Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Î A I I N L A K 1 EKLERLE IKİNCI BASKISI ÇIKTI Yeni Krallar.. Yeni Soytarılar.. tLHAN SELÇI^B. îsteme Adrcsi: Çağdaş Yayınlan Cagaloğlu Halkevi Sokak No: 39 • 41 tSTANBUL 53. Tll, UYI: 18653 umhuriye Kurncusu: YUNUS NADt sözcüsü iktidan suçlarken, Başbakan Demireı de, CHP nın sorumlu olduğunu ÖM aürmüştür. Cumhuriyet muhabirlsri, ortaya çıkan bu durum ürenne dün Mecüs Başkanı fDevamı Sa. », Sfi. 4 de) ÇAĞDAŞ Y A Î I N L A R I KONUKLAR GEÇÎ^fcR FiyaU: İsterriâ' ÇAGDAŞ Haikevi Sokak, 39/41 fcağaloğlu 3 TEHHUZ 1976 CUMAftTESİ CHPMi parlamenterler Genel Merkezin izni olmadan siyasi toplantı düzenleyemeyecekler CHP GENEl SEKRETER VARDIMCISI TOPUZ, <BÜ KARARLA OÇA DÖNÜK ETKIN BIR HOCADEIE SAĞUNACAK. DERKEN; BAYKAl EKIBINDEN #R MKLETVEKİÜ, CHP'ye göre, iktidarm tutumu Meclisin çalışmasını engelliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı Danışma Kurulu, Meclisin tatilden önce çaiışma düzenini ve çıkanlacak yasalan saptamak üzere dün saat U'deki toplantısını, <iP'li Gnıp Başkanvekili AygünHin gelmemesi nedeniyle yapamamıştır. Bu durumda Meclisin toplanamaması nederüeri ve bundan sonra nasıl bir yol izleneceği sorunu çözümsüz kalmıştır. Meclislerin topla namaması konusunda CHP ^BİZİ OENEL MERKEZİN VİZESİtE BAĞIAMAK KDj, CHP Genel Merkezinin yetkileri arttırılıyor / ANKARA, (ANKA) CHP Ge!hel Merkezi tarafından il örgütlerine gönderilen bir genelge ıle, genel merkez üe H örgütlerinin mutabakatı olmadan milletvekiU ve senatörlerin siyasi toplantı düzenleyemevecekleri bildinlmi$trr. CHP Genel Sekreter Yar idnscıaı Ali Topuz, «Bu kararla kanşıkhk önlenecefc, dışa dönük etkin mucadele saglanacak, eşitlik kurulacaktır» demiştir. Denlz Baykal ekibinden bir miUetveküi ise bu karann kendilerine karşı alındıgım öne sür müş, «Bizim gezilerimizi genel merkezin vizesine beğlamak istiyorlar» demiştir. CHP Genel Merkezi tarafmdan ahnan kararda, Senatör ve MiUetvekülerinin kendi seçim bölgeleri dışında dısa dönük mücadelelerinin programa bağlandıgı belirtümiştir. Genelgede, bu tür siyasi toplantılann genel merkez v« 1 örgütlerinin muta1 bakaH De olabilecetf ifade edilmiştir. CHP Genel Merkezinin bu karannın Deniz Baykal ve arkadaşlarının gealerinin parti içi mücadeleyi sertle«tirdiği ve CHP'nin dışa dönük muhalefet gorevini aksattığı gerekçesiyle (Deramı S». t, Sfl. 4 üe) Prof Günalp: "Universite sınavına giren bazı özel dersane öğretmenleri soruları çalıyor,, • ÜNİVERSİTEIERARASI SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BA$KANI PROF. GÜNALP BİR ÖGRENCİ ÜZERİNDE ÇIKAN SORULARIN SINAVOA SORULAN SORULAR OLDUĞUNU AÇIKLADI AYKARA, r.ANKA) Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Başkanı Profesör Altan Günalp, Mustafa Dagdeien adındaki bir öğrencinin üzerinde çıkan sorulann smavda sorulan sorular olduğunu açıklamıştır. Profesör Günalp, bu sorulann sınav sırasında alınmış olabileceğini, bu nedenle bütün soru kitapçıklarının tek tek elden geçirüeceğini söylemiştir. *jatjM,fV ¥% Â YUNUS NADI . Armağam Yarışması 19761977 "1876 1976: TÜRKİYE'DE ANAYASAL DÜZENLER,, Ülkemizde ilk Anayasa 187i yılında yapıldı. Bu y n ı n m adı cKanunu fsusi» idı. Ulusal Kurtuluş Savafi v« Cumhuriyetls birlikte Kanumı hsasi'nin adı sTeşkilâtı Esasiye Ktnunu» eldu. Dil devrimi ve 27 Mayıs eykminde Teşkilatı ^sasiy* Kanumı, Anayaça'ya dcnüştü. Böylece tek sözcukte, kavram aydınlandı, beürginlesti. halkın anlıyacağı niteliğe kavustu. 1976 Türkiye'^inde Anayasa sorunu günceldir. Anayasamızın tüm ilkeleriyk birlikte toplum yaşamında geçerli kılmması savaşımı sürmektedir. 1tt7i'dan 1976ya yüz yıl geçmisjir. Ama Anayasal liüıon, hukuk devleti kavramı ve hukukun üstunlttİJ kıırılını tiimüyle benimsemek yolundaki çetin uğraşımız, vasanmış yüzyılımızı kapsamaktadır. Bu konuda başarıiı .bir sonuca ulaştığımız da söylenemez. 1876 Anavasasını geçersir kılarak Mithat Paşa'yı siîren ve ölüme mahküm eden zihniyetin kalıntıları, kujkusuz 1976 Tıiriye'sinde etkinliğini sürdürmekt«dir. Bir bakıma Türkiyemizin son yiizyıllık tarihi aynı zamanda Anayasalarımızın tarihidir. Cumhuriyet gazetesi 19/i 1977 Yunus Hadi Armaganı yarışmasını, bu nedenle 100 yıllık Anayasal tarihimizin ıncelenmesine ayırmaktadır. İnamyoruz ki, geçmişin bilimsel açıdan araştırılıp incelenmesl ve yüzyıllık Anayasal uğrasımızın günümüz kussıklarınm gözleri önjne jergilenmeji, aynı zamanda, güncel sorunlarımıza ısık tulacak, Anayasal biıincin kamuoyunda yoğunlajmasına yardım ed«c«klir.. . TOFAŞ'a saldırı olaymdan sanık Türk Metal üyesi 4 kişiden biri tutuklandı * • Istanbul Barosu ve Çagdaş Hukukçular Derneği Nuhoğlu'na işkence yapılmasını protesto etti Cumhuriyet Haher Merkezi İstanbul Barosu dün bir bildiri yayınlayarak, avukat Bozkurt Nuhoğlu'na bir karakolda altı saat süreyle işkence yapümış olmasmı demokratik hukuk iîkelerine bir darbe olarak nitelemiş ve «bu tür kanunsuzlukları israr ve inatla« izleyeceğini açıklamış tır. Çagdaş Hukukçular Demefci de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve îcişleri Bakanlarına çektiği telgrafta, Avukat Bozkurt Nuhoglu'nun özgürlüklerinın yokedilmesine. emniyette dövülmesine dikkati çekerek. suçlulann cezalandırılmasını istemiştir. İstanbul Barosunun dün ys yınladıgı basın bülteni şöyledir: • Baromuz üyesi bulunan Avukat Bozkurt NUHOĞLU, 29 Haziran 19T6 günü morgta bulunan bir cenazeyi cenaze sahipleri ile beraber almak is (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) Profesör Altan Günalp, sınavda soru kitapçıkları arasından sarfa kopartılması halinde, koparan öğrencinin sınavının geçersiz sayılacagmı belirtmiş, smava giren bazı özel dersanelerin öğretmenlerinin yasaklara ragmen kitapçıklardan sayfa kopardıklannı, elde etükleri bu sorularla kendi dersanelerinde öğrencilere test tekniği öğrettiklerini söylemiş. ilgili makamların duruma el koymaları gerektigini, aksi halde boyle olaylarla sık sık karşılaşılabilecefini ifade etmiştir. PTOfesör Altan Günalp, sınavlardan önce kendilerine yapılan ibbarları yerinde değerlendirdiklerini, bir'^ok öğrencinin üzerinde cevap aııahtan olduğu iddia Feridun EVRENOSOĞLU edilen soruların bazı cevaplanrun ele geçirildi^^i, ancafc.bunlardan hiçbiriıS' sma^lJbva son$tırklan ' rulan soruların karşılığı olmaBtKSA Tofa* otomobil fab Bu arada olayla \ dığınm saptandığını, bunun üz«gerekçesiyle gözaltına alınan Tonkasına yapılan saldırı olayıyla rine toplanar. komisyonun smavilgıli olarak gozaltına alınan. faş işçilerinden Mader. Iş üye;i îann günunde yapılmasınds «a25 kişi de, serbest bırakılmıştır. Türk Metal Sendikasına ait An(Deortnı Sa. 9, Sü. S dej kara plakah egitim aracını kulJandarma yetküileri, olaydan lanan İhsan Dolgun, .Kasten asonra kaçîıgı bildirilen Türk Medam öldürmek» suçundan sanık tal Sendikası Bölge Temsilcisi Ba olarak nöbetçi mahkemece tutuk ki Yeşil>"urt'un aranmasına lanmışUr. Türk Metal Sendikası vam edildiğini s ö y l e m i ^ Genel Merkez Basın Danışmam Bu arada. olaylar sırasİnda ErdoSan Asilyüce, Türk Metal Bursa Valisi ile Emniyet MüdüSendikası Bursa Şubesi eski Baş rünün Ankara'da bulundukları öğ kanı Bilge îleri ile sendika üyele renilmiştir. Vali Mehmet Karaşar rinden Abdullah Yüce ise. sorgulanndan sonra salıverilmişlerdir. (Devamı Sa. S, Sü. 7 de) Yarışma koşulları 197« 1971 Tunus Nadi Arnuğanı Varışmasr, «18*6 1916: Türkiye'de Anayasal Düzenler»! konu edinen bllinHel incelemeler arasında yapüacaktır. Yanşma Koşulları asa^ıdaki maddelerde düzenlenmiştir: (T) Yanşmaya 1878'da yürfirlüfe Riren Kanunu Esasî ve daha sonra yürürlüse knnan anayasalann getirdiği Kenet ilkeler. hak ve öztrürlitUer He uypalanmalanndaId uyarlık ve çelişkileri değerlendiren yapıtlar katüa bUecektir. (Ti Yanşmaya katılaeak incelemelerin en az 20 dosya kâğıdına ve kâğıdın bir yüzüne daktilo ile yazılması gereklidir. İncelemelerin en çok kaç sajfa olacağı konusunda bir smırlama yoktur. (3) Yanşmaya katılaeak incelemeler daha önce ysvınlanmamış olmalıdır (î) Yazarlar, yanşmaya adlarını gizleyerek ya da tak ma adla katılamazlar. S o nuç belirlenmiş ve ödül kazanmış olsa biie bu niteliktekl incelemeler yanşma dışı sayılır. (5) Yanşmaya katılma 'Devamı Sa, 9, Sü. 1 de; Alman Sendikalar Birliği, ülkesinm iç güvenlık makamlarmı MHP'nm örgütlerini kapatıp kapatmadığmı denetlemeye çağırdı BONN. (ANK.*) Federaı Almanya Sendikalar BirU§i (DGB) bir bildiri yayımlayarak. Anayasa Mahkemesinin MHPye karsı »Idığı kararı memnuniuüia karsıladığını açıklanııştır. DGB"niıı bu konuda yayımîadığı bildiride. Alman Içişleri Bakanlığuıa atien MHP'nin Almanyada 50'den fazla grabu olduğunu osıirtmişâr. «MHPliler aşın müliye^i ve façist davranışlarıyla Türk işçiler; arasında huzursuzluk yaratıyor» denilen bildiride, aynca Alman güvenlik makamlan. MHP'nn faaliyetlerini durdurmaya çağırümıştır. Alman Sendikalar Birliği tarafından yayunlanan bildiri aynen şöyledir: «Alman Sendikalar Birliği (DGB) Milliyetçi Hareket Panısinin 6 ay içinde yurt dışındaki örgütlerini kapatması yolunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Malı(Devamı Sa. 9, Sfi. 3 de) Kayseri'de meydana gelen trafık kazasında 11 kişi öldü 17'si ağır 30 kişi yaralandı Cumhuriyet Haber Merkezi Kayseriye bağlı Yahyalı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi ölmüş, 17'si ağır olmak üzere 30 kişi yaralanmıştır. Abdullah Güze yönetımindeki 33 AF 839 plakalı otobüs 55 yolcusuyla Develi jönüne giderken Ediçakı mevkiinde fazla sürat yüzünden toprak yoldan uçuruma yuvarlanmıştır Otobüste bulunan yolculardan ll'i kaza sonunda o(Devamı Sa. 9, Sü. i, de) Yanşma ikincisi Özgül Erten... YUNUS NADİ ARMAĞANI İKİNCİSİ ERTEN: "TÜRKİYE'DE SINIFLARİN KADINLARI VAR/# Yalçın PEKŞEN Yunus Nadl Armaganı rarışmasında «Yaşadığımız Yüzyılda Türk Kadınının Yeri» başlıklı yapıtıyla ütincilik ödülunü kazanan Özgül Erten'e, saatlerce süren konuşmamız sona erdiginde sordum: «Araştırmanız konusunda altını çizmek istediğiniz nedir, ne sonuca vardınız?» Şöyle yanıtladı bu soruyu: «I^dınların kurtuluşu ve gerçek özgürlükleri sınıfsız bir toplumda gerçekleşecek. Buna inanıyor ve söylüyonım. Kadın erkek ikilemi yapaydır. Gerçekte yaşamı paylaşan ikl tür vardır. Her yerde birlikte desteklendikçe ve sosyal varlıkları elverdikçe eşit ölçüde bilinçleneceklerine kuşkum yok.> Yanşmaya hazırlanmak İçin 50'nin üstünde kitap inceleyen, özel göriişmeler, araştırmalar yapan, istatistikler kanştıran ve bu is için 3 aylık yoğun bir çaiışma harcayan Özgül Erten bu sonuca varmıştı yapıtını tamamladığı zaman. «Üniversitede okurken çalışmaya başlamış bir kişi olmama, sosyal yönü çok kuvvetli bir iş görmeme karşın, gerçeti bulmak uzunca bir süre araştırmalarla mümkün olabildi. diyor ve şöyle sürdürüyordu konuşmasmı: «Eğitilmiş aydın olmakla, (Devamj Sa. 9, Sü. 1 Ût) KOMANDOLAR MANiSA'DA «KAHROLSUN YARGITAY» DiYE BAGIRDILAR MANÎSA, (Cumharlyet) Ülkü Ocaklanna bağlı elli kadar komando, dün Manisa'da bvc işçijri yaralamışlardır. Çog^uv luğunun Izrnir'den geldiği saptanan komandolar, Use onünde gösteride bulunrnuşlar, «laha sonra minyatür golf kulübünü basarak. Sabri Yurtsever adlı isçiya saldırarak yaralamı#iaröır. (Devamı Sa. 9, So. 5 de) Temlzlik ve Fen IşçUerinin İstanbul Belediye Saravındaki işgalleri devam ediyor Temizlik işçilerinin direnişi sürerken çöpler de birikiyor (istanbul Haber Servisi) Belediye temizlik ve fen ışlerinin önceki gün başlattıklan dırenişin sürmesi nedeni^le kentin her yanında çöpler birikmeye başlamıştır. Sıcakların da bastırması çöplerin giderek bozulmasına ve çevreyı pıs kokuiarın sarmasına yolaçmıştır. 1 Sağlık 1 1 Mudürlüğünün gere li tedbirleri alarak muhtemei bir bulaşıcı hıs talık salgınını önlemeye çalıştıâı m, çöplerin ilâçlandığı bildiriimiş tir. Bu arada, temizlik ış;.letinin direnişi sürerken yalnca has'a nelcrin çöplerinin tetnızleıımes ne de\am edılmiştir. Öte yandan Belediye ve ÎETT işçüerinm önceki gün başlartık lan direniş Valinin araya giniıes; ile yalnızca 12 saat sürmüş ve (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) Kıhç, ANKA aleyhine açtığı davayı kaybetti ANKARA. (ANKA) Ankara 9. Asiiye Hukuk Mahkemesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Küıç'm ANKA Ajansı sahibi ve Genel Yönerrneni Altan Öymen hakkında açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davasmı reddetmiştir. Yargıç Hayri Kara dogan'ın karannda «yazılı belge ve delillerle zaman ve mekâna baflamak sureti ile haber verilmesi yaym organlarmın görevleri cümlesindendir» denilmiştir. (Devamı Sa. 9. Sü. S de) GÖZLEM UGUR MUMCU CHP Kurmaylarına OLAYtARlN ARDINDAKİ GERÇEK talarımızın ördeyişlerl arasında topluınsal yaşama ve e\Tensel gerçeklere ışık tutan niceleri varrtır. Bunlardan biri de şudıır: >Et kokarsa birçev değil, ya tuz kokarsa?..» Gün (feçtikçe ülkemizde yalnız etin değil, tuzun da kohuştuğunu belirt"n çeşitli olaylara rastlanmaktadır. Bir toplumda ekonomik bunalımlar. sosyal adaletsizlikler; çeşitli üzücü olaylara yol açabilir. Bunların çarelerl hıılunabilİ!. Bunalımlann çarelerinl aramak ve bulmakla görevll devlet kurumlan bozulmadıkca. BirSBF öğrencisi tabanca kurşunu ileöldü AîîKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bılgiler Faküstesinde öğrenci olan Ali Dogan Yıldınm polis jetkiUlerinin verdigi bilgiye göre evinde tabanca ile oynarken kafasına isabet eden bir kurşunla ağır şekilde yaralanmış. yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kurrarılamayarak dün sabah ölmüştür. Tuzluçayır semtinde arkadaşları ile birlikte kalmakta olan Ali Coğan Yıldınm 1 temmuz günü (Devamı Sa. 9, Sü. 5 dc) Savcı, Avukat, Polis... nrautsuzJuğa kapılmak yersiıdir. Ama devlet kurumlan bozukluğun bir dişlisi niteliğuıe döniişürlerse, tehlike canlarmı duymamak serçek tehlikenin kaynaçıdır. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun son açıklaması bu bakımdan üstünde dikkatle durulacak bir olayı gündeme getirmektedir. Olay şudur: Baro Cyesi A\ukat Bozkurt Nuhoğlu, 29 baziran 197S günü. morgta bulunan bir cenazeyi sahlplerl ile birlikte almak istemiştir. Gecenlerde Polisce vuruluD öldnriilm fsci Ökkeş Karayiğit'in cezanesl sözkonusudur. Avukat Bozkurt Nuhoğlu'nun elinde tstanbul Cumhuriyet Savcısmın yetki belgesi vardır. Ama cenazeyi teslim işlemi beklenirken, polis Bozkurt Nuhoflu ile birlikte cenazeyi almaya gelen ilçüileri Alemdar Karakoluna eötürmüş, altı saat işkence altında tutmuştur. Bu arada avnkata «Polise karşı davalann müdafiiiğini almaması» tebdidinde bulunulmuştur. Gazetelere zaman zaman kara*•*• < Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) tr toplumda hiUnçlenme. sadece. emekçl »ınıflar ve ilerici örgütler için söx konusu değtldir. Sömürülen sınıf ve ubakalar ve gerici örgütler de, kendi açüannUin, bir ba«Ka bilinçlenme sürecine Rirerler. Egemen sıi.rianD bllioctenıncn. cnıekç! sınıflann billnçlenmeleriııi önlcme amacıru taşır. Türkiye'de. bilinçlenme. işçi, köylü ve memur gJW, emekçiler arasında olduğu gibi, iş adamı. toprak sahibi, sanayici için de geçerlidir. Sağcı partiler arasındaki. «Cephe birliği». bu büinçlenmenhı sonucudur. Actamlara. şöyle bir bakın: Menderes'i. alaçağı edip. Yassıada'ya vollayan aibayla. Menderes'in kefenini bedenine sarıp. seçim kazanan politikacı buçün kolknladtr.. 13 Mart Muhtırasının devirdiği Başbakanla, bu muhlı(Devamı 1. Saytada) B ANKARA'DA BiR BANKA SOYULDU ANKARA öğretmenler Ban kası Kavaküdere Şubesi dün 11.30'da soyuirnuştur. 2025 yaşla rında olduğu belırlrnen bir şahıs, müşteri gibi bankiya girmiş ve silâhını çekerek veznedardan paraları vermesini istemiştir. 51 bin lirayı alarak ceketinin iç cebine koyan soyguncu aizla ban kadan cıkmıs vc kacmıstır. A Denktaş, Başbakan atadığı Konuk'un ilk Bakanlar Kuruiu listesini onaylamadı İZZET RIZA YALIN LEFKOŞE Kıbns Türk Pedere Devleti Başkanı Rauf Denktaş, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Nejat Konuıc'un hazırladığı ilk Bakanlar Kurulu listesini reddetmiştir. Rauf Denktaş'ın hükümeti kurma görevini verdiği Nejat Ko(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog