Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

' ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI ]Felsefe Yazıları Prof. Nusret HIZIR Kültür dünyamızı zenglnl9?tiren lcltap FIYATI: 2 0 îit«m« Adresı (.ağdaş yayınları Halkevi Sokak 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 53 Yll, SAri. 18830 Rururusu V UMJS N<\L)I t OCAK 1977 (UMARTESI Kemül Bayram'ın Genel dağıtım GE DA Istanbul Isteme Agah Efendı SOK 8/5 Ankaro JOildeki &enel Iş üyesi İ62 bin dolayında kapıcı bugün direniş >apmaya foaşlayacak t7ÎMtft, (Cumhurlyet Ege Bürosu) ptSK'e baglı Genellş Sendi• ( • • ^»ı'na üye 162 bın kapı ve 1ta\ < cifer lşçisınin 10 ilde bugün ;, «at 17 00 cien ıtıbaıen direnı>e K«çereklerı açıklanmıştır Genelİ? Sendtkası 4 nolu kapı ve kaloıf«r ışçılerı tzmir 5ube Başkanı > ' alrn Akbulut dün yaptığı açıkıjnada dlrenlşe 200220 bln kapı (Devamı Sa. 11, Siı. 8 de) MSP'ye bağlı KIT'lerde iki maaş ikramiye ödenmesine Maliye Bakanlığı karşı çıktı ANKARA, (Cumhurlyet BUrosu) Kamu ıktısadı kuıuluşlatında (KIT) çalışan memurlara ıkı maaş tulannda ıkıamıye verılıne sine kariji çıkan MSP lı Bakan lar bu kez kendıleııne baglı mı lunan kunıluşlarda çalışan me ınurlara iki maaş tutaruıda lk lamıye vermeye başlamışlardır ı Ancak bu gınşıme, Malıye B J , (Dfvamı Sa 11, Su 3 de) Şeriat Konferansı konusunda AP ile MSP görüş ayrılığma düştüler ANKARA (Cumhıırlyet BUroKU) Daha ontokı toplantılarında şerıatın butun tslâm Ulkelerındp tcmel yasa olmasını kararlaştıı.ın Seriat Konferansı>nm, tst ınbul'da mplanmasının AP ilp MSP arasında bazı yenl uyuş mailıklar çıkardığı oğrenilınıştlr Dısışlerl Bakanı Çağlayangıl konferansın blr dernek Urafından d(b»nlpnpreginı dlle getırlrken, MSP'liler toplantıyı Dıyanet tjlerl Başkanhğı'nın Türk hükümetı adına yapacağını belırtınışlerdir Dışışlerı Bakanı Çağlayangıl, şeriat konferansıyla llgül olarak şunlurı soylemlştır •Bildlgım kadaııyla Hasan Ansay bana geldl ve konferansı blr derneğın dü/enleveceğınl sbyledı Benim bildigim kadanyla bu lşl bır dernek japacak» (Devamı Sa. 11, Sü. 5 de) 10CKHEED RÜJVET OLAYINI ıNCELEYEN KOMıSYON BAJKANI YILMAZ ALPASLAN, F 1 0 4 S UÇAKLARININ ıKı PARÎı HALİNDE AUNDIGINI. DEMıREL'ıN BA5BAKANLIGI DONEMıNDE ALINAN UÇAKLARA 159 MıLYON lıRA FAZLA PARA ÖDENDıGıNI AÇIKLADI Çağlayangil: "Lockheed'e ilişkin anlaşmanın işlerliğı sağlanmalı,, ANKARA Dışişleri Bakanı îhsan Sabıi Çağlayangil, dün bir demeç vererek, «Loek heed konusunun gereksız, bılgısiz tartışmala rın etkisı altında blr eleştirı aracı halıne gel dıginı» blldirmiştlr Çağlayangil demeclnde, konuyıı topluoa gözden geçlrerek, Türklye ile Amerika Bırle şık Devletleri arasındaki anlaşmamn ımzala mşı ve İşlerliğı hakkında bılgl vermlş ve «Ad11 kovusturma ile sorumlu makamlarca açıklama yapılması halinde gizlilıge rlavot edılmesı nln ternınat altına aluıması jeroktıgı hakkındaki anlasma hUkmunun Mıhet Meclisı Araştırma Komisvonunu da ıçıııe alacağı mulâhazasıyla ve meclısımi7in bu konuda gösterdıği (Devamı Sa. 11, Sü. 1 de) "Ikinci grup uçaklar daha pahalıya alındı,, ANKARA, (Cumhuriyet BÜroıu) Lockheed rüşvet olayını incele mekle görevll Komlsyonun Baş kanı Yılmaz Alpaslan dlın ko mısyon odasında bır basın 'oplantısı dUzenlemış Başbakan Demııel'ın grııpta one sUrdügU ıddıaları yanıtlayarak şunları si/ lemıştir «Eaşbakan Demırel televizvon ekranlarında yayınlanan deme cınde ( . kendisıne çamur bulaş mayacagını) söylemlştlr ve kapalı biçimde F104 uçaklatı nın alımının 1974 yılında Sayın Ecevit Hükümetı zamanında * < > • nuçlandığını lddla etmıştlr Ger çek böyle değildlr F104S uçak alımı İki partl halinde yapılmıştır Blrıntı alı mın sözleşmesi 16 ekim 1974 gU nü imzalanmıştır Bu tarilıte Bas bakan, Sayın Ecevit ldı 18 arift uçak alınmasım öngören bu an laşmada beher uçak lçln 3 milyon 815 bln dolar odenmiştır Ikincl partı uçak alımının soz leşmesl 6 mavıs 1975 tarıhmda imzalannuş.tıt Bu tanhte Ba? bakan Savın Demırpl ldi 22 a det uçak alınmasım öngören bu nnlaşmadıı bphc ı uçak ıçın 4 rnil yon 298 btn dolar odenmiştir. Şimdı soruyoıu? Iklncı partl ııçnklann beherl içın birlnci par ti uçaklaıa oranla ve her bir uçak lçln fazladan Hdenen 4A2 bın doların hesabını Başbakan Demirel nasıl verecektır? 22 a det uçak lçin Türk maliyesır.ın kaybı 159 milyon Uradır Fivatlar artmadığı halde Sayın De mlrel neden aym uçaklar ı;ın 15!) milyon lıra fazla bdemıştır' Ayrıca Ne?ih Dural'ın Altay fırmtısına 1974 yılında Lockheed flrmasının u(,ak ba*>ma odedığı (De\anıı Sa. II Su. S de) Korutürk: ''Yeni yılda barışı sağlamak en baş görevimizdir CUMHUDBAJKAHI FAHRı KORUTÜRK; •ONUMÜZDE BUIUNAN HER TURlO DAR BOGAZI AŞHABA I U BARI5A M U I U K İHTiYAC VARDIR* DiDI ANKARA, (Cumhurhet R#ro^u) Cumhurbaşkanı Fahrl Korutürk. yenl yıl doli/yısıyla vayınladıâı mesaiın da «1977 yılında vurtta barışı sağlamak en ba? goravımız dır» demiştır Koruturk'un yenl yıl mesajı şoyledır «SevgılJ v&tandaşlarım, 1977 yılına gırerken sızlere httabetmekten ve ivt dlleklerımı belirtmekten büyük bır mcmnunluk duyuyorum Her açık rejım ıçinde yasajan toplumda oldugu gıbi, Turkıye Cumhuriyeti vatandaşı da yurdunda ve dünyada olup bltenleri görmekte kpndi «lonınlarını VP dünya so runlarını, bilincl oranmda. serbe^tçe tartışibilmektedır Birlm KörüşUmüze grtre, toplumlar ıçın en sag lıklı reılm «çık rejimdlr Oıiun <«,indlr kl Tılık millptl olarftk, htlr dfmokratik parlftmrnter si^tem ıçındekl blr yaşamı benimsemi?izdır (Devamı Sa 11, Sü. 6 da) Ecevit: "1977 silâhlara karşı oy, zorbalığa karşı halk yılıdır, ır DEMİREL, YENİ Yll MESAJINDA 1977'NİN SEÇİM Yllf OIMASINA KARJIN HıZMETlFRfN AKSAMAYACAOINI SOYLEDi BOZBEYlı S^IMIER, KAYGI VERICI BİR ORTAMA SURUKlENEBIliR. ANKAKA, lCumhuriyet Bürosu) Yeni yıl dolayısıyla sıjasal partı lıderlerı ve çcşıtll kuruluşlar mesajlaı \ayınlamışlaıdır CHP Genel Başkanı Bülent Ecpvıt «1977 vılı seı,ım yılıdır, sllahlara karşı oy yılıdır, zorbaUra karşı halk vılıdır haksı^lıga karşı lıak yılıdır» demıştır Paşbakan SUleyman Demırel de, «TUrkiyenin 1977 yılınrla se^ımle yenı yonetıcılerınl seçeceğlni böylece demokraiinın surdürüleceğini» bildlrirken, «Dlrlık. düzenlık, kardeşlik bırlık ve beraberliğimtzt koruyacak, barış ıçınde ydsimayı sürdürecpgl7» dıye konuşmuştur CHP Genel Başkanı Erevit'ln, 1977 seçlmlerlnde gençlerı Mirt dışındakl lşçilerı de uyaran yeni yıl mesajı joylcdır • Halkımız lçln arılaıl» dolu orgürlllk ııgrum dpınokrası uğruna venlmış kurbanlarla aolu blr yıl soıuı (Devamı Sa. lt, Su. 7 <le) Ahlâk dersi kitabını protesto için işçiler vlilli Eğitim Bakanhğı'na siyah çelenk koydu A\K4R\, (Cumhurljet Burosu) Yol Iş Federa<iyomı Ankara Şu besı \bnetıcıleri dün Mıllı Egı tım Bakanlığı onüne giderek Bakanlıftın knpısıınn bıı sıyah çe İLnk bırakmışlardır Siyaha bovannıış lcaranflllprden oluştuı çe lengln üzeııncle «^eıcflı ısçıler den Mıllı Eftıtım Bakanma» ya?ı sı bulunmaktaydı Çelengi, Ankara Yol İş 3endıkası Başkanı Hecaı Emre, Genel Sekreter Vpysel Eryılmaz, Malı Sekreter Cenkal Avar, Eğitim Sekreteıl îsmall GUr dün saat lino sıralaıında bııakmıslar VP basına yaptıkları açıklamada Lise 1 sınıflarında okutulan «Ah lakn kıtahındnkı «&PH f» bolumun dfi geçen sozlerı protesto etmljlerdir Yol î? Federasyonu Genel Başkanı Halıt Mısırlıojlu da. Alılak ve rplspfoye Ra lnm» kUaplinv la bıtlücüluk japtıgı bıldırıien (l)evunıı Sa 11. SU. 6 da) • CHP ZARA ıLÇE BAJKANININ OGLU VE DGSA ÖGRENCiSi OLAN NECIP BOZALİOGIU, 27 ARAUK AKŞAMI IŞIK MüHENDıSUK VE MıMARLIK AKAOEMıSıNE YAPILAN BASKINOA YARALANMI^TI. YENI YILINIZ KUTLU OLSUN Milli Eğitim yayını Türk Ansıklopedisi, Alı Naıh Erdem ın "Alevi Galıye,, ilışkisı konu^unddki sozlerım yalanlıyor Mıllı Lgitım Eakanı Alı Na'lı Cırlem, basın, tadjo ve feıovı* \oıda y.ıvmbnan açıkUni4>j da Telsefe dfrs kıtabuırla £9C . P 1 1 «Oulıyemi'n buîunkü \ı»»vı vatanda^l<ırınu7İıt hır ıli'ıtıs,! oı madıgını bıldııırken bır M.ı'ı ^ t,ıtun BH vdnlıği v«\mı an • Tüık Aıi'ikloppdısonde Galıve söicus, mıııı anlanı Kaı ılın;ı vt l i l ı ı l r n «Şıı mczhepler nin ıı nıamınıı vprılen acdn» î'I mpkfedır SÜ? Ivunıısu Fclscfe kıtabında H/ <\lı vı tutaıılaıa Gdlıje Grt (De»amı Sa 11, Su 4 de) İKOMANDO ŞALDIRISINDA VARALANAN OĞRENCİ DÜN HASTANEDE ÖLDÜ '* sınıi M m ı a r a lz k artesl 11 a g l r ı Yuksek ak P ' komando salüıV B r a U l a n N e c l p B o (iau P«İU 'f 0 ^' edılmekte oldufcu i Cocuk H » | < t a n e s i n d e d U n „ » kara ölmt >D jljr>sl •esl ciun ı 4ları vf Caraıın 1 î Zarr Jnderıl as ıda k ,uı 4 olr ıc*/ m a , 1 ı jıotndol oğrencis>i mettın Bozalıoğlu, dayısı CHP Sı \as Senatdrü Adıl Altay, DGSA Başkanı Prof Saciun Ersın ve ya km akrabaları hazıı bulunmuştur Okulun asma katında bayraga sarılı olaıak konulan CPbet tıttmuş, bu arada kısa konuşmalar da yapılmı. ır v.m s malarda öğrentmin olümtlne ne den olan sılâhlı komando saklı ıısı OIRVI anladlmış ve hük4lr*\p* ran guvenlıgl saglnrrmmakla U rai tutmskla ^uçlanmıştır D« (nevamı Sa. 11, Su. 1 de) tiri/pnm l ı ı ı r r t ) a r k n ı i a s l u n rıh ADANA Blıkaç gün oncp gp ce kulUbUnde münakaşa ettıgı Ko zan Hakımı Recep Kıdal taı Uındtm vıımruklaııaıak komaya vo kulan Devlet Ilastanpsı Baştaoıbı Dr Ahmet Kmadag kaldıııldıgı Adana NUmune Haslanebindu ıtıın olmuşttır Dı Ahmet KarnaaR ı yıınıru'tU lfude veıemıveoek şekilde korı.ı ya sokaraK oltımune yul ı y an Hakım R Eıdal Alemdaıoglu. ıkı gün ızını kuybPttnnıış ddh ı bon ıa Aaana Savcılığma leslım ul muş ve Sulh ( c<,a H.ıkımı dıra fından hakkında tıılukUma ı » ' i ıı \enlniistii (aa) Kozan'da yargıcın yumrukladığı doktor hastaneds öldü aldır.sı nan 21 ncadas Babası ve arltadaşları Npclp Bo7alıof(lu nıııı t.ıhııtu lıa^ııula (Fotoğraf: Ali ALAKl Ş) •mnt ıba> Udıba GÖZLEM UÛUR MUMCU îşler Kızışıyor... Yargıtay Yılmaz Güney'in mahkumiyet kararını onayladı ANKARA Yumuıtalık mı Safa Mutlu'yu oldünnektın sanık, film aktorü Yılma/ Gu ney'in temyiz ısteğl Yargıtay 1 Cera Daıresınde gorüşülerek < < a ıara bağlanmış ve Ankaıa 1 A gır Ceza Mahkemesinin vercuği 10 yıl mahkumiyet onaylanmı> tıı Yılmaz Oüney, blr sure öntt nralannda çıkan blr tartışma so mıtunda Yumurtalık hâkımı 6ata Mutlu'vu oldürmekten sarnıc olaıak yargılanmış ve Ankn;a Blrınci AJır Ceza Mahkeme» ntic sonuçlannn dava sonunda 19 vıl mahkumıyetıne karar verılmo'ı Güney'in avukatları mahnemo nin bu karan üzerlne, temvız ısteğı ile Yargıtay a başvurmu; lardı Yargıtay 1 Ceza Daıresı ern (Devamı Sa. 11, Su 4 de) Gazetemıze yazı yazan BAG KUR Malullük Şube Muduru Siirt'e surüldü Gazctemizde zaııun /aman u?manlıgı alanında vazılar va?dn Bag Kur Genel Mudurlugu Ma lullük Şubesl MUduru Meimet Koyunoglu Sıııte sürülmu. (ıAncak Koyunoglu Danış.tay dnn yurütmeyı durdurma karan HI mıştır (nevamı Sa 11, Su i de) Baskent Notları Dofu'dan Dönüş.. Fikrct OTYAIM AM\ARA Aşağı yukcrı boş bın kılunırtıcve \.ıran blr gprı ctcn, havası zehırh Aukaıa'ja donduııı Uçak, taksi otobüs, )eep. hrlı kopter Iraktoı ile Gazinntep. Kilıs vc koyleri, Malat^a, Hekını (Dt'vamı Sa 11 Su 4 de) \[ feıyasa Bıllmler Yu L .'I j Mudur Prof KıvançV ie ile tatıp edılmejrt iemı bcnaısu ve tından kıntımışıır <ademı Ba^nı Pröl ar'ın başkaiıgında Jieml Yonetıi Kuri)ilu osu aşağıdak protesto ta kamuoyııııs duyurulms rarlaştırmıştır. Kışı guvpnllfeı > o^KurluJtu n j m yletımınn temıatı altmda £\ ndugu Ulkemirdo«iPtim ü V ^ I u> ybneltılen buür harektu, kınamaktayı? 9d<»t Klrısı: e (Devamı Saıı Slı. 8 î* . «•I il o/el O)Minun AND M J lllet Mecllsindeki Lockhecd tartışmalan blr Kcrçrfcl gun t$ığı Kibi ortava çıkarmıijtır \ılalet Bakdiıı Ismail Mü(tuoglu, ABD İle ıınzalunaıı sozleşmv ccrcKinıt'. Lockhcrtl İle ilfill belee ve bUgUerln ancak «adlı mcrLİlerc» verilebılecrKİni, bu nedenle, once, kamu keylmlndeki alımları ıtra^tırmakla forevll Komisvona bilırl ve belge vermedlnlııl, fakat, Baabakan Dcmlrel'in Isran iızerine. Komlsvona bilgi vc belge vermek zorunda kaldıjhnı açıklaınıştır. DP Genel Kaşkaıu Fcrrııh Bozbevll. hafta ba^ında dü/en ledifcı basın topiantmmla, Amcrıka İle imzalanan sozlrşıııcnın, IvOtkheed konusunun Parlaınentoda arastınlıp, sorusturul ma.sını «ııılctligıni bu belge ve blleılerin, bu Konılsvomı verilmesl halinde. ABD Adalct Bakanlıgının. bu bilei ve belgelcri Turkiyc'ye vollamavacaRinı bellrtnılşU Adalet Bakanı. IMIUet Mecüslnde vaptıfeı koııuşmadı», Kozbevll'nln bu EOrlemlnl \e kuşkusunu do^ııılamıştır Muftuoğlu demek isttvor kl: «A3D ile Imzaladığımız sözleşmeve Eure, bl/ bu heleelerl ve bllcilrrl, ancak (Adlı makamlar.ı) \erehlHrl« KSer hlı bu ı;İ7İlll«p HMinrsık ABD'nln bu hllgl vc heljreleri Turkiye've vermrnıck hakkı doğar » Adalet Bakanı, bıınİHrı üiılattıktan suıır.ı lıu lıelKe \c hiİKi!<*ıi>< (I)oamı SA. 11, !su. 1 dr) MiLLi PiYANGO'nun Y1LBAŞ1 ÇEKÎLİŞİNDE KAZANAN NUMARALAR1N DÜNYADA 1976 Ylü NASIL GEÇTi? LtbTESt ') S\YFAMIZDADIR c 0'.. YIIBAJI . • GLUİGİMÎ/ YIL BÜTÜN DUNYADA GÖHÜLEN BELLt B\SLI StYAbAL CJKI t •'MEI ER. 0 ' . AYBA5I... Cııgun 6. ıp 7. sayfalarda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog