Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş H T I N L A B 1 SENiN İÇİN EY DEMOKRASi NECATÎ CTJMALI FİYATI: 15 LÎRA ÎSTEME ADRESİ: ÇAGDAŞ YAYINLARI Halkevi sokaJs, 39/41 Cağaloğlu / IST. Cumhuriyet 53. m, S Y: 186J2 AI Kurucusu: r ü N U S NADİ 1 AGUSTOS 1976 P&ZAR f ÇAĞDAŞ l1 A Y I N L A R I Ailenin Çilesi Boşanma ADALET BAKANLİGINDAKİ DEGİŞtKLİK ÖNERİSİYLE BİRLtKTE 372 Sayta, 25 TU İsteme adresl : Cafaloglu Halkevi Sok. No. 39 41, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Ecevit: "1974'deKıbrıs sorunu için düşündüğümüz öneriler geçerliliğini kaybetti,, (Yağmur ATSIZ bildiriyor) YORK Amerika geziSini sürdüren CHP Genel Baskanı Bülent Ecevit, Denizaşın Basın Kulübünde yaptığı konuş mada Kıbns ve Ege sorununa değinmiş, «1974 yılında Kıbrıs sorununun çözümii için düsündüğümüz öneriler korkanm geçerülığıni kaybetti» demiştır. Ecevit, Türk Amerikan ilişiilerine değindiği konuşmasında, bu ilişkilerin gergin bir dönemden geçmekte oldufrunu, anc^r: bu dönemin atlatılacağına inandığmı ve uzun vadede Türk Amerikan dostluğuna güvendiğini belirtmiştir. Ecevit konuşmasına devamla Türkiye'nin kalkınma yolundakı ülkeler arasında demokratlK düzeni sürdürebilen belkl de tek ülke olarak kalmış olduğu için Türk demokrasisinin son zamanlarda daha da büyük bir önem kazandığım kaydetmiş, de mokrasiye bağlilık vüzünden sık sık geçirilen siyasal bunahmların ekonomimiz için bir vük ol duğunu belirtmiştir. CHP Genel Başkanı aynca büyük devletlerin ve süper güçlerin Kuvvetl) bir demokratik reiim icinde ya şayan küçük uluslarla baş etmesinin güç olduğuntı, çünsü (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Makarios çeşitli grupların Kıbrıs'ın Rum bölgesine her gün silâh getirdiğini söyledi (Cumhuriyet Haber Merkezi) Kıbrıs Rum Toplurr.u Li.'.sri Makarios Kıbrıs'ın Rum bolgelerine ergün silâh sokulduğun'J söylemiştir. Makarios Rum bölsresıne sok'ilan silâhlar konusunda şöyle >iemiştir: «Kıbrıs'ta hükümet yanhsı ve hükümet aleytıtan kanun dışı gruplar vqrdır. Bunlar VPTIIVR'I(Devamı Sa. 9, Sü 7 de) bu yıl ABD'den 209.9 mılyon dolar tutarmda askerî ve ekonomık yardım alıyor Yunanistan Öze! sektör buğdayı un haline getirerek ihraç etmek önerisiyle stokların kendilerine devri için Bakanlığa başvurdu Ankara'nın ekmek sorununda hükümetin kayıtsız kaldığı öne sürülüyor ANKARA (ANKA) Fırmcılann zam isteğini Belediyenin kabul etmemesi nedeniyle Ankara'da ortaya çıkan ekmek sıkıntısına hükümetin kayıtsız kaldığı belirtilmektedir. Ankara Belediyesi yetkilileri sorunun bir ükümet sorunu olmasına rağmen fınncılara karşı Belediyenin taraf haline getirildiğini belirtmişlerdir. Belediyenin kesin olarak taviz vermeme karannda olduğunu bildiren ve halkın gösterdiği anlayışla sonuna kadar da taviz vermeyeceklerini belirten Belediye yetkilüeri, «Fırıncılor en çok 3 4 gün daha dayanabilirler sonra eskiden olduğu gibi 250 kuruştan ekrrvsk yapıp satmağa başlayacaklardır» demişlerdir. Fınncılann direnişi konusunda ANKA Ajansı muhabirinin sorulannı cevaplandıran Ankara Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ersoy fırın sahlplennin 350 kuruştan ekmek satmak için uğraştıklannı söylemiş «6 işçl ile ekmek çıkaran fırınlar bize 32 işçinin çalıştığını kabul etmemizi söylüyorlar.» demiştir. öte yandan Adana'dan Anka(Devamj Sa. 9, Sü 7 de) Buğday stoklarına alıcı bulunamadı Tanm Bakanlığı'nın rekoltesinin rckor düzeye ması nedeniyle 1,5 milyon ton buğday ihraç edileceğıni açiKİamasına karşılık TMO'nun İ975 yılı ürünü 500 bin tonluk buğday için açtığı ikinci ihp'eve de al'cı çıkrnamıştır. So^etler Birliği'ne buğday ihracı için yapıIan teklife bugüne dek bir cevap al'.nmaması nedeniyle, buSdayın özel sektöre devredilip un ATtNA Yunanistan 1976 yılında ABD'den 209,9 milyon dolar tutarında askeri ve ekonomik yardım alacaktır. Associated Press ajansının bildirdiğine göre bu açıkîama ABD nin Yunanistan büyükelçisi Jack Kubiscb tarafmdan önceki gün Atina hükümetine yapılmışf.r. Bu paranın 11 milyon dolan kredili satıslar için. 65 milyon do(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de; Kenan MORTAN olarak lhraç edilmesl öngcrülmüştür. Özel sektöre devir ile ilgili karar almabileceği ve bunıın önümüzdeki günlerde açıklana bi!5c°£i bilriirilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Temmuz ayı başında 500 bin ton luk buğday için açtığı ihalede hiç bir yabancı ülke «teklü% vermemiştir. Bu nedenle teklif sartlan değiştirilmeksizin ihale 26 tcmmuz tarihine ertelenmiştir. Bu arada TMO'nun elinde stok kalan buğdayın eritilmesi için Tica ret Bakftnlılı'nın gürdürdüfü temaslar Dışişleri Bakanlığı'nın ko ordinasyonu ile geliştirilmeye çalı çılmıştır. Ancak yapılan resmi 6 neriye resmi bir cevap verümediği gibi, 26 Temmuz tarihinda yapılan ikinci ihalede de kimssnin teklif vermediği görülmüştür. Bu arada, Ankara Sanayi Odası, Istanbul Sanayi Odası, İstan(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Kissinger Doğru Gormuş ejün lynmı gözetmeksizin çeşitli ülkelere yaptığı gezilerln sonuncusu olan Amerika gezlslni CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, gelen haberlerden anlaşıldığına göre, başan lle sürdürmektedir. ı Kaçakçılık ve yolsuzluk ihbarı üzerine Salıpazarı gümrük ambarlarından biri mühürlendi Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na yapılan bir ihbar üzerme. içinde milyonlarca liralık ticari eşya bulunan Salıpazarı 4 sayılı amban, olaya el koyan Giimrü'i Müfettişi'nce mühürlenerek, sa yım işlemine başlanmıştır. Denizcilık Bankası'mn denetimindeki Salıpazarı gümıüx ambar ve antrepolarında ouiu nan malların, yürürlükteki yasalara göre her 5 yılda bir sayımının yapılması gerektiği halde. söz konusu ambarlarda 28 yıldan bu yana hiç sayım /•spıl mamış olduğu da bu arada ortaya çıkmıştır. Sahpazan antrepolarında tıa zı kaçakçılık olayları ve yoisuz luklar olduğu biçiminde bir ihbarın Gümrük ve Tekel BaKu;ılığı'na yapılmasınclan sonra, Ba kanlık, konuyu Teftiş Kurulu'na iletmişür. Olaya el Soyan Gümrük Bakanlığı Müfertı^lc rinden Zeki Gül, yaptığı ılk incelemeden sonra, SalıpazanııJa ki 4 sayılı amban mühürlemiş Avkut SAĞANAK tir. Daha sonra bir gümrük mü dür yardımcısı başkanlığııı'ta kurulan sayım kurulu, ambarta bulunan milyonlarca liralıK eşyanın sayımma başlarnıştır. Bu arada. mtihürlenen ambar da malları bulunan ithalatçılar, saymun aylar boyu sürebilöceğı nı ve ticarî nitelikteki maüarının uzun süre ambarda mühürlü kalmasınm, ham madde ve makina parçalan bekleyen sanayicüeri çok zor dumma dü şüreceğini belirterek, bazı mallarm sayımının öncelikle yapümasını istemişlerdir. îstanbul Gümrükler BaşmüdU rü Oğuz Anter ve Denızcılik Bankası Liman Işletmesi Müdürü Şükrü Sınal da konuyla ıl gili bir toplantı yaparak, Salıpazan 4 sayılı ambarda malı bulunan ithalatçıların, mallannı çekmek için basvurmaları Iıalinde, ilgili sayım kurulunun R tktldarda olsun, munalefette olsun, yabancı devlet adamları lle kurulan ilisldler, öyle sanıyorıu ld, yalnız CHP'nin tutumunu dıs kamuoyuna anlatmak değil, aynı zamanda Türkiye'yl dıs dünyaya tanıtmak bakıoıından da yararü olmaktadır. Uzun süre lçine kapaü bir toplum olarak yasamamız bize oldukça pahalıya oturmustur. ABD'nln gölgesinde, seçeneksiz bir dıs politjkaya körü körüne bağlanmıs halimJzle nerede ise dünyaya yabanctlaşır olmuştuk. Kısa süren iktidartnda Samson darbesine karşı gösterdiği haklı tepkl lle Ecevit yönctimindekl llk koalisyon bükümeti bu teslimjyet politikasını yıktı. Ne yank kl CHP • MSP ortaklığı yeterince uzun ömürlü olamadı. öncekl gün Ecevit onuruna verdiği yeraekte ABD Dışişleri Bakaru Kissinger, «Siz hükümette kalsaydınız Kıbns sorunu çoktan çözülürdü» derken kuşkusuz gerçeği dile getirmektedir. Evet, o bükümet bir süre daba yaşasaydı Kıbrıs sorunu çoktan çözülürdü. Hatta Ege denizi, kıta sahanlığı, FIR hattı gibi pürüzlü sorunlann birbiri ardına ortaya çıkması da önlenmiş olurdu. Genellikle Türk kamuoyunun görüşü de budur. Ne var kl bükümetin bir kanadını oluşturan MSP1İ müslümanlar (onlar Atatürkçüleri müslümandan saymazlar) ulusal çıkarlarnnızı bir yana bırakarak kendi seçimsel kaygıiarını ön plana aldıklan için ortaklık bozuldu, Ecevit çekilmek zorunda kaldı. Hükümetin sürebilmesi Basbakanın MSP'U müslümanlara ödün üstüne ödün vermesine bağü idi kl, Ecevit gibi çağımız koşullarını yakından kavradığina inandığımız bir devlet adamından böylesi çağdışı bir davranıs beklenemezdi. Zira MSP'ye verilen akıl almaz ödünlerle yüriitülecek bir dış politika Ecevit'in baslattıği «Ban ş harekâtını* er geç bir «Fetih harekâtına» dönüştürecek, Türkiye'oin konumu da dönüp dolaşıp bir çıkmaza saplanacaktı. Nitekim uzun pazarlıklar sırasında kurulan dört başlı cephe hükümetinin dış politikada bugün karşılaştığı en büyük engel komşumuz Sunanistan'uı tutumundan çok bu hükümetin iç çelişkilerinden oluşmaktadır. Cephe ortaklarınm anlaştıklan tek nokta Kıbns konusunda ödün vermekten, ya da ödün veriyormuş ğörünüp ulusal kamuoyu karşısında teker teker oy kaybına uğramaktan korkmalarıdır. CHP'den yakınan Demirel «îstikrarı koruyamadığımız halde varılan sonuç büyük başarıdır» dedi KÜTAHYA (ANKA) Başbakan Süleyman Demirel, bazı tesislerin temelini atmak üzere gel diği Kütahya'da yaptığı konuşma da, «İstikrarı koruyamadığımız halde, bugün varılan sonuç büyük değer taşır» demiştir. Türkiye'nin huzuru ve ilerlemesi karşısındaki en büyük engelin CHP olduğumıöne süren Demirel, konuşmasında, dördüncü Demir Çelik tesislerinin Sivas'ta kurulmasına karar verildiğini de açıklamıştır. 19711973 döneminde Türkiye'nin bir «istikrarsızlık dönemi» ya şadıgını söyleyen Demirel, şöyle demiştir: « Siyaseti anlamsız hale getiren istikrarsızlık, pek çok meseleyi de beraberinde getirir. İstikrarsızlık e\"vela hükümet müessesini yıpratan bir olaydır. Siyaset müessesesini anlamsız hale getiren bir olaydır. 1976 martında hükümetimiz içte ve dışta çetin meseleleri devralrmştır. O dönem de okul, işyeri, sokak huzursuz (Devamı Sa. 9, Sü. 4 dej bu mallann sayımını derhal ya parak gümrükten çekümesınin sağlanmasına karar vermışlerdir. öte yandan, bazı ilgililer, İçin de milyonlarca lirahk ticari eşya bulunan Sahpazan 4 sayılı ambann mühürlenmesine, oazı lthaİ3tçılann Türkiye'ye manifesto dışı eşya ithal etmiş oımasının, ya da çeşitli yollarla bazı mallann değişik manifesto larla Gümrük'ten çekümiş olma sının yol açtığını öne sürmektedirler. Yunanistan 240 kalem Türk malına gümrük indirimi sağlayan kararnameyr 8 a/ gecikmeyle yürürlüğe soktu ANKARA (ANKAJ Yunanistan 'ın 240 kalem Türk malına gümrük indirimi sağlamasıyla ilgili bir karamame sekiz ay geçilc meyle yürürlüğe girmiştir. İlgili çevreler, . Hora'nın Ege'de bulunduğu sırada Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren anlaşmayı politik gelişmelerle bağdaş tırmakta ve bir «vumuşama belirtisl» olarak değerlendirmektedirler. Gelişme yolundaM ülkelerdeM ticaret müzakerelerine dair protokolün Türkiye Ue Yunanistan arasında 1 kasım 1974 tarihinden Itibaren yürürlüğe konması va 240 kalem malı kapsayan Yunanistan tavlz listesinin yürürlüğa girmesl, Bakanlar Kurulunca 13.11.1975 tarihinde kararlaştınlmıştır. Ancak, söz konusu karar name Bakanlar Kurulu onayından geçmesine rağmen bugüne kadar yürürlüğe konmamısur. BozbeyJi'nin Meciısleun tatıl karanmn usulsüz olduğu yolundaki yarın sonuca bağlanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisi Başkanı Kemal Güven, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin Mecüslerin «ıç tüzüğe aykırı» olarak tatile girdiği ve alınan kararın «geçersiz» bulunduğu yolundaki iddıası üzerine başvuruyu incelediğin:, henüz kesin bir karara varmadığını, yann bir sonuca varacağını bildirmiştir. Bozbeyli'nin, Anayasanın 83. maddesine göre her iki Meclisin tatile ilişkin ayrı ayrı karar vermesi gerektiğini ve bu nedenle chukuken tatile girmediğini» ileri sürmesi üzerine, Meclis Başkanı Güven, cBasvuruyu incelediğini» belirterek özetle şunlan söylemiştir: •DP Genel Başkanı sayın Fernıh Bozbeyli'nin başvurusu üzerinde ciddiyetle duruyorum. Durumu inceliyorum. Kesin bir sonuca varıp, konuyu pazartesi günü kamuoyuna açıklayacağım.» Erbakan'ın Doğu gezisine katılan bakan ve milletvekillerinin arabaları Göle'de taşlandı KARS (ANKA) Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakın'ın Doğu gezisine katılan bazı milletvekilleri ve Bakan arabaları Kars'ın Göle ilçesinde taş ya{muruna tutulmuştur. Olayda kimse yaralanmamış, iki Bakan arabası hasar görmüş ve emniyet görevlileri 10 kişiyi gözaltuıa almıştır. Kars'ta olayla ilgili olarak basın toplantısı düzenLsyen Erbakan en ilkel toplumlarda bile bu tür olaylara rastlanamayacağını söylemiş «Olay bölücülük ve komünistlik amacıyla düzenlenmiştir» demiştir. Erbakan basın toplantısında özetle şunlan söylemiştir: «Olay bölücülük ve komünistlik amacıyla düzenlenmiş en ilkel toplumlarda bile görülemeyecek cinstendir. Bazı resmi görevlilerin olay karşısında kayıtsız kaldığı iddialan mevcuttur. Eğcr bu iddiaiann doğruluğu tespıt edilirse gereken kanunl müeyyldeler uygulanacaktır. Vatan bir bütündür. 41 milyon kardeştır. Bir takım dış tahriklerle hazırlanmıs militanlar ya pişman olacaklar ya hüsrana uğrayacaklardır.» ANKA Ajansı muhabirlerinin öğrendlğine göre Doğu gezisinde bulunan Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bakanlar dün Erzurum'dan helikopterle Kars'a gitmişlerdir. Erbakan'a refakat etmekte olan bazı milletvekilleriyle Bakanlık görevlileri ise 15 araba ile karayoiundan Kars'a gitmekteyken dün aksam üzeri Göle yakonlannda bir grup tarafuıdkn yollan kesilmiş ve taş yağmuruna tutulmuşlardır. Olayla ilgili olarak 15 kişi yakalanmış ve bunlardan 4'ü tutuk lanmıştır. GUMRUK İNDİRİMNDEN YARARUNAUK KALEMLER Yunanistan'ın ulusal tarifesina göre uyumu yapümış taviz listesinde pirinçten parfümer, kimyasal bileşiklerden çimentoya kadar çeşitli Türk mallanna drahmi ve yüzde esası üzerinden güm rük indirimi uygulanmaktadır. Gümrük indirimi uygulanacak bazı Türk mallan şöyle sıralanmaktadır: Tekstil maddelerl, yünlü, pamuklu giysiler, demir çelik. inşaat malzemeleri, kurşun, dikiş (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) «TÖREN İÇİN ANKARA'DAN 16 KAMYON DÜMANSİZ YAKIT GETiRiLDi» KÜTAHIA, (Cumhuriyet) CHP ll Başkanı Fevzi Esendemir, Başbakan Süleyman Demirel'in bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bazı tesisleri açmak gerekçesiyle Kütahya'ya gelişinin aslında politik amaçlara dayandığını belirtmiş ve bu durumu sert bir dille elestirmiştir. Esendemir, Başbakan'ın Kütahya konuşmasından ve Seyitömer Dumansız Yakıt Tesisleri için yapılan açılış töreninden sonra verdiği demeçte şunlan söylemiştir: Yağışlar, bugün de sürecek îstanbul'a son 10 yıl içinde Temmuz ayında ilk kez yağış düşmüştür. Yağışlar üreticiierin yüzünü güldürürken kent, halkının günlük yaşantısını etkilemiş. Yağışın tatil günü de sürmesi denize girme olanafını da ortadan kaldırmıştır. Yer yer sağanak şeklinde yağan yafmur, kent yollannda gölcükler meydana getirmiş, trafiğin durmasına da yol açmıştır. l'eşiiköy Meteoroloji İstasyonunun bildirdiğine göre İstanbul ve çevresine bugün de aralıklı olarak yağmur yağacaktır. Yağmunı kuzevden sarkan ve ağır bir şekilde giden yüksek basınç getinnekte ağır hareketi nedeni Ue de jreçtiği ber yere bol yağı; taşımaktadır. Bu nedenle Eminönün'nde bulunanlar bol yağışb dakikalar yaşarken Bakırküyde oturanlar güneşli ve acık saatler geçirmektedir. tşte Beyoğlu'nun durumu. Bol yağış ve açık yollar, trafik yükünden arınmış bir îstanbul köşesi.. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Bu Köşeden Türk Dilinde iki Broşür Altan ÖYMEN (Ankara'nın baa semtlerine dağıtılan dünkü sayımi7da Altan öymen'in yazısınm devamı, bir teknik aksaklık nedeniyle gazetemızde yer almamıştır. Bu nedenle Öymen'in yazuını yinelerken okıularımızdan özür dileriz.) tsveçtekl Türk işçileri İçin yazılmış türkçe bir broşür var.. Renkli resimlerle dolu.. Baskısı pırıl pırü.. Aman, ey yabancı Işçi diyor, sakın unutma.. 19 eylülde seçim var.. Belediye ve H meclislerinden sen de oy kullanacaksın.. Istersen aday da olabilirsin.. Seçmen kartını almadınsa, hemen git hakkını ara.. lsvec bu seçimden itibaren 18 yaşını bitiren yabancı işçilere yerel seçime katılma hakkını tanıdı. Bir süre sonra da parlamento »eçimlerine katılma hakkını tammaya hazırlanıyor. Broşürlü, kitaplı, açıklamalı çabalar bunun için.. Taııınan hak kuUanılsın.. Vergl de veriyorsun.. Senln de verdiğin vergüeri harcıyor bu belediyeler, 11 mecüsleri.. Sana hizmet etmek zorundalar.. Partilerin söylediklerini oku.. Beğendi ğini seç.. Böyle diyor broşür.. İsveçte belediyeler ve 1 1 mecüsleri bizdekinden çok, pek çok daha önemli tabii.. Hastalık bakımı, eğitim, ana okulları, sosyal bakım ve hizmetler, trafik, kamu (Devartu Sa. 9, Sü. 1 de) OLAYLARI N ARDINDAK! GERÇEK O nce MHP'ye yakın bir gasetede çıkan ve sonra İstanbul'un çok satışh basınına yansıyan bir haber, Cumhurbaşkanlığınca yalanlanmıştır. Valanlanan hahçr şudur: «Cumhurbaşkanı sayın Korutürk, Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Türkeş'in kendisine hakaret ettiğini ileri sürmüş ve dava açılması isteminde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı 27 Mayıs Bayramı kcnuşmasında pantürkizm ve panislamizm konusunda uyarılarda bulunmuş; Başbakan Yardımcısı Türkeş, bu konuda bir basın toplantısı düzeniiycro'.; Hükümet île Adliye Cumhurbaşkanını eleştirmişti. MHP Genel Baskanının eleştirisinde hakarete varan nitelikler bulunduğu gerekçedyle Cumhuriyet Savcılığına başvuran sayın Korutürk'ün istemi yerinde bulunarak, Türkeş hakkında dava açmak için Adalet Bakanhğmdan izin istenmiş; Adalet Bakanı Müftüoğlu Savcılığm izin istemıni reddetmiştir.» vnrulmadığını kesinlikle belirtmiştir. Ankara Cumhuriyet Savcılığı ise Çankaya'nın açıklamasını doğrulamış. Cumhurbaşkanlıçının bu konuda Savcıiığa bir başvurusu olmadıgını belirtmiştir. Gerçekten de bu yolda bir dava açmak için Cumhurbaşkanlığının başvuru^una gerek yoktur. Türk Ceza Kanunu 158'inci maddesine göre Cumhurbaşkanına bir hakaret söz konusu ise Savcılık bir başvuru olmadan resen eyleme geçmek zorundadır. Ancak yine TCK'nun 160'ıncı maddesine göre bu konuda dava açmak • •* (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Bununta birlikte Türk • Tunan llişkileri henüz onarılmaz derecede çıgnndan çıkmış, ikl ülkeyi silâhlı bir çatışmaya sürükleyecek, NATO'nun eüney kanadını parçalayacak hale gelmis değildir. Türk ve Yunan jöneticüeri karşıhklı masa başına oturur da sorunlan serin kanfa ve iyi niyetle ele aürlarsa her şey ycniden düzelebilir, anlaşmazlıklar giderilebilir. CHP Genel Başkanı bu sonuca vanlabilmek için ABD vönetiminin Türldye ile Yunanistan arasında van tutmaması gereğinl savunmakta, ild komşuyu HALKIN GOZÜNÜ BOYUYOR «Seyitömer Dumansız Yakıt Tesislerinin montajı henüz bit(Devamı Sa. 9, Sü 7 de) KORUTÜRK'ÜN TÜRKEŞ'i DAVA ETMEDiĞi AÇIKLANDI Cumhurbaşkam Fahri Korutürk'ün MHP Genel Başkanı Al paslan Türkeş'i dava etmediği bildirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel S«kreterliği bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: «tstanbul'da yayınlanan bir gazetenin 31. Temmuz' 1976 tarihli sayısında, Sayın Cumhurbaşkanının 10 Haziran 1976 iarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığma başvurarak, kendisi hak kmdaki bir beyanattan dolayı şi kayetçi olduğu, Savcılığm bu şi (Devamı Sa. 9, Sü 7 de) Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI 5. SAYFADA • NADİR NADt (Oevanu Sa. 9, Sü. 6 d» Gazetelerde çıkan bu haber üzerine hem Çankaya, lıem de Ankara Cumhuriyet Savcılığınca açıkîama yapılmak gerefi duvulmuştur. Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Yardımcısı hakkında dava açılması için Savcılığa baf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog