Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Î A Î İ N L A R I KARASEVDAM ANADOLUM Fikret OTYAM Turdıunuzti' öonmJannı, Aa Çeken KAhrolBD Insarüannj Dile Getiren Yaprt. Fiyatı: ». TL. İSTEMB ADRESt: ÇAÛDAŞ ÎAYINLARI Halkevi Sokak S941 Cagaloila IST Cumhuriyel 53. m, JATI: 18696 Kurucusu: rUNUS NADİ aa'nın bildırdiğıne g^re, Sovyetler Biril£1"nın Ankara Büyükelçısi Radyanov, öncekl gün Dışısierı Bakanlığı Genel Sekreterı Bü yukelçı Şukru Elekdağ'ı zıvaret ederek Sovyet Hukıimetının Ege sorununa ilışkjı mesajmı soz!u olarak ıletmıştir Bıldınldığıne gora mesajda Sovjetler Bırlığı'nin ulkeler arasındaki sorun \e anlasmazlıkların banşçı yollarla ve ozellıkle goruşmelerle çozumünü destek(Devamı Sa 9, Su. 7 de) ! MtlflHH III M ! fH III!!! i II! 75a *=Aj atın K^tabeı *=Ajansı KlPt'R DERLEVIE MERKEZt Î5 A6UST0S I976PAZAR TURKİYE NIN EN BUYUK KUPUR ARŞIV MUESSESESI NORMAL KODLU, FIHRISTLİ VE FISLI ARŞIV CALIŞMALARIYLA HER TURLU RESMI VE OZEL MUESSESEYE 16 YILDAN BERI HIZMET ETMEKTEDIR TELEFON EDINIZ BILGI ALINIZ Merkez Zafer Meycanı Adıl Han Kot2No1 2 Tel. 17 42 12 PK 1071 Yemseh r ANKARA Ist İRTıBAT • P K 98 Fındıklı ISTANBUL »s Başbakan Demirel: «Atina, ihtilâfın ne olduğu konusunda anlaşmaya Vdrmadan Sovyetler in Ege'ye ilişkin mesajı 9 Ankara da olumlu karşılandı ATtVA Sovyetler Birlıih'nin Ankara ve Atina Buyukelçıleri, öncekl gün Türk ve Yunan Dışışleri Bakanlıklanra ilettıkleri bırer mesaıla, Moskova hukumetınin Ege sorununun banşçı yollar ve gorüşmelerls çozümlenmesme ilışkın isteğıni bıldınmşlerdır a a 'nm habenne gore Sovvetler Bır'ıği'nın bu gırişimı Ankara'dakı dıplomat'k çevrelerde Ege uyuşmazlığında Türk tutumunun desteklenmesı bıçımınde yorumlanmıştır. Adâlet Divânınâ başvurdu» ABD ^anlaşmazlık BM'de çözümlenmeli,, lamıştır. Kıssinger «Yunanı«tan'ın konuyu BM'ye goturmekWashmgton'da Türklye Dısiş le ıjn bır davranışta bulundugunu»da soylemiştır leri Bakanı thsan S&bri Çağlı Başbakan Demirel ıse Ankara yangıl ve Yunanıstan Dıçısterı Bakanı Bitsiosla ayrı a y n go da gazetecüertn sorulannı oevap rüşen ABD Dışışleri Bakanı landınrken, Yunanlıların anlaşmaları surekll olarak ihlal ettık Kıssinger, Ege sorununun gu lennı, Egedekı 12 adayı sılâhlan venlık konseyınde çozümlen olarak mesı konusunda a\rupalı mutte dırdıklarını, tek taraflı flklen ıle bır karar tasansı u ihtılafın ne olduğu konusunda aennde ıstaşare ettiklertni açık anlaşmaya varmadan Uluslar(Cmnhnriyet Haber Merketi) arası Lahev Adalet Dlvanına ba? vurduklarım soylemış, «tecavuz emellerı yoktur Turtayenın, ama haklanm korumakta Turkiye fevkalede kararîıdır vekar lıdır. Sabırhdır» demıştır Turtaye Zıraat Odalan Bırbğı yönetıcılenj le dun bır gorüsme yapan Demirel berabermde Dışış lerı Bakan Vekılı Devlet Bakanı Se\fj Ozturk olduğu halde daha aanra gazetecilenn çeşıtli sorula rmı cevaplandjrmıştır. Demırel il« gazetecüer arasında çu konuşma gecmıştır SORl : Yunanıstan Dıjisleri Bakanı Bıtsıos, Ege nrdusunun 12 adalara karçı kurolmus olduğunn ileri suruvor Bu komıdakl düşımceniz nedır^ CEVAP Bu ıddıalar \enı değü dır Ege ordusu kjruldugu zaman (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de; Ege'de petroJ aramak üzere Shell şirketine sekiz bölge için ruhsat verildi ANKARA Enerjl v» Tabli KaynakJar Bakanı Sellhattln Kı lıç, Shell Petrol Şirketı'ne Ege Denızı'nde petrol araması için ruhsat venldıgını açıklamıştır. Adı geçen şırket, anlaşmaya gore, sekız bölgede arastırmaya başlayacaktır Enerji ve TabU Kaynaklar Bakanının bu konuda basına genis bır açıklama yapması beklenmek . (a a.) Maliye Bakanlığı teftiş elemanları ıle ilgili sınav komisyonu konusunda Ergenekon un gerilediği bildiriliyor ANKARA, (ANKA) Maliye Bakanlığı Merkez Teftiş Elemanlannm girış ve yeterlik smavlan nı yapacak komısyonun seçımi nin Maliye Bakanına bağlanması yolundakı yonetmelik değışikligınin gemş tepki doğurduğu ve Ba kan Yılmaz Ergenekon un bu ko nuda genlemek zorunda kaldığı bildınlmektedır Hazme'nın çıkarlannı korumak (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Lıockheed rüşvet olayı belgeleri Meclis Araştırma Komisyonu'na verilemiyor ANKARA, (CumhurİTet Bfirosu) Demirel Hukumetınin, Lockheed uçak sirketının dağıttığı ılen sürulen nişvetleri alanların lıstesini, adll organ olmadığı gerekçesiyle Meclis Araştırma Komisyonuna vermıyecefi oğremlmiştır Kükümete yakın çevreler, bu konuda Amerıkan ve Türk Adalet Bakanlıklanı arasında karşüıklı olarak yapılan bır yıl sureli anlaşmanın dordüncU mad desinde açık hüküm bulundugunu belirtmekte, belgelerin adll makama verilemiyecegıni bildır* mektedırler. 17 temmuî 1976 tarihll Resml Gazetede yayınlanan anlaşmanın dördüncü maddesınde aynen şoyle denılmektedir €Taraflarca verilen her türltl bilgı % taraflar arasında bu bile gılere ve söz konusu usullerin uygulanmasına ilışkln bütün haberleşmeler her iki tarafça gizll tutulur ve üçünctl bır tarafa ve» ya taraflann adll kovusturma lla sorumlu olmıyan resml makamlarına açıklanmaz. Adli kovuşturma ile sorumlu dığer makamla« ra açıklama yapılması, bu makamlann burada belırtilen şartlan kabul etmelenne bağlıdır. Başka türlü mutabık kalınmadığı takdırde, yürürlükteki iç hukuka veya onun bır makamını, burada belırtilen şartlan yerine gettre(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Atina'nın ikili görüşmeye hazır oldıığunu öne sürmesi, Ankara'da "Samimiyetsiz bir çağrı,, olarak nitelendi (Cumhuriyet Haber Merkezi) ANKARA Yunanıstan Hükume*ı, onceki gun yajınladığı bır bıldınyle Türkıye'nın ıkıncı cevab! notasmda yeralan gorüşlerı redcetmıştır Demirel, Çağlayangıl ve Ecevıt'ın Ege sorununa ılışkın demeçlerınm «kı$£irücı» olarak nltelendıği Yunan bîldın slnde, Atına'nın ıkılı goruşmeıere hazır olduğu» bıçımındekı ılade, başkentte Dışışl>n Bakanlığı çe\ relerınde «samımıyetsız» ve «dun ya kamuoyunu etk'lemeye yonehk bır taktık» olarak nıtelenmıştır. Yunanistan Hukumetınin bildi risınde «Türk yoneticilerinln bir bırını ızleyen demeçlen, onlann, kendi goruşlerıne yer vermemesı halınde, ne Deniz Hukuku Konîeransı kararlar.na, ne Gu\enlık Konseyı, ne de La Haye D luslararası Adalet Dıvanı kararlanna saygı gostsrecekleruun i şaretıdır ve bu tutumları, yalnız Yunanistan'a karşı değıl, uluslar arası topluma karşı da kışkırt ma teşkıl etmektedir» denmek tedır Atına"nın bıldırisınde, Yuna nıstan'ın Ege yı bır Yunan golu ne çevırmeye çalıştığı bıçımındekı Turk goruşu de reddedıl^rek «Yunanıstan, Turkiye nuı bır kıyı devletı olarak Ege de hak lan olduğunu ınkâr etmemekte dır» denılmektedır Yunan Hukumetınin bıldırisınde, «Atına'nın Turkiye ıle arüaş mazhklan banşçı yoldan çozmek ıçın hanerı duze>de olursa olsun tartısrrayı hıç bır zaman reddetmemiş olduğu» öne suruldukten sonra «Gerçekte bunu reddeden ler, Ege'de Sısmik l'ınkı gıbı (Devamı Sa. 9, Sa. 7 de) MESS toplu sözleşme yetkisi almak için üyelerme protokol imzalatıyor «MESS» (Madeni Eşya SanaMi Işverenlerı Sendıkası) ujelenne ımzalamaları ıçın yazılı bır pro tokol gondererek iş\erenler adı na yapılacak toplu sozleşmelerde tüm yetkıyı üzerıne almaktadır Protokolde MESS'ın üyelen adı na ortak ve tek bır polıtıka ız leveceğı belırtılerek, işveren adına işçı sendıkası ıle yapılacak toplu sözleşme goruşmelerınde işvereru MESS'ın temsil etmesı, soz leşmeyi imzalama ve göruşmelerın kesılmesı lokavt dahıl her fr kararın MESS temsılcisı tarafın aan ahnması ongorulme'ctedıı Işçı Sendıkasmdan gelen sozleş me önensının ış^erenle MESS temsılcılerının yapacakları bır on toplantıda goruşüleceğı, bıından sonra ise müzakprelen ytınıtn.e de tüm yetkımn MESS'e alt ola cağı beîırtılmekfed'r MESS'ın, işverenler adına toplu soz>?me!eri yapma ve her lu «özleşme ve her tür görüşme tür karan .erıre jetKisıni üzen yetkısıni Uzerıne almasının başlı ne almasır.nı ışçı sendıkalan kar ca amacı, işçi Ucretlerindeki ar şısında, fıılde tek bır işveren var tışı durdurmak, iş yeri sözleşme mış gıbı bır sonaç doğuracağını leri yenne ış kolu sozleşmelen belırten ılgiıiler, MESS'in bu uy yapmak ve en onemhsı devrimcı gulama ıle ^nıacının, iş dünyası DISK e bağlı sendıkaları anlaşnı, saptadığı politık ılkclere go mazuğa zorlayarak yıpratmak ve re düzenlemek olduğunu one sür hatta yok etmek olduğu kesındir muşler. dzetle şu görüştf belirt îşverenlerden imzalamalan ıstenan protokol MESS'in son genel mi?lerdır «MESSin lvrerenler »dına top kurulunda arttmlan grev ve lokavt fonlan ile dayanışma aida^ lan ile birlıkte düşünülünce önemi ve anlamı daha açık ortaya çıkacaktır. Işverenlerın ışçi haklannın kısıtlanması için açtıklan savaşın kazanüması yolunda, düşUnülebilacek her çareye başvurulmaktadır » öte yandan üye aidatlan, grevlokavt fonlan için dayanışma aidatlan mıktarlannın MESS'in (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) İçişleri Bakanı Asiltürk iki Filistinli gerillanın ancak Lübnan'a iade edilebileceğini açıkladı (tstanbul Haber Servisi) îçışlerı Bakanı Ofuzhan Asılturk dun Ankara'ya hareketınden oice basına yaptığı açıklamada, IKI Fılıstmlı tedhışçının ancak Luonan'a iade edilebileceğini söy lemıştır. Asılturk Yeşükoy Hava Umanında yaptığı konuşmasında ıfc* Fılıstuılı tedhışçıyı gorduğunü, kendılen ıle konuştuğunu, asıl uy ruklarının Lubnan olduğunu ve Labnan pasaportlan taşıaıklannı idaıa e*tıklerını açıklamıştır Bır soru uzerıne ıse Labnan dı şıraa bır başka Arap ulkesı ıle ıadeı mJcnmın arüaşması bulun madığını belırtmış «Eğer Lubnan ısterse ve hukukı şar f ları verne getınrse, tedhışçıler ancak Lübnan'a verneb'hr» deırıştır Bakan ajrıca Fılistın Kurtuluş orgutunun olaya sarup çı>unadı ğ rı, sahıp çıkanların tPk tek taşıier olduğmu soruşturma ta(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) THY YERSiZLiK NEDENİYLE • BıR YERıN UÇURAMADIĞI 2 KiJıYE SATILMASINDAN ALMANYA ÖTORÜ ACIKTA KALAN YOLCULARINI 200 KADAR ALMANYA YOLCUSU 48 SAAT TÜRK iJÇıSi TAM 2 GÜN BiR KEBABÇIDA SAMATYA'DAJÜ BIR KEBAP OYALADI SALONUNDA Ümit ALEMDAROĞLU Pikapta «Garıban Gurbet Yolculan» üstüne sarkılar çalıyor. Samatya'da deniz manzaralı bır «Kebab restoranınndayu!. Ortalık ana baba günü . Analar, babalar, çocuklar, delikanlüar, bavul lar, sepetler. Aslında lokantayı dolduran kalabalık, Almanya yol cusu işçılerimızden oluşuyor. Ne ışlerl var bu lokantada? Onlara sorarsanız çoktan Almanya'da işleri basında olmalan gerekiyordu Ama şımdı burada kebab çıda pınekleyıp duruyorlar.. Tam 48 saat once THY'lannın pınl pınl mavi beyaz yolcu oto büsü kıminın uçağı 15 30, kımı nınki 22 30'da kalkacak olan Al manya yolcularım Yeşılkoy Ha valımanının bekleme salonundan almış ve Samatyadaki Antep Resterona getınp bırakmış. Gellş o geliş, çoktan Köln'de iş başında olması gereken bu işçi vatandaslanmız «yemesi lçmesi bedava» bir lokantada 48 saathk bır zorunlu bekleyış Içınde kalmışlardır. «Antep Resteron»da her yer ana baba günü.. Klmi gruplar halınde ayakta ne yapacaklannı tartışıyor, kımısı çoluğunu çocu ğunu almış bır kosede iki gecenin vermiş olduju uykusuzluğu gıderiyordu. îçlennden blrl elindeki uçak büetini ve kesılmiş bagaj makbuzunu göstererek biletini ve ye (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Çukulata, patates püresi, dinamit, hayvansal tutkal ihracatına yüzde 5 vergi iadesi tanındr ANKARA, (Cumhuriyet Burosa) Ihracatta vergi iadesi kararma yenlden bazı mamuller eUenmi) ve bunlann geçici iade oram * 5 olarak saptanmıstır. Karara gore, sodyum karbonat, sodyum bıkarbonat, çukulata, p* tates püresi, alümtnyum dökümünden mamul brulor gövdaaı, taşlama taslan, dinamit, trotil, hayvansal tutkal, plastık esasll inşaat ve sıhhi tesısat malzem»leri, pulluk, yüksek basınçh nldrqlık hammaddesi, geçici kabul yoluyla ıthal edılıp yurt içinda tamarnlayıcı ve değerlendlrici 19 çilık gordukton sonra ihraç edılen buzdolabı aksamına yüzde 5 oranında vergi iadesi yapılacaktır. I 1 3 PERıŞAN BıR DURUMDA THY'NIN YENı BıR UÇAK TAHSıS ETMESiNI BEKLEDıLER OLAYLARIN ARDINDAKİ Güney Afrıka da Zencı Avı Güney Afrika Cumhunyetinde zenci halkın gbsterileri büyürken, ırkçı bejaz azmlık yonetimınin güvenlık kuv\etlerı de uyguladıklan yontemlerle tepkıleri uzerıne çekıyorlar Yukarda, Cape Town'un Guguletu kesımınde, polıs arabalannı taşladığı gerekçesıyle güvenlık kavvetleri taralından yakalanan bır zencı çocuk gorülujor (Fotoğ raf AP) (Guney Afnka dakı olaylarla ılgıli ayrıntüı habenmız 3 sayfadadır ) Ege'de Aydmlanan Gerçek ün geçtikçe belirgin biçimde ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor ld Yunanlılar Ege'de gerilemek zorundadırlar. Karşılarında Turkıye'nin ulusal çıkarlarını sonuna dek korumaya ve bu yöndeki evlemleri vurutmeye kesin kararlı bir hukumet varsa, Atina'nın Ege'de hızaya gelme8İ dofaldır. Çunku Ankara'nın aymazlı£ından vararlanarak şimdiye değin öylesine ilerl gitmistir ki, artık gideceği yer kalmamıştır. Yunanistan Ege hava sahasını ka patmıstır. 13 Adalar'ı antlaşmalara avkın blçimde sUahlandırmıstır. Karasulannı genişletmek, kıt'a •ahanhğım Turkive'ye hak tanımaz biçimde saptamak yolunda GERÇEK tır. Artık Turldye'de ıktidara g c çen her huknmet Açık rejim »uregeldikçe belirll bir çlzgıde yurumek zorundadır. Bu gerçeğın yalnız iç degil, dış çevrelerde bilırunesı yararlı olacaktır. Mtekim Cephe hukumetı, Turkıye'nin Ege'de zorunlu gınsımlerınl bir sure askıda bırakabilmış; muhalefetın daha doğrusu tum kamuoyunun baskısnla eyleme geçmek gereğini duvmuştur. Buna karşılık Yunanıstan'ııı yapabıldığı nedir? \unanıstan diplomatik bir savaş evlemine geçmişhr Atina, Ankara v a nota (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Tstanbul'da 15 CHP ilçe kongresi bugün yapılıyor; Usküdar Kongresinin ertelenmesi karşılıklı suçlamalara neden oldu (Istanbul Haber Servisi) CHP îstanbul ilı ıçınde 15 ılçenın olagan kongresi bugün jra pnacaktır Kongrelenn tartışma lı geçQceğı bıldırılırken, Üsku dar Ilçesındekı Kongre'nın erte lenmesı uzenne muhalefet kaııa dına mensup olanlar, îl yonetı mın partı tuzuğunu ç»ğnemekle sjçlamışlardır II Başkanı \ytek n Kot.l ıse butun atama vt seçımlerm tazuk hüıçumlen uva rmra yapıld'ğını bıldırerek ıd d aların asılsız olduğunu soylem'«* r Adalar, Bakırkov, Beşıktaş Bevkoz Bejoğlu, Emınonu, E jup Fatıh Gazıosmarpaşa, Ila dıkov Karta! S P T I W Sıle Şış lı, Zevtınburnunda \apılacak olan koT^PÎer ıç'nde bıılunun Uskudar ılçesı seçımının ertelen mesmın jone.ım kurulunan dun tcatan ıstıfa etmesı sonucu doğduğu anlaşılnııştır. (Devamı Sa. 9, Sü. g de) G Bu Köşeden Altan ÖYMEN dır. Ecrvit hnknmetinin kısa g5rev suresi dışında Ankara bunlara RÖZ yununuştur Nıçin göz yummuştur? Aymazlık mıdır temel neden? Yoksa bolgede müttefikimız Amerikanm hoşuna gitmeyecek bir anlaşmazlık çıkarmaktan mı çekinilmiştir? Bıllnemez. Şımdilik bilinen şey, Ankara hükumetlennin Turkiye'nın haklannı gavunmakta uzun süre çekimser kaldıklandır. Bu çekıngenlik kuşkusuz komşumuzun lşine yaramiştır. Ama TurMye'de Ecevit hukiımetinin kısa doneminde birdenbire parlavan bilinçlenme, guçlü blr kamuoyu yaratmıştır Ve Ege sornnlan gün ışığına çıkmış YEDİGÜN DERGiSîNE ATILAN BOMBA, PATLAMAD! 4NKAK*, (4NKA) Ankara da \"\ınlanan hnîtal'k «Yedıgun» d°ıgsın.3 bcrba a*ılmıs bom ba patlamad ğı ıçn herharg' bır za»ar mevd^na gp'memı^fır Dergı vonetıı'er' SeM?'seh r o 'ajlirı ıle ıI^U o'arak bır aras tırma vat)tıklan"i b\nuk bır o lası'ıkla bazı =R{CI cevre'pnn bu "Pdcnle derç,e tomba kova bıleo'klerını ılen surmuşlerdır K^nu\Ia ılgıll soruşturmaja baş lanmıştır, IŞBÖLÜMÜ lmdl gfincel konu, Hora vanmda, bir de leşilkoy baskını. Hepimızın dikkatl buna çevrili.. Ben de olay gecesi îstanbul'da şehrin otekı ucunda\dım, haberı işıtınce sırf merakımdan, kalktım lesilko>'e çittim. Alandald pohslerın o organizas>on eı»sık'"i ieınde çosterdığl sağdu^oı, kutlannıı.a rtpjer dogrusu. Munih Olımpıjatlarındaki Alman polısı olsa, Yeşılkov'de o gece 50 kışl daha olmuştd. Hora ise, guncellıgını daba da koruyacak Mılll me S seledır. Hepimiz onunla da en başta OgüİMz Daha onceki guncel konu Olımpı\atlardı. Bizimkilerın hıçbır sonuç alamaması karşısında milletçe uzulduk. E\de, sokakta, dolmuşta eazetede hep bunu konuştuk Bundan daha doğal bir şev >ok Kamuovunun dıkkati ve merakı her verde en çuncel konu uzerinde joğunla^ır Bündan daha doğal bır şev vok da bovle olavlar oldııkça aklıma hep bir şev takıhr: (Devamı Sa 9, Su i de) Ziraî Donatım Kurumunun Adana'daki 2 deposu yandı ADANA, (Cumhtjriyet Guney tlleri Burosu) Onceki gece saat 01 00 sıralannda Adana da hejecan jaratan bır yangın ol muş, Karşıyaka semtmdekı Zıraı Donatım Kurumu Bolge Mudurlu ğune aıt tarım ılâçlan ıle gubre depolan ve tamır atolyesı yanmış tır Henuz nedeni anlaşılamavan ve fakat tarım ılaçları deposundan çıstığı sanılan yangında, ılaç do lu kutu \e tenekelerın buyuk gü (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) KOLLARI ÇOZUK ODYSSEUS...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog