Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET 23 MAY1S 1974 Avrupa Kupası'nda yarı finalist takımlar belli oldu • Yarı finali Çekoslovakya Hollanda, F. Almanya Yugoslavya oynayacak STAD: Münıh Olimpiyat HAKEM: Robert Wurtz (Fransa) (5). FEDERAL ALMANYA: Maıer (7) Vogts (7), Schwarzenbeck (7), Bpekenbauer (8), Dıetz (61 Bonhof (7), Wımmer (7), Beer (7) Hoeness (7), Toppmüller (6), Holzenbeın (1) İSPANYA: Angel (7) Sol (5), (Cortavarıa (6), Capon (5), Pırrl (6), Camacho (7) Villar (8), (Solsano 6), Asensl (61, Del Bosque (6), Guını (5), Santlllana (6), Churruca (6). TraLzon Şampıyonluk için bir puan aciyor, NEVMtŞ EFENDtM? AÇIK SÖZLÜLÜK VE GERCEKCILIK Abdülkadir YÜCELMAN Gazetelerln, radyo ve televizyonun kamuoyu oluştnrmak, ya da gerı,ekleri gun ışığına çıkarmak lçin sık sık ba$vurdukları bir yol vardır; açıfc oturum. Açık oturumlarda çeşitlı fıkirler tartışılır, ortak blr noktada bırleşen konular aydınlanır, taraflar kendl dü^ilncelerlnl, kendi ınançlarını akıl yolu ve varsayımlarla vurgıılcimaya çalışır. Açık oturumların amacı da budur. Demokratık dUzende flkir tartışmalan geçerlı bir yoldıır. Ama fıkır tartısmalarına set çeken, engellıyen ve de fikır tartısmalarına vandas nlanlan bir kalemde slllp atanlaıa ne demek gereklr? Fıbir tartışmasına, açık sözlülüğe, Ecrçekçılığe kapalı rejimlerde yünetmen durumunda olanlaıa ne isım venlir, ne sıfat takılır? Açık sozlülükten, gerçekçılikten ve her türlü fıkır taı tışmasından kaçanlara fırsat tanıyan, onları koruyan, onların görevdo kalmasını Isteyen yonptımleıdekl kişiler de isterlerse demokratık düşüncpnın savunucusu olsunlar, dıktatörlügU uygulayan kişi ya da îuşilerı koruyor ise bir gun onlar da ayni suçla suçlanacaklardır Başkalannm suçlu olduklannı kesinkes söylemeden önCP kışlnın kendı suçsuzluğuna lnanması gerekır. Açık oturumlara, açık sözlülüğe, gerçekçılığe taraftar gozükmeyenlerın dahı kendi kendısi ile fıkır tartışmasına gırışmeal dogru yola donüşün bir i^aretıdır. Yugoslavya Hollanda ve Çekoslovakya rakîplerini eledüer Avrupa Uluslar Kupasmda yarı finale Federal Almanva lle bırlikte ÇekoMovak'ya, Yugoslavya ve Hollanda yükselmıştır. 1620 haztran tarıhlerı arasında yapılacak yarı fınal maçlarını Çekoslovakya • Hollanda, F. Almanya Yugoslavya oynayacaklardır. Cardlff City'de oynanan maçta Yugoslavya Galler ıle 1 1 Kıev' de de Çekoslovakya Sovyetler Bırliği ile 2 2 berabere kalarak Hollanda da rakıp sahada Bel çika'yı 2 1 yenerek yarı finale yükselmişlerdir. S. BtRLlGÎ :2 KİEV Sovyetler Blrliği 100 bın kişi önünde oynadığı maçta Çekoslovakya ile ılk yaı ıyı 10 yenlk kapadıktan sonra 22 berabere kalarak elenmiştir. Yılmaz AKAR Almanya Ispanya'y* 20 yenerek yarı finale kaldı Federal Almanva, dun Jspanva'vı >enerrk Avnıpa Uluslar Kupasmda yarı finale yük seldl. Fotoğrafta Santülana'nın bir atağını Vogts önlemeğe çalışıyor.. Avrupa Uluslar Kupasmda Federal Almanya îspanya'yı 2 0 yenerek, yarı fmale yukseldi. Ispanya'dakı ılk maçta 1 1 bera bere kalan PV sahıbı tHkım, 90 dakika büresınce Ustlin bir oyun oynadı. Karşılaşmaya Almanlar hızh gndıler ve dah.ı 2 dakıkada Vogts'un şutunu Ispanyol kaleci yatarak önledı Dakıkalar ılerle dıkçe Alman Mılli Takımı etkill olmaya başladı. Buna kan»ılık 8. dakıkada Santlllana, bir gol kaçırdı. Kafa vuruşunda ton dııeğın yanından dışarı gırtı. 15. dakıkada da Quinı'nin kale içındeki vuruşu üst dlrekten dönerek ts panyollarm bir golünU onledi Ancak îspanya Mıllî Takımı bıı golleri kaçınrken 17. dakikada Hoeness, çok güzel blr rove^ata ıle topu aglara gondermesinı oıldı. Bu gol Alman Milli Takımmı daha ria hi7iandırdı 24 da'cı.cada Holzenbein bir lırsatı kaçı rırken 34 dukikada da Quını'nın şutu defanstan dbndü 39 dakıka da ise kale dııeği bu kez, tspanya'yı bir gol yemekten kurtardı. Hoeness'in şutu yan dırekten don dü. Federal Alman Mılli Takımı 42. dakikada ToppmUUer'ın dan ıkınrl golünü kazandı Beekenbauer'ın şutu Angel 'den ılonünre Toppmüller topu ağlara gdnderdi Ama bu arada Isp.ınvol detansı ofsayt diye durmuştu. İtırazlan ise geçerlı olmadı ve ılk yarı 2 0 sona erdl îkınci yarıda da Almanlar hi7İı bir tempo ÜP oynadılar. Sağlı sollu ataklar Ispanyol defansım sık iik güç durumlarda bıraktı Beor once 51. dakikada «onta da 51 dııkıkada avağına geçen ROİ luk paslardan yararlanamadı. 56 dakıkudaki Ispanyol atağmda ise Quını kale ıçınde yakaladığı topu kullcinamadı. Hemen ardından Toppmuller, altıpas içınde topu minare boyu dikerek mutlak bir ROIU kaçırdı Quını 66 dakikada da boş durumda olmasına karsın, yakından topu Maıer'e çarptırarak Îspanya'yı blr golden et ti. tlerleyen dakıkalarda Alman ataklan artarken 82 dakikada ge ne Quıni, kale ıçindeki karambol dan yararlanamayarak Ispanya'yı bir golden ettı. Ancak maçın son dakıkası ıçınde Quıni bir gol at tıysa da ofsayt gerekçesı ıle ge çerlı olmadı ve Federal Almanya sahadan 2 0 galip ayrıldı. A. GücüBursa, BalıkesirBolu ve EskişehirZonguldak oynuyor Bırincl Türkiye Ligi Liderl Trabzonspor rakamlarla Şnmpıyonluğunu ılân etmek ıçin gereklı en az bir puanı almak uzere bugün îzmır'de Goztepe önüne çıkacaktır. Ikincllık çekl^mesın de de Fenerbahçe rakıp sahada Orduspor ıle oynarken, Galatasaray Îstanbul'da Gıresunspor ile karşılaşacaktır. Ligın alt sıralanndaki çpkişme lerde ise AnkaragücU kendi salıa sında Bursaspor'dan, Zonguldakspor Eskışehır'de Eskişehırspor' dan puan arayacaklardır. Balıkeslrspor da seyircisı nnün de Bolu tle çekışecpktır. Orta sı ralarm iki takımı Ad. Demırspor Altay Adana'da karşıla^acaklardır GÖZTEPE TRABZ<1N îzleyıcıleri Fenerbahçe ve C.alatasaray'ı dbrt puan geııde bırakan Trabzonspor bugün en az bir puan aldığı takdirde lıgın bitımine bir hafta kala şampiyonluğunu Ilân edecektır. Trab?onspor'un bu amaoı yaııısıra Göztepe'ye iki puan gerekmektedir. îzmır'ın Sarı Kırmızılı takımı beraberlikle durumunu krıtıkleştlrecektir. ORDU FENERBAUÇE Durumunu tehlıkeye sokmak istemeyecek olan Orduspor, hiç olmazsa, ligi ikinci olarak bitirmeye çalışan Fenerbahçe'den puan almava çalışacaktır. Sarı Lâ civertliler de Şampıyonluktan sonra ikınotlıği de kaptırmama çabası verecekkrdır G.SARAY CIRESUN Orduspor glbı Gıresunspor'a da puaıt perpkmektedir. Buno karşılık ikıncihfte ovnayan Sarı • Kırmızılılar galıbıyet arayacaklardır Tüm karşılaşmalar saat 17 00' de başlayacaktır. ARKA PENCERE 2. Türkiye Ligr i'nde şampiyon olacak öteki takım bugün belli oluyor • SAMPiYONLUK ADAYLARIND&N SAMSUN ISTANBUl'DA BEYKOZIA OYNARKEN. AYDIN KENDi SAHA SINDA KONYA İOMANYURDU İLE KARŞILAŞACAK Galatasaray'da bazı işler oluyor. îşin gerçek yüzünU bllenler ise blrkaç kışi . Crfilatasaray camiası kültUrlu, bilınçll, akılcıdır. Galatasaray modern spor anlayışma ışık tutacak bir kuruluştur Onlatasaray çağdas spora ulasmamız lçin türlü çeşitll çaba harcıyan ve bu yolda oldugunu vurgulayan bir kulümUzdllr. G.ılatasaray dünyaya açılan bir penceredır. Ama ne yazık kl, Galatasaray şlmdl dünyaya açılan pencprpsınl kapatmış, arka pencereden alışveriş yapan bir bakkal dukkftnına dönüşmüştür. Gıılatasaray'ı ydnetenler, ya da Galatasarayiı olduklarnı iddıa edenler biraz da arka pencereyi kurcalamalıdırlar. Euripides'in tarihe geçmlş blr söztinU birlikte anımsıyalım «Gece hırsızın, ısık gerçeğin dostudur.» Adanaspor galibiyeti lıakeden bir oyun çıkardı Son derece kötü bir futbol sergilendi STAD: Inbnü HAKEMLER: Yılgor ö k t e m (2) Teoman P a r e r (2), Celal Türk (1) BEŞIKTA8: Mete (5) Suat (5), NikO (4). LUUU (4), Zeke riya (4) Melıh (3), (Adem 3), Hayri (4), K a h r a m a n (4) Akhan (5), Sinan (4), Ceyhun (4), (Tezcan 3) ADANASPOR: GUngor (6) Vedat (5), Necip (6), Tımuçin (6), Alkın (6) Harun (h), Ertuğrul (6), Halis (R) Reşit (5), (Irlan 7), Koksal AÇIKLAMA tkind TUrkiye Ligı'nın 1375 1976 dönemindekl son maçlan bugun yapılacaktır. Kırmızı Grupta Meı^ın îdmanyurdu'nun şampıyonluğu bir hafta onceden garantilemesinden ATLETi * MİIKK aonra, bu grupta dü#ecek bir takımla, Bcyaz GvtıpIV FenerbalıçpU futbolcu Engin TV'deki spor stüdyosu ta şamplyon ve kılme düşecek takımlar "6u(?ün procramında kendısini öylesıne acındırdı ki hani roportajı ortaya çıkacaktır. İSTANBULLUOĞLU yapdn spıkerin yerinde olsak, vergı ve dıger Kesintılerden Beşiktaş'ın sontıçsıız kalan ataklarından biri. (Fotograf: Tulay DİVİTÇİOĞLV) Hattanın en önemll mücadeleleri îstanbul'da kalan maaşımızdan bir mıktannı çıkarıp zavalhya verlrdik. Beykoz samsun, Aydm'da Aydınspor Konya Meger bızde pıofesyonel futbol neymis de biz bılmıyorId. Yurdu arasında olacaktır Ligde bir iddıası bulunmayan Beykoz, Lider Meğer bizdo profesvonel futbolcu Avrupadakiler gıbi Samsunspor önilnde şike dedikodularına meydan ayda 60 bın lira almazmıs da ondan futbolumuz ilerlemezverrnemeK lçin oynayacak, Kırmı/.ı Beyazlı tamiş . \nm da. Aydınsoor'un galıp geleceğınl düşünerek KIFJV Uluslararası bir vanşI sahadan galibıyetle aynlmak ısteyecektlr Mpger blzde profesyonel futbolcu ayda 2 bln llra alırmada Ingılız bayan atletl, S. sonra Celal Turk'un ofsayt karanna Karşılaşma daha ılk dakikalarBeşıktaş. Adanaspor'dan bir puLannaman, 100 metrede 10 7 ile Aydınspor kendi sahasında oynamasma karşın, mış da ondan sahaya çıkıp lstenllen futbolu oynamazmış. uyarak golü saymadı. dan ıtıhaıen bıı orta saha mucadelesi anı haketn UylUsünün yardımıyla aldünya rekoru kırmıştır Verilen karşiMnda küme düsmemek ıçin uğra^an Konya Be kardeşım Engın, ayda 2 bın llra ile geçınilmez bıçımınp dönuştu dı 0D. 49 dakikada Nlko'nun profesyonel bilgiye göre rekor, eİPktromk îd. Yurdu'nu bulacaktır. Kv sahıbı Sıvah Bo tablı hır futbokuya yakışmayacak bıçimde înönü Stadı. tarlhlnde belki ılk kronometre ile saptanmıştır yszh takım. tdmanyurdu onunde ıkl puana daha 29 dakikada Bpşıktaş blr korner Aına daha geçen yıl aldığın milyonluk çekl acaba nerelsa'ya kaitı olarak taban vurmusına kez bu derece kötü bir hakem üçlüyakın görünmektedır. Eskı rekor, Dogu Alman atknzandı. Sınan'ın alışında top Reşıt'lere koydun bir söyler mısın? Yılgdr öktem'ın cezası sarı kart oldu. süne sahııe oldu. dtinkü Beşiktaş • ın elmp çarptı Sıyah Beyazlılar pe letı Strecher'e aıtti, ve derecesi Blr önemll maç da Malatyaspor'la, Hatayspor Enjnn'i suçlamıyoruz. 18 yaşında mllyoner olan ve oğAdanaspor maçında (!) 65 dakikada Harun'un kendi varı 10 8 idi. arasında oynanacaktır. naltı dıve ıtıraz eüılersp de hakem renımp, emeğe, topluma karşı işlenen milyonluk cinayetSıyalı Beyazlı takyn, her 7a knıner koşesını gbsterdı 43 dakikasahnsından derınlpme pasında topu GünUn programı şöyledir: ten Engın'ı degıl, Engin'l o hale getirenleri suçlu lskemlemanki gıbi ne vaptığmı bılme/, savsantra yuvarlağının hemen dnllnde kaAJ1 Saml Ven Stadı: da Zekerıya'nın cezsı I,UKI>>' ü/erınden sınde gormek ı&tıyoruz. pan Irfan Bp;.ıktaşlı futbolcuları geruk bir futbol sergılerken, Adanaspor 17 00 Beykoz Samsun çektığı sert şutla top rakıp oyuncuçıp tek başına dalmca Celâl Turk, bavda rakıbinm oyununa ayak uydurarak Şeref Stadı. lııra çarparak u«;tten auta çıktı. îlk rııgını orsayt gerekçesıyle havaya kalfutbolun en kbtü blçimde nasıl oyna 17.0U Sarıyer Gaziantep yarı 0 0 kapandı. dırdı nacağını gosterdiler înönü Stadı: Yılgör öktem, Teoman Parer ve 46 dakika clolmadan Adanaspor 88 dakikada Hayrl ceza alanı ıçın15 30 Gençlor B. Mersin îd V. Celal Türk'ten kurulu hakem lıçlusü, bir gol kazandı. Ertugrul topu 30 de düî.uruldüysc dp Yılgor öktem, 17 Ü0 îskendcun Ank. D. Spor Gazetemiıs foto muhabirlcrinBeşıktaş'ı yendirmemek lçin ellerin«devam» ışaretl verdi. mPtreden şutladı Mete topu vakalaBolu'da: den Ah AI.AKUŞ 11P eşı Nılgun* den gelenl yaparlarken. haksı/lığı dıysa da elındnn kii(,ırdı. Gerılerden 17 (K) Kınkkale Manlsa Un bir erkek evlfttları dunyaya 90. dakikada Hayri kafayla topu daha da büyuterek Slyah Beyazlılagelen Irfan mrsın vuvaılagı Beşikötekl kentlerde: gelmiştlr. Yavruya uzun omür Adanaspor fllplerıne gonderdi. Ofsayt rın son dakıkalarda blr penaltısını taş fılelerıne gonderdı. Yılgör ök17 00 Rize Sivasspor dıler, arkadaşımızı ve eşını tebnedeniyle bu gol de geçerlı sayılmadı gormezllkten geldiler. tem önce santra yuvarlağmı gosterdl, '7.00 Tire Çorum rık ederız. ve karşılaşma 0 0 sona erdı. 17 00 Aydın Konya îd Yurdu , I7.fll) Kütahya Altınordu 17.00 Elazığ Vefa 17.00 Sakarva Şekerspor 17 00 Esk D. Spor Denizli 17.00 Antalya Kocaelı a* G S G» Gl G7 «Avrupa uluslannın Montreal Olimpiyat Oyunları' Nişlioğlu. I 1 I 1 1 17 00 Konya Karabuk yanısıra Sovyetler Birliğl, AmeX na katüacak atıcılarımız üç ulust 1 a 17.00 Kayseri Bandırma 7 r, • » lararası turnuva sonunda sapta rika, KUba gibi ülkeler de 5 Ha) s > ı 17.00 Malatya Hatay îstanbul bölgesi atletleri önAbdullah GELGEÇ lenmelidir. ötekl bölgelerde u4 tl 1 naragmı açıklayan Federasyon ziranda başlayacak olan bu bi• X !X cekı gün bir bildirl yayımlay:ızun süredlr uygulanmak olan ve Başkanı Galıp Nişlioğlu, Olimpi rıncılığe katılacaklar. Tabanca'rak bundan boyle İstanbul'da geçen yıl Îstanbul Bolgesınde yatların oğrenme degil bir yarış da Uç. Tüfek'te Uç ve Trap 1 yapılacak yarışmalara katılmaya ve en âcıl sorunlanmız olan is ve ciddl olmalıdırlar. Genç ve uygulanan gıda yardımı uygula 1 I T Skeet'te 4 atıcımızı göndermeyl r ma yeri oldugunu, bu nedenle AU Saml Yen Stadı: tekleı ımızin yerıne getirılmesıni dinamik kişilere hakem olabil masına başlanmalı ve yardım caklarını açıklaınıslardır. kararlaçttrdık. Bu birincilık dude, derece alabıleceğıne inanılan 15.00 Anadolu Ereğli 128 atlptın ım7aladıjîı blldiride beklomekteylz » me olanakları sağlanmahdır. Bu yapılırken yalnızca dereceler de0 10 10 ıö 10 10 kışilerın Montreal'e gönderüece rumumuzu en iyi biçimde ortaSeref Stadı: Atletler bıldırinin bu bölümün nedenle: .Hakem kursu» açma gıl, mılletın maddî olanakları da ya çıkaracaktır.» şekllnde konuşîstanbul'lu atletler gerekli yaII II II ğinı sbylcmjştır. lî 16 0U Kasımpaşa Suleyma t •I l TT de ıstpklenni şoyle bzetlemışler gırişımlerine hemen başlanmalı gdzönüne alınmalıdır. muştur. rış koşullarının saglanmasını ıs I II 1 II ıt n niye Olımpıyada dek Uç uluslararai 1) IS ı> 3 li temışler ve bıldirilerıni oncekl dır: Federasyon Baifkanı Galip Nişve en kısa zamanda hakem kurVefa Stadr Atletler bildınnın son bdlümün sı turnuvnya katılacaklarını te lioğlu Montreal adaylarının 10 gün îstanbul Bolge Başkanlığına «înonü Stadında yapılacak ya su açılmalıdır. DUnyanın hiç bir 17 00 lstanbulspor A. Adalet F, 3 15 5 dp de aynen şoyle demektedırlırtpn Nlşlıoglu. «24 30 Mayıs Hazıran'öa îitanbul'da II 5 kampa vprmlşlerdır. nşmalar öncesinde stadın pisti yennde gorülmeyen «Haremlık Ataancak Stadı: 6 IC tarihleri arasmda Çekoslovakya a alınacağını. 27 Hazıran 4 TemÎstanbul bolgesl atletleri hıl duzeltılıp, çızgılerı çızılmelı, ve selamlık» uygulamasına son ve ler. i 17 15 U îzmirspor Uşakspor O nın Bmo kentınde yapılacak muz tarıhlerl arasında Attna'da dlrılerinde şu goruşlere yer ver atlptloıın yarışmalar oncesınde rllmeli ve kız erkek varışmala «Bu sorunlarımi7 ç«7iimlpnlnöteki kentlerde: Avrupa Trap Skeet Bırıncıli yapılacak Balkan Trap Skeet mışlerdir: çımde ısınmalarına izin verılme n aynı günde yapılmalıdır Ya ceye kariar Îstanbul bolgesmde17.00 LUleburgaz Karşıyaka ğl'ne valnı/ra GUneş Yunus'u Birincıliğı'nden sonra Olimpı«Her geçen gün gerileyen spo lidir Tum vdrı>>malarda goıü rışmalnrda gorevini yapabilerek kl yarışmalara gırmeyccegımızı 17 00 îsparta Çanakkale gondereceğız. Balkan ikincısı ve yat'a ı»idecek sporoulann belli rumıızun ve onun templ dalla len, f)U;u nlptlprı cksıklıklpıı tabıldırır, sporumuzdnki temel 1. KOŞU: Favori: Pelın. Plase: 17 00 Edime Tekirdaft Akdenız Oyunları dordüncüsü olacagını soylemıştir. rmdan bırl olan atletizmimizın, mamlanmalı ve eldpki aletlerın saha komiserine görev verılme sorunların koklü ve kalıcı çozü Tulrah. 17.00 Düzce YeşUova olan bu atıoımızdan çok Umitlıdır. Saha komiseri Necdet bllımsel. koklü, uzun surelı ve kontrolü vnpılmalıdır. Şımdıye münün; kışilerın dpgışmesıyle 17.00 Sebat G. Petrolofis liyım. Avrupa Birinciligi onun 2. KOŞU Favori: Muatafacanbaz genlş halk kıtlelerine yonplık ııy dek atletleım hakemlprp karsı Turkkantoz'a görev verilmelıdır. değil, sistemin değışmesl ile 17.00 Ceyhan Dlyarbakır içın lyl bir sınav olacaktır.» dePlaseler: Murat, Ulubatlı. Sürp Yarısma saatleri sabaha alınma mümkün olnbilpregınripn davıa gulamalarla ılerlıyebıleceğıne l duyduftu saygıyı, hakemlenn de 17.00 Erzurum Amasya riz: Zübeyda. malıdır. Bu kosulların saglandı nışımızm yönetıri kadrodaki ki mıştir. nanıyoruz. atletlero karşı duymaları gerek17 00 Erzmcan Tarsus îd.Y. 3. KOŞU: Favori. Umlt. Plaseler: KUCÜK OLÎMPtYAT Spora pmpk vprlp alın terl mektpdır. Gorevlprıni yerlnp ge ğmda mümkün olabildljfi kadar silere karsı olmadıgını arz ede17.00 Kastamonu KaragümRomanya'da vapılacak Karpat Ebru, Angela. Sürprız: Tülay. bol mlktarda yansmalar düzen riz » döken kisıler olarak, en basıt tirirlerken son dprece dikkatll rük Atıcılık Birıncılıği'nın küçük bir 4. KOŞU: Favori Baltazar. Pla17.00 Nevçehtr Galata olimpiyat olacagını soyleyen hPİer Yaprak, Torunzade. Surp 17.00 Urfa Tokat rız: Ozdoğan. RENO, (Nf:VADA) Arlan5. KOŞU Favori Gonülkırmaz. tinlı ağır sıklet boksörü Oscar Plaseler: Tatlım, Farfara. Sürp Bonavena, dün Nevada'da Reno rlz: Neslışen. 1. KOŞU Elif, Sıok, Sadiye G yakınlarında bir evin kapısı 6. KOŞU. Favori: Papatya. Pla14.00 Ikili: 6/4: 33 10 önünde oldürulmüştür seler: Mary Popıns, Wmdy. 2 KOŞU Halppguzeli, Bahriye C'ınayetm ışlendigi Storye yerSürpriz: Fora. li, Zübeyda. G. 6 75, P: 2.2U 2 25 leşme merkezinm polıs mlidUrlü 7. KOŞU Favorr Alevhan Plase 4 20 îkill. 4/6 19 80. ğu sozcüsU, Wıllard Ross adlı lc>r Arzu, Safnur. Sürpriz: Na3. KOŞU: Gülden, Çaparoğlu, bir zanlınm tutuklandığını açıksıbem. Yığit G 4 8f>, P. 1 90 • 7 25 1 85 îstanbul 2 Amator Futbol Lıp;' GEDtKPAŞA lt'SK: S 0 lamıştır Cınayet konusunda her Yüksel ERÜÇ Ikilı: 2/7: 7 75, Hakpmler: Ismaıl Hendek (6), inde Tepebaşını 5 0 venen Telhangi blr açıklama yapılmamış4 KOŞU. Uysal, Rena ve H Bedchat C'errah (.6) Cemalettın sıyspor, şampıyonlugu llan elmış tır. (a.a) Zaman, G: 6 90, P. 1 10 1 05 tır (D) grubu liderı Gedıkpaşa, özkan (6). 1.05. tkili: 4/8 1 W=, Gedikpaşa: Cemal <S) Yaşar I l Ü S K ' y ı 6 0 vrnerek «Mııtlu 5. KOŞU Duldül, Şarara, Galçı (6), Fulıl (T), Alıksan (7), Fııat Sona» bir adım c"aha yaklaşmış G 1.25, îkılr 1/3 1 80 (7) LUtfu (7), Idrıs (1) • Arıs tır Öteki ma^larda Altınordu B 6. KOŞU Calvados, Bıığra, Selçuk. G: 1.70. P: 1 15 1 40 • 2 80 Boronkay'ı 9 0 , Levent Çelık (7), Yaşar II (8), Bahrı (7), Ke mal (7). lkill: 1/3 2 0ü, spor"u 5 4, Darüşşafaka VdrVARŞOVA Polonyah halterİKSK: Hıkmet (3) • Ahmet Cı), 7. KOŞU. Tulrap, Serhan, Kurt dar'ı 3 0, Altmay Adalar'ı vc cl Kazımierz Czarnecki, koparTuran (4), Orhan (6), Huseyın oglu. G 3 15 P: 1.15 1.60 1.30, Kuruçeşme R Hısar'ını 2 1, mada 140 5 kg kaldırarak hafif (fi) Zckı <b), Ah (5), Alâattın MONTECARIX> Dlınya Brtç tkilı: 3/9: 6 70. sıklet dunya koparma rekorunu PTT Alemdar'ı 1 0 yenerler(5) Recep (5), Kemal (3), Hacı Şampiyonluğunu Brezilya ka1. Çtfte: 6/6 146 65. kırmıştır. (51 zanmıştır. Ikınciligi ltalya, üçün ken Defterdar Gökspor ve Çatal2. Çlfte: 32.60. Polonyah haltercl KUbalı Roca Kanlıca 2 2, K Burnu ÜsOollpr: Yaşar Dk 11, 39, 55 ve cülüğü de Ingiltere almıştır 3. Çlfte: 1/9 4.25 (C) prubunda Teprbaşı'nı Kııgln, Vell, Hüse>ln, Sener \e İlhan'ın attıfeı gollerle 5 0 yenen TelsİMipor berto Urutıp'ye alt rekoru 0,5 küdar 1 1 berabere kalmışlar 87. Idns Dk. 46, Bahrı Dk 80 Türk tnkınıı ise Ilk 20 arasına 3'IU Gaman: 5 1 9 daha uç maçı olma«ına karsın Şamplyonluk Turu atmıştır Fotoğrafta Lâcivcrt Bevazlılar basarılı kg farkla kırmış olmaktadır. dır. girememiştir . 31ü Bahls: 9 3 8 . Metln KUNUTKUN »ntrenörlerl MUnlr Şen Ue S*mnlvonluk Turu atarken. (Fotograf Fehml ÖZGÜLER) (a a.) ÎNGiLiZ BAYAN NOT: Yukarıdaki çerçeveyl son daklkaya dek beklettik. Dıledık kl, geçen hafta yine bu sütunda ilgililere sorduğunıuz bir soruya yanıt gelsin ve blz de bu yanıtı açıklama olarak verelım. Ama ne yazık ki «Juao Federasyonumuzun dedıği gıbl acaba Judocularımız Avrupa beşlnclsi oldular mı, yoksa Avrupa ajanslarının ve de dünyanın sayılı spor gazetelerindpn olan l'equipe'ın dediği gıbı dereceye dahi gıremedllor mı9» şeklindeki sorumuzun yanıtını almadık. Ne Spor Bakanlığından, ne Beden Terblyesi Genel Mudürlüğünden ne de Judo Federasyonundan . Ve çerçevemızl de son ddkıkaya kadar beklettik gordUgünüz gibi.. MiLYONLUK ÇEK Beşiktaş bir puan daha verdi: 00 LANNAMAN, " 100 METREDE DÜNYA REKORU KIRDI: 10.7 ALi ALAKUŞ BABA OLDU ALTILI GANYAN Istanbullu atletler bölge içinde yapılacak yarışmalara girmeyecekler Montreal'e gidecek atıcılarımız, üç uluslararası turnuva / e saptanacak 3. Türkiye Ligi t Atyarışları tahmini Atyarışı sonuçları 2. AMATÖR ÜG'DE TELSIZ, ŞAMPIYONLUK TURUNU DÜN ATTI Arjantinli • boksör Bonavena öldürüldü Dünya Briç Şampiyonluğunu Brezilya kazandı Halterde Dünya Rekoru kırıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog