfampiyonasmda Köksal özogluöz, altın madalya kazanan tek eldivenlmiz oldu. SONUNIÎR BALKAN SjA.MPtYONU Yuyoslcivya'da düzenlenen Buljuın ŞamplyonaKi'nda Kenı:ıl Soıııınur, altın madalya kazanan lek buksörünıüz oldu... NA>IIK LKİN'İN HKKURD Ntttnık Jtîkm, su altında 37 saat 3 daklka 30 sa,niye, kftlarak, b).r dünya rekoru kırdı.. TOFA!JLl"OÜ'KKSjiÇİLER"r" Tofaş SAS Scrbest Oüreş Takımı önce Bursa' da Bulgur ve Polonyalıları eleyerek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası flnallerine yükseldi. sonra da Italyan vc Yugoslav takımlaruu yenerek sampiyon tı!du.. KAMACI BOKSU BIRAKTI K::.5 kilo Avriırm Boks Samolyonu Cemal Kamarı. mali zorlukları öne sürerek boksu bıraktı. Ve böylccc KBinacı. altın kemen 2. kez yitirmedi. BALKAN HALTER JAMPİYONASI Romanya'da düzenlenen Balkan Halter Şampiyonası'nda 75 kiloda Mustafa Krtenı blr altm bir gtlmüs. Harun Akkaya bir frllmUş bindsnanz, 82,5 kiloda Ziya Ayaslan Uç bronz madalya kazanırken M 1 1 1 1 Takımımız da üçüncü oldu. DEMOKRATİK AIMANYANIH YÜZMEDEKI ECEMENliGI 40 yıldnnberi yüzmede dünyanin en Rüçlü lilkesi ünvanına sahin Amerikahlann pisinlerdeki prestiji iyicc sarsıldı 1976'da. Demokratik Almanya bayanlar yüzmede öylesine parlak başarılar el de etti ve şahane rekorlar tesis etti ki, Amerikanın erkek kulaclarını bile arka plana itti. Nite'.dm, yanm vüzyıla vakın bir süreden beri her yıl pn çok rekor tesis pden Amerikalılar. bu sıfatı Iî2'ye karçi] 28 dünya rekoruyla Demokratik Almanlnra kaptırdılar. özellikle. MUnich'de seri başarılar l:a zanan Amerikalı dişi kulacların, Montreal'deki yarıymalarda tek bransta bile şampiyon olamaması, Kerçekteıı, agır bir yenils») etkisi yarattı... ESKRİMDE ALTIN Atina'daki Balkan Eskrtm Samplyonssında Mehmet özmen flörede altın madalya kazandı. Milll Takımımız ise 3. sırayı aldı. W.TURA tkl hamlede Mat Vczlrgaınbitl R.D. Keene Y. Kralrtman İNtitLTEKK İSKAİL 22'nci Olimpiyat l'JIS Hayrıı/İsrail 1 c4 A X 6 2 Ac3 e6 3 Af3 d5 d4 Fe7 5 Ff4 oo 6 e3 bli 7 cxd5 nxd:'> a Fd3 c5 V oo FaH 10 dxc5 bxc5 11 Kcı Va5 12 Fxafi Axa(i 13 Axd5 Axd5 14 Vxd5 Kad8 15 Vc4 Ab4 16 Ae5 Fd6 17 a3 Fxe5 18 Fxe5 Ad3 19 Fc3 Vb(i 20 Kcdl VgH 21 t4 VeH 22 Vxcfi fxe6 23 b3 Kd7 24 Kd2 e5 2 f > e4 c4 20 bxc;4 Ac5 27 Kxd7 Axd7 28 Kdı Af6 29 Fxe5 Axe4 30 Kd7 Kc8 31 Kxg7 4 Şf8 32 Kxn7 Kxc4 33 Kc7 Ka^ 34 Fb2 Ad6 35 Kc2 Ab5 36 Kcı ŞJ7 37 g3, Tcrk. Problemin çözümü: 1 KrH c3! Aııolıi.ar han* le. Tehdit: Fd3+ ve Kb44 Mat. Yarın 15.30'da son turu oynanacak tstanbul 1977 Satranç Birınciliği'nde halen puan durumu şöyledir: 1. YTJRTSEVEN (C) 8 1/2.; Şimdiden ünü kazandı. 25 AREN, ÜLKER, PEKÜN, Dr. YÜKSEL 7p; 68 Dr. EROZBÜK, BOYOKOZKAYA, SÜER 6 1/2; 9U NUTKU, AKAN, BAŞOĞLU 6p. vb. SOVYETLERiN MİHDERLERDEKi ALTIN ZAFERIERİ lflfiO'da Roma Olimpiyatlarında 4'U serbeat ve 3'U GrekoRomen'de olmak üzere, Basilica Massanzio'daki minderlere Ülkemlz 7 Altın Adam çı kardıiı zaman. bu parlak zaferi. büyük bir bayram sevineiyle kutlamış ve bu başan güreş tarihtmıze bir altın sayfa olarak eklenmiştt. Ne var ki, gerçekten. o tarilıe kadar hıç bir ülkenin ovünemeyecefi büyük. gurur verici bir başarıydı bu. Ne var ki, Montreal'de Sovyetler iki stilde toplam olarak 12 altın, 5 prümüş ve 1 bronz madaiva top lamakla .bu konuda muazzam bir rekor tesis etti ler. Avrupa Şampiyonalarında çıkardıkları 9 şampiyonla. minderlordeki süper egcmenligini kanıtla riıiar. AMERİKALI YUMRUK KRAUNIN BAŞARISI Montreal Olimpiyatlarından önce rine mücadelest kon"sıında vaoılan tilm hfisaplar. Kiiba İIR Sovyetler Birliginin en bUyük başan sağlayacagı ınerkn7.ınrtevcll. Ne var kı. Amerikalılar. Uzak Ka nada'da fırtına vumruklariyle ringleri tltrettiklerl gjbi ranı 5 samntyon çıkardılar. Sovyetlerin tek altın madalya kazanampıdıklan Montrcnl'de bövlpsine mııaz7am bir başanyı gerçpkleştıren ilk ülkeydi. A.B.D. BASKETBOLDE KARŞIYAKÂ İLE ODTÜ KARŞILAŞIYOR 1. Türkiye Basketbol Liginin bugün oynanacak karşılaşmasında Karşıyaka, Ankara deplasmamnda ODTÜ ile mücadele edecektir. Ote yandan bugün Ankara'da yapılacak Zlraat MuhaiızgücU karşılaşmasıyla 2. Llgin İlk yarısı s o na erecektlr Günün programı şöylodir: Ankara AtatUrk Spor Salonu: 14.30: Ziraat . Muhafızgücü (2. Ligfj 16.00: ODTÜ • Karşıyaka ÇEKOSLOVAKYANIN AVRUPA ULUSIAR KUPASI JAMPİYONLUGU Yılın dev futbol olayı. 1970 Dunya Ktıpasında htçbir varlık Kösteremeyen. 1974'de Pederal AImanya'da ise lfi finalist arasında bile kendine yer syıramayan Çekoslovakya'nın. finalleri Yugoslavya'da düzenlenen 5. Avrupa Uluslar Kupasuıı, önce dünya ikincisi Hollanda'yı 31, daha sonra da finalde Dtinya Şampiyonu Federal Almanya'yı 75 yenerek. hem krizden kurtulduğunu kanıtladı, hem de futbol tarihinde en büyük başansım elde etti. 1976nın Altın kızı: Nadia Comanecı «SiYAH INCilER.iN FUTOLDAKi DEV ATIUMI 197fi'da üluslararası Futbol Federasyonu T.l F.A.'ya Uye 142 Ulkenin mlllî takımlannm yaptıklan karşılaşmalarda yenilmezlik Unvanını koruyan yalnız ülke çıktı koca dünyadan: Olimpiyat Şampiyonu Demokratik Almanya ve futbolda buyük bir atılımı Rerçekleşttren, «Futbol împaratorluğu» Brezilya 2.5 yıl önce Federal Almanya'ya şampiyonluk Unvanlarını kaptırmaları büyük gürültülere neden teşkil eden ve Arjantin'dekl tntlkam seferine yepyeni bir kadro ve genç yıldızlarla girişen Brandao'nun teknik yönetimlndcki Brezilya, 11 nıaçta 10 galiblyet ve 1 beraberlik elde etmekle. onümüzdeki kupanın dev favorilerinden bırl oldugunu kanıtladıgı gibi. parlak bir yıl yaşadı. HAZIRLAYANLAR Hmcal ULUÇ Nejat KÖK K ayak kraliçesi Alman Rosi Mittermaier'in programı çok yiiklü. Önümüzdeki günlerde tsviçro Alplerinde blr fllm çevirmesi, ayrtca bir pl&k doldurması ve Alman Artistler Birliginin «Stars in der Manege» adlı televizyon show programına hazırlanması gerekiyor. Bu son programda Mittermaier bir slrk palyaçosu rolünde... • Paola Bresciano. îtalya'nın en popüler bayan futbolcusu. Az gol atılan bir ülkede çok gol atmayı başarmı?: Geçcn sezon 14 karşılaşmada 30 ROI (bizim futbolcuların da kulaklan çınlasın). Bresciano, daha sonra, cMiss ttalie» oldu. Şimdi de ekrana hazırlanıyor. fal açmaktan bıktım. Hazırladıgım akşam yemeklerinde bulunmadığı İçin bunların maliyeti çok yüksek oluyor. Alışkanlıklarmı degiştirip, bana karşı saygıh olmazsa benlm yüzümü göremeyecek» diyor Angela. • Batı Almanya'da ferdl ve takım taklp dallarında olimpiyat çifte şampiyonu Gregor Braun, yılın sporcusu seçildi. Yılın sporcusu anketinde ikincı sırada yer alan binici Alwin Schockemöhle'den çok fazla oy toplayan 1.87'lik Braun'a vatandaşlarının taktıkları ad lse ilgınç: «Hamburg ayısı» Bayanlar arasındakl yılın sporcusu lse. tartışılmaz kraliçe Rosi Mittermaier. Atlet Annegret Rlchter de ikinci oldu... • BEŞiKTAŞ, BUGÜN MERSiN IDMAN YURDU İLE OYNUYOR Birinci Türkiye Liginds yılın Uk maçını bugün Beşiktaş kendi sahasında Mersin tdmanyurdu ile yapacaktır. înönü Stadında oynanacak ve saat 14.00'de baslayMak maç, geçen haitanın deplasman yeniğl ile galibini karşı karşıyn Rfitirecektir. Siyahbeyazlılar Esktşehir'de yenilirlerken, Mersin tdmanyurdu Ada na'dan iki pıianln dönmiiştii. Farklı galibiyetlerden sonra bir durgunluk dönemine ğiren Beşiktaş, buçün Mersin Idmanyurdu önünde bu durumundan kurtulma çabası ile oynarken, Gnztepe'yi tzmir'de yencn, kendt sahasında Galatîisaray il^ golsiiz berabere kalanve son «jlnrak rla Adana'da Adanaspor'u 21 yenen Mersin lctmanyurdu da bu başarılarını tekrarlamaya calısacaktır. 1974 Dünya güzeli, 22 yaşmdaki Amerikalı Marjorie Wallace'ın erkekleri kasıp kavurdugu anlaşılıyor. Boynunda, Jimmy Connors'un Horest Hill'de kazandıktan sonra kendislne hediye ettiftl küçük altın tenis topunıı görmek mUmkUn. Sol bileginde, Peter Revson'ın o müthij kazada ölmeden önce kendisme vermiş oldugu •Grand Prut» aaatini taşıyor. Marjorie, New York Cosmos'ta oynadıgı sıralarda George Best'in kendisino verdigl hediyelerl de saklıyor. Tapınılan şarkıcı Tom .lones1 un ve daha sonra moteller krah» Berry Gordy'nin de yakın dostuydu. Amerikahlann. artık açık açık kabul ettikleri glbi, müthis blr seksapell oldugunu acaba bu liste kanıtlamıyor mu? Ancak, Marjorie'nin erkekleri kendine baglayamadığı rru. yoksa uçan erkeklerin mi Marjorle'yle illşkl kurdu gu tartışılabillr. Orneğin, listedekilerden George Best Los Angeles'te tanıştıgı ve alıp Londra'ya Retirdiğl kumral güzeli Angela McDonaldJames'i de ihmal etmeye başladı. «Her gece dışarda olan beyerendiyi beklerken • Dogu Almanya'da lse yanşmalardan kısa süre önce çekilen yüzücü Kornelia Ender, olimpiyatların sürpriz maraton şampiyonu Waldemar Cierpinski ve Montreal' de altın madalyayı alan Dogu Alman futbol milli takınu «yılın sporcuları» seçildiler. Bu sonuçlar, Dogu Alman Komünist Gençlik Organı • Junge Welt» gazetesinin geleneksel anketinde alındı. Üluslararası Une sahip Alman futbolcusu Wolfgang Overath sporla ilijili söyleşiler biçiminde, BBC antenlorınden Insilizlere, Almanca dersler vcriyor. Progr»m prodUktörünün açıklaması: «Inglltere'de spor önemli bir yer tutuyor. Overath hem çok ıyı ıanınıyor, hem de ışini çok iyı beceıiyor. Belkı biraz Kolonya aksanı var. ancak hitap ettlği dinleyiciler zaten Goethe'nin dilinde ilerlemiş kimseler.» ••• Münich Oyunlarının uzun atlama ve 4x100 metrede çifte altın madalyalı Alman atleti Heido Rosendahl, ilk çocuju Davld'den 16 ay sonra ikinci çocugunu boıeMyor. Ve tabii bu kez kız olmasını lstiyor. Ancak. bir korkusu var: tlerde kızının ölçülenıe>Bc.: htr joya ulaşması. Alman ligindekl Leverkusen basket takımında oynayan kocasının boyu 1,98. Eh, kendi de blr o kadar boylu! ••• • Dünya Dönüyor Brezilya futbol millî takımmın antrenörü Brandao' nıın bir açıklaması herkesi hayretler içinde bıraktı: Arjantln'de yapılacak 1978 Dünya Şampiyonasına yalnız uzun boylu futbolcularla katılacakmış Brezilya. Brezilya'nın eski antrenörü Joao Saldanha bu açıklama karşınrta önce güldU, sonra da yorumladı: «1970 Mexico dünya şamplyonasmdaki yıldızlarımızın boylan ne kadardı: Pele. Tostao, Jairzinho, Rivellno? Hemen hepsı 1,70'liktı. Demek bunlar Brandao'ya göre milll Ukımda bile oynaj'amayacaklardı.» Elll yajındakl İngiliz VValter Stolle, dünya çevresinde 18 yıl (!) dolaştıktan sonra Londra'da bisiklelinden indi. Yeni bir meslek biçimi ortaya koyan Stolle 159 ülkede 600 bin kılometre katetmlş. 231 kez düşmüş, bınıerce yara. bere almış. Bisıkletleri bazen çulındığı. ba/en hurda hallne geldiğinden altı kez bisiklet degıştırmiif. Olanak buldukça çalıştıgı lşlerden, çevirdiğl tilmlerden aldığı paralarla. ... Ve geçerken, Kolombıya'nın bayonlaravası bisıklet şampiyonuyla evlendiğinl de ekleyelim... ••• Paraşütle sabit noktaya isabetll iniş dünya rekoru (resmi) bir Arjantinli paraşütçtl tarafından kınldı. Luis Mortenaga 4 bin metre yükseklikton atladıktan sonra aşa gıda kendislni bekleven atının eyerl üzerina lnmeyt başardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog