Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A ĞD A Ş î A Y I NL A R I ŞİIR ve CİNAYET SALÂH BiRSEL FİYATI: 15 LİRA îsteme Adresl: ÇAĞDAŞ fAYINIARI Halkevi Sokai, S9/41 Cağaloğlu/İST. Cumhuriyet 53. ril, SAYl: 18700 Eurucusu: YUNTJS NAOt 19 AGUSTOS 1976 PERŞEMBE Ç A Ğ D A Ş Î 4 Î I N L A R I SOSYALİST BÎR DÜNYA MELtH CEVDET ANDAT FIYATl 30 IİRA tSTEMfc «DRESti ÇAfiDAS «ATINLARI Ralkevi Sokak: 3 9 4 1 Cagaloğlo tstanbaJ « Hükümet Güvenlik Kurulu tavsiyelerini görüşecek HORA, bu sabaha karşı Ege'ye çıkmış olacak; Türkiye, Güvenlik Konseyi kararına Ege'deki Yunan adalarının silâhtan arındırılması hükmünün konulmasını istiyor ERBAKAN: "HER GÜN HORA ILE YATIP KALKAMAYIZ,, (ISTANBUL HABER SERVİSt) Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan dun Istanbul'da düzenledığı basın toplantısında buyük ağır sanayi yatırımlan ıle ılgılı çalışmalannın basın ve TRT tarafından gerektığı gıbı değerlendırılmedığınden yakınarak, «Her gun Hora ıle yatıp Hora ıle kalkamayız» demiştır MSP'nin Turkıye'de çok büyük bir kalkınma ve sanayıleşme hamlesıne gmştığını, 1982 yılına kadar 250 mılyar harcanarak 250 buyuk yatınmm gerçekleseceğını one suren Nîcmettın Erbakan, «Turkıye nın nufusu 1982 yılında o O mılyon olacaktır Gırışhğımız bu kalkınma ve sanayıleşme hamlesı ıle Turkiye 1982 yılında Avrupa'nın gehşmış ılk beş ulkesınden bırısı olacaktır Cumhuriyet tarıhının en buyük halkınma hamlesıne girışmış bulunuyorur Ulaşım (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) BM'de uzlaştıncı bir karar için çalışılıyor BİRLESMtŞ MtLLETLER (New Tork) Bırleşmiş Mılletler Güvenlik Konseyımn agustos a\ı başkanı Japon Delegesı Isao Abe Ege konusundakı Turk Yunan anlaşmazlığı ıle llgıli olarak, konsey uyelerı ıle ozel tenws!arına devam etmektedır. Konsey'in salı gunkü toplantısının ertelenmesınden bu >ana, konseyın Batı Avrupa'lı üyeleri (Ingiltere, Italya ve Fransa) goruşmeleri çıkmazdan kurtarmak ve gerek Turkıye gerekse Yunanıstan'm kabul edebıleceğı bir karar tasarısı hazırlamak uze re joğun çalışmalar yapmaktadırlar Konsey uyeleri, aa'nın haberıne gore genellıkle sunulacak olan ka rar tasansında, ne Yunan ne d' Tuık ısteklerının yer almaması gerektıği görüşünü savunmaktadırlar Bılındığı gıbı, Yunanıstan karar tasarısında, Turkıye'ye «Sısmıkl»ın araştırmalarını durdur ması çağrısmın bulunmasını tstemekted'r D.şışlerı Bakanı 'hsan Sabn Çağlavangıl de, uluslararası antlaşmalara aykın olarak sılâhlandırılan Turkıye yakınındakı Ege adalannın askerden arınması hususunun tasarısında yer almasında tsrar etmektedır. Ote yandan Konsey'e vak'n bir kajnak, Suva sabuna iokur mayan bir karar tasarısınm ;ara'lar arasındakı anlaşmazhga ço zum bulunrrasını zorlaştırm ıktan başka ışe yaramavacağını. ı!en surmüş ve konsevın bu konvıd^ aGele etmemesı gerektığını 'ddıa etmıştır (Devamı Sa. 9, Sü. 1 ıle) Benzın darlığı Ecevit: "Hükümet sürerken toprak Kılıç, petrol reformu ürünlerinde konusunda yeni bir fiyat ayarlaması adice bir yapılacağını ihanet söyledi içinde,, A.VK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakam Selahattın Kılıç, petrol urun lerının fıyatlarında cuzı bir ayar lama vapUacagını soylemış bunun taşıma ücretlennın artışı ile bpvı kârlarındakı duzensızlıkten olduğunu belırterek cYapacağımız ayarlama beş on kuruş avar lamasıdır Ama bunu fondan da karşılayabılırız, ayarlayabılınz de» demışUr. Kılıç, petrol urun leri fiyatlannın OPEC, Irak yada Lıbya fıyatları nedenıyle zam gor mesırun soz konusu olmadığım ancak ulke şartlanndakı gelışme ler ve ozellıkle taşıma Ucretlerı redenıyle bir ajarlama yapılaca ğını belırterek «Ancak bunların fıyatlara nasıl aksedıp aksetmeye ceğı hususunda ılerdekı gunlerd<» karar vereceğıZ. şeklınde konuş muştur. (Devamı Sa. 9. Sü. 4 dr) ANKARA (ANTCA) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, hukü metın, toprak reformu konusunda, «kaba ve adıce bir ihanet ıçınde bulunduğunu. one surmuş, «Iktıdara geldığımiz zaman, bu ıhanetın hesabını mutlaka soracagız» demıştır. Bağımsız toprak su orman ışçileri sendıkası (TİS) Genel Başkanı Mahmut Gundüzbeyle CHP Genel Merkezınde bır görüşme yapan Ecevit, görüşmeden sonra, gazetecılere tarım ış* kolu sorunlarıyla ilgılı gorüşlerını açıklamıştır. Tarımtş kanununun, yıllar once kendısınln Ça* lışma Bakanlıgı yaptıgı sırada butun detayıyla hazırlamdığını, an cak, daha sonraki iktıdarlann tasanyı mecHslerden geçirmedık* lennı soyleyen Ecevit, şoyle ko« nuşmuştun « Bugün, mecliste tanm i$ kanunu olarak, Ali Rıza Uıuner* in yasa tasansı vardır. Oysa, bu tasan 1965 yılında, ben Çalışma Bakanıyken, butün esaslanyla el« alındı, hazırlandı ve ben, kendımden sonraki bakan arkadasa bunu devrettim. 11^ yu geçti, hâ» lâ bu tasan çıkarılmadı Aldığım (Devmmı Sa. 9. SÜ. 1 de) Hollanda Dışişleri Bakanı: "Türk Yunan bunalımının çözümü için tüm iormülleri destekliyoruz,, Kosta DAPONTE bildirijor LAHET Hollanda Dısişlerl Bakanı Max Van Der Stool, gazetemıze verdıği özel demeçte Avrupa Ekonomık Topluluğu Ba kanlar Konseyi yenı donem baş kanı olarak eylul ayı içmde Ankara'ya gıdebileceğıni ve bu vesıleyle Turk Yunan anlasnıazhğı konusunda Turk yoneticılerıyle goruş alışvenşmde bulunabılece ğını umd'o.gunj sovlemıştır. 1973 yıl'ndan berı ülkeslnın Dışışleri Bakanı olan Sosyalıst Van Der Stool, konuşmamız sı rasında «Turkıve'de Çağlayangil ve Bulent Ecevit gıbı dostlan» bulunduğunu da h^tırlatmıştır Van Der Stool bızı kabul ettiğ: La Haye'nın Pleın meydamndakı Bakanlığının odasında sorular'mızı yanıtlarken Turk Yu nan bunalımına, Turıtıye'mn Or tak Pazar'la ılışkılerıne ve Kıbrıs sorununa da değınmıştır. Uzun boylu, gozluklu dıplcmattan çok sporcu bır profesö ru andıran Van Der Stool, Tür kıyeAET Ortaklık Konseyı'nın Ankara da yapacagı toplan'ıdan once Turk Başkentıne gıtmeyı umduğuru, kendısme AET Ko (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Sınava katılan265 bin adaydan 227 bininin yüksek öğrenime devam edemiyeceği açıklandı Ünıversıtelerarası gıriş smavına katılıp unıversıtelere gırebıle cek durumda olan lıse mezunla rından 227 bının, yerolmaması nedenıyle merkezi kayıt dışında kalarak yüksek oğremme gıremeveceklen saptanmıştır Unıversıtelerarası Öğrenci Seç me ve Yerleştırme Merkezi Baş k8nı Prof Altan Günalp'ln verdığı bilgıye gore bu jılki sınavlara katılan lise son suuf bğren cılennden yaklaşık 51 bıni 31 temmuz gunune kadar l.seden mezun olamıyarak merkezi kay ta katılma hakkmı yıtırmış \e sıralamaya 264978 aday kalmış tır Adayların dokumu şoyled'r 157 bın lıse son sınıf ogrencısm den 106 buj, jeçen yıUantarı açıkta kalanlar 83561. YA\ KUR mektupla ögrerum va da Îsteme dığı bır yerde okuyan yuk^ek okul ogrencısı olan 73158 fakulte Şukran KETENCÎ mezunu olup yeniden sınava glren 2259 Tum yüksek okul ve (akuitelerın toplam kontenjanla nnm en son saptamalarla yakla şık 38 bın oldujunu belırten Prof. Altan GUnalp 264 978 ög rencının puan ve tercıhlerıne go re sıralanarak 38 bm kışıhk kon tenjana yerleştirileceğini ve yak laşık 226 978 klşinın kontenjan dışı kalacagını açıklamıştır. MEKTUPLA OGRETiM KAIKTI Mılli Eğıtim Bakanlıgı sözlü bir ikıncı sınav yapılacagı gerekçesı ıle egıtım enstıtülerl ve Yüksek öğretmen Okullanna alınacak ögTencileri bu yıl merkezi kavıt dışında bırakmıştır Bakanlık ayrıca yenl ogrenim yı h için mektupla Öğrenime öfrencı almayacaktır YAY KTJR öğrenimıne ise geçen yıl çok geç başlandığı için, bu yıl han gı koşullarda yenl oğrencl alına bıleceğı henuz saptanamamıstır. Mılli Eğitım Bakanlıgı Egitım Enstituleri ve Yüksek Ögret men Okullan kontenjanlan hak kında da henüz bir açıklama yap mamıştır. (Devamı Sa 9. SO 1 de) Başkan Ford, Cumhuriyetçi Parti Kurultayında rakibi Reagan karşısında ilk üstünlüğü sağladı KANSAS CİTY Amerıka Bırleşık Devletleri Başkanhğı ıçın Cumhuriyetçi Partı'nın baş kan adayını behrleyecek Kansas Cıty Kurultay'ı, bu sabahın ilk saatlerınde yapüacak oylama üe sona erecektır. Oylama saati yaklaşırken, Kurultay'dakl kulıs faalıyetlerının de hızlandığı ve Başkan Ford ve Ronald Reagan'ın yarduncıla rının, kararsız deleşeleri kendı yanlarına çekmek uzere yoğun çaba harcadıkları büdırilmektedır. Bu arada sıyasal gozlemcıler, Başkan Ford'un başkan adayı seıçîme şansının arttığı gorüşunde bırleşmektedırler. Nıtekım Gerald Ford, Kurultay'ın (Devamı Sa. 9. Su, 6 da) Sanıklarından 3'ü için idam cezası istenen TIKKO davası îzmir DGM'de dün başiadı İZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Banka soydukları ve gizlı orgut kurdukları one surulen ve çeşıtlı operasyonlarla jakalanan 20 sanıklı TIKKO duruşmasına dun Izmır Dçylet Güvenlik Mahkemesınde başlanmıştır Devlet Gmenlık Mahkemesı Savcüanndan Bmbaşı Ayhan CJ lusoy TÎKKO davası ıle ılgılı olarak hazırladığı ıddıanamesınde 3 kışı ıçın ıdam, 17 kışı ıçın ae 5 17 yıl arasında değışen agır hapıs cezaları ıstemıştır. İdam talebıyle yargılanması istenen sanıkların. TIKKO'nun Ege dekı orgutlenmesınm lıderlerı ve Izmır'de ıkı banka soygununu gerçekleştırdıklen one ourulen Orhan Bakır, Mustafa Çelık ve Huseyın Aktulun olduklan behrtılen ıddıanamede, Yervant Tü zun 5 • 10 yıl, Yavuz Karadağ ve Fusun özbek 917 yıl, Işıl Kazan ve Senız Aytok 8 . 16 yü, Huseyın Polat, Mıhren Samuelyan, Muzeyyen Erozan, Hayrettın Gunaydm. Mehmet Gonul, Halıl Turkmen, Mehmet Yalçm, Muzaf fer Danışmaz, Yaşar Gungor, Ramazan Ötkan, Muzaffer Ozturk, Yasar Goçmen ıçın de 5 12 vıl ağır hapıs ve gozetım altmda tutulmalan ıstenmektedır. Sanıklar duruşmaja getırümelerı sırasında cezaevı aracında MC hukumetme protesto eden slo ganlar soylemışlerdır. Duruşmanın yapıldığı salona sı kı güvenlik tedbırlerı altında getırılen sanıklar kımlık tesbıtı sırasında ne ış yaptıklan sorulduğunda, kendılerını halk savaşçı lan olduklannı soylemışlerdır Gazetecılerın de kımlık kontrolu yapılarak içerl alırdıgı du ruşmada sanıklar kımlık tesbıtınden sonra mahkeme heyitiui reddettıklerıru soylemışler, red gerekçelerıru açıklayan dıleüçsfı OKumak ıstemi'lern r Maiiieme heyetı dılekçenın okunmasına <ıa rar vermış, ük dılekçeyı Orhan Bakır kendısı, Mustafa Çelık ve Huseyın Aktulun adına okumuş tur. Orhan Bakır dılekçesınde ıdeolojilerınln ne olduğunu anlat mış, mahkeme heyetınl reddetmıştır. Daha sonra dığer sanıklar adı na dılekçeyi fusun özbek oku muştur. 30 sayfalık culekTeyi okuyan Fusun Özbek, Devlet Gil (Devamı Sa. 9, Sü. ? de) Ankara Belediye Encümeni, ekmek gramajını düşüren Vilayet Koordinasyon Kurulu kararını onaylamadr ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) Ankara Beledıyesı ekmek soru nunundan sonra et sorununa el atmayı kararlaştırmıştır. Belediye, Et ve Balık Kurumu ile Gıda va Hayvancılık Bakanll ğı ıle gorusmelere geçecek ve et konusunda tuketıcmın korunma sı yolunda çalışmalar yapacaktır. Ankara Beledıyesı, hukumeta başvurarak besi kooperatifçılığinı teşvık etmesınl ısteyecektır. Belediye yetkılılen, kasaplaruı sıkı bır bıçımde denetleneceğınl de ıfade etmışlerdır. Belediye yet küılennın belırttıklenne göre, Et ve Balık Kurumu her gun Ankara'da Beledıyeye 80 ton et vereca ğınl karara bağladığı halde, bu« nun çok azını vermektedır. ESENBOGA TRAFiGE AÇILDI; ANKARA'YA GECE UÇUŞLARI BUGÜN BAŞLIYOR ANKARA Esenboğa hava H manı, bırmcı kısım ınşaatı o:tı nldığınden dun gece yarısından sonra normal hava trafıgıne açıl mıştır. Devlet Hava Meydanlan îşlet me Daıre Başkanı Kâmıl Guneş, Esenboga hava lımanı pıstının uçte ıkısıiun onarıldığını, gerı ka lan uçte bır kısmının ıse program dahılmde 3 eylule kadar oıtırıleceğını belırtmış, «Pıstın ona nmında kullanılan makına'ar her hangı bır anza gostermemesı hi (Devamı Sa. 9, Su 5 de) EKMEK KONUSUNDA TARTIJMA SÜRUYOR öte yandan, Ankara Belediye. sl Encümeni, Vılâyet Koordınasyon Kurulunun kabul ettığı 503 (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de' Fılipinlcr'deki depremde olü saMsı artarken e\lcnnl k»vbedenierin sayısı 30 bın ı buldu. Resunde depremden en çok etkılenen Cotabato kentindeki yıkuıtılar çorulujor. F1LIPİN DEPREMINDE ÖLÜ SAYISr 3 BINİ AŞTI IÎALYA, ÇıN VE JAPONYA'DA YENi DEPREMLER OLDU; GUADALUP'TA ıNFılÂK EOEN YANARDAG, ZEHıRLı GAZ PUSKÜRIMEYE DEVAM EDıYOR MANİLA Fılıpınler'de once kı gun meydana gelen depremde olu sayısının 3 İUÜ u aştığı, 2 30u kışının ıse kayıp oldugu açıklan mıştır. Yıne oncekı gun Cın Halk Cumhurıyetı nde meyadana gelen bır depremın, onceden tedbır a lınması sonucu az nasarla atU tıldıgı bıldırılırken Japonya ve Italja'da da orta şıddette deoremler kayaeaılmıstır Karayıpler'dekı Guadelup Adasında once k> gun ınfılak eden yanardağ zehırlı sulfür gazı puskurtmeye de vam etmektedır FiLiPiNlER Fılıpınler'deki resmı açıklama larda olu sayısımn b bın'e ulaşmasırun beklendığı, enkaz kald^r ma çalışmaları surdukçe bulunan ceset sayısının hızla arttığı bıldı r,lmıştır Fıhpınler depremınde halpn >aralı sayısı 700, evlerını kaybeden ınsan sayısı da 30 bın'ı bulmuştur Depremın Rıchter ol çeğıne gore 8 derece şiddetmde olauğu saptanmıştır. Başkent Notları KARABORSA VE FİYAT ARTIŞI ÖNLENEMEYINCE HÜKÜMET ÇİMENTO İTHALİNE KARAR VERDİ ANKARA, (Cumhulryet Bürosu) Çimento karaborsasına ve fıyat artışına engel olamıyan cephe hukumetı tMevsımlık çunento açığının gıderılmesi» amacıyla bır mılyon ton çımento ithal etmeye karar vermıştır. Resmî Gazetenın dünku sayısında Bakanlar Kunılu'nun bu konudakı karan yayınlanmıştır. Buna gore, «Mevsımlık çımento açığının gidenlmesl majtsadıyla gereklı gorulecek mıktarda çımentoyu dış ulkelerden ıthal etmek veya jurt dışında getırmek veya getırtmek ve satınakla Turkıve Çımento Sanayu T A Ş 'nın gorevlendırılmesı» kararlaştınlmıştır Bakanlar Kurulu kararında çımentonun mal bedeli ile Uhalden satışına kadar yapılacak butun gıderlerın, her turlu vergı resmî ve harçlann fınansmanmın Malıye Bakanlığınca karşılanması belırtılerek, ıthal bedeli ıle saUş fıyatı arasındakı farkın (farklı olması üalındeı devletçe karşılanması öngorülmektedır Alınan bilgıye göre. Turklye'nin degışık yerlerinde çimento darlığı surmekte ve ınşaatlann artması darlığı daha da arttırmaktadır Bunun sonucunda çımento karaborsası ve fiyat artışı onlenemez olmuş ve cephe hukumetı bır mjlyon ton çimento ithalıne karar vermiştır. Arsanıza mükay/et olun... Fikret OTTAM ANKARA !?u sıralar ortalık yıne savaştan yana, tozduman. Anlasılan banşın suyu çıktı. lllâ kı Yunan ile bızi tutuşturacaklar, salan «Amerikan oyunu» fobisıne tutulduğumu sanmayın, Amen ka ıstıyorsa savaş olur, istemezse olmaz. Amerikan bızden kesti sı lah yardımını, Yunanıstan'ı iyıce besledı bu ara. Sılâh ambargosu (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) ÇİH önceki gece Çın Halk Cumhu rıvetının Se Çuan eyaletınde mey dana gelen depremdekı can ve raal kaybı hakkmda henuz resmı bır açıklama vapılmamıştır. Çın' ın resmı haber ajansı olaya ılış kın açıklamasında, onceden tedbır almması sajesınde zararın as garı duzeye ındırıldığını bıldırmış tır Depremın meydana geldığı bolgede bulunan ve olay üzerıne başka bır kente nakleciılen bır grup Japon tekmsyen de açıkla mayı dogrulamışlar ve depremın meydana gelmpsınden once eva let merkezi Chençtu kenti halkı nın evleri boşal'arak çadırlara ta şındığını sovlemışlerdır Hsınhua haber atansı depremın «ıddetmın 7,2 oldugunu bıldırmıjtır (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Buyükelçi Mahmut DiKERDEM'in TürkYunan ilişkileri konulu yazısı (10. SAYFAMIZDA) y A z ı s ı z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog