Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAY1NLARI Yazın ve Yaşam DOÇ. TAHSIN röca Bir biHm aflamının edeblyat ve sanat dünyamızs bakışlan. Fiyatı: İS. TL. İSTEME ADRKSt: ÇAGUAŞ YAİI.NLARI Halkevı Sokak. 39/41 Cağaloğiu • Istanöui umhuriyet 53. YIL, SAYI: 18706 Kumcusu: YTJNUS NADİ 25 AGUSTOS 1976 ÇARJAMBA yına, Demirel hükümetinln bir Bakanmın da adının kanştığını açıklaması üzerine, Demirel'in, komisyon başkanlığına bir mektup gönderdiğinı, ancak, bu güne kadar isim listesinl vermediğini belirtmiştir. Alparslan «Bir takım namuslu insanların haksız yere töhmet altında Kalmasının sorumlusu varsa, o da bu tutumda israr eden Demirel'dir» demiştir. Alparslan, Komisyon Başkanı olarak, olayın biran önce kamuoyuna açıklanması için çaba harcadaklannı belirterek «Başbakan De(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Ç A ĞDAŞ T â T I N L A R I İnsancı Yolcular Hıfzı Veldet VELiDEDEOĞLD Hümen Oüşunceieri Yansıtan, Denemeler, yazaruı Yaşam öykUsll ve Bibliyografyası. f tyao : 20 LLra lsteme adresi : Cağaloğlu Halkevi Sok. No. 39 • 41, tstanbul ABD'den gelmiş olan belgelerin Ankara Savcılığına verildiğini açıklayan .Demirel: «Liste spekülâsyonu yapmak fazilet cellâtlığıdır» Alparslan, Başbakan'ın komisyona gönderdiği mektubu açıkladı ÇORLU (ANKA) Lockheed yolsuzluğunu araştırmakla görevli Millet Meclisi Komisyonu Başkanı CHP Tekirdağ MilletvekUi Yılmaz Alparslan ANKA'ya bir açıklama yaparak, «Demirel rüşvet alanlann listesinl bize vermemekte israr etmektedir» demiştir. Alparslan, Lockheed uçak şirketinden rüşvet alanlarm listesinin Tiirk hükümetine bildirildiğini, ancak Demirel'in, bu isimleri açıklamadığını belirterek, Başbakanın, listeyi açıklamaktan çekindiğini ileri sürmüştür. Yılmaz Alparslan, Lockheed rüşvet ola Demirel: "Lockheed ile ilgili gelmiş bir liste yofc. tstanbul Haber Servisl Başbakan Süleyman Demirel, dün Gazeteciler Cemiyetini ziyareti sırasında «Lockheed rüşvetolayı ile ilgili olarak ABD Hükümetinin Türk Hükümetine yolladığı belgeler arasında bir listenin bulunmadığıom söylemiştir. Lockheed rüşvet skandalı ile ilgili olarak Türkiye'de kurulmuş olan Meclsi Araştırma Komisyonunun Başkanı Tekirdağ milietvekili Yılmaz Alpaslan'ın, ABD tarafından gönderilen belgelerin Komisyona verilmediğine ilişıdn açıklamasmı hatırlatan gazetecilere Başbakan Demirel şu yamtı vermiştir: «Amerika dan gelmiş bir liste yok. Türkiye'ye resmen tevdi edilmiş dokümanlar içinde t'ir liste mevcut değildir. Liste spekülâsyonu yapmak fazilet cellatlığından başka bir şey değildır. Namus ve şereflerle kimsentn oynamaya hakkı yoktur. Türkiye'de devlet idarelerinin üstüne çamur atılmasından büyük zarar görülmüştür. Masum, namuslu. faziletli insanların evvela üstüne çamur atıp, sonra da namuslu olduğunu ispat ile karşı karşıya bırakmak canavarlıktır. Kim ne biliyorsa söylesin. Gayet açık söylüyorum. Lockheed ile ilgili muamele zamanımızda cereyan etmemiştir. Birleşik Amerika Devletleri Hükümeti ile yaptığımız anlaşma gereğince bize gelen dökümanların Araştırma Komisyonuna verilmesini yazıyla hem Hariciye Bakanlığına ve hem de Adliye Bakanlığına talimat olarak verdim. Söylüyortım bu do kümanlar içinde liste de yoktur. bu zamana kadar verilen bilgilerin üstünde pek fazla bir şey de (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Adaiet Bakanı: "Şikayetlere yol açtığından, TCK'nun 163. maddesini değiştirmek için tasarı hazırlanıyor,, Türkiye ile Yunanistan'ı karşılıklı görüşmeye çağıran karar tasarısı Güvenlik Konseyine sunuldu Atina HORA'nın faaliyetinden söz etmedi; Ankara da Uluslararası Adalet Divanına atıfta buluuduğu için tasarıyı benimsemediler Amerika, İngiltere, Fransa ve Italya'nın hazırladığı tasarının bugünkü oturumda oyianacağı bildiriliyor Birleşmi? MlUetler (New Tork) Ege'deJü Türk Yunan uyuşmazlığına iliskin olarak ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından hazırlanan bir karar ta6arısj, dün resmen Birlesmiş Milletler Güvenlik Konseyine su nulmuştar. Türk Yunan anlaşmazlığina ilişkın olarak iki ülkeyi karşıhklı görüşmeye ve Uluslararası yargı kurall'.rının görüşlerini almaya çağıran karar tasansı Güvanlik Konseytaln 15 üyeeinin dün VB önceki gün yaptüdan daaışma nitellğindeki top lantılarda ele aluımıştır. Güvenlik Konseyinin, dört NATO ülkesi tarafından hazırlanan karar tasansı üzerinde resmi görüş melere bugün geçmesl ve oylaına yapılması beklenmektedir. Karar tasansı, Hora gemiii • nin Ege'deki çalışmalanna deginilmediğl için Yunanistan'ın Uluslararası Adalet Divanınm gorüslerimn dikkate alınması iotendiği için de Türkiye'nin itiraKyla karşüaşmıştır. Karar tasansının hazırlanmasmda özellikle Ingiltere'nin çok faal rol oynadığı büdirilmiştir. Konsey Başkanlığına sunulan ta(Deramı Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA Adalet Bakanı îsmail Müftüoğlu, Türk Ceza Kanunu'nun 163'üncü maddesi ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, «Bu maddeyi, ayni kanunun komünizmi, anarşizmi, faşizmi ve ırkçılığı yasaklayan 141 ve 142'nci maddeleriyle aynı paralelde mülahaza etmek veya her iki hükmü yekdiğerinin altema(Devamı S*. ». Sü. 4 de) Yargıçlarının görev süresi sona eren Adana • Jzmir DGM'leri yeni atama yapılmadığı için davalara bakmıyor (Cumhuriyet Habcr Merkezi) Adana ve İzmir Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yargıçlannın üe yılhk yasal görev süre!=ri dolduğu ve yerine yeni atamalar yapılmadığı için bakmakta oldukları duruşmalan ertelemişlerdir. Serin ve yağışlı havaların birkaç gün daha devam edeceği bildinldi ANKARA Akdeniz ve Sov yetler Birlıği üzennden geieıek yurdumuzu etkısı altına alan serin ve yagışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdürecegi bildirilmiştir. Devlet Meteorolo.il lşleri Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Erbaz, Ramazan boyunca bazı günlerin, yaz aylarının özelliğmi göstereceğini. fakat büyük bir kısmmda sonbahar serinliginin beklendiğini söylemiştir. Bu yaz hava sıcaklıklarınm hemen hemen yurdun tüm kesim lermde normalin altında olduğunu da belirten Erbaz. 21 ağustostan beri etkisini gösteren serin ve yağışlı hava kitlesi hakkında şu bilgiyi vermiştir: «Yurdumuz 21 ağustostan itlbaren Akdeniz ve Rusya üzerinden gelen serin ve yağışlı hava (Devamı Sa. 9, Su. 5 üe) CHP'ye göre, TRT Genel Müdürü Karataş, Atatürk'e ilişkin 22 programı durdurdu ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) CHP Millet Meclisi ve Senato Gruplannın Şaban Karataş'ın TRT'daki uygulamaları İle yasa dışı işlemlerini araştırmakla görevli Komisyon Başkanı Uğur Alacakaptan ve Komisyon Sözcüsü Necdet EvliyaRİl, dün yaptıklan ortak açıklamada. «Karataş'ın TRT'de din sömürücUlUgünün yanısıra, Atatürk'e ait 22 programm yapım ve vayımını durdvırduğunu» ileri sürmüşlerdir. Alacakaptan ve Şvliyagil. açıklamalarında, «İşgald Karataş'ın TUT'de Atatürk dUşmanhjhm sürdürmesine ve Atatürk'le ilgili yayınlann prosramlardan kaldırılmasına göz yumulamayacağını, eylül avı basında toplanacak olan TRT Seçim Kurulu'nun bu programların kaldınlmasına (Devamı Sa. 9, SU. « rta) CHP'nin Demir.el'e yanıtı: "Harita vardır ve Çandarlı arama yapmıştır,, ANKARA (ANKA) Başbakan Demirel'in Candarh'nın Ege'de araçtırma yapmadığı, bu konudaki belgelerin Devlet arşivlerinde bulunmadığı yolundakı demecine karşıhk, Çandarlı'run yapugı araştırmayla ilgili resmi belgeler saptanmıştır Bunlardan Denlz Kuvvetlerl Komutanlıgınm 25 mayıs 1974 gün ve (Mrk: 1186174 Hrk. S.) sayılı emrinde Çandarh'nın araştırma programı yer almakta ve 5 hazlran 1975 günkü yazısında da gemlnin bu araştırma programın daki görevini tamamlayarak birliğine katıldığı ıbelirtilmektedir. Başbakan Demirel ise dün TRT'de yayınlanan demecinde «CHP iktidar(Devamı Sa. 9. Sü. î de) Yüksek Komuta kademesinde yapılan atamalar tamamlandı ANKARA. (Cumhuriyet Burosnt Türk SUâhlı Kuvvetlerinde ağus tos ayı başında yapılan YUkseic Askerî Şura toplantısından sonra terfi eden general ve amiral ler yeni görev yerlerine atanmışlardır. Yüksek Askerl Şura toplantısında Kara, Deniz ve Ha va Kuvvetleri Komutanlıklannda değişiklik olmamış 1., 2. va 3. Ordu Komutanlan da görerlerinde kalmışlardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) ADANA DGM Anayasanın 136. maddosin'ia ve 1773 sayılı Güvenlik Mahkemslerınin kuruluş ve yargılama usullerı yasanın 6. maddesinde .Devlet Güvenlik Mahkemesi Bajkan, iiye ve yedek üye yargıçlarının üç yıl için atanacağı» belirtilmi?, yine aynı yasaya göre yeni atamalarm 15 gün içinde yapılması öngörülmüştür. 7.8.1973 tarihinde atanmış olan Adana Devlet Güvenlik Mahkeme başkan, üye ve yedek üyelerinın üç yılhk görev süreleri üe beraber 15 günlük atama için öngörülen süre de 22 ağustos günü sona ermiştir. Yasada belirtilmiş olan 'üç yıl lık görev süreleri» sona eren mahkeme heyetinin davalara bakıp bakamayacakları huicuksal açıdan tartışma konusu oldugi.ından Adana DGM, heye'i dün bu konuyu görüşmüş ve oy birligi ile duruşmalan erteleme kararı almıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. i de) Çadır isteyen halka silâh çeken Denizli Valisinin eşi hakkında Savcılık soruşturma açtı Hikmet ÇETiNKAYA DENİZLt Çadır alamadıklan için Vali konağı önünde gösteri yapan halka silah çeken Vali Hayri Guler'in eşi Sevgi Güler hakkında Cumhuriyet Savcıhğınca soruşturma açılmıştır. Savcı Adil Hamamcıoğlu, halka silâh çeken Vali eşi hakkında soruşturmanm kendisi tarafından sürdüriilecegini açıklamış, «Vatandaşlar adına Avukat Hasan Altın'ın bu konuda dilekçesi ile gazete haberleri ihbar kabul edüerek soruşturma açümıştır.» demiştir. Depremden iki gün sonra çadır alamadıklarını öne sürerek Vali konağı önünde Vali Hayri Güler aleyhine bir grup tarafından gösteri yapılmıştır. Gösteri sırasında «Vali istifa» diye bağıran topluluğa Hayri Guler'in eşi silâh çekmiş. bu arada göstericüerden 20 kişl gözaltına alınmıştır. Ancak, 20 kişi ilk sorgularından sonra salıverilmiştir. Vali Hayri Güler, olayların kimi kişilerin kışkırtarak geliştirildiğüıi söylemiş, polisin görevini yapmadığını savlıyarak Emniyet Müdürü Mehmet Kökdemir'i açığa almıştır. Denizli'de depremden sonra başlayan yağmur halkı perişan etmiş, bu arada çadır sıkıntısı başgöstermiştir. Pelitlibağ, Gürcan ve îsüklâl mahallelerinde oturan halk bugüne değin çadır alamadıklarını, havaların birden soğumasıyla pe rişan olduklannı söylemişler ve şöyle konuşmuşlardır: «Vali Hayri Güler çadır sıkıntısı olmadığını söylüyor. Oysa bizler bugüne değin çadır alamadık. Çocuklanmız soğuktan hastalandı. Konutlanmız otunılmayacak durumda. N'apacağımızı şaşırdık. İlgililer bizi hiç umursamıyor.» Hora İzmir'e döndü İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bflrosu) Üçüntrü araştırma bölgesindeki çalışmalarını tamamla yan MTA Sismik1 (HORA) dün sabah saat 07.00'de İzmir'e gelmiştir. Bakım ve ikmal çalış malannın yanısıra kızağa alma rak 60 ton ağırlık ve yeni makinalar konulacaği belirtilen Hora îzmir'de bir hafta kalacaktır. Hora Alaybey Tersanesinde kıza ğa aünmıştır. ' (Devamı Sa. 9, Sü. 1 Ö£) TOBDER, BASKI VE SALD1RI OLAYLARINI KINADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TOBDER üyelerine son zaman larda, Genç, Gole, Şavşat, Hakkâri ve Adapazan'nda yapılan saldınlar dolayısıyle, TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, İçişleri Bakanına ve CHP Genel Başkanı ile Sakarya Valisine telgrafıar çekmiştir. Gazioğlu İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e çektiği telgrafta «Cumhuriyetin en kanh döneminin İçişleri Bakanlığı sorumluluğunu taşıyorsunuz» demiştir. Gazioğlu'nun, Oğuzhan Aslitürk'e telgrafı özetle şöyledir: «21.8.1976 günü saat 15.30 3iralarında yirmi otuz kişiük faşist srerici bir grup TÖBDER Adapazarı şubemiz lokaline girip, (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Istanbul Belediresi Edirnekapı ekmek fabrikası inşaatı. MSP Genel Başkan Yardımcısı, Halil Tunç'un paranoyak bir ruh hastası olduğunu öne sürdü BELEDİYE EKMEK FABRİKASININ YAPIMI BEŞ YILDIR SÜRÜYOR 1971 YIUNDA YAPIMINA BA4LANAN FABRiKANIN MALÎYET1 BE5 KATINA YÜKSELDi Yalçın PEKŞEN 1971 temmuzu Daşında projelendirme çalışmalarına başlayan Istanbul Belediyesinin Edirnekapı Ekmek fabrikası inşaatı, aradan 5 yıl geçtiği halde hâlâ tamamlanamamıştır. Bu süre içinde maliyeti 3 katına yükselen inşaat masraflannm daha da artacağı ve en iyimser hesaplara göre fabrikamn 1978 yüı başında hizmete girebüeceği bildirUmektedir. 1971 yüında 8,796^04,96 TL."ye mal olacağı hesaplanan fabrikamn yapımı için bugüne kadar 20 milyon lira harcanmıştır. Ancak henüz ınşaatının tamamlan' ması için 7 milyon liradan fazla paraya gereksinme dujoılduğu büdirilmektedir. 17 milyonluk makine değerleriyle birlikte 43 milyon liraya çıkacak olan ekmek fabrikası 8 saatte 60 ton un işleyebilecek kapasitededir. Fabrika gramajı 400 gram olan ekmeklerden gün de 198.000 adet üretebilecektir. milyon nüfusu olan İstanbul'da bir kişinin günde ortalama y rım ekmek yediği düşünülürse, kentin günlük ihtiyaçının iki mıl yon ekmek olduğu, fabrikamn tam kapasite çalışma ile kent gereksinmesinin ancak onda birıni karşüayabileceği hesaplanmaktadır. Edirnekapı Ekmek Fabrikası inşaatı 19.10.1971'de 8.796.204,9f) keşif bedelli olarak ihale e dilmiştir. İhaleyi alan Servet Bayramoğlu firması daha sonra işi 4.12.1972 tarihinde Sanİş firmasına devretmiştir. Bu iş 11.4 1974 jünlü başkanlık makamı o (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) 197576 YUNUS NADİ YARIŞMASI BİRİNCİSİ Tıınç Füsun ve TAYANÇ'ın ARMAĞAN KAZANAN İNCELEMESİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fehmı Cumalıoğlu, l'ürkİş Genel Başkanı Halil Tunç'un OLAYLARIN MSP Genel Başkam Erbakan nak kmdaki sözlerıni cevaplandırrmş, ARDINDAKİ • Bir mütehassis hekim olarak C. Savcılarına ihbarda bulunuyorunı. Halil Tunç paranoyak fıipomanyak bir ruh hastasıdır. Bir akıl hastanesinde tecrit ve tedavlsı gereklidir» demiştir. asında yayınlanan haberleCumalıoğlu yazılı demecinde re göre, buçün ülkemizüe şöyle demektedir: on bini aşkın işçi grevıle• Konya'ya bir grev için giderek dlr. Kırk milvonluk bir toplumbasın toplantısı yapan Halil da on bin büyümsenecek bir sa. Tunç, ancak bir akıl hastasuı yı olarak görülmeyebilir. Ama da bulunan, ahlâk ve mancviya bu grevlerden bazılarının siyasal ta saldıran, terbiye edeb ve ha neUtnlerle başlatıldığını düşüneya dışı beyanlarda bulunmu^tur cek olursak, olayın gerçek değcri Milletimizin fazilet ve beka abi anlaşılmış olur. de'.erinden birı olan Prof. Dr. Türkiye'de işçi hareketinin bir Necmettin Erbakan'a «Memleke dönüm noktasına ulaştığı gorulti satar diyebilecek kadar alça mektedir. Bu nokta\a varılmasılan bu müfteri muvazenesiz kişi, nın çeşitli nedenleri vardır. Vılsabit fikirleri olan paranoyak lardan beri süreselen enflasyon hipomanyak bir ruh hasfası ol dalgaları içinde tivatlarla ücretduğunu bu akıl dışı hezevania lerin amansız varışı izlenmekterıyle ortaya koymuştur. dir. Fiyatlar baş döndürücü hir Şahsi çıkanndan başka bir da hızla vükselirken; işçi sendikalavası olmayan bu zatı, MSP prog rı tabandan gelen baskılara uya ramındaki «İşçileri fabrikalara (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) GERÇEK Dar Boğazlar ve Dönüşümler rak flyatlan yakalamak uğraşma girmişlerdir. Uysa yükselen fiyat lara koşut ücretler de artık İşçi kesiminde yeterli sayılmıyor. Te levizyonun toplum yaşamına katılmasıvla ve büyük şirketlerin reklâmlarıyla her yurttaş daha iyi yaşama özlemlerini duymakta; tüketim volunda şartlandınl makta; hatta bir çeşit baskı altında bırakılmaktadır. Böylece emekçi kesiminde valnız yükselen fiyatlara göre ücret artışları tatmin edici olamıyor; hayat l.oşullannı iyilestirme özlemleri işçi yığınlannda Itic! bir çüç yaratıyor. Bu itiei gücün sendikalann lstemlerine vansıması doğaldır. Sendikalann işverenin çapını aşan ücret Istekleriyle toplu sözleşme masasına oturmasını doğal karşılamak gerekir. Çünkü işçi, ne enflasyondan sorumludur, ne de tüketime dönük hayat biçimini iradesiyle seçmiştir. Koşulları saptayan kendisi değildir. İşveren çevrelerinden kaynaklanan bir yaşam felsefsi, yurttaş yığınlarını kapsamaktadır. İşveren kesimi de bu durumda dar boğazın içine düşmekte, kısır dönçüde çırpınmakta, siyasal iktidara yaslanarak işçi scndikalarını dizçinlemeye çabalamaktadır. Ne var ki siyasal iktidar, eBinde sonunda seçim sandığına • •• (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) B •'TARİH BOYUNCA KADIN,, • • • ROMA HUKUKU EVLENMEYE KARŞI NASIL BİR TUTUM İÇİNDEYDİ?.. ZALİM KOCANIN ZAVALLI KARISINI TESEI^ Lİ EDENLER... TARİHTE KARI KOCA AŞIK ÜÇGENİNİN KURULUŞU. MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI YAZISl 5. SAYFADA BUGÜN 4. SAYFAMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog