Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAÖOAŞ î A Y I N L A R I SOSYALÎST BİR DÜNYA MELtH CEVDET ANDAY ÇAGDAŞ Ftvatr 20 Lira İSTEME ADRESt Halken sokafc, 39/41 Cagaloghı / IST. VATINLARI Cumhuriyet 53. Y I l SATT: 18693 Kunıcuso: TUNTJS NADt 12 A6UST0S 1976 PtRJEMBE nüz kaç W?i okiugu kesmlıkle bellı degıl Guvenlık kuvvetlennın olsvda gosterdıklen başarı takdır edüecek mteltktedır» demıştır OLENLER Genllalann kanu bas&ım sırasında olenlenn üçü nım ktmlıgı saptaramstır Bunlar Japon uvruklu Tu tako Hıraro, îsrail uyrukiu Salo Salomo ve ABD u.\nıklu Herald WaBeoe Rozenthaldır Yaralanarak: Istanbul'un çeşıtlı hastahanelerinde tedavı altına aiınan ve kımlıklen saptanatrJenler ise şunlardır «LavvateUİ Aleksandre ^ttalvan 40), îzimüka (Isralı 7), Jir fflargollt (Israıl 33), Levı Miıiam (Israıl 55), Safcır Aslan (pollst, ön*er Yazgan <polls) Marghret Sfcearer (Amenkalı), Lucıüe Wash' burh (Amerüalı) OLAY NASIL OLDU Edınılen 131c bilgil«<& göre, saat 16 affde Bukreş ten kalksn v© îsrail hava yollanna aıt içınde v aklaşık 250 yolcu bulunaa Boıng 707 tıpı yolcu uçagı dun saat 19.20 sıralannda Yeşilkoy havaalanma inmıştır Pasaport kontrolu ve trarBit Istemlaf' ypıldıktan bır sure sonra, Tel Avive gıdeoek >olcular vemden uçağa davet edılmışlerdır Bu sırada, tran slt salonunda bekleven ve adlarııun Mehdı Muham med ıle •\hmet Reşıt Htîseyıü okiugu saptanan ıkı gerilla çıkış kapısına vurumüşlerdır Bır numaralı çıkış kapısında ıkı genlla hava iımanı guvenlik kuv vetlenne mensup polısler tarafından kontrol edılmek ıstenmışlerdir Ancak Fiiistinh ıkı genlla dan bin kontrol kapısında perona çıtanalarını kolaylaştırmak. amacıyla bır savunma bombası atmıştır Bombanm patlaması ıle hava llmanında gorevlı di ğer pousler olav venne koşaratc patlamanın olduğu bolgeyı kuşatmışlardır Genllalar perona çıkmıyacakJannı anlavınca bn kez, ıkl adet tahrlp bombasını joloıların bulundugu salona fırlatarak vanlannda bulunan otomatık maJanelı tufeklenyle yaylım ateşıne ginşmışlerdır Dışanda çok sayıda polısın görevlendırHdığını goren gerillalar çıkış kapısında hanım volculann kontrol ve eşvalannı muayene ıle (Devanu Sa. 9, Sıl. 7 de} Ç A Ğ D A Ş S A Î I N L A R I ŞİİR ve CINAYET SALÂH BiRSEL flYAII: 15 LİRA İSTEME ADKEbî î ÇAĞDAŞ YAYINLARI Halkevi Sokak 39/41 Cağaloğlu/IST. 2 Filistin'linin Yeşilköy'de giriştiği eylemde 4 kişi öldü, 20 yaralı var Filıstuılı ıkı genlla dun akşsm Yeşılkov Hava alanı dış hatlar bolumunde bomba ve sılahh saldı nya gınşmislerdır Gu\erüık kuwetlen\le de çatı şan ve bır kadın polisi bıx sure rehın tutan genlla lar ile güvenlık kuvvetleri arasındaki çatışmada vabancı uyrufclu 4 kışı olmuş, 20 ye vakın kışı de ya ralanmı^tır. Guvenlık kuvvetlen ıle süahlı çatışmav a gınşen İM genlla sağ olarak ele geçınlmıştır Genllalar \a kalandıktan sonra Turkıve de bov le bır olaya neden olduklan ıçın uzulduklennı amaçlannm Yeşılkoy havaalanına ınen Israıl hava vollanna aıt uçağa bır sabotaj duzenlemek olduğunu soylemışlerdır Olay nederuvle Yeşılkoy hava lımanjnda uçak seferlerl durmuş, saat 20'den 23'e kedar hlçbır Uçak inıp kalkmamıştır Olay venne gelen îstanbul Vahsı Namık Kemal Şenturk, îçdşlen Bakanlığına bılgı vermış, daha son ra gazetecılere yaptığı açıklamada, yakalanan ikı genllanın Fılıstınlı olduklarmı soylemış, «Maalesef yabancı uyruklu ddrt kışı ölmüstür. Yaralılann he Ecevit, Hükümeti Ege'de • hak iddia Yunanistan edebileceğimiz Dışişleri Bakanı alanları Türkiye'nin Yunan kıta derhal sahanhğını ihlale devam ettiğini öne sürdü CUMHURÎTET HABER MERKEZI Bırleşmlş Mılletler Guvenlik Konseyı'nm Ege bunalımına ılişkın olarak yaptıgı toplantıya ka tılmak uzere New York'a gıden Yunarustan Dışışlen Bakanı Bıtsıos, TüMye'nın kıta sahanlığını ihlale devam ettigım one sumtn tür Bu arada Yunan Savunma Bakanlıgı sllahlı kuvvetlerde ızm lerin tumuyle kalktığını açıkla mıştır Atinadakı ıvı haber alan kavnaklar, Yunan hava kuvvet lennın teı üerl duze>de alarma geçinldlğıni belırtmışlerdır OLAGANÜSTÜ TOPLANTI Yunarustan ın çağri3i uzerıne Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyinin bugun olağanıistü top lantı yaparak Ege bunahmır.ı ele <Devamı Sa. 9, Su. 6 da) açıklamaya çağırdı Yunanistan'dan Hora'nın taciz edilmemesini istedik ANKARA, (CumhurlTtt Bürosu) Tıirkıye tarafından onceki akşam Yunanlstan'a verılen ikıncl P'otesto notasmın metni, dun bellı olmuştur Türkıye bu no f asında Ege'dekı ş'mdıkı gergınlıgın, Yunanıstan'ın Ege kıta sahanlıgı konusundaki iddıalarla, haklan birbirınden ayırdetmeyen tutumundan doğdugunu savunmuştur Ikıncı notada Turkıye bu konudakı sorunun çozumunun muzakereler volu< la olmasını yenıden onemıış MT^ Sısmık l'ın araştırmalarıyla ılgılı olarak şoyle demıştır •Turkıye hukumetı, aynca 6 ağustos 1976'dan beri Türk tırma Gemısl MTA Sısmık1 m Yunan donanması ve Hava Kuvvetlerıne bağlı gemı ve uçaklar tarafından tacız edıldığı hususuna Yunan hukumetınm d'kkatmı çeker Turk hukumetı, bu gıbı huıcuk dışı faahvetlerı şıddetlp pro'esto eder ve Yunan hUKUmetfnden bu faalivetlerl derhal durdunnasıru talep eder » O'e yandan bır süredır Yalova" da ta f ı'de bulunan Dışışlen Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangıl duı o*le saatlennde kara"oiuı la Ankara va gelmıştır Çağlavar^ıl Dışıjlen ılgılılerı ıle bır deferlen dırme yapmış daha sonra Başba kanhk konutunda bulunan Bişbakan Süleyman Demırel ıle yeni geli$melen go'iişmuştjr Dun öğleden sonra de Gen»lkurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar ıîe Turk • Yunan uyuşmEzhğı ve Ege sorunu uzerinde 1 saatlık bır goruşme ya(Uevanu ba. », su i de| ANKARA (ANKA) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dun duzenledığı basm toplantısında, Eze sorunu Uzerinde, hükumete bır dızı operlde bulunmuş konunun sorumluluk yukünun ços agır olduğunu hatırlatmıştır Ec9 vıt, hukumetı, derhal Ege Kıt i Sahanlığı uzerinde hak ıddıa ede bıleceğımız alanlan açıklamaya. «açık deniz., «uluslararası sula'» gıbi terimlerl blr yana bırakmaya ve denlz hukukuna ilişkın ıç mevzuatı düzenleyecek yetkı yasasını çıkarmaya çağırmıştır Hükümetın, Sısmık1'ın çalışmalannın yalnızca araştırma değıl, ulusal hak ve ıddıalarımızla ılg.li olduğunu açıklaması gerektıgınl belırten Ecevit, «Turkıje davasında haklıdır Haklılığını bjtun dunyaya benımsetebılecek durumdadır • demiştır 1974 yümda, CHP iktidan do nemlnde Çandarlı gemlslnl TUrk Donanması eşlığınde, Ege'de Yunan adaları batısına ve Ege Denızının ortalarma kadar gonder* dıklennı, Yunanıstan'ın bu gınşıme tepkı gostermedığıni hatırlatan Ecevit şöyle konuşmuştur « Sımdı bu araştırmalar, üs« telık 1974'tekınden çok daha sınırlı bır alanda başlayınca, Yunanistan'ın sert tepki gostermesıne haklüık kazandırmaz. Bızim gorüşümüze gore, şimdıkl hükümete yoneltılebılecek başlıca ku" sur hak ıddıası ve kullanımı bakımmdan 1974'teki aşamanın daha ılensıne gitmiş olması değıl, bır haylı gensinde kalmış olmasıdır » Ecevit Türk Hükümetine bneri. lennı ise şoyle sıralamıştır «1 MTA Sısmık 1 araştırma gemısı Ege'de, Turk karasulan dışındakı çalışmalannı sürdürurken Türk Hükümeti, bunun yalnızca bır bılımsel araştırma değıl, ulusal hak ıddialanmızla ügv lı olduğunu resmen açıklamalıdır. Ikı yılı aşkın bir süre önce vaptığımız ve dunya kamuoyunun herhangi bir tepkısivle karşılasmadığını gördüğumüz bu tür açıi lamalardan şımdi kaçınmak için bir neden voktur Bu konuda gös. <Devaaıı Sa. 9. Sü, t d e i Ünlü ABD'li yorumcu Sulzberger: 'Amerika ağırlığını Atina'dan yana koysun ve Ankara araştırmaları ertelesin, rr l Îsrail hücumbotîarı Lübnan dan kalkan SSK'daki ilâç sınırlamasının kaldırılacağı açıklandı En^in KARADENiZ AVK4R* (Cumhurlvet Bürosu) Sosyal Guvenlik BaVanı Mahir Ablum dür Cumhur'yet'e verdığı ozel demeçte ılaç lıstesınm genışletılmesı jenne tamamen kaldınlması yanlısı olduğunu soylemış Turkıye'de yeterınce h»kım bulunmadığını be'ırterek «Yenıden henım alımıası zorunludur Yetersizlık sadece SSK'na has değıldır Bır çok kadromuz var Basını ve sendıka lıderlerinı doktor bulmaya davet edıyorum» demıştır. Ablum ozetle şunları söylemıştır «Hekım yetersizlıği yalnızca SSK hastanelerine has değıldır Turkiye'de yeter sayıda doktor yoktur. Yenıden doktor alınması şarttır Bırçok kad(Devamı a«a. H, sü. 3 de) Bornova Öğrenci Yurdu yeniden boşaltılmak isteniyor IZMtR, (Cumhuriyet Ege Börosu) Ege Ünıversıtesi Bornova öğrencı Yartlarının Yurtlar Kurumu tarafmdan tamır gerekçesıyle aluıan bır kararla boşaltılması ıstenmıştır Yurtlarda kalan 200 oğrencı, bu kararm îaşıstlerın yeni bir yontemle Bornova Yurdunu ele geçırme planı olduğunu» one sılrerek yurtlardan çıkmayacak'arını bıldırmışlerdır. Bornova Yurdu ılgılılen yurtlarda kalan oğreacüere süre tanındığını, bu sure sonunda Incıraltında bulunan yurtlara taşınmalannı ıstedıklerınl belırterek «ögrencıler yurttakı onarım bıtınceye kadar încıraltı'na nakled.leceklerdır Ancak çıkmak istemıyorlar» demişlerdır. Yurt Müdürlüğü öğrencılenn dı<ian çıkartılması için Bomova Jandarmasından yardım ıstemıştir AnciK jandarma yetkılıleri Izmır Valılığinin emır vermesı uzerine haregete geçebileceğini bildırmıştır. (Devamı Sa. 9. Sü, 1 de) bir Türk şilebmın yolunu çevirerek Tel Avsv e goturdu er TEL AVİV Remu kaynak ların bıldırcügıne gore, bır Labnan lunanından kalkan bır Purk şılebının dun îsraıl bucum botla n tarafından yolu kesılmış ve gemı IsraU'e gotunılınuştur. Israıl yetKihlerı, gemıde sılâh ve genlla aramışlar, ancak bır şe> bulamamışlardır Gemı onceki gun Lubnan ın Tı re lımanından kalkmıştır Tıre, Lubnan'da Muslumanlara sılâhın ge'.dığı ıkı lımandan bırıdır. Turk şılebı, son haftalarda tsraıl devrıye botlan tarafından yolu kesılen dordurcu gemıdır Gemılerden ıkısınde Fılıstınlı genllalara gıden sılâh bulunmuş ve bunlara el konmuştur (Assoclated Fress) Kosta DAPONTE PARİS New york Tlmes gazetesının Unlu yorumcusu C. L cjlzberger Parıs te çıkan In ternatıonal Herald Trıbune'de ç'«.an makalesmde, Washıngton'un bugune kadarkı tarafsız tutumu bır yana bırakarak Ege anlaşmazlığı konusunda Yunanıstan ı desteklemesı gerektığmı one surmektedır. Bugunku Turk Yunan bunalımının ıki yıl onceki Kıbns olaylanndan ben en tehlıkelı durum olduğunu yazan Sulzberger, karasuları, uluslararası sular ve kı*a sahanlığı gıbı karmaşık konulan yaoancıların anlamasının çok guç oldugunu, Atına'nın bu konudakl haklarını Cenevre Konvansıyonuna dayamak istedığını, Turkıye'nın ıse bu Konvansıvona taraf olmadığını, bu nedenle de bırhkte Labey Adalet Dıvanına gıtmeye karar vermışken Turklerın goruş değıştırdıklerını belırterek ozetle şoyle demektedır. «Başbakan Karamanlıs şımdı bu anlaîmazlıgın tek taraflı olarak Lahey'e goturmeyı ve Gıivenlık Konseyını toplantıya çağ.rmayı kararlaştırmıştır ABD fmdı dıplomatüc bır yaklaşımla soruna eğılmelıdır Tıirk Yunan anlaşmarlıklarında tarafsız kalma çahalan Washıngton içın (Devamı Sa. S. Su, 2 dcj Sendikalar, Günaydın gazetesindeki işçi çıkarmalarına karşı ortak eylemde bulunacak ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dun îstanbul Sanajı Odasının Oda kule'de açmış oldugu «ISOSEM Daımi Sergı ve Enformasyon Merkezıni» gezmış Sanayı Odası Başkanı Nurullah Gezgm ve yonetıcı lerınden bılgı almıştır Korutürk daha sonra Istıklâl Caddesınde yuruyuş yapmış vıtnnlen ıncelemış ve daha sonra Yapı ve Kredı Bankasının tarıhı eserlerle ılgıli sergısmı gezmıştır. Korutürk e bu yüruyuş sırasmda halk sevgı gosterısınde bulunmuştur. (Fotoğraf AU AL\KLŞ) MİLLIYETÇİ CEPHENİN AĞIR SANAYt YATIRIMLARI İÇİN HIÇ BIR HARCAMA YAPMADIĞI BELİRLENDI • YATIRIMCI SıRKETLERıN KARARNAMELERı 15 KASIM 1975 GÜNLÛ RESMÎ GAZETEDE YAYINLANMASINA VE ÇEŞıTLı ATAMAIAR YAPILMASINA KARŞIN YATIRIMLARIN KÂGIT LZERıNOE KALDIGI BElıRTıüYOR henüz kurulmuş şırket büe bulun madığı bıldırılmektedır. Cephe hukumetı ıktıdara gelın ce Turkıye'de yıllardır kurulama mış olan ağır sanayı yatmmlan na ginşıleceğım açıklamış ve bu yonae yoğun bır propaganda kam panyası açmıştır Daha sonra da gerçekleştınlmesı duşunulen ağır sanayı yatmmlarının her bın bı rer anonım şırket halıne donuş turulmüş, bunlara ılışkın karar nameler Resmi Gazetede yaym lanmıştır. Ağır sanayı yatırımla n olarak belırlenen Tumosan, Taksan, Temsan, Testas ve Tusas ıle ılgılı kvıruluş kararnamelerı 15 kasım 1975 tarıhmde Res mı Gazetede yaymlanarak, bunlann fıılen kurulmaları çalışma larına başlardığı Başbakan ve Başbakan Yardımcıları tarafın dan resmep bıldırılmış ve anılan şırketler «Turkı>ede başlatılan ağır sanavı hamlesının» sımgesı olarak kamuoyuna duyurulmuş tur Halka açıklanan bu şırketlerın kurulmasının kâğıt uzerinde kal dıgı ve anılan yat.rımlar ıçın tek kuruş harcama yapılmadığı sap tanmıstır Motor sanayıını kurmak uze re Tumosan (dokuz fabrıka), Takım Tezg^hlan Sanayu ıçın Taksan (uç fabrıka). Elektromekanık Sanavıı ıçm Temsan (üç fabrıka), Elektronık Sanayıı (Devamı Sa. 9. Su, 2 de; Yeni Başkan Ateş, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı eserlerin gözden geçirileceğini söyledi • DıN ıJLERı YUKSEK KURULU NUN DANIJTAY TARAFINDAN GEÇERSıZ SAYItAN SEÇıMLERı 23 AGUSÎOSTA YENıLENECEK Aybar: "Demirel Ege'de pasif kalışını mugalata ile geçiştirmek istiyor,; ANKARA (ANKA) Sosy» Ust Partı G«nel Başkanı Mehmet Alı Aybar Ege kıta sahanlı. ğı sorununun uzun bır suredea ben MC ıktıdarı tarafından süruncemede bırakıldığını ileri sü rerek, Turkıye'mn dünya kamu oyunda haksız duruma duşüruldüğunü ve Demırel'ın bu konuyu da «Mugalata ıle gecıştırmek: istedığını» söylemıştır. Aybar, MC ıktıdaruya Devletler Hulcukuna gore haklı sayılan çızgıde tutarlı bır polıtika ulemedığmı belırterek, Lahey Ada let Dıvanı konusunda ıse «Dıvan onune çıkmama kararının haklüığı dunya kamuoyuna ıyıce açıklanmalıdır» demıştır Ay bar ABD'nın savaşın patlak ver mesınden çıkar gormedıklerını, bu nedenle de Turk Yunan anlaşmazlığının soz düellosu sınırlarını aşmasının da beklpnemıyeceğını ılerı surmuş, «*BD ve Sovyetler Bırlığı savaşı geres lı gorurlerse savaş çıkar,» demıştır. Türk Iş Genel Başkanı Halıl Tunç dun Genel Merkezde duzen ledıgı basm toplantısında, Gunay dın Gazetesı ışverenım, ışçılerın sendıkal hak ve ozgurluklerını çığnemekle suçlamış, «Bır ulke de basın ozgurluğu sadece kışıle rın ıstedıklerını yazıp çızmeler değıl, aynı zamanda bu kışılerın ekonomık ve sosyal ozgurlukleı ıle ış guvenhklerının sağlanmış olmasıdır» demıştır Günaydın Gazetesı ışverenınin Orhan APAYDIN bır suredır gazete ve matbaasında çalışan fıkır ışçılen ve teknıs yenlere karşı uyguladığı baskıyı MT\ Sısmık l'ın Ege'de petro serdıkal haklarma karşı takındı BMma)a \e Turkıye nm Ulusıar gı tavrı eleştıren Tunç, ışverenın arası hukuktan dogan haklaruıı bu tutumunu «pervasızlık» ola doğıulamaya vonelık çahşmaları rak suçlamış, ışçı hareketınm bu uzerıne, Yunanistan, Kıta Sahan durum karşısmda «pervasızca lığı sorununu Bırleşmış Mıllst dırenecegını açıklamıştır lerın ıxı organına bırden gotur Turkıve Gazetecıler Sendıkası, n uş balunuyor Atına hukumetı Tes Iş, Hava Iş Seluloz îş ve Ha bır yandan Guvenlık Konseyını, ber Iş Sendıkası eGnel Başkan sorunu ele alması ıçın toplantıya ve yonetıcılerının de hazır bulun çağırmakta, dığer yandan da tek duklan basın toplantısında Tunç taraflı olarak uu îlararası Ada basm toplantısından sonra bı let Dıvrına bisvıırmaktadır sendıkalarla Gunavdın ışverenın f Ust uste verdıSı pro esto nota karşı gırışılecek dırenmenın jor ları ve gınştığı askerı bazır ve yontemlennı saptayacakların: hklarla zora başvurma tehdıd rJ belırtmış, ozetle şunları soylemış V*i \T7<:prm''en Yuna tır. (Oevamı Sa. 9. Sü, 1 de) (Devamı Sa. 9. Su, 3 de) Korutürk inceleme yaptı Yunanistan ne yapmak istiyor? ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) «Ağır Sanayı Hamlesı» adı altında Cephe hükumetınce propa gandası yapılan yatınmlar ıçuı tek kuruş harcanmadığı saptan mıştır. Dokuz ay once motor, aktarma organlan, elektromekanık, uçak, elektronık sanayını kurmak amacıyla Resmı Gazetede kararnamesı jaymlanan ve gerçekle^ti rılmesı ongorulen ağır sanayı ya tınmlanyla ılgılı olarak ortada OLAYLARIN ARDINDAKİ Uzakta... Hollanda'da... GERÇEK hayatı sürdurüvor. Gelenek • g5renek avrılıkları dil açısından olanaksızlıklar, Türk işçilerini dış ulkelerde yalnızlaştınyor. Batı toplumlannın çesltH kesimlert de ışçilenmıze değişik bakış acılan<la jaklaşıvorlar. Batı isvereni, işçılenmi7İ çıkarlannın hesibı içinde değerlendiriyor. Batı sendikalan, Iscilerimlzi RCnel emek polltıkasının stritejısi içınde jonlendirmeye çalısıjor. Sokaktaki Batılı ise Turk işçilerini çoğu zaman husumetle izü(Devamı Sa. 9, Su 3 de) ANKARA (ANKA) Yeni Dı yanet îşlerı Başkanı Doç Dr. Süleyman Ateş, 23 ağustosta Dın îşlerı Yüksek Kurulunun boş olan 9 uyelığı ıçın seçım yapılacağmı Diyanet Işlerının yaymla dığı bazı eserlerin de yenıden gozden geçırıleceğım açıklamıştır Daha once yapılan seçımlerın Damştay tarafından seçersız sayılması uzerıne gorevlerı .4a n kararla yurutulen Dın I»lerı Yuksek Kurulu, Diyanet îşlerı yasasına gore Türkiye'nin dın konusunda en yuksek yetkl ve bılgıje dayanan fcurulu olacax tır. Şaban Karataş, hakkında şahsî tazminat dâvası açan iki şube müdürünü yeniden göreve çağırdı ANK4R*, (ANKA) TRT Genel Muauru Şaban Karataş ın Danı^tav kararına raşmen goreve başlatmadığı eskı Televızjon Şube Mudarlennaen Ertan Somun kıran ıle Yılerı Atamerı tekrar go reve çagırdığı oğrenılmıştır Karataş, goreve başladıktan sonra Televızvon Egıtım Şube Muaurü Ertan Somunkıran ve MUZIK ŞU besı Muduru Yı'en Atamerı gorev lerınden alarak başıta ıll o rs geçıcı gorevle gondermıctı Ancak, her ıkı mudurun Darışta' ^ı başvurarik Karataş m aıama ka rannı ıpfal ettırmelerınden ionra Karitaş Darıstav kararlarım uygulamamış, ıkı şube mudurunu «gorevlerıne baslamadıkları gereKçe^ıvle» musıafı saym ş, TRT Genel MudurıuK bmasıni dahı sokmayarak uzun sure maa? odememıştı Atamer ve Somun(Devamı Sa 9, bu 5 de) SEÇiM NASIL YAPILACAK! G eçen hafta cuma çünıı 22 yaslarında bır Hollandalımn oldurulmesl uzerine Schıedam şehrinde bınlerce Ilollandalı, Turk işçilerine, işverlerıne, Tıırk i^ilerinın ufrak >erı olan kah\ ehanelere, lokantalara saldırarak ortalıgi birbirıne katmışlar; bu arada kentin oamıine de hucıını ederek camlannı kırmışlardır. Olaylar Buvuk perginlık varatmıştır. Hollandalı lar 22 yasındakl gencin ülumunden Turkler'l sorıımlu tütnıaktadır. Polis olavlan \atıstırmava \e saldınlan onleme^e çahşmış; Hollandalı yöneticiler saldırpanlan kınavan demeçler vermışlerdır. ımı, butun bu girişlmler jetersiz kalmıştır. Çalkantılar durulsa da bazı ger çekler yadsınamaz bıçımde su yuTune çılanıstır. Nelerdır bu perçekler' Bır kez dısanva volladıçımız nıilyona vakın vurttaştan çoğuııun vabanrı ulkelerdc haneı koşullar altında vasadıkları bır kez daha ortava çıkmıstır Dışandakı ışcımi7, n«tun endustri toplumlanvla butunleşemıvor; vaşadıçı topluma jabanrılaşan hir Diyanet Işlen Yasasına Din îslen Yuksek Kurulu uyeKklerıne yapılacak seçım uygulanacak once ıller duzeyınde başlayacaktır 18 ağustos gunü her ıl (Devamı Sa. 9. Sü, 1 de Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI 1. Sayfada • •+
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog