Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş U V I N L A R I HIR0Ş1MALAR OLMASIN OKTAV AKBAL Flvatı: 8 Um U ÎSTEME ADRESİ: CAf.l)\Ş Y4YINI.ARI Halketi Sokak 3» 41 Cafaioclo / IST. 53. Yît, SATI: 18678 umhuriyef Kurucusn: TUNÜS NADt 28 TîMMuZ 1976 Ç A ĞDAŞ I A Î I N L A R I MEKTUPLARIYLA ^lALiKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT Fıyaa: au Lir» ÎSTEME ADRESt' CAfiOAS YAYINI.ARI Halîsevi soisak 38/41 Cağaıoğlu / IST. ABD'DEKi YUNANLILAR DERNEĞi SEKRETERİ OLAN RUMUN SUiKAST GıRiŞıMi BÜTÜN YURTTA TEPKiYLE KARŞILANDI Haber Merfcezl) CHP Genel Başkanı Bülent EceMt'ın ABD gezısi sırasında New York'ta Yunan asülı bır Amenıca U tarafından oldurülmeK ıstenrnesl olayı tepkıyle karşüanmışUr Başbakan, Genelkurmay Bas k&nı ve sıyasî partıler Ecevit'e rspüan bu saldınyı kmayan me•ajlar yayuılam;şlardır. Çeşıtll kuruluşlar da CHP Genel Başkanma geçmiş olsun telgraflan çekmişiercUr. KMÜTÜRieON TElMAfl Cumhurbaşkanı Fahrı Konıtüric de, Ecevit'e yapılmaıî ıstenen sui k u t haberıni alınca Genel Sekreter Fuat Bayramoglu aracüıgı :1a Dısişleri Bakanlığından bügi alnsıstır Cumhurbaskanlığı Basın Te Halkla îıışkıler Muşavırlıgın«Jen verilen bılgıve göre Cumhvır Konıtürk CHP Genel (Devamı 5. Sayfada) New York'un ünlü oteli VValdorf Astoria'da Ecevit'e tabanca çeken Kıbrıs doğumlu Rum, ateş edemeden, koruma görevlileri tarafından etkisiz hâle getirildi. Tutuklanan tek kollu ve EOKAB üyesi sanığın tahliyesi için 100 bin dolar kefalet akçesi yatırması gerekiyor ABD Dışişlerl Bakani Kissinger, ölümden kılpayı kurtulan Ecevit'i olaydan hemen sonra arayarak: «Geçmiş olsun» dedi. Ecevit öldürülmek istendi mek lstenmiştir. Amern» v# K v nada'dakı Kıbnslı Rumlar ve Yunanlüar Derneğı Sekret«ri oldjgu açıklanan suıkastçı, süahım ateşlemeye fırsat bulamadan ABD Dışışlen Bakanlığı koruma görevlileri tarafından etkisiz na« le ge*ınlmıs ve otomatık tabancası elınden alınmıstır. Olay Mrasında ölumden kü payı kurtu BCEVtl SLUtASTTJEN KİSA BİB SÜBE ÖNCE. (Rsdyototo • AP) Japonya eski Başbakanı Tanaka Lockheed şirketinden rüşvet alma suçuyla tutuklandı talaruu çlğnemekl* ıuçlanRu> tır Tokyo sorgu yargıcına yakın blr kaynağa gore, eskı Başbakan Lockheed şırketınin Japonya'daki temsılcısı Marubenı Trading Corporaîıon'm aracılığıyla bu şır ketten 500 milyon Yen (yaklasıls 30 milyon TL.) rüşvet almaktan eanıktır. Marubenl şlrketının eski Baakanı Hıro Hiyama*nın kendlsı d« Amerıkan şirketının Japonya'dakı sorumlusu John Olutten'den 1973 yılı ağustos ayıyla 1973 yıIınm subat avlan arasında dort kez rüşvet almaktan sanık olarak geçen 14 temmuzda tutujtlanmıştır. oncekl gün tutuklanan Tanaka, Lockheed şirketımn «Tristar» uçaklannın satışını kolaylaştırmak ıçın Japonya'da para dagıttığından şuphe edıldıfı 1972 yıBaşbakanlık yapmıştır. (Devamı Sa. 9, Sa. 4 de) NEW TORK Çesitli luşlann çaSrüısı olarak Amenka Birleşık Devletlen'nde bulunan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, öncekı gece saat 21 30 (Turkıye saatı Ue dun sabah 04 30> sıralannda, New Yml''un ünhi otPİ'prınden Waldorf Astona'da Kıbrıs doğumlu bir Rum tarafından bldürül Tağmur ATSIZ bildiriyor lan BtJlent Ee»nt serinkanUlv gını korumu? ve «Benı öldilrmek ıstıyen insan lçın bü« ıyılıic düerım Ben. beni öldunnelc tetıyen ıdşının ulusunun kandl ulusumla dost olmasını istıvorum va buna ı>fl£İBTT">ir İçin ekmdao herjeyl yapacftğrra» deml»ör. ABD Dışışlerl Bakanhgı »anıgtn •Y»bancı bır devlet adamına sal dın tC9«bbusüylB suçlanarak tutuklandığını.» bıldirmı?tır. Eeuter Ajansuun Federal Büro tetkflflertns dayanarak Terdlğl habere gore Stavro Sykopetridea sorgusu sırasmda Yunan pasaportu taşıdığını soylemıştır. KOĞUJTURMA Türkive eskı Başbakanı T» çlm dıkı Ana Muhalefet Partısı lıderl Bulent Ecevit'e dolu bır tabanca çekmekten «anık olarak tutuk TOKTO Japonya'nın esM tensn SykopetridesTn avukatı Walter Jennıgs adll makamlarla Başbakanı Kakueı Tanaka, Lockyaptıjı İUc goruşmelerde sanığın heed uçak şırketınden 30 milyon davranışının Kıbrıs sorununa lıra rüşvet almak suçuyla oncedunya kamuoyunun Ilgısım çek ki gun Tokyo'da tutuklanmışü. mek amacını guttuğuml soylemış Tanaka, Tokyo sorgu yargıcına lfade verdıkten sonra tutuklana tir gondenlmıştır. Btma kar$ı «avcı Zerry Sıegel rak cezaevıne yargıca olayın en azmdan bır ol Japonya'nın esM Başbakanı res(Deraım Sa. I, Sö 1 de) men kamtuyo ve dış ticaret ya Horanın 29 temmuzda Türkiye karasularında ve Yunanistan karasuları dışındaki açık denizde araştırmaya başlıyacağı açıklandı • Parh'fo bogün yaptlmaıı planfanan Türfc Yunan FIB haffı flöriij n u i Yuoanntanm btegi Ue sureuı ertelendi. sı açık denlrde biltmsel araştırma lara başlayacağı bUdırünuştir. Bu konudakı açıklamayı bır bıldırı Ile demzcılere dujuran Denız Kuvvetlen Komutanlıgı Seyır Hd rografı ve Oşmografı Daıresı B kanlıgı, Sismık 1 gemısının anılan tarıhler arasrnda gece gunduz araşturmalannı surdüreceğını ve sualtı patlamalan yapacagını açık lamıştır. Denız Kuvvetleri Komutanlıgı «iTica,, koordınatlarını beluttığt sahada' seyredecek denız araçlannın Horanın çalışmalannı engellemıyecek şeküde açıktan ve agır >olla seyretmelenni de ıstemış'ır, Belırlenen saha yaklaşık olarak Merıç nehn ağzı ıle Samedırek ve Lımnl arasında, Gokçeadanuı KJzev ve Guney Batısındakı ıkı nosta Ue Canakkale Boğaa gırışıni kBpsamaitacür (Cumhnriyet Haber Merkezi) MTA sısmiK 1 (Hora) gemısınln 29 temmuz Ue 20 ağustos tarihlen arasmda, Ege denızlnde Yunanıstan karasuları dışında kalan Türkiye kıyılan ıle uluslarara Askeri Şura 2 ağustosta toplanıyor 25 general ile 3 amiral terfi edecek AOTCASA, (CanthnrtTet Bttrora) Yuksek Askeri Şura nın 2 agus%os pazartesı gunü yapılacak yıllık olagan toplantısmda bır Ust rutbeve yükselecek ya da kadrosıızluk nedenıyls emekll olacak subayların durumu ele alnucaktır. 30 ağustos 19TS tanhınde 55 general re 6 amıralm 4 yılkk yasal beklema sürelerıni tamamlayacaklan ve Türk Sılâhlı KuTvet len personel yasası gereginc» 25 general fla 3 amlralln terfl ed«ceklerl 30 general üe 3 azniralın de emekliye sevkedüecekleri bUdırilmıştır. Kara Kuvvetlerl Komutanlıftı»da 6 korgeneralden bırının terii edecegl 4*Unun emeklı olacajtı, Hava Kuvvetlerl Kornutanlığında ikl koiReneraün terfı edeceti, Denra Kuvvetleri Komutanlıgmda Ise tertı ^ırası gelen koramiral bulunmadıgı belirtılmektedır. Af Turgut GÜNGÖR kerl çevreler Yuksek Askeri S«ra toplantısımn da O7ellıkle Kara Kuvvetleri Komutanlıgı ıle Hava Kuvvetleri Komutanhgındakl atama ve eraekhlık ışlemlennın. pundemde sgırlık me.vdan» getırecegı goruşünde bırleşme'itedır. Genelkurmav Başkanı Orgeneral Semıh Sancar'ın gorev süre «İBİn 1977 yılı Mart ayında bitecejıne dıkkati ceken askeri çevreler, bu nedenle Yuksek Askeri Sura toplantiBinda Kara Kuvvetleri Komutanı ile 1. Ordu ve Eg« Ordusu Komutanlan Uzerinde bir terdhın yapüacagı büdınlnukt*dır. USik KUVVETLERİKOE Orgeneral Namık Kemal Er«un'un geçen yü Mtfl! Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğıne g»tirildıgi, daba sonra saglık durumu nedenıyle Kara Kuvvetn Komutan VekUhgıne atandıKu Orgeneral Esref Akıncı'nm emeklı olması üzerme de Kara Kuvretleri Komutanı oldugunu hatırlatan askert çevreler Yuksek Askeri Şurada bu unakam» lçın bır atamanın soz konusu oldugunu lfade etmektedtr. (Deramı Sa. 9, Sü. 4 de) Beşinci Uluslararası Deniz Hukuku Konferansında Ege'deki TürkYunan uyuşmazlığı görüşülecek ANKARA, (ANKA) 2 ağustos fünü New York'ta başlayacak 5. Denız Hukuku Kongresının gündemınde, Ege'dekı Turk Yu nan uyuşmazlığına ılışkın gun<Jem maddelerînın agırlık tasıjacagı belırtılmektedır. Dışışlerl Bakanlığına gelen bılgılere gore, Konferans gurdemınde açıkç» «Turk Yunan denız uyuşmazlığıs dlye bır madde bulunmamakla bırlıkte, tartısılacak tum g\tndem maddelen, bu sorunU doğrudan ilişküıdır Beşıncı Denız Hukuku Konferansmda aynca, uyuşmazlıkların çozumu içaı «zonınlu hakemlık» > muesesesı tezmın ortaja atılması ve tartıçılması beklenmekbsdır. Ancak, TUrkıye"nın «zonınlu hakemlık» gorUşunu kolavlıkla ka'rıl etme(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) ELBiSTAN'DA OLAY ÇIKARAN KOMANDOLAR CHP MERKEZi r İLE BAZI ?• BiNALAR! TAHniP ETTiLER KLBtSTAN (Cor •• ülkucU komando .cekı ak> yara ılçemızde olay çıkarmış, CHP bınası, bır avukat burosu ve bır çayhane tahrıp edılmif tıç kışi de yaralanmıştır. Olay önceki akjam saat 20 sıralannda ulkucü komandolarla bazı gençler arasında çıkan kavga Ue başlamış, kavga esnasınYoUan Genel MudürMgU de ida gore, bllst satıslan Pırkecl, Tak da Abidın Vural adü bır CHP'li rt vonden soruşturmavı surdur sım ve Aksaray Turk Hava Yol yurttaş MHP'U ve ulkucü kornekte, bır kasıt olup olmadıgını ları burolarından her gun saat mandolarca basmdan yaralanaraştırmaktadu. 0 7 ile 23 00 arasında yapılacak mıştır. Abidın Vural'm dovuletır Buna ek olarak Hılton büro rek yaralanması kavganın buyüsu pazar eunlen harıç her gun mesme yol açmıs, bu arada FaHızmeUerın aksamanusı ıçın (Devanu Sa. 9, Sü. 6 da) bazı tedbırler aluımıştır. Buna tın Soysal adındaki bır komando da aırtından bıçakla yaralanmıstır. Yaralanmalardan sonra kavga daha da buyumuş, MHF' lı ve ulkucü komandolar CHP ılçe bınasına saldırarak bmayı tasa tutmuş ve tahrip etmışlerdır CHP bınasma saldıran komandolar bunu yeterlı gormeyerek Elbıstan Kultur Demeği ıle Avukat Fuat Doğuç'un burosuna dırde, Gültekın Gazıoğlu Ue vtf gerekmektedır. Kongrede, tü da saldırmışlardır. Bundan sonyapıiarak bazı ra büyuk bır kalabalık nalınde rjtme kurulu üyelerınden ömer zukte değışıKlık Aslan (Bursa), Bayram Ajaz yonetıcılenn profesyonel olabıl sokak ve caddelerde yuruyen ko(Ha/ro) ve tsmet özdemır'm melerı onerılmış, ancak ikı kez mandolar «Kahrolsun komunıst(Mersuı) ogretmenlikten aynl goruşulmuş olmasına karşın bu tDe\anu Sa. 9 "<« ! de) maları, Ankara'da ış bulmalan bağırarak dolaçmı; ve lerıne g"len CHP'lüere aıt ı? ıleri Ue bınalan taslamış baü vatandaşlara saldırarak döv. mjç'.erdır Komandolar gosterl (Devamı s>a, tf^jüfi. 1 de) Ceyhan Emniyet Amirliğinde bir genç dövülerek öldürüldu, Emniyet Amiri gözaltında CEYH.\N (Cnmhuriyet) özkan Arabacı admda bır genç on ceki gec» eğlenmekte olduğu l n cı pavyondan Cej.nan Emniyet A mirlığıne goturulmuş, saatlerce dovulerek olduruldügü ilen stirül müştür. | Ver4en 'blTjfye görecÇeyhan'ın ^ l ^ l rın dğlu Oakan Arabacı oncekl gece eglenmekte olduğu Incı pav yonda ftaşka bır masada alkollü durumda eğlenmekte olan Ceyhan Emniyet Anıın Abdullah Ka radon tarafmdan karakola götur tulmuştur. Özkan Arabacıya karakolda saatlerce işkence yapılmıştır, olumün ağır bıçımde dövulerek kann damarlannın yırtıl ması sonucu olduğu, otopsi sonu cu saptanmıştır. Arabacı ailesınm durumu ılgüi makamlara yan sıtmasmdan sonra Emniyet Amırı Abdullah Karadon hakkında soruşturma açılmış, kendısı gozaltına alınmıştır. Karakolda ışlendıği öne sürülen bu cınayet bırden çevreje ya yılmış. büyuk uzuntülere neden olmuştur. BIIDİRİ Deniz Ku^etlen Komutanlığınm bu konuda bildırisi şoyledır Denu Kuvvetlerl Komutan'ığı (Uevamı Sa. 9, Su. 1 de) THY ŞIŞHANE TERMİNALI YANDI Türk Hava Yollan Şıçhane Ter mınal bınası sabaha karşı tamamen yanmıştır. Yanguı ıle ıİ2ı11 soruşturma açılmıştır Kesın olmamakla beraber yangınm elektnk kon*ağxndan çıktığı tahmın edılmekteaır. Turc Hava İRAN'IN, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ARABULUCULUK YAPACAĞI SÖYLENTiLERi YOĞUNLAŞIYOR TAHRAN Iran'm Ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmayı tasarladığı vo lundaki soylentıler joğunlaşır ken Iran Başbakanı Amır Abbas Huveyda, «dınlenmek uzere» açıklanmayan bır Yunan adasına gıtmıştir. Assocıated Press Ajansına göre, Huveyda'ya ıkl hafta surecek oıan ıznı sırasında Dışışlen Bakanı Alı Abbas Halatban e$hk etmektedır Batılı gözlemcıler, Iran'm Turkıve Ue Yunanistan arasmdakı anlaşmazlıklarda arabuluculuk ^apmaya bazırlandığını 1 lerı surmektedlrler TOBDER yöneticileri Genel Kurul seçimlerinde değişti BORNOVA ÖÛRENCi YURTLARI KOMANDOLAR TARAFINDAN İŞGAL EDiLDi tZMIR (Cumhurivet Ege Bfirosu) Ege Unıversıtesı Borno\a oğrencı yurtlan komandolar tarafından oncekl gece saat 22 30 sıralannda ışgal edümıştır. Süahlarla oğrenci yurtlannı basan komandolarıa yurtlarda kalan bğrencıler arasmda çatı*ma çıkmış, guvenlık kuvvetlen olayı bastırmıstır. Yaz donemı nedenıyle devrımcı oğrencılenn memleketlenne gıtmeslnden yararlanan koman dolar oncekl gece geç saatlerde (Devamı Sa. 9, Su. â de) MAVA KUVVETLERi KOMUTANI. ORGENERAL ÂYAN, GÖREVE BAŞLAD1 ANKARA. (\NKA) Orgeneral Ethem Ayan, Hava Kuvıefc leri Komutanlığını, dun duzenlenen bır torenle, Korgeneraı Cerual Engın'den devralmıştır. Torende ıstıklSl marşı osundtıktan sonra Orgeneral Avan*ın atwıma emrl okunmus, bunu ta kıben bır konuşma vapan Korgeneral Engm «Hayatımın en müstesna gorevtnt teşkıl edecek olan Hava Kuvvetleri Komu tanlığını kudret ve kabıliyetine gÜTCndlğim Savın Orgeneral Et(Dcramı S». », Su. 5 de) ANKARA, (Cnmhnriyet Bnrosn) TÖBDEB kongresınde seçımlerı demokratık merkeziyetçıler grubu ıle ozgurlük grubunun ortak lıstesı kazanmışcur. Bu llste 202 oy almıştır. TÖBDER Genel Basakanlığma bu lıstede yurufme kurulunun başını çeken Gultekm Gazıoğlu, getırılmıştır. Kazanaıı yurulme kurulu uyelen şunlardırGültekın Gazioglu, Suleyman Yaşar, Ömer Aslan, Avhan Kutlay. Mustafa Duzgun, Rasım Aktaş, Bayram A>az, tsmet Özd*mır, Cafer Akyuz. TÖBDER'uı başkanlıgına getlYENiDEN BAŞIAD1 rılen Gültekın Gazıoğlu, Trabzon' un Maçka ılçesınde dogmuştur. öte yandan Yunanıstan'daki ABD Uslerının statusü konusun Halen Giresun'da gdrev yapmaktadır Gültekın Gazıoğlu, seçımle dakı Amerıkan Yunan goruş re TOBDER Ankara şubesı demeleruıe dun sabah A^ına'da venıden başlanmıştır. ABD heyeti legesı olarak gırmış, Bakanlığa başvurarak Ankara'ya nakllnı ısne Yunanıstan'dakl ABD Buyuk temıştır. elçılığı Musteşan Montealge Yenl TÖBDEB ydnetioUerinStearns, Yunan heyetine Büyükelçl Petro Kalogeras başkanhk den dordü halen Ankara dışın1 da çalışmakUdırlar. TÖBDER etmektedır. llk bö ımü 1"75 vı hnın şubat ayında başlayan ço tuzuğunde ıse, başkan ve merruşmeler, Yunanlstan'daki ABD kez yünltme kurulu üyelennın tslerimn ve Yunanıstan'da ABD Ankara'da oturmalan koşulu ne tanınan kolayltkların eele<*e bulunmaktadır. Bu durumda na(Devamı Sa. 9, Sü. 4 dej Irllerinl yaptıramadıklan tafr OLAYLARIN ARUINDAKİ Lastik botla karaya çıkan 4 Romen ıltıca hakkı istedi Selahattin GÜLER Ecevit'e Suikast CHP Gene] Ba?kanı Ecerlf» Birle^ik Amerika gezisınde yapılan suikast glrişbni. ozuciı olduİunca duşundurüciıdur. Ecevit, Turkıve'de Ana Muhalefet Partlsi Uderidır; ama, polititika vaşamına getirdiği yenilıkler ve katkılarla bu sıfatı ajjmış, ceniş halk riğnılannın beniınsediğl ve baflandıği bir kisiük kazaniTüstır. Kıbrıs çıkartmasındald rolıı ve etldniifci Ue de bdtan nlusun saypısını ve nevjrisini kazantnıstır. Bu bakundan suikast firislmi basanya ulasabilsevdi, doğacab aonuçlann ne olacafı ke^tirilemeıdl. Başbakan Sfileyman Demirel. Ece%1t'e vapıian suikast rlrişlmınin Turk ulusuna voneltilmi» olduRunu bıldirerek gerçegi \ u r pıılamıstır. Suikast girisıminm Yunanistan'a ve Kıhrısa donuk yanında ıse başka gerçeUer yatmaktadır. Yunaıılıların ve Kıbrıs Rumlarının amaçlarına varmak IÇID kul landıklan vnntcmler oteden beri bilinmektedir. New York'ta Turkıve'nln Ana Muhalefet LJderine duzcnlencn suikast gırisımi, Kıbrn Rumlarının benımsedikleri clonvet metotlanoı dunva kamupvunıuı gozleri önunde bir kes daha sergilemiştir. Kıbrıs'takl soydaslarunızın. eUerini kana bu Romanya'nın Kostence lımanın dan kuçuk bır motorla hareket lamaktan çektnraeyen ve en meneden tkı mühendıs, bır kımyager, fur cinayetleri işlemekten sakınbır de laborant, maceralı bır yol mavan fanatık saldırganlar karşıculuktan sonra Çatalca'ya bağll sında bolunduklan bır kez daha Yalıkoy, Sulukgol bolgesınde, ka l.şpatlanmıştır. raya çıkmışlar ve sıyası polısten ıltıca hakkı ıstemışlerdır. Knskusuz ba tür saldırganların, Kıbns Rum toplumunnn tulltıca hakkı ıstejen dort Romiınu temsil ettiklcri savunulamen, oncekl gece çıktıkları Sumaz. Ada'nın Rum asılı halkının lükgol bolgesını once Bulgar topban? içinde yaşama ozlemi içinBT.TISA (Feridun E\RE\OSrakları sanarak, henüz karaya çılc de bulunması doçaldır. Ne vazık OĞLL) bildirıvor) Bır yıl on mak uzere olduklan botla yenıki bazı taıih kesimlerinde halk ce yapımına başlanan Bursa Ü den denıze açılmak ıstemişler, an lann barış özlemieri egemen fa nıversıtesınuı temelini oncekı cak sonra Türk toprağuıda bulun natlklcrin baskılan altında kay gün attıktan sonra Başbakan Deduklannı anlayarak bundan vaabnluyor, yerinl dü^nanlık ve Idn mırel dün de 16 aydan beri ya geçmışlerdır. dujeulan dolduruyor. pımı surdurulen Doğancı baraGeml inşa mühendisl Balalr •**' jının temehnl atmıştır. Ghgorge, ile uzun sure traçmalc (Devamı Sa. 9, Siı. 3 de) 1912.1975 tarıhinde yapunına için plan hazırladıklan otekı üç başlanan Doğancı barajmın ee arkadaşı Cumartesi *ksamı, Kös(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) (Deramı SA. 9, Sü. « da) GERÇEK Demirel yapımı 16 aydır süren Doğancı Barajının temelini attı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog