Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SENiN iÇiN EY DEMOKRASi NECATt CUMALI F Y T : 15 U A I&I R *DRESİ s Ç*GDAŞ TAYTN1AR1 Halkevl sokak, 39/41 Cagalogld / IST. 53. ni, S Y : 18656 Â1 umhuriyef Kurucusu: YÜNUS NADt ^ ^ Ç A Ğ D A Ş Î A Î I N L A R I EKLERLE IKINCI BA5KİSI ÇIKTI Yeni Krallar.. tarılar.. tsteme Adresi: Cafdaş tayiJMBn Cağaloğlu Halkevı Sokak No 39 * 41 ISTANBUL 6 TEMrflJZ 1976 SAU Cumhuriyeî tarihinin en büyük tatbikatı olan "Deniz Kurdu76j,ya Hava Kuvvetleri de katılıyor Uluslararası deniz ve hava sahalannı da kapsayacak olan tatbikat, Ege ve Akdeniz'de olmak üzere iki bölümde yapılıyor. Hora sismik araştırma gemisi yarın denize açılacak ve 15 temmuz günü de Ege'nin uluslararası sularında arastırmaya başlayacak. Açık Konuştu 'Deniz Kurdu, tatbikatı Adam Ege'de başladı Turhan NARLER bildirivor ÇAV4KKALE TUrt Deniz ve Hava Kuvretlerınce ortakla^ ça düzenJenen «Denız Kurdu Tfi» tatbıka'i dün baslaınış. donanmanın büyulc b;r bolumü Ege Oenizıne açılmı$tır. Tatbikatı lzlemek üzere Çanakkale'ye gelerek «Donatan» gemısıne bınen GenellturmaT Baskanı Orgeneral Setnıh Sancar düzenlenen tatbikatın Cumhunvet tanhınde en buvük tatbikat olduğunu sovlemis ve «Hava Kuvvetlenmızın de, fıilen katıldıgı bu tatbikatın her vonü 1 le modern harp koşullannın ve stratejısının bir arada bütunleşmesi yönunden onemı büyüktur > demistir. Deniz Kuvvetlert Komutanı Oramıral Hılml Fırat ile Hava Kuvvetlen Komutanı Korgeneral Cemal Engın'in de ııledıgi «D?nız Kurdu 76» tatbikatı ile )1gılı olarak Orgenerai Sancar şunlan sovlemıştır: «Tatbikat Marm&ra Denıainda b«slaTnı$tır. E*e'de devsm ede rek, Akdenız ın bır bolumund kapsayacaktır. Genıs mılletlera rass deniz re hava sshalannı ria kapsavacak olan tatbikatın Sılâhlı Kuvvetlenmızîn muharebe gucune olan katkısı buvuk ola(Drtamı Sa. 9, Sü. 3 de) Ecevit, lürklş'ı ziyaret ettî; Tunç, fikir birliğini eylem birligine dönüştürme umudunda olduğunu bildirdi ANKARA (Cumhurire* CHP Genel Baskanı Bulentj Ecevit dun Turk Iş Genel Baş, kanı Hahl Tunçia yaptığı goruş | meden sonra gaze'ecılere vaptıgı açıklamada Tofas'da çıkan son olavları değerlendırırken Bılın diğı gıbı son gunlerde Türkıyeae demokrasm volundan saptırmak. ıçınden c^kertmek ı«»evenler bazı «aldınlar duzenhvor kan (Devanu Sa. 9, Sü. 4 de) CHP Dısıplin Kurulu, Ankara Mılletvekili Kandemır ile Hatay Milletvekili Sönmez'm ıhracmı görüşüyor AXK4RA, (ANKA) CHP Yuk sek Dısıpün Kurulu dün gece top lanmıştır Dısıplin Kurulu toplan tısında, CHP"den ıkı mılletvesılı nın ıhraç edılmesı ıstendığı oğ renılmıştır CHP'den ıhracı t"=te nen mıllet\ekıllerınden bınnın Ha tay mılletvekili Mehmet Sonmez dığennın Ankara mılletvekili Kauf Kandemır oldugu bıldırılmek tedır. (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) IsraiPin Uganda baskını, dünyada çelişik tepkilere yolaçtı LOVDR* İsrail ordusuna mensup komandolann, Uganda'nm başkentı Kamyala'dakı Entebbe Havaalanına baskm yapara'c Fıhstın genllalarınm elmde reh'n bjlunan Aır France yolcularmı kaçırmaları dunyada çelışık tepkilere yol açmıştır. Olay. batı basını ve başkent'.erınde ,je nell'kle olumlu karşılanırken Af rka, Ortadofu ülkeleri ile sosjal.st ulkeler ve Füistın Kurtusert bıçımde kınamı^lardır BM Genel Sekreterı Waldheim, Afrıka Bırlığı Orgutü toplantısından donerken, New York'a vanr varmaz BM Güvenlık KonseM'nı toplantıja çağıracağuıı soylemıştır. Bu arada VValdheım'ın olayı • BM uvesı bır ülkenın egemenlık haklannın agır bıçımde çıgnenmesı» bıçımmde nıteledığı yolundakı haberler BM sozcüsu tarafmdan valanlanmıştır. Uganda De\let Başkanı Idi Amın Afrıka Bırlıgı Orgutu ve PM'ye gonderdığı mesajlarda ise Israıllı komandolann bu saldınsı karsısmda Uganda'nın mısılle me hakkını sakh tuttuğunu. olen Ugandalı askerler ile havaalanın(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) luş örgutil tsrail'in tutumunu K aç kez jazdık: limlararası toplantılara kalılacak parlamenterlfri seçerken cok dikkatli olmak gerekir dedik, ıılusal çıkarlann sdz konncu oldnfu bu ıribi toplantilart turistik bir %ezi açısından ele almamn büyük nkmcalarına defctndik. Haklı bir davavı gavnnıırken ııadece bakJı olmak elbette vetmez. Onemll olan, hakblınmın Ugtlilere anlatmak, onları hakhltğunıza inandırraaktır. liluslararası illşkilerde haklılık xaten görecell bir kavramdır Degifik çıkarlann çatıstığı nlr ortamda nesnel haklılıktan söz etmek güçtur. Kim konarn daha iyi blliyor. kim daha ivi konuşuvor, kim daba Inandınn olablllvorsa, sonunda onan kazanmasına saşmamslıdır. Tazık ki birim büvük parUlertmlz bu llkel gerçefe gittıkce artan bir umursamazhkla sırt çevirmekte. uluslararası kurnllar» rönderilecek arkadaşlarıın blljl ve veteneklerine göre dejHl de sanki rehber eşliğlnde turlstlk Mr r«lve çıkıltrormın rihnlyeti 11e seçmektedirler. n e altnan konnlan ivi bilm«k. gerektiğinde ulmal çıkarlanmm tartısıp savunmak yeteneğinden vazçeçtik, karsısındakinin ne dediğini bfle ardamak pücünden Tnksiın bir takım parlamrnterlerln oluşturdufu delefcasvonlanmız artık yalnız blıim kamuovunu de£il ulnslararası ileili çevreleri de rahatsız etmeye başlamıs görünüyor. önceid eün Ankara'da düzenlenen basın toplanttsmda yaptıfeı konuşma lle Avrupa Konsevi Danısma Meclisl Baskanı Cari Czernetz, konuva değinmeden edernemiş, nezaket kurallannın elverdiği ölçuleri a^maksmn btr nvarıda bulunmak eerejinl dtr?mustar. Gazetecllerin b!r sorn*u üzertne bakınıı ne diyor Oarusma Meclisl Savın Başkanı: «Avrupa Konsevi Parlarnentoguna katüan delejtasyonlar Içinde Mleileri kuvvetli lider kim»eler vardır. Bir zamanlar Türkiye'den de Nihat Erim. Turhan Feyrîoğlu ve Turan Glneş gihi mazakereleıi eotfiren kimseler vardı. Simdi bunlar celmlyor Yunan delefasTonunda l^e Yunan Dışisleri Bakan Yardrnıcısı Stavropıılos var.' Bu kisf kuvretlidlr. Tarttşma olduln zaman bilrisl ve tecrflbest olan kazaniTor. Bo konunun c<iz önünde bulundurnlmamnı da Meclis vt Senato Baskanlanntzdan, parti liderlerinizden istedlm.» Bilme.Tİz daha açık konaşulablllr mi? Avrnpa Konsey» Danı$ma Meclisl Başkanı yan tutmamak durumunda olan bir kisidlr. Oraya BÖnderdıçımiz delerasyon üyelerini daha hıleılt daha vetenekli kimselerdrn olustnrmamın ıst«rken o Yunan teri karsısında Tıirk tezi nstıin telsin (fibi bir hevese kapUmı$ değîldir. Onun kavjpsı her «?• den once Danısma Meclı^inin onurtmu koruraak, Işlerlisini sağlamak. Meclis jsönışmelerinln giderek herkesi (»uldüren bir saçırlar divaloçu haline döniısmesln! önlemektir Yaptıfı uyannın asü nedeni bodur Sayın Başkanuı overefc sözünü ettiğt pohtikacılann du^unce ve tutumları ile beT zaman hirlık olmadıtımm okurlanmız billrler Bunlardan kimilerivle buçim de karşıt denecek kamplarda bulunuvoruz. Nr \ar ki gerek biljrl eerek tetrul>e, jteırkse Tetenek bakımından her ueunün deçerini yatsımadımızı da söylcmelıyiz. Bütıın nlu<larara<!i toplantılara hep bunları gonderelim de demııonız. Aına hlç deiilse hnvuk partllerirpizin oluştıırduğu MecIN ve Senalo cnıplan Içlnde bir Erım. bir Güneş. WT Fevzioplu. btr tnan çapında en azından 810 üve bulunibllecetı kanısındayiz Uluslararası kurulnslara Parlamentodan adaro seçerken bu Kibilerinl eorevlendırmeye dıkkat etmellvtz Voksa «Git^ın gezstn, biraz diin»a Brirsün» zıhnlyeti ile hareket eder. bele bunu sırava kovarsak nlnslararası arenada yapa ?alnw kaintaktan bizl hiç bir guç kurtar Tüp gazdan sonra zam sırasmın petrol ürünlerine geldiği bildıriliyor' LPG sıvı gazı üreten sanayt kolu ile Enerjı Bakanlıği arasında uzunca bır süre devam « • den «zam kavgası»mn tüplere \uzde 65 75 oranında zam yapılmasıyla sonuçlanmasmdan sonra şımdt de petrol urünleri fıyatlannın yukseltılmesı olasılığı guçlenmıs bulunmaktadır. Türkıve Akaryakıt Bavıleri ve Gara^ lsletmecılen ^endıkası Genel Baskanı Galıp Jabbar. • Petrol rüketlmındekl ölçılsüz sartlyatın sona ermesı ve butçe açıklannı onlemek ıçın kısa zamanda esaslı bır zam yapuması na gerek olduftunu» one surmuşrur. Jabbar akaryakıt bayılennın urun bir sıireden berı devam eden kâr artısı ısteklerıtun sureklı olarak ertelerıdığmı ve son olarak Knerjı Bakanlıgınm •V) hazırana kadar sorunun çoeuınu volundaki açıklamasına TEP davasında "DGM'nin Anayasa Mahkemesinin yetkilerine el uzattığı, bildirildi (tstanbul Haber Serrisi) Istanbul Devlet Güvenlık Mahkemesınde, Türk Cez« Kanunu nun 141. maddesıne muhalefet ten yargılanan Turkiye Emekçı Partısmın dunkU duruş ısıncn avukatıar «DGM'sının Anajasa Mahkemesinin yetkilerine el u zattığını» ilerı surmüşleıdır Avukatlar Nıyazi Agırnaslj, Ze kı Oruç Erel ve Ismet Erdem oğlu bırlıkîe hazırlaoıkUn \e mahkemeye okuvup verdıklen «Yetkısızlik» dılekçesmde şoyle demışlerdır(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Kenan MORTAN rağmen» konunun vıne çozümlenmedığını açıklamıştır. Subvansıyon polıtıkasının butçeye yukledıgı vuk kadar petrol tukettmmde de olçusuz artıslar getırdığme dıkkatı çeken Jabbar, «Yapılacak bır zam ile bütçe aCiklarının buvuk olçude giderıgıb: haik'n gereksız akar yakıt kullanumm örüiyecegıni» BOJ lemıştır. Akaryakıtta bugune dek zam yapılmamasının nedenının Başba kan Demırel'ın «Akarjakıta zam vapılmavacak. sozunden kavnaklandıSını one suren TABİS Gene) Başkanı bunun sonucu olarak, bugun hukumeUn »ıkaryakıt tstıkrar Fonunun açıklannı bıle karsılavamaz duruma geldıgını tddıa «tınistır. olav^ ı.ıı yuzde 7 ye çıkarılma sı * nda yakın gunleıae An karf bır bolçe • bayılen toplantı. ın c* rt>rılene«eğını tuîdıren C ıbtr, uurada sorurun 6utun vtt leı vle fsrtısılacağım açık lanuştı . Öte vandan. og.enıldığıne gor Rnerıı BjKanlığı, son olarak W Irak la sjrdurülen petrol ahm (D*vamı Sa. 9, 93. 5 de) ULUSLARARASI KARiKATÜR YARIŞMASI SONUÇLANDI «3 N'asreddın Koca Şenlıklerl.nde yeralan • Uluslararası Kankatur Varışması> sonuçlanmış ve dun gece Akşehır'de jrapılan torenle odüller dagıtılmıştn:. Gazetemızın ozel odjlunü ıse Bulgar sanafçısı Stojan Knstov almıştır BUjuk ılgı goren yanşmaya 18 uikeden 155 jaoancı ve 161 yerlı olmak üzere 316 çızer katılmıştır Karıkaturculer Dernegı ile A^şehır Nasreddm Hoca Dernegınm kovdugu «Buyuk Odul Altın Hoca Plâketı.nı Macanstanlı sanatçı Gyorgy Brenner almıştır. 5 adet şeref ödulünu de Kadırbaev (SSCB), Sla\o!jub Ignatovıç (Yugoslavya), Oleg Tesler (SSCB), Ornan Çalışkan (Turkıye), Borojevıç Vlaciımır (Yugoslavya ı almıştır. Ayrıca çeşıtlı kuruluşların koyduğu ozel öduller ıse şöyle dagılmıştırAkşehır Beledıyesı: Vıclor Tımoç (Romanya), Cumhunyet Gazetesı: Stojan Hnstov (BuJganstan) Meral Sımer, Orlıan Aksox (Turkıye >, Fırt Dergısr Cıosu Constantın (Romanja), Gırgır Dergısı: Mehmet Polat (Türkıye), tstanbul Gazeteciler Cemıyetı: Jovco Savov (Bulganstan», Mılhyet Sanat DergısıHeınz Muller (tsvıçre). Polıtıka Gazetesı: Nocolas Pecareff (Bulgarıstan», THA: Rencm Vladımır (Çekoslovakva». Turkıye Gazetecıler Sendıkası Leonıd Tıshkov (SSCB) «l'luslararası Kankatur Yanşması» Jürisi şu kışılerden oluşmuştur Alı Oısan Akulke (Karıkatürcüler Demeğl Yonetım Kurulu uyesı), Alı Dlvı Ersoy (KanKatunFt), Akan Cumbu) (Nasreddın Hoca Derneğı Başkanı), Balkan Nacı tslımyell (Kankatünst), Canol Kocagoz Sa 9. Sü 2 de) Kaçakçılıktan hükümlü tanınmıs iş adamı Ziya Çarmıklı'nın cezası doktor raporuyla ertelendi Doğan KATIRCIOĞLU Yurt dışma dovız kaçırmak suçundan b:r yü lıapse manium edılen tanınmıs ış adamlarından Zıya Çarmıklı'nın doktor raporu aldığı ıçm bu hapıs cezasının mfaz edılemedığı bıldlnlmıştır. Sucukçu Apıkoğlu bıraderler ile birlikte Istanbul 8 Aslıye Ceza Mahitemesuıde tutuksuz olarak yargılanan Zıya Çarmıklı b:r vıl hapse mahkum edılmıştı Yar gıta> muteahhıt Zıya Çarmıkir nın cezasını onaylamış, sucuiçu Apıkoğlu bıraderler ile tutukıu olarak yargılanan altı sanığın cezasını az bulmuştu Beşer yıl hapse mahkum edılen Apıkoğla bıraderler ve suç ortaklan aynı raahkemede tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. B J da\a sırasında tstanbul 8. Aslıye Ceza Mahkemesı yargıcı (Devamı &a. 9, Sü. 5 de) 70'E YAKIN iŞÇi VE ÖĞRENCiNiN GÖZALTINA ALINDlCl BiLDiRiüYOR (tstanbul Haber Serrtsi) Gungorenler ^e Sıjavuşpaşa Halk Derneklen polıs tarafından oncekı gun basılarak arama yapümış 70 cıvarında ı^çı \e ogren cı gozaltına sJınmıştır. Emnıyet sıyası pols yetkılılen adı geçen demeklenn basılması nm bır operasvornın mTfaları ol auğunu, bu nedenle gozaltına an nan kışıler \e sayısı hakkında bır açiilama yapüamıyacağını soylemışlerdır Halk Derneklerınden verılcn bılgiye gore ıse, pazar sabanı saat 10 sıralarmda Sıyavuşpaşa Halk Derneğı basılmış orada bulunan 16 kışı goturuldukten (De^amıı Sa. 9, Sü. 2 de) Büyük Odül Altın Hoca PlakrH'ni kazanan Macaristanlı sanatçı Brenner'in yapıtı... Bu Köşeden Ikili Altan ÖYMEN Lastik Şirketleri, PETKİM'in engellendiğini kabul etmiyorlar (tstanbul Haber Servlsi) Türkiye'de tekerlek lastığı sorunu konusunda Makma Muhend.sien Odası tarafından duzenlenen açık otururnda. PETKİM'in lastik uretımı alanına gırmesının buyuk şırketlerce engellendıgı yo lundakı goruşler lastik şırkeüen temsılcılen tarafuıdan reddedılmıştır Makma Mjnendıslerı Odası, Sabancı Holdıag, Koç Holdıng, Tum Iktısatçüar BirUğı.ve CHP Burdur Mılletvekili Alı Sanlı'nın katıldığı açık otummda Turkye' de tekerlek lastığı uretımı çeşıtlı yonlerden ıncelenmıştır. Panelde ılk konuşmayı vapan, Ma kına Muhendıslen Odası Başkanı Ismet Rıza Çebı, Turkıye'de kurulu bulunan şırketlenn yabancı sermaye oranlarının yuzde 511i£ oranı aştıgıni ve şırketlerın las(De\amı Sa. 9, Su. 1 de) Güven, Meclisin çalışma düzeni ve süresi ile ilgili öneriletine partilerin yanıt vermediğini söyledi ANKARA. (Cnmhurivet Bürosu) Mıllet Meclısı Başkanı Kemal Guven dun verdıgı ozel demeçte, kamuoyunu ılgılendıren ıvedı vasaların bır an once Meclıslerden çıkması gerektığını bıldırmış, «sosyal içerıklı vasa önensi ve tasanlannın gerek ıktıdar gerekse muhaîefet tarafından asgan müsterekte bırleşılerek çıkartılması odun savılamaz Tersme ka muoyu onunde Meclıslerın saygınlıgını arttınr» demıştır. (Devamı Sa 9, Su. 7 de) DEMOKRASİ VE DEVLET GÜVENLiK MAHKEMELERi DISK GENEL BAŞKWT1 KEMAL TLRKLER. PRO FESOR ÖZTEKtN TOSLN. PROFESÖR NEV. 74T OLRELLt, AVUK.AT ORH4N APAYDIN VE TOBDER ADINA TALİP ÖZTURK, DGM'LERt TART1Ş1YORLAR. AÇIK OTURUMU YONETEN: Şukran KETENCİ Bt'GÜN 5. SAYFAMIZDA maz. Unutmayabm! eniı Gezmiş> «ratvı haıtu» denılırge, A4ııan Menderes'e öncelikie «vatan haini» deıulir. Bu du>gusal bir saptanıa dcğıi, bukuksal ve yasasal bir saptamadır. Geçen ya/ı da uzun uzun beiirtUk: Turk Cza Kanununun 146 ncı ıraddesıne gore hökum gi>enler için bu sıfat kııl lanılacaksa. ikisi ıçın de kullanılacak demefctir. Bu bakımdan rahmrtli Menderes'e sayei istevenıer, rahmetll Gezmis'e bu ^ekilde dii ııratmamalıdır. Ken dıJeri zararlı çıkırlar. Bize sorananız. hövle btr suçlama İkisi içın de rapılamaz Bu, hukuk açnuıdao 4a bövledir. tnsanlık ve heie «ölulerf hayirla vadedin» diyen Mustümanlık açısutdan, bösbutun bövledir. Yok: 146'ncı nudde Menderes'ı vatansever yapar.. D par.. Ben mtılannı . vatan haıni v»bukuku böyle Olölerden birini ba\ırla anarun . Otekine kuf rederım.. Ben Muslümanlı ğı boyle anlarun . Boyle anlarsm ama, « m anlayan, sana inanan. saııa anla.vıs gosteren bıuunazsın.. • Bunun gibı: Alman lçisleri BakanJıfınui yayıntadı ğı bır rapor var: \lnıan\ada Türklerle Ugili kanun dışı akımlar hakkındaki bilgilen derleınis.. Bu raporıın bir bolümü sol ıı<,larla üffili.. Bir bolümü de saj; uçiarla % özelHkle MHI» e nin oıadaki Srgutlenmcshle ilgili Bu raporu herlıaıı fS bir iddiayı guclendirmrü için dofru kabul edin davanak alırsan, bütun bolumlerini do^nı kabul edeLrksin. Kayır Anadolu \lansından ve onn nakleden saçoı (Devamı 5. sayfada) TÜRKİYE'DE TEKERIEK LÂSTIGI KONULU AÇIK OTURUMDA, KOÇ VE SABANCI HOLDING TEMSIICILERİ İLE CHP BURDUR MILLETVEKİLİ ALI SAKLI TARTPLAR. TÜRK TiCARET BANKASI ŞUBESiNi SOYAN SiLÂHL! KiŞi 421 BiN LİRA ALARAK KAÇTI Istanbul'da dun bır banka şubesı daha so>Tilmuş, Turk Tıcaret Bankası 1. Levent Şubesı veznedanndan 421 660 lırayı alan soyguncu kaçmayı başarmıştır. Olayla ılgılı olarak ıfadeleri alı nan banka personelı, daha onrekı soygunlarda gorülen oldürme cî&y lan nedem ile silahlı soyguncjıa hıçbır mudahalede bulunamaüıklaruıı snvlemışlerdır.. Devietler Hukuku ve Korsanlık | ağmıız dünvasında teknoloji , geiiştikçe ortaya yeni sorunlar çıkıyor. Lganda'nın baskentinde havaaianını basarak il ffinç bir operasvonu gerçekleştiren tsrall komandolan karsısında çesitlı çevrelerin tutumu buna bir örnektir. Bir harta önce yedi silâhlı kisi. Yunanistan uzerinden kaçırdıklan Air France volcu ııçağını Uganda'niD Entebbe Havaalanına indirmisler ve volculann hayaV larına karşılık çesitli iükelerde tutuklu buiunan 53 gerillanın ser ARDIJVDÂKI GERÇEK Çi hcst bırakılmasim istemislerdi. Hava borsaniannın hcdefi tsrail idı. Filistin Kurtuluş OTgutu, bır açıklama vaparak, e>lemi kına mış. ucak kaçınna olayı ile bir ilgisi olmadıpını belirtmişti. Bu na karsın önceki gun İsrail Sı lahlı Kuvvetlerinden bir koman do btrliçi lıanda'nm başkentine havadan ^aldirı düzenlevervk uçak korsanlarıyla birlikte virmivi aşkın Ugandaiı askeri öldüırnüs, rehlnelrri kurtararah Tel Aviv'e dönmuşlerdir. Boylece korsanJığa karşı kor sanbk evleoıivle durum deng*len miş gomnmpkledır; ama. olava bu tur deçer tarsısıvla vaklasmak vanlış!ık olacaktır. ABD Cumhurbı^kan] Ford, tsrail'in evleminı clevtckleMp dusdukları memnunıvetı dıle ^etirirken. Sovyetlrr Birlığı olavı eleştinn,?, Filistin Kurtuluş Oreutu tsrail' in baskmmı en azından Fransız uçağının kaçınlması kadar kınan ması tcreken bir eylem olarak nıtelemiştir. (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog