Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Yazın ve Yaşam DOÇ. TAHSIN ruca Blr billm Brtamının edeblyat ve sanat dünyamıza bakışlan. Flyab 15, TL. İSTEME ADRESl: ÇAGDAŞ TATINLAR1 Halkevl Sokak, 39/41 Cağaloğlu • Isıanbuı umhuriyet 53. Yll SAYI: 18708 Kurucusu: YUNUS NADİ 27 AĞUSTOS 1976 CUMA tan topraklan» sının olçusunde onem kazandığına ve sıyasa] mtelığı ağır basan bu konunun Adalet Divanında çozümlenemeyeceğıne dıkkatı çeken Işık, ozetle şunlan soylemıştır «Bırleşmı$ Mılletler Genel Kurulu çalışmalarında iyl olan, alınan kararlardan çok Dışışlert Bakanının kararın Adalet Dıvanı ıle ilgılı hükmünü nasıl yorumladığımızı açıklaması olmuştur Çağlayangıl'in Bırleşmiş Mılletlerde GUneş'ın ızınde yurumekte yarar gorduğü anla(Devamj Sa. 9, Sü. 2 de) HIROŞİMALAIl OLMASIN « OKTAY AKBAL Flvatı: H) Ura İSTLME ADKESÎ Î ÇAGDAŞ YAYINLARI Halkevi Sokak, 39/41 Cagaloğlu/IST. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Ege'ye ilişkin olarak açılmış davaya bakamayacâğını Adalet Divanı'na dün bildirdi. Işık, Ege sorununun Adalet Divanında çözülemeyeceğini yineledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Esat IŞIJÎ. dun verdığı demeçte, Dışışlen Bakanı îhsan Sabn Çağlayangıl'ın Bırleşnuş Mılletlerde Turan Guneş'm «ızınde yurümekte yarar gordü1 ğünu» one surmüş, «Güneş de BM Genel K :rulunda Kıbns Barış Harekatı ıle ılgılı karar tasansına bazı maddelerı nasıl yorumladığımızı belır'erek katılmıştı Dıleğımız huktımetın uygulamada da bu goruşten aynlmamas:dır» demiştır Kıta sahanlığı sının sorununun «Anava Adalet Divanının kaza yetkisi kabul edilmiyor ANKARA, (ANKA) Turkıye Dışışlen Bakanlığı, Lahey'deiU Uluslararası Adalet Divanına, Dıvan'm ««mecburı kaza yetkis ni kabul etmedığını» bıldırmıştir. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğıinden yapüan açıklamada, bu goruşün Dıvana gaynresml yoldan iletıldığı bekrtilmiştir. Dısişleri Bakanlığı Enformasyon Genel MUdUrluğtinun açıklaması aynen şoyledır: «MTA SısmıkI gemısının Ege'deki araştırmalarına karşı Yunan hükumetının Uluslararası Adalet Divanına «Ara tedbırlerı» alınması ıçın yaptığı müracaatîa ılgılı müşahedelerıni Türk hükümetı bugun (dun) Dıvan'a gayrıresml olarak ulaştırmıştır. Turk hükumetinın muşahedelerini bıldirmesi Turkiye içın hç bır taahhut tazammum etmemekte, fakat Dıvanın geleneklerıne uygun duşmektedır Bılındığı gıbı, Turkıye, Mılletlerarası Adalet Divanının mecburi kazasını kabul etmediğınden, Yunanistan tarafından Ege kıta sahanlığı konusunda açılmış olan davalara Dıvanın bakmaya yetküi olmadığı gonişündedır» öte yandan, muhabirimiz Kosta DAPONTE'nın Lahey'den bıldırdığıne gore, Türkıye'nın Lahey Buyukelçısi Oktay Cankardeş, dün oğleden sonra Uluslararası Adalet Dıvanı Başkatıphğıne Yunanistan hukümetının Ege' de uygulanmasını ıstedığı geçıcı koruyucu tedbırlerle ılgüi Turk (Devamı Sa. 9, su. 4 de) Erbakan: ''CHPMSP koalisyonu döneminde Çandarlı gemisi Ege ^ denizinde petrol arama çalışmaları ^apmıştır,, VAN (Cumhuriyet) Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan, CHPMSP kpülısyonu zamanında da Ege'dekı hakları korumak içın tıtız davrandıklarını belırterek, «Çandarlı gemısı Ege'de petrol aramak ve araştırmalar yapmak uzere gorevlendınlmıştır ve çalışmalar yapmıştır» demıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) K.lıç: "Petrol rezervini tesbite esas olacak ilk sismik etüdleri yapan Türk gemisi Hora'dır,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ege denizinde sısmııt araştırma nedenıyle CHP ile AP arasında «Kıta sahanlığı harıtası» konusundaki tartışmayı dun düzenledığı basın toplantısıyle sürdüren Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç «Kesınlıkle ıfade ecı yorum kı, CHP MSP hukumetı zamanında sınır(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) DGM yasasmı çıkarmak üzere meclisleri toplantıya çağırmak için gerekli imza sağlanamıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) AP'nın DGM Yasasım çık<ırmak uzere, Meclisleri olağanustu toplantıya çağırmak ıçın yeterlı ımzayı dune kadar toplayamadığı oğremlmıştır. Meclısın olağanustu toplantıya çağrılabılmesı ıçın 90 üyenın ımza vermesi gerekmekteydi. AP'lıler, bır yandan yurt dışında bulunan üyelerinin yerlerıni saptamaya çalıçırlarken, Meı> lıslerın toplantıya çagrılması ıçm ımza toplanıp da 226 kışının Ankara'va getınlememesının scn radan doğuracağı tepkılerı ve sakıncaları gozonunde tuttuktarı soylanmektedîr Sıyasal çevreler, Meclısı toplayıp DGM tasarısını goruşmek mumkun olsa bıle, Senatoda durumun Cepha açısından, Meclise gore daha gug oldugu ifade edjlnaektedır. Bayındırlık Bakanlığı 5. Bölge Müdürü yayınladığı emirle, 'mübalağalı zevk ürünü saç ve baş tuvaletiyle makyajı,, yasakladı ANKARA, (ANKA) Bayındırlık Bakanlığına bağlı Ankara 5'inci Bölge Müdurü Ismaıl Hakkı Karaman bnceki gün yayınladığı blr «sırküler» ile kadın ve erkek memurlann «mUbalâğn lı zevklerın etkısı alfında kalarak, hızmptın gerektırdığı pozısyonlarla mumkun olmavan saç ve baş tuvaletlerınl» yasaklamıştır. «Kıyafetln sirkuleri» başlığını taşıyan emırde, mubalâğ?'ı zevklerın etkısı altında maıtyaı yapmanın, «yersız, çırkın ve yasak» olduğu belırtılmektedır Eayındırhk Bakanlığı Beşıncl Bolge Müdurluğüne bağlı msmurlara gondenlen sırkülerde, «favon, alına dokulmus saç kapalı ense traşı, pos veja pala bıyık« yasaklanmakta, kadın memurlarır, ış yerıne koju mavı renkte ve dız altında iş onluğü ile gelmelen ıstenmektedır. Kıyafet sırkülerı aynen şoyledır cAnayasamızm 117. maddesınln devlet \e dığer kamu tuzel kışılerı memurlan için koyduğu (gpnel kuraDm tanfı içınde, kamu hızmetleri aslı ve surekli gorevlı h?r kadın ve erkek her memur ve S/S elemanları, sade temız ve muntazam, medenı bır kıyafet içmde bulunmakla sorumludur Kadın memur ve S S elerr.an(Devamı Sa. 9. Su. 2 de) Cephe partileri arasmdaki anlaşmazlık konuları giderek belirgin hale geliyor • BAKANUR KURULU IOPLANIISINDA iSTıFA ETTıGıNi DOĞRULAY&N MıLLi SAVUNMA BAKANI MELEN, «ARKADAJURIMIN 1SRARI L'ZERKE iSîıFAMI GERı ALDIM. DEDı. ANKARA, (Cumhnrivet Börosn) Mıllıyetçı Cephe içmde'u AP ve MSP'li Bakaniar arasında ıney«tena gelen uyu<»nazhk, giderek dığer ıkı kuçük partıye de >tmsımış ve karşılıklı verılen demeç terdekı suçlamalar nedenjle d^n ku Bekanlar Kurulu top'antısı ertelenmiştır öğrenıldıgıne gore, bır sure önce MSP ve MHP'hlerden şıkâyetçs oldufuna tjel'rten ve Sanayi ve Teknoloü Bakanı ile «ülusal Savunma Sar.ayıı» konusunda anlaşmazlığa duş tüğünü soyleyen CGPlı Mılü Savunma Bakanı Ferıt Melen de «ıstifa ettim» diyerek Bakaniar Kurulundan aynlmış, ancak Baş bakan Süleyman Demırel ve Tur han Feyzioğlu'nun araya gırmelerı uzerıne ıstıfadan vazgeçmış tır Bakaniar Kurulu toplantısının MSPIılerın Doju illerıne ge" nsı nedenıyle yapılmadıgım belirten hükümet çevreleri, gundemde bulunan «Hora'nın uçuncü görev bolgesı çalısmalarının değerlendinlmesı, pamuk taban fıyatlannın saptanması ve serbest bolgelenn yerının açıklanması» gıbı konulann gorüşuleme dığıni ıfade etmı^tir. öte yandan, AP ve MSP'nin yayın organları karşılıklı olarak Erbakan ire Demirel'i suçlayan yanlar yazmakta, CGP ıle MHP yonetıcıleri de yayınladıklan bıldirılerle «hlikumet ıçındekı ıkı bu yıik partırun çelışmesının koalısyona zarar vereceğı goruşonu one surmektedır CGP Teslulât Mechsinın son toplantısı ils kesin olarak AP ile bırleşmeyeceğı karanna varması, aynca, yayınlanan bıldlride «AP bazı konularda MSP ile yarış halıne gırmiş tır» cünüesınin yer alması koa(Devamı Sa. 9. Sü t de) DEĞiŞrK 60RÜJIER Cephe ortakları arasında, DGM nin bakabıleceği davalar konusunda bır gorüş bırlığıne varılamamışür. AP ve MSP, TCK* nın 163. maddesinın DGM davalanndan çıkarümasını isterlerken, CGPTıIer 163. maddenın da kapsam içıne alınmasını ıstemek tedırler. Mechste 226 oy sağlanıp, CGP'ye karşın önerınin APMSP doğrultusunda geçmlmesl mümkiin olsa bıle, Senatoda, kontenjan senatörlenyle tabıi senatörlerın TCK'nın 163. maddesi (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Işverenler Send'kalarına karşı "Ortak tutum tesbiti,, için toplantı yaptı (tstanbul Haber Servlsl îşçılere ve ışçı send'.kalarına karşı ış\ erenlerın ortak hareketlennı sağlamak amacı ıle duzen lenen ış\erenler toplantısı dun Istar.bulda yapılmıştır. Odasaray'da basına açık olarak yap'ığı açış konuşmasında Turkıye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu Yonetım Kurulu Başkanı Halıt Narm, toplantının ışierenlen orgütleme, JkeI"> bağlarra ve bu yolla sosyal koşul'an dengeleme, ışçı ılışkılsrınde kar şılaşılan sorunlan çozumleme a macı ıle duzenlendigi.il çıklamış, şu kaıarlarda bırleşılmesını ıs temıştır 9 Tum iş yerlermm İşveren Spndıkalanna ü>e olmaları # Toplu ış sozleşme goruşme lerının İşveren Sendıkaları tara fından yapıîması • Işveren Sendıkalarında grev(Devamı Sa. 9, Sü. 3 ıle) • Büyük zaferin 54. yıldönümü ve 6iZafer Haftası,, Kocatepe'de kutlanmaya başladı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Buyuk zaferin yıldonumu ve Sılâhlı Kuvvetler gunü kutlanmaktadır. Büyıik zaferin 54. yıldonumu ve «Zafer Haftası» dun Afyon Kocatepe'de kutlanmaya başlanmıştır. Toren 6'da Kocatepe'ye hareket edılerek başlamıştır. Bunu Kalecık ve Belentepedekı temsıli topçu atışı ızlemış, daha sonra abıdeye çelenk konulmuştur. îstıklâl Marşı'nın bando eşliğmde çalınıp soylenmesınden sonra gondere bayrak çekılmış, daha sonra da şehitler ıçuı ıki dakıkalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Bu arada bir manga ıhtıram atışı yapmıştır. Törende konuşan Birınci Yurtiçı Bolge Komutanı Korgeneral Cemalettın Altmok, «Türk tanhi baştan basa bır kahramanlık destanıdır. 54. yıl once bugun bu asıl mıllet tarıhıne yeni bır destan ılâve etmenın coşkunluk ve heyecam içersinde buiunuyordu» demıştır. Öte yandan, Agâh Efendi Şehıtlığınde de bır toren yapılmış, saygı duruşunda bulunularak gondere bayrak çekılmıştır Burada da Bınncı Yurtıçı Bolge (Devamı Sa. 9, Sd. S Oe) LOCKHEED KOMİSYONU BAŞKANI: "LtSTE YOKSA DEMİREL'E DÜŞEN GÖREV LİSTEYİ ÎSTEMEKTİR;, Lockheed ruşvet olayını incelemekle gorevlı Meclıs Araştırma Komısyonu Başkanı Tekırdag CHP Mılletvekılı Yılmaz Alpaslan, rüşvet soylentılerının sokaktakı vatandasa kadar ındığınl belırtmış, konunun bır an once aydınlatılmasının artık kaçınümaz olduğunu soylemıştır. Yılmaz Alpaslan dun bu konuda verdığı demeçte, Başbakan Demirel'i, olayı uyutmakla suçlamıs ve ozetle şunlan soylemıştır: «Demirel ABD'den gelen belgeler arasında ruşvet dağıtılan kışılerin lıstesının bulunmadığını soylemektedır. Eğer boyle bır lıste yoksa, ABD Senatosu Çok Karataş'tan Danıştay kararlarını uygulaması istendi • TRT GENEL MÜDÜRÜ ÖNCEKÎ GÜN TÜM DANIŞTAY KARAKLABINI UYGÜLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI.. •i TURK ÎŞ'iN YAKINMALARI KONUSUNDA TUNÇ KORUTÜRK'E BAZI BELGELER VERDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkam Fahrı Koruturk tarafından kabul edilen TÜTKIŞ Genel Başkanı Kalıl Tunç de.lst kesımınde ışçüere karşı uygulanan baskıları anlatmış, YolI» grevı nedenıyle eylul ayının ılH haftasma kadar «Itıdal» tavsıye edıldığını belırterek bır sure b°K^ leme donemı geçıreceklerını ve daha sonra gerçek eylemlennı or taya koyacaklarını açıklamıştır Cumhurbaşkanı'na kamu kuraluşlanndakı acımasız partızanlığı anlattığmı soyleyen Tunç, «Bu me selevı sadece kamu kuruluşlarında bır partızanhk oîarak degıl, devletm ele geçırılmesı kavgasımn verıldığı ve devletı ele geçırmek ısteyenlerın, Cumhuriyet rejimıne ınançlı kişılenn değıl, aksıne Cumhurıyet ve Demokra'"iıc rejıme kar^ı davranışta olan kışıler olduğunu bazı belgelerı.le Cumhurbaşkam'na takdım ettım Devletın başı olarak bu davranışlara bır dur deme zamanı geldığı (De\amı Sa. 9. Su. 8 de) ANKARA, (ANKA) TRT G«. nel Müdürü Şaban Karataş ın rtncekı gün basına yaptığı açıklamada, hıç kımseyi gorev kusuru veya gereğı olmadan tayın etmedığını, Danıştay kararlarını uyguladığını one surmesi üzenne, bazı TRT personeu. bırer dılekça ıle TRT Genel Mudürlüğune basvurmuşlar, kendıleri hakkındakl Danıştay kararlannm uygulanmasını ıstemışlerdır. Yurt dışı yayınlar dairesi eskl başkanı Esın Çelıkkan ve pcrsonel daıresı eskı eğıtım mudurü Uluslu Şırketler Araştırma KoCengız Sezer, TRT Genel MUdur mısyonu Başkanı Senator Church lüğune verdıklerı dılekçelerde, yalan soylemektedır. Oj'sa aynı J kendılen hakkındakl Danıştay bugune kadar uykomısyonun Japonyaya verdıği kararlannın bılgı ve belgelerle bır eskı Baş gulanmadığını bıldırmışler ve ka rarların uygulanmasını ıstemışbakan, bır eskı Ulaştırma Bakanı tutuklanmıştır. Bu durumda lerdır Dılekçe veren Tîtr goABD makamlarının Turkiye'ye o revlılerı ayrıca ne gıbı bır gorpv (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) (Devamı Sa, 9, Su. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU RAMAZAN BAŞLAD! ANKARA Bugun mubarek cRamazan Ayı»nın ilk gunüdur. Ramazan aymın gelmesıyle dun gece cSahura» kalkılmışür. Ramazan'ın en uzun orucu bugun, en kısa orucu ıse arıfe gunü tutulacaktır. Bugunkü oruç 15 saat 17 dakıka, arıfe gunu ıse 14 saat sürecektır. Ramazan Bayramı ise 25 eylul cumartesı gunu baslayacaktır. Ramazan suresınce camılerde vaazlar verüecek, meviıtler okutulacaktır Dıyanet Işlerı Başkanı Doç. Dr. Suleyman Ateş, Ramazan dolayısıyle, bır mesaj yayınlamıştır. Mesajmda, «Bu ayda vereceğunız fıtre ve zekâtlarla, yapacağımız yardımlarla çevremızdekı yoksul ve kımsesızler sevınecek, mutlu olacaklardır» dıyen Doç Dr. A^eş, şunlan eklemıştır «înanmış ve yaradanına yonelmış insanlar teravıhlerde ve dığer ıbaaetlerde aym duygular içınde bır araya gelecekler, bırlık ve beraberlığuı en guzıl orneğını vereceklerdir » CHP Çorlu îlçe Kongresi tüm sonuçlarıyle iptal edildi CHP Genel Merkezi, geçen hafta yapılan Çorlu tlçe Kongresını ıptal etmıştır. CHP Genel Merkezı'nden verılen bılgıye gore, Ilçe Yonetım Kurulunun feshedılmesıne, yem seçılen ılçe başkanının bır sure once deviet memuru olması sırasında partıden kaydmı sıldırmemesı neden gosterılmıştır. CHP Genel Merkezi, yem seçılen ılçe başkanının deviet memunyetınden ayrılmasmdan sonra bu durumu ll ve ılçe yonetımıne bıl(Devamı Sa. 9. Su. 5 ue) îsler kaıışıyor... TGS îstanbul Şubesi ile Tek Gıda • Iş, işveren kuruluşlarımn girişimlerini eleştirdi (Îstanbul Haber Servlsi) Turkıye Gazetecıler Sendıkası îstanbul Şubesi, ışveren kuruluşlarının ışçı haklarına ılışkın gırışunlerıne karşı dun kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada bu çaba ların ulkeyı sayısız grevlere su rukleyeceğmi, çıkacak olavlardan ışçılenn sorumlu tutulamıjacağı nı bıldırmıştir. Işveren kuruluşlannın işçi hak larını kısıtlamak içın gırıştıklerı hanrlıkların kaygı ıle izlendtğını belırten TGS îstanbul Şubesi lc ra Kurulu bıldırısınde ozetle >oy le denılmektedır: «Bellı bır süredenberı işçilerın I haklarını kısıtlayacak nıtelık ıçın I (Devamı Sa. 9, Sü. S de) 1 OLAYLARIN ARDINDAKİ Bağlayıcı değil, ama.. GERÇEK bir dlzi karara Atina'nın ve Lefkoşe'nin girisimlerijle ulasümıstır. Türkiye ve Kıbns Federe Devleti, SriLanka'daki Bağlantısızlar Konferansında yoktular. Lahev Adalet Divanında Turk temsilcisine ayrılan koltuk boş kalmıştır. Bu goriinüra olumlu bır izlenim varatmıyor. Dünya kamuoyunda Yunanistan anlaşmazlıkları barışçı yollardan çozümlemek isteven bir deviet izleni T MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI YAZISI 7. SAYFADA ürkiye ile Yunanistan arasında ICıbrıs'tan başlayarak Ege'ji kapsa>an çeşitll sorunlar \ar. Bu sorunların çözumundc iki ülkenın şimdiye dek seçtikleri politikalar arasında bir temel avnm goze çarpıyor. Ankara Hukümeti anlaşmazlık konıüarmı iki ulke arasında ikill muzakerelerle çozümlemeyi yeğlemektedir. Başbakan Sulevman Demirel kendine özgü uslubuyla bıınu çesitli kez dıle getırmiş, «herkes aradan çekilsin» demlştir. Atına ise anlasmazlıklaruı uluslararası forumlarda çözümlenmesınden yana gorunmektedir. Yunanistan kendislnı BV1, Lahey Adalet Divanı, Üçuncu Dunya örgntleri önunde güçlu saymakta, Türkive ile Yunanistan arasmdaki konuları uluslararası orçutlerin eundemine sokmak için vargucüyle çalışnıaktadır. Bu yolda başansız kaldığı sovlenemez. Son günlerde SriLanka daki Bağlantısızlar Konferansında, Birleşmiş Mllletler Güveniik Konse>inde ve Lahey Adalet Divanında Turkiye'ye değgin Türkiye îş Bankası'mn kuruluşunun 52. yılı kutlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Turkıye Iş Bankası'mn kuruluşunun 52. yılı bugun Genel Mudurluk ve banka şubelerınde torenlerle kutlanmış, banka'nın ku rucusu Ataturk'un manevı huzurunda saygı duraşunda bulunulmuştur. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) • •• (Devamı Sa. 9, Sü. i de) merika Birleslk Devletleri 4dalet BakajıhŞı, acaba Lockhced Içak Slrketinden ruşvet aianlann adlarını yolUriı ını, yollamadı mı? Başbakan Demirel, boyle bir lıstenin roılanmadığmı sovlemiştlr. Demirel'in bu açıklaması, jeni ku.;kular doğurmuştur. Loekheed L'çak Şirkttınin, içinde Türkive'nin de bulunduğu bazı ulkelere ruşiet değıttığı, Amerikan Kongresinde açıklandı, bu tarihten sonra, Hollanda, ltalya \e Japonya'da, ruşvet aianlann &dları belirlendı. Fakat nedense, Turkive'de ruşvet alanlar, bir türhi açıklanmadı, bu gidişle, pek acıklanacağa da benzememektcdir. Manevi şahsiyetler rüşvet alraaz. Bu rüçvet, Turkive'de, yaşayan bazı kisilerce aJınmıştır. Öyleyse, bu rusvetçilerin adları neden açıklanmıyor? Japonya'da, Hollanda'da, Italvada, Lockheed Şirketi'nden rüşvet alanlar belirlenivor da Turkije'de aym şirketten ruşvet alanlar neden açıklanmıyor?.. l çak alım satımı, düuyamn rn kârlı işlerindpn biridir. Bâvuk şııketler, uçak satmak istedıkleri ıılkelerde am.uısız savaşlara firmektedırler. Turkive, bu savaşın alaıılarından rlridir. «Lockheed», «Boeing», «Douglas» ve «Mirage» jçak şırketlerı, Türkive'ye uçak satmak için, bırbirlerıyle, ses hızını asarak, savaşmışlardır, Bu şirketlerın, polıtıkacıları vardır, bakanlan, milletvekilleri vardır, emekli alba\ları \e generallen vardır, gaıef* sahiplerınden temsılcileri vardır. Kol.ıy değil, mllyoniar dönüyor bu işte Lockheed Uçak Şirketi. geçen yıl, Douglas şirketince yapılrtn «DC10» uçaklarına karşı «Tristar» adlı uçak SEtımı için Iurk Hava Yolları \onetim Kuruluna basvurdu. Fakat bu basvurma yöntemi. bira7 şaşırtıcıydı. Şirket, butıın vıınetım ırelerine, «ki^i^e özel» mektuplarla basvurarak, «Tııstar» kurulu uçağının saün alınmasını istivordu. (Devamı ba. a, Sü 1 de) A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog